2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR"

Transkript

1 MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder generelle vilkår og Lov om Forsikringsavtaler Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER HVA FORSIKRINGEN OMFATTER TRAFIKK VOGNSKADEFORSIKRING TRANSPORT ETTER SKADE HVILKE BEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM GJELDER VIRKNING FOR DEKNINGEN VED ANDRE PERSONERS HANDLINGER ANSVARSBEGRENSNINGER FORBEHOLD OM Å SETTE NED ERSTATNINGEN VED ENDRING AV RISIKO SIKKERHETSFORSKRIFTER REGRESS PREMIE IKKE BETALT FORSIKRINGSVERDI/ FORSIKRINGSSUM FORSIKRINGSVERDI FORSIKRINGSSUM UNDERFORSIKRING SKADEOPPGJØR SKADEMELDING FORHOLDET TIL PANTHAVER OG ANDRE MED ØKONOMISK INTERESSE I KJØRETØYET ALTERNATIVE OPPGJØRSMÅTER SKJØNN ERSTATNINGSBEREGNING DOKUMENTASJON EGENANDELER BONUS HVILKE KJØRETØYER SOM KAN OPPARBEIDE BONUS BONUSOPPTJENING (PREMIEREDUKSJON) BONUSTAP (PREMIEØKNING ETTER SKADE) RETTSHJELP UTGIFTER SELSKAPET DEKKER FORSIKRINGSSUM UTGIFTER SELSKAPET IKKE DEKKER SKADEOPPGJØR TILLEGGSVILKÅR FØRER-/PASSASJERULYKKESFORSIKRING UTVIDET DEKNING LEIEBIL FOR TOTALKUNDER MASKINSKADEFORSIKRING... 6 CAMPINGVOGNFORSIKRING... 6 De forskjellige kjøretøykategorier som er nevnt i dette vilkår følger definisjonene som er gitt i Kjøretøyforskriftene om krav til kjøretøy. 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1.1 Trafikkforsikringen, se punkt 3.1, gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker), eier og enhver rettmessig bruker av kjøretøyet. 1.2 Vognskadeforsikringen, se punkt 3.2, gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker) og eier. 1.3 Etter særskilt avtale gjelder forsikringen til fordel for panthaver og andre med økonomisk interesse i kjøretøyet. 1.4 Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte. 1.5 Forsikringen trer i kraft når den er notert av selskapets representant, ved kjøp tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 2.1 Forsikringen gjelder i Europa, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunis og Tyrkia. 2.2 Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 3.1 TRAFIKK Forsikringen gjelder skade voldt av det forsikrede kjøretøy med tilhenger og dekker: Erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for motorvognansvar. Innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), dekkes erstatningsansvar etter norske regler dersom dette gir høyere erstatning. For skade på ting, unntatt skade på gods som blir ført med kjøretøyet, er selskapets ansvar kr for hvert skadetilfelle Rettshjelp som personlig eier eller fører av kjøretøyet, se punkt VOGNSKADEFORSIKRING Forsikringen omfatter det forsikrede kjøretøy slik det er angitt i I tillegg omfattes ett ekstra sett dekk med felg av den type som kjøretøyet seriemessig er utstyrt med og fabrikkmontert medieanlegg i bilen. Videre omfatter forsikringen - begrenset til kr medieanlegg ut over det som er nevnt ovenfor og som er fastmontert eller montert i tyverikassett. - annet lovlig fastmontert tilleggsutstyr. - sikkerhetsutstyr som barnesete, FG-godkjent bilalarm og brannslokningsapparat. Likeledes kjøredresser, hjelmer, hansker og støvler til forsikret motorsykkel/moped/snøscooter. - lakk/folie utover motorvognens seriemessige utførelse. Beløpet kan forhøyes ved avtale. For traktor/arbeidsmaskin omfatter ikke forsikringen tilleggsutstyr som grave- og lasteutstyr, skogsutstyr, snøplog, snøfreser, kompressor eller annen redskap, med mindre dette er særskilt avtalt. For bobil omfatter forsikringen, etter de samme bestemmelser som for campingvogn, også løst utstyr og personlige eiendeler som befinner seg i bobilen med inntil kr Se punkt 1 i vilkårene for campingvogn Brannforsikring omfatter: skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon Delkaskoforsikring omfatter: Det som er nevnt i punkt og i tillegg: 1. Tyveriforsikring, som dekker skade ved tyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Det anses ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand. Se sikkerhetsforskrift punkt

2 2. Glassruteforsikring, som dekker bruddskade på kjøretøyets utvendige glassruter (herunder takluke av glass/pleksiglass), unntatt glasstak og glass i lykt og speil. Erstatningen er begrenset til 50 % av kjøretøyets gjenanskaffelsesverdi umiddelbart før skaden inntraff. Det er en betingelse for rett til erstatning at glassruten skiftes. Ved reparasjon av glassrute er erstatningen begrenset til kr 750. Begrensningen gjelder selv om flere skader repareres samtidig. 3. Redningsforsikring for biler, motorsykler og mopedbiler, som omfatter medlemskap i Falck Redning AS. Medlemskapet omfatter bl.a.: - Assistanse på veien - Assistanse på hjemmeadresse - Hjemtransport av havarert/stjålet kjøretøy - Hjemreise etter havari/tyveri av kjøretøy For redningen gjelder medlemsvilkårene for Falck Redning AS. Ved rekvirering skal Falck Redning AS kontaktes. 4. Transportskade, som dekker kjøretøy (med tilhenger) og som har oppstått til lands eller vanns hvor transporten inngår som et naturlig ledd i kjøretøyets bruk Kaskoforsikring omfatter: Det som er nevnt i punkt og i tillegg skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning Redusert kaskoforsikring for tung motorsykkel. (Kasko i 8 måneder) Hvis det er avtalt kasko i 8 måneder dekkes skade etter punkt og Skade etter punkt (kaskoskade) dekkes i perioden 1. mars - 31.oktober. I øvrige deler av året erstattes skade etter punkt etter regelen i punkt 4.3.4, dvs. at erstatning reduseres i forholdet mellom betalt premie og den premie som skulle vært betalt. 3.3 TRANSPORT ETTER SKADE Hvis forsikringen omfatter skade etter punkt 3.2.1, eller og skaden ellers er erstatningsmessig erstattes også nødvendig transport av kjøretøyet fra skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted. Forsikringen dekker også nødvendige utgifter til hjemtransport av stjålet kjøretøy. For snøscooter er erstatningen for transportomkostninger begrenset til 50 % av erstatningen for selve skaden. 4 HVILKE BEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM GJELDER 4.1 VIRKNING FOR DEKNINGEN VED ANDRE PERSONERS HANDLINGER Handlinger og unnlatelser fra den som med sikredes samtykke er ansvarlig for kjøretøyet, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av sikrede selv. 4.2 ANSVARSBEGRENSNINGER Forsikringen omfatter ikke: skade som oppstår når kjøretøyet er rekvirert av offentlig myndighet eller er i ervervsmessig utleie skade som oppstår under frikjøring på lukket bane og trening til eller deltakelse i hastighetsløp eller fartsprøve skade som oppstår når kjøretøyet blir ført av en person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, og sikrede eller den som er ansvarlig for kjøretøyet visste eller måtte forstå det skade ved brudd på grunn av materialsvikt, konstruksjonsfeil, frost, slitasje som er en naturlig følge av ordinær bruk, eller annen gradvis forringelse skade som sikrede har voldt forsettlig. Har sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye verdiforringelse utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling, forbedringer og forandringer i forbindelse med reparasjon. 4.3 FORBEHOLD OM Å SETTE NED ERSTATNINGEN VED ENDRING AV RISIKO Forsikringstaker skal straks underrette selskapet dersom den årlige avtalte kjørelengde overskrides. Avtalt årlig kjørelengde går frem av Kjørelengden beregnes fra hovedforfall til hovedforfall. Ved skade blir kilometerstand på skadetidspunktet sammenholdt med siste noterte kilometerstand i selskapet. Dersom noteringsdato ikke sammenfaller med forsikringens hovedforfall beregnes kjørelengden fram til hovedforfall forholdsmessig av årlig lengde. Ved vurdering av om det det foreligger en overskridelse av kjørelengden har det ingen betydning om overskridelsen har funnet sted i tidligere forsikringsår Forsikringstaker skal straks underrette selskapet dersom det foretas endringer av kjøretøyets spesifikasjoner som gjør at kjøretøyet blir lik eller tilnærmet lik et kjøretøy med annen modellbetegnelse. Montering av sidevogn på motorsykkel skal også meldes Forsikringstaker skal straks underrette selskapet ved endring av andre avtalte forutsetninger for fastsettelse av forsikringspremien. De avtalte forutsetninger skal fremgå av Unnlater forsikringstaker og gi melding om forhold nevnt i punktene til begrenses selskapets ansvar for vognskaden med et beløp som svarer til forholdet mellom den premie som faktisk er beregnet og den som skulle vært beregnet. Erstatningsreduksjonen kan ikke overstige kr Ved utbetaling etter trafikkforsikringen, punkt 3.1.1, har selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren dersom vedkommende har unnlatt å melde forhold nevnt under punktene til til selskapet. 4.4 SIKKERHETSFORSKRIFTER Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt nedenfor til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar nedsettes eller falle helt bort Sikkerhetsforskrift vedlikehold Kjøretøyet skal vedlikeholdes på en slik måte at det tilfredsstiller kravene gitt i offentlige forskrifter om bruk av kjøretøy, herunder krav til mønsterdybde for dekk Sikkerhetsforskrift tyveri og hærverk 1. Tenningsnøkkel skal være fjernet fra kjøretøyet når det ikke er personer i/på det. 2. Kjøretøyet skal være lukket og låst og nøkler skal oppbevares på betryggende måte og adskilt fra kjøretøyet når det ikke er personer i/på det. For motorsykkel gjelder i tillegg at den minst skal være låst med original(e) lås(er). 3. Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av kjøretøyet som er midlertidig avmontert, skal være innelåst i bagasjerom eller rom i bygning. Som alternativ kan ekstra dekk og felger oppbevares i fellesgarasje såfremt de er fastlåst/-boltet til bygning. 4. Tilleggsutstyr skal være montert til kjøretøyet slik at det ikke kan fjernes uten ved bruk av verktøy eller nøkkel. 5. I anledning salg av kjøretøyet skal eieren, eller en som eieren har gitt myndighet til å bistå salget, være med denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg i/på det. 6. Sikkerhetsutstyr som kjøredresser, hjelmer, MC-hansker og - støvler skal være nedlåst i fastlåste/-boltede vesker/rom eller fastlåst til kjøretøyet Sikkerhetsforskrift bruk 1. Person som fører kjøretøyet, skal ha gyldig førerkort for den aktuelle kjøretøykategori. Fører av kjøretøy hvor førerkort ikke er påkrevet, skal fylle de kriterier som myndighetene stiller. 2

3 2. Ved øvelseskjøring skal de krav som vegtrafikkloven og de stedlige politimyndigheter stiller, være oppfylt. 3. Kjøretøyet og tilhenger skal ikke belastes ut over hva som er angitt i vognkortet. 4.5 REGRESS Har selskapet i henhold til Bilansvarsloven, trafikktrygdeerklæring eller etter punkt 1.2, betalt erstatning som selskapet etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, kan selskapet kreve beløpet fra forsikringstakeren eller person som kan identifiseres med forsikringstakeren. 4.6 PREMIE IKKE BETALT Ved manglende premiebetaling opphører selskapets ansvar og erstatning bortfaller. Erstatning etter trafikkforsikringen, punkt til forsikringstaker eller person som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også. Pliktig erstatning til tredjemann etter trafikkforsikringen, punkt 3.1.1, kan kreves tilbakebetalt av forsikringstakeren eller av en person som kan identifiseres med forsikringstakeren. 5 FORSIKRINGSVERDI/ FORSIKRINGSSUM 5.1 FORSIKRINGSVERDI Forsikringsverdien for kjøretøyet, nevnt i punkt 3.2, beregnes til hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe og omregistrere tilsvarende -eller i det alt vesentlige tilsvarende - utstyrt kjøretøy/del av samme merke, modell, type, årgang, utførelse og stand - gjenanskaffelsesverdien. Forsikringsverdien for tilleggsutstyr nevnt i punkt 3.2, når dette skades uten at kjøretøyet er påført totalskade, settes til hva det vil koste selskapet å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff. Forsikringsverdien reduseres med 10 % pr. år fra 2 år etter at gjenstanden var kjøpt som ny. 5.2 FORSIKRINGSSUM Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for premiefastsettelsen. Forsikringssummen er ikke bevis for forsikringsverdien, men setter øvre grense for erstatningen. 5.3 UNDERFORSIKRING Hvis forsikringssummen inngår som grunnlag for premiefastsettelsen og den er lavere enn forsikringsverdien, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og forsikringsverdi. For personlig løsøre og tilbehør med angitt sum erstattes skaden inntil denne summen. 6 SKADEOPPGJØR Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 6.1 SKADEMELDING Skade skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Følgende skader skal meldes politiet: personskade, brann, tyveri og hærverk. Sammenstøt med dyr skal meldes politi eller viltnemnd. 6.2 FORHOLDET TIL PANTHAVER OG ANDRE MED ØKONOMISK INTERESSE I KJØRETØYET Kan medforsikret kreve dekning for sitt tap, selv om selskapet ikke er ansvarlig overfor forsikringstaker eller en annen medforsikret, inntrer selskapet i eventuell panterett/sikkerhetsrett i samme utstrekning som den betalte erstatning. Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthaver og andre med økonomisk interesse i kjøretøyet, enn nedgangen i omsetningsverdi som følge av skaden. 6.3 ALTERNATIVE OPPGJØRSMÅTER Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved - kontantoppgjør - reparasjon - gjenanskaffelse - at selskapet fremskaffer ting tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - den skadde tingen. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 6.4 SKJØNN Fastsettelse av skadens størrelse og forsikringsverdi avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. 6.5 ERSTATNINGSBEREGNING Før fradrag av egenandel og eventuell reduksjon for underforsikring beregnes erstatningen slik: Er kjøretøyet tapt, eller vil reparasjon av skaden ikke være økonomisk forsvarlig, settes skaden lik forsikringsverdien. Selskapet avgjør hvem som skal beholde det skadde kjøretøyet. Hvis sikrede beholder kjøretøyet, gjøres fradrag for gjenverdi og omregistreringsavgift Kan skaden repareres, erstattes reparasjonskostnadene. Hvis reparasjon av de enkelte deler vil være teknisk eller økonomisk uforsvarlig, utskiftes de med likeverdige deler. Hvis det avtales at erstatningen skal betales ved kontantoppgjør og det ikke kan dokumenteres ved faktura at kjøretøyet er reparert ved et verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted. Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer Ved skade på vare-, stasjons- og personbiler hvor reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi (listepris) på skadedagen har forsikringstakeren rett til ny bil av samme merke, årgang og modell dersom: - bilen ikke har kjørt over km og - skaden inntreffer innen ett år etter at bilen som fabrikkny ble registrert på forsikringstakeren og - bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overstiger 10 % av bilens nyanskaffelsesverdi. Selskapet kjøper ny bil og den skadde bilen tilfaller selskapet. Ønsker ikke sikrede ny bil av samme merke, årgang og modell, erstatter selskapet det en ny bil av samme merke, årgang og modell faktisk ville koste selskapet. 6.6 DOKUMENTASJON Dokumentasjon for skadde/tapte gjenstander skal fremlegges hvis selskapet forlanger det. Selskapet kan også forlange at kvittering for gjenkjøp fremlegges før erstatning utbetales. 6.7 EGENANDELER I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor. Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter at egenandelen er fratrukket. Det trekkes bare en egenandel for hvert skadetilfelle - den høyeste. 1. Ved ansvarsskade, punkt 3.1.1, fratrekkes ingen egenandel. 2. Ved reparasjon av glassrute fratrekkes ingen egenandel. Ved skifte av glassrute er egenandelen kr Ved brann- og tyveri- og transportskader er egenandelen kr 3.000, med unntak av for moped (ikke mopedbil) hvor egenandelen er kr Kan det dokumenteres at FG-godkjent tyverialarm var i drift på skadetidspunktet, fratrekkes ingen egenandel ved tyveri av kjøretøyet eller deler av dette hvis disse var sikret ved alarmen. 4. Ved annen vognskade på det forsikrede kjøretøy er egenandelen kr 3.000, dersom det ikke er avtalt høyere egenandel, se For moped (ikke mopedbil) er egenandelen kr Er føreren, med unntak av moped- eller traktorfører, i skadeøyeblikket under 25 år forhøyes egenandelen med kr Dette gjelder selv om forhøyet egenandel er avtalt. Ved fysisk sammenstøt med dyr som går løs reduseres egenandelen med inntil kr Det forutsettes at sammenstøtet oppstod under kjøring og at forholdet omgående har blitt rapportert til politi eller viltnemnd. 3

4 5. Ved rettshjelpforsikring er egenandelen kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 6. Ved redningsskade som omfattes av medlemskapet i Falck Redning AS er egenandelen kr BONUS 7.1 HVILKE KJØRETØYER SOM KAN OPPARBEIDE BONUS Det beregnes bonus for biler og motorsykler over 125 ccm (kun kasko). 7.2 BONUSOPPTJENING (PREMIEREDUKSJON) Bonus reguleres ved forsikringens hovedforfall. Ved kjøring i forsikringsåret uten bonusreduserende skade, reduseres neste års bonusbærende premie med 10 % hvert år inntil oppnådd 70 %. Ved skadefri kjøring i nye 5 år, oppnås 75 %, og med ytterligere 5 skadefrie år kan man velge om man fremdeles vil stå på 75 % eller rykke opp til 80 %. Hvis man velger å bli stående på 75 % vil første bonusberøvende skade ikke medføre bonustap. Når forsikring overføres direkte fra annet selskap, beholdes opparbeidede bonusrettigheter. Øvrige regler om bonusoverføring kan opplyses på anmodning. 7.3 BONUSTAP (PREMIEØKNING ETTER SKADE) Bonustapet beregnes for trafikk- og kaskoforsikring, selv om selskapet utbetaler erstatning bare under en av forsikringsformene. Det beregnes ikke bonustap ved følgende skader: - Fysisk sammenstøt med dyr oppstått under kjøring dersom forholdet omgående har blitt rapportert til politi eller viltnemnd. - Skade forårsaket av gnagere. - Tyveriskader - unntatt skader ved hærverk som ikke har forbindelse med tyveri eller forsøk på tyveri av kjøretøyet. - Brann-, transport-, glassrute-, natur- og redningsskader. Definisjon på naturskader følger bestemmelsene i Lov om naturskader. Bonus reguleres ved forsikringsavtalens hovedforfall. Ved mer enn 1 skade i forsikringsåret beregnes ny bonus ved å ta utgangspunkt i den bonus man rykker ned til etter første skade, deretter finner man ny bonus etter andre skade osv. Bonus reduseres etter følgende tabell: Bonus før skade Bonus etter skade 80 % 70 % - 1. år 75 % 6. år 75 % - 1. år 75 % 1-5 år 60 % 70 % 1-5 år 40 % 60 % 30 % 50 % 20 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 % - 10 % 10 % - 20 % 0 % - 40 % -10 % - 50 % -20 % - 60 % -30 % - 70 % Større tilleggspremie fastsettes spesielt. 8 RETTSHJELP 8.1 UTGIFTER SELSKAPET DEKKER I hvilken egenskap sikrede er dekket Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig fører av det forsikrede kjøretøy. Rettshjelputgifter for dødsbo dekkes ikke. Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning Utgifter til rettsbehandling Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Saksomkostninger ved forlik Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (se Domstolsloven 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for særdomstol (se Domstolsloven 2), dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgifter til forberedelse og behandling for særdomstolen kan kreves dekket Tvist etter at forsikringen er opphørt Dersom den sikredes kjøretøy er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Likeledes dekkes tvist oppstått etter forsikringens opphør hvis den grunner seg på begivenhet som inntraff mens forsikringen var i kraft, med mindre den dekkes av annen rettshjelpforsikring Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 8.2 FORSIKRINGSSUM Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Ved tvist som anlegges som gruppesøksmål etter Tvisteloven kapittel 35 er den samlede erstatning for alle tvistene begrenset til kr Tvister som kan behandles i Finansklagenemnda er begrenset til kr Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Spesiell egenandel se punkt 6.7, underpunkt UTGIFTER SELSKAPET IKKE DEKKER Selskapet dekker ikke utgifter ved 1. tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. 2. tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, arv, krav om omstøtelse av gave, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 3. tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. 4. tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 5. tvist som gjelder straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred). 4

5 6. tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra dekning. 8.4 SKADEOPPGJØR 1. Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 2. Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. 3. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 4. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 9 TILLEGGSVILKÅR 9.1 FØRER-/PASSASJERULYKKESFORSIKRING Tilleggsdekningen gjelder kun når den fremkommer på Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter de personer som til enhver tid er lovlig og rettmessig fører av og passasjer i kjøretøyet. Forsikringen opphører ved utløpet av det år forsikrede fyller 80 år. Forsikringen gjelder ikke for haikere Hva forsikringen omfatter Selskapet svarer for ulykkesskade som skyldes trafikkuhell som rammer føreren av og passasjerene i kjøretøyet. Med ulykkesskade menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av sikredes vilje. Skade på sinnet alene regnes ikke som ulykkesskade Forsikringssummer Forsikringssummen er kr ved fullstendig medisinsk invaliditet, ved delvis invaliditet tilsvarende mindre etter invaliditetsgraden. Forsikringssummen ved død er kr , dersom sikrede da denne døde, hadde ektefelle/samboer (felles adresse i Folkeregisteret) i live eller barn under 21 år. Hvis ikke er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr Samlet erstatning ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange som blir skadet, er begrenset til kr Overskrides denne forsikringssum av de individuelle krav, fordeles beløpet mellom de skadde med hver enkelts prosentandel av den totale skaden Ansvarsbegrensninger/Sikkerhetsforskrifter De begrensninger og sikkerhetsforskrifter som gjelder for motorvognforsikringen og Generelle vilkår gjelder også for fører- /passasjerulykkesforsikringen så langt de er anvendelige. I tillegg gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: - den skadde må straks søke lege og følge legens råd/behandlingsopplegg. - den skadde må la seg undersøke av lege utpekt av selskapet dersom selskapet forlanger det. For øvrig gjelder selskapets vilkår for ulykke med unntak av reglene om erstatning for behandlingsutgifter. Disse kan fås utlevert på anmodning Begunstigelse Ved utbetaling av forsikringssum for død, er ektefelle/samboer begunstiget. Har ikke avdøde ektefelle/samboer er legale arvinger etter loven begunstiget. 9.2 UTVIDET DEKNING Tilleggsdekningen gjelder kun når den fremkommer på Dersom erstatningen for vognskaden reduseres med henvisning til motorvognvilkårenes punkt 4 gjøres samme reduksjon gjeldene for den utvidete dekning. Forsikringen omfatter Bagasjeforsikring Forsikringen dekker skade på ting ved tyveri av bagasje fra kjøretøy og skade på bagasje som følge av erstatningsmessig vognskade. Erstatningen er begrenset til kr Forsikringen omfatter ikke ting av edelt metall, perler, edle stener, penger, bankbøker eller verdipapirer. Forsikringen dekker heller ikke skade som er dekket ved annen forsikring. Egenandelen er kr Det trekkes ikke egenandel hvis det ved samme skadetilfelle er gjort fradrag for egenandel under vognskadeforsikringen. Det trekkes heller ikke egenandel ved tyveriskade hvis det kan dokumenteres at FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet og de stjålne gjenstander var sikret ved denne alarm Leiebilforsikring/kontantoppgjør Forsikringen gir rett til enten leiebil eller kontantoppgjør. Forutsetning for erstatning er at det foreligger en erstatningsmessig vognskade, unntatt glassrute- og redningskade. Selskapet svarer ikke for følger av streik, lockout o.l.. Leiebil Det kan leies en bil i klasse B (VW Polo eller lignende). Ved leie av større bil, må sikrede selv betale mellomlegget. Ved reparasjon av kjøretøyet er antall leiebildager begrenset til normal reparasjonstid i henhold til takstrapport med tillegg av nødvendig ventetid på deler og lignende. Ved tyveri av kjøretøyet er antall dager begrenset til når bilen kommer til rette med tillegg for eventuell reparasjonstid i følge takstrapport. Ved totalskade (kondemnasjon) til det antall dager som medgår til å skaffe tilsvarende kjøretøy. Uansett er maksimal erstatningstid 20 dager. Kontantoppgjør Dersom leiebil ikke benyttes, utbetales det kontant kr 250 pr dag. For øvrig gjelder samme regler som for leiebil Spesiallakk Dekningen omfatter erstatning for skade på lakk/folie ut over ordinær dekning med kr ved erstatningsmessig vognskade Nøkkelforsikring Forsikringen erstatter inntil kr til innkjøp av nye nøkler til den forsikrede bil, dersom disse skades, mistes eller blir stjålet. Det utbetales maksimalt en erstatning pr forsikringsår. Skades eller mistes nøkkelen er egenandelen kr 500. Ved tyveri som anmeldes til politiet, betales ingen egenandel. 5

6 For biler med startsperre forutsettes det at bilens nøkler omkodes. Kostnaden med omkoding inngår. Tap av nøkkel gir ikke rett til leiebil. 9.3 LEIEBIL FOR TOTALKUNDER Forsikringstakere som i forsikringsbeviset er benevnt som Totalkunde og som har full kaskoforsikring, har rett til leiebil i inntil 10 dager ved erstatningsmessig vognskade på bilen. Antall dager bestemmes av normal reparasjonstid i henhold til takstrapport med tillegg av nødvendig ventetid på deler og lignende. Det kan leies bil i klasse B (VW Polo eller lignende). Ved leie av større bil, må sikrede selv betale mellomlegget. Retten til leiebil gjelder ikke ved redning eller glasskade. 9.4 MASKINSKADEFORSIKRING Tilleggsdekningen gjelder kun når den fremkommer på Forsikringen omfatter skade på - motor - girkasse - drivverk til motorvognens framdrift - elektronisk styreenhet ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig og før motorvognen har kjørt km eller før den er 8 år. Forsikringen omfatter ikke skade - som omfattes av motorvognens garanti - som andre kan holdes ansvarlig for - som skyldes normal slitasje - som skyldes korrosjon eller annen tæring - som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse - som skyldes ombygging, chiptrimming og liknende - som skyldes unormal bruk eller belastning av motorvognen - som skyldes manglende service/ettersyn - på batterier 2 Redningsforsikringen gjelder kun for tilhengere/campingvogner som er tilkoblet motorvogn med gyldig bilmedlemsskap i Falck Redning AS, se motorvognvilkårenes punkt underpunkt 3. 3 For campingvogner gjelder ikke forutsetningen i motorvognvilkårenes punkt (kaskoskade) om at skaden må ha en ytre årsak. Forsikringen dekker ikke skade som skyldes ujevnheter i terreng eller vei eller som følge av oppbremsing. 4 Dersom det er inngått avtale om forsikring av stasjonær campingvogn gjelder forsikringen kun på det sted som er angitt i forsikringsbeviset, samt under transport til og fra verksted i forbindelse med skade på campingvognen, service eller lignende. Transporten skal på forhånd godkjennes av selskapet. I tillegg omfattes også skade oppstått under flytting av campingvognen mellom sommer- og vinteroppholdsplass. Skader oppstått under annen transport eller forflytning erstattes ikke. 5 Sikkerhetsforskrift I tillegg til de sikkerhetsforskrifter som gjelder for motorvognforsikringen gjelder følgende: - Sikrede skal sørge for snømåking på og rundt campingvognen og forteltet slik at det ikke oppstår fare for skade. - Campingvognen inklusiv fortelt skal være lukket og låst og nøkler skal oppbevares på betryggende måte og adskilt fra campingvognen når det ikke er personer i/på den. - Når campingvognen ikke er i daglig bruk skal løsøre som ikke er fast inventar til forteltet, samt alt audiovisuelt utstyr med tilbehør, anbringes inne i selve campingvognen. Denne sikkerhetsforskrift gjelder ikke for spikertelt. Normalt slitasjefradrag inngår i fradraget som følge av tabellen nedenfor. Er de utskiftede delene vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som regnes for normalt, kan det i tillegg gjøres et skjønnsmessig fradrag for dette. Fradrag i erstatningen gjøres etter følgende tabell: Antall kilometer Fradrag Inntil km kr Inntil km 30 % minimum kr Over km 40 % minimum kr I tilfeller hvor det kan benyttes tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, brukte deler, gjøres det kun fradrag i arbeidspenger inklusiv avgift. CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringen omfatter den tilhenger/campingvogn som er nevnt i Motorvognvilkårene gjelder i sin helhet også for campingvognforsikringen med følgende endringer: 1 Innenfor forsikringssummen omfatter vognskadeforsikringen tilhengeren/campingvognen med fast montert utstyr og eventuelt fortelt. Spikertelt anses som fortelt. Ut over forsikringssummen for campingvogner omfattes løst utstyr og personlige eiendeler med inntil kr når tingene befinner seg i campingvognen eller forteltet. Utenfor Norden regnes sykkel festet til campingvognen som omfattet av løsøredekningen. For gull, sølv, smykker, kontanter og verdipapirer er erstatningen begrenset til kr pr skadetilfelle. Forsikringssummen for løst utstyr og personlige eiendeler kan forhøyes ved særskilt avtale. 6

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert

2. Delkasko: Brann, tyveri, Glass og Redning (1+2) Leiebil og Fører/passasjerulykke er ikke inkludert BILFORSIKRING NORMVILKÅR Normen kun sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste arbeidsgiver eller privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 24.11.2012 MPBA112 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Basis

Avtalevilkår Motorvogn Basis Avtalevilkår Motorvogn Basis Gjelder fra 11.11.2011 MPBA211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6

Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Campingvognforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis

Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Avtalevilkår Motorvognforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2009 MPBA109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn

Felles forsikringsvilkår P 600 Motorvogn Felles forsikringsvilkår Erstatter 01.01.2010 Felles forsikringsvilkår Forsikringsavtalen er regulert av: 1. Forsikringsavtaleloven (FAL) og Bilansvarsloven (BAL) Ovennevnte og andre lover som regulerer

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2014 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02

Personbil Maks. Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Personbil Maks Gjelder fra 01.01.2016 MPB01- M02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Avtalevilkår Motorvognforsikring Best

Avtalevilkår Motorvognforsikring Best Avtalevilkår Motorvognforsikring Best Gjelder fra 01.01.2009 MPBE109 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Personbil Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Vilkår Motorkjøretøy. Innhold. Bilansvar. Brann. Tyveri. Vognskade. 2. Hvor forsikringen gjelder. 3. Hva som er forsikret

Vilkår Motorkjøretøy. Innhold. Bilansvar. Brann. Tyveri. Vognskade. 2. Hvor forsikringen gjelder. 3. Hva som er forsikret Side 1 av 8 Vilkår Motorkjøretøy Gjeldende fra 01.04.2008. Gjelder for personbil og varebil. I tillegg gjelder generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Innhold Bilansvar Vognskade Brann, tyveri, glass

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår motorvogn (motor03)

Vilkår motorvogn (motor03) Vilkår motorvogn (motor03) Motorvognforsikring. For motorvogner (inkl. tohjulinger og traktor/arbeidsmaskiner) og campingvogn/tilhengere med totalvekt inntil 7 500 kg. Forsikringsvilkår I dette dokumentet

Detaljer

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for

Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014. Bonus Vilkårs id: NMO-004.413-002 av 01.10.2014. 1. Hvem forsikringen gjelder for Vilkår Bil næring Vilkårs id: NMO-320.000-002 av 01.10.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Rettmessig fører/bruker av bilen. Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av

Detaljer

Snøscooter og weasel/beltemaskin

Snøscooter og weasel/beltemaskin Forsikringsvilkår av 1.6.2013 for Snøscooter og weasel/beltemaskin 1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke begrensninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Snøscooterforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Vilkår Person- og varebil

Vilkår Person- og varebil Side 1 av 8 Vilkår Person- og varebil Gjeldende fra 1.2.2012. I tillegg gjelder generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for: Forsikringstaker.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Motorvognforsikring Vilkårs id: PMO-357.000-001 av 27.12.2012 Vilkårene gjelder for motorvogner inkludert 2-hjulinger, campingbiler og traktorer til fritidsbruk. Betegnelsen kjøretøy brukes på alle

Detaljer

Innhold Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

Innhold Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (gjelder når det fremgår

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING KASKO Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Mopedforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING

LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING LOFAVØR MOTORSYKKELFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Motorvogn. Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped.

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Motorvogn. Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped. Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Motorvogn Gjelder for: Personbil og minibuss under 3500 kg. Tilhenger, campingvogn, campingbil og moped. Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen

Detaljer

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING LOFAVØR SNØSCOOTERFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2016 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

INNHOLD. Særvilkår... 20 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår

INNHOLD. Særvilkår... 20 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Kasko... 4 4. Delkasko... 5 5. Brann... 6 6. Tyveri... 7 7. Glass... 8 8. Redning... 9 9. Fører- og passasjerulykke... 10 10. Rettshelp... 14 11. Premiereduksjon

Detaljer

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED ANSVAR. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED ANSVAR Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring

Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Avtalevilkår Fritidsbåtforsikring Gjelder fra 01.01.2009 LK 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for, innledende forutsetninger og når den trer i kraft 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva

Detaljer

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsbeviset. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår

INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV. - Forsikringsbeviset. - Forsikringsvilkår og særvilkår. - Generelle vilkår 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Ansvar... 3 3. Kasko... 4 4. Delkasko mopedbil... 5 5. Brann... 5 6. Tyveri... 6 7. Redning... 7 8. Fører- og passasjerulykke... 8 9. Rettshelp... 12 10. Premiereduksjon

Detaljer

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter.

LOFAVØR MOPED KASKO. Vilkår av 03.05.2010. Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen og sikkerhetsforskrifter. LOFAVØR MOPED KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2016 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.07.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.07.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Veterankjøretøyforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2 Når

Detaljer

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2 Når

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.07.2016 Gjelder for: Bil for privat bruk med totalvekt inntil 3 500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2016 Gjelder for: Bil for privat bruk med totalvekt inntil 3 500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2016 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING MINIKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01

Fritidsbåt Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Fritidsbåt Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPF01- D01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN

DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN DEKNINGSOVERSIKT FOR TILHENGER OG CAMPINGVOGN Ansvar er dekket på bilen som trekker vogna/tilhengeren Brann Brann fast montert utstyr dekket med inntil kr 10.000 løst utstyr dekket med inntil kr 10.000

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009

BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 BILFORSIKRING BIL 903-01, gyldig fra 1.3.2009 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Delkasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin Vilkår av 1 mars 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (Gjelder når det fremgår

Detaljer

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Båtforsikring. 4 Hvilke skader som erstattes. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hvor forsikringen gjelder. 3 Hva forsikringen omfatter Side 1 av 7 Vilkår Båtforsikring Gjeldende fra 01.01.2007. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder til fordel for den som er Forsikringstaker. Enhver rettmessig bruker/fører av båten. Andre

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer