Oslo kommune Kommunerevisjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Kommunerevisjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode Helga Hjorth Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 16/2010 SAKSBEHANDLING AV SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Saken gjelder: I 2010 gjennomførte Kommunerevisjonen en undersøkelse av saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig i henholdsvis Bydel Frogner, Bydel Vestre Aker, Bydel Sagene, Bydel Gamle Oslo og Bydel Bjerke. Undersøkelsen munnet ut i rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig. Kontrollutvalget vedtok i møte den (sak 8) at det skulle gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse knyttet til denne rapporten. Oppfølgingsundersøkelsen har vært rettet mot de fem bydelene og mot byråden for helse og sosiale tjenester. Formålet har vært å undersøke om byrådet har fulgt opp vedtak og flertallsmerknader ved behandlingen av rapport 16/2010, og om byrådsavdelingen og bydelene har iverksatt tiltak i tråd med det de varslet i uttalelsene til rapporten. Oppfølgingsundersøkelsen etter rapport 16/2010 viser at de tiltakene som byrådsavdelingen og bydelene varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen, er fulgt opp i varierende grad. Saksfremstilling: 1. Hovedundersøkelsen fra Formålet med undersøkelsen, sentrale funn Det overordnede målet med undersøkelsen som rapport 16/2010 bygger på, var å undersøke en del sentrale aspekter ved saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig. Hensikten var å bidra til etterlevelse av reglene for tildeling og til likebehandling av søkerne. Det ble spesielt sett på elementer i saksbehandlingen som er sentrale for å sikre likebehandling av søkerne, samt om bydelene hadde etablert rutiner og kontrollaktiviteter som bidro til forsvarlig saksbehandling. Videre ble det sett på sosialtjenestens råd og veiledning ved henvendelser om kommunal bolig, regelverkets krav til opplysning av saken, bydelenes vurdering av om søkerne fylte grunnkravene for å få tildelt kommunal bolig og deres prioritering i situasjoner hvor det var flere søkere som fylte grunnkravene enn det var antall boliger. Sentrale funn i undersøkelsen var blant annet at det var store forskjeller mellom de fem undersøkte bydelene når det gjaldt antallet ordinære kommunale boliger de hadde Adresse: Grenseveien OSLO Telefon resepsjon Telefaks Org.nr.: Epost: Internett:

2 2 tildelingsretten til, hvor lett det var å få kommunal bolig, forståelsen og praktiseringene av regelverket for tildeling av kommunal bolig, ventetid etter positivt vedtak, samt intern kontroll i saksbehandlingen. 1.2 Anbefalinger til byråden for sosiale tjenester Kommunerevisjonen anbefalte byråden for sosiale tjenester og rusomsorg (nå byråden for helse og sosiale tjenester) å iverksette tiltak som sikret at alle bydelene fikk tilgang til alle innstillinger og vedtak av prinsipiell karakter fra klagenemnda, slik at de kunne innrette sin regelverksforståelse i overensstemmelse med klagenemndas avgjørelser å klargjøre overfor bydelene hvilken informasjon bydelene skulle oversende Helse- og velferdsetaten i forbindelse med klagenemndas behandling av klage på avslag om kommunal bolig å vurdere om bydelene burde rapportere på antallet kvalifiserte søkere som fikk avslag på sine søknader om kommunal bolig fordi bydelen ikke hadde ledig bolig innen seks måneder, og antallet som fikk avslag fordi de ikke fylte grunnkravene å vurdere om det burde foreslås endringer i forskriften, og konkretisering av instruksen, for å bidra til at bydelenes praksis blir mer ensartet og i tråd med bystyrets føringer å vurdere om det var behov for å iverksette ytterligere tiltak for å sikre felles forståelse og praktisering av regelverket og større grad av likebehandling av søkere som fyller bystyrets grunnvilkår for kommunal bolig 1.3 Anbefalinger til de undersøkte bydelene Kommunerevisjonen anbefalte de undersøkte bydelene å vurdere behovet for å etablere eller videreutvikle egne skriftlige rutiner for behandling av søknader om kommunal bolig. Dette gjaldt på følgende områder, for alle de fem bydelene: råd og veiledningen til boligsøkere, herunder tiltak mot søkere med språklige utfordringer, hvordan innsendt dokumentasjon skal vurderes, administrering av ventelister og prioritering av søkerne på venteliste, hva ved søkernes situasjon som bør sjekkes ved tildeling av bolig og inngåelse av leiekontrakt, hva som skal anses som saklige/usaklige grunner til å takke nei til tilvist bolig. Bydelene Frogner og Gamle Oslo ble i tillegg anbefalt å vurdere å etablere skriftlige rutiner for framgangsmåter, rolle- og ansvarsfordeling m.v. i saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig, å nedfelle skriftlige rutiner knyttet til manglende dokumentasjon og purring, å etablere retningslinjer for hvordan regelverket for tildeling av kommunale bolig skal forstås og praktiseres, å etablere retningslinjer for behandling av klage på avslag om kommunal bolig. Bydel Vestre Aker ble i tillegg anbefalt å vurdere å utdype sine skriftlige rutiner for framgangsmåter, rolle- og ansvarsfordeling m.v. i saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig, å etablere retningslinjer for hvordan regelverket for tildeling av kommunale bolig, skal forstås og praktiseres, å etablere retningslinjer for behandling av klage på avslag om kommunal bolig.

3 3 Bydel Bjerke ble i tillegg anbefalt å vurdere å utdype sine skriftlige rutiner for framgangsmåter, rolle- og ansvarsfordeling m.v. i saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig, å etablere retningslinjer for hvordan regelverket for tildeling av kommunale bolig, skal forstås og praktiseres. Bydel Sagene ble i tillegg til det som gjaldt alle, anbefalt å vurdere å nedfelle skriftlige rutiner knyttet til manglende dokumentasjon og purring. 1.4 Politisk behandling Etter innstilling fra helse- og sosialkomiteen vedtok bystyret ved behandling av rapporten (sak 345) bl.a. følgende: Kommunerevisjonens rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig viser viktige forskjeller mellom de fem undersøkte bydelene når det gjelder hvor lett det er å få kommunal bolig, forståelsen og praktiseringen av regelverket for tildeling av kommunal bolig, ventetid etter positivt vedtak, samt intern kontroll i saksbehandlingen. Byrådet bes orientere bystyret om hvordan det går med arbeidet med å sikre større grad av likebehandling av personer som fyller kravene til kommunal bolig i Oslo innen utgangen av 2. kvartal For øvrig tar bystyret Kommunerevisjonens rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig og kontrollutvalgets vedtak til orientering. Utover ovennevnte merket kontrollutvalget seg at byrådsavdelingen hadde varslet at den forventet at gjennomgangen av regelverket skulle være fullført i løpet av Ved helse- og sosialkomiteens behandling av rapporten ( , sak 93) påpekte komiteen også viktigheten av at kommunen får en oversikt over hvor mange boligsøkere som fyller grunn- og prioriteringskravene, men som får avslag fordi bydelene ikke kan tilby bolig innen seks måneder. 2 Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse i Formålet med oppfølgingsundersøkelsen Formålet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å undersøke om byrådet har fulgt opp bystyrets vedtak i sak 345/2010, og om byrådsavdelingen og de aktuelle bydelene har iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i uttalelsene til rapporten. Følgende problemstillinger er undersøkt: Har byrådsavdelingen iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i uttalelsen til rapporten? Orienterte byrådsavdelingen bystyret om fremdriften i arbeidet innen utgangen av 2. kvartal 2011, i tråd med bystyrets vedtak? Har de ulike bydelene iverksatt tiltak i tråd med det som ble varslet i uttalelsene til rapporten? Datainnsamlingen har i hovedsak bestått i innhenting av skriftlige svar på spørsmål og dokumentasjon om iverksatte tiltak. Utkast til omtale av status for gjennomføring av varslede tiltak i bydelene og byrådsavdelingen har vært forelagt de aktuelle virksomheter.

4 4 2.2 Byråden for helse og sosiale tjenester Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester varslet i sin uttalelse til rapporten at den ville benytte rapporten som grunnlag for det pågående arbeidet med å gjennomgå reglene for kommunal bolig så at det var behov for å systematisere kunnskapen fra avgjørelsene i Oslo kommunes klagenemnd, og at den ville be Helse- og velferdsetaten om å begynne et arbeid med å samle klagenemndas avgjørelser av prinsipiell karakter ville vurdere mulighetene for å få til en rapportering av avslagsgrunner for avslag på søknad om kommunal bolig så at det var behov for en revisjon av deler av Kvalitetshåndboken for sosialtjenesten ville vurdere om det var mulig å iverksette ytterligere tiltak for å sikre felles forståelse og praktisering av regelverket Status for tiltakene som ble varslet fra byrådsavdelingen i uttalelsen I forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen har byrådsavdelingen i brev av til Kommunerevisjonen gjort rede for status for de tiltakene som ble varslet fra byrådsavdelingen. Når det gjaldt gjennomgang av regelverket, ble det vist til at et administrativt forslag til endringer i forskrift om tildeling av kommunal bolig sendt på høring Saken var per til avsluttende behandling i byrådsavdelingen. Når det gjaldt systematisering av kunnskap fra klagenemndas avgjørelser i boligsaker, viste byrådsavdelingen i sitt brev til at de den hadde gitt Helse- og velferdsetaten i oppdrag å iverksette et arbeid på dette området. Byrådsavdelingen kunne ikke opplyse nærmere hvordan Velferdsetaten (som etter omorganiseringen fra er den etaten som har ansvaret for kommunale boliger) hadde fulgt dette opp. Ved henvendelse til Velferdsetaten fikk Kommunerevisjonen opplyst at etaten med passende mellomrom samlet sammen illustrerende eksempelsaker og prinsipielle saker. Sakene ble anonymisert og sendt elektronisk til bydelene, med sikte på at de skulle kunne dra nytte av disse i sitt arbeid. Byrådsavdelingen varslet også at den ville vurdere mulighetene for å få til en rapportering av avslagsgrunner på søknad om kommunal bolig, jf. også helse- og sosialkomiteens merknad i sak 93/10. Når det gjaldt oppfølgingen av dette punktet viste byrådsavdelingen i sitt brev til Kommunerevisjonen til at opplysninger om saksbehandling av kommunal bolig blir talt manuelt, og at kvaliteten ved manuell rapportering kan være dårligere enn ved uttrekk fra saksbehandlingssystemer. Ifølge byrådsavdelingen vil en utvidet rapportering medføre en økt belastning for bydelene. Når saksbehandlingssystem for boligsosialt arbeid blir ferdig i 2013, vil det bli mulig å lage elektroniske rapporter som viser tjenesteproduksjonen, også med en mer utfyllende rapportering om avslag på kommunal bolig. Byrådsavdelingen framholdt at en utvidet rapportering for behandling av søknader om kommunal bolig vil bli iverksatt når saksbehandlingssystemet for boligsosialt arbeid er ferdigutviklet. Systemet ventes ferdig i 2013, og nytt rapporteringsregime kan være klart i Det er tatt høyde for behov for dette ved anskaffelse av saksbehandlingssystem for boligsosialt arbeid, og en utvidet rapportering vil ikke føre til økte utviklingskostnader i prosjektet. Hva angikk den varslede revisjonen av deler av Kvalitetshåndboken for sosialtjenesten, opplyste byrådsavdelingen at håndboka var gjennomgått og revidert, og at den ble ferdigstilt i mai Byrådsavdelingen oppga at boligkapitlet var forenklet. Videre var det tatt inn henvisning til rundskriv 10/2001 Rutiner for tildeling av kommunal bolig og til rundskriv

5 5 28/2008 Behandling av klager til Oslo kommunes klagenemnd. I kvalitetshåndboken var det også tatt inn et pålegg til bydelene om å sette opp anonymiserte oversikter over tildelinger når de har måttet prioritere mellom kvalifiserte søkere, samt pålegg om å sende slike oversikter til etaten hvert ½ år. Av ytterligere tiltak viste byrådsavdelingen til at de i brev ga Helse- og velferdsetaten i oppdrag å holde opplæring for de saksbehandlerne i bydelene som behandlet søknader om kommunal bolig av status for de varslede tiltakene Byråden for eldre og sosiale tjenester hadde fulgt opp flere av de meldte tiltakene. Tiltakene knyttet til formidling av klagenemndas praksis og til revidering av kvalitetshåndboken var gjennomført, samt at Velferdsetaten hadde fått i oppdrag å gi tilbud om opplæring i behandling av søknader om kommunal bolig. Gjennomgangen av regelverket for tildeling av kommunal bolig som ble varslet og som skulle være ferdig innen utgangen av 2010, var under arbeid, men ikke ferdig per april En ordning som ga oversikt over avslagsgrunner, slik komiteen påpekte i sak 93/10 at ville være viktig for kommunen å få, var heller ikke etablert Status for byrådets oppfølging av bystyrets vedtak i sak 345/2010 Bystyret vedtok i sak 345/2010 at byrådet innen annet kvartal 2011 skulle gi en orientering til bystyret om hvordan det gikk med arbeidet med å sikre større grad av likebehandling av personer som fyller kravene til kommunal bolig i Oslo. I tilbakemeldingen til Kommunerevisjonen i oppfølgingsundersøkelsen viste Byrådsavdelingen til notat til helse- og sosialkomiteen fra byråden for eldre og sosiale tjenester datert I dette notatet fremgikk det at byråden våren 2011 rapporterte at byrådet ville levere en sak til bystyret i løpet av første halvår 2011, og videre at byråden ved rapporteringen høsten 2011 fremholdt at saken skulle leveres i løpet av året. Rapporteringen som ble gitt for våren 2012 lyder: Endring av forskrift har vært på høring. Høringen har tatt lengre tid enn forventet. Vi venter på en høringsuttalelse fra BU i Bydel Sagene. Når det gjelder oppfølgingen av helse- og sosialkomiteens merknad i sak 93/10, viser vi til pkt ovenfor. Byrådet har ikke fremmet en sak til bystyret om statusen i arbeidet med å sikre større grad av likebehandling av personer som fyller kravene til kommunal bolig innen annet kvartal 2011, slik bystyret ba om. De ansvarlige byrådene har imidlertid halvårlig informert helse- og sosialkomiteen om fremdriften i arbeidet med saken. Byråden for helse og sosiale tjenester rapporterte i notat av om statusen i arbeidet med å revidere forskriften om tildeling av kommunal bolig. 2.3 Varslede tiltak fra bydelene Status for de varslede tiltakene fra Bydel Frogner Bydel Frogner varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den ville følge anbefalingene som ble gitt, og at arbeidet med tiltakene var igangsatt og forventet å være sluttført ved årets slutt. Bydel Frogner anførte videre at den ønsket at det ble utarbeidet felles rutiner for hele

6 6 kommunen hvis likebehandling skulle bli sikret, og at et felles saksbehandlingsverktøy ville bidra til å sikre lik behandling av søkere. I forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen viste Bydel Frogner til skriftlige rutiner som bydelen hadde utarbeidet. Rutinene anga blant annet arbeidsoppgave, hvordan denne skulle utføres og hvem som hadde ansvaret. Rutinene anga ikke retningslinjer for hvordan regelverket for tildeling av kommunale boliger skulle forstås og praktiseres, hvilke forhold ved søkeren som burde sjekkes ved tildeling av bolig og inngåelse av leiekontrakt, eller hva som skulle regnes som saklig/usaklig grunn til å takke nei til tilvist bolig. I brev til Kommunerevisjonen av oversendte Bydel Frogner en revidert og utvidet rutine for behandling av søknad om kommunal bolig, godkjent Her var det tatt inn en henvisning til Instruks til forskrift av om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune med mer, samt at instruksen presiserer og avklarer i tvilstilfeller. Det var videre tatt inn momenter som skulle vurderes ved tildeling av bolig og inngåelse av leiekontrakt og eksempler på hva som skulle regnes som saklig/usaklig grunn til å takke nei til tilvist bolig. Bydel Frogner varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den ville følge anbefalingene som ble gitt, og at arbeidet med tiltakene var igangsatt og forventet å være sluttført ved årets slutt. Bydel Frogner hadde med ett unntak utarbeidet skriftlige rutiner som dekket de områdene som bydelen varslet i uttalelsen til rapport 16/2010. Unntaket gjaldt praktisering og forståelse av regelverket, hvor bydelen ikke hadde utviklet egne retningslinjer, men henviste til kommunens instruks Status for de varslede tiltakene fra Bydel Vestre Aker Bydel Vestre Aker varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den ville vurdere å iverksette tiltak på bakgrunn av rapporten. Bydelen viste dessuten til at den jobbet med å etablere et bedre og mer oversiktlig kartotek/lagringssted for innstillinger og tildelinger av kommunal bolig og at den håpet dette ville komme i gang sommeren Bydel Vestre Aker la ikke frem nye skriftlige rutiner i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen. Bydelen viste til de skriftlige rutinene som ble fremlagt i forbindelse med hovedundersøkelsen. Bydelen fremholdt at alle anbefalingene var vurdert av bydelen og de redegjorde for gjeldende rutiner på mange områder, uten å dokumentere at disse var blitt nedfelt i skriftlige rutinebeskrivelser. Bydelen viste for øvrig til at innføringen av boligsystemet Plania hadde bidratt til å holde oversikt over ledigstilte boliger, administrere ventelistene og til å foreta prioriteringer. Når det gjaldt saklig grunn til å takke nei til tildelt bolig, viste bydelen til at dette var regulert i forskrift og instruks fra byrådet. Bydelen ville vurdere om det ville være hensiktsmessig å foreta en ytterligere spesifikasjon av dette når rutinene for tildeling av kommunal bolig skulle legges inn Kvalitetslosen. Bydelen opplyste at innleggingen av rutinene i Kvalitetslosen ville skje i løpet av første halvår Hva angikk utarbeidingen av retningslinjer for forståelsen og praktiseringen av regelverket, viste bydelen til at retningslinjene i forskrift og instruks allerede var relativt detaljerte. Bydelen hadde etablert et system, i form av et

7 7 registreringsskjema i Excel, for lagring av informasjon om innstillinger og tildelinger av kommunal bolig. Bydel Vestre Aker varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den ville vurdere å iverksette tiltak på bakgrunn av rapporten. Bydel Vestre Aker hadde i liten grad valgt å iverksette tiltak på bakgrunn av rapporten, og hadde ikke videreutviklet rutinebeskrivelser for saksbehandling av søknad om kommunal bolig. Bydelen oppga at innføringen av Plania hadde bidratt til å holde oversikt over ledigstilte boliger, administrere ventelistene og til å foreta prioriteringer Status for de varslede tiltakene fra Bydel Sagene Bydel Sagene varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den ville vurdere å gjennomføre de anbefalingene som Kommunerevisjonen hadde foreslått Bydel Sagene har i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen fremlagt en skriftlig rutine Rutine for kommunal bolig: Behandling av søknader og klagesaker, samt tildeling av bolig. I tilbakemeldingen til Kommunerevisjonen anga bydelen hvor i rutinen de ulike anbefalingene var kvittert ut. Det framgikk av rutinen at samtlige av de momenter som bydelen ble anbefalt å vurdere å etablere/videreutvikle skriftlige rutiner for i rapport 16/2010, var utarbeidet. Bydelen opplyste for øvrig at den ville gjennomgå og revidere rutinene sommeren Bydel Sagene hadde fulgt opp alle tiltakene som bydelen varslet i uttalelsen til rapport 16/2010, og hadde kommet langt i utarbeidingen av skriftlige rutiner for saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig. Bydelen synes dessuten å ha et aktivt forhold til rutinene ved at de planlegges gjennomgått og revidert sommeren Status for de varslede tiltakene fra Bydel Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den umiddelbart ville starte arbeidet med skriftliggjøring av både policy og rutiner i tråd med rapportens anbefalinger. Bydelen oppga at de håpet å få dette ferdig innen utløpet av september Bydel Gamle Oslo fremla flere ulike skriftlige rutiner som gjaldt saksbehandling av søknad om kommunal bolig. Bydelen oppga at den hadde inngått en avtale med publikumsmottaket i NAV om at Boligenheten skulle ha veiledningssamtaler med brukere 2 timer per uke. Boligkontoret hadde utarbeidet prosedyrer for hva som skulle sjekkes og for administreringen og prioriteringen av søkere på venteliste. Bydelen hadde også utarbeidet skriftlige prosedyrer for fremgangsmåter, rolle- og ansvarsfordelingen for saksbehandlingen av søknader om kommunal bolig, prosedyrer knyttet til manglende dokumentasjon og purring, samt klager på avslag om kommunal bolig, slik Kommunerevisjonen hadde anbefalt denne bydelen særlig. Bydelen framla ikke skriftlige rutiner knyttet til søkere med språklige utfordringer, men oppga at publikumsmottaket i NAV bestilte tolk når det var behov for det. Bydelen fremla ikke retningslinjer for hvordan regelverket for tildeling av kommunale boliger skal forstås og praktiseres, herunder saklige og usaklige grunner til å takke nei, men oppga at slike spørsmål ble drøftet i prioriterings- og fagmøter.

8 8 Bydel Gamle Oslo varslet i sin uttalelse til rapport 16/2010 at den umiddelbart ville starte arbeidet med skriftliggjøring av både policy og rutiner i tråd med rapportens anbefalinger. Bydel Gamle Oslo hadde et godt stykke på vei fulgt opp tiltakene som bydelen varslet i uttalelsen til rapport 16/2010, men fortsatt gjensto enkelte områder hvor det ikke var utarbeidet skriftlige rutiner Status for de varslede tiltakene fra Bydel Bjerke Bydel Bjerke ga i sin uttalelse til rapport 16/2010 uttrykk for at den var enig i behovet for å etablere og videreutvikle egne skriftlige rutiner på de områdene rapporten anbefalte. Bydelen varslet at iverksettelse og gjennomføring av de anbefalte tiltakene ville starte opp i forbindelse med den planlagte innføringen av Kvalitetslosen høsten Bydel Bjerke la ikke frem nye skriftlige rutiner i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen. Bydelen redegjorde i brev av for gjeldende rutiner på mange områder, uten å dokumentere at disse var utarbeidet i rutinebeskrivelser. Bydelen opplyste videre at det ikke var utarbeidet skriftlige retningslinjer for hvordan regelverket skulle forstås og praktiseres, men at det var etablert en felles forståelse av regelverket av de ansatte på boligkontoret. Det ble oppgitt at tidligere prosedyre var under oppdatering og at den ville bli implementert i Kvalitetslosen. Det ble ellers vist til at rutiner for fordeling av saker og drøfting av saker i månedlige vedtaksmøter var en prosedyre som fremkom i Kvalitetslosen Bydel Bjerke uttalte i forbindelse med rapport 16/2010 at hvis Helse- og velferdsetaten ikke kunne ta ansvaret for å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide de nødvendige felles rutiner, ville bydelen selv gjøre dette, gjerne i samarbeid med Bydel Sagene som hadde kommet lengre i utarbeidelsen av rutinebeskrivelser for saksbehandling av søknad om kommunal bolig. Bydel Bjerke opplyste til Kommunerevisjonen at den hadde tatt spørsmålet om en arbeidsgruppe opp med de andre bydelene i en e-post. De aktuelle bydelene hadde svart at de heller ønsket at Velferdsetaten skulle bidra til en felles rutine for bydelene. Bydel Bjerke varslet i uttalelsen til rapport 16/2010 at de ville iverksette de anbefalte tiltakene, men bydelen hadde i liten grad gjennomført dette. Bydelen hadde imidlertid henvendt seg til andre bydeler med spørsmål om å delta i en arbeidsgruppe, men bydelene det var aktuelt for hadde ytret ønske om at Velferdsetaten skulle bidra til felles rutiner for bydelene. Kommunerevisjonen ser at dette kan være en aktuell problemstilling å vurdere for byrådsavdelingen Kommunerevisjonens samlede vurdering etter gjennomført oppfølgingsundersøkelse Oppfølgingsundersøkelsen etter rapport 16/2010 viser at de tiltakene som byrådsavdelingen og bydelene varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen, var fulgt opp i varierende grad. Gjennomgangen av regelverket for tildeling av kommunal bolig som byrådsavdelingen varslet skulle være ferdig innen utgangen av 2010, var under arbeid, men ikke ferdig per april Det var ikke etablert en ordning som ga oversikt over avslagsgrunner, slik komiteen påpekte det ville være viktig for kommunen å få, da den behandlet rapport 16/2010, (sak 93).

9 9 Byrådet har ikke fremmet en sak til bystyret om statusen i arbeidet med å sikre større grad av likebehandling av personer som fyller kravene til kommunal bolig innen annet kvartal 2011, slik bystyret ba om. De ansvarlige byrådene har imidlertid halvårlig informert helse- og sosialkomiteen om fremdriften i arbeidet med saken. Byråden for helse og sosiale tjenester rapporterte i notat av om statusen i arbeidet med å revidere forskriften om tildeling av kommunal bolig. En sentral anbefaling i hovedundersøkelsen var at flere av bydelene burde vurdere å utarbeide/videreutvikle skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om kommunal bolig. Fravær av skriftlige rutiner skaper risiko blant annet for at saksbehandlingsprosesser blir mer sårbare og personavhengige, noe som i sin tur kan medføre risiko for at søkere ikke behandles likt. Bydelene Frogner og Sagene hadde kommet langt i arbeidet med å utarbeide eller videreutvikle skriftlige rutiner som kan bidra til å sikre betryggende saksbehandling av søknader om kommunal bolig. Videre hadde Bydel Gamle Oslo et godt stykke på vei fulgt opp tiltakene som bydelen varslet. Bydelene Bjerke og Vestre Aker hadde i liten grad iverksatt tiltak. I noen tilfeller ble det vist til at det var vanskelig å utarbeide rutinebeskrivelser. Bydel Sagene hadde rutinebeskrivelser på alle områdene som ble anbefalt i rapport 16/2010. Bydel Bjerke viste til at de bydelene den hadde tatt kontakt med om en arbeidsgruppe, hadde signalisert at de heller ønsket at Velferdsetaten skulle bidra til felles rutiner for bydelene. Kommunerevisjonen ser også at dette kan være en aktuell problemstilling å vurdere for byrådsavdelingen. Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig viser at de tiltakene som byrådsavdelingen og bydelene varslet i forbindelse med hovedundersøkelsen, er fulgt opp i varierende grad. Kontrollutvalget merker seg særlig at byrådet ikke har lagt frem en sak for bystyret med en samlet oversikt over status i arbeidet med å sikre større grad av likebehandling av personer som fyller kravene til kommunal bolig i Oslo, slik bystyret den (sak 345) ba om skulle fremlegges innen annet kvartal 2011.

10 10 En sentral anbefaling i hovedundersøkelsen var at flere av bydelene burde vurdere å utarbeide/videreutvikle skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om kommunal bolig. Fravær av skriftlige rutiner skaper risiko blant annet for at saksbehandlingsprosesser blir mer sårbare og personavhengige, noe som i sin tur kan medføre risiko for at søkere ikke behandles likt. Oppfølgingsundersøkelsen viser at flere av de undersøkte bydelene med fordel fortsatt kan jobbe mer med å utvikle sine rutinebeskrivelser. Kontrollutvalget ser at det kan være en aktuell problemstilling at bydelene samarbeider om dette, eventuelt at det kan være hensiktsmessig at byrådsavdelingen vurderer om Velferdsetaten bør bidra i dette arbeidet. For øvrig tar kontrollutvalget Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2010 til orientering. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen. Med hilsen Annette Gohn-Hellum Kommunerevisor Lars Normann Mikkelsen avdelingsdirektør Utskrift av protokollen sendes: Byråden for helse og sosiale tjenester Bydel Bjerke Bydel Frogner Bydel Gamle Oslo Bydel Sagene Bydel Vestre Aker

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300742-17 Kristin Skaane 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE Deres referanse: Vâr referanse: Saksbehandler: TIf.: Arkivkode: 14/01007-20 Cecilie Karisen +47 23486819 126 Dato: 16.01.2015 Kontrollutvalget (E) Kommunerevisjonen Adresse: Avdeling for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. juni 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 OBS!! MERK TIDSPUNKT Kart I Sak Side 66/07 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Oslo kommune OPPFØLGING ETTER RAPPORT 18/2011 FORVALTNING AV BEBOERMIDLER I SAMLOKALISERTE BOLIGER

Oslo kommune OPPFØLGING ETTER RAPPORT 18/2011 FORVALTNING AV BEBOERMIDLER I SAMLOKALISERTE BOLIGER Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 23486859 / 14/01004-7 Jorun Andreassen 98 26 39 72 126.2.2 Revisjonsref.: Skriv inn.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Saksbehandling av søknad om kommunal bolig

Saksbehandling av søknad om kommunal bolig Oslo kommune Rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 16/2010 Publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.01.2013 Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode 201200934-6 Cecilie Karlsen 126.2.2 Revisjonsref.: Tlf.: 473 93 715 KOMMUNEREVISJONENS

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100244-33 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 20. september 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 200/14 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Sammendrag: Med sikte på å innfri plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på 8 uker for klagesaksbehandling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000367-55 Mathias Brynildsen Reinar 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGING AV RAPPORT

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 26.08.2008 Sted: Fredrik Selmersvei 2 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 14.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300111-3 Geir Lunde 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: STATUS FOR SPANSK SELSKAP ETABLERT FOR

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300418-1 Frode Grønvold 126.0 Revisjonsref: Tlf.: 907 916 799 45 SITUASJONEN VED MUNCH-MUSEET

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100024-4 Randi Blystad 126.0 Revisjonsref: Tlf.: EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Samferdsels- og miljøkomiteen

Oslo kommune Samferdsels- og miljøkomiteen Oslo kommune Samferdsels- og miljøkomiteen Saker til behandling i samferdsels- og miljøkomiteens møte torsdag 15. september 2016 kl. 16.30. Møtet holdes i Bystyresalen. Merk at møtet er flyttet fra onsdag

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 15. juni 2010 kl OBS TIDSPUNKTET!

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 15. juni 2010 kl OBS TIDSPUNKTET! Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 15. juni 2010 kl 15.30 OBS TIDSPUNKTET! Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200892-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 15.06.2010 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Jon Evang (A), Knut Frigaard (F), Anne (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisj onen

Oslo kommune Kommunerevisj onen Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Dato: 04. 12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: 14/01026-5 Roar Andreas Kristensen +47 23486813 126 Arkivkode: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 16.08.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 200900647-40 Mathias Brynildsen Reinar 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 45217202 OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 22.10.2013 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Haakon Brænden (KrF) Forfall (grunn): Anne U. Marstein

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. mars 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 19.januar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 1/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2014 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 61/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2014...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. januar 2012 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. januar 2012 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 24. januar 2012 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.2011...

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 26. mars 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 26. mars 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 26. mars 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 10/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.01.2008...

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak : Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging.

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak : Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 268-07: Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging. 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere om administrasjonen

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: : Tlf.: Arkivkode: 16/ Siri Strandenæs Lode

Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: : Tlf.: Arkivkode: 16/ Siri Strandenæs Lode Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget D Dato: ato: 12.12.2016 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: : Tlf.: Arkivkode: 16/00637-40 - 40 Siri Strandenæs Lode +47 23486890 OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Saker til behandling i møte for kontrollutvalget. Sak. Side

Saker til behandling i møte for kontrollutvalget. Sak. Side Barne- Saker til behandling i møte for kontrollutvalget Dato: 16.12.2014 kl. 15:30 Sted: Grenseveien 88, 0663 Oslo Arkivsak: 14/01029 Arkivkode: 027.2 Mulige forfall meldes snarest til kontrollutvalgets

Detaljer

Protokoll fra møte i kontrollutvalget

Protokoll fra møte i kontrollutvalget Protokoll fra møte i kontrollutvalget Dato: 25.11.2014 kl. 16:30 Sted: Grenseveien 88, 0663 Oslo Arkivsak: 14/01029 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgets sekretariat: Protokollfører:

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 28. august 2007 kl 16.30 OBS! Møtet er på tirsdag Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 75/07 Protokoll fra

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Sted: Fredrik Selmers vei 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 19.06.2007 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Audun

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk»

Prosjektplan Bergen kommune. Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Prosjektplan Bergen kommune Ajourføring av fakta i forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligetatens boligsosial politikk» Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Problemstillinger... 3 3 Oversikt over anbefalinger og utdrag

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000954-42 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012

Godkjenning av protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 14. juni 2012 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 6/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 23.08.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE

ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Oslo kommune Byrådet.WN Byrådssak 129/14 ENDRING AV OSLO KOMMUNES FORSKRIFT FOR TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMEDE Sammendrag: Byrådet viser til bystyrets vedtak i sak 293/13 punkt 1-4. Staten gir stønad til

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. august 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. august 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 27. august 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 70/13 Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013...

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 14. juni 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10037-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder (unntatt sak 16/2012)

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 18. mai 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) - nestleder

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring Byrådsavdeling for kultur og næring Notat til bystyrets organer Til: Kultur- og utdanningskomiteens arbeidsutvalg Dato: 23.09.2015 Fra: Byråden for kultur og næring Vår ref (saksnr): 201402900-14 Arkivkode:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Følgende er innkalt i forbindelse med behandlingen

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: 02.03.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 20:00 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 17/1-17/12 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, VIKNA KOMMUNE Sentraladministrasjon BDO AS Postboks 169 sentrum 7801 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 215 15.03.2012 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/14 Dato: 11.02.14 kl. 16.00 17.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5515-6.1.2017 Tildelingsbrev for 2017 Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Stortingets behandling av

Detaljer