Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde"

Transkript

1 Haukvatnet sør 3 Referanse: Hanssen U Naturverdier for lokalitet Haukvatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2016 Kommune: Flora Inventør: UHA H.o.h.: moh Vegetasjonsone: boreonemoral 100% Areal: 1436 daa Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Sammendrag Området sør for Haukåvatnet har blitt undersøkt av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker i Området ligger i Flora kommune. Feltarbeidet ble foretatt den Det foreslåtte forvaltningsområdet ligger mellom ca. 40 og 275 m.o.h.. Lia er hovedsakelig vendt mot nord, men topografien er ganske variert og preget av et småkupert terreng. Det veksler mellom furuskog, glissent skogkledte bergknauser og nakne bergflåg, og det er spredt med små bergvegger. Det finnes noen få tjern, små bekkeløp og fuktsig spredt i området. Berggrunnen er nokså homogen og består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer. Vegetasjonen er gjennomgående preget av nøysomme arter. Området hører til boreonemoral vegetasjonssone, ligger i sterkt oseanisk seksjon (O3), og ligger temmelig eksponert for vær og vind. Vegetasjonen er lite variert og er preget av fattige vegetasjonstyper, der bærlyngskog dominerer, mens det kun er innslag av blåbærskog. Stedvis forekommer myr og myrskogsmark. Skogen er dominert av furu, men det forekommer også innslag av bjørk og sparsomt med rogn, samt sporadisk med gråor, osp, svartor og hassel. Det ble avgrenset 4 kjerneområder med boreal fururegnskog som dekker ca % av totalarealet til det foreslåtte forvaltningsområdet. Kjerneområdene har en middels verdi (B viktig), og det ble funnet en god del av de oseaniske artene prakttvebladmose, rødmuslingmose og pelssåtemose. Stedvis forekommer praktdraugmose (NT). Området skårer lavt på gamle løvtrær, treslagsfordeling, vegetasjonsvariasjon, rikhet og arter. Den skårer middels på gamle bartrær, død ved kontinuitet og død ved mengde, og høyt på urørthet/ påvirkning, topografisk variasjon, størrelse og arrondering. Med grunnlag i mangelanalyser for skogvern (Framstad m.fl. 2002, 2003, 2010) dekker foreslått forvaltningsområde opp mangler knyttet til regnskoger og kystfuruskoger. Samtidig er den mindre viktig med hensyn til forekomster av rødlistearter. Samlet sett gis området verdien 3 poeng og vurderes som regionalt verdifullt. Feltarbeid Feltarbeidet ble gjennomført av Ulrike Hanssen Kartleggingen ble foretatt med start ved Slottråstjørna, øst for undersøkelsesområdet. Deretter gikk ferden vestover gjennom hele området og fram til Haukå i vest. Tidspunkt og værets betydning Det var oppholdsvær med mye solskinn og rolige vindforhold, med andre ord godt egnet vær for feltarbeidet. Tidspunktet var godt egnet til å fange opp de fleste relevante organismegrupper. Utvelgelse og undersøkelsesområde Undersøkelsesområdet inngår i en tematisk kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016 i regi av Miljødirektoratet. Det dekker et areal på ca dekar. Området ligger i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke, sør for Haukåvatnet, noe øst for Flora. Tidligere undersøkelser I sørøst overlapper naturtypelokalitet BN Vikane, gammel boreal løvskog, verdi B, så vidt med undersøkelsesområdet. Den ble kartlagt i 2007 av Tor Erik Brandrud (Gaarder m.fl. 2009). Ellers fantes her ingen Naturbaselokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. På Artskart fantes det en registrering av prakttvedbladmose av Oddvar Olsen (2014), samt flere mosefunn registrert av John Bjarne Jordal i 2015, herunder fleinljåmose, pelssåtemose, rødmuslingmose, kystfingermose, prakttvebladmose, storstylte, stivtorvmose, sveltskolvmose og trøsåtemose.

2 Beliggenhet Det foreslåtte forvaltningsområdet ligger øst i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke. Det ligger på nordsiden av Norddalsfjorden, sør for FV614 og sør for Haukåvatnet. Naturgrunnlag Topografi Topografien varierer en del og området omfatter flere åser med småkupert terreng innimellom. Det er likevel overveiende snakk om nordvendt terreng. De mest signifikante innskjæringene ligger nord for Vikane i østre deler og nord for Trettevika i vestre deler. Området karakteriseres av en variasjon mellom skogkledte lier og sporadisk tresatte til helt åpne bergflåg og knauser. Det er også innslag av bergvegger og mindre partier med fattig myr. Det foreslåtte forvaltningsområdet ligger mellom ca. 40 og 275 m.o.h.. Det er noen få fuktsig i sentrale deler samt et par små tjern spredt i området. Geologi Berggrunnen i området består av metasandstein og glimmerskifer, og vegetasjonen er gjennomgående preget av nøysomme arter. Ifølge geologiske kart (geo.ngu.no) er det lite løsmasser. Det er en god del bart fjell, men lengst vest forekommer litt breelvavsetninger. Vegetasjonsgeografi Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100%. Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone. Klima Området virker relativt utsatt for vær og vind. Det er forsenkningene i det nordvendte terrenget i nordre deler av liene som ligger mest beskyttet til. De høyestliggende åsene i søndre deler ligger mest eksponert til. Men der er også flere værutsatte småknauser spredt over hele området. Økologisk variasjon Den økologiske variasjonen i det foreslåtte forvaltningsområdet vurderes som moderat. Det er lite variasjon i forhold til berggrunnen, som er nokså homogen og består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer. Den gjennomgående nøysomme vegetasjonen tyder på dominans av næringsfattige bergarter i hele området. Topografien er derimot temmelig variert, og det er snakk om småkupert terreng i ei overveiende nordvendt li. Det er stor variasjon i helningsgrader. Området strekker seg mellom ca. 40 og 275 m.o.h.. Mange nakne og glissent skogkledte bergknauser og små bergvegger medfører variasjon i eksposisjon for vær og vind, og i en viss grad helst også i stabiliteten av luftfuktigheten. For det meste er det knapt noe løsmasser eller bare et tynt jordsmonn. Det er spredte, små områder med torv, men våtmark dekker bare en liten andel av totalarealet. Tilsvarende er det heller liten variasjon i dreneringsforholdene. Det finnes noen få tjern i området, inkludert 2 i sentrale del. Det er flere fuktsig og små bekkeløp. Forholdsvis få naturtyper mht. NiN 2.1. forekommer, og disse omfatter næringsfattige vegetasjonstyper. Det ble avgrenset 4 verdifulle naturtyper mht. nye faktaark (2014) for DN-håndbok 13. Vegetasjon og treslagsfordeling Vegetasjonen i det foreslåtte forvaltningsområdet er lite variert og er gjennomgående preget av fattige til moderat fattige vegetasjonstyper. Det er furuskog av typen bærlyngskog (T4 C-5) (ca. 84 %) som tydelig dominerer, mens det er også innslag av blåbærskog (T4 C-1) (ca. 5%), og kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker (V2 C-1) (ca. 1 %). Innimellom er det spredt med tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser (T1 C-2) (ca. 10 %). Det foreslåtte forvaltningsområdet har få treslag, og det er en nokså homogen fordeling i tresjiktet, der furu tydelig dominerer (ca. 99 %). Det forekommer også bjørk og innslag av rogn, gråor, osp, hassel og svartor. Det er spredt med einerbusker. Skogstruktur og påvirkning Med unntak av en nylig hogd høyspenttrasé i vestre deler er skogen i aldersfase. Over store områder er den nokså lysåpen og går gradvis over til sparsomt tresatte bergknauser. Det er også områder der furuskogen er tettere. Det finnes en god del seintvokste furutrær med til dels forholdsvis brede kroner. Dimensjonene er moderate, dvs. at de er hverken spesiell høyvokste eller særlig grove. Siden det er få treslag, er det vanskelig å vurdere om det her er snakk om tosjiktet eller heller flersjiktet skog. Det finnes en del død ved, dette mest i form av furugadd og døde greiner på furuer. Furulæger og død ved av løvtrær er det lite av. For det meste opptrer dødt trevirke i tidligere nedbrytningsstadier, men dette skyldes mest den lange nedbrytningstida for furuved. Skogen har preg av kontinuitet i tresjiktet.

3 Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Haukvatnet sør. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Holten nord Naturtype: Regnskog - Boreal regnskog med furu BMVERDI: B Areal: 181daa Innledning: Beskrivelsen er lagt inn av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning , basert på eget feltarbeid den Feltarbeidet ble gjennomført i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker i 2016, på oppdrag for Miljødirektoratet. Beskrivelse og verdisetting er basert på siste utkast av faktaark fra 2015 til DN Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2007). Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg i lia nord for Holten og sørøst for Haukåvatnet. I nord grenser lokaliteten til FV614, og ellers går den gradvis over til tettere, fattig furuskog og sparsomt tresatte bergknauser og små bergvegger. Terrenget er noe småkupert, men området ligger i ei nordvendt li. Berggrunnen består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer, men den nøysomme vegetasjonen tyder på dominans av næringsfattige bergarter. Ifølge geologiske kart (geo.ngu.no) er det lite løsmasser, og området har mye bart fjell. Stedvis er det tynne torvlag. Det finnes noen fuktsig i nordre deler og et lite tjern i øst. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrenset lokalitet er regnskog av utforming boreal regnskog med furu. Etter NiN-2.0 er det mest snakk om bærlyngskog (T4C-5), tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser (T1 C-2), og kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker (V2 C-1) (7:2:1). Bruk, tilstand og påvirkning: Furuskogen er i aldersfase, selv om trærne er ikke særlig grove. Det er flere gadd og en god del døde greiner på levende furutrær, mens læger er det lite av. Stubber ble ikke observert. Artsmangfold: Feltsjiktet er preget av nøysomme arter, herunder mye røsslyng, bjønnskjegg, og blåtopp, men også rome, blokkebær, tepperot og einstape. I bunnsjiktet forekommer noe prakttvebladmose og rødmuslingmose. Av trær er furu tydelig dominerende (ca. 99 %), men det forekommer også innslag av bjørk. Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Det er flere forekomster av boreal regnskog i området, og lokaliteten kan derfor sies å være del av et helhetlig landskap. Ellers er landskapet preget av sporadisk tresatte bergknauser og naken berg, skog, myrskogsmark, innsjøer og fjorden. Verdivurdering: Med grunnlag i nye faktaark for regnskog (fra 2014) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (181 daa), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på skogtilstand, og middels vekt på store gamle trær. Ut fra dette har lokaliteten verdi B viktig. Skjøtsel og hensyn: Miljøet og artsmangfoldet er avhengig av å stå i fred og kunne utvikle seg uten menneskelig påvirkning. Det beste for naturverdiene er derfor at skogen ikke utsettes for inngrep som hogst eller utbygging. 2 Vikastigen vest Naturtype: Regnskog - Boreal regnskog med furu BMVERDI: B Areal: 18daa Innledning: Beskrivelsen er lagt inn av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning , basert på eget feltarbeid den Feltarbeidet ble gjennomført i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker i 2016, på oppdrag for Miljødirektoratet. Beskrivelse og verdisetting er basert på siste utkast av faktaark fra 2015 til DN Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2007). Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg sør for Haukåvatnet over en liten småkupert rygg vest for Vikastigen og sørvest for Vassnaustet. Terrenget heller i ulike retninger. Det er noen vegskjæringer og lave bergvegger i nord nede mot FV614. Det er også bergvegger i vest, og ellers går lokaliteten gradvis over til tjern i en forsenkning. Nokså tett ved vest for lokaliteten ligger Skalia nord, en fururegnskogslokalitet som ble kartlagt ved samme anledning. Berggrunnen i området består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer (geo.ngu.no), men den nøysomme vegetasjonen tyder på dominans av næringsfattige bergarter. Området har en del bart fjell. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrenset lokalitet er regnskog av utforming boreal regnskog med furu. Etter NiN-2.0 er det mest snakk om bærlyngskog (T4C-5), tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser (T1 C-2) (8:2). Bruk, tilstand og påvirkning: Furuskogen er i aldersfase, selv om trærne er ikke særlig grove. Det er flere gadd og en god del døde greiner på levende furutrær, mens læger er det lite av. Stubber ble ikke observert. Artsmangfold: Feltsjiktet er preget av nøysomme arter, herunder mye røsslyng, bjønnskjegg, og blåtopp, men også rome, blokkebær og tepperot. I bunnsjiktet forekommer det spredt med prakttvebladmose og det ble observert rødmuslingmose og pelssåtemose. Treslaget er dominert av furuer Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Det er flere forekomster av boreal regnskog i området, og lokaliteten kan derfor sies å være del av et helhetlig landskap. Ellers er landskapet preget av sporadisk tresatte bergknauser og naken berg, skog, myrskogsmark, innsjøer og fjorden. Verdivurdering: Med grunnlag i nye faktaark for regnskog (fra 2014) oppnår lokaliteten middels vekt på størrelse (18 daa), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på skogtilstand, og middels vekt på store gamle trær. Ut fra dette har lokaliteten verdi B viktig. Skjøtsel og hensyn: Miljøet og artsmangfoldet er avhengig av å stå i fred og kunne utvikle seg uten menneskelig påvirkning. Det beste for naturverdiene er derfor at skogen ikke utsettes for inngrep som hogst eller utbygging.

4 3 Skalia nord Naturtype: Regnskog - Boreal regnskog med furu BMVERDI: B Areal: 526daa Innledning: Beskrivelsen er lagt inn av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning , basert på eget feltarbeid den Feltarbeidet ble gjennomført i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker i 2016, på oppdrag for Miljødirektoratet. Beskrivelse og verdisetting er basert på siste utkast av faktaark fra 2015 til DN Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2007). Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg gjennom lia sør for Haukåvatnet, nord for Skalia. I nord grenser lokaliteten til FV614 (til dels i tunnel). Lokaliteten går gradvis over til tettere eller tørrere fattig furuskog og kun sparsomt tresatte bergknauser og små bergvegger. Litt lenger øst ligger Vikastigen vest, en fururegnskogslokalitet som ble kartlagt ved samme anledning. Terrenget er småkupert, har spredt med små bergvegger og bergflåg, som heller overveiende mot nord. Berggrunnen i området består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer, men det nøysomme vegetasjonen tyder på dominans av næringsfattige bergarter. Området har en del bart fjell. Stedvis er det tynne torvlag. Det er flere fuktsig i sentrale deler. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrenset lokalitet er regnskog av utforming boreal regnskog med furu. Etter NiN-2.0 er det mest snakk om bærlyngskog (T4 C-5), blåbærskog (T4 C-1), tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser (T1 C-2), og kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker (V2 C-1) (6:2:1:1). Bruk, tilstand og påvirkning: Furuskogen er i aldersfase, selv om trærne er ikke særlig grove. Det er flere gadd og en god del døde greiner på levende furutrær, mens læger er det lite av. Det finnes innslag av stubber. Artsmangfold: Feltsjiktet er preget av nøysomme arter, herunder mye røsslyng, bjønnskjegg og blåtopp, men også blåbær, rome, blokkebær, tepperot og einstape. Hinnebregne ble funnet på berg i sørvest. I bunnsjiktet forekommer noe prakttvebladmose, rødmuslingmose og pelssåtemose, og det ble funnet sparsomt med praktdraugmose (NT) i sør og sørvest. Det ble gjort funn av glattvrenge på rogn. Av trær er furuer tydelig dominerende (ca. 99 %), men det forekommer også innslag av bjørk, rogn og osp. Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Det er flere forekomster av boreal regnskog i området, og lokaliteten kan derfor sies å være del av et helhetlig landskap. Ellers er landskapet preget av tettere og tørrere furuskog, sparsomt tresatte bergknauser og naken berg, myrskogsmark, innsjøer og fjorden. Verdivurdering: Med grunnlag i nye faktaark for regnskog (fra 2014) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (526 daa), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på skogtilstand, middels vekt på store gamle trær, og middels vekt på topografi og lokalklima. Ut fra dette har lokaliteten verdi B viktig. Skjøtsel og hensyn: Miljøet og artsmangfoldet er avhengig av å stå i fred og kunne utvikle seg uten menneskelig påvirkning. Det beste for naturverdiene er derfor at skogen ikke utsettes for inngrep som hogst eller utbygging. 4 Rusta nordøst Naturtype: Regnskog - Boreal regnskog med furu BMVERDI: B Areal: 114daa Innledning: Beskrivelsen er lagt inn av Ulrike Hanssen i Miljøfaglig Utredning , basert på eget feltarbeid den Feltarbeidet ble gjennomført i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker i 2016, på oppdrag for Miljødirektoratet. Beskrivelse og verdisetting er basert på siste utkast av faktaark fra 2015 til DN Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2007). Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst i Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg i lia nordøst for Holten, mellom Haukå i vest og Haukåvatnet i nordøst. I sørvest ligger det et åpnere miljø som veksler mellom glissent tresatte bergknauser og myrmark, og der luftfuktigheten trolig er mindre stabil. Lokaliteten grenser ellers i nord, øst og sør mot tettere og antatt tørrere furuskog. Topografien er noe småkupert, og har spredt med nakne bergknauser, små bergvegger og bergflåg. Terrenget heller stort sett mot nord. Berggrunnen i området består av næringsfattig metasandstein og næringsrik glimmerskifer, men den nøysomme vegetasjonen tyder på dominans av næringsfattige bergarter. Området har en del bart fjell, og det er stedvis innslag av tynne torvlag. Det er spredt med grove steinblokker. I sentrale deler er det et tjern og et fuktsig. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrenset lokalitet er regnskog av utforming boreal regnskog med furu. Etter NiN-2.0 er det mest snakk om bærlyngskog (T4 C-5), blåbærskog (T4 C-1), tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige berg, bergvegger og knauser (T1 C-2), og kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker (V2 C-1) (6:1:2:1). Bruk, tilstand og påvirkning: Furuskogen er i aldersfase, selv om trærne er ikke særlig grove. Det er flere gadd og en god del døde greiner på levende furutrær, mens læger er det lite av. Lengst sør og lengst nordøst krysses lokaliteten av en høyspentlinje. Artsmangfold: Feltsjiktet er preget av nøysomme arter, herunder mye røsslyng, bjønnskjegg og blåtopp, men også blokkebær og blåbær. I bunnsjiktet forekommer noe prakttvebladmose, rødmuslingmose og pelssåtemose. Av trær er furu tydelig dominerende (ca. 97 %), men det forekommer også innslag av bjørk, og det er spredt med einerbusker. Fremmede arter: Ingen observert. Del av helhetlig landskap: Det er flere forekomster av boreal regnskog i området, og lokaliteten kan derfor sies å være del av et helhetlig landskap. Ellers er landskapet preget av tettere og tørrere furuskog, sparsomt tresatte bergknauser og naken berg, myrskogsmark, innsjøer og fjorden. Verdivurdering: Med grunnlag i nye faktaark for regnskog (fra 2014) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (114 daa), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på skogtilstand, middels vekt på store gamle trær, og middels vekt på topografi og lokalklima. Ut fra dette har lokaliteten verdi B viktig. Skjøtsel og hensyn: Miljøet og artsmangfoldet er avhengig av å stå i fred og kunne utvikle seg uten menneskelig påvirkning. Det beste for naturverdiene er derfor at skogen ikke utsettes for inngrep som hogst eller utbygging.

5 Artsmangfold Det ble avgrenset 4 kjerneområder, med fattig boreal fururegnskog, verdi B. Det ble registrert delvis tallrikt med prakttvebladmose, og i sentrale deler forekommer det sparsomt med praktdraugmose (NT). I tillegg forekommer rødmuslingmose og pelssåtemose. Feltsjiktet er preget av nøysomme arter som røsslyng, bjønnskjegg, blåtopp, blokkebær, blåbær, rome, einstape og tepperot. Hinnebregne ble funnet sparsomt i vestre deler. Det ble gjort funn av stiftfiltlav og grynfiltlav på osp, og glattvrenge på rogn. Av trær dominerer furu, og det er innslag av bjørk og sporadisk med rogn, gråor, osp, hassel og svartor. Det er spredt med einerbusker. Tabell: Artsfunn i Haukvatnet sør. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Karplanter (Norge) Hymenophyllum peltatum hinnebregne 3 Lav Nephroma bellum glattvrenge 3 Pannaria conoplea grynfiltlav Moser Anastrophyllum donnianum praktdraugmose NT 3 4 Mylia taylorii rødmuslingmose 4 Scapania ornithopodioides prakttvebladmose Avgrensing og arrondering Bare mindre deler av undersøkelsesområdet foreslås ekskludert fra et mulig forvaltningsområde. Dette omfatter tettere skogkledte områder, herunder lia nordvest for Holten i østre deler, og lia nordøst for Skalia i sentrale deler. Her dreier det seg om moderat fattige skogtyper der vegetasjonen i feltsjiktet er for tett for kjennetegnende mosearter for boreal regnskog. I nord grenser det foreslåtte forvaltningsområdet til FV614 (stedvis i tunnel), og ellers går det gradvis over til tettere skog og/ eller mer tørkeutsatte lier. Området kan anses som en del av et landskapsrom rundt Haukåvatnet i nord, og ligger innenfor et nedbørsfelt som drenerer mot vest. Andre inngrep Stubber ble bare sporadisk observert. Skogen under høyspentlinjene i vestre deler er hogd. Det er ellers sett tråkkspor av hjortevilt. Vurdering og verdisetting Det er 4 kjerneområder med boreal fururegnskog som dekker ca % av totalarealet til det foreslåtte forvaltningsområdet. Kjerneområdene har verdi viktig (B) og det ble lokalt funnet praktdraugmose (NT). De oseaniske artene prakttvebladmose og pelssåtemose forekommer nokså spredt og til dels tallrikt. Utenom de avgrensete kjerneområdene er skogområdet dominert av nokså homogen bærlyngskog av furu, og artsmangfoldet i området virker generelt fattig og preget av nøysomme arter. Med grunnlag i mangelanalyser for skogvernet (Framstad m.fl. 2002, 2003, 2010) så dekker foreslått forvaltningsområde opp mangler knyttet til regnskoger og kystfuruskoger, samt viktige forekomster av rødlistearter. Samlet sett gis området verdien 3 poeng og vurderes som regionalt verdifullt. Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Haukvatnet sør. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Kjerneområde Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. bartrær løvtrær Treslagsfordeling Topografiskvariasjon Vegetasjonsvariasjon Rikhet Arter edelløvtrær Størrelse Arrondering 1 Holten nord *** * ** ** *** * * * - * 2 Vikastigen vest *** * ** ** 0 0 * ** * * * - * 3 Skalia nord *** * ** ** 0 0 * *** * * ** - ** Samlet verdi

6 Kjerneområde 4 Rusta nordøst Samlet vurdering Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. bartrær løvtrær Treslagsfordeling Topografiskvariasjon Vegetasjonsvariasjon Rikhet Arter edelløvtrær Størrelse Arrondering ** * * ** 0 0 * *** * * * - * *** * ** ** 0 0 * *** * * * *** *** 3 Samlet verdi Referanser Framstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. og Sloreid, S-E Naturfaglig evaluering av norske verneområder. NINA rapport s. + vedlegg. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T.E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. NINA Oppdragsmelding 769: 1-9. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 146 s. Gaarder, G. (red.) Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009: s. + vedlegg. ISBN

7 Haukvatnet sør (Flora, Sogn og Fjordane). Areal 1.436daa, poeng 3 fjellet 669 Grisebotsvatnet Krokvatnet Rimstølen 41 Ulldalsnipa Tjørnesvatnet Haukåstølen Tjørneselva Øyrane 58 Haukåvatnet Straumsnes 6840 Stølstjørna Holten Bogen Straumsneset Vikane Nykken Nesjan 211 Haukå Holten Skalia anevik- 201 Hamn 144 høgda Fanevik Trettevika Åsen Kleiva Reiret Naturfaglige registreringer av kystfuruskog 2016 Avgrensningsforslag Alternativ avgrensning Pri. naturtype Rødlistet NIN Tidligere registreringer Omr. for vurdering (Mdir/FM 2016) a 1 Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Rutenett 1km Verneområder WGS84, sonebelte 32 ± Kartgrunnlag N50 Produsert Langliane mE mE Stølsv Stølsliane Fløgen mN

8 Bilder fra området Haukvatnet sør Glissen fururegnskog i sentrale deler mot vest. Foto: Ulrike Hanssen På disse bergknausene i sørvest ble det funnet praktdraugmose. Foto: Ulrike Hanssen Det er spredt med sentvokste furutrær som her i østre deler. Foto: Ulrike Hanssen Bildet ble tatt i østre deler mot vest. Foto: Ulrike Hanssen

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 70% nordboreal 30% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Eimhjelledalen 2 Referanse: Hanssen U., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Eimhjelledalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6011)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ådnøy 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Ådnøy, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort.

Området er valgt ut for kartlegging i kalkskogsprosjektet i Sør-Trøndelag 2015 i regi av Miljødirektoratet. Det var bare 129 dekar stort. Storvatnet øst 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Storvatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Storursfjellet 2 Referanse: Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Storursfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6021)

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gulestø 1 Referanse: Tellnes S., Tellnes S. 2017. Naturverdier for lokalitet Gulestø, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6043)

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Straumen *** Referanse: Høitomt T., Overvoll O. 2017. Naturverdier for lokalitet Straumen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6010)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gudbrandsdal 3 Referanse: Appelgren L., Førland O. 2017. Naturverdier for lokalitet Gudbrandsdal, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6015)

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart.

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart. Femdal ** Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Femdal, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5819)

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sogn og Fjordane Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Vikafjellet nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vikafjellet nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Borgundøya ved Karteidåsen Referanse: Gaarder G. 205. Naturverdier for lokalitet Borgundøya ved Karteidåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 204. Na- RIN faktaark.

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Ekornåsen 2 Referanse: Tellnes S., Gaarder G. 2017. Naturverdier for lokalitet Ekornåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5995)

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Lokaliteten ble stort sett systematisk gjennomgått (den var ikke større enn at det var mulig) i løpet av et par timer i slutten av september 2015.

Lokaliteten ble stort sett systematisk gjennomgått (den var ikke større enn at det var mulig) i løpet av et par timer i slutten av september 2015. Dalva nord 0 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Dalva nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Rogaland 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Lokaliteten omfatter de sørvendte lisidene under Skogsfjell, et par kilometer nordøst for Sauland i Hjartdal kommune i

Lokaliteten omfatter de sørvendte lisidene under Skogsfjell, et par kilometer nordøst for Sauland i Hjartdal kommune i Skogsfjell 3 Referanse: Reiso S. 2016. Naturverdier for lokalitet Skogsfjell, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Kopelhaugane og Bergneset 2 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Kopelhaugane og Bergneset, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark.

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lielysene. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lielysene. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Lielysene 0 Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Lielysene, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5896)

Detaljer

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Murudalen utvidelse - Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Murudalen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat.

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat. Kolås ** Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Vestby Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 28.08.08 H.o.h.: 0-0moh Vegetasjonsone: Boreonemoral Areal: 59 daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Sagvatnet sørvest 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Sagvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Nes øst ** Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Nes øst, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4022)

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Mistberget S 0 Referanse: Bendiksen E. 2017. Naturverdier for lokalitet Mistberget S, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5924)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Avgrenset areal omfatter sørvestskrentene langs Tørrbekken ved Tørrbekk på østsiden av Eikeren i Øvre Eiker kommune.

Avgrenset areal omfatter sørvestskrentene langs Tørrbekken ved Tørrbekk på østsiden av Eikeren i Øvre Eiker kommune. Tørrbekken 3 Referanse: Reiso S. 2017. Naturverdier for lokalitet Tørrbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5886)

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Kroktjern-Setertjern * Referanse:

Kroktjern-Setertjern * Referanse: Kroktjern-Setertjern * Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3831) Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Marker Inventør: THH

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgfjellet * Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5947)

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen Høgvollen ** Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Høgvollen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Buer-Garmannsvik 2 Referanse: Langmo S. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Buer-Garmannsvik, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA,

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Kalkskog Telemark Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Kalkskog Telemark Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Dammane N 4 Referanse: Brandrud T. E. 206. Naturverdier for lokalitet Dammane N, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 205. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Merrdalsristin * Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Merrdalsristin, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , ,

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , , Jøvik** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Tranøy Inventør: JWB, JWB, JWB, JWB Kartblad: 1333II Dato feltreg.: 13-09-2006, 21-09-2006, 24-09-2006 UTM: Ø:591378,

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Brentåsen ** Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Brentåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5943)

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Orsjømyra naturreservat - utvidelse * Referanse: Blindheim T. 2012. Naturverdier for lokalitet Orsjømyra naturreservat - utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark.

Detaljer

Grøtørbekken Verdi 1

Grøtørbekken Verdi 1 Grøtørbekken Verdi 1 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 03-07-07 H.o.h.: 825-1025moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon Fagermosen utvidelse * Referanse: Olberg S. 205. Naturverdier for lokalitet Fagermosen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer