Høringsuttalelse angående Regional plan for Revmatologi i Helse Vest Regional plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse angående Regional plan for Revmatologi i Helse Vest Regional plan"

Transkript

1 Side 1 Høringsuttalelse angående Regional plan for Revmatologi i Helse Vest Regional plan Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus as (HSR) takker for muligheten til å uttale seg om organiseringen av det revmatologiske helsetilbudet i Helse Vest. Arbeidet er initiert av Helse Vest for å styrke pasientenes behandlingstilbud. Det fremkommer at det er ønskelig at pasientene kan motta behandling i nær tilknytning til bosted når det er mulig og funksjonsdeling mellom helseforetakene som skal gi god kvalitet. Organiseringen av revmatologien og revmakirurgien i regionen skal være fremtidsrettet, ta i bruk ny teknologi og sikre optimal samhandling mellom helseforetakene, private/ideelle, avtalespesialister, fastleger og øvrige kommunale tjenester. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i de utfordringsområdene som fremkom under prosjektperioden. HSR mener det fremkommer gode forslag knyttet til å forbedre pasientforløpene og etablering av fagnettverk. Samtidig opplever vi at utredningen gir grunnlag for å presisere våre anbefalinger for videre organisering av revmatologien i Helse Vest: 1. HSR anbefaler at Helse Vest viderefører Helse Fonna og Helse Stavanger som felles opptaksområde for revmatologisk behandling. HSR videreføres med et helhetlig ansvar for revmatologisk behandling. 2. Det arbeides videre med en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom HSR og SUS for å oppnå en optimal pasientbehandling basert på enhetenes styrker innen ulike områder. 3. Spesialiserte behandlingstilbud, så som pasientkurs, spesialiserte klinikker og kompleks revmatologisk rehabilitering videreutvikles som tverrfaglige behandlingstilbud og tilbys ved HSR. 4. Samarbeidet mellom Helse Fonna s ortopedisk avdeling ved Haugesund sjukehus og HSR s revmakirurgiske seksjon, videreføres og styrkes. Dette for å sikre et robust ortopedisk fagmiljø, samarbeid om forskning og utdanning og å få til en optimal utnyttelse av fasiliteter og ressurser. Knyttet til de ulike delene av utredningen har vi følgende utdypende kommentarer: Bakgrunn HSR AS er et privat, ideelt sykehus eid av Haugesund Sanitetsforening. At sykehuset er privat, ideelt innebærer at eierne ikke kan ta utbytte, alt overskudd kanaliseres tilbake til driften av sykehuset. HSR har siden 1957 vært en integrert del av det offentlige helsetilbudet. Siden opprettelsen av Helseforetak og Regionale helseforetak har HSR vært Helse Fonna og Helse Stavanger sitt offentlige helsetilbud innen revmatologi og revmakirurgi. Som det fremgår av utredningen er oppgavene løst i henhold til bestillingene fra Helse Vest. HSR holder et faglig høyt nivå og har modernisert helsetilbudet i tråd med utviklingen både innen revmatologien og øvrige aktuelle områder. I 2016 var hele utbyggingen og rehabiliteringen av bygningsmassen ferdig.

2 Side 2 Samarbeid gir økt kvalitet på helsetilbudet HSR vil på det sterkeste fraråde at det revmatologiske behandlingstilbudet som i dag gis felles for både Helse Stavanger- og Helse Fonna-området deles opp mellom disse. HSR har over tid bygget opp et robust fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse. Det tilbys en komplett revmatologisk avdeling inkludert kirurgi. En såkalt «Combined Unit». Tilbudet gis både som poliklinisk, dag- og døgnopphold, samt kompleks revmatologisk rehabilitering. Behandlingen er basert på faglige vurderinger og individuelle behov hos den enkelte pasient. Pasientforløp med utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging er utviklet etter internasjonale retningslinjer innen revmatologien. Foretaksområdene Helse Stavanger og Helse Fonna kan tilby høyt spesialisert behandling innen revmatologi. Dette på bakgrunn av samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehusene. Til sammen utgjør foretaksområdene et stort nok pasientgrunnlag for så spesialisert behandling. Det revmatologiske fagfeltet er i kontinuerlig utvikling. Dersom eksisterende samarbeidsform blant foretaksområdene brytes opp vil ressursene fordeles på to mindre fagmiljøer som hver for seg blir mer sårbare. Kapasitet og kompetanse vil dermed kunne reduseres, og komplekse sykdomstilfeller HSR og SUS i dag kan håndtere, vil muligens ikke kunne ivaretas på samme måte. Tverrfaglige behandlingstilbud - stadig viktigere Økende grad av poliklinisk behandling får konsekvenser for organiseringen av tilbudet. Samtidig viser erfaring og tilbakemeldinger fra pasientene at poliklinisk behandling må følges av periodiske tverrfaglige behandlingstilbud. Det må også være mulig å tilby kompleks revmatologisk rehabilitering for pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet og for pasienter som ikke har full effekt av moderne medisiner. Tverrfaglig pasientrettet arbeid blir i stor grad vektlagt i Nasjonal helse- og sykehusplan. HSR har allerede en svært god tverrfaglig tilnærming til revmatologiske pasientforløp. Her samarbeider ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, sykepleiere og hjelpepleiere. De har lang erfaring og utdanning innen revmatologi og tverrfaglig spesialisert rehabilitering.dette kan legge til rette for å bedre pasientens funksjons- og mestringsevne, bremse sykdomsutviklingen og gi økt selvstendighet og livskvalitet. Dette er kunnskap som utvikles gjennom lang erfaring, og som vi ønsker å videre utvikle i nært samarbeid med Helse Vest og Helse Fonna. Pasientkurs og spesialiserte klinikker HSR kan ikke se at Helse Vest har vektlagt denne typen tverrfaglig behandlingstilbud i sitt utredningsarbeid. Pasientkurs og spesialiserte klinikker, er tilbud HSR har utviklet og bygget videre på. Dette er vesentlige deler av pasientbehandlingen og oppfølgningen av diagnostiserte pasienter. Pasientkurs og lærings- og mestringstilbud er heldags behandlingsopplegg som krever høy kompetanse og tverrfaglige team, blant annet av fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom i tillegg til lege og sykepleier.

3 Side 3 Pasientkursene gir pasientene et tverrfaglig tilbud som består både av medisinsk vurdering knyttet til sykdomsaktivitet og funksjonsgrad og veiledning innen fysisk aktivitet, trening, ernæring med mer. Ettersom stadig flere pasienter lever aktive, lange liv kun med poliklinisk oppfølgning blir denne type tilbud stadig viktigere for å sikre stabile sykdomsforløp med effektiv behandling. To fagmiljøer fordelt på hvert foretaksområde vil i mindre grad kunne dekke det tverrfaglige tilbudet HSR gir i dag. Resultatene av dette kan medføre et dårligere tverrfaglig tilbud og i verste fall at hele eller deler av tilbudet kan falle bort. Kompleks revmatologisk rehabilitering Ved at man ikke har vurdert fremtidig tilbud og organisering av kompleks revmatologisk rehabilitering, har arbeidsgruppen utelatt en svært sårbar pasientgruppe. Dette må konsekvens- og risikovurderes før eventuelle endringer besluttes. Kompleks revmatologisk rehabilitering krever et omfattende tilbud og høyt spesialisert intensiv oppfølgning for innlagte rehabiliteringspasienter. Dette er et tilbud som er helt nødvendig for pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet. Antallet pasienter i denne gruppen har gått noe ned som følge av etablering av lettere rehabiliteringstilbud. Samtidig er gjenværende gruppe pasienter med høy inflammatorisk sykdomsaktivitet stabil, blant annet fordi ikke alle har like god effekt av nyere behandlingsformer. Disse pasientene har også mindre effekt av ordinære rehabiliteringstilbud. HSR har i dag et godt tverrfaglig miljø som tilbyr kompleks revmatologisk rehabilitering. HSR har mulighet til å utvide dette tilbudet dersom Helse Vest ønsker å sikre pasientene i Rogaland og Sunnhordland et kvalitetsmessig godt tilbud uten for lang reisevei. En slik utvikling kan skje uten større investeringskostnader fordi HSR nylig har utvidet og renovert bygget i henhold til dagens standard. Samarbeid om bruk og utvikling av kirurgisk kapasitet i regionen. Det er av stor betydning for både HSR og Helse Fonna at operasjonskapasiteten opprettholdes, styrkes og videreutvikles. HSRs revmakirurgiske seksjon har de seneste årene bidratt sterkt til økt pasientbehandling i Helse Vest. I 2016 hadde vi cirka pasientkonsultasjoner. Det ble gjennomført om lag 560 operasjoner, hvorav rundt 200 krevde innleggelse. 84 % av pasientene HSR opererer kommer fra Helse Fonnas` opptaksområde, noe som vi mener dokumenterer behovet for kirurgisk seksjon også ved HSR. Vi har ett tett samarbeid mellom ulike faggrupper som sikrer pasienten informasjon og forutsigbarhet og dermed bidrar til et godt og gjennomarbeidet pasientforløp. Alle pasienter ved HSR kan tilbys enerom. HSR har i dag høy kompetanse innen kirurgi og ønsker å videreutvikle dette i samarbeid med Helse Fonna. I utredningen pkt. 4 foreslås det at bl.a. hånd- og fotkirurgi skal kunne uføres i hele helseforetaket.

4 Side 4 Vi mener at spesielle revmakirurgiske inngrep på hånd og fot ikke må spres på for mange instanser, men at dette bør forbeholdes Helse Bergen og HSR. En del enkle inngrep kan med fordel utføres i alle helseforetakene. Revmakirurgisk seksjon består av moderne operasjonsstuer. Seksjonen kan vise til svært lave infeksjonstall både på inneliggende og polikliniske pasienter. HSR ble for øvrig nylig godkjent som Gruppe II sykehus i ortopedi med tellende tjeneste 2,5 år. Det betyr at HSR bidrar til utdannelsen av LIS-leger også innen revmakirurgi/ortopedi. I praksis har ortopedisk avdeling ved Haugesund sjukehus og revmakirurgisk seksjon på HSR hatt et felles faglig miljø i ca. 50 år. Samarbeidet omfatter felles morgenmøter, røntgenmøter, undervisning og forskning, i tillegg til at ortopedene på HSR går ortopediske vakter på Haugesund sjukehus, og ved behov samarbeider de om kompliserte operasjoner. Rekruttering Helse Stavanger og Helse Fonna har i dag lavere dekning av revmatologer enn Helse Bergen. En omrokkering av dagens ressurser kan medføre at spesialistene går ut av fagområdet. Dette kan på sikt gi redusert behandlingskapasitet totalt sett. Det fremgår tydelig av utredningen at flere revmatologiske enheter opplever utfordringer knyttet til rekruttering, dette gjelder også i Helse Vest. Foretaksområdene Helse Stavanger og Helse Fonna har allerede i dag en lavere legedekning innen revmatologi enn Helse Bergen. I hovedsak finnes to metoder å rekruttere revmatologer på. Enten ved å utdanne de selv eller hente inn kompetanse fra utlandet. Begge deler krever et bredt fagmiljø. Opprettelse av egen avdeling for revmatologi i Stavanger kan enten skje ved å tappe nåværende fagmiljø for ressurser, eller ved å hente inn ny kompetanse fra utlandet som ikke har erfaringer med norske forhold. Begge deler kan på sikt kunne føre til et kvalitativt dårligere tilbud for pasientene både i Helse Stavanger og i Helse Fonna. HSR har over flere år klart å rekruttere nye krefter som i dag arbeider i Helse Vests nest største fagmiljø innen revmatologi. Mange av disse er lokalt forankret, og det kan ikke forventes at disse vil flytte til arbeidssted Stavanger dersom hjemlene overføres SUS. Størrelsen på fagmiljøet og bredden i behandlingstilbudet gjør at vi vurdere at det er attraktivt å søke seg til HSR. Vi stiller derfor spørsmål om det i fremtiden vil være like lett å rekruttere nye krefter til to mindre og smalere adskilte fagmiljøer i hvert foretaksområde. HSR mener det er viktigere for de to foretaksområdene å samarbeide for å rekruttere nye krefter inn i gode og stabile fagmiljøer fremfor å iverksette en intern omrokkering som kan medføre at noen av dagens revmatologer kan velge å gå ut av revmatologifeltet. HSR vil også bemerke at usikkerhet om fremtidig organisering av behandlingstilbudet kan forsterke utfordringene knyttet til rekruttering og skaper usikkerhet i en ellers svært stabil faglig stab. Det er derfor viktig at Helse Vest i videre arbeid hensyntar alle fagmiljøer knyttet til medvirkning og kommunikasjon.

5 Side 5 Tidsplanen Rapporten beskriver ingen forutgående konsekvensutredning eller detaljert analyse av potensielle utfordringer for etablerings- og overgangsperiode. Dette bør gjennomføres før prinsippbeslutning fattes. Utredningen signaliserer at revmatologitjenesten i Helse Stavanger i all hovedsak kan ta hånd om egne pasienter med revmatiske sykdommer innen utgangen av Utredningen slår fast at et eget revmatologisk miljø i Helse Stavanger må bygges opp. Oppbygging av et fagmiljø innen et så spesialisert område tar tid. Erfaring tilsier også at en klinikk under etablering vil ha en lavere effektivitet. HSR stiller derfor spørsmål ved om det faktisk lar seg gjøre å etablere et godt fagmiljø for en større pasientgruppe enn de har i dag innenfor denne tidsrammen. Innovasjon HSR frykter innovasjon og utvikling vil bremses og kanskje stopper opp dersom to mindre enheter skal følge opp ulike prosjekter i fremtiden. HSR bidrar aktivt til utviklingen av det revmatologiske helsetilbudet i Norge. HSR startet tidlig omlegging til økt poliklinisk behandlingstilbud. Vi bidrar aktivt med data til nasjonale registre og er involvert i flere forskningsprosjekter som tenker nytt og skaper utvikling innen fagfeltet. Gjennom egne konsultasjoner med sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter har vi etablert tilpassede behandlingstilbud som sikrer effektiv utnyttelse av den helsefaglige kapasiteten. Dette jobber vi videre med, blant annet gjennom utvikling av hjemmebasert webregistrering av pasientinformasjon i journalløsningen GTI. Gjennom prosjektet «Pasientstyrte kontroller» (PARK) sørger vi for en tilpasset oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene som igjen kan føre til bedre arbeidsflyt og raskere pasientbehandling. Økonomiske og organisatoriske konsekvenser Forslagene til konklusjoner i utredningen kan medføre store økonomiske konsekvenser for HSR som igjen kan påvirke øvrige behandlingstilbud. Verken konsekvensene for det revmatologiske tilbudet eller øvrig drift av HSR er konsekvensutredet eller vurdert av Helse Vest. Når det gjelder de umiddelbare økonomiske og derav organisatoriske konsekvensene av at SUS skal tilby hele revmatologifeltet, kan vi kort skissere følgende: Det fremgår av høringsnotatet, bl.a. på side 10, at 48 % av pasientene som behandles på HSR kommer fra Helse Stavangers opptaksområde. Dette stemmer godt overens med HSRs egne erfaringstall for Den økonomiske effekten dersom alle pasienter fra Helse Stavangers område går over til behandling ved SUS vil det for HSR isolert sett kunne medføre en mindreproduksjon i størrelsesorden +/- 300 DRG.(Hver DRG/ISF tilsvarer i 2017 kr ). Endelig effekt vil imidlertid avhenge av hvilke diagnoser som skal få tilbud ved SUS, og endringer knyttet blant annet til utviklingen ved infusjonspoliklinikken. Hvor mange pasienter som fremdeles vil benytte seg av HSR gjennom fritt behandlingsvalg vil også få betydning.

6 Side 6 En så vidt stor endring i pasientstrømmen vil i tillegg kunne få konsekvenser for basisfinansieringen. Omleggingene som initieres/foreslås vil derfor kunne få betydelige konsekvenser for sykehuset som helhet, også ut over det revmatologiske tilbudet HSR har i dag. Ansvar fordelt på hvert HF-område økonomiske konsekvenser HSR mener de økonomiske konsekvensene for de ulike alternativer bør utredes før det gjøres beslutning om å dele ansvarsområdet. Utredningen signaliserer etablering av en revmatologisk avdeling for Helse Stavanger med et helhetlig ansvarsområde i tillegg til videreføring av egen revmatologisk avdeling for Helse Fonna. En deling av dagens felles opptaksområde med etablering av ny fullverdig revmatologisk enhet vil trolig kunne medføre investeringskostnader. Helt uavhengig av om slike avdelinger er organisert under egne helseforetak eller i samarbeid med private ideelle vil to revmatologiske avdelinger med helhetlig ansvar trolig gi betydelige økte driftsutgifter for Helse Vest. I tillegg har Helse Vest løpende forpliktelser til HSR i form av innvilget kapitaltilskudd i størrelsen 6,1 mill.kr. i minimum 10 år etter at HSR i 2016 ferdigstillet et stort rehabiliteringog ombyggingsprosjekt av sin bygningsmasse. Dette er et tilskudd basert på strategiske investeringsmidler Helse Vest disponerer for å kunne opprettholde tilfredsstillende fasiliteter slik at HSR fortsatt kan «sørge for» at tilbud innen revmatologi, revmakirurgi og hud/veneriske sykdommer blir ivaretatt. Samarbeid i tråd med Helse Vests strategi HSR ser frem til å videreføre samarbeidet med Helse Vest som en integrert del av det offentlige helsetilbudet. Vi er også åpne for å utvide samarbeidet med Helse Vest og Helse Fonna på flere områder for å kunne utnytte behandlingskapasiteten best mulig. Helse Vest har nylig vært gjennom et omfattende strategiarbeid, Helse2035, som munnet ut i styrebeslutning i Helse Vest 11. mai Her ble blant annet en samarbeidsstrategi med private, og private ideelle aktører stadfestet. Som overordnet målsetting heter det «Helse Vest skal bruke private aktørar til å byggje opp om pasienten si helseteneste som ein samordna og strategisk del av verksemda.» Til grunn for dette ligger delutredningen «Strategisk samspill med private aktørar» som anbefaler at private aktører i fremtiden skal kunne fungere som en del av løsningen fremfor å være et supplement. Utredningen er eksplisitt i sin anbefaling til at HSRs rolle, i likhet med Haraldsplass Diakonale Sykehus, skal videreføres med gjeldende rammevilkår og styrt på linje med helseforetakene. Over mange år har nasjonale helsemyndigheter poengtert private, ideelle organisasjoners viktige bidrag til et godt helsevesen. NOU rapporten Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten oppsummerer dette slik (side 83): «sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige». (jmf oppdragsdokument 2006)

7 Side 7 «Sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av private ideelle organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det regionale helseforetaket» (bestillerdokument for 2009) «og de private skal sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser» (bestillerdokument for 2014) Også Nasjonal helse- og sykehusplan ( ) vektlegger viktigheten av et godt og tett samarbeid med private aktører som HSR: «De regionale helseforetakene utarbeidet i 2014 nye strategier for økt bruk av private som en del av fritt behandlingsvalg. Strategiene skal mobilisere kapasitet i privat sektor for å redusere unødvendig venting for pasienter som har fått tildelt rett til helsehjelp, øke valgfriheten for pasienter og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Strategiene skal bidra til at det ytes trygge og nære helsetjenester til befolkningen i den enkelte region, uavhengig av om tjenesten ytes av offentlige eller private aktører. Det primære er at tilbudene til sammen utfyller hverandre, slik at de er tilgjengelige og dekker pasientenes behov». Samarbeid fremheves nærmest som en nødvendighet for å få til pasientenes helsetjeneste, i tillegg til en mer effektiv drift. Over tid har HSR og Haugesund Sjukehus opparbeidet et godt samarbeid. Vi har blant annet felles vaktordninger og tilsyn. Det gir en god flyt i pasientforløpet knyttet til samarbeid rundt indremedisin/revmatologi/røntgen etc. Dette bidrar i mange tilfeller til en raskere diagnostisering og dermed også raskere behandling, til pasientenes beste. Vi er også åpne for å utvide samarbeidet med Helse Vest og Helse Fonna på flere områder for best mulig å utnytte behandlingskapasiteten, og dermed sikre et bredt og faglig sterkt helsetilbud i Helse Fonnas foretaksområde.

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN Gjengitt med tillatelse fra kunstneren TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN ANN VIGDIS DYBDAHL HOLI AVDELINGSSYKEPLEIER REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 09. MAI 2017 1 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Høringsuttalelse delplaner

Høringsuttalelse delplaner SYKEHUSET INNLANDET postmottak@sykehuset-innlandet.no Hamar, 22. juni 2013 Vår ref.: Lene Engen Deres ref.: 2011/02711-201/022/Nyfløt Høringsuttalelse delplaner Norsk Psykologforening (NPF), Hedmark lokalavdeling,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak Regional plan for øre-nese-hals

Styresak Regional plan for øre-nese-hals Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Formål Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester

Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester 1. Faktagrunnlag Helse Sør-Øst RHF har sørge for -ansvaret for befolkningen i regionen. Både egne eide helseforetak

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017

Sykehusinnkjøp HF. Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017 Sykehusinnkjøp HF Frokostseminar MedTek Norge Verdibasert innkjøp 24.Mai 2017 24.05.2017 2 Sykehusinnkjøp selskapsprofil Eid av de fire regionale helseforetakene Administrerende direktør Kjetil Istad Hovedkontor

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

STYRESAK. FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingrid Dirdal SAKA GJELD: Regional plan revmatologi i Helse Vest

STYRESAK. FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingrid Dirdal SAKA GJELD: Regional plan revmatologi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 22.08.2017 SAKSHANDSAMAR: Ingrid Dirdal SAKA GJELD: Regional plan revmatologi i Helse Vest ARKIVSAK: 2016/3264 STYRESAK: 088/17 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/ Smøla Kommunestyre 35/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/ Smøla Kommunestyre 35/ Smøla kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2009/1015-28 Saksbehandler: Kirsten Stensø Skaget Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 86/14 25.09.2014 Smøla Kommunestyre 35/14 25.09.2014 Høringsuttale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Ver 10.3 30.06.17 Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035

Detaljer

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper.

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 03.03.2017 Vår ref: Gerhard Salicath/ 17-5602 Høringsuttalelse fra Virke: NOU 2016: 25 organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Bakgrunn for modellen

Bakgrunn for modellen OPPFØLGING AV BARN OG UNGE MED RYGGMARGSBROKK VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppfølging i Helse Vest og spesielt i Helse Bergen Vernepleier Liv Reidun Botne Fysioterapeut Tone Kyte Bakgrunn for modellen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fit for Work. Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv. Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012

Fit for Work. Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv. Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012 Fit for Work Helse og arbeid i et samfunnsperspektiv Rehabiliteringskonferanse i Haugesund 8. august 2012 Foredrag av Svein Dåvøy forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund Hva er Fit for Work? Et europeisk

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging.

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 11.05.2004 Styresak nr: 040/04 B Dato skrevet: 29.04.04 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: Plan for patologitjenester i Helse

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet

Utvalgets mandat I. Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalgets mandat I Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud Utvalget skal vurdere innholdet i tjenestene,

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer