Vi utdanner mennesker Norge trenger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi utdanner mennesker Norge trenger"

Transkript

1 Helse- og oppvekstfag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere helseutdanning

2 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Praksisprosjekt er en viktig arbeidsform i Praksisprosjektet er tverrfaglig og studiet av sluttes med fordypningsprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune. Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og du vil legge grunnlaget for en spennende karriere. Samarbeider om det faglige På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Skolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet for å sørge for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. Tett kontakt med næringslivet Alle skolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region. Helsefagutdanningene samarbeider med kommunene slik at de får dekket sine kompetansebehov. Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innenfor de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kommuner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet. Deltid Utdanningene er ettårig, men de strekker seg over to år som deltidsstudium, normalt med en til to studiedager pr. uke på skolen. Det er også ti ukers praksis/praksisprosjekt innlagt i studiet. Ta kontakt med den enkelte skole for å få informasjon om deres opplegg. Opptakskrav Det generelle grunnlaget for opptak til helsefag er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/autorisasjon fra relevant yrkes - ut danning fra videregående skole. b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse vurdering. Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Slik søker du Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro nisk på www. vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for dypning. På finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Husk at selv om du søker elektronisk, må du sende all dokumentasjon inn til skolen. For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søking og om Vigo.no kontakter du: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen Telefon Studielån og stipend Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

3 Her finner Yrkesrettet høyere utdanning! du oss FREDRIKSTAD GJØVIK HORTEN KONGSBERG PORSGRUNN OSLO Fagskolen i Porsgrunn holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark. Fra kantina ved Fagskolen Innlandet, som ligger sentralt plassert rett utenfor sentrum av Gjøvik. Østfold fagskole i Fredrikstad er samlokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier. Den nybygde Kuben yrkesarena på Økern i Oslo har et hyggelig studentmiljø med ca. 750 studenter. Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er samlokalisert med Horten videregående skole. Fredrikstad Østfold fagskole er en del av et større kompetanseområde med høgskole og andre kunnskapsbedrifter. Skolen er samlokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier. Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad, med kort vei til blant annet offentlig transport. Gjøvik Fagskolen Innlandet ligger sentralt plassert rett utenfor sentrum av Gjøvik. Det finnes 4000 studenter i dette området. Gjøvik-området er ledende innen industri og handel på innlandet. Næringsklyngen på Raufoss er internasjonalt kjent og en god samarbeidspartner for fagskolen. Horten Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er samlokalisert med Horten videregående skole. Skolens maritime avdeling er samlokalisert og samordnet med Høgskolen i Vestfold. Horten er med sine drøyt 4000 studenter en attraktiv by og et viktig knutepunkt på Østlandet. Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen kan fra sommeren 2015 tilby nye lokaler i Krona; Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter, som ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Lokalene er planlagt sambrukt med Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Lab er og undervisningsrom er utstyrt og designet med nyeste teknologi. Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter. Kongsberg kultur- og kunnskapssenter Krona ligger i Hasbergtjerndalen. Nybygget skal bl.a. romme Høgskolen i Buskerud og Fagskolen Tinius Olsen. Porsgrunn Fagskolen holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark, som bidrar til et bredt kompetansemiljø. I Grenland er det et rikt industriliv med stort behov for arbeidskraft. Oslo og Akershus Fagskolen Oslo Akershus ligger i den nybygde Kuben yrkesarena og har et hyggelig studentmiljø med ca. 750 studenter. Arbeidsmarkedet i Oslo er svært godt for fagskoleutdannede. Fagskolen Oslo Akershus har avdelinger på Bjørkelangen, Strømmen og Rud.

4 HELSEADMINISTRASJON Verdifull kompetanse SIW MERETE PAULSEN (42) Helsesekretær Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Oslo Universitetssykehus, Aker Utdannet i helseadministrasjon Jeg opplevde at studiet var veldig godt rettet inn mot vår faggruppe. Det var et skreddersydd opplegg med gode forelesere. SIW MERETE PAULSEN Siw Merete Paulsen jobber i en hektisk helsehverdag. Ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring er hovedoppgavene forskning og utvikling innen pasient- og pårørendeopplæring. Før hun begynte på fagskolen, hadde hun jobbet åtte år på Aker. Arbeidsgiver var veldig positiv til fagskole De ser verdien av kompetansen studiet gir. Jeg fikk permisjon med lønn for å studere, og det var utslagsgivende. For Paulsen har studiet lettet jobbmulighetene. Hun har fordypet seg i diagnosekoding og ser klart betydningen av større kunnskap om lovverk og administrasjon. Saksbehandling, kundebehandling, økonomi og kvalitetssikring er stikkord for kurset, og Paulsen er glad for den praksisnære tilnærmingen. HELSEADMINISTRASJON KURSKODE FHH03D/N studenten ha god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og regnskapsrutiner. Studenten skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Studenten vil ha økt sine ferdigheter i konfliktløsing, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. på ca. 10 uker er integrert i ut danningen.

5 PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID Jeg liker å hjelpe, og vil gjerne yte best mulig. Undervisningsopplegget med utstrakt bruk av samtalegrupper fungerer veldig bra. KAHINDO KAHAMBU Krevende reformer KAHINDO KAHAMBU (41) WENCHE LIE (32) CHRISTINA GRANLØF (30) Studenter på psykisk helsearbeid og rusarbeid Med bakgrunn fra hjemmesykepleie, miljøarbeid og psykiatri, har Wenche Lie, Christina Granløf og Kahindo Kahambu alle bestemt seg for å skaffe seg mer utdannelse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. I arbeidshverdagen møter de på hver sin kant pleie trengende eldre, mennesker med rus problemer og utsatt ungdom. Wenche Lie, som jobber i hjemmesykepleien, mener det er viktig å skaffe seg økt innsikt ettersom samhandlingsreformen gjør at flere med psykiske problemer skal kunne bo hjemme. PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID KURSKODE FHH14/D studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, pårørende, andre etater og institusjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner. praksis, og en praksis/praksisprosjekt-periode på ca. 10 uker er integrert i ut danningen.

6 VEILEDNING Med alle omstillingene som er i helsevesenet, er det viktig med økt kompetanse hos de ansatte. LIV SIRI G. IVERSEN Tid til etisk refleksjon TORHILD BERG (54), RAGNHILD JOHANSEN (50), TORUN MOEN (52) OG LIV SIRI G. IVERSEN (51) Studenter på veiledning Veiledningsfaget skal gi kompetanse i å veilede brukere, pårørende, lærlinger og kollegaer. De fire studentene Liv Siri G. Iversen, Torhild Berg, Torun Moen og Ragnhild Johansen har alle lang erfaring fra helsevesenet, men er samstemte om at de lærer mye på studiet. Vi vokser både faglig og som mennesker, forteller Torun Moen. Faget stimulerer til etisk refleksjon, gruppeprosesser og samarbeid. Faget er meget aktuelt i forbindelse med samhandlingsreformen og gir studentene unik innsikt i kommunikasjon og samarbeid rundt vanskelige prosesser. VEILEDNING KURSKODE FHH06D/N Studenten vil gjennom utdanningen tilegne seg teoretisk og praktisk kompetanse med dypere forståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Kommunikasjonsferdigheter står i fokus. Det innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere/pasienter, pårørende, elever/studenter, samt kvalifisere til kollegaveiledning. Bevisstgjøring av egen funksjon og rolle står sentralt i utdanningen, og studenten blir oppøvd til analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen og andres yrkesutøvelse. studenten ha tilegnet seg en bedre forståelse av hvordan roller, gruppeprosesser og andre faktorer påvirker samhandlingen, og benytte dette som veileder. på ca. 10 uker er integrert i ut danningen.

7 PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID Nødvendig omskolering ØYVIND LARSEN (54) Student på psykisk helsearbeid og rusarbeid Engasjerte medstudenter og flinke forelesere er noe av det beste med studiene her. ØYVIND LARSEN Etter 22 år i arbeidslivet, ønsket Øyvind Larsen å gjøre noe annet. Omskoleringen til helseog oppvekstarbeider var førstevalget etter at han selv opplevde å bli syk. Kunnskapen og erfaringen fra egen situasjon kommer godt med i studiene, og målet er å hjelpe andre som kommer i samme situasjon. I studiene på fagskolen er etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing sentrale temaer, i tillegg til at studentene lærer mye om arbeidsprosessene i psykisk helsearbeid og rusarbeid. PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID KURSKODE FHH14/D studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, pårørende, andre etater og institusjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner. på ca. 10 uker er integrert i ut danningen.

8 HELSE, OG ALDRING OG OMSORG Blir aldri utlært Når det jeg har lært de siste årene får satt seg litt, blir det nok enda mer utdanning på meg. I dette yrket blir jeg nok aldri helt utlært. ELIN SYNNØVE OLSEN ELIN SYNNØVE OLSEN (40) Student på helse, aldring og aktiv omsorg Elin Synnøve Olsen fra Fredrikstad tok helse- og oppvekstfag i Askim og startet sin karriere ved et eldresenter i Stockholm. Der jobbet hun i to år før hun flyttet hjem igjen, stiftet familie og begynte å jobbe i industrien. Da hun bestemte seg for å vende tilbake til helsevesenet, fant hun ut at hun manglet kompetanse å bygge videre på. Hun tok derfor først helsefagarbeiderstudier i Fredrikstad før hun begynte på helse, aldring og aktiv omsorg ved fagskolen. Her på Orkerød sykehjem har jeg min siste ut plasserings plass, og jeg er helt sikker på at jeg vil fortsette å jobbe innen eldreomsorgen, forteller hun. HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG KURSKODE FHH12D/N studenten ha tilegnet seg kompe tanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Studenten skal kjenne til hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. En viktig del av studiet er å få ferdig heter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studenten være i stand til å veilede og lede medarbeidere og også kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. praksis, og en praksis/praksis prosjektperiode

9 BARSEL OG BARNEPLEIE Det var sykehuset som oppfordret meg til å ta videreutdanning. Jeg valgte barsel fordi det var nytt og virket TERESE BJØNNES spennende. Vil jobbe med barn LISA MARIA ANTONSEN (32) OG TERESE BJØNNES (30) Studenter på barsel og barnepleie Terese Bjønnes fra Fredrikstad var utdannet hjelpepleier i 2000 og jobbet på lungemedisinsk avdeling ved Fredrikstad sykehus fram til hun begynte på fagskolen. Lisa Marie Antonsen fra Sarpsborg jobbet i hjemmesykepleien i Fredrikstad i 11 år. De to ble utplassert ved Ullevål sykehus under andre året på barsel og barnepleiestudiet. Begge to ønsker å jobbe videre med barn, og er glade for at de valgte en videreutdanning som åpner nye karrieremuligheter. Jeg har lyst til å jobbe med barn, gjerne små barn og på et sykehus. Det kunne jeg ikke uten videreutdanning, og da jeg så at fagskolen hadde dette, måtte jeg bare prøve. Det har vært et lærerikt og bra studie opplegg som har passet meg veldig fint, forteller Lisa Maria Antonsen. BARSEL OG BARNEPLEIE KURSKODE FHH07D/N Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barselkvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. Studenten har opparbeidet seg forståelse og empati for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser gjennom å være bevisst egne kunnskaper og ferdigheter. Studenten skal kunne erkjenne viktigheten av faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasientrettigheter og arbeidsmiljø. Aktuelle arbeidssteder kan være føde- og barselavdeling, nyfødtintensiv og barneavdeling i tillegg til kommunale og private institusjoner som ivaretar barn med spesielle behov. på ca. 10 uker er integrert i ut danningen.

10 OPPVEKSTFAG En god faglig Jeg får svar på mange spørsmål og ser helheten i det jeg driver med. MAY HELEN KNUTSEN plattform MAY HELEN KNUTSEN (51) jobber som barne- og ungdomsarbeider på Brånås skole/ SFO i Skedsmo kommune May Helen Knutsen hadde jobbet som teknisk tegner i 25 år etter endt utdannelse. I 2009 startet hun med voksenopplæring på IMENTE. I 2014 tok hun fagbrev som barn- og ungdomsarbeider på fagskolen. Min arbeidsgiver var veldig positiv til fagskole De ser verdien av kompetansen studiet gir. Jeg mener selv at utbyttet av å få mer fagkompetanse vil gi meg bedre plattform å stå på i arbeidet i skole og SFO. Dette er min motivasjon til å være i 80 % stilling i 2 år. Fagskolen gir meg grunnleggende forståelse og kunnskap om barns utvikling, pedagogikk, kommunikasjon, sosiologi, sosial kompetanse, lekeutvikling, voksenrollen, lover og forskrifter. Gjennom studiene har jeg blitt mer bevisst hvordan vi jobber i SFO og hvordan SFO er organisert. Det er viktig for meg at det ansettes fagarbeidere i skole/sfo, for å møte barn i dagens samfunn. Studiet har gjort meg tryggere, mer kunnskapsrik og gitt en økt bevissthet i min yrkesutøvelse. OPPVEKSTFAG KURSKODE FHO50D studenten ha økt sin grunn leggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren og for utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0 18 år. Studenten vil også ha fått kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår. Etter endt utdanning kan studenten jobbe i kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning, som assistenter i skole, boliger og institusjoner for barn og unge. praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i

11 Studier: Helse- og oppvekstfag BARSEL OG BARNEPLEIE KURSKODE FHH07D Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barsel kvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. Studenten har opparbeidet seg forståelse og empati for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser gjennom å være bevisst egne kunnskaper og ferdigheter. Studenten skal kunne erkjenne viktigheten av faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasientrettigheter og arbeidsmiljø. Aktuelle arbeidssteder kan være føde- og barselavdeling, nyfødtintensiv og barneav deling i tillegg til kommu nale og private institusjoner som ivaretar barn med spesielle behov. OPPVEKSTFAG KURSKODE FHO50D studenten ha økt sin grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren og for utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0 18 år. Studenten vil også ha fått kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår. Etter endt utdanning kan studenten jobbe i kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning, som assistenter i skole, boliger og institusjoner for barn og unge. MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE KURSKODE FHH11D/N studenten har tilegnet seg kompetanse i tverrfaglig sam arbeid som en forutsetning for å kunne bistå brukerne til å få en verdig hverdag til tross for sin funksjonsned settelse. Studiet gir kunnskap om miljø arbeid i et helhetsperspektiv, som gis til brukere med sammensatte behov. Studenten skal etter endt utdanning ha ferdigheter til å identifisere brukernes ressurser og til å benytte disse i sin samhandling med brukeren for å fremme livskvaliteten hos den enkelte. LIVSSTILS- OG KRONISKE SYKDOMMER KURSKODE FHH13D I samhandlingsreformen rettes fokus mot pasientgrupper innen rus- og psyki atriske lidelser, eldre omsorgstrengende og pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer som KOLS, hjerte- og kar lidelser, diabetes og sykelig overvekt. Denne ut danningen er rettet mot livsstils- og kroniske sykdommer. Helsestudiene vil tilbys på deltid over to år. REHABILITERING KURSKODE FHH04D/N Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse innen rehabilitering både på individnivå og systemnivå og utviklet fokus på brukermedvirkning, slik at brukeren kan få større innflytelse på sin egen rehabiliteringsprosess. Studenten skal kjenne til gjeldende lover og forskrifter og bli bevisst forskjellene innen og mellom forvaltningsnivåene. En viktig del av studiet er å bli bevisst egne kunnskaper og ferdigheter og å være i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med pasienten, pårørende og organisasjoner m.m. Studenten skal etter endt utdanning være i stand til å være personlig koordinator i individuelle planprosesser. Flere kurs på neste side

12 Studier: Helse- og oppvekstfag KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE KURSKODE FHH05D/N Etter endt utdanning skal studenten ha god faglig kompetanse og forstå hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/ eksistensielt. Gjennom studiet får studenten kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpeapparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. Sosiale rettigheter og trygdelovgivning som be rører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen er også viktige temaer i Studiet legger vekt på å ut vikle gode evner og ferdigheter i kommunikasjon med pasient og pårørende. Samtidig må studenten kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak med aktuelle samarbeidspartnere. DEMENS OG ALDERSPSYKIATRI KURSKODE FHH50D studenten ha tilegnet seg kompetanse til å ha en grunnleggende omsorgsevne for å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Mennesker med demens og alderspsykiatri er ingen ensartet gruppe, og som alle andre har de forskjellige behov og ulike interesser det er viktig å ta utgangspunkt i. Arbeid med personer med demens og alderspsykiatri må utføres på en måte som ivaretar deres helhetlige situasjon. Studenten skal kjenne til hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjonsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt i studiet. HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG KURSKODE FHH12D/N studenten ha tilegnet seg kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Studenten skal kjenne til hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. En viktig del av studiet er å få ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studenten være i stand til å veilede og lede medarbeidere, og også kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. TVERRFAGLIG MILJØ- ARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSE KURSKODE FHH09D/N Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid med alvorlig psykisk syke med rusproblem innenfor spesialisttjenesten og kommunehelsetjenesten. studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helseog oppvekstfagene. Studenten har opparbeidet seg god kunnskap og evne til å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommunikasjon ut fra behov i den enkelte pasientens situasjon. studiet. PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID KURSKODE FHH14/D studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på rørende, andre etater og institusjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner. praksis, og en praksis/praksisprosjektperiode på ca. 10 uker er integrert i Flere kurs på neste side

13 Studier: Helse- og oppvekstfag HELSEADMINISTRASJON KURSKODE FHH03D/N studenten ha god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskaps rutiner. Studenten skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse, sosial og oppvekstsektoren. Studenten vil ha økt sine ferdigheter i konfliktløsing, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. STERILFORSYNING I HELSETJENESTEN KURSKODE FHH10D Dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr er kalt sterilforsyning, og er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. studenten beherske arbeidsoppgaver innen sterilforsyning og ha kompetanse i hvordan smitteveier brytes og smitte spredning hindres. Den medisinsk-tekniske utviklingen i helsevesenet går stadig fremover, og det benyttes avanserte og dyre instrumenter og utstyr i pasientbehandling og kirurgi. Studiet er tilpasset profesjonsmessige premisser og skaper samtidig rom for studentenes utvikling og refleksjon over egen progresjon. Studiet vil tilbys på deltid over to år. Studiet kombinerer teori og på 15 uker er integrert i VEILEDNING KURSKODE FHH06D/N Studenten vil gjennom ut danningen tilegne seg teoretisk og praktisk kompetanse med dypere for ståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Kommu nika sjons ferdigheter står i fokus. Det innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere/ pasienter, pårørende, elever/ studenter, samt kvalifisere til kollegaveiledning. Bevisstgjøring av egen funksjon og rolle står sentralt i utdanningen, og studenten blir oppøvd til analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen og andres yrkesutøvelse. studenten ha tilegnet seg en bedre forståelse av hvordan roller, gruppeprosesser og andre faktorer påvirker samhandlingen, og benytte dette som veileder. VEILEDNING AV LÆRLINGER FOR INSTRUKTØRER OG FAGLIGE LEDERE MED ANSVAR FOR OPPLÆRING I BEDRIFT KURSKODE IKKE KLAR Med forbehold om godkjenning fra NOKUT vil dette være et tilbud til deg med ansvar for opplæring i bedrift uavhengig av bransje. Kunnskapsløftet stiller krav til innhold, dokumentasjon og vurdering av den bedriftsbaserte fag- og yrkesopplæringen. Det stiller derfor krav til at instruktører og faglige ledere har tilstrekkelig kompetanse og kan se opplæringen i et helhetlig perspektiv. Studieplanen er utarbeidet med bred representasjon fra bransjehold i arbeidsgruppen, der opplæringskontor, lærebedrift og lærling, har bidratt til at veilederutdanningen for fagarbeidere er utarbeidet av fagarbeidere. Formål med utdanningen er å kvalitetssikre opplæring i bedrift gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlinger/ lærekandidater innenfor alle fagretninger, styrker kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring og hever status for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift. Studiet er et halvt år fulltidsstudium, men organisert med fire samlinger fordelt på ett år (august til juni) og gir 30 fagskolepoeng. Undervisningen vil bli supplert med nettbasert støtte. Denne organiseringen og undervisningsformen gjør det mulig å være i jobb samtidig som du tar Inntakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole samt to års arbeidspraksis i eget fag for å sikre relevant bransjekunnskap og erfaring. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

14 Studieoversikt D=deltid N=nettbasert FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Kuben yrkesarena Avd. Oslo: Kabelgaten 10 12, 0580 Oslo kommune.no Avd. Rud: Avd. Strømmen: Avd. Bjørkelangen: HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH03 D Helseadministrasjon FHH50 D Demens og alderspsykiatri FHH04 D Rehabilitering FHO50 D Oppvekstfag FHH10 D Sterilforsyning for helsetjenesten FAGSKOLEN I VESTFOLD Postboks Horten Skippergt (faks) HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Postboks Kongsberg Tinius Olsens gt (faks) HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FAGSKOLEN TELEMARK Kjølnes ring Porsgrunn (faks) HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH12 N Helse, aldring og aktiv omsorg FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FHH06 D Veiledning ØSTFOLD FAGSKOLE Kobberslagerstredet Kråkerøy Postboks 884, 1670 Kråkerøy HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH12 N Helse, aldring og aktiv omsorg FHH03 D Helseadministrasjon FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FHH07 D Barsel og barnepleie FHH13 D Livsstils- og kroniske sykdommer FAGSKOLEN INNLANDET, GJØVIK Teknologiveien Gjøvik (faks) HELSE- OG OPPVEKSTFAG FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH12 N Helse, aldring og aktiv omsorg FHH03 D Helseadministrasjon FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie FHH07 D Barsel og barnepleie FHH06 D Veiledning FHH04 D Rehabilitering FHH50 D Demens og alderspsykiatri FHO50 D Oppvekstfag FHH09 D Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse Andre tilbud Fagskolene har flere typer utdanning med kortere studietid. Sjekk nettsidene via fagskolene.no for nærmere informasjon. VEILEDNING FHH06 D Veiledning Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

15 DESIGN OG TEKST: Millimeterpress FOTO: Terje Heiestad

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Helse- og oppvekstfag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere helseutdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar. Molde

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar. Molde Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund Brynhild Rossbach Hesthamar Molde 30.01.2018. Det norske utdanningssystemet Ph.d. Master Tertiært Bachelor Fagskole-utdanning Generell studiekompetanse Fag-, svennebrev

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Aud Larsen, Leder NUFHO Temaer: Hva er NUFHO? Helsefagskolens plass i utdanningssystemet Fagskoleutdanningens egenart Helsefagskolens kompetanse

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1

Ola Dølven, Fagskolen Innlandet 1 Byggdrifterkonferensen tirsdag 21. oktober 2014 Gratulasjonshilsen til alle bygg og framtidige byggdriftere! Litt generelt om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg Informasjon fagskoleutdanning

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling Attraktiv med fagskoleutdanning Rådgiversamling 14.03.2017 Hva er en fagskoleutdanning? Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående utdanning eller tilsvarende

Detaljer

Kreftomsorg og lindrende pleie

Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie I samarbeid med : Fagskolen Breivika Tromsø Mål for utdanningen Videreutdanningen

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no

Videreutdanning. for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører. www.aftenskolen.no Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere hjelpepleiere omsorgsarbeidere helsesekretærer aktivitører NY Autismeomsorg Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Helseadministrasjon Kreftomsorg Psykisk helsearbeid

Detaljer

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid Fagskolen i Troms avd. Tromsø Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksishefte for observasjonspraksis for Psykisk helsearbeid og rusarbeid Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning

Fagskoleutdanning. Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Godkjent i NOKUT Autismeomsorg Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Rehabilitering Spesialpedagogikk Veiledning Region 1:

Detaljer

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi Historikk Østfold Fagskole ble etablert i 1989 Lokalisert i Sarpsborg fram til 31.12.2011 Flyttet til Fredrikstad 1.1.2012 Ligger nå i et studentmiljø med blant annet Høgskolen i Østfold Totalt på området

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OBSERVASJONS- PRAKSIS

OBSERVASJONS- PRAKSIS Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksihefte for observasjonspraksis for Helse, aldring og aktiv omsorg Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag

Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag Saksnr.: 2015/399 Løpenr.: 46331/2016 Klassering: 223 Saksbehandler: Kristin St. Hilaire Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 07.06.2016 Rapport om bruk av tilskuddsmidler

Detaljer

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen.

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør. www.aftenskolen. Fjernundervisning Videregående skole Reform 94 Brevkurs Internettkurs Helse- og sosialfag GK Barne- og ungdomsarbeider Omsorgsarbeider Hjelpepleier VK-I Hjelpepleier VK-II Aktivitør Region 1: Peder Myhres

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie Barsel- og barnepleie Videreutdanning i barsel- og barnepleie for hjelpepleiere Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon: 73 57 28 00 Faks: 73

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013

Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid. Folkeuniversitetet Øst September 2013 Vesentlig endring endring av navn fra Oppvekstfag til Miljøarbeid innen barnog ungdomsarbeid Folkeuniversitetet Øst September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lillestrøm, Hamar, Rena, Kongsvinger,

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR STUDENTER PÅ SOSIALARBEIDERUTDANNINGENE (SOSIONOM, BARNEVERNSPEDAGOG, VERNEPLEIER) 1. Hva ønsker du å bruke utdanningen til? Bli en god sosialarbeider Bruke

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Hjelpepleierutdanning komprimert over 2 år Hjelpepleier www.aftenskolen.no 1 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring.

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Oslo, 23.05.06 Odd Mandal, SHdir Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 Rekruttering for betre kvalitet Utarbeidd av Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016

Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Møre og Romsdal - studenttall og tilskudd 2016 Sett inn rad og ark hvis andre tilbydere Sum tilskudd Tilbyder tilskudd 01.03.16 tilskudd 01.10.16 01.03.16 01.10.16 2016 Aldring og helse 5 3 97 625 58 575

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Komprimert utdanning

Komprimert utdanning Komprimert utdanning Klasseundervisning i studieretningsfagene Barne- og ungdomsarbeider Hjelpepleier Regionskontor: Peder Myhres veg 2, 7054 Ranheim Ekspedisjonstid: Hverdager kl. 08.00-15.00 Telefon:

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Utdanning for velferd. Workshop om utdanning Lena Engfeldt Seniorrådgiver

Utdanning for velferd. Workshop om utdanning Lena Engfeldt Seniorrådgiver Utdanning for velferd Workshop om utdanning 11.11.2011 Lena Engfeldt Seniorrådgiver Motivasjon for meldinga Hvorfor denne meldingen? Demografiutvikling, endret sykdomsbilde, mer kunnskapsintensive yrker

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og fagskoler Hva skal til for at fagskolene skal dekke kompetansebehov i kommunenes helse/omsorg- og oppvekstsektor?

Samarbeid mellom kommuner og fagskoler Hva skal til for at fagskolene skal dekke kompetansebehov i kommunenes helse/omsorg- og oppvekstsektor? Samarbeid mellom kommuner og fagskoler Hva skal til for at fagskolene skal dekke kompetansebehov i kommunenes helse/omsorg- og oppvekstsektor? KS FoU-prosjekt nr. 164021 Formål med prosjektet Agenda Kaupang

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer