Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest lufthavn, Grøtnes"

Transkript

1 Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: m rullebane Alternativ 2: m rullebane Utgave: 03 Dato:

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og Kvalsund kommuner Rapportnavn: Basisbudsjett tidlig planfase Utgave/dato: 03 / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Beregning av bygge- og etableringskostnader Utarbeide basisbudsjett Ørnes Arne Lufthavn Kostnader Rapport basisbudsjett. Arne Ørnes Jostein Rinbø Tidligere utgaver: Utg. 01, : Foreløpig Utg. 02, : Mengder/kostnader for heving av rullebanen til kote c+7m tatt med. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning Innledning Generelle forutsetninger Oppdeling i arbeidspakker Prosjektadministrative oppgaver (AP 1) Plan- og utredningsarbeid fram til vedtatt reguleringsplan Prosjektorganisasjon for prosjektledelse Forberedende arbeid grunnerverv og kompensasjon til reindrift Utarbeidelse av detaljert beslutningsgrunnlag Konsesjonssøknad Utbyggingsavtaler Teknisk/operativ godkjenning Søknader i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser Søknad om utslippstillatelser Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett for prosjektadministrative oppgaver (AP 1) Forberedende arbeider (AP2) Felleskostnader (rigg/drift) Grunnerverv utmark Flytting av næringsvirksomhet og erverv av fritidshus Erverv rettigheter i restriksjonssoner Arkeologiske undersøkelser Anlegg for offentlige etater (el, tele, kommune) Fjerning av løsmasser over fjell og rydding og fjerning av avfallsfylling Klargjøring av steinbrudd i Skjåneset og Grøtneset Vannforsyning...13

4 2.10 Avløp Generelle kostnader Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett forberedende arbeid (AP2) Terrengarbeider/masseflytting (AP3) Felleskostnader (rigg/drift) Fjerning av leire på sjøbunn før fylling Graving, transport og utlegging av løsmasser i linja Sprenging i linja Sprenging i sidetak Transport og utlegging av sprengstein i sjøfylling med lekter Transport og utlegging av sprengstein i fylling med bil Plastring av fylling i «strandsonen» Generelle kostnader Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett terrengarbeider/masseflytting (AP3) Banesystem (AP4) Felleskostnader (rigg/drift) Fundament rullebane, taksebaner og plattform inkl. de-icing Fundament under betongdekke Fundament baneskulder og skulder taksebaner Fundament instrumenterings areal Fundament planert sikkerhetsområde Dekke rullebane, taksebaner og plattform Dekke snuplasser og oppstillingsplattformer (30 cm betong) Dekke skulder Dekke instrumentarealer (GP, LOC) Rilling av asfaltdekke

5 4.12 Grasdekke planert sikkerhetsområde Oljeutskillere Overvannsanlegg Brannøvingsfelt Avisingsanlegg Oppmerking og skilting flyside Drivstoffanlegg Kai for redningsbåt Flyplassgjerde Hjelpearbeider utvendig elektro Innflygningslys Lys rullebane og taksebaner Elektronisk navigasjonsutstyr (CAT I) Meteorologisk utstyr Utendørs elektro flyoppstilling Utendørs tele og overvåkning Generelle kostnader Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett arbeidspakke AP 4 banesystem Bygningsmasse (AP 5) Felleskostnader Ekspedisjonsbygg Tårn / Sikringsanlegg Tilleggsutstyr i tårn Driftsbygning Hangar Øvrige bygninger Generelle kostnader

6 5.9 Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett arbeidspakke AP5 bygningsmasse Landside (AP 6) Felleskostnader (rigg/drift) Parkeringsanlegg og internveier landside Belysning atkomstveg og parkeringsplasser Parkeringsutstyr Grøntanlegg Generelle kostnader Påslag for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett arbeidspakke AP 6 utomhus landside Klargjøring for drift (AP7) Testing og igangkjøring Utarbeidelse av dokumentasjon for lufthavna Brannbiler, brøyte og feieutstyr, biler etc Basisbudsjett arbeidspakke AP Samlet basisbudsjett for m rullebane (alt. 1) Samlet basisbudsjett for m rullebane (alt. 2)...36 Vedlegg: 1: Basisbudsjett alt. 1 (1 550 m rullebane) 2: Basisbudsjett alt. 1 (2 000 m rullebane) 6

7 0. INNLEDNING 0.1 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning er det utarbeidet budsjettall for bygging av ny lufthavn for Hammerfest lokalisert til Grøtneset i Kvalsund kommune. Foreliggende rapport er første utkast til et basisbudsjett som senere skal danne grunnlag for en usikkerhetsanalyse på investeringskostnadene. Budsjettoppsettet samsvarer i prinsippet med en metode som er utarbeidet i samarbeid med Avinor på et tilsvarende prosjekt for et par år siden. I denne utgaven er det tatt med vendesløyfe med avisingsplattform ved baneende i sør og fylling for fundament innflyvningslysrekke ut til 450 m lengde med tverrbar som avslutning. 0.2 Generelle forutsetninger I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er det utført prosjektering av hovedelementene som inngår av anleggsmessige arbeider. Det foreligger derfor beregninger av mengder på nødvendig masseflytting og bearbeiding av asfalterte og planerte areal for henholdsvis rullebanelengde 1500 m (Alt.1) og 2000 m (Alt.2). Figur 0.1 nedenfor viser banelengder og hovedelement som inngår i budsjettforutsetningene. Rullebane med sikkerhetsområder ligger i hovedsak på fylling i sjø, mens flyoppstilling og landside ligger på fast grunn. Dette gir stort masseunderskudd som må dekkes ved uttak av stein i to store brudd ved Grøtneset og i Skjåneset. Det er da også tatt høyde for steinmaterialer til overbygning (pukk) og tilslag til asfaltmasser, som forutsettes produsert ved hjelp av mobilt knuseverk/asfaltverk i bruddet ved Grøtneset. NGU s bergartskart og erfaring fra andre anlegg i området, tilsier at en med stor sannsynlighet finner steinmaterialer med god nok kvalitet til overbygning og tilslag i asfalt innenfor anleggsområdet, noe som har stor betydning for utbyggingskostnader og miljø. I utgangspunktet er rullebanen prosjektert med høyde +5 m i senterlinja. Dersom den videre diskusjon om nødvendig høyde i forhold til havnivåstigning, bølgepåvirkning, isingsfare etc. konkluderer med at nivå på senterlinja bør økes til kote +7, vil dette føre til en betydelig økning av fyllingsbehovet. I kostnadsoppsettet er dette skilt ut under egne poster (arbeidspakke A3). 7

8 Figur 0.1: Banelengder som ligger til grunn, alt. 1 = m, alt.2 = m. For andre fag som VA og elektro er det gjort mer overslagsmessige beregninger av mengder. Når det gjelder bygg foreligger det et skisseprosjekt fra arkitekt som er benyttet som grunnlag for budsjettestimatet. Et budsjett på plannivå reguleringsplan skal normalt ha en nøyaktighetsgrad på + 10 %. Tallene som presenteres i denne rapporten er å betrakte som basisestimat som skal være utgangspunkt for en usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsanalysen vil vise hvilken nøyaktighetsgrad budsjettet vil ligge på til slutt. 0.3 Oppdeling i arbeidspakker For å oppnå best mulig styringsbasis for beslutning og gjennomføring, er budsjettet delt opp i 7 såkalte arbeidspakker (AP) som etter å ha vært gjennom en usikkerhetsanalyse, til sammen vil utgjøre et totalbudsjett som skal være grunnlaget for beslutning om bygging (beslutningspakke). Arbeidspakkene inneholder aktiviteter i byggeprosessen som naturlig hører sammen, og sånn sett også kan være egne anbud, se tabell 0.1. Metoden er også kalt WBS Work Breakdown Structure eller prosjekt nedbrytningsstruktur på norsk. Tabell 0.1: oppdeling av budsjett i arbeidspakker AP1; Prosjektadministrative oppgaver AP2 : Forberedende arbeider AP3 : Terrengarbeider/masseflytting AP4 : Banesystem AP5 : Bygningsmasse AP6 : Landside AP7 ; Klargjøring for drift 1. PROSJEKTADMINISTRATIVE OPPGAVER (AP 1) Arbeidspakke 1 omfatter planlegging, utredning og prosjektadministrative oppgaver som er gjennomført / må gjennomføres før beslutning om bygging og innledningsvis i byggeprosessen før arbeid i marka kan påbegynnes. Med unntak av plan- og 8

9 utredningskostnader som er påløpt fram til vedtatt reguleringsplan, er det meste av kostnadene for denne arbeidspakken dekket inn under postene for generelle kostnader under hver enkelt av øvrige arbeidspakker, men for enkelte oppgaver har en valgt å ta med spesielle kostnader som påløper i form av gebyrer og innleie av spesialkompetanse for utarbeidelse av søknader etc. 1.1 Plan- og utredningsarbeid fram til vedtatt reguleringsplan Denne posten omfatter alt planleggings og utredningsarbeid som er utført fram til vedtatt reguleringsplan. Arbeidet som har kostet ca. 8 mill. kr, omfatter blant annet: - Forprosjekt - Kommunedelplan med konsekvensanalyse - Samfunnsøkonomiske analyser - Registrering og beregning av meteorologiske forhold - Støyberegninger - Fly operative analyser - Risikoanalyse - Registrering av geologiske forhold - Reguleringsplan med bestemmelser - Kostnadsanalyser (budsjett) 1.2 Prosjektorganisasjon for prosjektledelse Det er satt som en forutsetning at Hammerfest lufthavn Grøtneset (Artic Ocean Airport) skal drives av Avinor. Videre er det forutsatt at Avinor skal etablere og bemanne en prosjektorganisasjon som skal planlegge og gjennomføre byggearbeidene, samt stå for klargjøring for drift og gjennomføring av testperiode. Prosjektorganisasjonen skal bestå av en prosjektansvarlig som normalt vil være lufthavnsjefen der anlegg gjennomføres på eksisterende lufthavner. Ettersom dagens lufthavn skal drives og fungere også i byggeperioden, er det naturlig å tenke seg at Avinor etablerer en ny stilling som får ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Videre vil prosjektorganisasjonen bestå av en styringsgruppe og prosjektledelse bestående av en prosjektleder med fagansvarlige for hvert enkelt fag under seg. Prosjektledelsen styrer en prosjekteringsgruppe som vil være inndelt etter fag. Aktiviteten er stipulert til en kostnad på mellom 3,5 og 5,5 mill. kr. Kostnader i tilknytning til Avinors engasjement i prosjektorganisasjon er del av post for generelle kostnader under hver enkelt arbeidspakke. 1.3 Forberedende arbeid grunnerverv og kompensasjon til reindrift Arbeidet omfatter klargjøring av alle eiendomsforhold som blir berørt og forberedelse av grunnerverv og eventuelt kompenserende tiltak. Arbeidet forutsettes gjennomført i regi av Hammerfest/Kvalsund kommuner, delvis med egne og delvis med innleide ressurser. Antatt kostnad vil ligge mellom 1 og 3 mill. kr, inklusive post 1.6, 1.8 og 1.9 nedenfor. 9

10 1.4 Utarbeidelse av detaljert beslutningsgrunnlag Arbeidet omfatter utarbeidelse av detaljert utredning som grunnlag for beslutning i byggesaken. Utredningen skal omfatte alle fag. Kostnad for denne utredningen er på bakgrunn av erfaring fra tilsvarende utredninger for andre større lufthavnprosjekt stipulert til å ligge mellom 4 og 6 mill. kr. 1.5 Konsesjonssøknad Når stadfestet reguleringsplan foreligger, skal utarbeides en konsesjonssøknad i henhold til Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) for framtidig lufthavn som sendes Luftfartstilsynet til behandling. Antatt kostnad for utarbeidelse av søknad og gjennomføring av søknadsprosedyre vil ligge rundt 0,5 mill. kr, hvorav gebyr til LT utgjør ca kr. 1.6 Utbyggingsavtaler I grensesnittet mot andre offentlige etater er det nødvendig med utbyggingsavtaler som avklarer ansvarsforhold og eventuell kostnadsdeling. Dette gjelder i første rekke følgende forhold: - Atkomstveg med kryss Rv94, Statens vegvesen - Vannforsyning og avløp, Kvalsund kommune - Energiforsyning, Statkraft Kostnader i forbindelse med aktiviteten ligger inne i post Teknisk/operativ godkjenning Det skal utarbeides en søknad om teknisk/operativ godkjenning av lufthavna i henhold til Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2). For lufthavner med rutetrafikk som skal godkjennes for første gang, bør søknadens innhold være avklart med Luftfartstilsynet senest 9 måneder før lufthavna planlegges tatt i bruk. Antatt kostnad for utarbeidelse av søknad, oppfølging av søknadsprosess og gebyr til LT er antatt til å ligge på ca. 1 mill. kr, hvorav gebyr utgjør ca. halvparten. 1.8 Søknader i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser Før bygging kan settes i gang må det utarbeides søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettelsestillatelse. Innhold i søknader med nødvendige vedlegg skal være i samsvar med krav i Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker. Kostnader i tilknytning til denne aktiviteten ligger inne under post Søknad om utslippstillatelser Det skal utarbeides søknad om utslippstillatelse for avisningsvæske og avrenning fra brannøvingsfelt som sendes Statens Forurensningstilsyn (SFT). Søknaden utarbeides i tråd med retningslinjer gitt i Forskrift om begrensning av forurensning. Kostnader i tilknytning til denne aktiviteten ligger inne under post

11 1.10 Påslag for uspesifiserte kostnader For arbeidspakke 1 er det lagt inn et påslag på mellom 0,4 og 0,7 mill. kr for uspesifiserte kostnader Basisbudsjett for prosjektadministrative oppgaver (AP 1) Tabell 1.1 side viser basisbudsjett for AP 1 på 22 mill. kr. Tabell 1.1: Basisbudsjett arbeidspakke AP 1 Prosjektadministrative oppgaver 1.1 Plan- og utredningsarbeid fram til reg.plan Prosjektorganisasjon for prosjektledelse og oppfølging Forberedende arbeid grunnerverv Utarbeidelse av detaljert beslutningsgrl Konsesjonssøknad Utbyggingsavtaler (inngår i 1.2) Teknisk og operativ godkjenning Søknader i.h.t. pbl.(inngår i 1.2) Søknad utslippstillatelse (inngår i 1.2) Påslag for uspesifiserte kostnader BASISBUDSJETT FORBEREDENDE ARBEIDER (AP2) Arbeidspakke 2 omfatter forberedende arbeider som kan utføres i tidlig fase så snart beslutning om bygging er fattet. Flere av postene kan gjennomføres før komplett prosjekteringsgrunnlag foreligger for lufthavna, og slik bidra til en tidligst mulig oppstart og ferdigstillelse av lufthavna. Utbygging av ny lufthavn berører direkte to etablerte bedrifter på Grøtneset. Disse må flyttes til ny lokalisering i nye bygg/anlegg og eksisterende bygningsmasse må rives. Lufthavnas beliggenhet i sjø og så godt som uberørt terreng uten nære naboer, gjør at en kan gjennomføre anleggsarbeidet tilnærmet uten restriksjoner og operere med flere angrepspunkt samtidig. Dette vil redusere anleggsperioden og dermed også prisstigning i anleggsperioden for prosjektet. 2.1 Felleskostnader (rigg/drift) I denne posten inngår arbeid og ytelser knyttet til forsikringer, rigg og drift av rigg. Ytelser som inngår er blant annet: - Forsikringer som utførende er ansvarlig for med kostnader knyttet til etablering av disse - Sikkerhetsstillelser som utførende er ansvarlig for og kostnader knyttet til etablering av disse - Administrative ytelser for entreprenørens kontraktarbeid - Komplett rigg for kontraktarbeidene 11

12 - Drift av rigg for kontraktarbeidene Normalt vil disse kostnadene være avhengig av kontraktens størrelse og i en viss grad av kontraktarbeidets varighet (drift av rigg). Typisk variasjon i riggkostnader som prosentandel av entreprisekostnad ligger mellom 5 og 20 %. Vi har beregnet normal riggkostnad til å ligge på 6-8 mill. kr for denne arbeidspakken som utgjør mellom 5 og 8 % av stipulert entreprisekostnad. 2.2 Grunnerverv utmark Nesten all grunn som må erverves for å bygge lufthavna med atkomstveg og steinbrudd består av utmark. I og med at store deler av rullebane med sikkerhetsområde ligger på fylling i sjø, blir behovet for erverv av grunn relativt begrenset og likt for de to rullebanealternativene. Inklusive arealer for steinbrudd/massetak, er det behov for erverv av 620 daa utmark. Erfaringsmessig er kostnadene for erverv av denne type grunn i Kvalsund kommune relativt lave. Sannsynlig kostnad antas derfor å ligge mellom 5 og 9 kr pr m Flytting av næringsvirksomhet og erverv av fritidshus Det ligger to bedrifter innenfor flyplassområdet som må flyttes til annen lokalisering med etablering av nye bygg og anlegg for øvrig. Totalt gjelder dette en bygningsmasse på ca m2 og anlegg for avfallssortering. Kostnadene i denne sammenheng er stipulert til å ligge mellom 50 og 70 mill. kr. To fritidseiendommer ligger innenfor området som må erverves. Disse utgjør til sammen m2. Det antas at en kan komme til enighet om kjøp av disse til en kostnad på mellom 3 og 5 mill. kr. for disse eiendommene. 2.4 Erverv rettigheter i restriksjonssoner I og med at rullebanen med sikkerhetsområder og innflyvningslysrekke ligger i sjø, vil en trolig kun måtte erverve rettigheter for det som måtte bli nødvendig for oppsett av eventuelle hinderlys i omkringliggende terreng. Det er tatt med et forholdsvis lite beløp på mellom og kr for denne posten. 2.5 Arkeologiske undersøkelser Kulturminner og kulturmiljø er kartlagt og registrert som en del av arbeidet med konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Det er registrert kulturminner innenfor regulert område for lufthavna. Det forutsettes at disse kulturminnene må kartlegges/graves ut før utbygging av flyplassen kan ta til. Slik tillatelse til kartlegging/utgraving må gis av Riksantikvaren med hjemmel i Kulturminneloven. Det er stipulert en kostnad på mellom 8 og 12 mill. kr for nødvendig feltarbeid og rapportering. 12

13 2.6 Anlegg for offentlige etater (el, tele, kommune) Med unntak av lavspent kraftlinje som blir berørt av steinbruddet på (se post 2.10) er det lite eksisterende offentlig infrastruktur som blir direkte berørt, når en ser bort fra ombygging av Rv 94 som forutsettes dekket over eget budsjett (Statens vegvesen). Det settes likevel av et beløp på mellom 1,5 og 2,0 mill. kr som blant annet skal dekke riving/ reetablering av lavspentlinje. 2.7 Fjerning av løsmasser over fjell og rydding og fjerning av avfallsfylling Denne posten skal dekke utgiftene med å rydde flyplassområdet (på land) områder for steinbrudd for løsmasser. Området består i hovedsak av fjell med lite overdekning og vegetasjon (fjell i dagen). Antatt kostnad 1 1,5 mill kr. Det må ryddes opp i en gammel avfallsfylling på Grøtneset som må fjernes. Antatt kostnad 7 10 mill. kr. 2.8 Klargjøring av steinbrudd i Skjåneset og Grøtneset Ca. halvparten av fyllingsmassene til sjøfyllingen er foreslått hentet fra steinbrudd i Skjåneset med frakt på lekter for fylling opp til kote - 5,5 m. Denne posten omfatter klargjøring av bruddområdet for drift med kaianlegg for lasting til lekter. Kostnaden antas å ligge mellom 15 og 20 mill. kr. Innløsning av fritidseiendom på stedet ligger under post 2.3. Klargjøring av steinbruddet på Grøtneset består i å etablere en sikker kryssing av Rv 94 for massetransporten (midlertidig bru over transportvegen) og etablere angrepspunkt for effektiv sprenging og utlasting. Antatt kostnad vil ligge mellom 12 og 15 mill. kr. 2.9 Vannforsyning Det er foreslått at vannforsyning etableres ved å bygge et grunnvannsanlegg med fjellbrønner. Nødvendig kapasitet er beregnet til l pr døgn tilsvarende 0,7 l/sek. Denne kapasiteten antar en å kunne oppnå ved boring av 3 stk. fjellbrønner med ca. 100 m dybde. Inklusive distribusjonsledning, er anlegget stipulert til å koste mellom 5 og 8 mill. kr Avløp Det forutsettes at det etableres et nytt fullrenseanlegg basert på kjemiske og biologiske renseprosesser. Et slikt anlegg kan bygges i nær tilknytning til flyplassbebyggelsen med avløp til sjø. Anlegget vil framstå som en liten bygning som tilpasses bygningsmasse, sikkerhetssoner etc. på best mulig måte. Antatt kostnad mellom 3 og 5 mill. kr. 13

14 2.11 Generelle kostnader Posten generelle kostnader omfatter i hovedsak utgifter til prosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse. For denne arbeidspakken antas disse kostnadene å ligge på mellom 9 og 12 mill. kr Påslag for uspesifiserte kostnader For AP2 legges det inn en post for uspesifiserte kostnader på mellom 12 og 16 mill kr, som er ca 10 % av bygge kostnadene Basisbudsjett forberedende arbeid (AP2) Ovenstående forutsetninger gir et totalt budsjett for AP 2 dersom en legger sannsynlig verdi av kostnader til grunn på 157,3 mill kr. (2012). Fordeling på hovedposter framgår av tabell 2.1. Tabell 2.1: Basisbudsjett fordelt på hovedposter, arbeidspakke AP TERRENGARBEIDER/MASSEFLYTTING (AP3) Arbeidspakke 3 (AP 3) omfatter terrengarbeider / masseflytting for etablering av rullebane med sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser, tomteareal for bygninger, trafikk- og parkeringsareal landside. For flater med overbygning/dekker, gjelder arbeidene opp til planering for traubunn. Totalt berører arbeidene som inngår her et areal på ca daa for alt. 1 og daa for alt. Henholdsvis 680 daa og 580 daa av dette er sjøbunn. 14

15 Ut fra foreliggende geologiske kart fra NGU, består berggrunnen i hovedsak av amfibolitt og hornblende- /glimmergneis. Dette er bergarter som kan benyttes for bearbeiding til materialer også i overbygning og som tilslag til asfalt og betong. Innenfor anleggsområdet i sjø er det registrert noen områder med bløt leire over berg med mektighet opp til 3 m tykkelse. Geoteknisk rapport konkluderer med at leira ikke utgjør noen risiko for større utglidninger, men den kan gi mindre utglidninger som vil føre til tap av masser under gjennomføringen, dersom leira ikke fjernes før fyllingen legges ut. For å synliggjøre konsekvensene for massebehov og kostnader i forbindelse med en eventuell heving av senterlinje rullebane fra kote +5 til kote +7, er økt massebehov tatt med i egne poster. Økningen vil i hovedsak berøre postene for sprenging, transport og utlegging av sprengt fjell i fylling og posten for fjerning av leire under sjøfyllingen. 3.1 Felleskostnader (rigg/drift) I denne posten inngår arbeid og ytelser knyttet til forsikringer, rigg og drift av rigg. Ytelser som inngår er blant annet: - Forsikringer som utførende er ansvarlig for med kostnader knyttet til etablering av disse - Sikkerhetsstillelser som utførende er ansvarlig for og kostnader knyttet til etablering av disse - Administrative ytelser for entreprenørens kontraktsarbeid - Komplett rigg for kontraktarbeidene - Drift av rigg for kontraktarbeidene Normalt vil disse kostnadene være avhengig av kontraktens størrelse og i en viss grad av kontraktarbeidets varighet (drift av rigg). Typisk variasjon i riggkostnader som prosentandel av entreprisekostnad ligger mellom 5 og 20 %. Vi har antatt riggkostnader til å ligge på mellom 20 og 40 mill. kr (alt.1) og mellom 25 og 45 mill. kr.(alt. 2) for denne arbeidspakken. 3.2 Fjerning av leire på sjøbunn før fylling For å minske risikoen for utglidninger og dermed tap av masser under arbeidet med sjøfyllingen, er det tatt med en post for mudring av leire med dumping i nærområdet. Figur 3.1 viser omtrentlig utbredelse av leire over fjell. Figur 3.1: Antatt utbredelse av bløt leire over fjell, mektighet 1 3 m. 15

16 Det er antatt at ca m3 leire må flyttes på med rullebanen på kote +5. Dersom rullebanen legges på kote +7, vil dette volumet øke med ca m3. Kostnadene pr m3 er stipulert til å ligge mellom 60 og 80 kr. pr m Graving, transport og utlegging av løsmasser i linja Det er kun et beskjedent lag løsmasse over fjell i form av jord/grus/stein. Tykkelsen på et slikt lag er ikke kartlagt, men ut i fra det en kan se i terrenget og av tidligere terrenginngrep i området, antas det å være forholdsvis små mengder slike løsmasser i området. For å gi et anslag på mengden, er det i terrengmodellen lagt inn et lag med 15 cm tykkelse over hele anleggsområdet. Arbeidet som inngår i post 3.3 gjelder graving, transport av utgravde løsmasser i anleggsområdet til fylling. I arbeidet inngår utlegging og komprimering. Beregnet volum er m3 for begge alternativ. Enhetskostnad for dette arbeidet er ut i fra erfaringstall forventet å ligge mellom 20 og 35 kr. 3.4 Sprenging i linja Mengden fjell som må sprenges ut er beregnet ved bruk av NovaPoint programvare og en terrengmodell basert på kartdata. Denne posten omfatter sprenging av fjell for planering av rullebane og flyoppstillingsplasser/område for terminalbygg samt landside lufthavn, dvs. den del av lufthavna som ligger på land. Det er valgt å benytte samme størrelse på dette området for begge banealternativene, se figur 3.2. Området innenfor rød strek på figuren sprenges ned til kote 4,2 i cl rullebane til ca. kote 8 i ytterkant landside. Taksebaner og flyoppstilling har helning på 1 % opp fra rullebanen. Figur 3.3 viser et snitt gjennom området. Figur 3.2: Område for sprenging i linja på Grøtneset 16

17 Figur 3.3: Snitt gjennom flyoppstilling/terminal/landside Med 1 m undersprenging viser mengdeberegningen at det må sprenges m3 fast fjell ned til beregnet planum. I tillegg kommer m3 undersprenging, dvs. totalt m3 fast fjell innenfor rød strek på figur 3.2. Post 3.4 omfatter boring og sprenging i dagen og relaterte arbeider. Det er forutsatt at sprengingen kan foregå uten spesielle sikkerhetstiltak. Undersprenging (dypsprenging) 1 m inngår. Ut i fra erfaringstall for tilsvarende store sprengingsoppdrag er enhetspris pr m3 fast fjell forventet å ligge mellom 17 og 30 kr. 3.5 Sprenging i sidetak På grunn av at store deler av rullebanen og terminalområdet ligger på fylling i sjø, oppstår det et massebehov på henholdsvis 7,7 mill. m3 og 12,5 mill. m3 (faste kubikk fjell) for alt. 1 og alt.2, som må tilføres fra massetak utenfor lufthavna. Fylling for fundament til innflyvningslysrekker ut til 460 m fra terskel i begge ender er inkludert. Ved heving av rullebanen fra kote +5 til kote +7, vil disse volumene øke med henholdsvis m3 og m3. For å dekke det totale massebehov er det foreslått uttak av fjell i to massetak. Det ene er lokalisert i forlengelsen av terminalområdet / landside på Grøtneset, det andre på Skjåneset rett sør for Skjåholmen. Lokaliseringen av massetakene med transportavstander og mengder er vist på figur 3.4 nedenfor på neste side. Etter ferdig uttak av masser, kan massetakene benyttes som byggegrunn for næringsvirksomhet. Figur 3.4: Lokalisering av massetak og transportavstander. 17

18 Ut i fra erfaringstall for tilsvarende store sprengingsoppdrag er enhetspris pr m3 fast fjell forventet å ligge mellom 17 og 30 kr. 3.6 Transport og utlegging av sprengstein i sjøfylling med lekter Utlegging av fylling i sjø opp til kote -5,5 utføres med lekter og med masser fra massetaket på Skjåneset. For m rullebane går det med 8,2 mill. m3 anbrakte masser tilsvarende 4,2 mill. m3 fast fjell. Det er da beregnet en faktor på 1,4 ved omregning fra anbrakte masser i fylling til fast fjell, samt et svinn på 10 % som skyldes unøyaktighet ved fylling fra lekter. Dersom høyden på rullebanen økes fra +5 m til +7 m, øker denne med m3. Tilsvarende tall for m rullebane er 8,0 mill. m3 og m3 fast fjell. Gjennomsnittlig transportavstand med lekter vil ligge rundt 2 km. Basert på erfaringstall vil kostnaden for transport og utlegging av fylling fra lekter ligg på mellom 35 og 45 kr. pr. m3 (faste kubikk). I tillegg kommer utlasting og transport fram til lekter, stipulert til mellom 11 og 21 kr. pr m3 (faste kubikk). 3.7 Transport og utlegging av sprengstein i fylling med bil I posten inngår opplasting, transport og utlegging av sprengstein fra steinbrudd på Grøtneset til fylling fra kote -5.5 opp til uk overbygning på ca. kote 4,2 med bil (dumper). Enheten er faste m3 fjell og enhetsprisen er antatt å ligge mellom 25 og 35 kr. Beregnet mengde er for alt.1 er 6,46 mill. m3 og 7,46 mill. m3 for alt. 2. Dersom høyden på rullebanen heves til kote +7, får vi et tillegg på alt. 1 på m3 og for alt. 2 på m Plastring av fylling i «strandsonen» For å hindre erosjon og utvasking av fylling på grunn av bølgepåvirkning, er det forutsatt at sonen mellom kote 4 og opp til kote +3 plastres med stein som har et minstevolum tilsvarende vekt på 3 3,5 tonn. Steinen forutsettes utsortert fra steinbruddet på Grøtneset og legges ut med gravemaskin fra land (på fylling). Sprenging og transport inngår derfor i post 3.5 og 3.7. Totalt skal plastringen dekke et areal på m2 for m rullebane og m2 for alternativet med m rullebane. Kostnadene for sortering og utlegging (sprenging og transport i andre poster) er stipulert til å ligge mellom 120 og 170 kr pr. m Generelle kostnader Posten generelle kostnader omfatter i hovedsak utgifter til prosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse. For denne arbeidspakken antas disse kostnadene å ligge mellom 7 og 10 mill. kr. (alt. 1) og mellom 9 og 12 mill. kr. (alt. 2) Påslag for uspesifiserte kostnader For å ha budsjettmidler til å takle uspesifiserte kostnader, er det i post 3.12 tatt med en reserve på mellom 15 og 27 mill. kr. 18

19 3.11 Basisbudsjett terrengarbeider/masseflytting (AP3) Ovenstående forutsetninger gir et totalt budsjett for AP 3 alt. 1, dersom en legger basisverdi av enhetspriser til grunn, på 776,5 mill. kr. med rullebane på kote +5 (2012). Heves rullebanen til kote +7 øker denne arbeidspakken med 45,5 mill. kr. til 822 mill. kr. Fordeling på hovedposter forutsatt kote +7 på rullebanen, framgår av tabell 3.1. Tilsvarende for alt. 2 kommer basisbudsjettet på AP 3 på 1, 14 mrd. kr med en økning på 57,9 mill. kr. ti 1,2 mrd. kr. dersom rullebanen legges på kote +7. Fordeling av hovedposter her framgår av tabell 3.2. Tabell 3.1: Basisbudsjett alt. 1 fordelt på hovedposter, AP3, rullebane på kote +7. Tabell 3.2: Basisbudsjett alt. 2 fordelt på hovedposter, AP3, rullebane på kote +7 19

20 4. BANESYSTEM (AP4) Arbeidspakke 4 (AP 4) omfatter alle arbeider i forbindelse fundament og dekker for rullebane, flyoppstillingsplasser, startbaner, snuplasser etc. Videre ligger planert del av sikkerhetsområde samt teknisk infrastruktur i og over bakken inkludert navigasjonshjelpemidler inne i denne pakken. De enkelte poster i pakken er beskrevet nærmere i dette avsnittet. 4.1 Felleskostnader (rigg/drift) I denne posten inngår arbeid og ytelser knyttet til forsikringer, rigg og drift av rigg. Ytelser som inngår er blant annet: - Forsikringer som utførende er ansvarlig for med kostnader knyttet til etablering av disse - Sikkerhetsstillelser som utførende er ansvarlig for og kostnader knyttet til etablering av disse - Administrative ytelser for entreprenørens kontraktarbeid - Komplett rigg for kontraktarbeidene - Drift av rigg for kontraktarbeidene Det er antatt at normal riggkostnad vil ligge mellom 18 og 35 mill. kr (alt.1) og mellom 20 og 40 mill. kr. (alt. 2) for denne arbeidspakken. 4.2 Fundament rullebane, taksebaner og plattform inkl. de-icing I denne posten inngår alle arbeider og materialer til forsterkningslag for rullebane inkl. snuplasser, taksebaner og plattform. En har her valgt å benytte m2 som enhet med enhetskostnad som er bygget opp av erfaringspriser på flere komponenter i samsvar med valg av materialer og tykkelser på de forskjellige lag i overbygningen. Figur 4.2 viser oppbygging av overbygning under rullebane, taksebaner og plattform opp til underkant dekke. Snuplasser og oppstillingsplasser for fly (gjelder også de-icing plattform) skal ha betongdekke, resten skal ha asfaltdekke. I utgangspunktet er alle flater enten fundamentert på fjell i skjæring eller på steinfylling. I budsjettsammenheng er det benyttet samme lagtykkelser i skjæringer som på fyllinger, men det er trolig at forsterkningslaget av sprengstein kan reduseres der fundamentet ligger i skjæring. Det forutsettes at alle steinmaterialer kan produseres i eget knuseverk på anleggsområdet, samt at asfaltmaterialer kan produseres i mobilt asfaltverk innenfor området. Denne løsningen gir korte transportavstander og antas derfor å være økonomisk gunstig med så store mengder det her er snakk om. 20

21 Figur 4.2: Oppbygging fundament rullebane, taksebaner og plattform. Ut i fra figur 4.2 får en følgende mengder pr. m2 fundament: Sprengstein 0 250: 0,4 m3 Pukk : 0,3 m3 Penetrert pukk (Pp): 0,1 m3 I arbeidene inngår produksjon av materialer, utlegging, avretting og komprimering i henhold til krav. Ut i fra erfaringspriser i markedet, er kostnad pr m2 anslått til å ligge mellom 150 og 450 kr. Beregnet mengde er m2 og m2 for henholdsvis alt.1 og alt Fundament under betongdekke Tilsvarende blir mengdene pr m2 fundament under betongdekke (figur 4.2): Sprengstein 0 250: 0,4 m3 Pukk : 0,19 m3 Antatt kostnad pr m2 ligger mellom 100 og 450 kr. Beregnet mengde er m Fundament baneskulder og skulder taksebaner Oppbygging av fundament for skulder langs rullebane, taksebaner og flyoppstilling framgår av figur 4.3. Figur 4.3: Fundament skuldre. Ut i fra figur 4.3 får en følgende mengde pr. m2 skulder: Sprengstein 0 250: 0,4 m3 Pukk (Fk): 0,35 m3 Pukk 0 32 (Fk): 0,10 m3 21

22 I arbeidene inngår produksjon av materialer, utlegging, avretting og komprimering i henhold til krav. Ut i fra erfaringspriser i markedet, er kostnad pr m2 anslått til å ligge mellom 150 og 250 kr. Beregnet areal er m2 og m2 for henholdsvis alt.1 og alt Fundament instrumenterings areal Denne posten omfatter planering og avretting av sprengstein på de arealene som utgjør refleksjonsflater og planerte flater for ILS. Arbeidet vil omfatte komprimering og avretting av sprengstein med nødvendig innfylling av finere masse der dette behøves for å få en tilfredsstillende tett flate. Beregnet areal er m2 for begge banealternativ. Antatt kostnad ligger mellom 17 og 33 kr pr. m Fundament planert sikkerhetsområde Denne posten omfatter planering og avretting av sprengstein på de arealene som utgjør den planerte del av sikkerhetsområdet. Arealene ligger delvis på fylling og delvis i skjæring. Arbeidet vil omfatte komprimering ag avretting av sprengstein med nødvendig innfylling av finere masse der dette behøves for å få en tilfredsstillende tett flate. Beregnet areal er m2 og m2 for henholdsvis alt. 1 og alt. 2. Antatt kostnad ligger mellom 17 og 33 kr pr. m Dekke rullebane, taksebaner og plattform Asfaltdekke på rullebane, taksebaner og plattform er bygget opp med 3 cm skjelettasfalt (Ska 8) over 6 cm asfaltbetong (Ab 16), se figur 4.4. Figur 4.4: Dekke på rullebane, taksebaner og plattform (utenom deler med betongdekke) Posten omfatter alle kostnader med produksjon og utlegging av asfalt i henhold til gitte toleransekrav. Beregnet areal er m2 og m2 for henholdsvis alt.1 og alt. 2. Ut i fra erfaringspriser i markedet antas kostnaden å ligge rundt kr/tonn. Omregnet i pris pr m2 for den aktuelle dekkekonstruksjonen antas kostnaden å ligge mellom 220 og 410 kr. 4.8 Dekke snuplasser og oppstillingsplattformer (30 cm betong) På snuplasser i begge baneender, og på oppstillingsplasser for fly (inklusive avising plattform) er det forutsatt betongdekke med 30 cm tykkelse. 22

23 Beregnet areal er m2 for begge banealternativ. Ut i fra erfaringspriser antas kostnaden å ligge mellom og kr pr m Dekke skulder På skulder langs rullebane, snuplasser og terminalområde er det forutsatt dekke bestående av 7 cm asfalt (Agb 11). Beregnet areal er m2 og m2 for de to banealternativene. Med antatt kostnad på rundt 1100 kr pr tonn, blir pris pr m2 mellom 100 og 170 kr Dekke instrumentarealer (GP, LOC) Med tanke mest mulig rasjonelt vedlikehold og drift er det forutsatt at alle planerte refleksjons- og monteringsflater for navigasjonsinstrumenter skal ha et mest mulig stabilt og tett toppdekke. Her kan en bruke finstoff (subbus) fra knuseprosessen for pukk. Beregnet areal er m2 for begge banealternativ. Kostnadene vil dermed i hovedsak bestå i utlegging og valsing. Enhetspris pr m2 er stipulert til å ligge mellom 6 og 17 kr Rilling av asfaltdekke Det er forutsatt at dekke på rullebane rilles for å oppnå god vannavrenning og friksjon. Dette utføres med tverrgående riller cc125mm (rille bxd 6x5mm), forutsatt tverrfall min. 1,5 % og lengdefall over 0,3 %. Av vedlikeholdshensyn (vinter) er det tatt med rilling også av skulder langs rullebanen. Det er et fåtall entreprenører som har utstyr som skal til for å utføre dette arbeidet rasjonelt. Med utgangspunkt i et relativt nytt (2006) anbud på Ørlandet flystasjon kan det stipuleres en pris pr m2 på mellom 11 og 17 kr. Beregnet areal er henholdsvis og m Grasdekke planert sikkerhetsområde Den planerte delen av sikkerhetsområdet skal påføres jord og tilsåes. Lagtykkelse mellom 10 og 20 cm. Totalt areal er beregnet til m2 og m2 for de to banealternativene. Stipulert kostnad mellom 11 og 22 kr pr m Oljeutskillere Plassering av oljeutskillere er ikke prosjektert i detalj, men det er tatt utgangspunkt i at det vil være behov for 3 stk., en i sammenheng med tankanlegg, avisingsplattform og brannøvingsfelt. Antatt enhetspris ligger mellom og og omfatter leveranse, nedsetting med fundamentering. Kostnadene for oljeutskillere inngår i andre poster (4.15, 4.16 og 4.18) Overvannsanlegg Det antas ikke å være behov for drensledninger i overbygning etter som rullebane og flyoppstillingsplasser enten ligger på fylling av sprengstein eller på undersprengt fjell. Det er derfor ikke tatt med post for drensledninger. 23

24 På flyside terminalområde og flyoppstillingsplasser er det aktuelt å benytte overvannsrenner for å ta hånd om overvann. Ved store flater med lite fall er det erfaringsmessig bruk av overvannsrenner som gir best resultat. Uten at løsning for overvann er prosjektert, er det usikkerhet omkring hvor mye slukrenner det blir behov for. Erfaring fra andre tilsvarende prosjekt (Værnes) tyder på at behovet kan ligge på mellom 1,5 0g 2 m pr 100 m2 flate. Med total flate på ca m2 i dette tilfelle tilsier det et behov på mellom og m slukrenne. Det forutsettes benyttet renner av type ASR m/ sandfang, inspeksjonselement og utløpselement. Stipulert kostnad inklusive montering ligger mellom og kr pr løpemeter renne. Prosjekteringsgrunnlag for drenering/overvann foreligger ikke. Ut i fra erfaring med tilsvarende prosjekt kan antall sandfang i tillegg til de som følger med overvannsrennene stipuleres til 20 stk. Stipulert pris for leveranse og montering ligger på mellom og kr pr stk. Prosjekteringsgrunnlag mangler, men det er stipulert et behov for m overvannsledning. Det forutsettes ledninger av betong med dimensjon fra Ø250 til Ø400 mm. Løpemeterpris for leveranse av rør, graving av grøft og legging stipuleres til mellom 880 og kr. Nødvendig antall overvannskummer innenfor området er stipulert til 20 og 25 stk. for de to alternative banelengdene. Pris for leveranse og montering ligger på mellom og kr pr stk. Med utgangspunkt i ovenstående, er kostnaden for overvannsanlegg beregnet å ligge mellom og kr med ca. 8,0 mill. kr som mest sannsynlig kostnad for alt. 1. For alt. 2 vil disse kostnadene ligge 1,5 2,0 mill. kr. høyere Brannøvingsfelt Brannøvingsfelt tilrettelagt for såkalte varme øvelser kan lokaliseres nord for driftsbygninger, se figur 4.5. Brannøvingsfelt Figur 4.5: Brannøvingsfelt på nordsiden av rullebanen. Totalt opparbeides et areal på ca 6 daa. Med atkomst, avløp med kontroll av avrenning, øvingsutstyr etc. stipuleres kostnaden (rund sum) til å ligge mellom 6 og 11 mill. kr. for begge rullebanealternativ 24

25 4.16 Avisingsanlegg Det skal etableres et renseanlegg/kontrollanlegg for avrenning fra avisingsplattformen og snødeponi for denne. Avrenning fra avisingsplattformen består av glykolholdig vann som skal samles opp og gis kontrollert behandling. Det er flere måter å løse dette på. Glykol kan enten gjenvinnes i et eget gjenvinningsanlegg, renses i et lokalt bio-renseanlegg eller samles opp og transporteres til et eksternt renseanlegg. Det er foreløpig ikke tatt stilling til metode og anlegget er heller ikke prosjektert. Antatt kostnad for tiltak forventes å ligge mellom 11 og 17 mill. kr. Kostnader for fundament og dekke på avisingsplattformen er tatt med i andre poster Oppmerking og skilting flyside Krav til merking framgår av kapittel 12 i BSL E 3-2, og det forutsettes at merking på flyside utføres i henhold til disse krav. Merkingen omfatter: - banenummer - senterlinje - terskel - siktepunkt - landingssone - rullebanekant - ubrukbare områder (eventuelt) - snuplasser rullebane - venteposisjoner ved rullebane - taksebanekant - kontrollpunkt for VOR-mottaker - oppstillingsplattformer og avisingsplattform - sikkerhetslinjer - venteposisjoner for kjøretøy - instruksjons- og informasjonsmerking Skilting av flyside skal utføres i henhold til krav i BSL E 3-2 kapittel 14. Skiltingen omfatter: - påbudsskilt (venteposisjoner, innkjøringsforbud) - informasjonsskilt (avkjøringer fra rullebane, anvisningsskilt, posisjonsskilt, retningsskilt, startdistanseskilt) - skilt for VOR-kontrollpunkt - skilt for oppstillingsplasser En del av disse skiltene skal ha utvendig eller innvendig belysning. Det er ikke utarbeidet prosjekteringsgrunnlag for skilting og oppmerking. Kostnadene antas på grunnlag av en overordnet faglig vurdering å ligge mellom 2 og 3 mill kr. for alt. 1 og mellom 2,5 og 3,5 for alt

26 4.18 Drivstoffanlegg Posten omfatter etablering av tankanlegg for drivstoff til fly og maskinpark for drift av lufthavna. Det er forutsatt at tanking av fly skal skje med tankbil fra dette tankanlegget, øvrige maskiner skal kunne fylle direkte fra anlegget. Kostnad for et tankanlegg er stipulert til å ligge mellom 1,7 og 3,5 mill. kr Kai for redningsbåt Siden lufthavna grenser mot sjø i begge baneretninger, må redningsberedskap bestå av 2 redningsbåter, en for hver baneretning. Det skal etableres kaianlegg med kjøreadkomst på begge sider av terminalområdet slik at utrykningsbåt kan ligge i beredskap og rekke ut til punkt som ligger 1 km fra terskel i rullebanens lengderetning. Anleggene blir de samme for begge banealternativ og er stipulert til en kostand mellom 4 og 7 mill. kr for hvert av anleggene Flyplassgjerde Lufthavnas flyside skal sikres med et sikkerhetsgjerde. Avinors gjerdenorm legges til grunn for utførelse. Dvs. at det benyttes et gjerde i klasse B som består av 2,5 m høyt flettverksgjerde med skråstilt bølgetråd (2 3 tråder) på toppen slik at total høyde blir 3,0 m. Stolpeavstand er 2, 5 m. Videre er det tatt høyde for 6 porter i gjerdet. Totalt er det beregnet behov for 750 m gjerde. Kostnad for gjerde er ut i fra erfaringspriser beregnet til å ligge mellom 660 og 990 kr pr meter porter inkludert. Gjennomsnittlig kostnad for porter er beregnet å ligge mellom og kr. Det er ikke forutsatt spesiell sikring for den del av lufthavna som grenser mot sjøen Hjelpearbeider utvendig elektro Under denne posten er det tatt med hjelpearbeider for utvendige elektroarbeider på flyside. Så lenge elektroanleggene ikke er prosjektert, må en basere seg på antatte mengder ut i fra en faglig vurdering. Arbeidene som inngår er i hovedsak grøft og rørarbeider (kabelgrøfter, OPI-kanaler og trekkerør), samt trekkekummer og diverse fundament. Basert på en antatt mengde alt. 1 på m grøft, m trekkerør, m OPI-kanal og 60 trekkekummer, er kostnaden stipulert til å legge mellom 10 og 17 mill. kr. Tilsvarende tall for alt. 2 ligger mellom 13 og 20 mill. kr, 4.22 Innflygningslys På grunn av dybdeforholdene vil det være svært krevende å etablere innflygingslysrekker i henhold til full standard, dvs. 900 m ut fra terskel. I utgangspunktet er det derfor planlagt å bygge lysrekker på 450 m ut fra terskel for begge baner. Dette innebærer at det i hver ende må etableres 3 lys og en tverrbar på master som fundamenteres på fylling som går opp til kote c-4.0. Basert på erfaringspriser og antatt kostnad for fundamentering på fylling under vann, stipuleres kostnadene for 2 lysrekker (450 m kategori I anlegg begge baneretninger) å ligge mellom 25 og 35 mill. kr. 26

27 4.23 Lys rullebane og taksebaner Posten skal omfatte alt av lys- hjelpemidler på rullebane og flyoppstillingsområde i form av senterlinjelys, terskellys etc. Prosjekteringsgrunnlag foreligger ikke og anslaget blir dermed usikkert. Med bakgrunn i tilsvarende arbeider utført ved andre lufthavner, stipuleres kostnadene for denne posten til mellom 8 og 10 mill. kr Elektronisk navigasjonsutstyr (CAT I) Det er forutsatt at lufthavna skal utrustes med presisjonsrullebaner (CAT I) i begge retninger. Det er forutsatt følgende installasjoner: - Localizer (LOC) - antenner i begge retninger - Elektronisk glidebaneanlegg (GP) i begge retninger - DME (avstandsmåler) i begge retninger - VDF antenne (VHF Direction Finder) Kostnader for opparbeidelse av refleksjonsflater og fundament for antenneutstyr og LOC inngår i andre poster. Det er innhentet pris på levering av utstyr til et komplett anlegg som beskrevet over. Med montering og nødvendige instrumenthytter antas kostnadene å ligge mellom 15 og 19 mill. kr Meteorologisk utstyr Lufthavna skal utrustes med meteorologisk utstyr i henhold til forskriftene. Det antas at slikt utstyr innkjøpt i forbindelse med forundersøkelsene av værmessig tilgjengelighet kan gjenbrukes, men at dette må suppleres noe, blant annet med et tilstrekkelig antall vindpølser. Antatt tilleggskostnad for meteorologisk utstyr er rundt 1,2 mill. kr Utendørs elektro flyoppstilling Posten omfatter følgende hovedelement: - Utendørs lysanlegg o lys flyoppstilling (6 plasser) o lys avisingsplattform o lys taksebaner og skiltlys - Utendørs driftstekniske anlegg o fly-strøm o andre driftstekniske anlegg Basert på en vurdering av enhetspriser på nødvendig utstyr (master, armatur etc.), har en kommet fram til en sannsynlig kostnad på disse arbeidene på mellom 6 og 8 mill. kr Utendørs tele og overvåkning Posten omfatter utvendige teleanlegg. Omfanget er usikkert da prosjekteringsgrunnlag ikke er på plass, men det vil i hovedsak dreie seg om overvåkningskamera og styring av porter etc. Det settes av en post på 3 5 mill. kr til dette. 27

28 4.28 Generelle kostnader Posten generelle kostnader omfatter i hovedsak utgifter til prosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse. For denne arbeidspakken antas disse kostnadene å ligge noe høyere enn for arbeidspakke 2 på grunn av mer krevende og omfattende prosjektering, og vil sannsynligvis ligge et sted mellom 20 og 35 mill. kr Påslag for uspesifiserte kostnader For å ha budsjettmidler til å takle uforutsette kostnader på element som ikke er kommet med, er det i post 4.32 tatt med en reserve på ca 10 %. For arbeidspakke AP4 utgjør dette mellom 25 og kr Basisbudsjett arbeidspakke AP 4 banesystem Ovenstående forutsetninger gir et totalt basisbudsjett for AP 4 alt. 1 på 392,7 mill. kr. (2012). Fordeling på hovedposter framgår av tabell 4.1. For alt. 2 er tilsvarende tall på 420,3 mill. kr. Fordeling på hovedposter framgår av tabell 4.2. Tabell 4.1: Basisbudsjett alt. 1 fordelt på hovedposter, arbeidspakke A4. 28

29 Tabell 4.2: Basisbudsjett alt. 2 fordelt på hovedposter, arbeidspakke A4. 5. BYGNINGSMASSE (AP 5) Investeringsestimatet er basert på arkitekttegninger for bygninger på terminalområdet og omfatter følgende bygg: Terminalbygning (ca m2) Hangar (ca m2) Driftsbygning (ca m2) ATC Tårn Antatt omfang av andre bygninger og anlegg; energisentral, miljøstasjon, sandsilo osv. Figur 5.1 viser et oversiktsbilde av modell for terminalområdet. 29

30 Figur 5.1: Modellbilde av bygninger på terminalområdet med næringsbygg bakenfor. (NSW) Prissettingen er basert på prisbank (NSW) oppdatert til 2012 nivå med informasjon fra kjente flyplassanlegg som er under arbeid nå. I utgangspunktet er bygningsmassen tilpasset alt.2. (2 000 m rullebane). Dersom alt. 1 bygges (1 550 m rullebane) innebærer dette mindre fly og dermed færre samtidige passasjerer i terminalbygningen. En kan derfor greie seg med et noe mindre ekspedisjonsbygg. Det er også antatt at en med mindre bane også kan greie seg med et noe mindre driftsbygning. I forhold til alt. 2 er derfor ekspedisjonsbygg og driftsbygg redusert med henholdsvis 30 og 25 % i kostnad (størrelse). 5.1 Felleskostnader Felleskostnadene består i hovedsak av rigg/drift, dokumentasjon og hjelpearbeider for tekniske installasjoner. I dette budsjettet er felleskostnadene antatt å ligge mellom 40 og 60 mill. kr. 5.2 Ekspedisjonsbygg Terminalbygningen er dimensjonert for et årlig passasjertall på Det er tatt med kostnader for et enkelt bagasjehåndteringssystem og det er regnet med normal standard på utførelse og materialvalg. Dog er det tatt høyde for de noe spektakulære og flotte takkonstruksjonene som ligger i arkitektens forslag. Figur 5.2 viser plan for 1. etasje i bygningen. Figur 5.3 på neste side viser foreslått utforming av bygningen. 30

31 5.6 Hangar Det er tatt med et hangarbygg på ca m2, primært beregnet på helikoptre stasjonert på lufthavna. Kostnadene for denne er beregnet til å ligge mellom 90 og 120 mill. kr. Det er gått ut i fra samme størrelse på hangarbygg i begge banealternativ. 5.7 Øvrige bygninger Kostnad for øvrige bygninger på lufthavna som energisentral, miljøstasjon, sandsilo osv., er beregnet til å ligge mellom 16 og 23 mill. kr. 5.8 Generelle kostnader I budsjettet for utbyggingen ved andre lufthavner generelle kostnader for byggningsmasse normalt stipulert til % av entreprisekostnad. Generelle kostnader omfatter blant annet program /forprosjekt, prosjekteringskostnader, byggekontroll m.m. Her er generelle kostnader stipulert til å ligge mellom 55 og 75 mill. kr. for alt. 1 og mellom 65 og 85 mill. kr. for alt Påslag for uspesifiserte kostnader Det er tatt med en post for uspesifiserte kostnader på mellom 26 og 34 mill kr, tilsvarende ca 8 % av entreprisekostnad Basisbudsjett arbeidspakke AP5 bygningsmasse Ovenstående forutsetninger gir et budsjett for AP 5 dersom en legger basisverdi av enhetspriser til grunn på 475 mill. kr. (2012) for alt. 1.. Fordeling på hovedposter framgår av tabell 5.1. Tabell 5.1: Budsjett arbeidspakke AP 5 for alt. 1, basisverdi fordelt på hovedposter Bygningsmasse 5.1 Felleskostnader (rigg/drift) Ekspedisjonsbygg Tårn / Sikringsanlegg Tilleggsutstyr tårn Teknisk bygg Driftsbygning Generelle kostnader Spesielle kostnader Marginer for usikkerhet BASISBUDSJETT For alt. 2 er tilsvarende tall 575 mill. kr. Fordeling på hovedposter i dette alternativet er vist i tabell 5.2 på neste side. 32

32 Tabell 5.2: Budsjett arbeidspakke AP 5 for alt. 2, basisverdi fordelt på hovedposter 6. LANDSIDE (AP 6) Arbeidspakke AP 6 omfatter parkeringsanlegg og internveier på lufthavnas landside inklusive atkomstveg, belysning og teknisk utstyr for parkering. 6.1 Felleskostnader (rigg/drift) Felleskostnader for denne arbeidspakken er antatt å ligge på mellom 2,2 og 3 mill kr. 6.2 Parkeringsanlegg og internveier landside Totalt areal som er forutsett opparbeidet på lufthavnas landside er ca m2. I dette arealet inngår ca 500 parkeringsplasser, 350 m atkomstveg og interne veier og grøntareal. Planering av arealet ned til uk overbygning er medtatt i AP2. Ut i fra en overslagsmessig beregning av mengder på asfalt, pukk, sandfang, kantstein etc. er det foreløpig kun stipulert en gjennomsnittlig entreprisekostnad pr. m2 basert på erfaringspriser som grunnlag for kalkylen. Foreløpig er denne antatt å ligge mellom 650 og 880 kr pr m Belysning atkomstveg og parkeringsplasser Det er foreløpig antatt et behov for ca 60 lysmaster på området. Inklusive hjelpearbeider, er dette antatt å ha en entreprisekostnad på mellom 2,2 og 2,9 mill kr. 6.4 Parkeringsutstyr Det er tatt med utstyr for innkreving av parkeringsgebyr. Kostnadene for dette er antatt å ligge mellom 3 og 4 mill. kr. 6.5 Grøntanlegg Restarealer på landside forutsettes gitt en god landskapsmessig utforming med grøntanlegg. Denne posten skal også dekke opparbeidelse av arealene inntil bygninger (landside 33

33 inngangspartier, påkjørsels sikringer, portåpninger etc.). Det er tatt med en rund sum post på mellom 7 og 12 mill kr til dette. 6.6 Generelle kostnader Generelle kostnader består her av prosjekteringskostnader, oppfølging byggeplass og byggeledelse. Det er satt av et beløp på mellom 2 og 3 mill. kr. 6.7 Påslag for uspesifiserte kostnader Det er avsatt en post for uspesifiserte kostnader på mellom 1,5 og 3,0 mill. kr. 6.8 Basisbudsjett arbeidspakke AP 6 utomhus landside Ovenstående forutsetninger gir et totalt budsjett for AP 6 dersom en legger basisverdi av enhetspriser til grunn på 56,8 mill. kr. (2012). Fordeling på hovedposter framgår av tabell 6.1. på neste side. Tabell 6.1: Budsjett arbeidspakke A6, basisverdi fordelt på hovedposter 7. KLARGJØRING FOR DRIFT (AP7) Denne arbeidspakken omfatter testing og igangkjøring av infrastruktur og utarbeidelse og godkjenning av dokumentasjon (lokale bestemmelser). En har valgt ikke å ta med kostnader for etablering og bemanning av driftsorganisasjon for ny lufthavn, opplæring av personell etc. fordi at en på nåværende tidspunkt ikke har tilstrekkelig oversikt over alle faktorer som vil innvirke på driftsorganisasjonens størrelse og sammensetning. Blant annet er det ennå ikke bestemt hvilken type lufttrafikktjeneste lufthavna skal ha. Det kan også tenkes flere måter å avvikle drifta av dagens lufthavn på med overgang av personell til ny lufthavn, som igjen kan ha innvirkning på personell og opplæringskostnadene for en ny driftsorganisasjon. 7.1 Testing og igangkjøring Det forutsettes en periode på ca 3 måneder for testing og igangkjøring av anleggene før lufthavna kan åpnes for ordinær trafikk. I tillegg til kostnader til full bemanning i denne perioden som er dekket inn under post 7.1, er det tatt høyde for kostnader mellom 3,0 og 4,5 mill. kr til dekning av innleide tjenester og eventuelle utbedringstiltak. 34

34 7.2 Utarbeidelse av dokumentasjon for lufthavna Det skal utarbeides dokumentasjon i henhold til gjeldende lov- og regelverk for lufthavner. Denne dokumentasjonen omfatter blant annet AIP som sannsynligvis krever arbeid tilsvarende ett årsverk for å få på plass. Videre skal det utarbeides lokalt regelverk, FDVdokumentasjon og andre styrende dokumenter for lufthavna. Kostnadene for denne aktiviteten er stipulert til å ligge mellom 3,3 og 5,0 mill. kr. 7.3 Brannbiler, brøyte og feieutstyr, biler etc. Anslag på kostnader bygger på et notat datert utarbeidet av Faggruppe Rullende Materiell i Avinor som et vedlegg til Avinors uttalelse til kommunedelplanen. Oversikt over materiell som er tatt med og priset framgår av tabell 7.1. på neste side. Tabell 7.1: Oversikt over driftsutstyr som inngår i budsjettallene Type maskiner Ca pris Brannbil 4x4, 6500 liter, 250 kg pulver 4,5 MNOK Brannbil 6x6, 8000 liter, 250 kg pulver 5,0 MNOK Brannbil 4x4/6x6, liter for egentrening/øvelser/reserve Overføres fra annen lufthavn 3 stk brede sope/blås 5,5 m a 3,5 MNOK 10,5 MNOK Selvgående sweeper Overføres 2 stk stor hjullastere m/utstyr a 2,2 MNOK 4,4 MNOK 1 stk medium hjullaster m/utstyr Overføres 1 stk liten hjullaster m/utstyr 1,2 MNOK Kjemikaliespreder på 6000 liter 1,5 MNOK Sandspreder på 9 kubikk. Muligens lastebil? 1,2 MNOK Mekanisk sandopptager 1,3 MNOK Selvgående snøfres 9,0 MNOK Fastsandspreder Overføres Unit snøfres Feiemaskin Lampekost Friksjonsmåler 2 småbiler 2 småbiler (adm. Biler, elektro, inspeksjonsbil) 1,0 MNOK TOTALSUM 39,6 MNOK Tatt hensyn til den usikkerheten som ligger i blant annet gjenbruk av utstyr fra dagens lufthavn, antas kostnadene for denne posten å ligge mellom 40 og 50 mill. kr. i 2012 kr. 7.4 Basisbudsjett arbeidspakke AP 7 Tabell 7.2 viser basisbudsjett for arbeidspakke A 7 på 45,5 mill kr fordelt på hovedposter. Tabell 7.2: Basisbudsjett AP 7 fordelt på hovedposter 35

35 7.5 Samlet basisbudsjett for m rullebane (alt. 1) Summert gir AP 1 AP 7 et basisbudsjett på 1, 98 mrd. kr. dersom en legger til grunn kotehøyde +7 på rullebanen. Legges rullebanen på kotehøyde +5 blir basisbudsjettet på 1,93 mrd. kr. 7.6 Samlet basisbudsjett for m rullebane (alt. 2) Summert gir AP 1 AP 7 et basisbudsjett på 2,50 mrd. kr. dersom en legger til grunn kotehøyde +7 på rullebanen. Legges rullebanen på kotehøyde +5 blir basisbudsjettet på 2,40 mrd. kr. 36

36 Vedlegg 1 Basiskalkyle (ekskl. mva) alt. 1 (1 550 m rullebane, kotehøyde rullebane +7) 37

37 38

38 Vedlegg 2 Basiskalkyle (ekskl. mva) alt. 2 (2 000 m rullebane, kotehøyde rullebane +7) 39

39 40

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer