SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM"

Transkript

1 MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS Rev-NO

2 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER GASSINSTALLASJON OG REGULERINGER FOR BRUK I FORBINDELSE MED DISSE INSTRUKSJONENE, NORSK BRANSJESTANDARD OG RELEVANTE LOKALE OG NASJONALE BYGGEFORSKRIFTER. ARKET FOR IDRIFTSETTING AV APPARATET SOM ER I SLUTTEN AV DENNE VEILEDNINGEN MÅ UTFYLLES AV INSTALLATØR OG LEVERES TIL KJØPER. INFORMASJONSSKILTET BEFINNER SEG PÅ APPARATETS BAKSIDE OG MAN MÅ BEKREFTE AT APPARATET PASSER TIL PLANLAGT BRUK. MONTØREN MÅ FYLLE UT INFORMASJON FRA INFORMASJONSSKILTET FØR APPARATET MONTERES. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Veiledning Side: 3 2. Installasjonsveiledning Side: Konsentrisk kanalsystem Side: Oppsett og plassering Side: Trekubber Side: Tekniske detaljer Side: Målskisse Side: Garantibetingelser Side: 24

3 Side 3 VEILEDNING INTRODUKSJON Vi vil gratulere deg med anskaffelsen av denne Wanders lukkede gassovn. Vårt firma har gjort sitt beste for å konstruere ovnene med spesielt hensyn til design og for å gjøre dem trygge og brukervennlige. Les denne veiledningen nøye før du bruker ovnen. Ta vare på veiledningen for senere bruk. APPARATETS SIKKERHET Denne ovnen er beskyttet av et termoelektrisk sikkerhetssystem som forhindrer tilfeldig gasstrømning fra hovedbrenneren. SIKKERHET Apparatet bør ikke brukes uten glass i døren eller med døren åpen. Det er forbudt å plassere forbrenningsmateriale på de keramiske trekubbene. Plasser ikke lettantennelige materialer som klær i nylon eller brennbare væsker i nærheten av apparatet. Vær oppmerksom angående barn eller andre personer som ikke har kjennskap til denne gassovnens funksjon; disse kan være i nærheten av apparatet kun under oppsyn. Bruk et kamingitter for å beskytte barn eller personer mot brannskader

4 Side 4 DRIFT Når batteriet er plassert i fjernkontrollen og i selve apparatet, er gassovnen klar for bruk (se side 7). Sette tid Ved å trykke på og samtidig vil displayet begynne å blinke. Dette betyr at man er inne i modusendring. I modusendring trykker man på for å stille inn timer og på for minutter. Vent eller trykk på OFF knappen for å gå tilbake til manuell betjening. Bytte fra ºC/24 timer til ºF/12 timer Trykk på OFF knappen og knappen samtidig i 2 sekunder for å endre klokken fra ºF (og 12 timers klokke) til ºC (og 24 timers klokke) og omvendt. MULIGE INNSTILLINGER Ved å trykke på SET knappen kan man raskt endre fra MAN dag temp natt temp timer man I denne innstillingen kan MAN brukes for å justere flammen høyere eller lavere ved å trykke på knappene eller. Dag temp (sol) Denne innstillingen brukes for å stille inn ønsket temperatur på dagtid. Fjernkontrollen vil da fungere som en termostat. Nattemp (måne) Denne innstillingen brukes for å stille inn ønsket temperatur for natten. TIMER tidsinnstilling kan brukes for innstilling av 2 slå-på tider og 2 slå-av tider på 24 timer. Når nattinnstillingen viser vil kun ovnens pilotflamme brenne. TEMPERATURINNSTILINGER Velg dagtemperatur eller nattemperatur ved å trykke kortvarig på SET knappen. Trykk nå litt lenger på SET knappen inntil displayet begynner å blinke. Juster temperaturen ved bruk av knappene eller (5º C er minimum dagtemperatur). Vent eller trykk på OFF knappen for å bytte til kontrollmodus med termostat. For å spare på batteriene anbefaler vi deg å stille temperaturen for natten tilbake til symbolet på displayet. JUSTERING AV TIDSFUNKSJONEN Velg tidsfunksjonen ved å trykke på SET knappen kort noen få ganger. Trykk på SET knappen inntil P1 (sol) starter å blinke. Sett timer med knappen og minutter med knappen. Trykk på SET knappen kort for neste tid. Når alle 4 tidene er stilt inn, trykk på OFF knappen for å avslutte innstillingen.

5 Side KONTROLL (Fjernkontroll) For å tenne på ovnen Skru på gasskranen som befinner seg på røret som tilfører gass til ovnen. Trykk O I bryteren som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon I. Sett kontrollbryteren som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon ON. Trykk samtidig på knappene OFF og på fjernkontrollen. Et kort akustisk signal bekrefter startprosessen. Like etterpå vil korte lydsignaler (0,2 sek. tone, 1Hz.) høres inntil pilot og hovedbrenner er antent. Etter antenning av hovedbrenner vil flammen automatisk innta høyeste posisjon. Mulige feilmeldinger: Lange lydsignaler (0.8 sek. tone, 0.2 sek. rest) i løpet av antenningsprosessen: mottakerens batterier er nesten tomme (etter dette signalet kan man bruke apparatet cirka 10 ganger). 5 sekunders lydsignal. Feilmelding, for eksempel, en av ledningene er frakoblet eller O I bryteren er ikke i I posisjon. 5x kort lydsignal (0.2 sek. tone, 0.2 sek. rest) Antenning av pilot og hovedbrenner var ikke vellykket. Luft i pilotrøret kan være en av årsakene. Viktig: dersom piloten ikke vil antennes, må man vente i minst 5 MINUTTER før man starter på nytt prosedyren beskrevet over.

6 Side 6 Regulering av flammen Etter antenning vil flammen automatisk innta høyeste posisjon. Trykk på knappen for å redusere flammen og deretter slå av brenneren. (Slå av flammen: STAND BY ). Ved å trykke på knappen med korte intervaller vil man gradvis senke flammen. Trykk på knappen for å øke flammen. Ved å trykke på knappen med korte intervaller vil man gradvis øke flammen. Slå av apparatet Trykk på knappen for å senke flammen og slå av brenneren. Trykk på -OFF knappen for å slå av apparatet, inkludert pilotflammen. Dersom gassovnen ikke skal brukes over lenger tid, råder vi deg til å lukke gasstilførselsrøret ved å sette gasskranen på off. Viktig: Når pilotflammen slukkes, må man uansett vente i minst 5 MINUTTER før man tenner pilot flammen igjen. Tekniske funksjonsfeil I den situasjon at de sendte signaler ikke mottaes riktig på innsiden av gassovnen (mottaker), kan det skyldes: Utladede batterier: bytt batterier. Et elektronisk problem: trykk på mottakerens RESET knapp. Dersom apparatet slår seg av regelmessig, ta kontakt med installatør.

7 Side 7 Bytte av batterier Batteriene i fjernkontrollen og mottakeren har en levetid på cirka et år. Man anbefaler bruk av alkaliske batterier. Bytt batteriene i fjernkontrollen når LED på fjernkontrollen begynner å bli svakt. Bytt batteriene i mottakeren når man hører lange lydsignaler (0.8 sek. tone, 0.2 sek. rest) ved antenning. Fjernkontroll: Åpne lokket på baksiden. Trekk varsomt ut 9V batteriet og løsne batteriet fra kontaktelementet. Dra ikke i ledningene! Fest det nye batteriet og plasser det med kontaktelementet inni fjernkontrollen. Lukk igjen lokket. Mottaker: Trekk forsiktig hele mottakerenheten ut av holderen bak døren i gassovnen. Skyv lokket for å åpne enheten. Fjern batteriet fra batteribeholderen. Plasser 4 nye 1.5V batterier (type AA eller LR6) Vær oppmerksom Plasser dem i riktig rekkefølge. Skyv lokket på plass igjen og sett mottakeren tilbake på plass i holderen.

8 Side STYRING (manuell) Gasstyreblokk med styrebryter i manuell posisjon. Dersom batteriene er utladet eller mottakeren er defekt, kan man også styre ovnen manuelt. Derfor må du koble fra tenningskabelen (piezokobling) som befinner seg på mottakeren og koble denne kabelen forsiktig til gasstyreblokken. Tenning 1. Åpne gasskranen på røret som tilfører gass til ovnen. 2. Trykk bryteren O I på gasstyreblokken til posisjon I. 3. Vri motorbryteren, som befinner seg på gasstyreblokken, helt til høyre. Denne bryteren lager en tikkende lyd. 4. Vri styrebryteren, som befinner seg på gasstyreblokken, til posisjon MAN. Inni styrebryteren ser man en liten åpning. 5. Ved å bruke for eksempel en blyant, trykk inn metallstiften som er inni åpningen. Nå vil det strømme gass til pilotflammen. 6. Mens man holder metallstiften inne, må man trykke på tenningsknappen (firkantet, ved siden av O I knappen) et par ganger for å tenne pilotflammen. Man kan se gjennom vinduet om pilotflammen brenner 7. Etter at pilotflammen har begynt å brenne, hold metallstiften inne i 10 sekunder og deretter slipp den. Dersom pilotflammen slukkes; man må vente i minst 5 minutter før man kan gjenta prosedyren beskrevet over. 8. Sett styrebryteren i posisjon on.. Ved å dreie motorbryteren mot venstre kan man videre tenne hovedbrenneren og justere flammenes høyde. 10. For å slukke flammene, vri motorbryteren helt til høyre. Pilotflammen vil fortsatt være antent. 11. Dersom man vil slå av pilotflammen, sett O I bryteren i posisjonen O. 12. Lukk igjen gasskranen.

9 Side FØRSTE GANGS OPPVARMING Apparatet har et varmebestandig lakkert belegg. I løpet av de første timene apparatet er i funksjon kan det hende at man vil kjenne en ubehagelig lukt som skyldes oppvarming av belegget. Dette er ikke farlig. For å bli kvitt dette problemet må man sette ovnen på høyeste oppvarming i et par timer og samtidig sørge for god ventilasjon av rommet. Det er også mulig at det vil legge seg et røykbelegg på ovnens glass. Etter at ovnen er slått av og den er nedkjølt, fjern dette røykbelegget med en tørr klut. DAGLIG VEDLIKEHOLD Prøv å unngå omfattende støv eller partikler fra tobakk, stearinlys eller oljelamper i luften i din bolig. Dersom disse partiklene oppvarmes via konveksjonssystemet kan det føre til misfarging av vegger og tak. Det er viktig at man ventilerer ofte området hvor gassovnen er plassert. Fjern regelmessig røykflekker bak døren med en støvsuger. Dersom det kommer flytende stoffer på apparatet, slå det av. Vent til apparatet er nedkjølt før man tørker det av. Bruk aldri skuremiddel, aggressive rensevæsker eller rengjøringsmiddel for ovner, bruk kun en fuktig klut. ÅRLIG VEDLIKEHOLD Apparatet må kontrolleres og rengjøres av en autorisert installatør en gang i året. Det samme gjelder for det konsentriske kanalsystemet. Vedlikeholdet inkluderer følgende: Rengjøring av hovedbrenner, pilot og røykkanal / kanal for tilførsel av forbrenning. Støv og røykrester kan fjernes med en støvsuger. Kontrollere og bestemme tetthet til gasstilførsel, røykgasskanal og kanal for tilførsel av forbrenning Kontrollere og dobbeltsjekke gasstyreblokk, termoelementets krets og tenning av hovedbrenner. Kontroll av komplett konsentrisk kanalsystem inkludert utløpskonstruksjon.

10 Side 10 INSTALLASJONSINSTRUKSER GENERELT Gassovnen må plasseres og kobles som et lukket apparat av en autorisert installatør i henhold til disse installasjonsinstruksene, nasjonale sikkerhetsforeskrifter og lokale lovfestede regler. Dersom man har spørsmål angående disse foreskriftene, ta kontakt med din lokale gassforhandler. VIKTIG: Før installasjon av gassovnen, kontroller at informasjonen på modellens informasjonsskilt passer type gass og gasstrykket til systemet som apparatet er tilkoblet. Installasjon av apparatet er mulig med tak eller veggkobling med bruk av WANDERS konsentriske kanalsystem Ø80 mm Ø150 mm. Røykgassen transporteres ved naturlig trekk via den indre kanalen (Ø80 mm) til utsiden, mens forbrenningsluften tilføres mellom kanalene på Ø80 og Ø150 mm. Apparatet kan plasseres i et trekkfritt og/eller mekanisk ventilert hus, uten bruk av ekstra lufting for forbrenning og/eller røykgassventilasjon. Dersom man bruker en allerede eksisterende skorstein, konsulter først installatøren. Dersom denne skorsteinen har vært brukt til brenning av ved eller kullfyring, må den rengjøres av en profesjonist. GASSTILKOBLINGER Bruk til ledning for gassforsyning en godkjent G3/8 avskjæringskrane med kobling. Koblingen av apparatet finner man i ovnens sokkel. Du kan velge å koble gjennom gulvet eller på baksiden med en 12 mm hurtigkobling. Tapp turledningen før tilkobling av apparatet. Unngå unødvendig trykk på gasskranen og rør. Dette kan føre til gasslekkasje. Kontroller koblingen for gasstetthet. Dersom man veiger å koble gassrøret på baksiden, må man bryte opp platen som befinner seg på baksiden av sokkelen.

11 Side 11 KONSENTRISK AVGASS SYSTEM Apparatet, i kombinasjon med WANDERS konsentriske kanalsystem (Ø80 mm - Ø150 mm) er godkjent i henhold til Europeiske CE regler for gassapparater og bør anvendes kun til dette systemet. Garantien for dette apparatet er ikke lenger gyldig dersom det (delvis eller helt) installeres med et annet kanalsystem. WANDERS konsentriske kanalsystem (Ø80 mm - Ø150 mm) kan anvendes i nye hus eller i hus med en allerede eksisterende røykkanal. FORBEREDELSE FØR PLASSERING Før apparatet kan plasseres må man gjøre følgende forberedelse. REGULERING FOR PLASSERING AV UTLØP Plasser utløpet for å sikre korrekt funksjonering: Utløp på tak: Utløp på tak Utløpet må plasseres minst 0,5 m fra takkanten med unntak av et eventuelt takmøne. Når man plasserer utløpet, vær oppmerksom på området hvor utløpet forlater bygningen med hensyn til andre ventilasjonsutløp, takvinduer eller tilførsel av forbrenningsluft. Konsulter nasjonale og regionale forskrifter.

12 Side 12 Utløp i yttervegg: Utløp i yttervegg Åpningen må være minst 0.5 m fra: Bygningens hjørner Takrenner Balkonger etc., med unntak dersom utløpskonstruksjonen fortsetter minst frem til forsiden av den fremspringende delen. Når man plasserer utløpet, vær oppmerksom på området hvor utløpet forlater bygningen med hensyn til andre ventilasjonsutløp, takvinduer eller forbrenningsluftsinstallasjoner. Konsulter nasjonale og regionale forskrifter. GENERELLE INSTALLASJONER Røykrør / forbrenningslufttilførsel For konstruksjonskombinasjonen røykkanal og forbrenningslufttilførsel må man bruke en av følgende alternativer for oppsett med Wanders konsentrisk kanalsystem. VIKTIG: På grunn av de høye temperaturene på ytterveggen (tot ± 150 C), bør man ikke bruke eller plassere brennbare materialer i nærheten av kanalsystemet. Etter at man har montert rørsystemet, må man derfor isolere med varmebestandig materiale fra der hvor røret forsvinner ut av siktet og hele veien til utløpsområdet. Ventiler de isolerte konsentriske kanalen i hver etasje ved å plassere en rist på gulv og i tak. Bruk universale veggklips Ø150 mm for å feste de varmebestandige isolasjonselementene til det konsentriske kanalsystemet [Ø80 mm - Ø150 mm] Isoler ikke den konsentriske kanalen på annet vis. RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

13 Side 13 MULIGE OPPSETT Dersom gassovnen er plassert slik at den kan dreies, bruk det første vertikale røret Wanders roterende rør ink.4175 fordi ellers vil ovnen ikke kunne dreies. Kanalens totale lengde må ikke overstige 10 meter med unntak av vegg - og takgjennomføring, hvor beregnet lengde for en 90º kurve er 2 meter og beregnet lengde for en 45º kurve er 1 meter. VEGGJENNOMFØRING VEGGJENNOMFØRING GASSTYPE: A B LEDEPLATE: (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) NATURGASS m m NEI PROPAN m m NEI ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ VEGGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

14 Side 14 TAKUTLØP GASSTYPE: NATURGASS PROPAN A (MIN. - MAKS.) m m LEDEPLATE: FRA 3 m Ø50 mm FRA 3 m Ø50 mm ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ TAKGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

15 Side 15 TAKUTLØP MED AVLEDNING GASSTYPE: B A1 A1+A2 (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) (MIN. - MAKS.) Reduksjonsplate: NATURGASS Nei PROPAN Nei A1 + A2: B 2 : 1 Forhold vertikal til horisontal (eller opp 45º) er alltid minimum 2 til 1. ALLE MÅL UTELUKKER LENGDEN PÅ TAKGJENNOMFØRINGEN RPT Gass - Bild, Svanholmen 19, Forus Tlf Mail: -

16 Side 16 VIKTIG: Apparatet må ikke bygges inn. Minimum avstand fra bakre vegg er 10 cm. Minimum avstand på høyre og venstre side av gassovnen er 20 cm. Apparatet må plasseres på et solid gulv og må være perfekt oppstilt med tilførselsrør og utløpskanal. Ellers vil ovnen ikke være dreibar. Før ikke og bruk ikke noen form for antennelige materialer i nærheten av gassovnen, som for eksempel gardiner. Minimum sikkerhetsavstand er 1.5 m. PLASSERING AV KUBBER Døren kan åpnes ved å fjerne sidepanelet. Før forsiktig panelet oppover og løft det av hengslene. Etter å ha gjort dette, fjern stjerneskruen. Dørens håndtak kan nå beveges oppover og døren kan åpnes (se Figur 3a). NATURGASS Plasser de 8 trekubbene som vist på Figur 2a. Forsikre deg at kubbene er plassert helt likt eksempelet. Døren må lukkes skikkelig før man tenner ovnen. PROPAN Plasser de 7 trekubbene som vist på Figur 2b. Forsikre deg at kubbene er plassert helt likt eksempelet. Døren må lukkes skikkelig før man tenner ovnen. Det er forbudt å tilsette kubbene noe eller forandre på dem. Pass på at pilotflammen får brenne fritt og uten noen form for hinder ved siden av brenneren.

17 Side 17 Naturgass 8 kubber Figur 2a Propan 7 kubber Figur 2c

18 Side 18 ÅPNE DØREN Figur 3a

19 Side 19 Montering av ledeplaten Ut i fra lengde og formen til det konsentriske kanalsystemet Ø80 Ø150 mm og utløpskonstruksjonen må man montere en ledeplate med en diameter på Ø 50 mm i toppen av forbrenningskammer. Standard for gjennomgang av røykgasser er Ø 80 mm. Viktig: kontroller at ledeplaten er riktig montert. Dersom ledeplaten er feilplassert, kan apparatet fungere på feil måte.

20 Side 20 GASSSTYREBLOKK

21 Side 21 ELEKTRISK SKJEMA

22 Side 22 TEKNISKE DETALJER Land Type gass Førtrykk Nominelt trykk Brenner Trykk Injektor Gassforbruk NO G20/I2H 20 mbar 7.3 kw 7.6 mbar 2.5 0,770 m³/h NO G31/I3P 30 mbar 5.0 kw 29 mbar m³/h Målskisse SOLEA gass

23 Side 23 INSTALLASJON AV OVN SPESIFIKASJON & INFORMASJON DENNE DELEN MÅ FYLLES UT OG UNDERTEGNES AV MONTØREN SOM INSTALLERER APPARATET Type gasstilførsel (sett en hake ved) Naturgass LPG tilførsel i bulk LPG tilførsel i flaske Regler for Innstilling: Naturgass 20MBAR. LPG 30MBAR) Lengde og størrelse på gasstilførsel: Tensiometer. Kun flamme på: Andre apparater. Alle på: Trykk brenner. Kun flamme på Andre apparater. Alle på: Gassrate - Naturgass Tid for 1 kubikkfot i sekunder: Total kanallengde: Er det lekkasje: Er det for mye trekk: Er det noen form for konstant ventilasjon i rommet: Er det isolerglass i rommet: Er det riktig lufting av pilot: Omgir flammen FFD: Navn på montøren som utfører installasjon: Adresse Postadresse Telefon: Fax: Mobil: Registrerings nr: Underskrift: Dato:

24 Side 24 GARANTIBETINGELSER Wanders Metal Products B.V. i Netterden, Nederland, garanterer korrekt funksjon av hele apparatet i 1 år etter kjøpsdato på betingelse av at apparatet er installert og tilkoblet av en godkjent installatør og i henhold til forskriftene. Garantien inkluderer alle mangler som skyldes materiale eller fabrikasjonsfeil. Den feilfunksjonerende delen vil byttes kostnadsfritt med en ny del. Arbeidskostnader og andre kostnader kan ikke belastes Wanders Metal Products B.V. Defekte deler sendes forhåndsbetalt til Wanders Metal Products B.V., Amtweg 4, 7077 AL Netterden, the Netherlands. Feilfunksjon som skyldes uegnet bruk, feil ved observasjon av installasjons- eller funksjonsinstruksjoner, koblinger eller reparasjoner som utføres av uautoriserte installatører, skjødesløshet eller forandringer for bruk av andre gasstyper vil ikke dekkes av garantien. Klager vil bli behandlet etter at de er framlagt for leverandør, installatør eller gasselskap. Gjengi innkjøpsdato for referanse og legg ved en kopi av kvitteringen. Reparasjoner vil ikke forlenge garantitiden. Driftstap dekkes ikke. Wanders METAL PRODUCTS B.V. AMTWEG AL Netterden The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer