Kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 Namdalseid kommune Kommuneplanens arealdel KONSEKVENSUTREDNING AV NYE TILTAK NAMDALSEID KOMMUNE Oppdragsnr.: HØRINGSUTGAVE

2 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Namdalseid kommune Frank Ueberfuhr Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Norconsult AS, Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Gunhild Kvistad Konsekvensutredning Pål S Gauteplass Konsekvensutredning Pål S Gauteplass Gunhild Kvistad Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 2 av 5

3 Innhold Innledning Innspill til kommuneplanarbeidet 4 Generelt om konsekvensutredning 6 Metode 6 Utredningstema/datagrunnlag 7 Utredning av foreslåtte arealbruksendringer Tinglem boligfelt Kalnes boligfelt (Utvidelse av tidligere felt B4) Aunet Hyttefelt Aunet Småbåthavn og Rorbuer Leirfjord Hytter og rorbuer Statlandvatnet Hytter Sveodden Hytter og rorbuer Øver-Brattlia, hytter Skatlandsvatnet - Hyttefelt Fossli - Utleiehytter Utvidelse av Storåsen industriområde Breivik, Industriområde/kai m/veg Altskaret/Rapmyra Massetak Utvidelse av massetak - Altin 36 4 Samlet konsekvensutredning av planforslaget Samlet konsekvensutredning vurdert etter arealformål Samlet konsekvensutredning vurdert etter utredningstema 39 5 Risiko - og sårbarhetsanalyse Metode 42 Sannsynlighet 42 Konsekvens 42 Risiko Fareidentifisering Kartlegging av risiko for farlige hendelser innenfor planområdet Avbøtende tiltak oppsummert. 5 Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 3 av 5

4 Innledning Kommuneplanens arealdel angir de overordna føringene for arealbruken innen en kommune. Den legger rammer og betingelser for nye byggeområder og angir hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanen skal revideres med jevne mellomrom, og som en del av den pågående planprosessen er grunneiere i Namdalseid og andre interessenter invitert til å komme med innspill og ønsker om framtidig arealbruk. Planprosessen har denne gangen pågått over en lengre tidsperiode og første gangs annonsering for planen ble gjennomført i 21. Samtlige grunneiere ble da forespurt pr. brev om å komme med innspill. Siden planarbeidet har ligget i bero en periode, ble det annonsert på nytt i mars 216. Noen nye innspill har kommet inn og en del av de gamle er etter samråd med forslagstiller tatt ut siden de ikke lengre er aktuelle. Innspill-listen er gjennomgått sammen med administrasjonen i Namdalseid kommune, og vurdert i forhold til hvilke som det er aktuell å jobbe videre med i planen. For å nå kommuneplanens målsetninger er det også tatt inn noen forslag fra kommunen selv. Listen nedenfor gjengir den første silingen av innspillene. Innspillene som er markert med grønn i siste rubrikk er utredet nærmere i kapittel 3. De gule innspillene er ut fra angitt begrunnelse ikke tatt med videre i kommuneplanarbeidet. 1.1 Innspill til kommuneplanarbeidet Forslagstiller Innhold Kommentar Boliger Namdalseid kommune Alf Åge Alfsen 159/2 Kalnes Fritidsboliger Geir og Janne Myren 186/1 Aunet Geir og Janne Myren 186/1 Aunet. Nytt boligfelt i nærheten av Namdalseid sentrum. Gnr/bnr. 165/17 Tinglem søndre Endret plassering av tidligere avsatt boligareal på Kalnesåsen, nordøst for Namdalseid skole. Utvidelse av eksisterende hyttefelt med ca. ti nye hyttetomter nord for Statland. Småbåthavn og rorbuer i tilknytning til foreslått hyttefelt. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Roger Bendiksen 185/1 Leirfjord Allan Oksdøl 181/2 Tøtdal Allan Oksdøl 181/2 Tøtdal Birger Skatland 17/8 Lars Østring og Oddveig Ressem, 157/4 Tone Fossli, 15/2 Fossli Østre Åshild og Jan Windseth 183/116 Statland Nord Nytt hytte-/boligfelt i Leirfjord nord for Statland. To rorbuer i samme området ved sjøen. Uvidelse av område avsatt til spredt hyttebygging, LNF-h2 ved Statlandsvatnet. Utvidelse av eksisterende hyttefelt LNF-h3 og reguleringsplan for Myrglenna - 3 tomter Nye rorbutomter, Sveodden 7 stk 2-3 nye hyttetomter ved Skatlandsvatnet. Utvidelse av eksisterende LNF-h12. Hytter to tomter, på gården Øver-Brattlia ved Sjøåsen. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. 2 utleiehytter rettet mot laksefiske Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Ønske om utvidelse av regulert hyttefelt (Statland Nord) når dagens felt er utbygd. Utbygging av eksisterende område er ikke startet. Gjeldende reguleringsplan videreføres uten utvidelse av. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 4 av 5

5 Hilmar Klingen 183/13 Båtsvika Utvidelse av hyttefelt avsatt i eksisterende kommuneplan i Båtsvika på Statland. Ligger i eksisterende plan. Det tas ikke med noen utvidelse ettersom det ikke har skjedd utvikling av dagens område. Astrid Kjølstad 177/7 Utheim Jørn Langstrand Næringsareal Namdalseid kommune Ole Herman Melø 154/1 Altin Masseuttak 1 ny hyttetomt. Blir ikke vurdert i kommuneplanen. Må fremmes som enkeltsak. Ønsker utvidelse/videreføring av eksisterende hyttefelt i Ytre Breivika (H4, LNF-h5) med 2-3 hytter. Næringsområde utvidelse av Storåsen industriområde, 146/1 Aas Eksisterende område videreføres. Det tas ikke med noen utvidelse ettersom det ikke har foregått noen utvikling av dagens område. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Næringsareal og havn med tilførselsveg, Breivik Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Namdalseid kommune Ole Herman Melø 154/1 Altin Statskog Div. eiendommer Diverse innspill Agnar Forbord 181/3 Sveet Bjørn Engen 181/8 Saltnes Grustak - Nytt uttak i Altskaret/Rapmyra, 154/1 Altin. Grustak - Utvidelse av eksisterende, Altin Grustak ved Skatlandsstrand/ Høyfætten, Giltelva og Sørfurudalen. Flytebrygge i tilknytning til utleiehytte. Friluftsområde, Tøttdaløra legges bedre til rette for friluftsliv Ønsker å fradele hele halvøya (28 daa inkl. 6 daa dyrkajord) Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes. Drift vurderes å ligge innenfor LNFRformålet. Uttak til vedlikehold av egne skogsveger. Blir ikke vurdert i kommune-plan. Må fremmes som enkeltsak. Blir ikke vurdert i kommune-plan. Må fremmes som enkeltsak. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 5 av 5

6 Generelt om konsekvensutredning Konsekvensutredning er en del av det pålagte utredningsarbeidet i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Dokumentet skal beskrive virkningene av arealendringer som kan oppstå for miljø og samfunn. I tillegg til kravene i konsekvensutredningsforskriften legger kommunens vedtatte planprogram for kommuneplanen føringer for hvilke utredninger som skal gjennomføres. Tiltak i kommuneplanen som skal konsekvensutredes er: Nye områder avsatt til utbyggingsformål (f.eks. omdisponering av tidligere Landbruk-, naturog friluftsområder (LNF-områder)) Endret utbyggingsformål (for eksempel fra næring til bolig, fra råstoffutvinning til næring, etc.) Båndlegging og endringer i utfyllende bestemmelser vil også kunne medføre utredningsplikt. Konsekvensutredningen gir et grunnlag for administrativ og politisk behandling om hvorvidt innspillene skal bli innarbeidet i det endelige planforslaget eller ikke. Metode Konsekvensutredningen av de enkelte tiltakene som er tatt inn i planarbeidet omfatter en analyse av hvert enkelt område/ innspill med en kort beskrivelse av forslaget, faktagrunnlag og kart. Deretter er konsekvensen av en mulig arealdisponering for de ulike temaene vurdert. Det er blitt gjort en forenklet vurdering av arealenes verdi og innspillenes omfang. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. Konsekvensen er altså en avveining mellom de fordeler og ulemper et innspill vil medføre. Beskrivelsen av konsekvens vises i Tabell 1 nedenfor. Fargene i tabell 1 illustrerer konsekvensnivået. Grønt er positiv konsekvens, der en arealendring som følge av innspillet er vurdert til å være positiv. Hvitt er ingen konsekvens, arealendring er vurdert til å være akseptabelt. Oransje er liten negativ konsekvens, og det må vurderes om innspillet skal innlemmes i planen basert på behov og hvor realistisk prosjektet er. Rødt er middels og stor negativ konsekvens. Da er en arealendring i konflikt med viktige hensyn, og innspillet blir sannsynlig ikke innlemmet i planen. De ulike hensynene er tillagt ulik vekt. Tabell 1. Beskrivelse med symbol- og fargeskala for konsekvens i konsekvensutredningen. SYMBOL KONSEKVENS BESKRIVELSE FARGESKALA Stor positiv konsekvens + + Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens Ubetydelig konsekvens - Liten negativ konsekvens - - Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Arealbruk beriker hensynet. Middels store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Arealbruk fremmer hensynet. Små forbedringer i forhold til dagens situasjon. Arealbruk fremmer i noe positiv grad hensynet. Ingen eller uvesentlig endringer i forhold til dagens situasjon. Arealbruk uvesentlig/ ingen kjent konflikt med aktuelle hensyn. Noe forverring i forhold til dagens situasjon. Arealbruk uheldig, aktuelle hensyn forringes uten å forsvinne. Middels forverring av dagens situasjon. Arealbruk medfører bortfall/ reduksjon av aktuelle hensyn. Stor forverring i forhold til dagens situasjon. Arealbruk uaktuell. Innspillet anbefales meget sterkt Innspillet anbefales sterkt Innspillet anbefales Innspillet er akseptabelt Innspillet frarådes isolert Innspillet frarådes sterkt Innspillet frarådes meget sterkt Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 6 av 5

7 Utredningstema /datagrunnlag Konsekvensutredningen har så langt som mulig basert verdivurderingen på kjent kunnskap. Det er brukt ulike veiledere, kart- og databaseløsninger fra regionale og statlige myndigheter, nettsider og lokalkunnskap. Grunnlagsmaterialet er ikke uttømmende for alle tema, men de er vurdert dekkende for hva som er relevant for å gjøre en beslutning. Tabellen under viser utredningstema og kriterier som er lagt til grunn for verdisetting under hvert tema og hvilket datagrunnlag som er brukt. TEMA Miljø Naturmangfold / vannmiljø Landskap BESKRIVELSE/ METODE Finnes det kjente rødlistearter, regionalt sjeldne arter eller viktige naturtyper i området? Kilder: Naturbasen og artskart: MIS-registreringer https://kilden.nibio.no Berøres grunnvann, vann eller vassdrag? Kilder: Topografisk kart: Er landskapet åpent eller vegetasjonskledd, kupert eller flatt. Er det mulig å dempe virkningen fra en utbygging med vegetasjon? Kilder: Ortofoto, 3D-kart, befaring. Er det et inngrepsfritt naturområde? Kilde: Hvordan påvirker utbygging av området landskapet? Jord- og skogbruk, reindrift Hvilken verdi har området for jord og skogbruk? Kilde: Gårdskart: Vurdering i forhold til reindriftsinteressene i kommunen. Kilde: https://kart.reindrift.no/reinkart Kulturminner og kulturmiljø Finnes det kjente kulturminner og kulturmiljø i området? Kilde: Askeladden: https://askeladden.ra.no Opplysninger om SEFRAK registrerte bygg. Kilde: Forurensning Finnes det forurensnings eller støykilder som vil påvirke utbygging i området? Kilde: Områder vurderes ut fra erfaringsgrunnlag i kommunen. Vil en utbygging påvirke omgivelsene med utslipp til luft/vann, støy etc.? Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Transportbehov, energibruk. Teknisk infrastruktur og offentlig tjenestetilbud Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Vurdering opp mot overordna planer og planens målsetninger. Individuell vurdering av hvert enkelt område. Generelt er næring, utleiehytter og bolig vurdert høyere enn fritidsbebyggelse og store utbygginger vurdert å ha større virkning enn mindre utbygginger. Vil utbygging medføre økt energibruk og belastning på veinettet? Finnes det mulighet for kollektivtransport til utbyggingsområdet, eller er man avhengig av privat transport? Er området tilrettelagt med teknisk infrastruktur, som offentlig drikkevann, avløp, vei, elektrisitet m.m.? Vurdering av avstand til skole, barnehage og andre offentlige tjenester. Vurdering av om skoler og barnehager har kapasitet til økt bosetting. Det gjøres en enkel vurdering av trafikksikkerhetsforhold og vurderinger i forhold til flom og skredfare: Kilder: NVE`s aktsomhetskart for naturfare https://atlas.nve.no, NGU`s kartlagte grunnforhold Eventuelle grunnboringer, NADAG: Punktet sees i sammenheng med gjennomført ROS-analyse. Friluftsliv Barn og unges oppvekstvilkår Vil utbyggingen påvirke friluftsområder, og viktige nær-turområder? Er det gode uteområder i nærheten? Berører utbyggingen 1 m beltet fra sjø? Kilder: Topografisk kart, turkart, lokalkunnskap Er det et etablert bomiljø i området? Finnes det grøntområder, lekeplasser o.l. i nærheten av området? Medfører omregulering tap av leke- uteområder? Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 7 av 5

8 Utredning av foreslåtte arealbruksendringer 3.1 Tinglem boligfelt B2F Eiendom: Gnr/bnr: 165/17 Foreslått omdisponert areal : 16 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Beskrivelse: Forslagstiller: Sørvestvendt helling langs kommunal veg. I dag brukt som beitemark. Namdalseid kommune (avklart med grunneier) Namdalseid sentrum TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Kulturminner og kulturmiljø Arealet ligger sørvestvendt i et åpent kulturlandskap. Uheldig plassering av nye bygg kan bli negativt for landskapsbildet. Ligger nært - men ikke inntil sentrum. Utbygging kan bidra til en «utflyting» av et fra før relativt tettbebygd sentrumsområde Innmarksbeite i bruk som beitemark. Ligger midt i et jordbruksområde med dyrkajord og beitemark omkring. Ikke registrert som dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Ligger ca. 5 m fra registret fornminne (gårdsanlegg). Potensial for uregistrerte kulturminner i området. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Samferdsel, transportbehov Viktig byggeområde for å ha tilgang på attraktive boligtomter nært sentrum. Ligger ved offentlig, lite trafikkert veg. Ca.1 km avstand til sentrum, ca. 3 km til skole. Teknisk infrastruktur Kommunalt vann og avløp i rimelig nærhet. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Ligger utenfor registrerte fare- eller aktsomhetssoner. Grunnlendt og liten fare for ustabile masser. Relativ trygg skoleveg, men det er nødvendig å kysse fv. 17 i plan med biltrafikken. Friluftsliv og rekreasjon Ingen konsekvenser. Barn- og unges oppvekstmiljø Landlig og trygt oppvekstområde med akseptabel skoleveg Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 8 av 5

9 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for ny sentrumsnær boligbebyggelse. Negative konsekvenser: Et boligfelt i dette området fører i noen grad til fragmentering av jordbruksområdene, utflytning av sentrumsbebyggelsen og det kan oppstå konflikter mellom nye boliger og eksisterende jordbruksdrift på arealene omkring. Utforming og plassering av bebyggelse kan i forhold til kulturlandskapet bli uheldig dersom det ikke gjøres på en god måte. Arealet ligger i et område med mange fornminner og det kan finnes flere uregistrerte kulturminner i området. Fotgjengere må krysse fv. 17 i plan med biltrafikken til og fra skole/sentrum. Vurdering: Utbygging er i konflikt med jordbruks- og kulturlandskapsverdier og det er derfor gjort en vurdering av alternative sentrumsnære områder for utbygging. Det er ikke funnet områder som er egnet for utbygging uten at disse vil ha enda større negative konsekvenser for landbruk eller andre verneverdier. Kryssing av fv. 17 er tilrettelagt med hevet gangfelt, og skolevegen kan anses som rimelig trygg selv om de kommunale vegene mangler gang-/sykkelveg. En detaljreguleringsplan vil avklare nærmere forhold til bl.a. kulturminner, samfunnssikkerhet og vil angi mer detaljert hvordan området skal bygges ut. Konklusjon Ut fra mangel på alternative områder for sentrumsnær utbygging, tas forslaget inn i kommuneplanen med et ca. 16 daa stort område avsatt for bolig. Avgrensingen er tilpasset mot eiendomsgrense, dyrkajord, veg og lagt i rimelig avstand fra eksisterende gårdstun. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for utbyggingen. Forslag i kommuneplanens arealdel Vangsmoen Vangsmoen B2F Tinglem 16 daa Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 9 av 5

10 3.2 Kalnes boligfelt (Utvidelse av tidligere felt B4) B3F Eiendom: 195/2 Kalnes. Foreslått omdisponert areal: Ca. 1 daa Dagens formål: LNF og Bolig Foreslått formål: Bolig Beskrivelse: Forslagstiller: Markert skogkledt høyde i åkerlandskap. Alf Åge Alfsen (grunneier) Utvidelse B4 i (tidligere plan) Namdalseid skole TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Kulturminner og kulturmiljø En markert åsrygg i kulturlandskapet. Bygging på toppen kan gi silhuettvirkning og negativ konsekvens for landskapsbildet. Skogsmark, middels og høy bonitet. Ikke dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Ligger en registrert gravhaug i nedkant av området som tidligere er fylt ned i forbindelse med vegbygging. Potensiale for uregistrerte kulturminner i området. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Samferdsel, transportbehov Vil gi tilgang til attraktive og relativt sentrumsnære boligtomter som kan bidra positivt til folketallsutviklingen. Ligger ved offentlig, lite trafikkert veg. Ca.1,2 km avstand til skole, ca. 3 km til Namdalseid sentrum. Teknisk infrastruktur Kommunalt vann og avløpssystem ligger i rimelig nærhet. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Ligger utenfor registrerte fare- eller aktsomhetssoner. Morene, breelvavsetning og bart fjell, liten fare for ustabile masser. Lav trafikk på aktuell skoleveg, men det er nødvendig å kysse fv. 17 i plan med biltrafikken. Friluftsliv og rekreasjon Ingen vesentlige konsekvenser. Barn- og unges oppvekstmiljø Landlig og trygt oppvekstområde med akseptabel skoleveg. Ligger nært skole og idrettsanlegg. ÅDT langs skoleveg uten separat gangveg er ca. 8, Det er tilrettelagt kryssing over fv. 17, men med stor trafikk vil krysningspunktet føles utrygt Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 1 av 5

11 Oppsummerin g. Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for ny sentrumsnær boligbebyggelse. Dette området vil kunne gi svært attraktive boligtomter. Negative konsekvenser: Området ligger eksponert og bebyggelsen kan bli svært synlig i landskapsbildet. Skolebarn må krysse fv. 17 i plan med biltrafikken til og fra skolen. Bratt atkomst fra offentlig veg og opp i aktuelt boligfelt. Vurdering: Området vil kunne bidra til økt boligetablering i kommunen og tiltrekke seg kjøpergrupper som ønsker høykvalitetstomter i landlige omgivelser. Detaljreguleringsplan må avklare plassering og utforming av bebyggelsen slik at denne tilpasses den eksponerte beliggenheten. Reguleringsplanen vil også avklare nærmere forhold til bl.a. uregistrerte kulturminner, samfunnssikkerhet og vil angi hvordan området skal bygges. Konklusjon Innspillet er foreslått tatt inn i kommuneplanen. Arealet er i samråd med grunneier tilpasset området som er aktuelt å bygge ut inkl. vegareal. Totalt utgjør dette 79 daa. Det stilles krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før utbygging. Forslag i kommuneplanens arealdel. Eksisterndemassedeponi Nedlagt grustak B3F Kalnes 79 daa s e tra g v e y n Kalnes Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 11 av 5

12 3.3 Aunet Hyttefelt BFR-1F Eiendom: 186/1 - Aunet Foreslått omdisponert areal: Ca. 8 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Utvidelse av eksisterende regulert hyttefelt (Simonaunet) med ca. 1 tomter. Geir og Janne Myren (grunneier) Simonaunet TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Skogsterreng. Østvendt li mot sjøen. Jord- og skogbruk, reindrift Mest impediment og noe middels bonitet. Ikke dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing eller antatte konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med kommunens målsetning om satsing på fritidsbebyggelse. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ligger i nær tilknytning til eksisterende veg. + + Teknisk infrastruktur Sannsynligvis nødvendig med lokale løsninger for vann/avløp. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Ligger utenfor registrerte fare- eller aktsomhetssoner. Registrert i kvartærgeologisk kart med tynt humus/torvdekke. Kan bli noe økt kryssing med gående veg mellom hyttene og sjøen. Relativt lite trafikkert veg (ÅDT ca. 25). Går 24 kv luftspenn gjennom området. Friluftsliv og rekreasjon Ligger delvis innenfor 1 m beltet mot sjøen, men på oversiden av vegen. Små konsekvenser. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 12 av 5

13 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse, og dette vil kunne skape aktivitet og grunnlag for næringsutvikling. Negative konsekvenser: Deler av området ligger innenfor 1 m beltet fra sjøen. Fotgjengertrafikk over fylkesvegen (til og fra sjøen) kan øke. Luftstrekk gjennom område reduserer tilgjengelig byggeareal. Vurderinger: Området ligger innenfor 1m beltet mot sjøen, men siden området ligger ovenfor fylkesvegen og i tilknytning til eksisterende hyttefelt, vurderes det at utbygging vil ha relativt små konsekvenser i forhold til friluftsliv, landskap og naturverdier knyttet til strandsonen. Fylkesvegen har lite trafikk og det vurderes ikke at gangkryssing til og fra sjøen blir noe vesentlig problem. Hyttetomtene må tilpasses eksiterende luftstrekk som må avsettes til fareområde i detaljreguleringsplan. Konklusjon Innspillet foreslås tatt inn i kommuneplanen. Foreslått arealet vurderes å være unødvendig stor for ti tomter og innregulert areal reduseres fra ca. 8 daa i innspillet til 6 daa. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før området kan bygges ut. Forslag i kommuneplanens arealdel BFR1F 61 daa Reguleringsplan Simonaunet Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 13 av 5

14 3.4 Aunet Småbåthavn og Rorbuer BFR2F og VS1F Eiendom: 186/1 - Aunet Foreslått omdisponert areal: Ca. 2 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Småbåthavn + rorbuer. Beskrivelse: Forslagstiller: Skjerma bukt nært fylkesveg 215. Østvendt. Geir og Janne Myren (grunneier) TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Nordre del av området registrert som verdifull strandeng/strandsump. Bukt i sjøen med et eksisterende bryggeanlegg og opparbeidet p-plass på land. Små konsekvenser for landskap. Impediment, ingen skogbruks- eller reindriftsinteresser. En teig på 1 daa dyrkajord ute av produksjon berøres. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med målsetning i kommunen om satsing på fritidsbebyggelse. Viktig med båtanlegg for å gi attraktive hyttetomter. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ingen spesielle konsekvenser. Ligger nært veg. + + Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser. Lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Deler av arealet berøres av aktsomhetskart i forhold til snøskred og flom. Er registret et punkt med kvikkleire rett sør for området. Løsmassekart viser marin hav/strandavsetning/tynt torvdekke. Friluftsliv og rekreasjon Positive konsekvenser for brukerne av området. Noe negativt for allmenheten. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 14 av 5

15 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse og aktivitet. Småbåthavn er viktig for å gjøre hyttetomtene i nærområdet attraktive. Negative konsekvenser: Området ligger innenfor 1m beltet fra sjøen. Steinmolo i småbåthavna kan gi store landskapskonsekvenser. Forhold til viktige naturtyper, flom og skred er uavklart. Vurderinger: Området er fra før preget av inngrep og det vurderes ikke at utbygging vil redusere attraktive friluftsverdier i vesentlig grad. Området kan avgrenses slik at en unngår ras og flomutsatte områder (de sørligste delene). Et lite areal tidligere brukt dyrkajord vurderes å ha liten landbruksverdi. Utforming/løsning for brygge/bølgedemper, avklaring av grunnforhold og plassering av inngrep på en slik måte at en unngår konflikt med viktige naturtyper avklares i detaljreguleringsplan. Konklusjon Innspillet foreslås tatt inn i kommuneplanen. Byggeområde legges på nordsiden av bekken for å unngå områder i aktsomhetskart for ras og flom. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før området kan bygges ut. Det tas spesielle hensyn til viktige naturtyper som strandeng/strandsump i planarbeidet. Forslag i kommuneplanens arealdel Foreslått hyttefelt (BFR1) Reguleringsplan Simonaunet BFR2F Rorbuer VS1F Småbåthavn Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 15 av 5

16 3.5 Leirfjord Hytter og rorbuer BFR3F og 4F Eiendom: 185/1 Leirfjord/Sandaodden Foreslått omdisponert areal: Ca. 6 daa + 5 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse/bolig Beskrivelse: Forslagstiller: Kupert terreng med bergkoller ved sjøen. Grunnlendt skogsmark i foreslått hytte/boligfelt Roger Bendiksen (grunneier) To rorbuer Hytter/boliger TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Kulturminner og kulturmiljø Mot sjøen: Kupert terreng med koller og dalsøkk uten inngrep. Ovenfor vegen: Lav bergkolle, skogsterreng Lav bonitet/impediment. Ingen viktige jord-, skogbruks eller registret reindriftsinteresser berøres Ingen registrerte kulturminner. Nærmeste er en gravrøys ca. 25 m unna på Notbergodden. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med målsetning i kommunen om satsing på fritidsbebyggelse. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ingen spesielle konsekvenser. Ligger nært offentlig veg. + + Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser. Lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Nært sjøen kan bebyggelse være utsatt for storm-/springflo. Ingen registeringer i forhold til skredfare. Grunnforhold; tynt humus/torvdekke. Område ved sjøen er fra før uberørt og er attraktivt for friluftsliv. Negativt for allmenhetens tilgang til strandsonen. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser - Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 16 av 5

17 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltakene er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse, som vil kunne gi økt aktivitet og næringsutvikling i området. Negative konsekvenser: Området på oversiden av vegen berører en del produktiv skog. Området nærmest sjøen ligger innenfor 1 m beltet, tilnærmet uberørt natur og er verdifullt i forhold til friluftsliv og landskap. Vurderinger: Tiltaket er viktig for utvikling i området, og denne delen av kommunen vil fortsatt ha store arealer urørt strandsone tilgjengelig. Verneverdiene innenfor 1 m beltet bør vike for å tilrettelegge for økt næringsutvikling. Det er viktig at bebyggelsen tilpasses godt inn i det kuperte landskapet for å redusere eventuelle negative konsekvenser Konklusjon Deler av innspillet på oversiden av vegen tas inn i planforslaget. Området som berører produktiv skog og som også er mindre egna til hyttetomter tas ikke med. Området som er lagt inn i kommuneplanen utgjør ca.17 daa. Innspillet om rorbuer i strandsonen foreslås tatt inn i planforslaget. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før områdene kan bygges ut. Forslag i kommuneplanens arealdel BFR4F 4 daa Rorbuer BFR3F 17 daa Hytter Leirfjorden Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 17 av 5

18 3.6 Ytre Breivika utvidet hytteområde BFR6F Eiendom: 183/16 - Breivik Ytre Foreslått omdisponert areal: Ca. 15 daa Dagens formål: LNF med spredt hyttebygging. Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Utbyggingsforslaget har begrenset omfang og medfører kun endring fra LNF-område med spredt utbygging (LNF-h5, 6 hytter) til byggeområde for fritidshytter. Jørn Langstrand (grunneier) TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Bratt østvendt li mot sjøen. Jord- og skogbruk, reindrift Lav bonitet/impediment. Ikke dyrkbar mark. Ingen reindriftsinteresser. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med målsetningen til kommunen om satsing på fritidsbebyggelse. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ingen spesielle konsekvenser. Privat veg fram til området. + Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser. Nødvendig med lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Berøres av aktsomhetsområde for steinsprang, snøskred og jord/flomskred. Grunnforhold består av elveavsetning/morene. Friluftsliv og rekreasjon Område ligger delvis innenfor 1 m beltet, men område nærmest sjøen er fra før avsatt til byggeområde og berørt av inngrep. Små konsekvenser for friluftsliv. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 18 av 5

19 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse for å stimulere til økt aktivitet og næringsutvikling. Negative konsekvenser: Området er berørt av aktsomhetskart for flere skredtyper. Vurdering: Endringen er ubetydelig i forhold til eksisterende plan, siden område allerede er åpnet for 5 fritidsboliger som spredt utbygging. Forhold vedrørende sikkerhet for ras må avklares i forbindelse med detaljplan. Konklusjon Eksiterende byggeområde utvides med et nytt byggeområde og LNF-område for spredt utbygging tas ut av planen. Avgrensing følger høyspentledning, naturlig terreng og unngår de mest utsatte flom/ras-sonene langs bekkene. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før utbygging av området. Forslag i kommuneplanens arealdel Grønn strek angir eksiterende LNF-område med tillat spredt utbygging Eksisterende byggeområde BFR6 1 daa BFR6F 16 daa Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 19 av 5

20 3.7 Statlandvatnet Hytter BFR7F Eiendom: 181/2 - Tøtdal Foreslått omdisponert areal: Ca. 1 daa Dagens formål: LNF / spredt hyttebygging. Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Skogområde vest for Statlandsvatnet. Området i dag LNF-område med tillatt spredt fritidsbebyggelse (LNF-h12 en hytte). Endring medfører mulighet til flere, og mer konsentrerte fritidsboliger enn det som var åpnet for i tidligere plan. Allan Oksdøl (grunneier) Utvidelse Spredt hyttebygging TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Kupert området vestvendt mot Statlandvatnet. Myr og skog. Små konsekvenser av utbygging. Lav bonitet og impediment. Deler av området er dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med målsetningen til kommunen om satsing på fritidsbebyggelse. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ingen spesielle konsekvenser ligger nært fylkesveg. + Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Området sør for fv. 216 berøres av aktsomhetssone for snøskred og jord/flomskred. Grunnforhold består av morene, myr og tynne havavsetninger. Bygging på begge sider av fylkesvegen kan være uheldig for trafikksikkerhet. ÅDT for vegen er ca. 25. Område berører strandsonen mot Statlandsvatnet med friluftsinteressene som er knyttet til vann og strandsonem. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 2 av 5

21 Oppsummering: Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse for å stimulere til økt aktivitet og næringsutvikling. Ingen aktiv landbruksdrift i nærheten som kan gi konflikter. Negative konsekvenser: Foreslått område berører landskaps- og friluftsverdier i strandsonen mot Statlandsvatnet. Berører noe dyrkbar jord. Område sør for fylkesvegen berøres av aktsomhetssoner for snøskred. Vurdering: Utbyggingsområde bør begrenses til den ene siden av fylkesvegen, og da til nordsiden som delvis er bebygd fra før og har attraktiv beliggenhet mot Statlandsvatnet. Arealet berøres da ikke av aktsomhetssoner for snøskred. Allmenhetens interesser ved Statlandsvatnet ivaretas delvis ved å avgrense byggeområde mot strandsonen (ca. 2 m sone). Området med dyrkbar jord er et avgrenset areal med myrlendt mark. Det ligger langt fra annen dyrka jord og vurderes å ha liten jordbruksverdi. Konklusjon Innspillet tas delvis inn i kommuneplanen. Byggeområdet avgrenses til område nord for fylkesvegen og med en 2 m LNF-sone mot Statlandsvatnet. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for området hvor plassering av avkjøring og hyttetomter vil bli fastsatt. Forslag i kommuneplanens arealdel Statlandsvatnet BFR7F 45 daa Grønn strek angir eksiterende LNF-område med tillat spredt utbygging Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 21 av 5

22 3.8 Sveodden Hytter og rorbuer BFR8F og 9F Eiendom: 181/2 - Tøtdal Foreslått omdisponert areal: Ca. 3 daa Dagens formål: LNF /spredt hytte-/boligbygging Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Området er i dag LNF-område med tillatt spredt fritidsbebyggelse (LNF-h3, 2 hytter) og område for spredt boligbebyggelse (LNF-b2, 2 boliger) Endring gir flere fritidsboliger enn det som var åpnet for i tidligere plan. Innspillet ligger i tilknytning til og delvis overlapper reguleringsplan for «Myrglenna». Allan Oksdøl (grunneier) 3 hyttetomter Eksisterende reguleringsplan 3 rorbuer hyttetomter 4 rorbuer hyttetomter TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Bratt sør-østvendt li mot sjøen. Skog/strandareal. Jord- og skogbruk, reindrift Høy skogbonitet i li-sonen. Ikke registrert dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling I samsvar med målsetning i kommunen om satsing på fritidsbebyggelse. Positivt for næringsutvikling i kommunen. Samferdsel, transportbehov Ingen spesielle konsekvenser ligger nært veg. + + Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Området berøres av aktsomhetssone for snøskred. Grunnforhold består av tynne hav- og strandavsetninger. Kryssing av veg mellom hyttene og sjøen, og nærhet til veg for rorbuene kan trafikksikkerhetsmessig være problematisk. Arealene ligger innenfor 1 m sonen mot sjø. Rorbuene ligger helt i strandsonen. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 22 av 5

23 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å åpne for mer fritidsbebyggelse for å skape aktivitet og næringsutvikling. Negative konsekvenser: Planlagte hytter ligger delvis innenfor 1m grensen mot sjø og rorbuene helt i strandsonen. Hyttefeltet berører høybonitets skog. Områdene ligger innenfor aktsomhetssone for snøskred i NVE s faresonekart. Det kan være trafikksikkerhetsmessige utfordringer med utbyggingen, men trafikkmengden på den private vegen er liten. Vurderinger: Hyttene som ligger på oversiden av vegen og vil i liten grad berøre verneverdier i strandsonen. Foreslåtte rorbuer lengst sør ligger på en smal stripe mellom sjø og veg. Strandsonen er fra før preget av inngrep med veg og bebyggelse og har dermed begrenset frilufts og naturverdi. Snøskredfaren antas å ikke være ikke reell på grunn av mildt kystklima og tett vegetasjon. Foreslåtte rorbuer som ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for Myrglenna vurderes ikke i kommuneplanens arealdel. Konklusjon Forslaget tas delvis inn i kommuneplanen. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for området. Det er naturlig at reguleringsplan for Myrglenna revideres samtidig slik at foreslåtte rorbuer vurderes samtidig. Samfunnssikkerhetsproblematikk avklares nærmere i detaljreguleringsplanen. Forslag i kommuneplanens arealdel Grønn strek angir eksiterende LNFområde med tillat spredt utbygging BFR8F Hytter 7,5 daa Reguleringsplan Myrglenna Foreslåtte rorbuer vurderes ved evnt. revidering av reguleringsplan. BFR9F Rorbuer 1,5 daa Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 23 av 5

24 3.9 Øver-Brattlia, hytter BFR1F Eiendom: 157/4 Øver-Brattlia Foreslått omdisponert areal: Ca. 3 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Skogkledt, berglendt sør-vestvendt platå i bratt li bak gården. Forslag om 2 hytter. Lars Østring og Oddveig Ressem (grunneier) Sjøåsen Sjøåsberget Sjøåsen Øver-Brattlia TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registreringer av viktige naturtyper eller arter. Landskap Lite platå i bratt skogkledd li. Små landskapskonsekvenser. Jord- og skogbruk, reindrift Skogsareal lav bonitet. Ikke registrert som dyrkbar jord. Ingen registrert bruk i reindrift. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsutvikling. + Samferdsel, transportbehov Må bygges ca. 3 m ny veg fra gårdstunet. Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser må baseres på lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Ingen registeringer i forhold til skred/flom. Grunnforholdene er registrert som tynt morenedekke. Friluftsliv og rekreasjon Ligger i utmark, men uten spesielle registreringer for friluftsliv. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 24 av 5

25 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for ny fritids- og næringsbebyggelse som kan stimulere til økt næringsutvikling og bruk av utmarksområder. Negative konsekvenser: Ingen spesielle negative konsekvenser utover nedbygging av i fra før uberørt utmark. Vurderinger: Utbyggingen vil ha begrenset omfang og konsekvenser. Området ligger relativt nær eksisterende gårdsbruk. Konklusjon Innspillet tas inn i forslaget til kommuneplanens arealdel. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for utbyggingen som også må omfatte vegtrase fram til hyttene. Forslag i kommuneplanens arealdel Smiberget BFR1F Øver-Brattlia Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 25 av 5

26 3.1 Skatlandsvatnet - Hyttefelt BFR11F Eiendom: 17/8 Foreslått omdisponert areal: Ca. 4 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Innspill om 2 3 nye hytter ved Skatlandsvatnet i tilknytning til eksisterende hytte/veg. Deler av området er i eksisterende plan avsatt til LNF-formål med tillat spredt fritidsbebyggelse (LFN-h12, 1 hytte) Birger Skatland.(grunneier) Skatlandsvatnet Eksisterende hytte Hyttefelt Namdalseid sentrum TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Området er registrert som viktig naturtype intakte høgmyrer. Ingen registeringer av viktige arter. Landskap Flatt, åpent myrlandskap rundt Skatlandsvatnet. Jord- og skogbruk, reindrift Myr, impediment og lavbonitets skog. Dyrkbar jord. Registrert som tidlig vinterbeite for tamrein (Tjåehkere sijte reinbeitedistrikt). Ligger nær en trekklei øst for området. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsutvikling. + Samferdsel, transportbehov God tilgjengelighet fra eksisterende veg. Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser må baseres på lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Deler av området berøres av aktsomhetssone for flom/oversvømmelse. Grunnen er registrert med morene og myr/torv. Friluftsliv og rekreasjon Ligger nært strandsonen mot Skatlandsvatnet. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 26 av 5

27 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse for å stimulere til næringsutvikling og økt bruk av utmarksområdene. Negative konsekvenser: Området er i naturbase registrert som intakt høgmyr, dyrkbar jord, som vinterbeite og nær trekklei for rein. Deler av området kan være flomutsatt. Eventuell drenering av myr som følge av utbyggingen kan gi økte klimautslipp. Vurderinger: Utbyggingsforslaget har begrenset omfang, og området er fra før berørt av hytte og vegbygging. Myrområdene anses som lite aktuelt for oppdyrking pga av generelle miljøkonsekvensene ved oppdyrking av myr, og spesielt i forhold til registrert naturtype høgmyr. Konsekvensene av en begrensa hyttebygging for registrert naturtype og reindrift antas å være små i forhold til at området allerede er berørt av veg- og hyttebygging. Det er ingen bebyggelse øst for registrert trekklei slik at framkommelighet for reinen blir lite berørt. Detaljreguleringsplanen vil avklare nærmere forhold til flomfare og kan hensynta og eventuelt begrense negative konsekvenser for verneverdier knyttet til myrområdet. Konklusjon Innspillet foreslås tatt inn i kommuneplanens arealdel. Kantsonene mot Skatlandsvatnet holdes utenfor byggeområdet. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før området kan bygges ut og det settes en begrensning maksimalt 3 nye hytter innen området. Forslag i kommuneplanens arealdel Skatlandsvatnet Eksiterende hytte BFR11F 38 daa Grønn strek angir eksiterende LNFområde med tillat spredt utbygging Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 27 av 5

28 3.11 Fossli - Utleie hytte r BFR12F Eiendom: 15/2 - Fossli Foreslått omdisponert areal: Ca. 4 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse Beskrivelse: Forslagstiller: Skogkledt sør-østvendt li ved laksetrappa i Øyensåa. Forslag om 2 utleiehytter, hovedsakelig for utleie til laksefiskere. Tone Fossli (grunneier) Fossli Utleiehytter Eksisterende hytter Eksisterende hytter Namdalseid Skole Øyensåa TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registreringer av viktige naturtyper eller arter. Landskap Lite platå i bratt skogkledd li. Små landskapskonsekvenser. Jord- og skogbruk, reindrift Skogsareal høy bonitet. Deler av området er registrert som dyrkbar jord. Registrert som vinterbeite for tamrein (Fovsen- Njaarke reinbeistedistrikt.) Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsutvikling. + + Samferdsel, transportbehov Ligger nær veg, men bratt tilkomst til aktuelt område. Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser må baseres på lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Ingen registeringer i forhold til skred/flom. Grunnen er registrert med delvis havavsetning og delvis bart fjell/tynt jorddekke. Ligger ved Øyensåa som har stor verdi som friluftsområde, men i såpass lang avstand at det ikke bør påvirke bruken negativt. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 28 av 5

29 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for ny fritids- og næringsbebyggelse som kan stimulere til økt næringsutvikling og bruk av utmarksområder. Negative konsekvenser: Området ligger i høybonitetsskog og ligger innenfor registrert vinterbeiteområde for tamrein. Dyrkbar jord. Arealet ligger i grensen mellom registrering av tykk havavsetning (leire) og bart fjell/tynt jorddekke. Område kan ha geotekniske utfordringer. Vurderinger: Utbyggingen har begrenset omfang og ligger nær eksisterende bebyggelse. Hyttene vil i hovedsak brukes i sommerhalvåret og ha relativt små konsekvenser for reindriften. Bebyggelsen bør trekkes ut mot kanten av platået slik at det ikke hindrer en framtidig oppdyrking av arealene, men dette må vurderes opp mot geotekniske avklaringer. Konklusjon Innspillet tas inn i forslaget til kommuneplanens arealdel. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for utbyggingen som bl.a. vil avklare nærmere forhold til samfunnssikkerhet og landbruksinteressene. Forslag i kommuneplanens arealdel Fossli BFR12F Eksisterende hytter Eksisterende hytter Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 29 av 5

30 3.12 Utvidelse av Storåsen industriområde BN1F Eiendom: Gnr/bnr 146/1 - Aas Foreslått omdisponert areal: 41 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål : Næringsvirksomhet, industri Beskrivelse: Forslagstiller: Flatt myromåde langs fv. 17. Foreslås som utvidelse til det eksisterende industriområde på Storåsen. Området kan få adkomst via eksiterende avkjøring. Namdalseid kommune Namdalseid sentrum Storåsen industriområde TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Landskap Ingen registret naturtyper i naturbase. Registeringer i artsdatabanken men ingen rødlistearter. Flat myr og skoglandskap, lett synlig fra fv. 17. Ligger i tilknytning til eksisterende industriområde. Jord- og skogbruk, reindrift Myr impediment. Dyrkbar jord. Registret som vinterbeite for rein. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registreringer. Forurensning, støy, støv Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser forutsatt at etablerte virksomheter følger lov/forskrift. Viktig for næringsutvikling og arbeidsplasser i kommunen. Ligger i tilknytning til eksisterende industriområde. Samferdsel, transportbehov God beliggenhet ved fv Teknisk infrastruktur Kan utnytte eksisterende infrastruktur. + Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom. Ligger under marin grense med sannsynlig marin leire under myra. Må avklares geoteknisk. Friluftsliv og rekreasjon Ingen konsekvenser. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 3 av 5

31 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å øke næringsutviklingen. Det er behov for tilgjengelige næringstomter både for å imøtekomme nyetablerere og gi mulighet til utvidelse av eksisterende virksomheter. Området ligger ved fv. 17 og har gode kommunikasjonsforhold. Eksisterende tekniske anlegg kan utnyttes. Negative konsekvenser: Området ligger i ytterkanten av område registrert som vinterbeite for tamrein og er dyrkbar myr. Området ligger på marine havavsetnigner med usikker stabilitet, og deler kan være flomutsatt i forhold til nærliggende bekk. Vurderinger: Tilrettelegging av området vil kunne ha store positive konsekvenser for næringsutvikling, og området vurderes å være det som er best egnede for industripreget næringsutvikling i kommune. Det antas at arealet har begrenset verdi for reindriften, siden det ligger helt på grensen av vinterbeiteområdet og i tilknytning til eksisterende industriområde. En detaljreguleringsprosess vil avklare grunnforhold og eventuell flomproblematikk. Området kan dyrkes opp, men det vurderes at disse interessene her må vike. Konklusjon Det foreslås å ta inn et området på ca. 4 daa i kommuneplanen som byggeområde for næring. Det stilles krav om detaljreguleringsplan før utbygging av området. Forslag i kommuneplanens arealdel BN1F 41 daa F v -1 7 Åsmyra naturreservat Reguleringsplan for Storåsen industriområde Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 31 av 5

32 3.13 Breivik, Industriområde/kai m/veg BN2F og SHA1F Eiendom: 154/1, 154/37 Altin - Breivika Foreslått omdisponert areal: Ca. 4 daa Dagens formål: LNF / Spredt hyttebygging Foreslått formål: Næringsvirksomhet / Kai Beskrivelse: Forslagstiller: Bratt nordvendt li mot sjøen (Løgnin). Område foreslås brukt til næringsutvikling med mulighet for kai. I området er det en eksisterende ubebygd hyttetomt som eies av grunneier. Ole Herman Melø (grunneier) TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Ingen registrerte verneverdier eller rødlistearter. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Bratt nord-østvendt li mot sjøen. Noe flatere på tiltenkt byggeområde. Inngrep vil bli synlig i landskapet sett fra fjorden og østsiden av fjorden. Barskog, høy og middels bonitet. Ikke dyrkbar jord. Ingen konflikt med reindrift. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Samfunn Ingen registrert grunnforurensing. Antatt små konsekvenser av framtidig drift så lenge en holder seg innenfor gjeldende lover. Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsutvikling Samferdsel, transportbehov God tilgjengelighet fra sjø. Vanskelig tilgjengelighet fra land. Må bygges/utbedres ny veg fram til området. Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Området berøres av aktsomhetssone for snøskred og jord/flomskred. Tynt humus-/torvdekke, sannsynlig stabile grunnforhold. Ligger innenfor 1 m beltet, men er ikke antatt å være et spesielt mye brukt friluftsområde. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 32 av 5

33 Oppsummering Positive konsekvenser: Tiltaket er i samsvar med kommunens mål om å tilrettelegge for næringsutvikling, og kommunen har behov for tilgjengelige næringstomter. Området vil ligge godt til rette for å etablere kai. Negative konsekvenser: Det vil kreve store grunnlagsinvesteringer for å få tilfredsstillende veg og tekniske anlegg fram til området. Eksisterende hytteeiendommer langs vegtrasèen kan bli berørt av støy/trafikk. Området ligger i ei bratt li, og er registrert som aktsomhetsområde for snøskred og jord/flomskred. Område ligger innenfor 1 m beltet fra sjø, men uten spesielt registrerte frilufts- eller landskapsverdier. Det vil bli et stort inngrep i et fra før relativt uberørt område. Vurdering: Det vurderes at verneverdier knyttet til 1 m beltet er relativt begrenset for dette området, både i forhold til naturverdier, friluftsverdier. Tiltaket vil være negativt for de nærliggende hyttene og inngrepet vil bli svært synlig fra fjorden/østsiden av fjorden. Mulighet for å få til næringsutvikling veier tungt, og kommunen ønsker å åpne for tiltaket. Rasproblematikk må avklares i forbindelse med detaljreguleringsarbeidet. Konklusjon Arealet legges inn i kommuneplanforslaget med ca. 33 daa næringsområde på land og 7 daa kai-areal i sjø. Det stilles krav om detaljreguleringsplan, som også omfatter ny veg, før eventuell utbygging. Forslag i kommuneplanens arealdel Grønn strek angir eksiterende LNF-område med tillat spredt utbygging BN2F 33 daa SHA1F 7 daa Løgnin Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 33 av 5

34 3.14 Altskaret/Rapmyra Massetak BRU1F og BRU2F Eiendom: 154/1 Altin 154/6 Alteskaret Foreslått omdisponert areal: Ca. 3 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Råstoffutvinning Beskrivelse: Forslagstiller: Breelvdelta med grus og sand. Angitt som viktig lokal grusforekomst av NGU. Inneholder ifølge undersøkelser ca. 1 % stein, 4 % sand og 5 % grus. Namdalseid kommune Eksisterende sandtak Sand/Grus TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Tilgrensende område er registrert som viktig naturtype kystgranskog og er foreslått vernet. Det er ikke registrert rødlistearter innenfor området. Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Grusterrasse i dalsøkk. Bratte fjellsider. Negative konsekvenser for landskap. Barskog og myr. Alle kategorier bonitet. De flate områdene er dyrkbar jord. Vinterbeiteområde for tamrein. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner Forurensning, støy, støv Registret grunnforurensing (gammelt søppeldeponi). Berøres ikke av nytt uttak. Antatt små konsekvenser så lenge virksomheten drives innenfor forurensingsforskriften. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsvirksomhet. + + Samferdsel, transportbehov Positivt med lokal tilgang på sand og grusmasser som vil reduserer transportbehov. Ligger i tilknytning til veg. Teknisk infrastruktur Ingen spesielle konsekvenser lokale løsninger. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS-analyse Friluftsliv og rekreasjon Området berøres av aktsomhetssone for snøskred, steinsprang og jord/flomskred. Grunnforhold består av breelvavsetning, myr og skredmateriale Lokalt negative konsekvenser for friluftsliv, men området er ikke registrert som spesielt brukt område. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen konsekvenser. + Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 34 av 5

35 Oppsummering Positive konsekvenser: Dette er en stor og viktig grusressurs som vil dekke behov lokalt i lang tid framover, og redusere behovet for å transportere masser inn til kommunen. Negative konsekvenser: Det er knyttet jord-, skogbruks- og reindriftsinteresser til arealet. Deler av området grenser mot areal med verdifull naturtype, kystgranskog. Området nærmest fjellsida er registrert som skredutsatt. Vurdering: Uttaksområde er fordelt på to eiendommer og fysisk delt av en fjellrygg. Det ansees som fornuftig å dele området på to areal, ett i tilknytning til eksisterende uttak på eiendommen Altskaret (154/6), og et område på eiendommen Altin (154/1). Uttak er ikke i konflikt med foreslått verneområde men berører til en viss grad randsonen. Et uttak vil være tidsbegrenset og området kan reetableres som dyrkajord eller skog/utmark etter driftsperioden, slik at konsekvenser for landbruk/reindrift vil være begrenset. Det er viktig da at det legges igjen tilstrekkelig løsmasse til at områdene kan reetableres som skog/landbruksareal. Det må ikke etableres bygninger for varig opphold i områder som kan være skredutsatt. Konklusjon Området legges inn i kommuneplanforslaget med 8 daa som utvidelse av eksisterende grustak og 1 daa i et nytt uttaksområde på Rapmyra. Området avgrenses slik at det følger dalsøkk og naturlige avgrensinger i landskapet for å minimalisere landskapskonsekvensene. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for nytt uttak på Rapmyra (BRU2F), men ikke for utvidelse av grustaket i Altskaret (BRU1F). Forslag i kommuneplanens arealdel Altskaret BRU1F 8 daa BRU2F 1 daa Rapmyra Foreslått verneområdefor skog Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 35 av 5

36 3.15 Utvidelse av massetak - Altin BRU3F Eiendom: 154/1 Altin Foreslått omdisponert areal: Ca. 15 daa Dagens formål: LNF Foreslått formål: Råstoffutvinning Beskrivelse: Forslagstiller: Utvidelse av eksisterende massetak (grus) Altin. I følge undersøkelser fra NGU inneholder massene ca. 25% grus og 75% sand. Ole Hermann Meløe Utvidelse Eksisterende grustak TEMA VURDERING KONSEKVENS Miljø Naturmangfold Landskap Jord- og skogbruk, reindrift Ingen spesielle naturtyper/verneverdier registrert. Gaupeobservasjon fra 215 i artsdatabanken. Grusterrasse langs fylkesvegen under bratt fjell. Uttaket ligger nært og synlig fra fv Høy skogbonitet og registrert som dyrkbar jord. Ingen registrerte reindriftsinteresser. Kulturminner og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner. Forurensning, støy, støv Ingen registrert grunnforurensing. Drift må følges opp innenfor gjeldende lovverk. Samfunn Arealstrategi, stedsutvikling Utbygging positivt for næringsutvikling. + Samferdsel, transportbehov God tilgjengelighet fra veg. Teknisk infrastruktur Ikke aktuelt. Samfunnssikkerhet / jfr. ROS analyse Området er berørt av aktsomhetssoner for stein- og snøskred. Grunnforholdene består av breelvavsetning. Friluftsliv og rekreasjon Ingen spesielle konsekvenser. Barn- og unges oppvekstmiljø Ingen spesielle konsekvenser. Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 36 av 5

37 Oppsummering Positive konsekvenser: Det er en lokalt viktig grusressurs som dekker et behov for grusmasser i området. Negative konsekvenser: Arealet er høybonitets skog og registrert som dyrkbart areal. Uttaket er synlig fra fylkesvegen. Området ligger under en bratt fjellskrent og er registrert som aktsomhetsområde for skred. Vurderinger: Massetaket har begrensa omfang og varighet og kan reetableres til jord- eller skogbruk etter uttaket. Synligheten i landskapet blir ikke særlig større av utvidelsen enn det er i dag, og det må ikke etableres bebyggelse for opphold innen aktsomhetssonen for ras. Konklusjon Det legges inn mulighet til utvidelse av eksiterende uttak med ca. 12 daa i kommuneplanen. Det stilles ikke krav om reguleringsplan for tiltaket, men et masseuttak på over 1 m3 må ha godkjent driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Forslag i kommuneplanens arealdel Altin Altin, Ø 12 daa BRU3F Konsekvensutredning av nye tiltak. Side 37 av 5

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet.

Området omfatter tilnærmet sammenhengende barskog på middels og dårligere bonitet. 9. Støy Ikke registrert. 10. Gang og sykkel Ikke relevant. 11. Kollektiv Ikke relevant. 12. Trafikk Ikke registrert. 13. Veger Avklares i reguleringsplan 14. Markslag Skog 15. Fredning /vern 16. Inngrepsfri

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv

Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av kommunen selv Kommuneplan for Nes 2015-2025 konsekvensutredning del 3, endringer foreslått av Vedtatt i kommuneplanutvalget 13.05.15 sak 10/15. Forslag lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21.05.15-01.07.015 Dokumentdato:

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes

REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE. Planområde. Leknes. Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 2011 REGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN HYTTEFELT, VESTVÅGØY PLANBESKRIVELSE Planområde Leknes Mette Henriksen & Åsmund Rajala Strømnes 19.09.2011 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Strømmen (PlanID 001-2010-1860)

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av hytteområder 15. september 2008 Område 1: Bæreia Gnr. /Bnr. 24/1 Anne og Jens Chr. Delphin 3 Område 2: Løvtjernet Gnr. /Bnr. 148/5 Anne og Jens Chr.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING

KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN NESBYEN - KONSEKVENSUTREDNING Godkjent av Nes kommunestyre den 13.08.15, sak 44/15 03.11.2014 Nes kommune Foto: Vibeke Hjønnevåg Innhold Planprogrammets krav til konsekvensutredning, metodebruk

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2010 2020 Høringsforslag til verdivurderinger og konsekvensutredninger 30.04.2008 Endret 01.06.2010 Innhold: 1.1 INNLEDNING 3 2 BYGGEOMRÅDER

Detaljer

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet

LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa. Skog, spredt fritidsbebyggelse. Tema Konsekvens Forklaring, evt. kunnskapsgrunnlag, usikkerhet Planforslag n.30, del 1 - Feriehjemmet LNF-område Fritidsbebyggelse ca. 40 daa Skog, spredt fritidsbebyggelse Forurensing (grunnforurensing, støy, luftkvalitet og Det meste av området ligger bakenfor Ingen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Namsos kommune PLANBESKRIVELSE

Namsos kommune PLANBESKRIVELSE Namsos kommune PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune 22.11.13 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER...

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle.

Lund skytterlag 44/001 Svein Arne Hamre Sætra Ny skytebane for rifle. ROS og KU A3 Innspill nr Kart som viser innspillet: A3/54 Forslagstiller Gnr./Bnr. Hjemmelshaver Hvor Beskrivelse Gjennomgang og vurdering av innspillet Fakta Eierforhold Foreslått arealkategori i ny k.plan

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11 Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak For hver av de aktuelle nye utbyggingsområdene er det for temaet samfunnssikkerhet

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE

INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING. Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE Kommuneplanens arealdel for Meråker 2014-2023 INNSPILL KONSEKVENSUTREDNING Vedtatt av Meråker kommunestyre i K-sak 35/15 den 27.4.2015 MERÅKER KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL MERÅKER KOMMUNE INNSPILL OG

Detaljer