EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleie/ sjukepleie : S07B Emnekode og navn/namn : BS5B-06 Eksamensform : Skriftlig/skriftleg eksamen under tilsyn Eksamensdato : Eksamenstid Antall sider/antal sider Tillatte hjelpemidler/ tillatte hjelpemiddel : 5 timer/timar : inkludert denne : Ingen Fagansvarlig/fagansvarleg : Signe Chr. Wendelbo Bjerksund Merknader/merknadar : -

2 Sensorveiledning: Generelt: Følgende karakterskala brukes: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. (Dette er de betegnelsene og generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriterier som ligger på høgskolens nettsider: Nyere nasjonale beskrivelser er vel disse (uten substansielle endringer så vidt jeg kan se): Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene Det er sensors vurdering av besvarelsens faglige kvalitet som skal være utslagsgivende, ikke automatisk opptelling av momenter som er med eller ikke er med i besvarelsen. Innsikt og forståelse skal premieres. Pensum: Sykepleie i kommunehelsetjenesten Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (2008) Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten, Oslo, Gyldendal akademisk, kap. 3-4, 11-17, 20-22, 25-30, 34. [Der det i denne sensorveiledningen står henvisning til sidetall uten videre referanse er henvisningen til denne]

3 Fjørtoft, A.-K. (2006) Hjemmesykepleie: ansvar, utfordringer og muligheter, Bergen, Fagbokforlaget. Heap, K. (2002) Samtalen i eldreomsorgen : kommunikasjon, minner, kriser, sorg, 3.. utg. Oslo, Kommuneforlaget, kap Ledelse og samfunn Helsedirektoratet ( ) Når pasienter uten samtykkekompetanse motsetter seg helsehjelp ; e-læringsprogram pasientrettighetsloven kapittel 4A. Nedlastet fra: Molven, O. (2006) Helse og jus, 5. utg. Oslo, Gyldendal akademisk, kap Orvik, A. (2004) Organisatorisk kompetanse : i sykepleie og helsefaglig samarbeid, Oslo, Cappelen akademisk forlag, del 1 + Anbefalt lesning: Spesifikk veiledning på spørsmålene: Den spesifikke sensorveiledningen som følger her er ikke ment som en mønsterbesvarelse. Den er mer en liste av momenter til hjelp for sensor. Eksempel: Der oppgaven krever at kandidaten drøfter eller gjør rede for vil en ikke finne drøfting eller redegjørelse i denne veiledningen. 1. Demens: (12 poeng) a. Hva er demens? Fellesbetegnelse på tilstander forårsaket av organiske hjernesykdommer og kjennetegnes ved en kronisk og irreversibel kognitiv svikt, sviktende evne til å utføre dagliglivets aktiviteter og endret sosial adferd. b. Nevn ulike typer demenssykdom Degenerative hjernesykdommer: eks. Alzheimers sykdom Vaskulær demens: eks. Multiinfarktdemens Sekundær demens: eks. alkoholbetinget demens c. Gjør rede for de kognitive symptomene ved demens. Svekket oppmerksomhet Svekket læringsevne og hukommelse Svekket språkevne Apraksi Handlingssvikt Agnosi Svekket forståelse for handling i rom Svekkede intellektuelle evner

4 d. Beskriv de fire hovedtypene av afasi. Motorisk afasi (Brocas afasi), sensorisk afasi (Wernices afasi) og anomisk aafasi (ordletingsafasi), global afasi. Siden det her er spurt etter en beskrivelse er det tilstrekkelig å svare rent deskriptivt hvordan forstyrrelsene arter seg. Neurobiologi faller utenom. e. Beskriv hvordan minnearbeid (reminisens), validering og realitetsorientering kan brukes i pleien av demente pasienter. Reminisens: Erindring. Aktivitet med sikte på gjenkalling (og formidling) av minner Validering: Å validere betyr å gjøre gyldig de følelser som den demente har. Det skapes trygghet gjennom å vise respekt for og aksept av pasientens følelser og opplevelser. - Validering innebærer å akseptere og verdsette personen slik vedkommende opplever verden. Forsøke å forstå hvilke følelser pasienten uttrykker gjennom sin atferd. Ikke korrigere pasienten. Realitetsorientering: Stimulering av pasientene gjennom stadig orientering om for eksempel tid, sted og situasjon. Når en skal beskrive disse metodene er det naturlig å komme med mange eksempler. 2. Delirium: (6 poeng) a. Definer begrepet delirium? Delirium er kjennetegnet ved en rekke forstyrrelser i hjernefunksjoner: Forstyrret bevissthets- og oppmerksomhetsnivå, forstyrret evne til å oppfatte, tenke, forstå og huske. Den psykomotoriske atferd, følelser og søvn-våken-rytme er endret. Delirium er et tranitorisk global hjernesyndrom som er kjennetegnet ved svikt av kognitive evner og oppmerksomhet samt forstyrrer psykomotorisk atferd og forstyrretsøvn/våken rytme. ( Lipowski,1984) b. En skiller mellom hyperaktivt og hypoaktivt delirium. Beskriv disse tilstandene. Hyperaktivt: Lettest å kjenne igjen. Psykomotorisk uro. Ofte vandrende. Ofte paranoide halusinasjoner. Hypoaktivt: Vanligst. Pasienten ligger pent i senga. Krever ingenting. Svekket oppmerksomhet og bevissthet. Nedsatt psykomotorisk aktivitet. Ofte rigiditet og akinesi c. Nevn risikofaktorene for delirium.

5 De viktigste faktorer som har betydning for opptreden av delirium. Flere faktorer er ofte til stede samtidig d. Nevn forebyggende tiltak mot delirium. Kan kort sammenfattes som god sykepleie (s 402). Sørg for tilstrekkelig ro Enkel, repetert og konsistent informasjon. Personer som pasienten kjenner og stoler på (pårørende) kan ofte bidra til realitetsorientering og å dempe angst. Tidsgivere i miljøet (klokke, rett lys-mørke-rytme Sørg for regelmessig urinlating og avføring. Unngå permanent blærekateter. Korriger sansesvikt best mulig (for eksempel briller, høreapparat)

6 Best mulig mobilisering Tilstrekkelig væske og ernæring Tilstrekkelig oksygenering og perfusjon Sammen med legen: Unngå uheldige legemidler og unødig polyfarmasi God smertebehandling 3. Aldring: (6 poeng) a. Forklar begrepene geriatri og gerontologi. Geriatri: læren om sykdommer som opptrer i relasjon til alderdommen og individets aldring Gerontologi: læren om alderdommen og studiet av aldersbetingede forandringer i livsprosessene fra moden alder og til individets død. (Klippet fra Store Norske leksikon) b. Beskriv de viktigste normale biologiske aldersforandringene. (s ). Hud: Pigmentopphoping ( aldersflekker ). Ujevn pigmentering pga tap av pigmentceller. Tynnere hud. Mister fettpolstring Kraftig redusert elastisitet: rynker. Urin: Nyrefunksjon: Reduseres gradvis fra 50-årsalder. Blærebunnsmuskulaturen og bekkenbunnsmuskulaturen svekkes. Blærekapasiteten reduseres. Menn: Ofte forstørret prostatakjertel. Fordøyelse: Tarmfunksjonen endres lite. (Obstipasjon henger derfor oftest sammen med inaktivitet og kost.) Smaksfølelsen svekkes. Spyttsekresjonen reduseres til en tredjedel. Leverens masse og blodgjennomstrømning reduseres. Enzymsystemers funksjon reduseres. Hjernen: Reduseres i vekt. Tap av neuroner og reduksjon av cellenes størrelse. Mengden neurotransmittere reduseres noe. Ofte langsommere motorikk og noe redusert oppmerksomhetskapasitet. Perifere nervesystem: En viss nedsatt hastighet av overføringssignaler. Svekkede likevektsreflekser. Finere motoriske ferdigheter svekkes. Immunresponsen: Nedsatt. Redusert thymus: redusert produksjon av T-celler, nedsatt cellulær immunitet. Også antistoffresponsen svekkes. Muskelmasse: Reduseres. Atrofi (hver muskelcelle blir mindre) og muskelceller erstattes av fibrøst bindevev. Dårligere gripestyrke. Skjelett: Beinmassen reduseres. Mindre kalsium. Lavere kroppshøyde pga lavere mellomvirvelskiver i ryggraden og økende krumning av ryggen. Sirkulasjon: Muskelceller erstattes til en viss grad av fibrøst vev. Hjertet kan øke noe i størrelse. Økt risiko for atrieflimmer. Karveggen i arteriene blir tykkere og stivere. Redusert følsomhet i trykkreseptorer i aorta (-> svimmelhet), Hjertefrekvensen reduseres Hjertet blir mindre effektivt.

7 Respirasjon: Elastisiteten i lunger og brystvegg blir mindre. Lungene får redusert reservekapasitet. c. Nevn kort hvilke normale aldersforandringer som kan ha betydning ved legemiddelbehandling av eldre. s Organisasjonsteori (6 poeng) Hva er organisatorisk kompetanse? Drøft hvilken betydning organisatorisk kompetanse kan ha for sykepleieutøvelsen. Hva innebærer faglig forsvarlighet? Drøft betydningen av faglig forsvarlighet knyttet til organisatorisk kompetanse. Arne Orvik beskriver hva organisatorisk kompetanse er og hvordan den er forskjellig fra den rent kliniske sykepleiekompetansen som studentene for en stor del har vært opptatt av det meste av studiet sitt. Det er nødvendig i større grad også å fokusere på rammene for og hvilke tre ulike arbeidskontekster med hver sine ulike verdier, som til sammen utgjør kompetansen i sykepleiefaget. Orvik viser til forståelsen av sykepleiere som organisasjonenes lim og henviser til Patricia Benner og ulike roller som sykepleiere skal fylle; gir opphav til rolledissonans og rollekonflikt. Disse har flere fellestrekk. I begge tilfeller spiller motstridende forventninger en sentral rolle. Rollekonflikter henger sammen med de organisatoriske rammebetingelsene for sykepleie som omsorg

8 og arbeid. Konflikter er kontekstavhengig, de er en kilde til utvikling og de er et eksempel på yrkesutøvelse i krysspress mellom fundamentalt ulike rollekrav. Det vil si arbeidstakerkrav (profesjon) mellom den faglige konteksten (pasient) og mellom organisasjonskonteksten (produksjonskonteksten). Innenfor disse tre ulike kontekstene finner en styrende verdier som i utgangspunktet er i konflikt med hverandre. Organisatorisk kompetanse (de kan kanskje si hva det er) gjør det mulig for sykepleiere å bevege seg mellom de tre arbeidskontekstene. De vil dermed bedre være i stand til å forvalte ansvaret for effektiv forvaltning under knappe ressurser. Her er en åpen for eksemplifiseringer fra praksis og annet grunnlag for drøfting, bare de forstår at her er det snakk om verdier som i utgangspunktet er i konflikt. En kan ikke finne endelige løsninger, men gjøre reflekterte valg det går an å leve med. Faglig forsvarlighet innebærer en praksis som ivaretar alle tre aspektene ved praksis: pasient, profesjon og produksjon fordi en som sykepleier da greier å forholde seg til sykepleiens rammer så vel som de rent kliniske betingelsene. Faglig forsvarlighet er både et individuelt ansvar og et systemansvar og er regulert i lovverket v.hj.a. Helsepersonelloven, Spesialisthelsetjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven. Mao det skal både være forsvarlig yrkesutøvelse og forsvarlig virksomhet. En plikter å organisere arbeidet etter loven slik at dette er mulig. Det øker besvarelsens kvalitet om kandidaten trekker frem eksempler fra praksis. 5. Lovverket (5 poeng) Lov om pasientrettigheter fikk 1.januar 2009 et nytt kapittel, kapittel 4A. Gjør rede for innholdet i dette kapittelet. Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft den 1. januar Kapittel 4 A skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp. Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere sin egen situasjon og motsetter seg helsehjelp uten å forstå rekkevidden av det. Det kan føre til at det oppstår vesentlig helseskade. Bestemmelsene i kapittel 4 A skal også forebygge og begrense bruk av tvang. Det kommer til uttrykk gjennom strenge vilkår for å yte helsehjelp til en pasient som motsetter seg hjelpen, og gjennom særskilte saksbehandlings- og overprøvingsregler. Den klare hovedregelen er at frivillige tiltak skal forsøkes før det gis helsehjelp med tvang. Adgangen til å yte helsehjelp som pasienten motsetter seg, er ikke ment å skulle løse ressurs- og bemanningsbehov i helsetjenesten. Bestemmelsene gjelder somatisk (fysisk) helsehjelp til personer med demens, utviklingshemning og fysiske og psykiske forstyrrelser. Undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan bare skje etter lov om psykisk helsevern. Pasienter med psykiske lidelser kan imidlertid få somatisk helsehjelp etter pasientrettighetslovens kap. 4 A.

9 Bestemmelsene gjelder i og utenfor institusjon - i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 6. Diverse (hvert spørsmål teller 1 poeng) A. Hvilke pasienter har rett til individuell plan? Alle hjelpetrengende med omfattende og vedvarende behov for hjelp B. Ved hvilke tilstander ses oftest dysfagi? Først og fremst ved neurologiske sykdommer. Hjerneslag. Parkinsons sykdom. (s.261) C. Hva er de vanligst forekommende plagsomme tilstander og sykdommer i munnhulen hos eldre? Misfargede og sprø tenner Tilbaketrukket tannkjøtt Svekkede slimhinner Redusert spyttsekresjon Nedsatt muskelstyrke som kan gi dårlig tygge- og svelgfunksjon (s.268) D. Hva menes med funksjonell inkontinens? Lekkasje som ikke har direkte sammenheng med de fysiologiske urinlatingsmekanismene. (Forvirring, finner ikke toalettet, får ikke bedt om hjelp, nedsatt mobilitet med mer. Kalles også geriatrisk inkontinens eller falsk inkontinens) s277. E. Hva er apraksi? Hva er agnosi? Apraksi: Handlingssvikt som gir manglende evne til å utføre praktiske handlinger til tross for full førlighet og forståelse. Flere typer. Agnosi: Manglende evne til å forstå meningen med sanseinntrykk til tross for at pasienten ser og hører normalt, er uten afasi og har intakt oppmerksomhet. S

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer