Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014"

Transkript

1 TANNHELSETJENESTENS MULIGHET TIL Å AVDEKKE OMSORGSSVIKT OG BARNEMISHANDLING Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus Klækken Hotell 24. april Anne Rønneberg Vedtatt av FN Trådte i kraft Ratifisert av Norge Artikkel 19 i FN`s barnekonvensjon! Sverige var det første landet hvor det ble forbudt å slå sine barn.(1979) Norge innførte forbud mot å slå i Beskyttelse mot misbruk Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. 34 land har nå innført et eget forbud. An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. UNICEF Office of Research (2013). Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview, Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florence United Nations Children s Fund (UNICEF), April 2013 ISBN: ISSN: An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. Anne Rønneberg 1

2 An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. United Nations Children s Fund (UNICEF), April 2013 Du ser det ikke før du tror det Anne Rønneberg 2

3 21. august i år ble konferansen Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert. Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Lov om Helsepersonell 33 Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt jf lov om Barnevernstjenester 4-10, 4-11, Det samme gjelder for barn med vedvarende adferdsvansker jf nevnte lov Barnevernloven (1992), 6-4 Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester 4-10, 4-11, og 4-12,... Straffeloven 139 Straffeloven 139 kriminaliserer unnlatt anmeldelse eller annen avvergelse av forbrytelser mot særskilte angitte straffebud i straffeloven, herunder flere bestemmelser i kapittel 8 og 9. Helsepersonellova 31 Opplysninger til nødetater Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge al vorlig skade på person eller eiendom. Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/-tannpleierens rolle blitt mer og mer viktig i forhold til å avdekke overgrep/mishandling av barn. VG oppslag 21.april 2014 Anne Rønneberg 3

4 Hva har skjedd siden 2006? Melder vi vår bekymring? Samarbeider tannhelsetjenesten, barnevern, barneombud og myndigheter? Utfordringer i forhold til organisering og lovverk samhandling? Når bør vi bli bekymret? Spesielt utsatte grupper? Melder vi vår bekymring? Rapportering av bekymringsmeldinger fra THT Antall Antall Antall Antall Antall Antall meldinger meldinger meldinger varsler Varsler Varsler Antall barn 3 sendt sendt sendt sendt sendt sendt - 18 år, 2011 barnevernet i barneverne barnevernet pasienter i pasienter i pasienter i Fylke (SSB) 2011 t i 2012 i Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland* Troms Finnmark TOTALT Kommune Spesialisthelse- Tjenesten HF Tannhelsetjenesten Fylkeskommunal Anne Rønneberg 4

5 Helsedirektoratet nedsatte en gruppe som i et prosjekt skulle jobbe med teamet: Høring - Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten Viser til brev av med høring på rapporten fra prosjektet «Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten». Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten Hvordan kan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten sikre at tannhelsepersonellet ivaretar plikten i lovverket til å melde fra til rette myndighet ved mistanke om mishandling eller andre tilfelle av omsorgssvikt mot barn? Barneombudet er glad for at direktoratet nedsatte en arbeidsgruppe i prosjektet «Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten». Vi opplever at direktoratet har tatt tannhelsetjenestens meldeplikt på alvor. Barneombudet registrerer at arbeidsgruppen fikk en juridisk avklaring fra Helsedirektoratet om hvordan begrepet «alvorlig» skal forstås. Barneombudet har spilt inn til BLD, senest i vårt innspill til Raundalenutvalget som står bak NOUrapport 2012: 5: «Bedre beskyttelse av barns utvikling», at man bør vurdere om lovbestemmelsene om opplysnings- og meldeplikten bør revideres og gis en enklere utforming. Dette inkluderer også 33 i helsepersonelloven. Forts. Høringssvar fra Barneombudet: Barneombudet mener at det kan utarbeides både nasjonale anbefalinger på dette området, og at disse igjen kan inngå i en veileder/retningslinjer. Anne Lindboe barneombud Tone Viljugrein seniorrådgiver JA! - det kommer veileder Kommer det veileder? Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Ragnhild Elin Nordengen Publisert: Ny veileder om tannhelsetjenester for barn på vei Helsedirektoratet arbeider nå med en ny veileder for hva som er gode tannhelsetjenester til barn og unge. Et høringsutkast skal være ferdig sommeren 2014 og veilederen skal etter planen publiseres i om-tannhelsetjenester-for-barn-pa-vei-.aspx#.uir28qh5hbc.twitter Anne Rønneberg 5

6 I en periode på syv år skal foreldrene blant annet ha slått barna sine med ulike gjenstander og pisket dem med ledninger- i familiens hjem (VG 18/ ) Barnet skal ha fått chilipepper kastet i øynene,blitt dratt i leppen, sittet på og fått leker kastet på seg (VG 18/ ) Jeg trodde alle pappaer koste med tissen til jentene sine, han er jo så glad i meg, jeg er jo det beste som er hendt han, vi to er kjærester, (sitat fra barn Stine Sofie Stiftelsen) Jeg trodde alle mammaer lå på sofaen hele dagen og hvilte seg med masse brune flasker stående på bordet, hun sa at alle som er så store som 4 år kan lage maten sin selv ( sitat fra barn Stine Sofie Stiftelsen) Vi ønsker med denne masteroppgaven å bedre tannhelsepersonell sin kunnskap rundt temaet barnemishandling og overgrep, og på denne måten samtidig redusere terskelen for å sende inn en bekymringsmelding. Vi vil prøve å tilrettelegge og forenkle tilgangen på informasjon, og komme med eksempler på saksgang ved en bekymringsmelding. Ved at tilgangen til informasjon blir lettere, håper vi at det blir økt trygghet i en bekymringssituasjon, og at antall barn og unge som daglig utsettes for mishandling og overgrep enklere vil kunne reduseres. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen, desember 2013 Masteroppgave av stud.odont Nina Strand og Veronicha Pederesen UiO 2/3 av barns skader pga av mishandling er påført i hode,hals,nakke regionen barn dør årlig i Norge som følge av barnemishandling Ca. forekomst av alvorlig fysisk mishandling i Norge er satt til ca barn/året. Fra var det i Norge en økning på tilfeller av vold mot barn under 12 år fra 342 til 1120 anmeldelser. I 2008 ga Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ca 1,1 mill. barn og unge mellom 1 og 18 år et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester. Av disse var det ca barn som av ulike grunner ikke mottok tilbudet. Jeg mener det er grunn til å rette ekstra oppmerksomhet mot de ca barna som ikke møtte ved innkalling eller hvor foreldrene takket nei til innkalling til tannhelsekontroll sitat fra tidligere Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen Tannhelsetjenestens samhandling med andre tjenester S Handlingsplan for habilitering av barn og unge Kompetanseutvikling og faglig samarbeid. S.122 o/publikasjoner/handlingsplan er/handlingsplan_for_habiliteri ng_av_barn_og_unge_ IS-nr: IS-1692 Prod.år: 2009 Sidetall: 169 tidsskriftet.no Anne Rønneberg 6

7 SAMHANDLING med annet fagpersonell som har kompetanse på medisinske, sosiale og pedagogiske forhold rundt barnet. SAMHANDLINGSREFORMEN ST.MELD NR.47 ( ) Helsedirektoratet mener at tannhelsetjenesten har en utfordring i det å være en organisasjon som samhandler, utveksler informasjon og utvikler seg slik at tannhelsepersonell regnes som relevante samarbeidspartnere i habiliteringsarbeid. pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne TOO-prosjektet «Munnen er et like viktig organ som øyet og leveren. Hvorfor behandles sykdom og skader i munnhulen annerledes enn i resten av kroppen?» Kronikk av Hilde Nordgarden Avdelingssjef ved TAKO-senteret, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander, Lovisenberg Diakonale Sykehus Pål Barkvoll, Dekan og professor Det odontologiske fakultet, UiO LITTERATUR? Anne Rønneberg 7

8 Håndbok An introduction to safeguarding children in dental practice Responsibility Recognising Responding Reorganising Resources Syke barn blir oftere mishandlet KATHRINE KLOPPEN, ANNE RØNNEBERG, IVAR ESPELID OG MARIT LILLEVIK BÅRDSEN Tannhelsetjenesten en viktig samarbeidspartner og informant for barnevernet når barn utsettes for omsorgssvikt og mishandling Barn med langvarig sykdom eller funktionsnedsetning løper betydligt større risko for å bli utsatt for fysisk mishandling i familien sammenlignet med friske barn. Det viser en studie fra Karlstads universitet. 17% av barn som var langvarig syke eller hadde funksjonshemming 9% av de friske barna Har vært utsatt for fysisk mishandling NORGES BARNEVERN NR VOL. 87 SIDE Chronic conditions in children increase the risk for physical abuse but vary with socio-economic circumstances Birgitta Svensson Carl-Gustaf Bornehag, Staffan Janson Division of Public Health Sciences, Department of Health and Environment, Karlstad University, Karlstad, Sweden. Mars 2011,Acta Paediatrica , pp Anne Rønneberg 8

9 Stud.odont. Anette Kristiansen, Marianne Urke og Torhild Glende Hernæs Barnemishandling og omsorgssvikt tannlegens rolle Veiledere: Førsteamanuensis Sigrid Kvaal, UiO Universitetslektor Anne Rønneberg, UiO 95,9% av tannlegene mener de ønsker lære mer i forhold til identifisering av fysisk mishandling. Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Skottland: 29% -men tannhelstjenesten I Skottlaner bygget opp annerledes. 22,4% hadde ikke journlført funnene! Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 HVA ER SPESIELT MED SITUASJON HOS TANNLEGEN / TANNPLEIEREN? Pasienten og eventuelt foresatte kommer for en undersøkelse av tennene, det vil si de er ikke på vakt slik de for eksempel vil være hos en lege. Når tannlegen utvider sitt fokus fra munnen til resten av ansiktet og halsen, kan de også i visse situasjoner observere tegn på fysiske overgrep/mishandling. Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Pasienten sitter godt opplyst, og vi har god visuell oversikt over hele hode/hals regionen. Anne Rønneberg 9

10 Vi er trenet i observere pasientens atferdsmønstre. Tannstatus påvirkes av ulike typer overgrep og mishandling. Barns (ungdom/voksne) forhold til egen munn kan antyde noe om de erfaringer barnet har hatt. Tannhelsepersonell har mulighet for å studere barnet generelt Vi bør legge merke til : Blåmerker, hode - hals regionen Sår på tunge, kinn-slimhinne, gane, leppebånd, tannskader Uflidd Brannsår Vondt for å sitte i stolen Spesielt ganglag Håret: lugging som har medført sår eller avrivning av hår ER DET BILATERALE SKADER? Den offentlige tannhelsetjenesten ser hele familien Traumer mot hode-hals regionen forekommer i mer enn halvparten av tilfellene hvor det er snakk om overgrep på barn. Fysiske overgrepskader mot hode, hals og munn: Becker et al USA JADA 1978; 97:24-28 da Fonseca et al USA Paed Dent 1992; 14: Jessee USA ASDC 1995; 62:245-9 Cairns et al UK Int J Paed Dent 2005; 15: % 76% 66% 59% Anne Rønneberg 10

11 Dersom skade Hvor gammel? Hvilken type av vold? Selvpåført/annens gjerning? Uhell/med vilje? Retinablødniger SBS - Shaken Baby Syndrome Blindhet Døvhet PU Blåmerker Lokalisasjon; ører/ansikt (lår/sete/mage) Mønster; hånd/belte (stokk/sko) Forklaring??? Spør deg selv; stemmer forklaringen med barnets skade?? Egen journal for skader i hode hals - regionen cpdt.org.uk cpdt.org.uk Anne Rønneberg 11

12 Forslag til spørsmål å stille seg: Burde barnet vært sett på tidligere? Hvorfor kom de ikke før til tannlege/tannpleier? Virker historien som fortelles å samsvare med barnets skade? Fortelles samme historie av barn og foresatt, samsvarer de foresattes historier? Når du undersøker barnet, har det noen skader som ikke kan forklares? Hva med «foreldreatferd»? Samspill Likegyldighet Manglende respons til barnet Irritasjon Truende Lar ikke barnet få snakke selv Blir du bekymret i forhold til hvordan barnet reagerer og samspillet med foresatt? Er svaret JA på noen av disse punktene bør du diskutere videre med en kollega eller overordnet på klinikken. Obs! Plutselige oppståtte atferdsendringer hos barnet. Typiske steder å skade seg: Differensialdiagnoser til fysisk mishandling Fødselsmerker f.eks hemangiomer, mongolian blue spots Infeksjoner f.eks sårskorpe, impetigo (brennkopper) Tilfeldige skader/uhell Blødningsforstyrrelser Osteogenesis imperfecta Ulike emaljemineraliseringsforstyrrelser Selvskading ISBN , MYE- OG GRAV KARIES Tror du at karies er jevnt fordelt i befolkningen? "Massiv tannråte er omsorgssvikt inntil det motsatte er bevist. Uttalelse fra barnelege Geir Borgen (forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) i NTFs Tidende april Anne Rønneberg 12

13 Ulikheter som representerer en utfordring Barn med fremmekulturell bakgrunn har mer karies enn etnisk norske barn Lik rett til oral helse? Av norske treåringer har bare 1 av 5 hull. Holdninger til tannhelse og forståelse av tannhelse er ulik Jeg er tre år og over halvparten av innvandrer-treåringer har hull i tennene selv om vi bor i Norge HVA MEDFØRER UBEHANDLET GRAV KARIES? Grav karies er en av de vanligste årsaker til at småbarn får narkose Smerter Infeksjoner Tap av tyggefunksjon DETTE KAN IGJEN MEDFØRE: Underernæring og nedsatt høyde vekt utvikling Alvorlige infeksjoner, læreproblemer, kommunikasjonsproblemer Mineraliseringsforstyrrelser på permanente tenner Helsestasjon Hva kan tennene si? Når bør man reagere? Henvis tannhelsetjenesten Ha samarbeid med tannhelsetjenesten HVA GJØR VI, HVIS VI SKAL MELDE FRA OM MISTANKE OM OVERGREP? Barnehager Snakk med foreldre! Send bekymringsmelding! OG HVEM MELDER VI TIL? Skole Snakk med foreldre! Send bekymringsmelding! Anne Rønneberg 13

14 VIKTIG MED NØYE JOURNALFØRING OG DOKUMENTASJON Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 HVA MED ALLE DE SOM IKKE MØTER TIL TIMEN? Strand & Pedersen, 2013 Husk å sende kopi til foresatte Tannhelsetjenesten har som oppgave å gi et oppsøkende tilbud om tannbehandling til barn og ungdom fra 0 til 18 år. Denne pasienten har ved flere anledninger ikke møtt til avtalt time her. Det er forsøkt tatt kontakt pr. telefon og sendt brev til foresatte vedrørende dette. Vi har heller ikke mottatt noen opplysninger om at barnet får tannbehandling annet sted. Det påhviler oss et ansvar for å medvirke til at våre pasienter får tannbehandling og ivareta oppfølging av deres generelle tannhelse. Vi er nå bekymret for dette barnet og den videre utviklingen av tannhelsen. SEKSUELLE OVERGREP Anne Rønneberg 14

15 Barn med spesielle problemer/behov har øket risiko for alle slags overgrep Utviklingshemmede/psykisk syke barn Barn med sansedefekter Barn med psykisk syke /misbrukende foreldre Ensomme flyktningbarn Hentebruders barn IT-samfunnet gir nye arenaer Seksuelle overgrep forekommer i alle aldersgrupper i alle samfunnsklasser, miljøer og kulturer i alle kombinasjoner av kjønn, alder og sosial relasjon mellom gjerningsperson og offer Utviklingshemmede/psykisk syke barn mer utsatt på alle anatomisk gjennomførbare måter (penetrasjon og sædavgang ikke det vanligste) med økende intensitet over tid NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt, med en vekt på velferdsforskning og studiet av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Administrativt er instituttet underlagt Kunnskapsdepartementet. Resultater: Ca.7000 elever i VKII trinnet i videregående skole (67 skoler) rundt om i landet ble forelagt spørreskjemaer i klasserommet, med lærer tilstede. Longitudinell undersøkelse, gjør det mulig å å undersøke hvilke konsekvenser det får for barn eller ungdom, som rammes av vold eller overgrep, på lengre sikt. 25 prosent oppga minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder 8 prosent har opplevd grov vold fra minst en av foreldrene Hver tiende ungdom minst én gang har vært vitne til vold mot en av foreldrene 22 prosent av jentene og 8 prosent av guttene har blitt utsatt for en mindre grov seksuell krenkelse. 15 prosent av jentene og 8 prosent av guttene hadde blitt utsatt for mer alvorlige seksuelle krenkelser Ca. halvparten av guttene rapporterte om kvinnelig overgriper Jentene rapporterte nesten utelukkende om mannlig overgriper 16 prosent av de som svarte har vært utsatt for minst en type grov type krenkelser Anne Rønneberg 15

16 Norske studier Mossige & Stefansen (2007) Vold og overgrep mor barn og unge. En selvrapporteringstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport 20/07 Steine et al (2012) Forekomsten av seksuelle overgrep i et represetativtbefolkningsutvalg i Norge. Tidskrift for Norsk psykol.foren 49, OBS! Hvem taler barnas sak når foreldre / foresatte / nære relasjoner er overgriper? Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge. En forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS-rapport 1/2014 (Undersøkelsen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Vendepunkt») Kjenner barnet overgriper (N=87) Det viser seg at barnet kjenner overgriper i de fleste saker. Kjent 75 86,2 % Ukjent 12 13,8 % Overgripers relasjon til barnet. 75 saker med kjent overgriper, men bare 64 tilfeller hvor opplysninger om relasjon er gitt Far 32,8 % Stefar 9,4 % Fosterfar 3,1 % Eldre bror 15,6 % Onkel 4,7 % Bestefar 7,8 % Familiens nettverk/nabo 26,6 % Undersøkelse fra UNN Også unge overgripere har en nær relasjon til barnet. Kamerat, naboer, venner til søsken, barnevakt, klassekamerat Det er ikke registrert kvinnelige overgripere i materialet. Overlege Phd Spes.pediatri UNN, Marianne Nordhov Oralt misbruk vil kunne medføre: TANNBEHANDLINGSANGST ORAL HYGIENE: - Greier ikke å ha tannbørsten i munnen, for eksempel ikke bak fortenner. Hyppige brekninger Greier ikke å bruke tannpasta. Vi er helsepersonell som arbeider i et av kroppens mest private områder! SPISEPROBLEMER: -Spesifikk, greier ikke enkelte matvarer som assosieres med penis, sæd. problemer med å spise i det hele tatt Anne Rønneberg 16

17 Likhetstrekkene mellom tannbehandling og et seksuelt overgrep er først og fremst: Tap av kontroll Inntrengning i kroppsåpning Nærkontakt, kroppskontakt uten nærhet og gjensidighet Bli utsatt for- og utholde smerte HVA KAN VI GJØRE FOR Å SKAPE EN TRYGG OG GOD BEHANDLINGS- SITUASJON? REDD FOR Å MISTE KONTROLLEN! Tverrfaglighet samarbeid!? Familien BUP Barnevern Politi SEDASJON (Peroralt, rectalt) LYSTGASS NARKOSE Bistandsadvokat Støtteverge Fosterfam Helsesøster / skolehelsetjenesten Fylkesmann Barnelege Fastlege SO team HVOR ER TANNHELSETJENESTEN? Skjedd mye siden 2008 Medisinsk undersøkelse av barnet Dommer-avhør Vitneavhør Terapi av barn/utslusing til lokalt hjelpeapperat Rådgivning og støtte til foreldre og barn Kompetanseheving og rådgiving til fagpersonell Nettverks-arbeid, koordinering og samråd Anne Rønneberg 17

18 Det er ikke tannhelsepersonellets oppgave å stille diagnosen barnemishandling, men det er derimot vår oppgave å dele vår bekymring. - Det å sende en bekymringsmelding vil ikke nødvendigvis si at foreldrene mister foreldreretten. - Ved tvilstilfeller bør vi alltid spørre en kollega om råd. -Vi synes det er viktig å skape økt bevissthet blant tannhelsepersonell samt senke terskelen for faktisk å melde fra. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen 2013 Anne Rønneberg 18

«HELST SKAL MAN HAVE EN GOD BARNDOM»

«HELST SKAL MAN HAVE EN GOD BARNDOM» DEN ANDRE NORDISKE KONFERENCE OM SÅRBARE BØRN «HELST SKAL MAN HAVE EN GOD BARNDOM» København 28.-29. mai 2015 Anne Rønneberg anne.ronneberg@odont.uio.no Hva har skjedd i Norge siden konferansen "Hvorfor

Detaljer

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og 12.05.2009 Holmenkollen Oslo 8.Mai 2009 Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og barnemishandling. Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013

Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 Barn utsatt for vold og overgrephvordan hjelper vi barna? Anne Lindboe, barneombud Skandinavisk Akuttmedisin 2013 FNs barnekonvensjon Vedtatt i 1989 Ratifisert av nesten alle land i verden Er norsk lov

Detaljer

Tannhelse + barnevern = sant

Tannhelse + barnevern = sant Tannhelse + barnevern = sant Hvor gode er vi? Egentlig? Folkehelserådgiver Hilde Søberg 07.03.2017 Lovverket Lov om helsepersonell: 33.Opplysninger til barneverntjenesten Den som yter helsehjelp, skal

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet

Meldeplikt til barnevernet Meldeplikt til barnevernet Kurs i helserett og saksbehandling Drammen november 2014 Linda Endrestad Meldeplikten til barnevernet Plikt til å gi opplysninger til barnevernet Helsepersonelloven 33 Barnevernloven

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold

Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold Kurs i samfunnsmedisin Oslo 26. oktober Linda Endrestad Opplysnings-/meldeplikt Nødetater (politi og brannvesen) Når nødvendig for å avverge

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats

Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Vold og seksuelle overgrep - felles innsats Leder Siv Anita Bjørnsen Psykologspesialist Astrid Nygård Statens barnehus Bodø Storgata 6, Bodø TLF: 48 88 74 64 statensbarnehus.bodo@politiet.no www.statensbarnehus.no

Detaljer

Anne RønnebergR NOEN TYPER OMSORGSSVIKT/ OVERGREP: KASUS. Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og

Anne RønnebergR NOEN TYPER OMSORGSSVIKT/ OVERGREP: KASUS. Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og Anne RønnebergR Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Hvordan oppdage Barnemishandling?

Hvordan oppdage Barnemishandling? NAKOS Skandinavisk akuttmedisin Gardermoen 23.mars 2011 Hvordan oppdage Barnemishandling? Arne Stray-Pedersen Førsteamanuensis, lege Rettsmedisinsk institutt Barnemishandling i USA: 4,5 % av alle barn

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Hva sier jussen? Hva sier etikken? Oversikt over presentasjon Hva må vi varsle, hva bør vi varsle og hva kan vi varsle? Hvilke problemer står vi overfor?

Detaljer

MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle

MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET mot til å se trygghet til å handle V/juridisk rådgiver Merete Jenssen og ass. fylkeslege Knut-Ivar Berglund, Fylkesmannen i Troms Omfang Befolkningsundersøkelser Norge og Sverige

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

Helsepersonellets meldeplikt til barneverntjenesten

Helsepersonellets meldeplikt til barneverntjenesten Helsepersonellets meldeplikt til barneverntjenesten NSHs konferanse om Barnevernet og hjelperne, 19.- 20. april 2012 Seniorrådgiver Janne A. Ottestad, Statens helsetilsyn, Oslo mandag, 23. april 2012 Foredrag

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

- du ser det ikke før du tror det.

- du ser det ikke før du tror det. - du ser det ikke før du tror det. Hvordan lage gode beredskapsplaner mot vold og seksuelle overgrep i barnehager, skoler og helsestasjoner. Workshop for ansatte i barnehager, skoler og helsestasjoner.

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

Sentrale spørsmål. Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende er behovet? Er tilbudet godt nok i dag?

Sentrale spørsmål. Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende er behovet? Er tilbudet godt nok i dag? Barn og ungdom - behov for sedasjon og narkose Magne Raadal Det odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Sentrale spørsmål Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF

Samarbeidsavtale. mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF Samarbeid mellom Barnevernstjenesten og Tannhelse Rogaland FKF. Tannhelsetjenesten har meldeplikt til barnevernstjenesten. FN sin

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet.

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. UNIVERSITETET I BERGEN HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. NTpF 22.05. 2014 Ingfrid Vaksdal Brattabø,

Detaljer

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD STOPP VOLD MOT BARN FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008 Disposisjon Barnevernets arbeid med

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

FAGDAG «BARN SOM PÅRØRENDE»

FAGDAG «BARN SOM PÅRØRENDE» FAGDAG «BARN SOM PÅRØRENDE» 20.10.2016 Helen Bjørsmo, Verdal kommune Siv Mette T. Lindsetmo, Verdal kommune Liv Kjønstad, HNT Marit Lise Haugberg, HNT Bekymringsmelding til barneverntjenesten - når bør

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Hvis jeg har klart å forgylle en eneste dyster barndom, så er jeg fornøyd Astrid Lindgren 1991

Hvis jeg har klart å forgylle en eneste dyster barndom, så er jeg fornøyd Astrid Lindgren 1991 (C) Agnes Bjorvatn og Lisa Aisato Hvis jeg har klart å forgylle en eneste dyster barndom, så er jeg fornøyd Astrid Lindgren 1991 1 Omsorgs svikt Fysisk vold Psykisk vold Seksuelle overgrep 2 Omsorgs svikt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bruk av helseundersøkelsen for å avdekke og avverge vold og omsorgssvikt. Fylkesmannen Arne K. Myhre Overlege/ førsteamanuensis

Bruk av helseundersøkelsen for å avdekke og avverge vold og omsorgssvikt. Fylkesmannen Arne K. Myhre Overlege/ førsteamanuensis Bruk av helseundersøkelsen for å avdekke og avverge vold og omsorgssvikt Fylkesmannen 23.11.17 Arne K. Myhre Overlege/ førsteamanuensis Child maltreatment Vel 7000 avgangselever i videregående fra hele

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR DET HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEIDET I HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG HELSESTASJON FOR UNGDOM

NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR DET HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEIDET I HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG HELSESTASJON FOR UNGDOM NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR DET HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEIDET I HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG HELSESTASJON FOR UNGDOM - KONSEKVENSAR FOR PRIORITERINGAR OG PRAKSIS Nasjonal faglig

Detaljer

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du?

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Wolela Haile Helsedir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Samhandling til beste for barn og unge. Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes

Samhandling til beste for barn og unge. Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes Samhandling til beste for barn og unge Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes Røros 1.10.2013 Lysbilde nr. 2 Sikkerhetsnett Kriminalomsorg Familie Rettsapparat Nærmiljø Politi Barnehage/skole Sosialtjenesten

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Høstkonferansen i Telemark 2015 Vrådal, 20.10.2015 Eivind Thorsen, fagrådgiver i BarnsBeste BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

http://www.youtube.com/watch?v=u_tce4rwovi SKOLEHELSETJENESTEN FØRSTELEKTOR OG HELSESØSTER NINA MISVÆR INSTITUTT FOR SYKEPLEIE FAKULTET FOR HELSEFAG HELSEFREMMENDE STRATEGIER tar sikte på å utvikle tiltak

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer