Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap. Anne Espelien og Leo A. Grünfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap. Anne Espelien og Leo A. Grünfeld"

Transkript

1 Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap Anne Espelien og Leo A. Grünfeld

2 Osloregionen her skapes halvparten av norske verdier Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 72 kommuner fordelt på 7 fylker. Regionen representerer: 37 % av befolkningen i Norge 48 % av sysselsegngen i Norge 51 % av verdiskapingen i Norge Nøkkeltallene er basert på foretaksdata dele betyr at selskapene kan ha ansale og verdiskaping i avdelinger som er lokalisert utenfor regionen. DeLe tar ikke vi hensyn Ol og kan bidra Ol å overesomere tallen noe. Sykehusene og utvinning av olje og gass er tal ut av bedriqspopulasjonen. Sykehusene er offentlig og ikke markedsrelet virksomhet, mens olje- og gassutvinning ikke er en del av fastlandsøkonomien. Leverandørene Ol sykehus og olje og gassutvinning er med i nøkkeltallene.

3 Næringsa8rak9vitet: Hva er de8e skapt av? Fundamentet: Næringens størrelse målt i omsetning, dens humankapital, dens eiere og dens Olgang på talenter Næringens fundament Næringens alrakovitet ALrakOve næringer skaper dynamiske og selvforsterkende effekter som kan styrke akoviteten i regionen. Osloregionen er lokaliseringssted for internasjonalt, kunnskapsbasert og konkurranseutsal næringsliv. Den internasjonalt relede og spesialiserte delen av finans- og IT- næringen er nesten utelukkende lokalisert seg Ol Osloregionen. Sentrale større aktører innen leverandørindustrien Ol olje- og gassnæringen og mariom virksomhet ligger som perler på en snor fra Lysaker Ol Kongsberg og Grenland. Vi finner også flere FoU- miljøer i regionen som er knylet opp mot bedriqene og fagmiljøene ved sykehus og universitet. Smaragdmodellen (Reve et al, 2012) indekserer næringens alrakovitet basert på seks dimensjoner. Disse utgjør næringens «kunnskapsalmenning» som er det myndighetene kan påvirke i sin næringspoliokk.

4 Finansnæringen sentraliseres gradvis (Vik9g forbehold at mange av de store er distribuert utover landet) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oslo+Bærum Resten av landet Stavanger Bergen Trondheim KrisOansand Oslo og Bærum + Stavanger øker sin andel av total verdiskaping fra 2001 Ol Resten av landet taper andeler

5 Oslo mari9me finansklynge Nok et eksempel på sentralisering

6 Osloregionen: Sterk på miljøteknologi som er utviklet i randsonen rundt de store næringsklyngene i landet Olje og gass / offshore MI Epcon Skog og bio Gjødsel DNV Yarwill Oceansaver Phaze Nox- fondet Seatower Hywind Borregaard Goodtech Fjernvarme - prduksjon MariOm Inocean REC, Scatec Solar Tomra Metaller Nexans Alcoa KraQ Rainpower, Navita Sweco Grøner Akershus energipark Bygg & anlegg

7 Smaragd- modellen The global knowledge hub index (Reve et al, 2012) Modellen består av seks dimensjoner som indekserer næringens alrakovitet. Disse utgjør næringens «kunnskapsalmenning» som er det myndighetene kan påvirke i sin næringspoliokk. Næringsa8rak9vitet : Finnes den en kriosk masse av bedriqer? Kan vi forstå næringen som en næringsklynge? Er det en geografisk samlokalisering gjør det lelere å utnyle eksternaliteter som oppstår i klynger. Utdanningsa8rak9vitet: UtdanningsOlbudet som gir Olgang Ol kvalifisert arbeidskraq Ol næringen (førstegangsutdanning og spesialist). Talenta8rak9vitet: Hvor god er næringen Ol å Oltrekke seg den best kvalifiserte arbeidskraqen i form av den kompetansen og humankapitalen som næringen allerede har Oltrukket seg. FoU- a8rak9vitet: Ser på fakosk FoU og innovasjonsakovitet i næringen og måler akoviteten relaovt Ol næringens størrelse. Eierskapsa8rak9vitet: Når kunnskap, FoU og innovasjon effekovt blir koblet opp mot kompetent kapital kan verdiskapingen fra kunnskapssatsningen realiseres. Avansert kunnskap og teknologi er avhengig av noen som ser økonomiske og markedsmessige muligheter. Miljøa8rak9vitet: En næring må være miljørobust for å kunne møte nye miljøkrav. Næringer har forskjellig alrakovitet i forhold Ol deres evne Ol å samvirke med avanserte læreinsotusjoner, talenrulle medarbeidere, akademiske spesialister, forsknings- og utviklingsprosjekter, kompetente risikovillige investorer og eiere, mangfoldige og relaterte virksomheter, og fremvekst og implementering av miljøvennlige løsninger. Høy score på de seks dimensjonene er nødvendige (men ikke Olstrekkelige) beongelser for å skape et globalt kunnskapsnav i Ollegg har dynamikk mellom aktørene en avgjørende effekt på klyngens/næringens prestasjoner.

8 Et kunnskapsbasert Norge (Reve et al, 2012): Fem typer næringer, hvor globale kunnskapsnav får mest fokus De globale kunnskapsnavene: Olje og gass, mariom, sjømat De komplementære kunnskapsnæringene: Kunnskapsbaserte tjenester, finans, IT og soqware De fremvoksende kunnskapsnæringene: Fornybar energi og miljø, helse og biotek De store næringene som forble hjemme: Handel, bygg og anlegg, reiseliv De ensomme globale ry8erne: Materialer og metaller, telekom

9 Osloregionen: Komplementære næringer møter de globale navene Seks nasjonalt vikoge næringer i Osloregionen: Næringer hvor regionen har en spesielt sterk posisjon: 1. Olje og gass er Norges sterkeste næringsklynge, næringen i Osloregionen kjennetegnes ved et sterkt miljø innen finansielle og tekniske tjenester, samt et betydelig miljø innen offshore leverandørindustri. Næringen er konsentrert i ulike deler av Osloregioner, med et klart tyngdepunkt. I Oslo finner vi først og fremst teknologiske og finansielle tjenester. I aksen Bærum Kongsberg finner vi et betydelig engineering og subsea miljø, med selskaper som FMC og Technip. Flere mindre oljeselskaper har sil hovedkontor i Oslo. Universitetet i Oslo er en sentral motor innen forskning og utdanning i regionen. 2. Mari9m næring er Norges nest sterkeste globale kunnskapsnav. Menon har rangert Oslo som den nest største mariome hubben globalt, eler Singapore. DeLe er særlig pga et sterkt mariomt tjenestemiljø i Oslo. Den mariome klyngen har en geografisk struktur med ulike tyngdepunkter langs hele kysten fra Oslo Ol Trondheim. Oslo representerer det finansielle og kommersielle tyngdepunktet i den mariome klyngen med alle de tyngste aktørene innen finans og mariome tjenester. Oslo har også noen av verdens fremste rederier innen deepsea shipping (eks Wilh. Wilhelmsen) 3. Finansnæringen sterkt konsentrert i Oslo og avgjørende for all næringsvirksomhet i Norge. Oslo er den suverent vikogste finansielle hub i Norge, og er også den eneste regionen hvor næringen kan få noen internasjonale betydning.

10 Osloregionen: Komplementære næringer er vel så vik9ge (fortse8else) 4. IT og so[ware næringen er sterkt konsentrert i Osloregionen. DeLe er en liten næring i Norge, men næringen har stor betydning for verdiskaping i andre næringer og i offentlig sektor. IT- næringen reler mesteparten av sin virksomhet mot et kjøpekraqig norsk hjemmemarked. SamOdig finnes det et betydelig antall avanserte kunnskapsbedriqer innen IT som er utviklet med basis i det sterke FoU- miljøet innen informaokk ved UiO og NTNU. SIMULA på Fornebu er et forskningsmiljø i internasjonal toppklasse. 5. Fornybar energi og miljø en sammensal næring. Sterkt fokus på utnylelse av fornybare ressurser og bærekraqig utvikling har ført Ol sterk fremvekst av næringen både i Norge og internasjonalt. De nye markedsmulighetene er Ol dels usikre og flere av de «nye» energikildene (sol, vind, bølge) er avhengig av subsidier for å være lønnsomme. VannkraQ er motoren i fornybar energi, og norsk vannkraq har nye og vikoge roller å spille i realiseringen av EU KIFT Kunnskapsbaserte tjenester er plassert i og rundt de største byene i Norge og der det er etablerte kunnskapsmiljøer. Kunnskapstjenester har et tel forhold Ol andre næringer og i Osloregionen er denne næringen sterkt knylet opp mot blant annet olje og gass, mariom og fornybar energi.

11 Hvordan ser Smaragden ut for disse næringene i Osloregionen?

12 Sni8score kunnskapsallmenningen for næringene i Osloregionen se8 opp mot næringene nasjonalt 9.0 Sni8 score næringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon MariOm Fornybar IT KIFT Olje og gass Finans

13 Olje og gassnæringen: Vurdert a8rak9vitet 9l olje og gassnæringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012 Olje og gass

14 Mari9m næring Vurdert a8rak9vitet mari9m næringen i Osloregionen se opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Mari9m Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012

15 KIFT Vurdert a8rak9vitet for næringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012 KIFT

16 It og so[ware Vurdert a8rak9vitet for næringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012 IT og so[ware

17 Finans Vurdert a8rak9vitet for næringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012 Finans

18 Fornybar energi og miljø Vurdert a8rak9vitet for næringen i Osloregionen se8 opp mot næringen nasjonalt Kilde: Menon Næringen mot andre næringer Kilde: EKN Reve & Sasson, 2012 Fornybar

19 Bakgrunnsinformasjon 9l indikatorene

20 Næringsa8rak9vitet: Næringens størrelse og vekst målt i verdiskaping Næringsa8rak9vitet er en funksjon av størrelse, vekst og andel av næringen nasjonalt (illustrert i neste foil) Størrelse: Jo større en næring er, desto vikogere er den. Store næringer påvirker befolkningens og myndighetenes inntektsgrunnlag gjennom arbeidsplasser og skaleinntekter. Muligheten for å utvikle spesialiserte og sterke klynger øker med næringens størrelse. Vekst: Vekst er vikog å honorere. Vekst fanger opp mindre næringer med stort potensial. Verdiskaping i MNOK 2011 Rangering verdiskapig Handel Finans Bygg og anlegg KIFT Tele media IT Fornybar Offshore leverandør Maritim Helse Reiseliv Metaller Sjømat Vekst Rangering vekst Finans 151 % 1 IT 144 % 2 Offshore leverandør 144 % 2 KIFT 137 % 4 Reiseliv 91 % 5 Sjømat 80 % 6 Handel 73 % 7 Helse 66 % 8 Fornybar 57 % 9 Bygg og anlegg 51 % 10 Tele media 45 % 11 Maritim 36 % 12 Metaller - 67 % 13

21 Næringsa8rak9vitet: Osloregionen dominerer totalt innen finans, tele og it 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel av verdiskaping i 2011 i norsk næringsliv Kilde: Menon/Soliditet

22 Talenta8rak9vitet: For å 9ltrekke kunnskapsmedarbeidere må du kunne 9lby ucordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyk9g lønn Talenta8rak9vitet er en funksjon av kunnskapen som finnes i bedri[ene og lønn per ansa8. Kompetanse: TalentaLrakOvitet handler om hvor god næringen er å Oltrekke seg kunnskap. Med andre ord er dele kunnskap som finnes i bedriqen og i regionen i form av de ansales utdannelse. Det er grunn Ol å tro at dele er relaovt likt i Oslovordregionen som nasjonalt. Konkurransedyk9g lønn: TalentaLrakOvitet handler også om næringens evne Ol å Oltrekke seg talenter målt i lønn per ansal. Kilde: Et kunnskapsbasert Norge Reve & Sasson EKN score Rangering etter EKN score Offshore leverandørindustri 10 1 Finans 9 2 Fornybar 8 3 Helse 7 4 Maritim 7 4 It 6 6 Tele media 6 6 Bygg og anlegg 5 8 KIFT 5 8 Metaller 4 10 Sjømat 4 10 Handel 3 12 Reiseliv 2 13 Lønnskostander per ansatt Rangering lønnskostnader per ansatt Maritim Offshore leverandør Finans Fornybar It Tele media KIFT Metaller Sjømat Bygg og anlegg Helse Handel Reiseliv

23 Talenta8rak9vitet: Lønnskostnader i regionen se8 opp mot nasjonalt nivå 124% Lønnskostnader per ansa8 i Osloregionen som andel av lønnskostnader per ansa8 nasjonalt Kilde: Menon/Soliditet 109% 108% 108% 107% 107% 106% 106% 104% 104% 103% 91% 75%

24 Talenta8rak9vitet: 32 prosent har høyere utdannelse i Osloregionen Det er vanskelig å knyle utdanning Ol en region. Kunnskap er i størst grad knylet opp mot der insotusjonen ligger om dele er en høyskole eller et universitet. ELer endt utdannelse spres studentene Ol næringer og regioner. UtdanningsaLrakOviteten fra EKN er basert på andelen fag ved norske U&H som er relatert mot de ulike næringene. Det er grunn Ol å tro at nivået i Osloregionen er høyere enn for næringen nasjonalt og at vi derfor underesomerer noe når vi benyler næringens score fra EKN. Tall fra SSB viser at andelen med høyere utdannelse over fire år i Osloregionen ligger på 50 prosent og andelen med innol fire års utdannelse ligger på 40 prosent i Osloregionen. Utdannings- attraktivitet Rangering etter EKN score Finans 8 1 Fornybar 8 1 Olje og gass 7 3 Helse 6 4 KIFT 6 4 Maritim 6 4 Metaller 6 4 Bygg og anlegg 5 8 Sjømat 4 9 IT 3 10 Tele media 3 10 Handel 2 12 Reiseliv 2 12 Andel år med høyere utdannelse (kort og lang) av totalt antall personer over 16 som er ansa8 i Osloregionen i 2011 Kilde: SSB 23% 10% Universitets- og høgskolenivå Universitets- og høgskolenivå kort lang Universitets- og høgskolenivå kort, omfaler høyere utdanning t.o.m. 4 år Universitets- og høgskolenivå lang er alt over 4 år

25 Utdanningsrevolusjon i Osloregionens sterke næringer Andel med Master og Phd av alle sysselsa8e (SSB, BI, Menon) Næringer som er kunnskapsbaserte, internasjonalt relet og konkurranseutsal i Osloregionen har spesielt høyt utdanningsnivå % 16.0 % 14.0 % 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % Bygg 2000 Bygg 2008 Fisk 2000 Fisk 2008 Helse 2000 Helse 2008 IT 2000 IT 2008 KIFT 2000 KIFT 2008 Maritime 2000 Maritime 2008 Media 2000 Media 2008 Metall 2000 Metall 2008 Offshore 2000 Offshore 2008 Reiseliv 2000 Reiseliv 2008 Fornybar 2000 Fornybar 2008 Tele 2000 Tele 2008 Handel 2000 Handel 2008 Finans 2000 Finans 2008

26 FoU- a8rak9vitet: Oslo, Akershus og Buskerud dominerer forskningen i næringslivet Oslo, Akershus og Buskerud har høyest FoU- intensitet i næringslivet. Nesten halvparten av FoU- investeringene i næringslivet er knylet Ol Oslo og Akershus Mrd kroner Regionenes FoU-investeringer og FoU-intensitet Totalt Næringsliv Næringsdlivets FoU som andel av verdiskaping (Høyre akse) I Trøndelag er det også mye FoU, men det er knylet Ol NTNU Næringene vi ser på er uten unntak svært FoU- intensive Forskningsrådet viser at Oslo og Akershus som region rangeres som nr 5 av Europeiske storbyregioner Miliarder kroner Bedriftenes totale FoU- kostnader (2011) nasjonalt Offshore IT Finans Fornybar Maritim Reiseliv

27 Eierskapsa8rak9vitet: Innen IT er Osloregionenden desidert vikogste regionen for utviklingen av vekstselskaper med venturekapital Oppkjøpsfond (PE) har stort sel hovedsete i Oslo Over 90 prosent av de spesialiserte finans/ investeringstjenester er lokalisert i Osloregionen. Det er her vi finner de sentrale OlreLeleggerne som DNB, ArcOc, Pareto, Fernley, Swedbank, SEB og Nordea Det stadig vikogere obligasjonsmarkedet er sterkt dominert av Oslo. Både OlreLeleggere og kjøpere har hovedbase i Oslo Antall bedrifter med aktive eierfond på eiersiden Oslo med Østlandet Resten av landet Avanserte finansielle aktører og deres utdanning Studien «En kunnskapsbart Finansnæring» viser at tjenestene krever høy kompetanse og utdanning. De aller fleste med spesialiserte oppgaver holder Ol i Oslo. Fordi mange konsernhovedkontorer er lokalisert i Oslo og Akershus vil industriens eierkompetanse også befinne seg her.

28 Miljøa8rak9vitet: Frem9dens næringer må være miljørobuste Næringer jobber kononuerlig med å redusere utslippene sine og å minimere belastningen på miljøet Nasjonale og globale krav seler næringer under press for stadig å minimere belasongen på miljøet UtslippsOllatelser reduserer effekten av lover og regler Blant flere Ong jobber olje og gassnæringen med renseteknologier ved oljeboring, oppdagelse-, forhindring- og oppsamling av oljesøl og lekkasjer, CCS, elektrifisering av sokkelen med mer. Innen mariom næring fokuseres det på utvikling av miljøvennlige motorer, rensing av ballast-, grå og svartvann, forhindring av groing på skip, skipsdesign og miljøvennlig avhending av skip. Innen sjømat er flere av miljøurordringene knylet Ol forhindring av spredning av parasiler, rensing av knappe vannressurser, bærekraqige anlegg som utnyler slam fra oppdrelet og Oltak mot rømming. Utslipp knylet Ol transport er betydelige innen reiseliv, samt at det jobbes med bærekraqig turisme. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Utslipp av CO2 i millioner tonn Kilde: SSB - Innen bygg og anlegg er det knylet betydelige utslipp Ol oppvarming og kjøling, samt avhending av kasserte bygg.

29 Oslo og Akershus har høy internasjonal FoU- a8rak9vitet De 30 mest FoU- intensive regionene i Europa målt som FoU- utgiqer per innbygger. København er Europas mest FoU- intensive region, elerfulgt av Brabant Wallon i Belgia, StuLgart og Braunschweig i Tyskland. DereLer finner vi to norske regioner; Trøndelag og Oslo og Akershus på femte og sjeleplass. I europeisk sammenheng er Norges to største FoU- regioner altså blant de aller mest FoU- intensive regionene målt mot folketallet.

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer