MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):"

Transkript

1 MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen, Ernst Veum Varamedl.: Ann Kristin Sperle, Johannes Hauge (Skjolden), Arne J Hauge. Fr å adm. (evt. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): Teigen, politisk sekretariat Anita Bjørk Ruud, SF Revisjon IKS ved dagleg leiar Marianne Vara. På føremiddag var det temamøte oppvekst, og kommunestyret fekk omvis ing i nybygget på Hafslo barne - og ungdomsskule. Presentasjonen frå temamøtet føl gjer vedlagt protokollen. Møtet var kunngjort i lokalavisa og på Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Saksnr. Tittel 57 / / 3855 Godkjenning av møtebok SAKLISTE 58 / / 3910 Tilstandsrapport grunnskulen / / 3733 Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap 60 / / 3534 Ny 66 kv kraftleidning Hafslo - Veitastrond; 61 / / 3856 Referat - og drøftingssaker Underskrifter: Vi stadfester møtet. at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på Møteprotokoll er sendt til: Side 1 av 5

2 Medlemene, varamedlemer, rådmann, revisor, kontrollutvalet, bibliotek et i kommunen, lokalavis a, N RK - Førde og Luster radio.

3 57 / 16 Godkjenning av møtebok Handsaming: Det var ikkje merknad til møteboka. VEDTAK: Møteboka frå møtet den vart godkjent. Marianne Bugge og Ingar Norberg vart valde til å skrive under på møteboka. Møteprotokoll / 16 Tilstandsrappo rt grunnskulen 2015 Handsaming: Kommunestyret kom med ulike innspel som rådmannen tek med seg i vidare arbeid. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. VEDTAK: Kommunestyret tek tilstandsrapporten for grunnskulen for 2015 til orientering. 59 / 16 Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap Handsaming: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. VEDTAK: 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for utbygging av Galdetoppen næringsområde til ein samla kostnad på kr ,- 2. Meirforbruket på kr , - vert dekka ved bruk av næringsfondet 60 / 16 Ny 66 kv kraftleidning Hafslo - Veitastrond; høyring. Handsaming: Ivar Kvalen og Jon Ove Lomheim g jekk frå som ugilde på grunn av grunneigarinteresser. Knut Hauge vart vald som setjeordførar og leia møtet under handsaming av saka. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

4 VEDTAK: Luster kommunestyre tilrår at endringssøknad etter energilova frå Luster Energiverk AS av september 2016 om konsesjon for 66 kv linja Hafslo Veitastrond, vert innvilga som omsøkt. Kommune styret forutset at det under detaljprosjekteringa av bygningar og linjer vert lagt vekt på å minimera ulempene for andre interesser, herunder landbruket i samband med stolpefeste o.l. I fall det ikkje vert oppnådd minnelege avtalar med berørde grunneigarar, tilrår kommunestyret at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova som omsøkt. 61 / 16 Referat - og drøftingssaker Handsaming: Framlagt: KS nyhendebrev nr. 13 og 14. Notat dat med vedlegg frå rådmannen Oppmoding om busetjing av flyktningar Kontrollutvalssak 13/2016. Revisjonsbrev 01/16. Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordan e, Hordaland og Rogaland høyringsbrev. Uttalefrist 23. november. Sogn Regionråd sin uttale til fylkesmannen sin framtidige struktur. Sogn Regionråd sin uttale til Politireforma 2016 Det var semje om at kommunestyret vil gje uttale i høyringssakene om Vestlandsregion og om politireforma. Jon Ove Lomheim viste til kontrollutvalsak 13/2016 og ba om informasjon i høve til kommunale avsetjingar. Rådmannen svara at revisjonen har peika på at kommunen har sett av midlar til flyktning fond før resultat og dette er ikkje rett. Ev skal slik avsetjing gjerast av kommunestyret som disponering av resultat. Dette er gjort greie for i årsrapporten for 2015 i note til rekneskapen, og rådmannen og revisjonen er samde om oppfølginga av dette. Informasjon: Formannsk apet har vedteke å støtte arbeidet for Rv 52 Hemsedalsfjellet , -. med kr. Open post: Arbeiderpartiet v/arne Johan nessen leverte eit budsjettinns pel til rådmannen, og la fram ynskje i høve til den krevjande budsjettprosessen vidare framover hausten. Ordføraren forsikra at det blir grundig handsaming vidare framover. Orientering i møtet: Budsjettarbeidet balanseutfordringar. Orientering ved rådmannen. Rådmannen sin presentasjon følgjer som vedlegg til protokollen. VEDTAK:

5 Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

6 Temamøte Oppvekst Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

7 Læra rte l ei k Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

8 - Side 3 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

9 U tvi kl i n g el evta l Elevar i grunnskulen Luster /17 - jf. GSI Eining / Trinn SUM Luster ungd Hafslo b. og ung Gaupne skule Luster oppv Skjolden oppv Indre Hafslo opp Jostedal oppv Solvorn oppv Veitastrond SUM Side 4 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

10 U tvi kl i n g el evta l Elevar i grunnskulen Luster /22 - prognose Eining / Trinn SUM Luster ungd Hafslo b. og ung Gaupne skule Luster oppv Skjolden oppv Indre Hafslo opp Jostedal oppv Solvorn oppv Veitastrond SUM Fødd Side 5 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

11 U tvi kl i n g el evta l ( p rogn ose) Eining 2016/ /23 Luster ungd Hafslo b. og ungd Gaupne skule Luster oppv Skjolden oppv Indre Hafslo oppv Jostedal oppv Solvorn oppv Veitastrond 7 13 SUM Side 6 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

12 E l e vu n d ersøki n ga tri n n Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

13 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

14 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

15 Elevundersøkinga trinn Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

16 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

17 Ol weu s -vi tji n g frå ad m. i B ergen - Side 12 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

18 N asjon al e prøvar 5. trin n 2015/16 Meistringsnivå 1 Meistringsnivå 2 Meistringsnivå 3 Engelsk Luster 16,1 64,5 19,4 S & Fj / Nasjonalt 27,3 25,5 52,1 50,3 20,6 24,2 Lesing Luster 26,6 50,0 23,4 S & Fj / Nasjonalt 30,2 24,4 48,1 49,2 21,6 26,4 Rekning Luster 15,6 40,6 43,8 S & Fj / Nasjonalt 21,3 23,7 49,3 51,0 29,4 25,3 - Side 13 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

19 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

20 Nasjonal prøve i lesing 5. trinn døme på type oppgåver - Side 15 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

21 Døme frå nasjonal prøve i engelsk 5. trinn 16

22 Døme på lesing som ferdigheit i matematikk nasjonal prøve 17

23 Samanlikning nasjonal prøve i lesing etter kjønn 2015/16 18

24 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

25 2 0

26 2 1

27 Matematikk nasjonal prøve 8. trinn 22

28 Døme frå rettleiinga til læraren 23

29 - Side 24 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

30 2 5

31 2 6

32 2 7

33 Utvikling prosentdel enkeltvedtak: 2016/17 litt over landssnittet 28

34 Kompetanse for kvalitet n asjon al vidareu tdan n in g for l ærarar 2014/ / / Matema kk x 2 Matema kk x 3 Matema kk x 5 Naturfag x 2 Naturfag x 2 Norsk x 4 IKT Språk- og lesere leiing x 2 Engelsk Læringsledelse / Leiing i skulen Samfunnsfag Spesialundervising x 2 Musikk Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

35 Kursing og mentorordning for nye lærarar i Luster Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

36 Lokalt fagnettverk lesing og språkutvikling - Barnehage trinn: kurshaldarar språk- og leserettleiarar Trude og Sissel Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

37 Lokalt fagnettverk skriving i naturfag og matematikk trinn Ressurslærar UiU Gunn Beate, utv.rettleiar Inger Marie, fagleg rettleiar Vibeke - HiSF Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

38 Erasm u s+ R E CE P TI O N EU-prosjekt om early education : Partnarar frå Island, Irland, Kroatia, Hellas, Danmark og Luster Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

39 Kompetanseutvikling og fagne verk i barnehage Kule krabatar leikar Program som skal førebyggje angst hjå barn Pilotprosjekt i 3 barnehagar Frå hausten 2016 vart det innført i alle barnehagane Prosjektmidlar og forskningsprosjekt Dosent Kirsten Flaten v/høgskulensogn og Fjordane Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

40 B i l d e frå a n gstp rosjektet Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

41 Ku rs i son g og m u si kk v/b en te B ogen 45 l se e frå barn eh agan e del tok Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

42 Magiske samlingstunder v/ Trude Ane e Brendeland

43 Ton eskrin et v/ju dith Vestreim Våren 2016: Våren 2017: Ny turné i barnehage og skule. Alle utgi ene er dekka gjennom Kra tak for song/ Folkeakademiet. Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

44 Region al e n e verk i Sogn Ca 50 barnehage lse e deltek i regionale ne verk gjennom System for styrka læring Organisert e er fagområda i Rammeplanen To samlingar pr år Luster er ansvarleg for ne verket E kk, religion og loso. De e ne verket var på studietur l Roma i 2016 Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

45 Den gode språku tvikl an de sam tal en Kurs for alle barnehage lse e, halv dags kurs x 2 Midlar gjennom Fylkesmannen Kurshaldar Tonje Ophus Alvestad Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

46 F ored ra g om yrkese kk ved Joh n G ri m sb y - Side 41 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

47 http: // www. u di r. no /kval itet-og-kom petanse/n asjonal e-satsinger/ un gdomstrinn -i -utvikl ing/ Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

48 Tidl eg in n sats Gru ppearbeid Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Ivar Kvalen Anja Iren Hilleren Geir Arve Sandvik Me e Reinertsen Hilde Holte Selland Knut Hauge Morten Johan Vigdal Jon Ove Lomheim Per Rune Joranger Jarle Skartun Per Steinar Sviggum Kjell Sindre Smith Elin Hauge Ane e S. Norberg Arne Hauge Grete Marie Skårhaug Kje l Hovland Marianne Bugge Knut Stokkenes Eli M. H. Moen Mona Bukve Emma Nyløy Kjers Eikum Tang Odd Atle Stegegjerdet Ingar Norberg Oddbjørg Ese Oddmund Hoel Arne Johannesen Karita Nes Torodd Urnes Ellen Havellen Knut Åge Teigen Ann Kris n Sperle Johannes Hauge Geir Paulsen Marit Aakre Tennø Spørsmål til samtale og lufting Kva forstår me med begrepet tidleg innsats? Kva betyr tidleg innsats i praksis i Luster? Ø Kva bør prioriterast frametter når det gjeld tidleg innsats? - Side 43 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

49 Tidlig innsats må forstås både som innsats på et dlig dspunkt i barns liv, og dlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringa eller i voksen alder. St.meld. nr. 16 ( ) «og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring», side 10 - Side 44 - Luster kommune R å dhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

50 Budsjettarbeidet for 7 og Øp Balanseutfordringar Rådmannen Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

51 BALANSEUTFORDRINGAR PR ; Ubalanse målt mot ØP; >20 mill i 2017, > 25 mill i Føresetnader; Framskriving av Inkl T1 og T2. Gjennomføring av ØP.(dette krev og nedtrekk PLO og grunnskule.) Nytt inntektssystem. Framlegget til kommuneopplegg i statsbudsjettet er «lagt inn». «Kraftinntekter» er revurdert etter ny taksering og prognosar. Andre frie inntekter er revurderte. - Side Side 2 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

52 Inntektssystemet Endring av inntektssystemet i vår disfavør. Gradert basistilskot. Justerte kostnadsnøklar. (nb. sentralisering/urbanisering) Kriteriedata Luster for 2017 gir relativt store reduksjonar i rammetilskot. (nøklar og tal= -7,7 mill) INGAR kompenserar. (5,5 mill) Føringar/øyremerkt. (1 mill.?) Ytterlegare reduksjon av rammetilskot i ØP-perioden. (prognose; oppjustering på kriterie, men nedtrapping INGAR) - Side 3 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

53 Eigedomsskatt og andre frie inntekter. Ny taksering av store kraftverk, dramatisk svikt, minus 12 mill i skatt i Reknemodell syner ytterlegare nedtrekk på 8-10 mill i Innsyn; klage? Statsbudsjett; kapitaliseringsrente? Resultat?? Vidare nedgang i ØP-perioden grunna at 2016 er dårlegare år for kraftinntekter enn Konsesjonskraftresultat i 2015 og 2016; 3,5-4,5 mill vert vurdert som realistisk øp-nivå. (B= 6,15mill) Utvikling i verdien på aksjefond med 4-5% verdiauke, 3 mill pr år kan vurderast som realistisk budsjettering. (B= 4,5mill) Bra utbyte på aksjar siste år kan verte vanskeleg å oppnå jf - Side 4 -- utbyteprognosar frå Sognekraft. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

54 Usikkert nivå på rammer i drifta i ØP. Nye tiltak ressurskrevjande teneste Stor omlegging PLO. Legevakt, andre vakt og beredskapsordningar. (teknisk, brann, bar ever? Busetjing og integrering. Kompetansekrav på fleire område. Kulturskule. Div mindre tiltak, jf samarbeidstiltak for useu, sa ha dli gskoordi ator.. - Side 5 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

55 Resultat Prognose på resultat 2016 er bra, bokført økonomisk resultat vert godt og vil styrke fondssida. T1 og T2. Syner bra kontroll i drifta, pos margin samla. Pos skatteinngang, større enn rekna med, kommunane får behalde meirinntekter, men det er korrigert for 2017, jf statsbudsjettet. Ev avsetjing til flyktningar etter resultat. Større tilbakebetaling av næringslån. Tilbakebetaling av Gullringen-forskottering. - Side 6 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

56 Korleis balansere? Fond. Avdrag. Skulestruktur. Eigedomsskatt. Generell innstramming, tiltak i drifta. - Side 7 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

57 Fond Ved inngangen til 2016 hadde LK samla disp. fond på 47 mill kr. Beløpet var knytta opp til: Generelt disp. fond 16,0 mill kr Bufferfond finans/kraft 15,2 mill kr Avsett premieavvik 10,5 mill kr Diverse mindre fond ( Skjønnsmidlar barneh., bygdebok etc.) 5,0 mill kr I rev budsjett 2016 er det lagt inn 4,3 mill kr i uttak frå disp fond. Mindreforbruket frå 2015 vert lagt til disp. fond 8,6 mill kr. Flyktningefondet, 5,1 mill kr er flytta frå bundne driftsfond til disposisjonsfond. Dvs. disp fond før rekneskapsføring 2016, er på om lag 56,4 mill kr. Vil pårekneleg bli styrka ved rekneskapsavslutning I 2017 og 2018 må ein etter rådmann si vurdering budsjettere med å nytte fond for å balansere budsjettet. - Side 8 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

58 Avdrag Minimumsavdrag er eit forhold mellom avskrivingar, verdi av anleggsmidlar og lånegjeld. I 2015-årsrapport syner utrekning at minimumsavdrag er nærare 10 mill lågare enn faktisk betalt. Dei næraste åra vil her vere ein reserve, men konsekvensen vil vere sterkare auke i lånegjeld og auka renteutg. Nyttar ein dette verkemiddelet bør/må investeringsplan reduserast. Grunna at me kan møte krav om nedskriving er nivået på minimumsavdrag (førebels) usikkert. I ØP-perioden må ein etter rådmann si vurdering budsjettere med avdragsutsetjing og reduksjon i låneopptak for å balansere budsjett. - Side 9 -- Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

59 Skulestruktur Grunnskule er klårt det tenesteområde der me nyttar meir ressursar enn andre kommunar. (jf Kostra/kommunebar.) Anslagsvis mill pr år. Tiltak: Generell innstramming ligg i øp, me kan vurdere ytterlegare nedtrekk av ramme. (avgrensa potensiale/potensiale?) Nedlegging av skular, samanslåing av skular. Endring av tilbod.(flytting av mellomsteg/delar av mellomsteg) Etter rådmann si vurdering er ikkje noverande skulestruktur god bruk av økonomiske ressurar og har faglege utfordringar og bør endrast. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

60 Eigedomsskatt Luster kommune har eigedomsskatt på «verk og bruk.» I 2016 vil det seie kraftverk(59mill), linjer mv (2mill) og andre produksjonsanlegg. (0,2mill.) Lovverk opnar for å utvide skattegrunnlaget til andre objekt; -Bustadhus -Fritidshus -Næringseigedommar Meir enn 350 kommunar har eigedomsskatteordning, om lag 250 på «faste eigedommar i heile kommunen.» Innfasing over tid, skatt frå 2-7 promille. Lokalt tilpassa regelverk, med ulike «skjermingstiltak» Potensiale for skattlegging opp mot 10 mill pr år. I ØP-perioden bør ein etter rådmann si vurdering utvida eigedomsskatteordninga til «allmenn» eigedomsskatt for å balansere i budsjettet. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

61 Generell innstramming i drifta; Bemanningskostnader er ei hovudutfordring i budsjettnivået vårt. Fleire tiltak må nyttast: -«Stillingsstopp». Når det vert ledige stillingar skal det nøye vurderast om nytilsetjing er naudsynt eller om oppgåver kan løysast på anna vis. -Det skal vurderast å la stillingar stå ubemanna for ein periode/utsetje tilsetjing. -Nivået på vikarbruk, overtid og ekstrahjelp må ned på fleire område. -Kjøp av tenester vs utføring i eigen regi må i større grad vurderast når det gjeld kva som er økonomisk gunstig. Tiltak innan HMT og kompetanseutvikling får eit visst nedtrekk. Potensiale for auka inntekter og auka betalingssatsar skal vurderast. Tilskotsordningar /støtteordningar skal vurderast /samordnast / reduserast. «Ostehøvelinnstramming» / ikkje kompensasjon for prisutvikling. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

62 Illustrasjon/skisse for balansering? År Fond, inntil 10 7, Avdragsutsetj. inntil 7,5-7, Skulestruktur,inntil Eigedomsskatt, inntil Generell innstramming, inntil 2, (generell innstramming kjem i tillegg til rammene i Øp med nedtrekk 5 mill PLO og 1 mill grunnskule samt kostnader med nye tiltak i drifta ) - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

63 Vidareføing av aktivitet/tiltak. Politisk Generell innstramming ved at opplæring og utrusting av nytt kommunestyre er fullført. Ei viss effektivisering av møteaktivitet politiske utval. Auka kostnader i råda. Auke i ramma for gjennomføring av stortingsvalet ( ) -Tal valkrinsar? Kontrollutvalet, til kjøp av tenester/ forvaltningsrevisjon? - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

64 Administrasjon Adm.analyse og Ikt-analyse syner kostnader over /på linje med snitt. Arbeid med; «Effektivisering, effektiv forvaltning, digitalisering og interkommunalt samarbeid må framleis prioriterast.» Noko potensiale i generell innstramming, jf fellestiltak. Reduksjon i bemanning, frå 2016 nivå, bør vere realistisk. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

65 Oppvekst, barnehage Lite potensiale for generell innstramming. Utfordre på kapasitetsut ytti g. be a i g/telje åte Arbeid med betre utnytting av ressursar, vikarbruk mv.. Oppvekstbibliotek. Tidleg innsats. /og spes.ped. Opningstider, øp Auka kompetanse i bemanning, øp. Renovering, tilbygg Jostedal barnehage vert gjennomført. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

66 Oppvekst, grunnskule Jf eige punkt om skulestruktur. Svært høge kostnader til grunnskule. Noko ytterlegare potensiale i generell innstramming. Nedtrekk i ramme tenestekjøp Sogn PPT og spespedtiltak. Fleire gjeste-elevar i andre kommunar, auka kostnader Samanslåing av skulane i Gaupne er avvist/utsett.? Skyssreglement grunnskule. ( pr år.) Prioriterte satsingar; -Tilpassa opplæring/tidleg innsats. -Oppvekstbibliotek, lesing. -Ungdomsskulesatsing. -Kompetanseutvikling, etterutdanning. -IKT. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

67 Høge kostnader helse. Helse Avgrensa potensiale for generell innstramming. Nedtrekk vil ramme tilbod. Legevakt vil få auka kostnader, uansett løysing. Fagutval er no samrøystes på å etablere interkommunal legevakt der Luster er med. Sogn FL, driftsnivå som i 2015 og /auka utg /mindre prosjektmidlar å hente, budsjettframlegg med spleiselag på kommunal finansiering av 30% stilling.(lsl) (75.000) «Samhandlingskoordinatorstilling, spleiselag i heile fylket. (50.000) Folkehelsekoordinatortilskot frå FK dett vekk. Førebyggande folkehelsetilbod, utvida aktivitetstilbod. -Yrkesskulebygget som dag- og treningssenter. Avgrensa auke i driftsutgiftene, men krevjande investering m/renovering av Yrkesskulebygget. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

68 Pleie og omsorg Nedtrekk til ØP-ramme, «115 mill», gir middels høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Endå usikkert om dette er ei realistisk /oppnåeleg ramme i Full effekt av omlegging vil kome gradvis i økonomiplanperioden. Ny organisasjonsstruktur og leiarskap er på plass. Bemanningsplanar og turnusarbeid er viktige føringar. Gradvis omlegging til færre langtidsplassar i institusjon Gradvis «demenssatsing» Hafslo omsorgssenter, inkl mindre byggeri. Auka integrasjon «inne/ute.» Satsing på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Stilling ved Alarmsentralen er vedteken, speiselag mellom kommunane. (50.000) Nærare vurdering av vaskeritenester. Kjøp av teneste målt mot kostnader i eiga drift. ATS, utvida skysstilbod/eigentransport vert utvikla vidare medan utvida tilbod med brukthandel m.v vert sett på vent. - Side Side 19 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

69 Lågt forbruk innan sosiale tenester. Sosiale tenester Lite potensiale for generell innstramming. Auka mottak av flyktningar, 15 for busetjing i Ikkje busetjing av EMF. Fokus på; -Bustader, nok bustader og rettleiing. -Arbeidslivsorientering. -Norskopplæring skal bygggast opp i eigen regi. -Transport, betre løysingar. -Styrking av tenester; helse(helsestasjon og lege) og oppvekst (barnehage og skule.), kultur/frivilleg sektor. Nærare vurdering og tildeling etter behov finansiert av flyktningefondet. Bustadsosialt arbeid, gjennomføring av plan. Kontor- og tiltaksbudsjett i barnevernet på 2016-nivå, - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

70 Tekniske tenester Høgt forbruk. men fleire grunnar til det. Stort geografisk o råde, ko u al ferjedrift.. Avgrensa potensial for generell innstramming, vil gå mot standard og tilbod. Formannskapet har bedd om ei serskilt vurdering av «teknisk.» FDV bygg og anlegg er vesentleg utgiftspost og skal driftsrammene ytterlegare ned så må dette området drøftast nærare i øp-samanheng. Vakt/beredskapsordning? Eiga drift vs kjøp av teneste? Kompetanse/kapasitet grøntområde bør styrkast. Det vert innført både renovasjonsgebyr og feiegebyr for fritishus. (nasjonalt pålegg og lokal forskrift.) Veglys auka driftsutgifter, men enøktiltak kan kompensere. Renovasjonsforskrifta for fritidshus er ikkje i samsvar med lov og regelverk og vert revidert. Tilskotsordningar, bygging utanfor kommunal felt, tilskot private vegar? - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

71 Høgt driftsnivå. Næring og natur Avgrensa potensiale for generell innstramming, Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og finansierings-/tilskotsordningar. Vesentlege delar er og fondsfinansiert og noko fordeling/prioritering av statlege midlar. Me har tilbod og oppgåver utover det lovpålagde, men og finansiering. Budsjettet legg til grunn vidareføring av kommunal nærings-aktivitet, ev med mindre innstrammingar og tilpassingar som vert drøfta i eiga sak med retningslinjer på nyåret. Vidareføring av ByR fase 2. Overordna planarbeid for vassforvaltning er avløyst av kartlegging/analyse og deretter tiltak. Kommunen finansierar del av fellesstilling. Interkommunalt skogbrukssamarbeid er starta, forvaltnings- og utviklingsoppgåver vert sett i samanheng for heile regionen. Fleire oppgåver innan verneområdeforvaltninga. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

72 Kultur. Høgt driftsnivå. Avgrensa potensial for generell innstramming Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og tilskotsordningar. Ordninga med å understøtte lokale for lag og organisasjonar og anna kulturaktivitet både via «gratis bruk av lokale og samtidig tilskotsordning for lokale kulturhus bør drøftast. Samordning av tilskotsordningar. Prosjektet med hovudbiblioteket i Gaupne som nav i satsing på oppvekstbibliotek bør fullførast. Bibliotek Hafslo, som skulebibliotek, er over i nye lokale. Tilskot til musea, får auke i 2017, spleiselag mellom kommunane, Kulturskulen i eigen regi eller framhald. Drøftingar pågår, saka føl budsjettprosessen, ev eiga sak. Ikkje noko stor økonomisak, ev med unnatak av DM-ordninga. Fleire større oppgåver innan kulturminnevern, fordrar prioritering, plan er under utarbeiding. Driftstilskot Lustrabadet, ev mindre reduksjon mot avsetjing til vedlikehaldsfond. Omorganisering av frivillegsentral er gjennomført, sentralen vert viktig nav i deler av frivilleg arbeid. 50% stilling som ungdomskontakt vert inntrekt, oppgåver fordelt/flytta. Plan for idrett og friluftsliv med store ambisjonar; -Inkl oppgåver/utfordringar innan drift og vedlikehald av anlegg. (idrett, ær iljø,. - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

73 Investeringsplan - Side Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.:

74 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Program: Kl Temamøte oppvekst, inkl. kaffi og omvisning på nye skulen Kl Lunsj og gruppemøte Kl Handsaming av saklista, inkl. budsjettorientering. SAKLISTE Sak Tittel 57 / 16 Godkjenning av møtebok 58 / 16 Tilstandsrapport grunnskulen / 16 Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap 60 / 16 Ny 66 kv kraftleidning Hafslo Veitastrond 61 / 16 Referat - og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen Ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

75 Sak 57 / 16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 57 / 16 Kommunestyret Godkjenning av møtebok Arkivsak: 16 / 3855 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Godkjenning av møteboka frå møtet den Val av to til å skrive under på møteboka. Møteprotokoll

76 Sak 58 / 16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 58 / 16 Kommunestyret Tilstandsrapport grunnskulen 2015 Arkivsak: 16 / 3910 Sakshandsamar: Knut Åge Teigen Arkivkode: A20 Rådmannen si tilråding: Kommunestyret tek tilstandsrapporten for grunnskulen for 2015 til orientering. (Rapporten blir sendt på måndag )

77 Sak 59 / 16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 87 / 16 Formannskapet og næringsutvalet / 16 Kommunestyret Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap Arkivsak: 16 / 3733 Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkivkode: 611 U3 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for utbygging av Galdetoppen næringsområde til ein samla kostnad på kr , - 2. Meirforbruket på kr , - vert dekka ved bruk av næringsfondet _ Formannskapet og næringsutvalet Sak : 87 / 16 Handsaming: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

78 Sak 60 / 16 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 85 / 16 Formannskapet og næringsutvalet / 16 Kommunestyret Ny 66 kv kraftleidning Hafslo - Veitastrond; Arkivsak: 16 / 3534 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkivkode: T12 Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre tilrår at endringssøknad etter energilova frå Luster Energiverk AS av september 2016 om konsesjon for 66 kv linja Hafslo Veitastrond, vert innvilga som omsøkt. Kommune styret forutset at det under detaljprosjekteringa av bygningar og linjer vert lagt vekt på å minimera ulempene for andre interesser, herunder landbruket i samband med stolpefeste o.l. I fall det ikkje vert oppnådd minnelege avtalar med berørde grunneigarar, tilrår kommunestyret at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreign ingslova som omsøkt. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 85 / 16 6 Handsaming: Ivar Kvalen gjekk frå som ugild, på grunn av grunneigarinteresser. leia møtet under handsaming av saka. Marit Aakre Tennø Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Luster kommunestyre tilrår at endringssøknad etter energilova frå Luster Energiverk AS av september 2016 om konsesjon for 66 kv linja Hafslo Veitastrond, vert innvilga som omsøkt. Kommunestyret forutset at det under detaljprosjekteringa av bygningar og linjer vert lagt vekt på å minimera ulempene for andre interesser, herunder landbruket i samband med stolpefeste o.l. I fall det ikkje vert oppnådd minnel ege avtalar med berørde grunneigarar, tilrår kommunestyret at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova som omsøkt.

79 Luster kommune Saksnr. Utval Møtedato : 61 / 16 Kommunestyret Referat - og drøftingssaker Arkivsak: 16 / 3856 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Rådmannen si tilråding: Framlagt: KS nyhendebrev nr. 13 og 14. Notat dat med vedlegg frå rådmannen Oppmoding om busetjing av flyktningar Kontrollutvalssak 13/2016. Revisjonsbrev 01/16. Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland høyringsbrev. Uttalefrist 23. november. Sogn Regionråd sin uttale til fylkesmannen sin framtidige str uktur. Sogn Regionråd sin uttale til Politireforma 2016 Informasjon: Formannskapet har vedteke å støtte arbeidet for Rv 52 Hemsedalsfjellet med kr , -. Orientering i møtet: Budsjettarbeidet balanseutfordringar. Orientering ved rådmannen.

80 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3855 Godkjenning av møtebok Rådmannen si tilråding: Godkjenning av møteboka frå møtet den Val av to til å skrive under på møteboka. Møteprotokoll

81 Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

82 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 57/16 Tittel: Saksprotokoll - Godkjenning av møtebok Arkivsak: 16/3855 Behandling: Det var ikkje merknad til møteboka. Vedtak: Møteboka frå møtet den vart godkjent. Marianne Bugge og Ingar Norberg vart valde til å skrive under på møteboka. Møteprotokoll Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

83 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Knut Åge Teigen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16 / 3910 Tilstandsrapport grunnskulen 2015 Rådmannen si tilråding: Kommunestyret tek tilstandsrapporten for grunnskulen for 2015 til orientering.

84 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster kommune for 2015 Uprenta vedlegg : Samandrag: Tilstandsrapporten blir som tidlegare år presentert på temamøte i kommunestyret. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Dato: Jarle Skartun Knut Åge Teigen rådmann Leiar Oppvekst Særutskrift m/kopi til: skal sendast:

85 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 58/16 Tittel: Saksprotokoll - Tilstandsrapport grunnskulen 2015 Arkivsak: 16/3910 Behandling: Kommunestyret kom med ulike innspel som rådmannen tek med seg i vidare arbeid. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Kommunestyret tek tilstandsrapporten for grunnskulen for 2015 til orientering. Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

86 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 611 U3 Arkivsaksnr.: 16 / 3733 Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for utbygging av Galdetoppen næringsområde til ein samla kostnad på kr , - 2. M eirforbruket på kr , - vert dekka ved bruk av nærings fond et

87 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg : Samandrag: Galdetoppen industriområde vart vedteke bygt ut hausten Det er lagt til rette for 6 industritomtar i feltet. Industritomtane er grovplanert og det er ført fram vatn, avløp, overvassrøyr og straum. Ny veg gjennom feltet og velteplass for tømmer er byg t oppom industrifeltet. Arbeida vart ferdigstilt sommaren Byggjerekneskapen sy ner eit forbruk på kr , - Total løyving til prosjektet har vore på kr , - Rådmannen tilrår at byggjerekneskapen vert godkjent. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyre Fakta: Utbygging og finansiering for industriområde Galdetoppen vart godkjent i kommunestyret , sak 75/14. Prosjektet vart tilført 1,0 mill.kr i samband med T1 i 2015 og rebudsjettert med kr i sak 71/15. Budsjett/ løyvingar: Rest planleggingsmidlar frå 2014: kr Budsjett 2015 kr Ekstraløyving T kr Oppattbudsjettering sak 71/15 kr Samla løyving kr Byggerekneskap Prosjektering/ planlegging kr Byggjeleing/ eige arbeid kr Nyanlegg veg kr Nyanlegg vatn kr Nyanlegg avløp kr Meirverdiavgift kr Sum inkl. mva k r Vurdering: Prosjektet vart ferdigstilt hausten Kvaliteten på veg - og VA - arbeid som er utført er god. Byggjerekneskapen i dag syner eit forbruk på kr

88 Auka kostnader skuldast : - Utviding av feltet. - Ufullstendig plangrunnlag. Spesielt gjeld dette for den delen der feltet vart utvida. - Langt større mengder ubrukbare massar som ikkje var teke høgde for. Desse måtte køyrast vekk og erstattast. - Manglande postar i konkurransegrunnlaget. - Svært h øg kostnad med omlegging av høgspentkabel i området og straumforsyning til feltet. - Ekstrakostnader med framføring av vatn - avløp og straum til dei øvste tomtane. Sjølv om det under gjennomføring av prosjektet, ved fleire høve, vart meldt om utfordringar og ekstra kostnader så er det rådmann si vurdering at oppfølginga skulle vore betre og meir rettidig. Kvaliteten på arbeidet som er utført er god, og sjølv om kostnaden vart dyrare enn budsjettert så har kommunen her fått tilgang til fleire næringstomtar med godt potensiale. Byg gerekneskapet syner eit meir forbruk på kr , -, utover det som er løyvd til prosjektet, og summen kan dekkast av næring sfond et. På næringsområdet er det no selt to tomt ar og det er i tillegg tildelt ein tomt til ein bedrift, men der er bygging ikkje starta opp. Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner framlagt byggjerekneskap. Dato: Jarle Skartun Jan Magne Svåi R ådmann r å d gjevar eigedom Særutskrift skal sendast: Revisor m/kopi til:

89 Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet Sak: 87/16 Tittel: Saksprotokoll - Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap Arkivsak: 16/3733 Behandling: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for utbygging av Galdetoppen næringsområde til ein samla kostnad på kr ,- 2. Meirforbruket på kr ,- vert dekka ved bruk av næringsfondet Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

90 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 59 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Galdetoppen - godkjenning av byggerekneskap Arkivsak: 16 / 3733 Behandling: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for utbygging av Galdetoppen næringsområde til ein samla kostnad på kr , - 2. Meirforbruket på kr , - vert dekka ved bruk av næringsfondet Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Rådhuset Telefon: GAUPNE GAUPNE Telefaks:

91 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: T12 Arkivsaksnr.: 16 / 3534 Ny 66 kv kra ftleidning Hafslo Veitastrond. Endringssøknad konsesjon Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre tilrår at endringssøknad etter energilova frå Luster Energiverk AS av september 2016 om konsesjon for 66 kv linja Hafslo Veitastrond, vert innvilga som omsøkt. Kommune styret forutset at det under detaljprosjekteringa av bygningar og linjer vert lagt vekt på å minimera ulempene for andre interesser, herunder landbruket i samband med stolpefeste o.l. I fall det ikkje vert oppnådd minnelege avtalar med berørde gru nneigarar, tilrår kommunestyret at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova som omsøkt.

92 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Ny 66 kv kraftleidning Hafslo - Veitastrond; Høyring av søknadar om endring av anleggskonsesjon og om oreigning Endringssøknad Uprenta vedlegg : Samandrag: N VE har sendt på høyring endringssøknad om konsesjon for den planlagde 66 kv kraftlinja mellom Heggmyrane og Veitastrond. Endringa gjeld kabling forbi Heggmyrane, nytt koplingsanlegg på Heggmyrane, endra ytingar og utformingar på transformatorstasjonane i Ugulsvik og Neset og utviding av koplingsanlegg frå eitt til tre brytarfelt i Ugulsvik transfor matorstasjon. Grunngjevinga for dei omsøkte endringar synest naturleg. Rådmannen vil tilrå endringskonsesjon etter energilova som omsøkt og tilrår at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova for å kunna gjennomføra dei planlagde endringane, i fall det ikkje skulle bli oppnådd minnelege avtalar med berørde grunneigarar. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: N VE har sendt på høyring endringssøknad mellom Heggmyrane og Veitastrond. om konsesjon for den planlagde 66 kv kraftlinja I høve til konsesjon innvilga etter energilova , er det søkt om følgjande endringar: Om lag 2 km 66 kv jordkabel frå T - avgreining ved Aspelhaugen til kabelendemast sør for alpintrasèen ved Sogn skisenter på Modvo Endra yting fr å 20 M VA til 25 M VA i Ugulsvik transformatorstasjon Endra yting frå 35 M VA til 25 M VA i Neset transformatorstasjon Utviding av 72,5 kv koplingsanlegg i Ugulsvik transformatorstasjon frå eitt til tre brytarfelt Endra utforming av Ugulsvik og Neset transform atorstasjonar frå opne til lukka løysingar Innføring av 72,5 kv koplingsanlegg på Heggmyrane med effektbrytar, vern og fjernstyring Energiverket vil prøva å oppnå minnelege avtalar med berørde grunneigarar. Men i fall ein ikkje skulle lukkast i det, er de t søkt om løyve til oreigning av naudsynt grunn og rettar for å byggja og driva dei elektriske anlegga, herunder rettar for naudsynt ferdsel og transport. Frist for fråsegner er sett til Jordkabel Luster Energiverk fekk konsesjon for luftlinjetrasè på heile strekninga. Gjennom klagehandsaming opna OED for at det kan nyttast jordkabel på strekninga forbi Heggmyrane dersom dei som har nytte av endringa, tek meirkostnaden. I dialog mellom energiverket, Sogn skisenter, grunneigarane og Lus ter kommune er det semje om ei løysing med kabling av strekninga frå Aspelhaugen og forbi alpintrasèen. Meirkostnaden skal berast av skisenteret. Den nye planen forutset også bygging av eit lukka koplingsanlegg i nærleiken av verkstadbygget til Sogn skisen ter. Ugulsvik og Neset transformatorstasjonar Dei omsøkte endringane i yting kjem som følgje av at berekna effekt frå småkraftverka langs Veitastrondsvatnet har auka, og at det er føreteke justeringar med omsyn til kva stasjon dei

93 ulike kraftverka skal m atast inn til. Med tanke på drift og vedlikehald er det også ein fordel med lik yting på dei to stasjonane. Utviding frå eitt til tre brytarfelt i Ugulsvik transformatorstasjon Utvidinga vert forklart med at det er eit resultat av underliggjande produksj on og ønskje om tilfredsstillande vernselektivitet og auka driftsmogelegheiter. Utvidinga vil medføra ein auke i arealbeslag på m2, men ingen nye grunneigarar vil bli berørde. Endring frå opne til lukka løysingar for Ugulsvik og Neset transformator stasjonar Utfordringar med klimatiske og geografiske tilhøve, mellom anna snømengder og skredfare, er årsak til endringa. Endringa fører til at den samla kostnaden for begge stasjonane vil auka med om lag kr , men dette er langt mindre enn dei om lag 3,0 mill. kroner N VE stipulerte meirkostnaden til. Arealbeslaget vil også bli noko mindre ved omlegginga og ein unngår usikre faktorar med omsyn til opparbeiding av grunn og prøvegraving i samband med det. Energiverket meiner fordelene med endringa forsva rer meirkostnaden. Koplingsanlegg Heggmyrane Opprinneleg var det lagt opp til brytarfelt i mast i avgreininga ved Aspelhaugen, men ved detaljprosjekteringa er ein komen fram til at dette ikkje er god nok løysing med tanke på vedlikehald og optimal vernese lektivitet. Det vert difor søkt om å etablera ein innandørs koplingsstasjon med effektbrytar, vern og fjernstyring. På grunn av skitrekk, skiløype og planlagd rulleskibane vil det vera uaktuelt med utandørs koplingsanlegg her. Vurdering: Planane som ligg til grunn for søknaden er utarbeidde av Nordconsult AS i samråd med Luster Energiverk AS. Det ligg ikkje til Luster kommune å overprøva dei faglege vurderingane, men forklaringane som er oppgjevne som grunn for endringssøknaden, verkar rim elege. Rådmannen vil ut frå det tilrå at endringskonsesjon etter energilova vert innvilga som omsøkt. Rådmannen forutset at tiltakshavar strekkjer seg langt for å oppnå minnelege avtalar med berørde grunneigarar, herunder i detaljprosjekteringa av bygning ar og linjer prøver å minimera ulempene for andre interesser, mellom anna landbruket for det som gjeld stolpefeste o.l. I fall det ikkje let seg gjera å koma fram til minnelege løysingar, må det vera høve til oreigning. Dato Jarle Skartun Steinulf Skjerdal rådmann Landbrukssjef Særutskrift skal sendast: N VE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo m/kopi til: Luster Energive rk AS, Gaupnegrandane, 6868 Gaupne

94 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: T12 Arkivsaksnr.: 16 / 3534 Ny 66 kv kra ftleidning Hafslo Veitastrond. Endringssøknad konsesjon Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre tilrår at endringssøknad etter energilova frå Luster Energiverk AS av september 2016 om konsesjon for 66 kv linja Hafslo Veitastrond, vert innvilga som omsøkt. Kommune styret forutset at det under detaljprosjekteringa av bygningar og linjer vert lagt vekt på å minimera ulempene for andre interesser, herunder landbruket i samband med stolpefeste o.l. I fall det ikkje vert oppnådd minnelege avtalar med berørde gru nneigarar, tilrår kommunestyret at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova som omsøkt.

95 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Ny 66 kv kraftleidning Hafslo - Veitastrond; Høyring av søknadar om endring av anleggskonsesjon og om oreigning Endringssøknad Uprenta vedlegg : Samandrag: N VE har sendt på høyring endringssøknad om konsesjon for den planlagde 66 kv kraftlinja mellom Heggmyrane og Veitastrond. Endringa gjeld kabling forbi Heggmyrane, nytt koplingsanlegg på Heggmyrane, endra ytingar og utformingar på transformatorstasjonane i Ugulsvik og Neset og utviding av koplingsanlegg frå eitt til tre brytarfelt i Ugulsvik transfor matorstasjon. Grunngjevinga for dei omsøkte endringar synest naturleg. Rådmannen vil tilrå endringskonsesjon etter energilova som omsøkt og tilrår at det vert gjeve løyve til oreigning etter oreigningslova for å kunna gjennomføra dei planlagde endringane, i fall det ikkje skulle bli oppnådd minnelege avtalar med berørde grunneigarar. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret Fakta: N VE har sendt på høyring endringssøknad mellom Heggmyrane og Veitastrond. om konsesjon for den planlagde 66 kv kraftlinja I høve til konsesjon innvilga etter energilova , er det søkt om følgjande endringar: Om lag 2 km 66 kv jordkabel frå T - avgreining ved Aspelhaugen til kabelendemast sør for alpintrasèen ved Sogn skisenter på Modvo Endra yting fr å 20 M VA til 25 M VA i Ugulsvik transformatorstasjon Endra yting frå 35 M VA til 25 M VA i Neset transformatorstasjon Utviding av 72,5 kv koplingsanlegg i Ugulsvik transformatorstasjon frå eitt til tre brytarfelt Endra utforming av Ugulsvik og Neset transform atorstasjonar frå opne til lukka løysingar Innføring av 72,5 kv koplingsanlegg på Heggmyrane med effektbrytar, vern og fjernstyring Energiverket vil prøva å oppnå minnelege avtalar med berørde grunneigarar. Men i fall ein ikkje skulle lukkast i det, er de t søkt om løyve til oreigning av naudsynt grunn og rettar for å byggja og driva dei elektriske anlegga, herunder rettar for naudsynt ferdsel og transport. Frist for fråsegner er sett til Jordkabel Luster Energiverk fekk konsesjon for luftlinjetrasè på heile strekninga. Gjennom klagehandsaming opna OED for at det kan nyttast jordkabel på strekninga forbi Heggmyrane dersom dei som har nytte av endringa, tek meirkostnaden. I dialog mellom energiverket, Sogn skisenter, grunneigarane og Lus ter kommune er det semje om ei løysing med kabling av strekninga frå Aspelhaugen og forbi alpintrasèen. Meirkostnaden skal berast av skisenteret. Den nye planen forutset også bygging av eit lukka koplingsanlegg i nærleiken av verkstadbygget til Sogn skisen ter. Ugulsvik og Neset transformatorstasjonar Dei omsøkte endringane i yting kjem som følgje av at berekna effekt frå småkraftverka langs Veitastrondsvatnet har auka, og at det er føreteke justeringar med omsyn til kva stasjon dei

96 ulike kraftverka skal m atast inn til. Med tanke på drift og vedlikehald er det også ein fordel med lik yting på dei to stasjonane. Utviding frå eitt til tre brytarfelt i Ugulsvik transformatorstasjon Utvidinga vert forklart med at det er eit resultat av underliggjande produksj on og ønskje om tilfredsstillande vernselektivitet og auka driftsmogelegheiter. Utvidinga vil medføra ein auke i arealbeslag på m2, men ingen nye grunneigarar vil bli berørde. Endring frå opne til lukka løysingar for Ugulsvik og Neset transformator stasjonar Utfordringar med klimatiske og geografiske tilhøve, mellom anna snømengder og skredfare, er årsak til endringa. Endringa fører til at den samla kostnaden for begge stasjonane vil auka med om lag kr , men dette er langt mindre enn dei om lag 3,0 mill. kroner N VE stipulerte meirkostnaden til. Arealbeslaget vil også bli noko mindre ved omlegginga og ein unngår usikre faktorar med omsyn til opparbeiding av grunn og prøvegraving i samband med det. Energiverket meiner fordelene med endringa forsva rer meirkostnaden. Koplingsanlegg Heggmyrane Opprinneleg var det lagt opp til brytarfelt i mast i avgreininga ved Aspelhaugen, men ved detaljprosjekteringa er ein komen fram til at dette ikkje er god nok løysing med tanke på vedlikehald og optimal vernese lektivitet. Det vert difor søkt om å etablera ein innandørs koplingsstasjon med effektbrytar, vern og fjernstyring. På grunn av skitrekk, skiløype og planlagd rulleskibane vil det vera uaktuelt med utandørs koplingsanlegg her. Vurdering: Planane som ligg til grunn for søknaden er utarbeidde av Nordconsult AS i samråd med Luster Energiverk AS. Det ligg ikkje til Luster kommune å overprøva dei faglege vurderingane, men forklaringane som er oppgjevne som grunn for endringssøknaden, verkar rim elege. Rådmannen vil ut frå det tilrå at endringskonsesjon etter energilova vert innvilga som omsøkt. Rådmannen forutset at tiltakshavar strekkjer seg langt for å oppnå minnelege avtalar med berørde grunneigarar, herunder i detaljprosjekteringa av bygning ar og linjer prøver å minimera ulempene for andre interesser, mellom anna landbruket for det som gjeld stolpefeste o.l. I fall det ikkje let seg gjera å koma fram til minnelege løysingar, må det vera høve til oreigning. Dato Jarle Skartun Steinulf Skjerdal rådmann Landbrukssjef Særutskrift skal sendast: N VE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo m/kopi til: Luster Energive rk AS, Gaupnegrandane, 6868 Gaupne

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: 04.11.2016 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

Temamøte Oppvekst

Temamøte Oppvekst Temamøte Oppvekst 04.11.16 Læra rte l ei k - Side 3 - U tvi kl i n g el evta l 2015-2022 Elevar i grunnskulen Luster - 2016/17 - jf. GSI Eining / Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUM Luster ungd. 47 45 39 131

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Hafslo barne - og ungdomsskule 04.11.2016 Tid 09.00, oppmøte i auditorium Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Budsjettarbeidet. for 2017 og øp. Balanseutfordringar. Rådmannen Side 1 -

Budsjettarbeidet. for 2017 og øp. Balanseutfordringar. Rådmannen Side 1 - Budsjettarbeidet for 2017 og øp Balanseutfordringar Rådmannen. 27.10.16. - Side 1 - BALANSEUTFORDRINGAR PR 01.11.16; Ubalanse målt mot ØP; >20 mill. Føresetnader; Framskriving av 2016. Inkl T1 og T2. Gjennomføring

Detaljer

Budsjettarbeidet. for 2017 og Øp. Balanseutfordringar. Rådmannen Side 1 -

Budsjettarbeidet. for 2017 og Øp. Balanseutfordringar. Rådmannen Side 1 - Budsjettarbeidet for 2017 og Øp Balanseutfordringar Rådmannen. 04.11.16. Side 1 BALANSEUTFORDRINGAR PR 01.11.16; Ubalanse målt mot ØP; >20 mill i 2017, > 25 mill i 2018. Føresetnader; Framskriving av 2016.

Detaljer

Budsjettarbeidet B 17 ØP PP 17-20

Budsjettarbeidet B 17 ØP PP 17-20 Budsjettarbeidet B 17 ØP 1720 PP 1720 Formannskapet sitt møte 09.11 Rådmannen. 09.11.16. Side 1 Korrigeringar /ajourføring «Ubalanse målt mot ØP;

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: 04.11.2016 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: Til stades på møtet Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.10.2016 MØTEPROTOKOLL Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Prosess frå til Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding)

Prosess frå til Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding) Prosess frå 31.08 til 23.11. Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding) No høyring fram til 06/07.12 Formannskapet si endelege tilråding 07.12.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utval: RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.201 Tid: 09:00-00:00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Leiar, arbeidsgjevarrepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAK SF RAM L E G G. Kommunestyret godkjenner regulerin g av investeringsbudsjettet 2016 ;

SAK SF RAM L E G G. Kommunestyret godkjenner regulerin g av investeringsbudsjettet 2016 ; SAK SF RAM L E G G Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16 / 3949 Regulering av investeringsbudsjettet for 2016 Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner regulerin g av investeringsbudsjettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset/Jostedal Samfunnshus. Møtedato: 20.05.2015. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset/Jostedal Samfunnshus. Møtedato: 20.05.2015. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset/Jostedal Samfunnshus. Møtedato: 20.05.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm.

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.01.2010 Start kl.: 12.00 Slutt kl.: 13.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Fra adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, politisk sekretariat v/ruud.

MØTEPROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, politisk sekretariat v/ruud. MØTEPROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 22.10.2015 Start kl.: 15.00 (Opplæring kl. 10.00 14.30) Slutt kl.: 16.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat Sak 1/13 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.02.2013 Tid: 14.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Utsett møte frå pga dødsfall

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: Utsett møte frå pga dødsfall MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.10.2013 Utsett møte frå 16.10.13 pga dødsfall Start kl.: 09.10 Slutt kl.: 16.00 Til stades på møtet Medl.: Ivar Kvalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 25.02.2016 Tid 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Geir Arve Sandvik, Marit Aakre Tennø, Ernst Veum, Jon Ove Lomheim, Anette Stegegjerdet Norberg, Morten Vigdal.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Geir Arve Sandvik, Marit Aakre Tennø, Ernst Veum, Jon Ove Lomheim, Anette Stegegjerdet Norberg, Morten Vigdal. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.08.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 13.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 07.11.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTE P ROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, Olaug Marie Bjelde. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE

MØTE P ROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, Olaug Marie Bjelde. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE Utval Administrasjonsutvalet Møtest a d: Rådhuset Møtedato: 30.11.2016 MØTE P ROTOKOLL Start kl.: 14.00 Slutt kl.: 16.30 Til stades på møtet Medl.: Ivar Kvalen (leiar), Marit Aakre Tennø (nestleiar), Arne

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE

MØTE PROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE Utval Plan - og forvaltningsstyret Møtest a d: Rådhuset Møtedato: 05.12.2016 MØTE PROTOKOLL Start kl.: 10. 15 Slutt kl: 12.00 Til stades på møtet Medl.: Emma Nyløy (frå 11.00 og sak 62-65), Knut Hauge,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling)

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling) MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 31.08.2016 Tid 09 30 (etter generalforsamling) Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 20.05.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utval: RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.2016 Tid: 09:00-00:00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 19.04.2017 Tid 09 30-00 00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Hafslo. Luster vidaregåande skule Møtedato: 05.12.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til

Detaljer

OFFE N TLE G MØTE PROTOKOLL

OFFE N TLE G MØTE PROTOKOLL OFFE N TLE G MØTE PROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 09.05.2017 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 (Valstyret var i ein pause i formannskapet) Til stades Medl.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 14.40 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kjartan Kvien,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: 16.

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: 16. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 MØTEPROTOKOLL Start kl.: 09.30 Slutt kl.: 16.00 Til stades på møtet; Medl.: Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.12.2010 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

MØTE P ROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE

MØTE P ROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. SAKLISTE Utval Plan - og forvaltningsstyret Møtest a d: Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 MØTE P ROTOKOLL Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Møtet var kunngjort i lokalavisa 23.01.15 og på www.luster.kommune.

MØTEPROTOKOLL. Medlemene hadde ikkje merknad til innkalling og sakliste. Møtet var kunngjort i lokalavisa 23.01.15 og på www.luster.kommune. MØTEPROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Start kl.: 09.00 Temamøte. Handsaming av sakene starta kl.15.15 Slutt kl.: 18.25 Til stades på møtet Forfall: Varamedl.: Frå adm.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 13/16 Gaupnetunet AS - Søknad om utvida skjenkeløyve ved enkeltarrangement.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 13/16 Gaupnetunet AS - Søknad om utvida skjenkeløyve ved enkeltarrangement. MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad Rådhuset 12.02.2016 Tid 0900-0000 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 13.45 Program: Kl. 10.00 11.30 Felles informasjon og drøfting. Kl. 11.30 12.00 Felles lunsh Kl. 12.00.

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 3.3.2017 Møtetid: 09.30 14.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 1/17-5/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Vidar Gram Astrid

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 6.2.2012 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, kontrollutvalsleiar Erling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / / 2017

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / / 2017 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 07. 02. 2017 Møtetid: Kl. 9:00-11. 00 Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / 2017 5 / 2017 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Johannes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/15 Høyring - forslag om endringar i heilagdagslova for å tillate søndagopne butikkar

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/15 Høyring - forslag om endringar i heilagdagslova for å tillate søndagopne butikkar MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420 Budsjett 2016, økonomiplan 2016-19, planleggingsprogram 2016-19. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet. Møteinnkalling JØLSTER KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 26.08.2008 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Varamedlemar Innkallinga vert sendt både til varamedlemar og ein del andre mottakarar til orientering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

OFF. MØTE PROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marita Aakre Tennø, Geir Paulsen, Marianne Bugge, Geir Arve Sandvik, Elin Hauge, Arne Johannessen.

OFF. MØTE PROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marita Aakre Tennø, Geir Paulsen, Marianne Bugge, Geir Arve Sandvik, Elin Hauge, Arne Johannessen. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.11.2016 OFF. MØTE PROTOKOLL Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 11.50 Til stades Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): på møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

SAKSF RAM L E G G. Solsida hyttefelt - infrastruktur - godkjenning av avtale

SAKSF RAM L E G G. Solsida hyttefelt - infrastruktur - godkjenning av avtale SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: M00 Arkivsaksnr.: 16 / 1356 Solsida hyttefelt - infrastruktur - godkjenning av avtale Rådmannen si tilråding: Luster kommune vil byggja ut hovudnettet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet hadde fellesmøte med Eldrerådet i sak nr. 2/13. Torunn Løne vinje orienterte. SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Rådet hadde fellesmøte med Eldrerådet i sak nr. 2/13. Torunn Løne vinje orienterte. SAKLISTE Utval Rådet for funksjonshemma Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.02.2013 MØTEPROTOKOLL Start kl.: 12.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Hildegun Øygard

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalet den måndag

Innkalling til møte i Arbeidsutvalet den måndag Servicetorget 23.02.2016 Gabriele Krasauskaite, Mobakken 1E, 6869 Hafslo Lars Thorsnes Lefdal, Tvingeborgneset 7, 6868 Gaupne Hedda Njøs, Sandvikvn. 40, 6868 Gaupne Rådmann Jarle Skartun, her møter til

Detaljer

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn 1 Rådmannen - plan Oddstein Haugen 6879 SOLVORN Eirik Nitter Walaker 6879 SOLVORN 09.05.2014 Arkivsak: 14/877 Løpenr.: 14/5585 Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Off. forskrift 7 Personopplysningar - ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer