DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE. prognosesenteret"

Transkript

1 DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR BOLIGMARKEDSANALYSE prognosesenteret

2 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 1 Vi vil i det etterfølgende presentere hovedfunnene fra den gjennomførte markedsanalysen av boligmarkedet i Grenlandsområdet. Vi vil gå gjennom de mest sentrale problemstillingene relatert til befolkning, flytting, byggeaktivitet og andre forhold som har vært av betydning for vår analyse av markedet. Med basis i den gjennomførte analysen har vi også konkludert med vår vurdering av hvordan vi evaluerer markedspotensialet for utvikling av konkrete nye boligområder i Porsgrunn konkret. Utvalgsområdet Rapporten omhandler kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble, samt en helthetsvurdering av dette området. Befolkningsutviklingen Det er totalt bosatt nesten personer i dette området. Over halvparten av befolkningen er bosatt i Skien kommune. Befolkningen i området er økende, og det forventes en kraftigere økning i befolkningen fremover. Det er Porsgrunn som har hatt og som forventes å ha, størst vekst i befolkningen fremover. Bamble har hatt en nedgang i befolkningen, men også her forventes en svak vekst fremover. Det er den eldste delen av befolkningen som vil øke mest i alle de tre kommunene. Denne gruppen flyttter sjeldnere og nærere enn de yngre. Ved flytting ønsker de en lettstelt boform, gjerne i form av en sentralt beliggende leilighet med stor terrasse. For å få denne gruppen til å flytte, er det viktig å gjøre et godt forarbeid slik at prosjektet utvikles i tråd med deres ønsker. Det forventes også en kraftig vekst i aldersgruppen år. Dersom denne gruppen skal kjøpe bolig, etterspørres (normalt) mindre og rimligere leiligheter. Flyttingen Mobiliteten mellom de tre kommunene er stor. 3 av 4 personer rekrutteres internt i området. Ved høy boligbygging i en av de tre kommunene, øker tilflyttingen til den kommunen med høy boligbygging. Etter en høy igangsetting av boliger i Porsgrunn i 2005, økte tilflyttingen til kommunen i Det var tilflyttingen fra Skien som økte mest. I 2006 hadde Porsgrunn et flytteoverskudd på ca. 200 personer i forhold til Skien. Dette betyr at det er viktig å se på fasingen av de ulike boligprosjektene i forhold til hverandre, spesielt gjelder dette dersom boligprosjektene retter seg mot samme kjøpegruppe. Flyttingen fra Oslo er økende. Skien er den kommunen som får flest tilflyttere fra Oslo. Det er naturlig å anta at mye av denne flyttingen er personer som flytter tilbake til området etter utdanning/arbeid i Oslo. Innvandringen til området er også økende, og bidrar til et økt flyttevolum i området. Spesielt gjelder dette Porsgrunn, hvor innvandringen har doblet seg fra 2005 til Husholdningene Det er totalt husholdninger i området. Over halvparten av husholdningene tilhører Skien kommune. Aleneboende er den største og sterkest voksende gruppen i området. Andelen aleneboende er høyere i Porsgrunn og Skien enn i Bamble. I Bamble er andelen barnefamilier høyere enn i Porsgrunn og Skien. Par uten hjemmeboende barn er også en voksende gruppe. Dette betyr at det er de små husholdningene som øker mest noe som fører til et økt behov for leiligheter. Antall husholdninger øker mer enn antall personer. Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: ,

3 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 2 Boligmassen og igangsettingen av nye boliger Ser vi på den eksisterende boligmassen og igangsettingen de siste årene, gjenspeiler den husholdningssammensetningen i kommunen og økningen i antall små husholdninger. I Porsgrunn og Skien er det en langt høyere leilighetsandel enn i Bamble og leilighetsandelen blant igangsatte boliger er langt høyere enn i eksisterende boligmasse. Ser vi på hele området under ett er det en leilighetsandelpå 20%. Blant igangsatte boliger fra er det en leilighetsandel på 42%. Det har vært bygget mest i Porsgrunn. Det er også i denne kommunen vi har hatt høyest befolkningsvekst. Summert igangsetting av boliger for de 3 kommunene har variert fra laveste nivå i 2003 på 349 boliger til høyeste nivå i 2005 på 736 boliger. I gjennomsnitt har det vært igangsatt 486 boliger i perioden 2001 til 2007 og 529 boliger i perioden i de tre kommunene. Kvadratmeterprisene Ser vi på boligprisene i området, ser vi at kvadratmeterprisen på enebolier høyest i Porsgrunn og lavest i Skien. Kvadratmeterprisen lå pr. 1. halvår 2008 på kr/m 2 i Porsgrunn og på kr/m 2 i Skien. Gjennomsnittsprisen på omsatte eneboliger på 2,0 mill. kr. i Porsgrunn og Bamble og på 1,8 mill. kr. i Skien. Porsgrunn har høyest ( kr/m 2 ) og Bamble har lavest ( kr/m 2 ) kvadratmeterpris på småhus På leiligheter er det også høyere kvadratmeterpris i Porsgrunn enn i Skien. I Bamble omsettes det for få leiligheter til å få frem en prisstatistikk. I Porsgrunn omsettes leilighetene til kr/m 2 og i Skien omsettes leilighetene for kr/m 2. Arbeidsmarkedet Totalt sett er det nesten sysselsatte med arbeidssted i en en av de tre kommunene. 51% av disse har arbeidssted i Skien, 38% har arbeidssted i Porsgrunn og 11% har arbeidssted i Bamble. Det er mange som pendler mellom de tre kommunene. Det er Porsgrunn som har flest arbeidsplasser sett i forhold til antall sysselsatte bosatt i kommunen og det er dermed også Porsgrunn som har størst pendleroverskudd i forhold til de andre kommunene. Totalt sett er det 850 flere personer som pendler fra enn til dette området. Porsgrunn har et pendleroverskudd på personer, mens Skien og Bamble har et pendlerunderskudd på hhv. 500 og 1600 personer. Pendling til Nordsjøen og Oslo er hovedårsaken til pendlerunderskuddet til området. Totalt sett er 38% av de som arbeider i de tre kommunene sysselsatt i offentlig forvaltning. Skien er den kommunen med størst andel sysselsatte innenfor offentlig forvaltning. Helseog sosialtjenester er den gruppen innenfor offentlig forvaltning som sysselsetter flest. Porsgrunn isolert sett har en betydelig høyere andel sysselsatte innen industri og bergverksdrift (20%) og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift (17%) enn i de to andre kommunene i analysen. Det er et pendleroverskudd på nesten personer til Porsgrunn i disse to næringssektorene. 2 av 3 sysselsatte er i aldersgruppen år. Bare 1 av 4 sysselsatte i området har utdannelse utover videregående skole. Utviklingen i arbeidsmarkedet i Grenlandsregionen Arbeidsmarkedet i Grenlandsregionen har historisk vært dominert av sterk industrikultur. Unions papirindustri i Skien og Norsk Hydros sterke engasjement på Herøya har dannet fundamantet for den sterke industrikulturen man har i Grenlandsregionen. Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: ,

4 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 3 Det er i dag stor flyt av arbeidskraft mellom de ulike kommunene i Grenland, og pendlingen er stor på tvers av kommunegrensene. I løpet av de seneste årene har det imidlertid skjedd store endringer i næringssammensetningen i regionen. De store hjørnestensbedriftene i industriene har gradvis bygget ned og solgt ut sine virksomheter, samtidig som ny virksomhet har blitt etablert. Det er en betydelig større bredde over nyetableringene i regionen, og tilveksten av nye virksomheter skjer dels innen industrisektorene, dels innen IKT. Betydelige vekstambisjoner På Herøya i Porsgrunn har tilgangen på kvalifisert industriarbeidskraft tiltrukket seg nye virksomheter, herunder blant annet REC, og SIC som er en viktig underleverandør til REC. Det er fortsatt betydelige vekstambisjoner for virsomhetene på Herøya, som i dag sysselsetter om lag personer. Anslag fra Herøya Industripark m.fl. tilsier at antallet arbeidsplasser på Herøya vil kunne øke med ytterligere arbeidsplasser i løpet av en 2-3 års periode. Vekstforventningene for sysselsettingen på Herøya er dels basert på konkrete investeringsplaner hos noen nøkkelvirksomheter, dels på at en generell økonomisk vekst vil gi et løft for hele området. Behov for industriarbeidere og ingeniører Det er pr. i dag et betydelig underskudd av ingeniører i Grenlandsområdet, og en aktiv rekruttering til området må derfor skje. Beregninger viser at nesten 50% av arbeidskraftbehovet på Herøya er relatert til ingeniøryrker, resterende til prosessrelaterte stillinger. Rekrutteringen av nye arbeidsplasser på Herøya vil til en viss grad skje internt i Grenland, men veksten må også skje utenfor dette området. Målgrupper og virkemidler for rekruttering Tidligere erfaringer tilsier at hovedpotensialet for rekruttering av nye arbeidstakere til Herøya/Grenland, skjer blant nyetablerere eller blant unge mennesker med litt erfaring. Det har vist seg vanskelig å rekruttere mer voksne og erfarne arbeidstakere til området. For å sikre en best mulig stablitet i arbeidsmarkedet i regionen er det derfor vesentlig å tilrettelegge forholdene relatert til arbeid og fritid på en best mulig måte. På generell basis bør Porsgrunn kommune derfor legge vekt på å tilrettelegge for boligutvikling i områder med nærhet til sentrum og viktige næringsområder, herunder Herøya. Boligområder med nærhet til et bredt tjeneste- og forretningstilbud, kombinert med kort avstand til arbeidsplass, vil normalt sett være attraktive for potensielle boligkjøpere. Ved siden av et bredt kultur- og aktivitetstilbud vil det også være viktig å få på plass et godt kommunalt tilbud, herunder barnehage og skoletilbud. Et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere nye innbyggere/arbeidstakere til Porsgrunn vil være å skape attraktive og gode boområder i regionen. Historisk sett har eneboligmarkedet vært det dominerende i regionen, og leilighetsandelen er kun på 20% av den samlede boligmassen. Studier Prognosesenteret AS nylig har gjennomført, viser at en stadig økende andel av befolkningen foretrekker en enklere boform ved flytting fra nåværende bolig. Det betyr dels at man ønsker et mer urbant bomiljø, dels en boform som tilrettelegger for et enklere liv. Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: ,

5 2008 BOLIGMARKEDSANALYSE GRENLANSOMRÅDET Side 4 En bevisst satsing på utvikling av sentrumsnære boliger av varierende størrelser og utforming, vil kunne utgjøre et viktig supplement til det boligtilbudet som i dag finnes i Porsgrunn, og være et viktig virkemiddel for å rekruttere nye innbyggere/arbeidstakere til regionen. Ved siden av å lage gode planløsninger tilpasset potensielle boligkjøperes preferanser, er det meget viktig å legge vekt på gode uteområder i forbindelse med utvikling av nye boligprosjekter. Videre vil en viss grad av kunstnerisk utforming, og tilrettelegging av åpne plasser, grønne lunger og aktivitetsområder, bidra sterkt til å løfte inntrykket av nye boligområder, fra ordinært til attraktivt. Konklusjon Den gjennomførte analysen viser at det er et betydelig behov for nye boliger i Grenlandsområdet. Med mer enn personer/ husstander er det et betydelig tilfang av potensielle boligkjøpere. Befolkningsprognosene tilsier en vekst på mer enn 600 personer pr. år i de undersøkte kommunene, hvorav omtrent halvparten i Porsgrunn. Befolkningsveksten kommer i størst grad i aldersgruppene 40 år eller eldre, hvilket på sikt også vil bidra til at husholdningsstørrelsen i området forventes å bli mindre. Befolkningsveksten i kombinasjon med en økende andel eldre, gjør at behovet for sentrumsnære leiligheter vurderes som betydelig. Vi har med basis i den gjennomførte analysen beregnet boligbehovet i området til å ligge på ± 750 boliger pr. år. De viktigste driverne for boligbehovet er veksten i befolkning og antall husholdninger, samt kompensasjon for bortfall i forbindelse med sanering av eksisterende boliger. Ut over dette kommer det behovet for nye boliger som skapes ved etablering av nye arbeidsplasser i regionen. Makrobildet forandrer seg til en hver tid, og er med på å påvirke om folk bestemmer seg for å flytte eller ikke, kjøpe eller leie. Gode boligprosjekter med riktig markedsføring mot rett målgruppe, er i seg selv en faktor som fører til økt flytting både i gode og dårlige tider. Bare 2 av 10 boliger i de undersøkte Grenlandskommunene består av leiligheter. Sett i forhold til alderssammensetningen i befolkningen, og at mer enn 6 av 10 husholdninger består av 1-2 personer, er leilighetsandelen i dette området svært lav. Det foreligger klare vekstambisjoner for næringsutviklingen på Herøya. En vekst på nærmere arbeidstakere i løpet av 2-3 år forutsetter en betydelig rekruttering av nye arbeidstakere fra områder utenfor Grenland. Dette gjelder i størst grad rekruttering av ingeniørkompetanse, da primært yngre mennesker i etableringsfasen. Tilrettelegging av nye boligområder med gode bokvaliteter vil således være et svært viktig virkemiddel for rekruttering av nye arbeidstakere/innbyggere. Det planlagte boligområdet i Porsgrunn (nær Herøya) innehar beliggenhetsmessige kvaliteter som muliggjør utvikling av et svært attraktivt boligområde. Sentrumsnære boliger med nærhet til et bredt forretnings- og tjenestetilbud, i kombinasjon med sjønærhet og kort avstand til Herøya, skaper i sum rammebetingelser som oppleves som meget positive i markedet. Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: ,

6 Boligmarkedet Grenlandsområdet Boligmarkedet Demografisk analyse Demografisk analyse Porsgrunn Skien Bamble

7 Innhold: Boligmarkedet Grenlandsområdet - Innhold - Flyttestrømanalyse Befolkning og befolkningsendringer Husholdninger fordelt på husholdningstyper Boliger fordelt på boligtype, antall rom og eieform Byggeaktivitet, samt prognoser fordelt på boligtype Boligomsetninger og boligpriser

8 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Porsgrunn: I gjennomsnitt har det flyttet 222 flere personer inn enn ut av Porsgrunn i løpet av de siste 4 årene. Høyest netto innflytting til Porsgrunn kommune var det i Da flyttet det 455 flere personer inn enn ut av kommunen. I 2007 gikk både internflyttingen og innflytting ned sett i forhold til 2006, mens utflyttingen økte noe. Dette medførte en noe lavere netto innflytting til kommunen i 2007 enn i Flytting pr. år i perioden for Porsgrunn kommune Gj.snitt Innen kommunen Innflytting Utflytting Nttfltti Nettoflytting

9 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Porsgrunn: Det er en netto innflytting til Porsgrunn i samtlige aldersgrupper De yngste aldersgruppene dominerer blant de som 600 flytter til kommunen. I aldersgruppene år og år er innflyttingen 400 nesten like høy som internflyttingen. 300 Etter passerte 55 år, er det en lav andel som flytter ut eller inn av kommunen. Blant den eldste aldersgruppen flytter flesteparten innen kommunegrensene Gjennomsnittlig flytting pr. år i Porsgrunn i perioden fordelt på aldersgrupper Under 20 år år år år år år 66 år + Innen kommunen Innflytting Utflytting Nettoflytting

10 - Flyttestrømsanalyse - Flyttingen Porsgrunn : Flyttingen innen Porsgrunn kommune har i gjennomsnitt ligget i på ca personer pr. år, mens innflyttingen i gjennomsnitt har ligget på ca personer pr. år. Flyttingen innen kommunen var høyest i 2005 og 2006, mens innflyttingen var høyest i Det totale flyttevolumet gikk noe ned i 2007 sett i forhold til 2006 og lå på personer i Dette er 14% av befolkningeni i Porsgrunn, noe som tilsvarer en botid på mellom 7 og 8 år. Vi ser at flyttefrekvensen er høyest i aldersgruppene år. Hele 37% av befolkningen i denne aldersgruppen flyttet i Ser vi på aldersgruppen år var det bare 5% som flyttet. Innen kommunen Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Innflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Utflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Nettoflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Flyttevolum Befolkning pr Flyttefrekvens % 37 % 32 % 17 % 9 % 5 % 6 % 14 % Botid 7,1 2,7 3,1 5,8 11,4 21,8 16,9 7,4

11 - Flyttestrømsanalyse - Tilflyttingen til Porsgrunn: Listen viser hvor de som flytter Flytting til Porsgrunn hvor kommer man fra? til Porsgrunn kommune kommer fra. I tillegg viser den Totalt Gj.snitt hvor mange som flytter internt i Porsgrunn. Den største tilflyttingen til Porsgrunn kommune kommer fra Skien og dernest Bamble. Det har i snitt flyttet 632 personer fra Skientil Porsgrunn og 240 personer fra Bamble til Porsgrunn pr. år de siste 4 årene. Det betyr at det i snitt flytter 872 personer fra Skien og Bamble til Porsgrunn. Dette er hele 47% av den totale innflyttingen til kommunen. På de neste plassene ligger utlandet og Oslo. Innflyttingen både fra utlandet og fra Oslo har økt de siste it 2 årene. Innflyttingen fra utlandet har doblet seg i forhold til PORSGRUNN SKIEN BAMBLE UTLANDET OSLO Herav: Grünerløkka Frogner Sagene St. Hanshaugen Gamle Oslo LARVIK NOME KRAGERØ SANDEFJORD TRONDHEIM BÆRUM TØNSBERG BERGEN DRANGEDAL KRISTIANSAND BØ TINN STAVANGER NOTODDEN FREDRIKSTAD DRAMMEN

12 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Skien: I gjennomsnitt har det flyttet 64 flere personer inn enn ut av Skien i løpet av de siste 4 årene Mens Porsgrunn hadde en netto innflytting i 2006, hadde Skien en netto utflytting. Det var en kraftig økning i antall personer som flyttet fra Skien til Porsgrunn dette året. I 2007 var det en netto 0 innflytting til Skien på 171 personer. Som vi skal se senere var årsaken til dette en økt innflytting fra Porsgrunn i tillegg til økt innflytting fra Oslo og utlandet. Flytting pr. år i perioden for Skien kommune Gj.snitt Innen kommunen Innflytting Utflytting Nettoflytting

13 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Skien: I gjennomsnitt for perioden , har det vært høyest netto innflytting av barnefamilier til Skien. Det er en netto innflytting i aldersgruppene år Blant de eldste flytter 800 hovedvekten internt i 600 kommunen. Nesten 90% av flyttevolumet (flytting 400 innen kommunen innflytting) i aldersgruppen 66 år+ erflytting innen 0 kommunen. Det er en netto utflytting i aldersgruppen 20 30år. 200 Gjennomsnittlig flytting pr. år i Skien i perioden fordelt på aldersgrupper Under 20 år år år år år år 66 år + Innen kommunen Innflytting Utflytting Nettoflytting

14 - Flyttestrømsanalyse - Flyttingen Skien : Flyttingen innen Skien kommune har i gjennomsnitt ligget i underkant av personer pr. år, mens innflyttingen i gjennomsnitt har ligger på ca personer pr. år. I 2007 lå det totale flyttevolumet på personer. Dette er 13% av befolkningen i Skien, noe som tilsvarer en botid på mellom 7 og 8 år. Vi ser at flyttefrekvensen er høyest i aldersgruppene år. 35% av befolkningen i denne aldersgruppen flytteti Ser vi på aldersgruppen år var det bare 5% som flyttet. Innen kommunen Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Innflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Utflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Nettoflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Flyttevolum l Befolkning pr Flyttefrekvens % 35 % 33 % 16 % 9 % 5 % 6 % 13 % Botid 6,7 2,8 3,0 6,1 11,7 20,3 17,8 7,4

15 - Flyttestrømsanalyse - Tilflyttingen til Skien: Tabellen viser hvor de som flytter Flytting til Skien hvor kommer man fra? til Skien kommune kommer fra. I Totalt Gj.snitt tillegg viser tabellen hvor mange som flytter internt i Skien kommune. Denstørste tilflyttingentilskien kommune kommer fra Porsgrunn. Det har i snitt flyttet 571 personer pr. år fra Porsgrunn til Skien de siste 4 årene. I løpet av disse årene har dtfl det flyttet t flere fra Skien til Porsgrunn enn motsatt. Ser vi imidlertid på 2007 var forholdet motsatt. I 2007 satt Skien igjen med et flytteoverskudd på 85 personer sett i forhold til Porsgrunn. Av de andre nærkommunene er det Bamble som er viktigste rekrutteringskommune for Skien. Også flyttingen fra Bamble til Skien, samt flyttingen fra utlandet og Oslo økte fra 2006 til Flyttingen fra Oslo til Skien har i snitt vært høyere enn flyttingen fra Oslo til Porsgrunn. SKIEN PORSGRUNN UTLANDET OSLO Herav: Frogner Grünerløkka St. Hanshaugen Gamle Oslo Sagene BAMBLE NOME SILJAN BERGEN KRAGERØ TINN LARVIK KRISTIANSAND BØ DRANGEDAL SANDEFJORD TRONDHEIM SAUHERAD NOTODDEN BÆRUM TØNSBERG DRAMMEN

16 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Bamble: Bamble hadde en netto utflytting fra I var det en netto innflytting på 7 personer. I Flytting pr. år i perioden for Bamble kommune snitt har det flyttet 48 flere 800 personer ut enn inn av kommunen. Innflyttingen til kommunen økte fra 2006 til 2007, men internflyttingen gikk ned slik at det totale flyttevolumet i Bamble (internflytting + innflytting) gikk ned Gj.snitt Innen kommunen Innflytting Utflytting Nettoflytting

17 - Flyttestrømsanalyse - Flytting Bamble: Det er aldersgruppen år som skaper mesteparten av netto utflyttingen fra Bamble kommune, men Gjennomsnittlig flytting pr. år i Bamble i perioden fordelt på aldersgrupper også i de eldste aldersgruppene er det flere 200 som flytter ut enn inn av 150 kommunen Under 20 år år år år år år 66 år + Innen kommunen Innflytting Utflyttingtti Nettoflytting

18 - Flyttestrømsanalyse - Flyttingen Bamble : Flyttingen innen Bamble kommune har i gjennomsnitt ligget i underkant av 900 personer pr. år, mens innflyttingen i gjennomsnitt har ligger på ca. 600 personer pr. år. I 2007 lå det totale flyttevolumet på personer. Dette er 10% av befolkningen i Bamble, noe som tilsvarer en botid på mellom 9 og 10 år. Vi ser at flyttefrekvensen er høyest i aldersgruppene år. Hele 23% av befolkningen i denne aldersgruppen flyttet i Ser vi på aldersgruppen år var det bare 3% som flyttet. Innen kommunen Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Innflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Utflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Nettoflytting Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Gj.snitt Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Flyttevolum l Befolkning pr Flyttefrekvens % 23 % 23 % 14 % 7 % 3 % 5 % 10 % Botid 8,6 4,4 4,3 7,0 14,1 29,7 21,3 9,7

19 - Flyttestrømsanalyse - Tilflyttingen til Bamble: Tabellen viser hvor de som Flytting til Bamble hvor kommer man fra? flytter til Bamble kommune Totalt Gj.snitt kommer fra, samt hvor mange som flytter internt i Bamble. Den største tilflyttingen til Bamble kommune kommer fra Porsgrunn og dernest Skien. Antall personer som flytter fra Bamble til Porsgrunn og Skien erimidlertid høyere enn antallet som flytter fra Porsgrunn og Skien til Bamble. Innflyttingen fra utlandet og Oslo økte noe fra 2006 til BAMBLE PORSGRUNN SKIEN UTLANDET OSLO Herav: Grünerløkka Frogner Sagene Stovner Nordre Aker KRAGERØ DRANGEDAL LARVIK BERGEN TINN ARENDAL NOME BÆRUM FARSUND DRAMMEN SANDEFJORD KRISTIANSAND SAUHERAD TROMSØ SARPSBORG RISØR

20 - Flyttestrømsanalyse - Flytting til utvalgsområdet: Ser vi på området (Porsgrunn, Skien og Bamble) under ett var flyttevolumet (internflytting + innflytting) høyest i Flyttevolumet var da på personer. I 2007 gikk flyttevolumet ned til personer. Over halvparten av det totale flyttevolumet tilhører Skien, 36% tilhører Porsgrunn og 11% tilhører Bamble. Av det totale flyttevolumet i 2007 var hele 62% flyttinger innen de tre kommunene, 15% var flyttinger mellom de 3 kommunene og 23% var innflytting til området. Dette betyr at i overkant av 3 av 4 personer rekrutteres interntii området, mens i underkant av 1 av 4 rekrutteres utenfor (utlandet og resten av Norge) Flytting internt i kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) Herav Internflytting Porsgrunn Internflytting Skien Internflytting Bamble Flytting mellom kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) Herav Innflyttting fra Skien og Bamble til Porsgrunn Innflytting fra Porsgrunn og Bamble til Skien Innflytting fra Porsgrunn og Skien til Bamble Innflytting til området Herav Innflytting fra utlandet Innflytting fra Oslo Innflytting fra andre kommuner Flyttevolum Porsgrunn, Skien og Bamble Herav Flyttevolum Porsgrunn Flyttevolum Skien Flyttevolum Bamble Flytting internt i kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 66 % 67 % 65 % 62 % Herav Internflytting Porsgrunn 21 % 23 % 22 % 21 % Internflytting Skien 38 % 37 % 36 % 36 % Internflytting Bamble 6 % 7 % 7 % 6 % Flytting mellom kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 14 % 14 % 14 % 15 % Herav Innflyttting fra Skien og Bamble til Porsgrunn 6 % 6 % 7 % 7 % Innflytting fra Porsgrunn og Bamble til Skien 6 % 5 % 4 % 6 % Innflytting fra Porsgrunn og Sk ien til Bamble 2 % 2 % 2 % 2 % Innflytting til området 20 % 19 % 21 % 23 % Herav Innflytting fra utlandet 4 % 4 % 4 % 6 % Innflytting fra Oslo 2 % 2 % 2 % 3 % Innflytting fra andre kommuner 14 % 13 % 14 % 14 % Flyttevolum Porsgrunn, Skien og Bamble 100 % 100 % 100 % 100 % Herav Flyttevolum Porsgrunn 35 % 36 % 37 % 36 % Flyttevolum Skien 55 % 52 % 51 % 53 % Flyttevolum Bamble 11 % 12 % 12 % 11 %

21 - Befolkning Befolkningsunderlaget: Det er totalt bosatt nesten personer i utvalgsområdet hvorav 51% er bosatt i Skien, 34% er bosatt i Porsgrunn og 14% erbosatt i Bamble kommune Aldersfordelingen på befolkningen er ganske lik i de 3 kommunene. Samlet sett er 25% av befolkningen under 20 år, 12% er år, 35% er31 55 årog28% Under 20 år er 55 år+. Befolkningen fordelt på aldersgrupper i Porsgrunn, Skien og Bamble, samt summen av de tre kommunene Totalt Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet år år år år år 66 år + Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Områder: Under 20 år år år år år år 66 år + Totalt Porsgrunn 25 % 6 % 7 % 14 % 21 % 12 % 15 % 100 % Skien 25 % 6 % 6 % 14 % 21 % 13 % 15 % 100 % Bamble 27 % 6 % 6 % 13 % 22 % 14 % 13 % 100 % Totalt utvalgsområdet 25 % 6 % 6 % 14 % 21 % 13 % 15 % 100 %

22 - Befolkningsendring - Befolkningsendring : Det har vært en vekst på personer i utvalgsområdet de siste 4 årene. Dette betyr en gjennomsnittlig årlig vekst på personer. Det er Porsgrunn som har hatt den største befolkningsveksten de 500 siste 4 årene. Porsgrunn har i snitt vokst med 216 personer 0 pr. år. Skien har vokst med 89 personer pr. år, mens Bamble i snitt har fått 13 færre 500 personer pr. år. Det har blitt færre personer i aldersgruppene år og år, mens veksten i hovedsak har kommet i aldersgruppene år og år. I Bamble er det befolkningen over 56 år som har hatt en økning Endring i befolkningen i utvalgsområdet Endring Porsgrunn 863 Skien 357 Bamble -54 Totalt utvalgsområdet Under 20 år år år år år år 66 år + Endr. Porsgrunn Endr. Skien Endr. Bamble Endr. utvalgsområdet

23 - Befolkningsendring - Forventet befolkningsendring : Det forventes en vekst på personer i utvalgsområdet de neste 4 årene. Dette betyr en årlig vekst på 611 person noe som er langt høyere enn veksten de siste fire årene. Forventet vekst fordeler seg på 297 personer i Porsgrunn, 285 personer i Skien og 30 personer i Bamble. Forventet vekst baserer seg på SSB befolkningsprognose gp g alternativ MMMM satt i mai Det forventes en vekst i samtlige aldersgrupper foruten aldersgruppen under 20 år og år. Størst økning forventes i aldersgruppen 66 år Forventet befolkningsendring for Porsgrunn, Skien og Bamble, samt for utvalgsområdet totalt Endring Porsgrunn Skien Bamble 119 Totalt utvalgsområdet Under 20 år år år år år år 66 år + Endr. Porsgrunn Endr. Skien Endr. Bamble Endr. utvalgsområdet

24 - Husholdninger - Husholdninger : Det er totalt nesten husholdninger i utvalgsområdet % av husholdningene er bosatt i Skien, 35% er bosatt i Porsgrunn og 13% er bosatt i Bamble. Aleneboende er den største husholdningsgruppen i utvalgsområdet. Det er totalt % (16.777) aleneboende. Andelen aleneboende er høyere i Porsgrunn og Skien enn i Bamble kommune Andelen barnefamilier er noe høyere i Bamble kommune enn i Porsgrunn og Skien. I Bamble er % av husholdningene par 0 med barn, mens i Porsgrunn og Skien er 21% par med barn. Antall personer pr. husholdning er 2,26 i Porsgrunn, 2,24 i Skien og 2,48 i Bamble. Antall husholdninger pr fordelt på husholdningstype i utvalgsområdet Totalt Pers. pr. husholdning Porsgrunn ,26 Skien ,24 Bamble , Totalt utvalgsområdet ,28 Aleneboende Par uten barn Par med barn Aleneboende med barn Enfamilie med voksne barn Flerfamilie 0805 Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Enfamiliehusholdning med Flerfamilievoksne barn (yngste husholdnin barn 18 år og over) ger Aleneboende Par uten Par med små Par med store Mor/far med hjemmeboende barn barn 0 5 år) 6 17 år) barn 0 5 barn (yngste barn (yngste barn små barn (yngste år) Mor/far med store barn (yngste barn 6 17 år) 0805 Porsgrunn 39 % 24 % 9 % 12 % 1 % 4 % 8 % 3 % 100 % 0806 Skien 39 % 23 % 9 % 12 % 2 % 5 % 8 % 3 % 100 % 0814 Bamble 30 % 25 % 10 % 14 % 1 % 4 % 11 % 4 % 100 % Totalt utvalgsområdet 38 % 24 % 9 % 12 % 2 % 5 % 8 % 3 % 100 % Totalt

25 - Husholdninger - Endring husholdninger: Det har blitt 955 flere husholdninger h i utvalgsområdet i løpet av de siste 2 årene. Dette er 478 flere husholdninger pr. år og fordelersegpå 271flere husholdninger i Porsgrunn, 165 flere husholdninger i Skien og 43 flere husholdninger i Bamble pr. år. Det er antall aleneboende som har økt mest i alle de tre kommunene. I utvalgs området har det blitt 848 flere aleneboende på 2 år. Dette tilsvarer 424 flere aleneboende pr. år. Økningen i antall aleneboende har vært størst i Porsgrunn. Par uten barn har også hatt en vekst i alle de tre kommunene Endring i antall husholdinger fra Aleneboende Par uten barn Par med barn Aleneboende med barn Endr Porsgrunn 541 Skien 329 Bamble 85 Totalt utvalgsområdet 955 Enfamilie med voksne barn Flerfamilie 0805 Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Endring Aleneboende Par uten Par med små Par med store Mor/far med Mor/far med store barn hjemme barn (yngste barn (yngste barn små barn (yngste (yngste barn 6 17 boende barn barn 0 5 år) 6 17 år) barn 0 5 år) år) Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste Flerfamiliehusholdnin barn 18 år og over) ger Totalt 0805 Porsgrunn 7 % 4 % 1 % 5 % 13 % 3 % 6 % 7 % 4 % 0806 Skien 4 % 4 % 1 % 1 % 12 % 3 % 7 % 0 % 1 % 0814 Bamble 5 % 2 % 3 % 4 % 23 % 0 % 0 % 6 % 1 % Totalt utvalgsområdet 5 % 4 % 0 % 1 % 14 % 0 % 5 % 3 % 2 %

26 - Boligmassen - Boligmassen: Det er totalt i overkant av boliger i utvalgsområdet. Dette tallet inkluderer både bebodde og ubebodde boliger. Av disse boligene ligger 35% i Porsgrunn, 52% i Skien og 13% i Bamble kommune. Andelen leiligheter er høyere i Porsgrunn og Skien enn i Bamble. Bamble har langt høyere eneboligandel enn de to andre kommunene. Dette gjenspeiler seg også i fordlingen på boligstørrelse. Porsgrunn og Skien har en høyere andel små boliger enn Bamble Fordelingen av antall boliger (bebodde og ubebodde) i utvalgsområdet Porsgrunn Skien Bamble Ttlt Totalt utvalgsområdet ådt Enebolig Småhus Leilighet 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom + Antall rom ukjent Porsgrunn Skien Bamble Utvalgsområdet totalt Totalt

27 - Boligmassen - Boligmassen boligtyper: På denne siden vises antall boliger og % fordeling av boligmassen fordelt på boligtype, antall rom og eieform. Når det gjelder eieform er % fordelingen den samme som i folke og boligtellingen fra nov da det ikke finnes nyere tall på denne fordelingen. Tallene er blåst opp til riktig antall for Vi ser at andelen borettslagsboliger er høyere i Porsgrunn og Skien enn i Bamble. Områder: 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom + Ukjent Totalt 0805 Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Områder: 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom + Ukjent Totalt 0805 Porsgrunn 3 % 12 % 20 % 25 % 20 % 15 % 3 % 100 % 0806 Skien 3 % 11 % 21 % 24 % 17 % 17 % 7 % 100 % 0814 Bamble 2 % 8 % 15 % 24 % 22 % 22 % 7 % 100 % Totalt utvalgsområdet 3 % 11 % 20 % 24 % 19 % 17 % 6 % 100 % Områder: Enebolig Småhus Leilighet Totalt 0805 Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Områder: Enebolig Småhus Leilighet Totalt 0805 Porsgrunn 55 % 22 % 23 % 100 % 0806 Skien 58 % 21 % 22 % 100 % 0814 Bamble 77 % 18 % 4 % 100 % Totalt utvalgsområdet 59 % 21 % 20 % 100 % Boligmassen pr inkluderer både bebodde og ubebodde boliger. Områder: Selveier Borettslag Leier Totalt 0805 Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Områder: Selveier Borettslag Leier Totalt 0805 Porsgrunn 60 % 22 % 18 % 100 % 0806 Skien 60 % 20 % 20 % 100 % 0814 Bamble 74 % 9 % 17 % 100 % Totalt utvalgsområdet 62 % 19 % 19 % 100 % % fordelingen på eieformer den samme som i folke og boligtellingen fra nov da det ikke finnes nyere informasjon på dette.

28 - Igangsetting - Boligbyggingen: Det var høyest igangsetting av boliger i utvalgsområdet i Da ble det igangsatt hele 736 boliger. 700 Hovedvekten av disse ble igangsatt i Porsgrunn 600 kommune (398 boliger). 500 Flyttetallene i 2006 gjenspeiler den økte 400 igangsettingen g g i kommunen i Igangsettingen de siste 2 årene har ligget omtrent på snittet. Den høyeste igangsettingen har også i disse årene vært i Porsgrunn. Det forventes en nedgang i igangsettingen inneværende år, men en økning i resten av prognoseperioden. Prognosen er matematisk beregnet ut fra fylkesprognosen Igangsetting av boliger utvalgsområdet i perioden Porsgrunn Skien Bamble Utvalgsområdet totalt

29 - Igangsetting - Boligbyggingen : Det har i snitt vært bygget 529 boliger pr. år i utvalgsområdet i løpet av de siste fire årene. 49% (258 boliger) av boligene er bygget i Porsgrunn, 37% (198 boliger) i Skien og 14% (73 boliger) i Bamble kommune. Andelen igangsatte leiligheter er høyest i Porsgrunn og lavest i Bamble. 48% (125enheter) av igangsettingen i Porsgrunn kommune er leiligheter. I Skien er 43% (90enheter) av i gangsettingen leiligheter og i Bamble er bare 14% (11 enheter) av igangsettingen leiligheter Gjennomsnittlig igangsetting fordelt på boligtype i utvalgsområdet Porsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdet Enebolig Småhus Leilighet Totalt leiligheter. Gj.snitt igangs Enebolig Småhus Leilighet Totalt Porsgrunn 17 % 35 % 48 % 100 % Skien 25 % 32 % 43 % 100 % Bamble 68 % 18 % 14 % 100 % Utvalgsområdet totalt 27 % 32 % 42 % 100 %

30 - Igangsetting - Igangsetting : På denne siden vises i gang Porsgrunn Enebolig Småhus Leilighet Totalt Bamble Enebolig Småhus Leilighet Totalt settingen i for Porsgrunn, Skien, Bamble, samt de tre kommunene summert Igangsettingen i utvalgsområdet har variert fra lavest nivå i 2003 på 349 boliger til høyeste nivå i 2005 på 736 boliger. I Porsgrunn har i gangsettingen variert fra laveste nivå i 2003 på 113 boliger til høyeste nivå i 2005 på 398 boliger. I Skien har igangsettingen variert fra laveste nivå i 2004 på 159 boliger til høyeste nivå i 2005 på 234 boliger boliger. I Bamble har igangsettingen g g variert fra laveste nivå i 2006 på 44 boliger til høyeste nivå i 2002 på 105 boliger Skien Enebolig Småhus Leilighet Totalt Utvalgsområdet totalt Enebolig Småhus Leilighet Totalt

31 - Boligpriser - Kvadratmeterprisutvikling i Porsgrunn kommune: Kvadratmeterprisen for leiligheter og småhus viser en svak nedgang, mens kvadratmeterprisen på eneboliger viser en økning siste året Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Porsgrunn kommune Kvadratmeterprisen 1. halvår 2008 var: Enebolig kr/m2. Småhus kr/m2 Leilighet kr/m Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Kvmpris enebolig Kvmpris småhus Kvmpris leilighet

32 - Boligpriser - Utviklingen i gjennomsnittspris Porsgrunn kommune: Gjennomsnittsprisen har vist en nedgang for leiligheter og småhus, og en økning for eneboliger dersom vi ser på 1. halvår 2008 mot 1. halvår Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Porsgrunn kommune Gjennomsnittsprisen 1. halvår 2008 var: Enebolig 20mill 2,0 mill. kr. Småhus 1,3 mill. kr. Leilighet 1,7 mill. kr Kjøpesum enebolig Kjøpesum småhus Kjøpesum leilighet 1.Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå

33 - Boligomsetninger - Boligomsetninger: 250 Grafen viser antall boligomsetninger i Porsgrunn kommune pr. 200 halvår fra 2002 til Statistikken omfatter bare boliger i fritt salg og borettslagsboliger er derfor ikke med. Totalt er det omsatt 264 boliger i 2007 fordelt på 156 eneboliger, 84 småhus og 24 leiligheter. I gjennomsnitt har det vært omsatt 224 boliger pr. år i Porsgrunn kommune de siste 6 årene. I halvår 2008 ble det omsatt hele 220 boliger i Porsgrunn Antall boligomsetninger pr. halvår i Porsgrunn kommune 1.Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Antall enebolig Antall småhus Antall leilighet Totalt

34 - Boligpriser - Kvadratmeterprisutvikling Skien kommune: Kvadratmeterprisen har økt for leiligheter og eneboliger og gått ned for småhus dersom vi ser på 1. halvår 2008 i forhold til 1. halvår Kvadratmeterprisen 1. halvår 2008 var: Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Skien kommune Enebolig kr/m Småhus kr/m2 Leilighet kr/m2 0 1.Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Kvmpris enebolig Kvmpris småhus Kvmpris leilighet

35 - Boligpriser - Utviklingen i gjennomsnittspris: Gjennomsnittsprisen har gått ned for eneboliger og opp for småhus i løpet av siste året. Leilighetsprisen ligger også noe lavere halvår 2008 enn 1. halvår Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Skien kommune Gjennomsnittsprisen 1. halvår 2008 var: Enebolig 18mill 1,8 mill. kr. Småhus 1,4 mill. kr. Leilighet 1,5 mill. kr Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Kjøpesum enebolig Kjøpesum småhus Kjøpesum leilighet

36 - Boligomsetninger - Boligomsetninger: Grafen viser antall boligomsetninger i Skien kommune pr. halvår fra 2002 til Statistikken omfatter bare 250 boliger i fritt salg og borettslagsboliger er derfor 200 ikke med. 150 Totalt er det omsatt 417 boliger i 2007 fordelt på eneboliger, 95 småhus 50 og 61 leiligheter. I gjennomsnitt har det vært omsatt 357 boliger pr. år i Skien kommune de siste 6 årene. 1. Halvår 2008 ble det omsatt hele 318 boliger. 0 Antall boligomsetninger pr. halvår i Skien kommune 1.Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Antall enebolig Antall småhus Antall leilighet Totalt

37 - Boligpriser - Kvadratmeterprisutvikling: Kvadratmeterprisen har vist en svak nedgang for eneboliger, men en oppgang for småhus i løpet av det siste året. Antall omsatte leiligheter er for lavt til å kunne vise en prisutvikling Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Bamble kommune Kvadratmeterprisen 1. halvår 2008 var: Enebolig kr/m2 Småhus kr/m2 0 1.Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Kvmpris enebolig Kvmpris småhus

38 - Boligpriser - Utviklingen i gjennomsnittspris: Gjennomsnittsprisen på eneboliger og småhus har vist en økning i 1. halvår 2008 sett i forhold til 1. halvår Gjennomsnittsprisen 1. halvår 2008 var: Enebolig 2,0 mill. kr. Småhus 1,4 mill. kr Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Bamble kommune Hå 02 2.Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå Hå 08 Kjøpesum enebolig Kjøpesum småhus

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden ah@prognosesenteret.no +47 415 43 337 Bjørn H. Nygaard bhn@prognosesenteret.no +47 958 91 820 Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Boligmarkedsanalyse «OSLO»

Boligmarkedsanalyse «OSLO» Innledning & konklusjoner Side 1 av 124 Boligmarkedsanalyse «OSLO» Konsulenter:Heidi Bjørneng Kåre Elnan Dato/år: 18. oktober 2004 10/2004, Prognosesenteret AS Innledning & konklusjoner Side 2 av 124 Innledning

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Disposisjon Litt om prosjektet Framtidige boligbehov Demografi og nasjonalt byggebehov Boligfrekvenser og flytting for

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden KILDE: SSB/PAND Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Side 3 befolkning Side 4 Folkemengde 01.01.2013 Side 4 Framskrevet befolkning 2014-2030 Side 4 Antall personer per husholdning

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet

Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Status for Telemark: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I NÆRINGSUTVALGET I TELEMARK 1. Februar Notodden Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Nome Strukturelle forutsetninger for vekst Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6680 6660 6640 6648 6643 115 113

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars

Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Status for Vinje: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet MØTE I Vinjehuset 7. Mars Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene er utviklet i regi av VRI-Telemark.

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Denne rapporten presenterer Troms fylkeskommunes prognoser for boligbehovet i Troms for perioden 2012 til 2030. Prognosene er basert på Troms fylkeskommunes befolkningsframskrivinger, som du

Detaljer

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig»

Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Velkommen til Boligkonferanse 2.september «fra boligdrøm til drømmebolig» Ælvespeilet, Porsgrunn Ordfører Øystein Beyer Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble

Detaljer

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN

Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN EM1MN boligmarkedsanalyse juni 2016: Fremtidsrettet byutvikling og robust boligmarked i Trondheim? Trondheim, 9.6.2016 Jan Håvard Valstad, Analysesjef EM1MN 1 2 3 4 Trondheim Et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Fyresdal Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Fyresdal? Har Fyresdal vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Fyresdal? Hvordan skal Fyresdal bli en attraktiv

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS Espen Karstensen, Norefjell 6. mars 2014 Beregningsmetode / verktøy Plan og Analysesystem for Næring, Demografi

Detaljer

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1

Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN. Teknologi og samfunn 1 Forutsetninger for modellkjøring BEFOLKNINGSMODELLEN Teknologi og samfunn 1 PANDA kan benyttes til å beregne langsiktige trender og framskrivinger. Men mest egent er PANDA til å undersøke følgene av bestemte

Detaljer

Næringsutvikling og attraksjonskraft

Næringsutvikling og attraksjonskraft Næringsutvikling og attraksjonskraft Knut Vareide Telemarksforsking 22. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 1,5 1,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr november 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 23/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Attraktivitetsbarometeret Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Vest-Telemark Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 18/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2012

Side 1/ NR. 05/2012 3773.1 Side 1/8 NR. 05/2012 Prisoppgangen i boligmarkedet har fortsatt i 2012. Hittil har prisstigningen vært mellom ca. 4 og 7 prosent i Oslo-området. Dette er omtrent det samme som mange aktører i markedet

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanning Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanningsnivå i befolkning Utdanningsnivå i arbeidsliv Utdanningsnivå i næringsliv Pendler ut Pendler inn 24.03.2014 2 378 304 290 288 221 191 150 137 111 104

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Boligstatistikk pr. aug 2017

Boligstatistikk pr. aug 2017 Boligstatistikk pr. aug 2017 Pressekonferanse 14. september 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer