SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM"

Transkript

1 MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS Rev-NO

2 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER GASSINSTALLASJON OG REGULERINGER FOR BRUK I FORBINDELSE MED DISSE INSTRUKSJONENE, NORSK BRANSJESTANDARD OG RELEVANTE LOKALE OG NASJONALE BYGGEFORSKRIFTER. ARKET FOR IDRIFTSETTING AV APPARATET SOM ER I SLUTTEN AV DENNE VEILEDNINGEN MÅ UTFYLLES AV INSTALLATØR OG LEVERES TIL KJØPER. INFORMASJONSSKILTET BEFINNER SEG PÅ APPARATETS BAKSIDE OG MAN MÅ BEKREFTE AT APPARATET PASSER TIL PLANLAGT BRUK. MONTØREN MÅ FYLLE UT INFORMASJON FRA INFORMASJONSSKILTET FØR APPARATET MONTERES. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Veiledning Side: 3 2. Installasjonsveiledning Side: Konsentrisk kanalsystem Side: Oppsett og plassering Side: Trekubber Side: Tekniske detaljer Side: Målskisse Side: Garantibetingelser Side: 24

3 Side 3 VEILEDNING INTRODUKSJON Vi vil gratulere deg med anskaffelsen av denne Wanders lukkede gassovn. Vårt firma har gjort sitt beste for å konstruere ovnene med spesielt hensyn til design og for å gjøre dem trygge og brukervennlige. Les denne veiledningen nøye før du bruker ovnen. Ta vare på veiledningen for senere bruk. APPARATETS SIKKERHET Denne ovnen er beskyttet av et termoelektrisk sikkerhetssystem som forhindrer tilfeldig gasstrømning fra hovedbrenneren. SIKKERHET Apparatet bør ikke brukes uten glass i døren eller med døren åpen. Det er forbudt å plassere forbrenningsmateriale på de keramiske trekubbene. Plasser ikke lettantennelige materialer som klær i nylon eller brennbare væsker i nærheten av apparatet. Vær oppmerksom angående barn eller andre personer som ikke har kjennskap til denne gassovnens funksjon; disse kan være i nærheten av apparatet kun under oppsyn. Bruk et kamingitter for å beskytte barn eller personer mot brannskader

4 Side 4 DRIFT Når batteriet er plassert i fjernkontrollen og i selve apparatet, er gassovnen klar for bruk (se side 7). Sette tid Ved å trykke på og samtidig vil displayet begynne å blinke. Dette betyr at man er inne i modusendring. I modusendring trykker man på for å stille inn timer og på for minutter. Vent eller trykk på OFF knappen for å gå tilbake til manuell betjening. Bytte fra ºC/24 timer til ºF/12 timer Trykk på OFF knappen og knappen samtidig i 2 sekunder for å endre klokken fra ºF (og 12 timers klokke) til ºC (og 24 timers klokke) og omvendt. MULIGE INNSTILLINGER Ved å trykke på SET knappen kan man raskt endre fra MAN dag temp natt temp timer man I denne innstillingen kan MAN brukes for å justere flammen høyere eller lavere ved å trykke på knappene eller. Dag temp (sol) Denne innstillingen brukes for å stille inn ønsket temperatur på dagtid. Fjernkontrollen vil da fungere som en termostat. Nattemp (måne) Denne innstillingen brukes for å stille inn ønsket temperatur for natten. TIMER tidsinnstilling kan brukes for innstilling av 2 slå-på tider og 2 slå-av tider på 24 timer. Når nattinnstillingen viser vil kun ovnens pilotflamme brenne. TEMPERATURINNSTILINGER Velg dagtemperatur eller nattemperatur ved å trykke kortvarig på SET knappen. Trykk nå litt lenger på SET knappen inntil displayet begynner å blinke. Juster temperaturen ved bruk av knappene eller (5º C er minimum dagtemperatur). Vent eller trykk på OFF knappen for å bytte til kontrollmodus med termostat. For å spare på batteriene anbefaler vi deg å stille temperaturen for natten tilbake til symbolet på displayet. JUSTERING AV TIDSFUNKSJONEN Velg tidsfunksjonen ved å trykke på SET knappen kort noen få ganger. Trykk på SET knappen inntil P1 (sol) starter å blinke. Sett timer med knappen og minutter med knappen. Trykk på SET knappen kort for neste tid. Når alle 4 tidene er stilt inn, trykk på OFF knappen for å avslutte innstillingen.

5 Side KONTROLL (Fjernkontroll) For å tenne på ovnen Skru på gasskranen som befinner seg på røret som tilfører gass til ovnen. Trykk O I bryteren som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon I. Sett kontrollbryteren som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon ON. Trykk samtidig på knappene OFF og på fjernkontrollen. Et kort akustisk signal bekrefter startprosessen. Like etterpå vil korte lydsignaler (0,2 sek. tone, 1Hz.) høres inntil pilot og hovedbrenner er antent. Etter antenning av hovedbrenner vil flammen automatisk innta høyeste posisjon. Mulige feilmeldinger: Lange lydsignaler (0.8 sek. tone, 0.2 sek. rest) i løpet av antenningsprosessen: mottakerens batterier er nesten tomme (etter dette signalet kan man bruke apparatet cirka 10 ganger). 5 sekunders lydsignal. Feilmelding, for eksempel, en av ledningene er frakoblet eller O I bryteren er ikke i I posisjon. 5x kort lydsignal (0.2 sek. tone, 0.2 sek. rest) Antenning av pilot og hovedbrenner var ikke vellykket. Luft i pilotrøret kan være en av årsakene. Viktig: dersom piloten ikke vil antennes, må man vente i minst 5 MINUTTER før man starter på nytt prosedyren beskrevet over.

6 Side 6 Regulering av flammen Etter antenning vil flammen automatisk innta høyeste posisjon. Trykk på knappen for å redusere flammen og deretter slå av brenneren. (Slå av flammen: STAND BY ). Ved å trykke på knappen med korte intervaller vil man gradvis senke flammen. Trykk på knappen for å øke flammen. Ved å trykke på knappen med korte intervaller vil man gradvis øke flammen. Slå av apparatet Trykk på knappen for å senke flammen og slå av brenneren. Trykk på -OFF knappen for å slå av apparatet, inkludert pilotflammen. Dersom gassovnen ikke skal brukes over lenger tid, råder vi deg til å lukke gasstilførselsrøret ved å sette gasskranen på off. Viktig: Når pilotflammen slukkes, må man uansett vente i minst 5 MINUTTER før man tenner pilot flammen igjen. Tekniske funksjonsfeil I den situasjon at de sendte signaler ikke mottaes riktig på innsiden av gassovnen (mottaker), kan det skyldes: Utladede batterier: bytt batterier. Et elektronisk problem: trykk på mottakerens RESET knapp. Dersom apparatet slår seg av regelmessig, ta kontakt med installatør.

7 Side 7 Bytte av batterier Batteriene i fjernkontrollen og mottakeren har en levetid på cirka et år. Man anbefaler bruk av alkaliske batterier. Bytt batteriene i fjernkontrollen når LED på fjernkontrollen begynner å bli svakt. Bytt batteriene i mottakeren når man hører lange lydsignaler (0.8 sek. tone, 0.2 sek. rest) ved antenning. Fjernkontroll: Åpne lokket på baksiden. Trekk varsomt ut 9V batteriet og løsne batteriet fra kontaktelementet. Dra ikke i ledningene! Fest det nye batteriet og plasser det med kontaktelementet inni fjernkontrollen. Lukk igjen lokket. Mottaker: Trekk forsiktig hele mottakerenheten ut av holderen bak døren i gassovnen. Skyv lokket for å åpne enheten. Fjern batteriet fra batteribeholderen. Plasser 4 nye 1.5V batterier (type AA eller LR6) Vær oppmerksom Plasser dem i riktig rekkefølge. Skyv lokket på plass igjen og sett mottakeren tilbake på plass i holderen.

8 Side STYRING (manuell) Gasstyreblokk med styrebryter i manuell posisjon. Dersom batteriene er utladet eller mottakeren er defekt, kan man også styre ovnen manuelt. Derfor må du koble fra tenningskabelen (piezokobling) som befinner seg på mottakeren og koble denne kabelen forsiktig til gasstyreblokken. Tenning 1. Åpne gasskranen på røret som tilfører gass til ovnen. 2. Trykk bryteren O I på gasstyreblokken til posisjon I. 3. Vri motorbryteren, som befinner seg på gasstyreblokken, helt til høyre. Denne bryteren lager en tikkende lyd. 4. Vri styrebryteren, som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon MAN. Inni styrebryteren ser man en liten åpning. 5. Ved å bruke for eksempel en blyant, trykk inn metallstiften som er inni åpningen. Nå vil det strømme gass til pilotflammen. 6. Mens man holder metallstiften inne, må man trykke på tenningsknappen (firkantet, ved siden av O I knappen) et par ganger for å tenne pilotflammen. Man kan se gjennom vinduet om pilotflammen brenner 7. Etter at pilotflammen har begynt å brenne, hold metallstiften inne i 10 sekunder og deretter slipp den. Dersom pilotflammen slukkes; man må vente i minst 5 minutter før man kan gjenta prosedyren beskrevet over. 8. Sett styrebryteren i posisjon on.. Ved å dreie motorbryteren mot venstre kan man videre tenne hovedbrenneren og justere flammenes høyde. 10. For å slukke flammene, vri motorbryteren helt til høyre. Pilotflammen vil fortsatt være antent. 11. Dersom man vil slå av pilotflammen, sett O I bryteren i posisjonen O. 12. Lukk igjen gasskranen.

9 Side FØRSTE GANGS OPPVARMING Apparatet har et varmebestandig lakkert belegg. I løpet av de første timene apparatet er i funksjon kan det hende at man vil kjenne en ubehagelig lukt som skyldes oppvarming av belegget. Dette er ikke farlig. For å bli kvitt dette problemet må man sette ovnen på høyeste oppvarming i et par timer og samtidig sørge for god ventilasjon av rommet. Det er også mulig at det vil legge seg et røykbelegg på ovnens glass. Etter at ovnen er slått av og den er nedkjølt, fjern dette røykbelegget med en tørr klut. DAGLIG VEDLIKEHOLD Prøv å unngå omfattende støv eller partikler fra tobakk, stearinlys eller oljelamper i luften i din bolig. Dersom disse partiklene oppvarmes via konveksjonssystemet kan det føre til misfarging av vegger og tak. Det er viktig at man ventilerer ofte området hvor gassovnen er plassert. Fjern regelmessig røykflekker bak døren med en støvsuger. Dersom det kommer flytende stoffer på apparatet, slå det av. Vent til apparatet er nedkjølt før man tørker det av. Bruk aldri skuremiddel, aggressive rensevæsker eller rengjøringsmiddel for ovner, bruk kun en fuktig klut. ÅRLIG VEDLIKEHOLD Apparatet må kontrolleres og rengjøres av en autorisert installatør en gang i året. Det samme gjelder for det konsentriske kanalsystemet. Vedlikeholdet inkluderer følgende: Rengjøring av hovedbrenner, pilot og røykkanal / kanal for tilførsel av forbrenning. Støv og røykrester kan fjernes med en støvsuger. Kontrollere og bestemme tetthet til gasstilførsel, røykgasskanal og kanal for tilførsel av forbrenning Kontrollere og dobbeltsjekke gasstyreblokk, termoelementets krets og tenning av hovedbrenner. Kontroll av komplett konsentrisk kanalsystem inkludert utløpskonstruksjon.

10 Side 10 INSTALLASJONSINSTRUKSER GENERELT Gassovnen må plasseres og kobles som et lukket apparat av en autorisert installatør i henhold til disse installasjonsinstruksene, nasjonale sikkerhetsforeskrifter og lokale lovfestede regler. Dersom man har spørsmål angående disse foreskriftene, ta kontakt med din lokale gassforhandler. VIKTIG: Før installasjon av gassovnen, kontroller at informasjonen på modellens informasjonsskilt passer type gass og gasstrykket til systemet som apparatet er tilkoblet. Installasjon av apparatet er mulig med tak eller veggkobling med bruk av WANDERS konsentriske kanalsystem Ø80 mm Ø150 mm. Røykgassen transporteres ved naturlig trekk via den indre kanalen (Ø80 mm) til utsiden, mens forbrenningsluften tilføres mellom kanalene på Ø80 og Ø150 mm. Apparatet kan plasseres i et trekkfritt og/eller mekanisk ventilert hus, uten bruk av ekstra lufting for forbrenning og/eller røykgassventilasjon. Dersom man bruker en allerede eksisterende skorstein, konsulter først installatøren. Dersom denne skorsteinen har vært brukt til brenning av ved eller kullfyring, må den rengjøres av en profesjonist. GASSTILKOBLINGER Bruk til ledning for gassforsyning en godkjent G3/8 avskjæringskrane med kobling. Koblingen av apparatet finner man i ovnens sokkel. Du kan velge å koble gjennom gulvet eller på baksiden med en 12 mm hurtigkobling. Tapp turledningen før tilkobling av apparatet. Unngå unødvendig trykk på gasskranen og rør. Dette kan føre til gasslekkasje. Kontroller koblingen for gasstetthet. Dersom man veiger å koble gassrøret på baksiden, må man bryte opp platen som befinner seg på baksiden av sokkelen.

11 Side 11 KONSENTRISK AVGASS SYSTEM Apparatet, i kombinasjon med WANDERS konsentriske kanalsystem (Ø80 mm - Ø150 mm) er godkjent i henhold til Europeiske CE regler for gassapparater og bør anvendes kun til dette systemet. Garantien for dette apparatet er ikke lenger gyldig dersom det (delvis eller helt) installeres med et annet kanalsystem. WANDERS konsentriske kanalsystem (Ø80 mm - Ø150 mm) kan anvendes i nye hus eller i hus med en allerede eksisterende røykkanal. FORBEREDELSE FØR PLASSERING Før apparatet kan plasseres må man gjøre følgende forberedelse. REGULERING FOR PLASSERING AV UTLØP Plasser utløpet for å sikre korrekt funksjonering: Utløp på tak: Utløp på tak Utløpet må plasseres minst 0,5 m fra takkanten med unntak av et eventuelt takmøne. Når man plasserer utløpet, vær oppmerksom på området hvor utløpet forlater bygningen med hensyn til andre ventilasjonsutløp, takvinduer eller tilførsel av forbrenningsluft. Konsulter nasjonale og regionale forskrifter.

12 Side 12 Utløp i yttervegg: Utløp i yttervegg Åpningen må være minst 0.5 m fra: Bygningens hjørner Takrenner Balkonger etc., med unntak dersom utløpskonstruksjonen fortsetter minst frem til forsiden av den fremspringende delen. Når man plasserer utløpet, vær oppmerksom på området hvor utløpet forlater bygningen med hensyn til andre ventilasjonsutløp, takvinduer eller forbrenningsluftsinstallasjoner. Konsulter nasjonale og regionale forskrifter. GENERELLE INSTALLASJONER Røykrør / forbrenningslufttilførsel For konstruksjonskombinasjonen røykkanal og forbrenningslufttilførsel må man bruke en av følgende alternativer for oppsett med Wanders konsentrisk kanalsystem. VIKTIG: På grunn av de høye temperaturene på ytterveggen (tot ± 150 C), bør man ikke bruke eller plassere brennbare materialer i nærheten av kanalsystemet. Etter at man har montert rørsystemet, må man derfor isolere med varmebestandig materiale fra der hvor røret forsvinner ut av siktet og hele veien til utløpsområdet. Ventiler de isolerte konsentriske kanalen i hver etasje ved å plassere en rist på gulv og i tak. Bruk universale veggklips Ø150 mm for å feste de varmebestandige isolasjonselementene til det konsentriske kanalsystemet [Ø80 mm - Ø150 mm] Isoler ikke den konsentriske kanalen på annet vis. RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

13 Side 13 MULIGE OPPSETT Dersom gassovnen er plassert slik at den kan dreies, bruk det første vertikale røret Wanders roterende rør ink.4175 fordi ellers vil ovnen ikke kunne dreies. Kanalens totale lengde må ikke overstige 10 meter med unntak av vegg - og takgjennomføring, hvor beregnet lengde for en 90º kurve er 2 meter og beregnet lengde for en 45º kurve er 1 meter. VEGGJENNOMFØRING VEGGJENNOMFØRING GASSTYPE: A B LEDEPLATE: (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) NATURGASS m m NEI PROPAN m m NEI ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ VEGGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

14 Side 14 TAKUTLØP GASSTYPE: NATURGASS PROPAN A (MIN. - MAKS.) m m LEDEPLATE: FRA 3 m Ø50 mm FRA 3 m Ø50 mm ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ TAKGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

15 Side 15 TAKUTLØP MED AVLEDNING GASSTYPE: B A1 A1+A2 (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) Reduksjonsplate: NATURGASS Nei PROPAN Nei A1 + A2: B 2 : 1 Forhold vertikal til horisontal (eller opp 45º) er alltid minimum 2 til 1. ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ TAKGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

16 Side 16 VIKTIG: Apparatet må ikke bygges inn. Minimum avstand fra bakre vegg er 10 cm. Minimum avstand på høyre og venstre side av gassovnen er 20 cm. Apparatet må plasseres på et solid gulv og må være perfekt oppstilt med tilførselsrør og utløpskanal. Ellers vil ovnen ikke være dreibar. Før ikke og bruk ikke noen form for antennelige materialer i nærheten av gassovnen, som for eksempel gardiner. Minimum sikkerhetsavstand er 1.5 m. PLASSERING AV KUBBER Døren kan åpnes ved å fjerne sidepanelet. Før forsiktig panelet oppover og løft det av hengslene. Etter å ha gjort dette, fjern stjerneskruen. Dørens håndtak kan nå beveges oppover og døren kan åpnes (se Figur 3a). NATURGASS Plasser de 8 trekubbene som vist på Figur 2a. Forsikre deg at kubbene er plassert helt likt eksempelet. Døren må lukkes skikkelig før man tenner ovnen. PROPAN Plasser de 7 trekubbene som vist på Figur 2b. Forsikre deg at kubbene er plassert helt likt eksempelet. Døren må lukkes skikkelig før man tenner ovnen. Det er forbudt å tilsette kubbene noe eller forandre på dem. Pass på at pilotflammen får brenne fritt og uten noen form for hinder ved siden av brenneren.

17 Side 17 Naturgass 8 kubber Figur 2a Propan 7 kubber Figur 2c

18 Side 18 ÅPNE DØREN Figur 3a

19 Side 19 Montering av ledeplaten Ut i fra lengde og formen til det konsentriske kanalsystemet Ø80 Ø150 mm og utløpskonstruksjonen må man montere en ledeplate med en diameter på Ø 50 mm i toppen av forbrenningskammer. Standard for gjennomgang av røykgasser er Ø 80 mm. Viktig: kontroller at ledeplaten er riktig montert. Dersom ledeplaten er feilplassert, kan apparatet fungere på feil måte.

20 Side 20 GASSSTYREBLOKK

21 Side 21 ELEKTRISK SKJEMA

22 Side 22 TEKNISKE DETALJER Land Type gass Førtrykk Nominelt trykk Brenner Trykk Injektor Gassforbruk NO G20/I2H 20 mbar 7.3 kw 7.6 mbar 2.5 0,770 m³/h NO G31/I3P 30 mbar 5.0 kw 29 mbar m³/h Målskisse SOLEA gass

23 Side 23 INSTALLASJON AV OVN SPESIFIKASJON & INFORMASJON DENNE DELEN MÅ FYLLES UT OG UNDERTEGNES AV MONTØREN SOM INSTALLERER APPARATET Type gasstilførsel (sett en hake ved) Naturgass LPG tilførsel i bulk LPG tilførsel i flaske Regler for Innstilling: Naturgass 20MBAR. LPG 30MBAR) Lengde og størrelse på gasstilførsel: Tensiometer. Kun flamme på: Andre apparater. Alle på: Trykk brenner. Kun flamme på Andre apparater. Alle på: Gassrate - Naturgass Tid for 1 kubikkfot i sekunder: Total kanallengde: Er det lekkasje: Er det for mye trekk: Er det noen form for konstant ventilasjon i rommet: Er det isolerglass i rommet: Er det riktig lufting av pilot: Omgir flammen FFD: Navn på montøren som utfører installasjon: Adresse Postadresse Telefon: Fax: Mobil: Registrerings nr: Underskrift: Dato:

24 Side 24 GARANTIBETINGELSER Wanders Metal Products B.V. i Netterden, Nederland, garanterer korrekt funksjon av hele apparatet i 1 år etter kjøpsdato på betingelse av at apparatet er installert og tilkoblet av en godkjent installatør og i henhold til forskriftene. Garantien inkluderer alle mangler som skyldes materiale eller fabrikasjonsfeil. Den feilfunksjonerende delen vil byttes kostnadsfritt med en ny del. Arbeidskostnader og andre kostnader kan ikke belastes Wanders Metal Products B.V. Defekte deler sendes forhåndsbetalt til Wanders Metal Products B.V., Amtweg 4, 7077 AL Netterden, the Netherlands. Feilfunksjon som skyldes uegnet bruk, feil ved observasjon av installasjons- eller funksjonsinstruksjoner, koblinger eller reparasjoner som utføres av uautoriserte installatører, skjødesløshet eller forandringer for bruk av andre gasstyper vil ikke dekkes av garantien. Klager vil bli behandlet etter at de er framlagt for leverandør, installatør eller gasselskap. Gjengi innkjøpsdato for referanse og legg ved en kopi av kvitteringen. Reparasjoner vil ikke forlenge garantitiden. Driftstap dekkes ikke. Wanders METAL PRODUCTS B.V. AMTWEG AL Netterden The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt.

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt. MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER GASSINSTALLASJON

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING. Les denne manualen grundig før bruk

GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING. Les denne manualen grundig før bruk INFRARØD GASSOVN GASSOVN INFRARØD INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - INFRARØD GASSOVN Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.007.05.no 1 NO Innholdsfortegnelse Forord side Forord 2 1.

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 04 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt opererte

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Vaska Installasjonsveiledning

Vaska Installasjonsveiledning Vaska 40010979-1042 NOR Installasjonsveiledning NOR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 < < < < Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3 Installasjonskrav... 4 3. 1 Minimum avstand

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 41 & 48 Widescreen Montering, bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

Bruker og installasjonsveiledning. Danta 500 800 1100-1400

Bruker og installasjonsveiledning. Danta 500 800 1100-1400 Bruker og installasjonsveiledning Danta 500 800 1100-1400 1. Generellt 3 2. Brukerveiledning 4 2.1 Førstegangsbruk 4 2.2 Fjernkontroll overblikk 4 2.3 Batterier 5 2.4 Bytte batterier 5 2.5 Innstilling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

GV60TT/08. Brukerveiledning

GV60TT/08. Brukerveiledning 40010908-1038 Aspect RD Aspect ST Aspect L RD Aspect L ST Bright Clear Duet M Duet L Duet XL Glance Hestia Relaxed M Relaxed L Relaxed XL Relaxed Premium M Relaxed Premium L Relaxed Premium XL Honest Logic

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1.

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer