Sak FS-30/2010. Budsjettfordeling HSL-fakultetet Innledning. 2 Generelt FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak FS-30/2010. Budsjettfordeling HSL-fakultetet Innledning. 2 Generelt FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING"

Transkript

1 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-30/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28. januar 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Budsjettfordeling HSL-fakultetet Innledning Dekanen legger med dette frem forslag til budsjettfordeling for er første år at budsjettet fordeles innenfor den nye organisasjonsstrukturen, og de enkelte punktene i budsjettoppsettet vil derfor bli kommentert nærmere. På grunn av den nye organisasjonsstrukturen er det imidlertid vanskelig å gjøre direkte sammenligninger med tidligere års budsjett. Av den grunn er det ikke satt opp egne tabeller/oversikter som for hver budsjettpost viser tilsvarende tall fra tidligere år, men det er på enkelte områder i saken knyttet kommentarer i forhold til forbruk/budsjett tidligere år. Fakultetsstyret vedtok i sak FS-48/2009 budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet, og forslag til fordeling av budsjettet for 2010 er gjort med utgangspunkt i denne modellen. De gamle enhetene ved HSL-fakultetet opplevde i årene før sammenslåingen flere kutt i grunnbevilgningen, eller basisbevilgningen. Også for 2010 har fakultetet fått et kutt i basisbevilgningen. Dekanen legger i budsjettforslaget opp til at instituttene/sentrene ikke får kutt i sin basistildeling, men at kuttet i sin helhet tas på fakultetet. Det vil si at de endringer instituttene/sentrene får i sin ordinære ramme kommer som følge av resultatendringer og/eller endringer i særskilte tildelinger og strategiske tildelinger. 2 Generelt Universitetsstyret vedtok i møte 8. desember 2009 fordelingen av bevilgningen over statsbudsjettet for 2010 (Sak S 93-09). I denne fordelingen er HSL-fakultetet tildelt en samlet ramme på 253,1 mill. 1 Rammen fremkommer som vist under (tall i tusen). Basisbevilgning Resultatbasert undervisningsbevilgning Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Sum bevilgning HSL-fakultetet I saksfremlegget til universitetsstyret ligger det 249,2 mill i rammen til HSL-fak. Differansen skyldes en feil i forbindelse med overføringen av Institutt for Psykologi til Helsefak. 1

2 Den totale rammen har økt med om lag 11,4 mill i forhold til samlet ramme for Økningen i tildelingen er i all hovedsak knyttet til øremerkede formål. Den nye lærerutdanningen, Pilot i Nord, blir i universitetsstyresaken trukket frem som en av de viktigste strategiske satsningene for universitetet. Tiltaket er høyt prioritert fra universitetet sentralt, og det er lagt inn en bevilgning til senere fordeling øremerket Pilot i Nord på 5,1 mill kr. Fakultetsledelsen og ledelsen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er i dialog med universitetsledelsen om anvendelsen av de tildelte midlene. HSL og ILP s forslag tar utgangspunkt i de tiltakene som fakultetsstyret sluttet seg til i behandlingen av budsjettinnspillet for I fakultetets budsjettinnspill ble det også bedt om en økning i basisbevilgningen til fakultetet på grunn av den betydelige økningen i antall ex.phil.-studenter. Det er i vedtaket fra universitetsstyret ikke bevilget midler til dette formålet, men det ble under budsjettbehandlingen i universitetsstyremøtet presisert at man i forbindelse med fordeling av midler satt av til justering av basis ved flere enheter vil ta høyde for behovet som knytter seg til ex.phil på HSL. Det er uklart når disse midlene vil bli fordelt og hvor stor økningen i tildeling til HSL blir. Fakultetsledelsen er i dialog med universitetsledelsen om denne saken. Lønns- og prisstigningen som er lagt til grunn i statsbudsjettet og i tildelingen fra universitetet er på 3,2 %. Den samme prosentsatsen er lagt til grunn i viderefordelingen internt på fakultetet. Satsen som er lagt til grunn er trolig for lav, særlig med tanke på at det er et sentralt lønnsoppgjør våren I tillegg til tidligere års rammekutt har fakultetet en betydelig reduksjon i den resultatbaserte undervisningsbevilgningen i forhold til tidligere år. Endringen fra 2009 er ujevnt fordelt mellom instituttene, men alle enhetene ved fakultetet har fått redusert sin tildeling på dette området. I sum gjør dette at budsjettet for 2010 må anses som meget stramt. Som nevnt i innledningen foreslås det at instituttene ikke får generelle kutt i sin basistildeling, men reduksjonene i tildelingen for øvrig gjør at alle enhetene ved fakultetet forventes å måtte følge opp budsjettildelingen med kostnadsreduksjoner. Det er ved alle enhetene på fakultetet behov for å redusere de løpende kostnadene for å skape handlingsrom til strategisk tenkning. I praksis betyr dette at enhetene må legge opp til nøkterne lønnsbudsjett og fortløpende vurdere muligheten for å endre stillingsstrukturen, eller nedbemanne for kortere eller lengre perioder. 3 Budsjettfordelingsmodell I møte i fakultetsstyret 10. desember 2009 ble det vedtatt en budsjettfordelingsmodell for HSLfakultetet (sak FS-48/2009). Kort oppsummert er hovedtrekkene i modellen som følger: Basistildeling o instituttene: basert på historiske tall o fakultetsstyret setter av midler til felles drift og felles administrasjon Resultatbasert tildeling: o Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av universitetets sats o Resultatmidler for utvekslingsstudenter videreføres med 75 % av universitetets sats for alle utekslingsstudenter som enkelt kan knyttes til en budsjettenhet Resultatmidler for utvekslingsstudenter som ikke kan knyttes til en budsjettenhet går inn i basistildelingen, eller utdanningsfondet o Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: Doktorgradskandidater (75 % av universitetets sats, to år i grunnlag)

3 Publikasjonspoeng (75 % av universitetets sats, to år i grunnlag) Resterende 25 % går til fakultetets forskningsfond EU-midler (75 % av universitetets sats, to år i grunnlag) NFR-midler (75 % av universitetets sats, to år i grunnlag) Viderefordelingen i 2010 er basert på den ordinære modellen til universitetet, og ikke på 150 % videreføring fra departementet. BOA (75 % av universitetets sats, to år i grunnlag) Strategisk tildeling: o Rekrutteringsstillinger tildeles instituttene slik fakultetet får dem (100 %) o 75 % av midlene knyttet til formidling viderefordeles med utgangspunkt i modell for resultattildeling basert på formidlingsaktiviteter Resterende 25 % går til fakultetets forskningsfond o Fakultetsstyret setter av midler til vitenskapelig utstyr Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengsproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte tildelingen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes kun på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes fra universitetets økonomisystem. Ettersom den fordelingen av basis en har kommet frem til ved overgang til ny modell i stor grad er historisk betinget, vil det være behov for en gjennomgang av modellen i 2010, hvor en kan vurdere en eventuell omfordeling i fremtidige tildelinger. I denne sammenhengen kan en eksempelvis se om det er sammenheng i basistildelingen og undervisningsvolum, forskningsaktivitet, spesifikke oppgaver tildelt institutt, etc. 4 Fordeling av bevilgningen 4.1 Generelt Vedlegg 1 viser forslag til fordeling av den tildelte rammen til fakultetet. Alle resultatbaserte tildelinger, samt rekrutteringsstillinger og ordinær basisbevilgning, er tildelt i tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell. De øvrige forslagene til fordeling er spesifikt kommentert nedenfor. 4.2 Resultatmidler avsatt til senere fordeling 1,8 mill av resultatmidlene knyttet til studiepoeng er foreslått satt av til senere fordeling. Dette er midler som er kommet inn på bakgrunn av emner som er tilknyttet fakultetet (ikke enkeltinstitutt) fordi flere enheter (også utenfor HSL) er involvert i emnet. Fordelingen av disse midlene skjer stort sett på bakgrunn av tidligere inngåtte avtaler, og dekanen foreslår å fordele disse i forbindelse med utsendelse av tildelingsbrev til enhetene.

4 4.3 Vitenskapelig utstyr Fakultetet er tildelt 0,63 mill kr til vitenskapelig utstyr. Det har de siste årene ikke vært tildelt midler fra sentralt hold til dette formålet. Selv om fakultetet ikke er en utstyrstung enhet har utskiftingsbehovet blitt prekært på enkelte områder. Ut ifra de innspill fakultetsledelsen over tid har fått inn fra instituttene/sentrene foreslås det å fordele midlene på fire ulike tiltak: Utskifting av video-, lyd- og IT-utstyr tilknyttet masterprogrammet og fagmiljøet på visuelle kulturstudier v/institutt for arkeolgi og sosialantropologi: ,- Utstyrsbehov i forbindelse med flytting av musikkrom ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk: ,- Midler til utvikling av digitalt dataarkiv knyttet til Institutt for arkeologi og sosialantropologi: ,- Oppgradering av pc/maskinpark for vitenskapelige ansatte: ,- 4.4 Strategiske forskningsmidler Center for Advanced Studies in Theoretical Linguistics (CASTL) ble i 2002 utnevnt til senter for fremragende forskning. I løpet av en tiårsperiode vil senteret motta om lag 60 mill kr fra NFR. Universitetsstyret vedtok i 2008 (sak S24-08) plan for finansiering av Universitetets egenandel i senteret i perioden Det ble her blant annet vedtatt at senteret tildeles 8,9 mill over sentrale strategiske forskningsmidler i løpet av perioden. Beløpet er ment å dekke midler tilsvarende to postdoktorstillinger, en professor II-stilling og fjerdeåret for NFR-stipendiater. I tillegg finansieres stipendiater over den ordinære stipendiatpotten. I henhold til finansieringsplanen er fakultetet tildelt 2,027 mill i 2010 over de strategiske forskningsmidlene til Universitetet. I avsetning til senere fordeling er det satt opp midler fakultetet har mottatt til utenlandsstipend for doktorgradsstudenter og overgangsstipend med hhv ,- og ,-. I tillegg er det i henhold til vedtak vedrørende budsjettfordelingsmodellen satt av 75 % av midlene fakultetet mottar knyttet til formidling ( ,-). Disse vil viderefordeles med utgangspunkt i modell for resultattildeling basert på formidlingsaktiviteter så snart modellen er ferdig og resultatene for 2009 foreligger i FRIDA. 4.5 Spesiell basisbevilgning Senter for samisk språkteknologi ble etablert som et senter under Institutt for språkvitenskap i Målsettingen for senterets arbeid er å utarbeide grunnleggende analyseverktøy for ulike samiske språk, og å lage program og språkressurser til bruk i forskning, undervisning, og for samiske språkbrukere generelt. Arbeidet er også med og danner grunnlaget for Sametingets prosjekt for en samisk stavekontroll. Det foreslås å tildele kr til senterets drift. Tildelingen samsvarer med tidligere tildeling fra Det humanistiske fakultet. Som tidligere nevnt ble det i HSL-fakultetets budsjettinnspill for 2010 bedt om en økning i basisbevilgningen på grunn stor økning i antall ex.phil.-studenter. Fakultetsledelsen forventer at fakultetet vil få en permanent økning i basistildelingen til dette formålet i løpet av 2010, men mener at det vil være feil å legge hele risikoen knyttet til denne forventningen over på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF). For å lette planleggingen av 2010 noe for instituttet foreslås det derfor at det settes av midler på samme nivå som ekstratildelingen instituttet mottok til samme formål i Det foreslåtte beløpet ligger 1,2 mill under det ekstrabehovet fakultetet har meldt inn for 2010, og 0,2 mill under det beløpet fakultetet har bedt om som permanent økning i basis. I

5 budsjettforslaget er det lagt inn en overbudsjettering tilsvarende den ekstra basistildelingen til IFF. Dersom det kommer ekstratildeling til dette formålet i løpet av 2010 foreslås det at de i første omgang går til å dekke inn denne overbudsjetteringen, og at overskytende beløp videreføres IFF direkte. Før omfanget av den forventede økningen i basistildelingen er avklart må instituttet ikke foreta økonomiske disposisjoner som forutsetter at ekstratildelingen for 2010 blir permanent. Institutt for historie og religionsvitenskap er foreslått tildelt kr 0,93 mill til dekning av utgifter knyttet til Registreringssentrale for historiske data (RHD). RHD er etter fusjonen organisert som en enhet under IHR. Tildelingen består av dekning av lønnsutgifter og annuumsmidler (10.000,-) for den ene vitenskapelige stillingen som er tilknyttet RHD og driftsmidler til registreringssentralen ( ,-). Tildelingen av driftsmidler samsvarer med tidligere tildelinger fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Annuumstildelingen er justert ned for å harmonere bedre med andre tildelinger på fakultetet. De administrative stillingene knyttet til RHD er inkludert i lønnsutgiftene til administrasjon (se senere). I forbindelse med at universitetsstyret ønsker å styrke arbeidet med utdanningskvalitet og universitetspedagogikk, har fakultetet blitt tildelt midler til å opprette en ny førstestilling, samt driftsmidler på ,- til universitetspedagogikk. Arbeidet med universitetspedagogikken er midlertidig organisert under Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), og tildelingen til fakultetet på 1,020 mill foreslås videreført til ILP. ILP er i tillegg foreslått tildelt øremerkede midler fakultetet har mottatt knyttet til desentralisert utdanning (0,18 mill) og Nordisk senter for aksjonsforskning (NorAforsk) ( ,-). Tildelingen til NorAforsk er en videreføring av tidligere tildeling fra Høgskolen i Tromsø. I tiltakspakken i revidert nasjonalbudsjett ble det opprettet 300 nye ordinære studieplasser og 42 plasser innen desentralisert utdanning, etter- og videreutdanning ved Universitetet i Tromsø. I sak S fordelte universitetsstyret 142 av disse plassene til HSL-fakultetet. I føringen fra departementet knyttet til de nye studieplassene sies det blant annet at tildelte midler ikke kan benyttes til å finansiere allerede opprettede studieplasser, midlene skal altså kun benyttes til helt nye studieplasser 2. Det er fortsatt noen uklarheter i forhold til enkelte av de studieplassene HSL er tildelt, og fakultetsledelsen er i dialog med universitetsledelsen for å få en avklaring omkring disse. Frem til denne avklaringen foreligger foreslår dekanen at 75 % av de tildelte midlene til nye studieplasser settes av til senere fordeling til instituttene. De resterende 25 % av tildelingen foreslås tilført fakultetsnivået, i tråd med prosentsatsene for fordeling av resultatmidler i budsjettfordelingsmodellen. I saken om budsjettfordelingsmodell (sak FS-48/2009) ble det vedtatt at ekstra driftsmidler fakultetet mottok knyttet til rekrutteringsstillinger skulle settes av på fakultetet til senere fordeling. Midlene kan søkes på av enheter som har ekstraordinære driftskostnader i stipendiatperioden. Tildeling skjer fra dekanatet. For 2010 utgjør tildeling knyttet til dette tiltaket ,-. Forskerskolen Citizenship, Encounters and Place Enactment in the North (CEPIN) var opprinelig organisert og finansiert direkte under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Innenfor den nye organisasjonsstrukturen er det mest hensiktsmessig å la forskerskolen sortere budsjettmessig under fakultetsnivået på HSL. CEPIN har i et eget budsjettinnspill bedt om midler til ulike arrangement (blant annet workshop, gjesteforelesninger og samlinger), frikjøp av faglig leder i 30 % stilling, samt videreføring av professor II-stilling. Det foreslås satt av midler til CEPIN til frikjøp og drift 2 Riksrevisjonen holder i forbindelse med regjeringens tiltakspakke på med å gjennomføre en kartlegging av iverksettelse og rapportering på tiltakene hver enkelt virksomhet har fått bevilget midler til.

6 på ,-. Fakultetet forventer at forskerskolen også tildeles midler fra universitetet sentralt. Forskerskolens professor II-stilling forutsettes finansiert av forskningsfondet dersom denne skal videreføres. Den foreslåtte tildelingen til CEPIN er i samsvar med tidligere tildelinger fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 4.6 Ordinær basisbevilgning Endringene som kom i organisasjonsstrukturen i forbindelse med fusjonen er tatt høyde for i justeringen av basisbevilgningen for 2009 i budsjettmodellen. Dette gjelder blant annet administrative stillinger og driftsutgifter som tidligere lå under ILP, og vitenskapelige stillinger overført IFF og IAS. Det er lagt inn en lønns- og prisstigning i forhold til basisbevilgningen for 2009 på 3,2 %, jfr tildelingen fra universitetet sentralt. Ordinær basisbevilgning til instituttene tilsvarer altså basisbevilgningen for 2009, justert for lønns- og prisvekst. Midlene fakultetet er tildelt til professorat i reiseliv ( ,-) er satt av til senere fordeling i påvente av tilsetting i stillingen. Professoratet vil bli tilknyttet ISS. Dekanen foreslår å sette av 44,1 mill til lønn administrasjon. Budsjettposten er ment å dekke fakultetsledelsen, seksjonene på fakultetet, kontorsjefene på instituttene og øvrige administrative stillinger på instituttene, med unntak av instituttleder. Forslaget innebærer en viss reduksjon sammenlignet med de samlede utgiftene til administrasjon på de tidligere enhetene. Det er også lagt inn en forventet besparelse i forhold til brutto budsjett på 0,5 mill. For å kunne holde de administrative kostnadene nede vil det bli praktisert en moderat tilsettingsstopp i administrasjonen i Dette innebærer (som før) at alle utlysninger skal godkjennes av dekan/fakultetsdirektør. Dessuten vil stillinger som blir ledige (permisjoner, sykdom, avgang) holdes vakante med mindre de vurderes som helt avgjørende for å kunne opprettholde forsvarlig drift. I forhold til de eksterne prosjektene som er på fakultetet blir det hvert år stipulert et dekningsbidrag fra disse prosjektene som skal gå til å dekke kostnader fakultetet har til blant annet administrasjon, kontor, rekvisita, utstyr, etc. for disse. Størrelsen på dekningsbidraget er helt avhengig av nivået på eksterne prosjekter, samt graden av egenfinansiering knyttet til disse og er dermed vanskelig å fastsette presist for hvert år. I tråd med tidligere års regnskap foreslås det å budsjettere med kr 6,2 mill i inntekter knyttet til dekningsbidrag. Fellesutgiftene på fakultetet er driftsutgifter knyttet til administrasjonen, samt de utgiftene som er vanskelig, eller uhensiktsmessig å fordele ut på instituttene. Alle utgifter som ikke er kommentert her skal i utgangspunktet dekkes på instituttene. En oversikt over forslaget til budsjett på enkeltpostene innenfor fellesutgiftene ligger som vedlegg 2. Her følger en kort forklaring på hva som ligger på de enkelte postene: Kontorutgifter Posten er ment å dekke kontorrekvisita og utskrift/kopipapir for hele fakultetet. Forslaget på 0,9 mill ligger under det samlede forbruket i Trykkeri Driftsmidler til HSL-trykkeriet. Beløpet er samme tildeling som tidligere år på gamle SVF, men enkelte utgifter er trukket ut fra dette tiltaket. Forslaget på 0,5 mill forventes også å dekke delvis nedbetaling av ny maskin innkjøpt i Drift IT Posten er ment å dekke driftskostnader til IT-utstyr, inkludert multimaskiner (kopi/print). Forslaget er i tråd med budsjettinnspill fra IT-avdelingen. Innkjøp IT-utstyr Gjelder innkjøp av stasjonære og bærbare maskiner, samt printere. Totalt forslag fra IT-avdelingen er på 1,6 mill. Fakultetsledelsen foreslår å tildele 1,0 mill til tiltaket. I tillegg kommer 0,2 mill knyttet til vitenskapelig utstyr (se ovenfor).

7 Kontorutstyr Innkjøp av møbler, AV-maskiner og multimaskiner. Det er kommet innspill på 1,125 mill til dette tiltaket, noe som anses å være nøkternt. Fakultetsledelsen ønsker allikevel å redusere dette som følge av de stramme budsjettrammene, og foreslår å tildele 1,0 mill til tiltaket. Administrative reiser Reiseutgifter knyttet til administrasjonen, inkludert fakultetsledelsen. Forslaget ligger noe lavere enn samlet forbruk i Administrative kurs Reiseutgifter og kursavgifter knyttet til kurs for administrasjonen. Forslaget ligger også her noe under samlet forbruk i Forskningsfond Foreslås tildelt 2,3 mill i tråd med vedtak tilknyttet budsjettmodellen. Tilsvarer 25 % av publikasjonsmidlene og 25 % av formidlingsmidlene. Utdanningsfond i fakultetetsstyremøtet 8. desember ble det vedtatt å vurdere bruk av resultatmidler knyttet til utvekslingsstudenter som ikke kunne tilknyttes institutt til utdanningsfondet. Etter fordeling av disse resultatmidlene gjenstår det ,- der en ikke enkelt kan finne ut hvilket institutt som skal ha midlene. Dekanen foreslår at 0,4 mill av disse settes av til utdanningsfondet, og at det resterende tildeles instituttene relativt på bakgrunn av basistildeling (ligger inntil vedtak på avsetning til senere fordeling). Brukeravgift utenlandske kontor Dette er midler HSL- fakultetet betaler for drift og bruk av utenlandssentre i St. Petersburg, Paris, Roma, Caen og Berkeley og Istanbul. Budsjettbehovet for 2010 er i tråd med de avtaler fakultetet/uit allerede har forpliktet seg på. Enkelte av utenlandssentrene er svært lite brukt av forskere og studenter på HSL. På bakgrunn av dette vil fakultetsledelsen i 2010 foreta en kritisk gjennomgang med tanke på mulig avvikling av enkelte avtaler. Telefonutgifter forslaget er i tråd med forbruk tidligere år Drift studentutvalget forslaget er i tråd med tidligere tildelinger til studentutvalget Bedømmelse nasjonale opprykk Øvrige bedømmelser dekkes på instituttene. Forslaget er i tråd med tidligere års forbruk. Driftsmidler dekanat annuumsmidler til dekan og prodekanene, ,- pr stilling. Beløpet ligger langt under ordningene ved de tidligere enhetene. Tidsskrifter, aviser gjelder innkjøp felles til fakultetet og til fakultetsadministrasjonen. Jubileumsgaver gaver i forbindelse med 50-, 60- og 70-årsfeiringer og avganger i fakultetsadministrasjonen. Gaver for 25 års ansettelse for hele fakultetet Representasjon representasjonsutgifter for fakultetsledelsen i forbindelse med mottak av inviterte gjester og andre besøkende. Kunngjøring/annonsering kunngjøring og annonsering for fakultetet som helhet, eventuelt fakultetsadministrasjonen Diverse i tråd med den økonomiske situasjonen foreslås denne posten satt relativt lavt. Studentrekruttering Dette er utgifter knyttet til utdanningsmesser, etc (merk at kostnadene knyttet til markedsføring av studietilbud ved UiT dekkes over budsjettet til den sentrale avdelinga for kommunikasjon og samfunnskontakt). Fakultetsstyret tatt høyde for honorar, reiser til møter, samt møtekostnader. Doktorgradsutdanningen forslaget er i tråd med innspillet fra forskningsseksjonen og er ment å dekke blant annet felles ph.d.-emner, fagspesifikke forskerkurs og oppfølgingstiltak rettet mot ph.d.-studenter.

8 5 Føringer ovenfor instituttene Dekanen er i sak FS-48/2009 bedt om å utarbeide forslag til føringer overfor instituttenes interne budsjettfordeling. Utgangspunktet er at instituttene er autonome enheter med tildelte budsjettrammer som skal benyttes til å gjennomføre de oppgaver som ligger til instituttet. Gitt den økonomiske situasjonen ser dekanen allikevel at det er behov for føringer som sikrer likebehandling på fakultetet generelt, og på instituttene spesielt. 5.1 Budsjettbalanse Et hovedprinsipp er at alle enhetene i utgangspunktet skal sette opp et budsjett i balanse. Dersom de løpende faste utgiftene tilsier at det er umulig å sette opp et budsjett i balanse, forventes det at instituttet i samarbeid med økonomiseksjonen utarbeider en plan for å komme i balanse kommende år. 5.2 Driftsmidler og resultatmidler til ansatte Tildeling av driftsmidler og resultatmidler til vitenskapelig ansatte (annuum) har vært handtert forskjellig på de tre tidligere enhetene. Noe forenklet kan man si at tre modeller har vært i bruk: a) Flatt annuum til alle vitenskapelig ansatte, uten behovsprøving eller resultatmål b) Individuelt annuum basert på forskningsresultater og lignende c) Avsetning av felles driftsmidler for det enkelte institutt med mulighet for tildeling til grupper og enkeltpersoner basert på enkle søknader. Det er rimelig at instituttene gis muligheten til å velge mellom ulike ordninger. Dekanen ønsker likevel ikke å tillate tildeling av flatt annuum ved enheter som ikke kan oppnå budsjettbalanse. Som følge av de stramme rammene fakultetet opplever for tiden, ønsker fakultetsledelsen også at en i svært liten grad benytter seg av automatiske tildelinger til individuelle annuumskonti basert på resultatmidler. For de enhetene som har hatt dette tidligere år, har det for flere ført til opphopning av midler på annuumskontiene, mens instituttet for øvrig ikke har hatt noe handlingsrom. Det oppfordres til å sette av midler på instituttene som en kan søke på, eventuelt å tildele midler til forskergrupper. Ved tildeling av disse midlene vil det være naturlig også å ta hensyn til de resultater den enkelte forsker/forskningsgruppe har hatt. Uansett hvilken ordning knyttet til annuum en benytter må det sikres likebehandling av ansatte, uavhengig av fagtilhørighet og tidligere instituttilhørighet. Rekrutteringsstillinger tildelt av universitetsstyret faller utenom denne ordningen, ettersom de får en direktetildeling til drift. Det foreslås at alle rekrutteringsstillinger på fakultetet, i tråd med tildelingen fra universitetet, tildeles ,- i annuumsmidler. Midlene tas fra tildelingen til den enkelte stilling.

9 Forslag til vedtak Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettfordeling for 2010 slik det fremgår av saksfremlegget og vedleggene. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til føringer overfor instituttenes budsjettforedeling, slik de fremgår av saksfremlegget. Tromsø, Petter Nafstad Dekan Jørgen Fossland Fakultetsdirektør Saksbehandler: Seniorrådgiver Frode G. Larsen Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak i møte : "1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettfordeling for 2010, slik det fremgår av saksfremlegget og vedleggene. Styret ber dekanen om: - å påse at virksomheten tilpasses budsjettet. - å være tilbakeholden med å tilsette i ledige stillinger, - å omdisponere midler slik at tildelingen til studentutvalget økes til å legge frem en orientering om hvordan instituttene har tilpasset seg budsjettet for Fakultetsstyret slutter seg til prinsippet om at institutter som ikke kan oppnå budsjettbalanse ikke kan tildele annuum flatt. Styret ber om at tildeling av driftsmidler til faglig ansatte blir utformet slik at det blir rom for stimulanser til ansatte som gjør en spesiell innsats i undervisning, forskning, formidling, eller faglig samarbeid der det trengs driftsmidler. Styret slutter seg ellers til dekanens forslag til føringer overfor instituttenes budsjettfordeling, slik de fremgår av saksfremlegget. 3. Fakultetsstyret ber om at neste års budsjettforslag utformes slik at: - budsjettets følger for hvert av instituttene/sentrene er nærmere vurdert - forslaget inneholder parametre for forholdet mellom ressursbruk satt av til administrasjon og til faglig virksomhet (for eksempel andel av samlede lønnsmidler og andel av samlede årsverk)."

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009

Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 SAK FS- 48/2009 Til: Fakultetsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 10. desember 2009 Arkivref: 2009/4611 JFO001/110 INTERN BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR HSL-FAKULTETET

Detaljer

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

Sak FS-119/2010. Forslag til justeringer av basistildelingen FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-119/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. desember 2010 Arkivref.: 2010/230 FLA000/123 Forslag til justeringer av basistildelingen Innledning

Detaljer

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning

SAK FS 2/2014. Budsjettfordeling for HSL-fakultetet totalbudsjettet. Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 MNI001-11 Dato: 21.11.2013 Sak 2/2014 SAK FS 2/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11. februar 2013 Budsjettfordeling for

Detaljer

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes.

Om dere har spørsmål, eller momenter dere ønsker å få avklart, kan seksjonsleder Marit Nilsen kontaktes. Institutt for arkeologi og sosialantropologi Centre for Peace Studies Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Institutt for kultur og litteratur Institutt for språkvitenskap Center

Detaljer

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet

Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Ny budsjettfordelingsmodell for HSL-fakultetet Innledning... 2 Tidligere modeller... 2 Forskjeller i tildeling mellom gamle UiT og gamle HiTø... 2 Forskjeller i tildeling mellom AFL, HUM og SVF... 2 Forutsetninger...

Detaljer

Sak FS-10/2011. Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011

Sak FS-10/2011. Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS-10/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13. januar 2011 Arkivref.: 2011/134 FLA000/123 Budsjettfordeling HSL-fakultetet 2011 Innledning

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009

FS 21/2009. Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 FS 21/2009 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 28 oktober 2009 Arkivref: 2009/6454 JFO001/123 BUDSJETTINNSPILL 2010 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FS - 25/2011. Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS - 25/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 7. april 2011 Arkivref.: 2011/134 JFO001/123 Tiltak for å bedre økonomien ved IHR og IAS Bakgrunn

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING

FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING FS- 67/2011 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 1.november 2011 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 CASTL etter 2012 - organisering, ledelse og ressurser

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen

SAK FS 16/2014. Gjennomgang av basisfordelingen Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/668 Dato: 22.04.2014 SAK FS 16/2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 28.04.2014 Gjennomgang av basisfordelingen Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn

HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON. Bakgrunn FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Notat til Fakultetsstyret 22.09.2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/509 FLA000/333 Dato: 15.09.2010 HSL-FAKULTETETS ØKONOMISKE SITUASJON Bakgrunn

Detaljer

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4

10/2009. Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/ /309 JFO001/011.4 10/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17/04 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 BEMANNINGSPLANER FOR HSL-FAKULTETET Bakgrunn I

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/306 Dato: 16.01.14 Saksnr: KF 02-14 KF 02-14 Til: Møtedato: 24.01.2014 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2014 - Intern rammefordeling Innledning

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2).

For en nærmere beskrivelse av den faglige aktiviteten på CASTL henviser vi til vedlagte årsrapport fra 2009 (se vedlegg 2). FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 110/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/2094 JFO001/011.4 Videreføring av aktivitet ved CASTL etter 2012 Bakgrunn

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger

Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering av avsetninger Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2017/7454 Dato: 10.03.2017 SAK FS 8-2017 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 16. mars 2017 Gjennomgang av regnskap 2016 og forslag til disponering

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i:

HSL-fakultetet har følgende tiltak på lista over strategiske tiltak som det nå skal ryddes opp i: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2017/4691 MNI001 Dato: 04.09.2017 Saksnr: FS 39/2017 SAK FS 39/2017 Til: Fakultetsstyret ved HSL-fak Møtedato: 14. september 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/7454 Dato: 29.11.2016 Saksnr: 2016/7454 SAK FS 40-2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.12.2016 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL HØRING Senter for kvinne- og kjønnsforskning U-Vett Det kunstfaglige fakultet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetsbiblioteket Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016

SAK FS FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT FOR 2016 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 Dato: 28.10.2015 Saksnr: 23-2015 SAK FS 23-2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 04.11.2015 FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETT

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning

Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling 2016 og forslag til disponering av avsetninger Innledning Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/591 Dato: 08.03.2016 SAK FS 8/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2. mars 2016 Gjennomgang av regnskap 2015, revidert budsjettfordeling

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING NOTAT TIL DISKUSJON I FAKULTETSSTYRET 22.04 Deres ref.: Vår ref.:2010/509 JFO001/333 Dato:19.04.2010 Dimensjonering og fagportefølje ved HSL-

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011.

6/2009. Interimsstyret. Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: /309 JFO001/011. 6/2009 Til: Interimsstyret Interimsstyret, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: 17.03.2009 Arkivref: 2009/309 JFO001/011.4 ORGANISASJONSPLAN FOR ADMINISTRASJONEN Bakgrunn

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 2212 Orienteringssaker Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.6.2012 Arkivref.: 2011/278896 SL1032

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 2 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 12. oktober

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer