Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014"

Transkript

1 TANNHELSETJENESTENS MULIGHET TIL Å AVDEKKE OMSORGSSVIKT OG BARNEMISHANDLING Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus Klækken Hotell 24. april Anne Rønneberg Vedtatt av FN Trådte i kraft Ratifisert av Norge Artikkel 19 i FN`s barnekonvensjon! Sverige var det første landet hvor det ble forbudt å slå sine barn.(1979) Norge innførte forbud mot å slå i Beskyttelse mot misbruk Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. 34 land har nå innført et eget forbud. An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. UNICEF Office of Research (2013). Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview, Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florence United Nations Children s Fund (UNICEF), April 2013 ISBN: ISSN: An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. Anne Rønneberg 1

2 An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. United Nations Children s Fund (UNICEF), April 2013 Du ser det ikke før du tror det Anne Rønneberg 2

3 21. august i år ble konferansen Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert. Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Lov om Helsepersonell 33 Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt jf lov om Barnevernstjenester 4-10, 4-11, Det samme gjelder for barn med vedvarende adferdsvansker jf nevnte lov Barnevernloven (1992), 6-4 Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester 4-10, 4-11, og 4-12,... Straffeloven 139 Straffeloven 139 kriminaliserer unnlatt anmeldelse eller annen avvergelse av forbrytelser mot særskilte angitte straffebud i straffeloven, herunder flere bestemmelser i kapittel 8 og 9. Helsepersonellova 31 Opplysninger til nødetater Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge al vorlig skade på person eller eiendom. Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/-tannpleierens rolle blitt mer og mer viktig i forhold til å avdekke overgrep/mishandling av barn. VG oppslag 21.april 2014 Anne Rønneberg 3

4 Hva har skjedd siden 2006? Melder vi vår bekymring? Samarbeider tannhelsetjenesten, barnevern, barneombud og myndigheter? Utfordringer i forhold til organisering og lovverk samhandling? Når bør vi bli bekymret? Spesielt utsatte grupper? Melder vi vår bekymring? Rapportering av bekymringsmeldinger fra THT Antall Antall Antall Antall Antall Antall meldinger meldinger meldinger varsler Varsler Varsler Antall barn 3 sendt sendt sendt sendt sendt sendt - 18 år, 2011 barnevernet i barneverne barnevernet pasienter i pasienter i pasienter i Fylke (SSB) 2011 t i 2012 i Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland* Troms Finnmark TOTALT Kommune Spesialisthelse- Tjenesten HF Tannhelsetjenesten Fylkeskommunal Anne Rønneberg 4

5 Helsedirektoratet nedsatte en gruppe som i et prosjekt skulle jobbe med teamet: Høring - Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten Viser til brev av med høring på rapporten fra prosjektet «Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten». Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten Hvordan kan den fylkeskommunale tannhelsetjenesten sikre at tannhelsepersonellet ivaretar plikten i lovverket til å melde fra til rette myndighet ved mistanke om mishandling eller andre tilfelle av omsorgssvikt mot barn? Barneombudet er glad for at direktoratet nedsatte en arbeidsgruppe i prosjektet «Bekymringsmeldinger i tannhelsetjenesten». Vi opplever at direktoratet har tatt tannhelsetjenestens meldeplikt på alvor. Barneombudet registrerer at arbeidsgruppen fikk en juridisk avklaring fra Helsedirektoratet om hvordan begrepet «alvorlig» skal forstås. Barneombudet har spilt inn til BLD, senest i vårt innspill til Raundalenutvalget som står bak NOUrapport 2012: 5: «Bedre beskyttelse av barns utvikling», at man bør vurdere om lovbestemmelsene om opplysnings- og meldeplikten bør revideres og gis en enklere utforming. Dette inkluderer også 33 i helsepersonelloven. Forts. Høringssvar fra Barneombudet: Barneombudet mener at det kan utarbeides både nasjonale anbefalinger på dette området, og at disse igjen kan inngå i en veileder/retningslinjer. Anne Lindboe barneombud Tone Viljugrein seniorrådgiver JA! - det kommer veileder Kommer det veileder? Seniorrådgiver i Helsedirektoratet Ragnhild Elin Nordengen Publisert: Ny veileder om tannhelsetjenester for barn på vei Helsedirektoratet arbeider nå med en ny veileder for hva som er gode tannhelsetjenester til barn og unge. Et høringsutkast skal være ferdig sommeren 2014 og veilederen skal etter planen publiseres i om-tannhelsetjenester-for-barn-pa-vei-.aspx#.uir28qh5hbc.twitter Anne Rønneberg 5

6 I en periode på syv år skal foreldrene blant annet ha slått barna sine med ulike gjenstander og pisket dem med ledninger- i familiens hjem (VG 18/ ) Barnet skal ha fått chilipepper kastet i øynene,blitt dratt i leppen, sittet på og fått leker kastet på seg (VG 18/ ) Jeg trodde alle pappaer koste med tissen til jentene sine, han er jo så glad i meg, jeg er jo det beste som er hendt han, vi to er kjærester, (sitat fra barn Stine Sofie Stiftelsen) Jeg trodde alle mammaer lå på sofaen hele dagen og hvilte seg med masse brune flasker stående på bordet, hun sa at alle som er så store som 4 år kan lage maten sin selv ( sitat fra barn Stine Sofie Stiftelsen) Vi ønsker med denne masteroppgaven å bedre tannhelsepersonell sin kunnskap rundt temaet barnemishandling og overgrep, og på denne måten samtidig redusere terskelen for å sende inn en bekymringsmelding. Vi vil prøve å tilrettelegge og forenkle tilgangen på informasjon, og komme med eksempler på saksgang ved en bekymringsmelding. Ved at tilgangen til informasjon blir lettere, håper vi at det blir økt trygghet i en bekymringssituasjon, og at antall barn og unge som daglig utsettes for mishandling og overgrep enklere vil kunne reduseres. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen, desember 2013 Masteroppgave av stud.odont Nina Strand og Veronicha Pederesen UiO 2/3 av barns skader pga av mishandling er påført i hode,hals,nakke regionen barn dør årlig i Norge som følge av barnemishandling Ca. forekomst av alvorlig fysisk mishandling i Norge er satt til ca barn/året. Fra var det i Norge en økning på tilfeller av vold mot barn under 12 år fra 342 til 1120 anmeldelser. I 2008 ga Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ca 1,1 mill. barn og unge mellom 1 og 18 år et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester. Av disse var det ca barn som av ulike grunner ikke mottok tilbudet. Jeg mener det er grunn til å rette ekstra oppmerksomhet mot de ca barna som ikke møtte ved innkalling eller hvor foreldrene takket nei til innkalling til tannhelsekontroll sitat fra tidligere Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen Tannhelsetjenestens samhandling med andre tjenester S Handlingsplan for habilitering av barn og unge Kompetanseutvikling og faglig samarbeid. S.122 o/publikasjoner/handlingsplan er/handlingsplan_for_habiliteri ng_av_barn_og_unge_ IS-nr: IS-1692 Prod.år: 2009 Sidetall: 169 tidsskriftet.no Anne Rønneberg 6

7 SAMHANDLING med annet fagpersonell som har kompetanse på medisinske, sosiale og pedagogiske forhold rundt barnet. SAMHANDLINGSREFORMEN ST.MELD NR.47 ( ) Helsedirektoratet mener at tannhelsetjenesten har en utfordring i det å være en organisasjon som samhandler, utveksler informasjon og utvikler seg slik at tannhelsepersonell regnes som relevante samarbeidspartnere i habiliteringsarbeid. pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne TOO-prosjektet «Munnen er et like viktig organ som øyet og leveren. Hvorfor behandles sykdom og skader i munnhulen annerledes enn i resten av kroppen?» Kronikk av Hilde Nordgarden Avdelingssjef ved TAKO-senteret, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander, Lovisenberg Diakonale Sykehus Pål Barkvoll, Dekan og professor Det odontologiske fakultet, UiO LITTERATUR? Anne Rønneberg 7

8 Håndbok An introduction to safeguarding children in dental practice Responsibility Recognising Responding Reorganising Resources Syke barn blir oftere mishandlet KATHRINE KLOPPEN, ANNE RØNNEBERG, IVAR ESPELID OG MARIT LILLEVIK BÅRDSEN Tannhelsetjenesten en viktig samarbeidspartner og informant for barnevernet når barn utsettes for omsorgssvikt og mishandling Barn med langvarig sykdom eller funktionsnedsetning løper betydligt større risko for å bli utsatt for fysisk mishandling i familien sammenlignet med friske barn. Det viser en studie fra Karlstads universitet. 17% av barn som var langvarig syke eller hadde funksjonshemming 9% av de friske barna Har vært utsatt for fysisk mishandling NORGES BARNEVERN NR VOL. 87 SIDE Chronic conditions in children increase the risk for physical abuse but vary with socio-economic circumstances Birgitta Svensson Carl-Gustaf Bornehag, Staffan Janson Division of Public Health Sciences, Department of Health and Environment, Karlstad University, Karlstad, Sweden. Mars 2011,Acta Paediatrica , pp Anne Rønneberg 8

9 Stud.odont. Anette Kristiansen, Marianne Urke og Torhild Glende Hernæs Barnemishandling og omsorgssvikt tannlegens rolle Veiledere: Førsteamanuensis Sigrid Kvaal, UiO Universitetslektor Anne Rønneberg, UiO 95,9% av tannlegene mener de ønsker lære mer i forhold til identifisering av fysisk mishandling. Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Skottland: 29% -men tannhelstjenesten I Skottlaner bygget opp annerledes. 22,4% hadde ikke journlført funnene! Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 HVA ER SPESIELT MED SITUASJON HOS TANNLEGEN / TANNPLEIEREN? Pasienten og eventuelt foresatte kommer for en undersøkelse av tennene, det vil si de er ikke på vakt slik de for eksempel vil være hos en lege. Når tannlegen utvider sitt fokus fra munnen til resten av ansiktet og halsen, kan de også i visse situasjoner observere tegn på fysiske overgrep/mishandling. Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 Pasienten sitter godt opplyst, og vi har god visuell oversikt over hele hode/hals regionen. Anne Rønneberg 9

10 Vi er trenet i observere pasientens atferdsmønstre. Tannstatus påvirkes av ulike typer overgrep og mishandling. Barns (ungdom/voksne) forhold til egen munn kan antyde noe om de erfaringer barnet har hatt. Tannhelsepersonell har mulighet for å studere barnet generelt Vi bør legge merke til : Blåmerker, hode - hals regionen Sår på tunge, kinn-slimhinne, gane, leppebånd, tannskader Uflidd Brannsår Vondt for å sitte i stolen Spesielt ganglag Håret: lugging som har medført sår eller avrivning av hår ER DET BILATERALE SKADER? Den offentlige tannhelsetjenesten ser hele familien Traumer mot hode-hals regionen forekommer i mer enn halvparten av tilfellene hvor det er snakk om overgrep på barn. Fysiske overgrepskader mot hode, hals og munn: Becker et al USA JADA 1978; 97:24-28 da Fonseca et al USA Paed Dent 1992; 14: Jessee USA ASDC 1995; 62:245-9 Cairns et al UK Int J Paed Dent 2005; 15: % 76% 66% 59% Anne Rønneberg 10

11 Dersom skade Hvor gammel? Hvilken type av vold? Selvpåført/annens gjerning? Uhell/med vilje? Retinablødniger SBS - Shaken Baby Syndrome Blindhet Døvhet PU Blåmerker Lokalisasjon; ører/ansikt (lår/sete/mage) Mønster; hånd/belte (stokk/sko) Forklaring??? Spør deg selv; stemmer forklaringen med barnets skade?? Egen journal for skader i hode hals - regionen cpdt.org.uk cpdt.org.uk Anne Rønneberg 11

12 Forslag til spørsmål å stille seg: Burde barnet vært sett på tidligere? Hvorfor kom de ikke før til tannlege/tannpleier? Virker historien som fortelles å samsvare med barnets skade? Fortelles samme historie av barn og foresatt, samsvarer de foresattes historier? Når du undersøker barnet, har det noen skader som ikke kan forklares? Hva med «foreldreatferd»? Samspill Likegyldighet Manglende respons til barnet Irritasjon Truende Lar ikke barnet få snakke selv Blir du bekymret i forhold til hvordan barnet reagerer og samspillet med foresatt? Er svaret JA på noen av disse punktene bør du diskutere videre med en kollega eller overordnet på klinikken. Obs! Plutselige oppståtte atferdsendringer hos barnet. Typiske steder å skade seg: Differensialdiagnoser til fysisk mishandling Fødselsmerker f.eks hemangiomer, mongolian blue spots Infeksjoner f.eks sårskorpe, impetigo (brennkopper) Tilfeldige skader/uhell Blødningsforstyrrelser Osteogenesis imperfecta Ulike emaljemineraliseringsforstyrrelser Selvskading ISBN , MYE- OG GRAV KARIES Tror du at karies er jevnt fordelt i befolkningen? "Massiv tannråte er omsorgssvikt inntil det motsatte er bevist. Uttalelse fra barnelege Geir Borgen (forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) i NTFs Tidende april Anne Rønneberg 12

13 Ulikheter som representerer en utfordring Barn med fremmekulturell bakgrunn har mer karies enn etnisk norske barn Lik rett til oral helse? Av norske treåringer har bare 1 av 5 hull. Holdninger til tannhelse og forståelse av tannhelse er ulik Jeg er tre år og over halvparten av innvandrer-treåringer har hull i tennene selv om vi bor i Norge HVA MEDFØRER UBEHANDLET GRAV KARIES? Grav karies er en av de vanligste årsaker til at småbarn får narkose Smerter Infeksjoner Tap av tyggefunksjon DETTE KAN IGJEN MEDFØRE: Underernæring og nedsatt høyde vekt utvikling Alvorlige infeksjoner, læreproblemer, kommunikasjonsproblemer Mineraliseringsforstyrrelser på permanente tenner Helsestasjon Hva kan tennene si? Når bør man reagere? Henvis tannhelsetjenesten Ha samarbeid med tannhelsetjenesten HVA GJØR VI, HVIS VI SKAL MELDE FRA OM MISTANKE OM OVERGREP? Barnehager Snakk med foreldre! Send bekymringsmelding! OG HVEM MELDER VI TIL? Skole Snakk med foreldre! Send bekymringsmelding! Anne Rønneberg 13

14 VIKTIG MED NØYE JOURNALFØRING OG DOKUMENTASJON Urke, Hernæs, Kristiansen 2008 HVA MED ALLE DE SOM IKKE MØTER TIL TIMEN? Strand & Pedersen, 2013 Husk å sende kopi til foresatte Tannhelsetjenesten har som oppgave å gi et oppsøkende tilbud om tannbehandling til barn og ungdom fra 0 til 18 år. Denne pasienten har ved flere anledninger ikke møtt til avtalt time her. Det er forsøkt tatt kontakt pr. telefon og sendt brev til foresatte vedrørende dette. Vi har heller ikke mottatt noen opplysninger om at barnet får tannbehandling annet sted. Det påhviler oss et ansvar for å medvirke til at våre pasienter får tannbehandling og ivareta oppfølging av deres generelle tannhelse. Vi er nå bekymret for dette barnet og den videre utviklingen av tannhelsen. SEKSUELLE OVERGREP Anne Rønneberg 14

15 Barn med spesielle problemer/behov har øket risiko for alle slags overgrep Utviklingshemmede/psykisk syke barn Barn med sansedefekter Barn med psykisk syke /misbrukende foreldre Ensomme flyktningbarn Hentebruders barn IT-samfunnet gir nye arenaer Seksuelle overgrep forekommer i alle aldersgrupper i alle samfunnsklasser, miljøer og kulturer i alle kombinasjoner av kjønn, alder og sosial relasjon mellom gjerningsperson og offer Utviklingshemmede/psykisk syke barn mer utsatt på alle anatomisk gjennomførbare måter (penetrasjon og sædavgang ikke det vanligste) med økende intensitet over tid NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt, med en vekt på velferdsforskning og studiet av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA er et statlig sosialforskningsinstitutt, organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Administrativt er instituttet underlagt Kunnskapsdepartementet. Resultater: Ca.7000 elever i VKII trinnet i videregående skole (67 skoler) rundt om i landet ble forelagt spørreskjemaer i klasserommet, med lærer tilstede. Longitudinell undersøkelse, gjør det mulig å å undersøke hvilke konsekvenser det får for barn eller ungdom, som rammes av vold eller overgrep, på lengre sikt. 25 prosent oppga minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder 8 prosent har opplevd grov vold fra minst en av foreldrene Hver tiende ungdom minst én gang har vært vitne til vold mot en av foreldrene 22 prosent av jentene og 8 prosent av guttene har blitt utsatt for en mindre grov seksuell krenkelse. 15 prosent av jentene og 8 prosent av guttene hadde blitt utsatt for mer alvorlige seksuelle krenkelser Ca. halvparten av guttene rapporterte om kvinnelig overgriper Jentene rapporterte nesten utelukkende om mannlig overgriper 16 prosent av de som svarte har vært utsatt for minst en type grov type krenkelser Anne Rønneberg 15

16 Norske studier Mossige & Stefansen (2007) Vold og overgrep mor barn og unge. En selvrapporteringstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport 20/07 Steine et al (2012) Forekomsten av seksuelle overgrep i et represetativtbefolkningsutvalg i Norge. Tidskrift for Norsk psykol.foren 49, OBS! Hvem taler barnas sak når foreldre / foresatte / nære relasjoner er overgriper? Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge. En forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS-rapport 1/2014 (Undersøkelsen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Vendepunkt») Kjenner barnet overgriper (N=87) Det viser seg at barnet kjenner overgriper i de fleste saker. Kjent 75 86,2 % Ukjent 12 13,8 % Overgripers relasjon til barnet. 75 saker med kjent overgriper, men bare 64 tilfeller hvor opplysninger om relasjon er gitt Far 32,8 % Stefar 9,4 % Fosterfar 3,1 % Eldre bror 15,6 % Onkel 4,7 % Bestefar 7,8 % Familiens nettverk/nabo 26,6 % Undersøkelse fra UNN Også unge overgripere har en nær relasjon til barnet. Kamerat, naboer, venner til søsken, barnevakt, klassekamerat Det er ikke registrert kvinnelige overgripere i materialet. Overlege Phd Spes.pediatri UNN, Marianne Nordhov Oralt misbruk vil kunne medføre: TANNBEHANDLINGSANGST ORAL HYGIENE: - Greier ikke å ha tannbørsten i munnen, for eksempel ikke bak fortenner. Hyppige brekninger Greier ikke å bruke tannpasta. Vi er helsepersonell som arbeider i et av kroppens mest private områder! SPISEPROBLEMER: -Spesifikk, greier ikke enkelte matvarer som assosieres med penis, sæd. problemer med å spise i det hele tatt Anne Rønneberg 16

17 Likhetstrekkene mellom tannbehandling og et seksuelt overgrep er først og fremst: Tap av kontroll Inntrengning i kroppsåpning Nærkontakt, kroppskontakt uten nærhet og gjensidighet Bli utsatt for- og utholde smerte HVA KAN VI GJØRE FOR Å SKAPE EN TRYGG OG GOD BEHANDLINGS- SITUASJON? REDD FOR Å MISTE KONTROLLEN! Tverrfaglighet samarbeid!? Familien BUP Barnevern Politi SEDASJON (Peroralt, rectalt) LYSTGASS NARKOSE Bistandsadvokat Støtteverge Fosterfam Helsesøster / skolehelsetjenesten Fylkesmann Barnelege Fastlege SO team HVOR ER TANNHELSETJENESTEN? Skjedd mye siden 2008 Medisinsk undersøkelse av barnet Dommer-avhør Vitneavhør Terapi av barn/utslusing til lokalt hjelpeapperat Rådgivning og støtte til foreldre og barn Kompetanseheving og rådgiving til fagpersonell Nettverks-arbeid, koordinering og samråd Anne Rønneberg 17

18 Det er ikke tannhelsepersonellets oppgave å stille diagnosen barnemishandling, men det er derimot vår oppgave å dele vår bekymring. - Det å sende en bekymringsmelding vil ikke nødvendigvis si at foreldrene mister foreldreretten. - Ved tvilstilfeller bør vi alltid spørre en kollega om råd. -Vi synes det er viktig å skape økt bevissthet blant tannhelsepersonell samt senke terskelen for faktisk å melde fra. Stud.odont Nina Strand og Veronicha Pedersen 2013 Anne Rønneberg 18

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole SVEIN MOSSIGE & KARI STEFANSEN (RED.) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1

FORORD. Politidirektoratet, desember 2008. Ingelin Killengreen FORORD 1 FORORD Vold i nære relasjoner kan ikke aksepteres. Dette er ikke en privatsak. Politiet har i samarbeid med andre offentlige myndigheter et ansvar for å sikre alle retten til et liv fritt for vold og trusler.

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer