ungdom.fagforbundet.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ungdom.fagforbundet.no"

Transkript

1 ungdom.fagforbundet.no

2

3 Tennene er virkelig en del av kroppen, de sitter fast inne i munnen Situasjonen i dag er at under 18 år er det gratis. Opp til 20 år er det en viss prosent du betaler. Etter fylt 20 så må man betale alt selv, med mindre du har en tann- eller tannkjøttsykdom hvor du får dekket litt av summen. Dette medfører at mange lar være å gå til tannlege etter de er fylt 20 år, fordi det koster for mye. Å utsette tannlegebesøk i lang tid kan få alvorlige konsekvenser. Det starter med dårlig ånde, tannstein, misfargede tenner og dårlig matlyst, som i verste fall kan føre til underernæring og andre lidelser. Hullene begynner og komme, og har man først fått et hull så sprer det seg raskt. Du kan ende opp med rotfylling eller tannråte, eller i verste konsekvens faller tennene ut. Alt dette kan også føre til psykiske lidelser, med tanke på dårlig selvbilde og hvis en får misfargede tenner eller mister tenner så kan det gjøre at man ikke vil smile. Mange som utsetter tannsjekken opplever at de får akutt vondt i en tann og da må de gå til tannlege, om de vil det eller ikke, og det koster mange tusen i tillegg til at det kan oppdages flere ting som burde væren ordnet, men man velger å ta den tanna som gjør vondt også utsetter man det andre. God tannhelse reduserer faren for andre sykdommer og lidelser, og en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. En god offentlig tannhelseordning vil også kunne spare mange mennesker for smerte, sykdommer og dårlig økonomi. Christina Beck Jørgensen Leder Fagforbundet Ungdom 3

4 Tannhelse er velferdsstatens siste hol Tenner er ein del av kroppen, same korleis du vender på det. Det einaste som skil smertene frå ein brekt finger og ei brekt tann frå kvarandre er kostnadane for den som er ramma. Stillstand er lik tilbakesteg for velferdsstaten. Den treng nye impulsar og utviklingsmuligheiter for å forbli sterk, og for å styrkast. Den felles einigheita som det tidvis kan virka som er om velferdsstatens viktige rolle, uavhengig av partitilhøyre, er ikkje i velferdsstatens teneste. Passivitet er i enkelte tilfelle fellesskapsløysingane sin verste fiende, så også velferdsstatens. Og ingen ting skaper så mykje passivitet som konsensus. Spørsmåla for venstresida burde dreie seg om utvikling. Så får venstre og høgre snakke om alle dei gode vennene deira som også vil tilby velferdstenester, medan me ved neste korsvegg (les valet i 2017) tar hardt tak i roret og snur skuta framover. Svaret på kvar me er på veg er innlysande for ein svært stor del av befolkninga, men ikkje fullt så innlysande på Løvebakken. Svært høge kostnader Fagforbundet Ungdom har i lengre tid tatt til ordet for at det neste holet i velferdsstaten som må fyllast dreier seg om nødvendige tannhelsetenester. Sjølv om tennene udiskutabelt er ein del av kroppen, er det framleis den einaste delen der ein sjølv må dekke utgiftene for behandlinga. Det einaste som skil smertene frå ein brekt finger og ei brekt tann frå kvarandre er kostnadane for den som er ramma. For den som må benytte seg av tenestene til privatpraktiserande tannlegar, kan kostnadane bli svært høge. Det er eit paradoks at plager for den fysiske eller psykiske helsa som kan knyttast til langvarige smerter, som til dømes smerter i tenner, vil bli behandla utan å behandle årsaka til problema. Ei heller på førebyggande grunnlag. 4

5 Tannhelse er udiskutabelt eit stort økonomisk problem for svært mange lavtlønna, studentar pensjonistar og andre, men det er også grunnlag for å påstå at eit tannlegebesøk med behandling også vil påverke budsjetta til dei fleste familiar. Kvifor tannhelse ikkje blir rekna under det generelle helsetilbodet må andre stå til ansvar for, men for venstresida vil dette kunne vere den neste store velferdsreforma. Stort engasjement kring kampanjen Engasjementet som Fagforbundet Ungdom har sett knytt til «tannhelsekampanjen» som har gått sidan juni i år, viser med all tydelegheit at dette er eit tema som også vil kunne skape eit breitt og stort engasjement fram mot valet i På trass i at høgresida kan vinna val ved å vere diffuse, meiner eg me som står til venstre må vinna val på å vere tydelige. Velferdsstaten og dens utvikling er ein av dei sakene som me skal løfta fram, og ei sak som høgresida umogleg kan prøve å ta eigarskap til, og neste trinn på utviklingsstega, der står det «tannhelse inn under eigendelsordninga». Styrking av velferdsstaten Høgresida vil nok vere kjapt ute å utelukke tannhelse frå eigendelsordninga, med å peike på overbelastning av velferdsstaten, og frykt for dens framtidige eksistens. Dei har ikkje forstått Perspektivmeldinga for 2060 riktig, på tross av at dei gjerne refererer til den til stadigheit. Den spådde 2,7 gangar auka i privat forbruk sett i forhold til dagens private forbruk innan Det tilseier at om ein kun legg opp til ei auke på 1.5 gangar og bruker den andre 1,2 gangar veksten til offentlig forbruk (altså skatteauke) vil ein stå svært sterkt stilt for dei styrkingane av velferdsstaten som ein ser hensiktsmessig. Velferdsstaten har ikkje berre vore gjennom ein kolossal utvikling dei siste 80 åra, men har også framfor noko blitt ein vital del av det som definerer folkesjela. Utad er det også brei einigheit om at velferdsstaten er verdt å behalde, sjølv om enkelte forsøker å skifte dens fokus til å rope på «meg», 5

6 framfor å bry seg om eit oss. Det er også grunn til å påstå at velferdsstaten er trua av dei som ikkje forstår at dens eksistens er nært knytt til utvikling og vekst. Rune Eklund Breisnes Nestleiar av Fagforbundet Ungdom 6

7 Tannhelsepolitikken Hvert år bruker det offentlige omkring tre milliarder kroner på tannhelse og de private ti milliarder. Organisering av tannhelsetjenestene i Norden Norge har praktiserende tannleger (2013). Det gir en dekningsgrad på 1020 innbyggere per tannlege. Sverige har 7 451, dekningsgrad 1251; Danmark 5057, dekningsgrad 1073; og Finland 3850, dekningsgrad Organiseringen av tannhelsetjenesten er noe forskjellig i de nordiske landene. I Norge er tannlege gratis for dem mellom 0 og 18 år. Den er delvis subsidiert for aldersgruppen år. Ellers er tannbehandling gratis for psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssjuke og uføre i institusjon og langtidspleie. I Sverige er behandlingen gratis til og med 19 år. De som er 20 år og eldre er omfattet av et tannhelseforsikrings system, såkalt allment tannvårdsbidrag. Det gir en subsidie på 300 svenske kroner per år for aldersgruppene år og over 75 år. Aldersgruppen år får en subsidie på 150 kroner per år. Subsidien kan spares i inntil to år, slik at for eksempel en 20-åring som går til tannlege hvert annet år får en subsidie på 600 kroner. I tillegg har man i Sverige en såkalt högkostnadsskydd. Hvis man har en tannlege regning på mellom og kroner, får man refundert 50 prosent av beløpet over kroner. For utgifter over kroner får man refundert 85 prosent. Refusjonen er basert på fastsatte referansepriser for de forskjellige tannlegetjenestene. Kostnader ut over det blir ikke refunderte. Det allmenne tannvårdsbidraget koster 4,5 milliarder svenske kroner i året, og högkostadsskyddet 0,5 milliarder, til sammen 5 milliarder årlig (2010). Tallene er hentet fra SSB 2013, men virker for store hvis man sammenligner refusjonssatsene og folketallet. 7

8 I Danmark er tannhelsetjenester gratis for aldersgruppen 0-17 år. De over 17 år må betale alt selv, men visse sosiale grupper kan får støtte over et maksimalbeløp. I Finland er det gratis å gå til tannlegen inntil 18 år. De som er 18 år og eldre må betale en avgift for tjenester i offentlig sektor, og om de velger å bruke private tannleger kan de få deler av kostnaden betalt av helseforsikringen. Utgifter til tannhelsetjenester I Norge utgjorde de totale tannhelseutgiftene i US dollar per innbygger kjøpekraftsjustert. Sverige brukte 272 US dollar, Danmark 202 US dollar og Finland 193 dollar. Som andel av de totale helseutgiftene utgjorde tannhelse 5,1 prosent i Norge, 7,2 prosent i Sverige, 4,5 prosent i Danmark og 5,9 prosent i Finland. Selv om Norge har de høyeste tannlegeutgiftene per innbygger, brukes den laveste andelen av de totale helseutgiftene til tannhelsetjenester. Dette har delvis sammenheng med at de offisielle helseutgiftene er for høye sammenlignet med andre land, fordi pleietjenester tas med. Uten dette ville tannhelsetjenestenes andel av de totale helseutgiftene vært høyere. Levekårsundersøkelsen (2008) viste at tannlegeutgiftene i Norge varierer sterkt med alder. Gjennomsnittlige utgifter i kroner. Alle Utgifter

9 Egenbetaling i prosent (2008) Tabellene omfatter dem som har vært til tannlege i løpet av de siste tolv månedene. Det er betydelige geografiske forskjeller på tannlegeutgiftene. I Oslo og Akershus var de gjennomsnittlige utgiftene kroner, Østlandet ellers kroner, Agder og Rogaland kroner, Vestlandet kroner, Trøndelag kroner og Nord Norge kroner. Udekte behov Levekårsundersøkelsen fra 2008 viste at 10 prosent av alle over 21 år ikke hadde vært til tannlege de siste tolv månedene trass behov. Eurostatundersøkelsen fra 2010 viste at nær 9 prosent ikke hadde vært til tannlege. Norge lå høyest av de nordiske landene med unntak av Island med 12 prosent. Sverige lå like under Norge, mens tallene for Finland var seks prosent og Danmark 4 prosent. Gjennomsnittet i EU var 7 prosent. Det er ikke overraskende de med lavest inntekt og lavest utdanning som går minst til tannlege trass behov. I Norge var andelen som ikke hadde vært til tannlege de siste tolv månedene 17 prosent i første inntektskvintil (EU 12 prosent) og 11 prosent i andre inntektskvintil (EU 9 prosent). Det er små forskjeller mellom kjønnene når det gjelder å gå til tannlege. For aldersgruppen år var det ifølge levekårsundersøkelsen 19 prosent som ikke hadde vært til tannlege siste 12 måneder. For 67 år og eldre var denne andelen 3 prosent. Geografisk var andelen i Nord Norge 14 prosent, Østlandet 8 prosent og Oslo/Akershus 9 prosent. 9

10 Ifølge EU-undersøkelsen oppgir over 50 prosent at økonomi er den viktigste årsaken til at de ikke har vært til tannlegen (i levekårsundersøkelsen var denne andelen 40 prosent). Konklusjon Utgifter til private tannhelsetjenester var i henhold til helseregnskapet 7,7 milliarder kroner i Det var en stigning på 18,8 prosent fra 2004 da tallet var 6,5 milliarder. Med fortsatt samme stigningstakt vil tallet i 2014 være rundt 10 milliarder. I tillegg kommer offentlige tannlege utgifter på 3 milliarder. Hvis hele dette tallet skulle dekkes av det offentlige, måtte skatte/avgiftsinntektene øke i samme størrelse. I tillegg ville summen trolig bli noe høyere på grunn av at 9 prosent unnlater å gå til tannlege selv om de har behov for det, og over halvparten av disse lar være av økonomiske årsaker. For å øke statsinntektene med 10 milliarder, kan for eksempel folketrygdavgiften på lønnsinntekt økes med en prosent. Det er naturligvis mulig med en rekke andre kombinasjoner av skatte- og avgiftsinntekter for å dekke inn en slik økt utgift. Nå vil det neppe være aktuelt å dekke alle tannlegeutgiftene, like lite som alle andre helseutgifter dekkes. Man kunne etablere en egen refusjonsordning for tannlegeutgifter der den enkelte dekket et beløp selv inntil et tak, slik det gjøres for andre helseutgifter. Hvis taket ble satt for eks til 1000 kroner, ville det kreve en bevilgning på inntil fire milliarder kroner. I tillegg kunne man som i Sverige ha en refusjonsordning for ekstra høye tannlegeutgifter. Man kunne også inkludere tannhelseutgifter i den ordinære refusjonsordningen for helseutgifter og heve taket med for eksempel 1000 kroner. Det ville i så fall være lite gunstig for dem som ellers har lave utgifter til lege og medisiner, siden de ville få lite eller ingen ting i refusjon på tannlegeutgifter. Eller det kunne gjøre at de som har høye ordinære helseutgifter, men god tannhelse, ville få refundert mindre av de ordinære helseutgiftene. 10

11 Uansett vil en refusjonsordning hvordan den enn utformes, kreve at det etableres referansepriser for de ulike typer tannlegebehandling. Hallvard Bakke Spesialrådgiver, Fagforbundet 11

12 Kilder Trond Ekornrud og Arne Jensen: Tannhelse (Rapporter 29/2010 Statistisk Sentralbyrå). Trond Ekornrud og Arne Jensen: Tannhelsetilstand og tannlegetjenester (Rapporter 51/2010, Statistisk Sentralbyrå). Trond Ekornrud og Arne Jensen: Udekt behov for tannlegetjenester (Rapporter 7/2013 Statistisk Sentralbyrå. Trond Ekornrud og Arne Jensen: Låg inntekt og tannhelse. (Rapporter 2014/20 Statistisk Sentralbyrå). Trond Ekornrud og Arne Jensen: Korleis står det til med norsk tannhelse? (Samfunnsspeilet 3/2013 Statistisk Sentralbyrå). Trond Ekornrud og Arne Jensen: Skilnader i udekt tenestebehov. Statistisk Sentralbyrå Statistisk Sentralbyrå. Tannhelsetenesta, 2013 (august 2014). Statistisk Sentralbyrå. Skattestatistikk for personer, 2013, foreløpige tall (april 2014). Helsedirektoratet Folketrygdens utgifter til tannbehandling i 2013 og prognose for Finansdepartementet. Nasjonalbudsjett

13 Notater: 13

14 Notater: 14

15

16 Følg kampanjen på facebook.com/tannhelsepaalvor Fagforbundet Grafisk Senter April

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt.

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer