PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 7-2008/2010"

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010 STED: Slenes, Eresfjord DATO/ÅR: Fredag 5. juni søndag 7. juni 2009 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Tove Hermanrud Kjell Sivertsen Tore Johansen Eva Andersson Per Chr. Garnæs Meldt forfall: Åshild Stenevik Rune Ingebrigtsen Johannes Ibel Pål Erik Hansen Gunnar Nordahl Fra adm.: Trond Søvik Dag Jacobsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Styremedlem Styremedlem/leder karate Styremedlem/leder taekwondo Varamedlem/nestleder jujutsu Styremedlem/leder taekwondo NTN Styremedlem/leder jujutsu Styremedlem/leder fleridrett Varamedlem/nestleder fleridrett Styremedlem Norsk medlem av WKF/EKF Generalsekretær (GS) Sportssjef Forbundsstyret var stemmeberettiget med 8 deltakere. 1

2 Godkjenning av innkalling og sakliste: FSsak 027 Innkalling og sakliste ble godkjent Referatsaker: FSsak 028 Forbundsstyremøte (nr. 5) av mars 2009 samt ekstraord. møte (nr. 6) av 14. april 2009 er godkjent pr. e-post og utlagt i dokumentarkivet på Protokollene ble bekreftet ved signering på forbundsstyremøtet. Rapportering/orienteringssaker: FSsak 029 Statusrapporter/informasjon a) Medlemsutviklingen Presentert i siste rundskriv. Totalt for 2008 er tallet omtrent som for 2007 men med interne forskyvninger mellom seksjonene. I.f.t. at kendo foreløpig har en beskjeden inntreden i forbundet opplyste President Trond Berg om at internasjonale representasjonsoppdrag innen kendo legges på vent. Han oppfordret for øvrig hvert seksjonsstyre til å studere egen medlemsutvikling og jobbe aktivt med rekrutteringsarbeid. b) Status i.f.t. regionale sponsorpakker Det er åpnet for regionale sponsorater og adm. er i dialog med interessenter. c) Status i.f.t. forbundsstyrevedtak 024 om tverrfaglig konkurransekonsept Det er nedsatt to komiteer som arbeider parallelt med utredningen; - En komité som skal se på regelverket - En komité som skal se på markedsmessige forhold og gjennomføring d) Status for søknad til NIF om samarbeidsprosjekt mellom kampidrettsforbundene Ny innretning i.f.t. mulighet for TV-produksjons samarbeid. Avventer signatur fra NIFs generalsekretær på prosjektplan/avtale. e) Status i.f.t. brev til Idrettsstyret i.f.m. nedlegging av særkretser/regioner Det ble vist til fellesbrev til NIF fra Kampsport og Golf som ble sendt primo januar. Vi har fortsatt ikke fått noe offisielt svar fra NIF i.f.t. spørsmålsstillinger rundt demokratiske rettigheter og representasjon på idrettskretsting, men NIF jobber med saken og er positivt innstilt. En konsekvens av nedleggingen er at det i Sør-Tøndelag er etterspørsel etter en politisk kontaktperson for kampsportene våre i.f.m. idrettshallfordeling. Med bakgrunn i henvendelse har forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 034 Sist valgte leder for Sør-Trøndelag kampsportkrets gis fullmakt til å representere og samordne kampsportene i sitt fylke ved hallfordelingsmøter i fylket. f) Status i.f.t. plattform og teppe fra IWUF Det ble gitt utførlig faktainformasjon om status i denne oppfølgingssaken. IWuF har bedt om en bekreftelse fra en samlet ledelse i NKF. g) Status i.f.t. konvertering av klubber (fakturagrunnlag for medlemskontingent) 75% av medlemsklubbene er konvertert inn som brukere av NKFs felles medlemsverktøy. Det er dessverre få klubber som har valgt å ta betalingsdelen i bruk, noe som undergraver finansieringskilden for videreutvikling av systemet for 2

3 klubbene. Det gis informasjon til klubbene i denne anledning. Forbundsstyret uttrykte stor tilfredshet med adm. arbeid i denne forbindelse. h) Status i.f.t. fremdrift på IKT prosjekter (medlemsverktøy/webdesign/stevneadm.) Opprinnelig bestilling i.h.t. detaljspesifikasjon er fortsatt ikke komplett levert. Det gjenstår elementer i.f.t. rettighetsstruktur og sponsormodul, men i all hovedsak er NKF i mål med systemutviklingen. Brukermanualen er blitt løpende oppdatert og kvalitetssikret. Det er også laget en spørsmål og svar side (FAQ-side) som finnes på NIF IT jobber med å avklare retningslinjer for design og maler som skal ligge i Forbundet Online Basis (standard for felles særforbunds portalløsning). Dette bidrar til at NKF foreløpig ikke kommer videre med egen design og utvikling av nye nettsider og det er usikkert når forbundet kan komme opp med nye nettsider på NIFs plattform. Når det gjelder stevneadm.verktøyet er detaljspesifikasjonen ferdig og er under konstruksjon hos Mysoft. Blir testet utover høsten. i) Status for anleggsarbeidet Konkrete tiltak ble presentert. Det jobbes med anleggspolitisk plan for viderebearbeiding av forbundsstyret til høsten. j) Dopingsak i NKF Det ble orientert om at Antidoping Norge (ADN) har funnet spor etter efedrin hos en utøver innen klubb tilsluttet NKF. Det ble vist til interne mediarutiner, jf. organisasjonshåndboken, dersom vedkommende blir anmeldt til NIFs domsutvalg. k) Info fra NIF ledermøte, v/president President Trond Berg orienterte fra NIFs ledermøte i Stavanger mai. Han viste bl.a. til NIFs økonomiske utvikling som er bedret samt orienterte om NIFs IKT utvikling og videre om debatten med representanter fra de politiske partiene. Videre ble det orientert om at det skal være særforbundsledermøte 15. juni og at fleridrettsforbundenes fellesforum skulle samles i forkant 9. juni. l) Idrettskretsting/representasjon Det ble vist til pkt. e) som fortsatt står uavklart, men det var åpning for representasjon for NKF på Oslo idrettskretsing 6. juni. Forbundsstyrets Tove Hermanrud har på oppdrag fra Presidentskapet (utifra fullmakt gitt av forbundsstyret, jf. FS vedtak 030) funnet representant til idrettskretstinget ved Ove Gusevik, som da representerte kampsportene i Oslo. m) Status seksjoner - info v/seksjonsledere Seksjonslederne orienterte om evt. saker av betydning også for forbundsstyret. Stort sett går arbeidet i seksjonsstyrene greit og det ble ikke rapportert om større saker av overordnet karakter. Innen taekwondo WTF seksjonen er det stor deltakelse og vekst i.f.t. konkurranser. Videre er det innført krav om politiattest for dommere. Innen karate ble det gitt info fra saker på siste seksjonsstyremøte, og referatet var også utsendt til forbundsstyret. I taekwondo NTN og jujutsu seksjonene var det ikke noe spesielt å melde. 3

4 Diskusjons- og vedtakssaker: FSsak 030 Økonomi Økonomisk status pr. april er utsendt styrene 15. mai med kommentarrapport 18. mai. GS utdelte også foreløpig rapport pr. mai på møtet og orienterte generelt om økonomiutviklingen. I.f.m. både forbundsstyrets vedtak 029 i.f.m. investering i stevneadministrasjonsverktøy samt endelig tildeling av rammetilskudd ble det foreslått å revidere fellesbudsjettet (inkl. toppidrett) etter 1. ste halvår. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 035 Forbundsstyret tar økonomisk status til etterretning og gir GS fullmakt til å revidere fellesdriftens budsjett i.h.t. styrets signaler. Det ble videre vist til mulige økonomiske scenarier i tilknytning til orienteringssakenes pkt. d) i.f.t. mulig TV-produksjon og visning av 14 TV-programmer. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 036 FSsak 031 TV-produksjonsutgifter innenfor fremlagte ramme belastes fellesdriften mens seksjonene belastes reise/arrangementsutgifter o.a. knyttet til TV-produksjonene for sine deltakere, inkl. landslagsutøvere. Forslag til strykninger Forbundsstyret hadde fått seg forelagt liste med forslag til strykninger basert på klubber som ikke har rapportert eller/og skylder kontingent for Listen er oversendt seksjonslederne for gjennomgang før forbundsstyrebehandling. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 037 Forbundsstyret vedtar strykning av følgende klubber: - Kvinesdal Jujutsu Klubb - Bergen Kali Arnis Escrima Klubb - Capoeira na Chuva - Konnerud Kampsportklubb - Oslo Kyokushin Karate Klubb - Kautokeino Karate klubb - Karmøy Karatesenter - Sandefjord Tradisjonelle Karate Klubb - Stranda Kampsportklubb - Ringerike Karate Klubb - Lyngdal Karate Klubb - Brumunddal Taekwondo Klubb - Brønnøysund IL- taekwondo - Elverum Taekwondo Klubb - Nittedal Taekwondo Klubb - Ås Taekwondo Klubb - Rosenborg Hapkido og Taekwondo Klubb - Ibestad ATN Taekwondo Klubb - Nordre Askøy Taekwondo Klubb - Træleborg Taekwondo Klubb Adm. effektuerer vedtaket. Klubber som umiddelbart gjør opp for seg kan unngå strykning. 4

5 FSsak 032 Oppfølging av forbundsstyrevedtak 031 om rolleavklaring og habilitet I.f.m. oppfølging av nevnte forbundsstyrevedtak av mars har forbundsstyret fått seg forelagt følgende saksdokumenter i saken; - Referat fra seksjonsstyremøte for fleridrett 3. april (av 6. april) - E-post til seksjonsstyret fra GS om oppfølging av FS vedtak 031 (av 4. mai) - E-post fra seksjonsleder Rune Ingebrigtsen om at han trer ut av sitt verv under behandling av FS vedtak 031 (av 10. mai) - Notat fra GS om roller og habilitet (av 19. mai) - Kommentarer i e-post fra seksjonsstyremedlem Inger Wold (av 4. juni) - Notat fra seksjonsleder Rune Ingebrigtsen om roller og habilitet (av 5. juni) Forbundsstyret har fattet følgende; FS vedtak 038 FSsak 033 Forbundsstyret stadfester at seksjonsstyret for fleridrett har makt og myndighet til å fremforhandle bl.a. samarbeidsavtaler i.h.t. NKFs organisasjonshåndbok. Forbundsstyret stiller seg positiv til at seksjonsstyret fremforhandler avtale med Bergen konfutse institutt (BKI) som fremlegges forbundsstyret for behandling. Forbundsstyret ser positivt på at seksjonsstyret vil respektere habilitetsbestemmelsene i NIFs lov når forretningsmessige forhold tas opp og behandles mellom NKF ved fleridrettsseksjonen og BKI. Det er som kjent ikke hjemmel i NIFs lov for at tillitsvalgte kan tre ut av sitt verv slik det fremkommer av seksjonsleders e-post av 10. mai. Forbundsstyret forutsetter at seksjonsleder ivaretar sitt ansvar som leder av fleridrettsseksjonen slik at aktiviteten utvikles positivt i tråd med overordnete planer. Forbundsstyret ser betydningen av seksjonsleders innflytelse i internasjonal sammenheng og at NKFs og IWuFs interesser best ivaretas ved at en samlet ledelse underskriver bekreftelsen til IWuF på forsendelsen. Forbundsstyret gir derfor President Trond Berg og seksjonsleder Rune Ingebrigtsen en frist på 14 dager fra vedtaket er gjort kjent til å signere bekreftelsen til IWuF slik at utstyret kan komme medlemsklubbene til gode innen sesongstart. Oppfølging av forbundsstyrevedtak 022 om stevnetilskudd, startavgifter m.m. Det har ikke innkommet noen skriftlige refleksjoner/innspill fra seksjonsstyrene i.f.m. ovenstående vedtak. Tilbakemeldinger før og under styremøtet indikerer imidlertid at det kan være vanskelig å finne grunnlag for nærmere samordning av satser. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 039 FSsak 034 Seksjonslederne innsender kommentarer/vurderinger til de ulike forslag, samt påpeker evt. feil i statusbeskrivelsene, slik at adm. kan foreta en siste gjennomgang og evt. omforening der det er mulig/hensiktsmessig. Oppfølging av langtidsplan Forbundsstyrets tre prioriterte områder ble grundig debattert og utdypet. De politiske faddere presenterte sine foreløpige refleksjoner og innspill innenfor sitt område og avstemte dette med resten av styret. 1) Underbygge NKFs visjon (Tore B. og Trond B) FS vedtak 040 For å oppnå visjonen om kampsport for folk flest er det svært viktig med godt omdømme og følgelig står etikk innen kampsportene sentralt. Forbundsstyret ønsker derfor å nedsette et etikkutvalg, innledningsvis bestående av Ingrid B. Dalheim og Harald Bauck, som i første omgang begynner å utarbeide en egen 5

6 etisk kodeks for forbundet og dets medlemsklubber, samt evt. fremlegge noe om dette på kommende ledermøte. Dette bl.a. med utgangspunkt i innsamlet materiell som overleveres. Videre ønsker forbundsstyret å utvide både antall representanter samt mandat for etikkutvalget og ber fadderne / Presidentskapet om å utarbeide forslag til neste forbundsstyremøte. 2) Aktivitetsutvikling primært via seksjonene (Øyvind + seksjonsledere) FS vedtak 041 For å få aktiviteter som medlemmene vil ha ser forbundsstyret det som viktig og nødvendig å supplere de tradisjonelle konkurranseaktiviter med temabaserte seminarer og samlinger helt ned på klubbnivå og med regi fra NKF sentralt med seksjoner slik at forbundet får synliggjort og rapportert dette til overordnete organer. Dette også for å stå imot og være konkurransedyktig i.f.t. eksterne krefter på denne arenaen. Klubbene må stimuleres både økonomisk og praktisk slik at funksjonelle rutiner på området etableres. Det er viktig med eksemplifisering og informasjon om hvordan dette kan gjøres og fadderne vil ved seksjonslederne gi innspill til 2. visepresident innen Presidentskapsmøtet 18. august m.t.p. muligheten for info på ledermøtet september. Videre vil fadderne for oppgaven søke å avholde et eget møte i.f.m. neste ledermøte og forbundsstyremøte. Det ble også debattert et forslag om premiefond for klubber som produserer utøvere som tar medaljer i internasjonale offisielle mesterskap. Hvorvidt dette hørte under toppidrettsbudsjettet eller seksjonenes breddebudsjetter fremstod som noe uklart, men forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 042 Forbundsstyret holder evt. premiefond utenfor toppidrettens prioriteringer og ber seksjonsstyrene selv foreslå og vurdere hver for seg hvorvidt det er ønskelig med premiefond innen hver seksjon. Det skal forøvrig ikke blandes økonomiske disposisjoner mellom seksjoner og toppidrett. D.v.s. at rammer og prioriteringer innenfor toppidrett fastsettes kun av forbundsstyret. Det arbeides med et forslag til toppidrettsplan i adm. Denne fremlegges med stor sannsynlighet på neste forbundsstyremøte. Det arbeides også med forslag til en plan for internasjonalt arbeid. 3) Kompetanseutvikling (Per Chr. og Tove) FS vedtak 043 FSsak 035 Ledermøte For å opprettholde motivasjonen og gløden blant instruktører og erfarne utøvere mener forbundsstyret det er viktig med gode og riktige kompetansetiltak. Målgruppen som er nevnt er ofte trenerutdannede ressurspersoner som står sentralt i utviklingen av klubbene og forbundet men som derfor også er presset på tid og står i fare for å brukes opp. En etterutdanningsvirksomhet med god kvalitet men ikke for omfattende kan være et tiltak i denne sammenheng. Det er også en utfordring å knytte idrettens vesen i.f.t. prestasjonstenkning sammen med kampsportenes konsept med personlig utvikling og få balanse i dette med tanke på både mosjonsvirksomhet og toppidrett. Fadderne vil forfølge dette bl.a. gjennom å etablere dypere innsikt i NKFs og NIFs nåværende og planlagte utdanningsstiger i samarbeid med utviklingsavd. samt søke å definere supplerende etterutdanningstiltak og temaer for disse. Dette kan også være et tema som løftes til stilartsledermøtet i desember. Berammet sept. kl og 09-12(13) på Rica Gardermoen. 6

7 Forslag til saker fra Presidentskapet ble debattert og justert. Mulige saker som Presidentskapet og adm. kan jobbe videre med og lage et program på er følgende (tilfeldig rekkefølge); - Erfaringsutveksling mellom seksjonsstyrer på forskjellige områder - Presentasjon av tverrfaglig konkurranseaktivitet ved de nedsatte arbeidsgrupper - Info om klubbutvikling og markedsføringskurs, presentasjon av klubbguider og konsept - Omdømmebygging og mediaguide (mulige bidragsytere; OLT mediarådgiver Halvor Lea, NIFs markedssjef Morten Schønfeldt, NKFs Henrik Hunstad, etikkutvalget) - Presentasjon av mulig TV konsept - Info og konseptualisering av klubbenes temaseminarer under NKFs regi - Mulig etikkurs fra stilarten NTN inn i forbundssammenheng/stilartsledermøtet? - Rekrutteringstiltak og forbundsstyrets prioriterte satsingsområder fra langtidsplanen Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 044 Forbundsstyret gir Presidentskapet fullmakt til å fastsette programmet for ledermøtet september. Eventuelt: FSsak 036 Mulig inntektsbringende tiltak Seksjonsleder for taekwondo WTF, Tore Johansen, orienterte om mulig inntektsbringende mulighet via H4Y som har et salgskonsept for omega 3 produkter. Forbundsstyret fattet følgende; FS vedtak 045 Forbundsstyret ber adm. sjekke produktene nærmere i.f.t. NIF/Olympiatoppens holdning og sammen med Tore Johansen utrede saken for evt. styrebehandling i neste omgang. Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Tove Hermanrud Kjell Sivertsen Tore Johansen Per Chr. Garnæs Eva Andersson 7

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. september kl. 16:00-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud (Fra kl.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. desember kl. 16:30-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud Fra kl.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr /2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr /2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 10-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Ullevål Stadion, Oslo Fredag 16. oktober kl. 18:00-21:00 og Lørdag 17. oktober kl. 09:00-15:00 (inkl. parallelt møte med jujutsu styret lørdag kl. 09:00-10:15)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, OSLO DATO/ÅR: Fredag 7. desember 2007 kl. 16:00-18:30 Lørdag 8. desember 2007 kl. 13:00-15.30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 5 2008/2010 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo DATO/ÅR: Fredag 6.mars 2009 kl. 18:00-21:00 Lørdag 7. mars 2009 kl. 09:00-15:00 (Fleridrettsmøte parallelt begge

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo Referat fra forbundsstyremøte nr. 07 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 9.-10. juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth

Detaljer

DELTAKERE: 1. visepresident Tore Bigseth (fra 18:40) 2. visepresident Øyvind Andreassen

DELTAKERE: 1. visepresident Tore Bigseth (fra 18:40) 2. visepresident Øyvind Andreassen Referat fra forbundsstyremøte nr. 11 2016/2018 Tidspunkt: 23. februar 2018 kl. 17:00-20:00 og 09:00-15:00 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 STED: Quality hotell Gardermoen DATO/ÅR: Fredag/lørdag 24.-25. aug. 2007 h.h.v. kl. 16:00-18:30 og 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 17. oktober 2008 kl. 18:00-21:00 Lørdag 18. oktober 2008 kl. 08:00-10:00 (Fellesmøte med karate styret kl. 10:00-12:00)

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 Sted: Tid: Neste møte: Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Fredag 6. sept. kl. 18-21 og Lørdag 7. sept. kl. 09-13 6. des. kl. 16:00 i.f.m. ledermøtet DELTAKERE:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 11 2006/2008 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO DATO/ÅR: Fredag og lørdag 14.-15. mars 2008 h.h.v. kl. 18:00-21:15 og 09:00-14:00 DELTAKERE: Trond Berg Øyvind Andreassen

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 Sted: Radisson Blu, Krakow Tid: Lørdag 5. desember 2015 kl. 09:00-15:15 DELTAKERE: President Trond Berg 2. visepresident Øyvind Andreassen Styremedlem Line Gulbrandsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 Sted: Tid: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 27.02 kl. 18:00-21:00 og lørdag 28.02 kl. 09:00-12:00 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR /12

REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR /12 REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR. 03 2010/12 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Tid: 22.10.10 kl.18-21 og 23.10.10 kl. 09-15 Neste møte: 03.12.10 kl. 16:00 18:30 DELTAKERE: President Trond

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE I NKF NR. 05 2004/2006

PROTOKOLL AU-MØTE I NKF NR. 05 2004/2006 PROTOKOLL AU-MØTE I NKF NR. 05 2004/2006 AU= styrets arbeidsutvalg STED: First hotell Alstor, Stavanger DATO: Fredag og lørdag 8.-9. april kl. 17.00-22.00 og 09.00-17.00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Tid: Fre-lør 9.-10. oktober 2015 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen

Detaljer

Tittel og orientering Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat samt avklaring av habilitet

Tittel og orientering Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat samt avklaring av habilitet Referat fra forbundsstyremøte nr. 04 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 2.-3. des. 2016 kl. 18:00-21:00 og 09:00-12:00 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag 17. sept. 2004 kl. 18-22 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Stig Ove Ness Solveig Engbakk Kjell Sivertsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008 STED: Rica Hotel Oslo DATO: 25. august kl. 16:00-19:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Åshild Stenevik Line Gulbrandsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: fredag 29. nov. kl. 18.00-21.30 + lørdag 30. nov. kl. 09.00-15.00 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge

Detaljer

DELTAKERE: 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen

DELTAKERE: 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen Referat fra forbundsstyremøte nr. 10 2016/2018 Tidspunkt: 1.-2. desember 2017 kl. 17:00-21:00 og 09:00-13:00 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 13 2010/12 Sted: Tid: Neste møte: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo Fredag 2. mars. kl. 1800 21:00 og Lørdag 3. mars kl. 09:00 13:00 Torsdag 8. mai (tlf. møte) DELTAKERE:

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion Tid: Fredag 28.febr. kl. 18:00-21:00 og Lørdag 1. mars kl. 09:00-13:00 Neste møte: Fredag 2. mai + lørdag 3. mai 2014 DELTAKERE:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 STED: Rica hotell Gardermoen DATO: 3.-4. mars 2006 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Rune Ingebrigtsen Line Gulbrandsen Pål

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag/lørdag 3.-4. desember 2004 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Stig Ove Ness Solveig Engbakk Kjell Sivertsen

Detaljer

Godkjenne innkalling Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader

Godkjenne innkalling Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader Referat 12 fra ITF seksjonen Tidspunkt: den 24.01.2018 Tilstede: Styreleder Per Christian Garnæs Nestleder Line Gulbrandsen Styremedlem Geir Olav Hågensli Styremedlem Snorre Edvardsen Styremedlem Mona

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 12 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 12 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 12 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Onsdag 12. mai 2004 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove Hermanrud Styremedlem Pål Erik Hansen

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 09 2004/2006 STED: Rica hotell Gardermoen DATO: Fredag 2. des. 2005 kl. 16:00-19:00 + lørdag 3. des. kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg President Tore Bigseth 1. Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 05 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag/lørdag 18.-19. februar 2005 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Solveig Engbakk (lørdagen) Line Gulbrandsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 11 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 11 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 11 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: 23.-24. april 2004 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove Hermanrud Styremedlem Ivan Tzachev Styremedlem

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag februar 2017 kl. 17:00-20:15 og 09:00-12:15 Sted: Møllergata 39, Oslo

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag februar 2017 kl. 17:00-20:15 og 09:00-12:15 Sted: Møllergata 39, Oslo Referat fra forbundsstyremøte nr. 05 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 24.-25. februar 2017 kl. 17:00-20:15 og 09:00-12:15 Sted: Møllergata 39, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 09 2006/2008 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO DATO/ÅR: Fredag 26. oktober kl. 19:30-21:30 og lørdag 27. oktober kl. 09:00-13:45 DELTAKERE: (kun fredag) Trond

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2012/14 Sted: Slenes i Eresfjord Tid: Lørdag 8. juni 2013 kl. 10:00-16:00 Neste møte: 6.-7. sept. (Bergen?) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 09 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 09 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 09 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Fredag 13. febr. 2004 kl. 18.00 og lørdag 14. febr.. kl. 09.00. DELTAKERE: Marit A. Scheie Trond Berg Tove Hermanrud Pål Erik

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 6. des. 2013 kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Fredag 28. nov. 2003 kl. 18.00 og lørdag 29. nov. kl. 09.00. DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 06 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 06 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 06 2004/2006 STED: Slenes gård, Eresfjord i Romsdal DATO: Fredag - søndag 3.-5. juni 2005 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Stig Ove Ness

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Lørdag 26. april + søndag 27. april 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Hans Petter Skolsegg Styremedlem

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05 2012/14 Sted: Tid: Neste møte: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo Fredag 1. mars kl. 18:00-21:10 og Lørdag 2. mars kl. 09:00-14:45 Fre/lør 7.-9. juni i Eresfjord DELTAKERE:

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Seksjonsstyret for karate: Valgkomite karate: Leder Svanhild Sunde Trondheim karate klubb. Nestleder Åge Thoen Santokai karate klubb

Seksjonsstyret for karate: Valgkomite karate: Leder Svanhild Sunde Trondheim karate klubb. Nestleder Åge Thoen Santokai karate klubb Seksjonsstyret for karate: Leder Svanhild Sunde Trondheim karate klubb Nestleder Åge Thoen Santokai karate klubb Styremedlem Elisabeth Knudzon Tromsø karate klubb Styremedlem Nils Petter Wold Troll karateklubb

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2006/2008 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO DATO: 27.-28. oktober kl. 18:00-21:15 og 09:00-12:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 Dato :Mandag 20. november 2006 Kl. :17.00 21.00 Sted : Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger DELTAKERE: Kjell Sivertsen Odd

Detaljer

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 Sted: Clarion Airport Hotell, Bergen Tid: Lørdag 25. mai 2013 kl. 11:00-14:30 Neste møte: Fre/lør 6.-7. sept. 2013 i Tustna, Kristiansund DELTAKERE: Leder Varamedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund,

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 06.06.2010 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hilsningstaler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2004/2006 STED: Rica hotell Gardermoen DATO: Onsdag 28. september 2005, kl. 17:00-21:45 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Stig Ove Ness

Detaljer

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Referat fra karate møte nr. 7 2016/2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Deltakere: Nestleder Varamedlem Varamedlem Fra administrasjonen: Sportssjef

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 Sted: Ullevål, Oslo Tid: 11.04.2015 kl. 13.00-17.30 Neste møte: 4.mai på Skype DELTERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem/Arr.komité Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2002/2004 STED: Idrettens Hus, Ullevål DATO: Fredag 12. sept. 2003 kl. 18.00-21.00 og lørdag 13. sept. kl. 13.00-15.20. DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004.

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Sak 1 Åpning President Marit A. Scheie åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger av generalsekretær.

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Utviklingsplan for kvinner og ungdom

Utviklingsplan for kvinner og ungdom Utviklingsplan for kvinner og ungdom og menn, ungdom og voksne sammen skaper vi vinnere! Innledning Juni 2016 ble ny Langtidsplan vedtatt på forbundstinget. En av hovedstrategien er blant annet satsing

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 01 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: fredag 13. sept. kl. 18.00-22.00 + lørdag 14. sept. 16.00-19.00 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER NORGES KAMPSPORT FORBUND Norges Kampsportforbund er det offisielle og samlende organet for kampsport i Norge. Medlemskap i NKF gir mange fordeler både for klubber og

Detaljer

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. Godkjenne innkalling Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. Godkjenne innkalling Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader Referat 11 fra ITF seksjonen Tidspunkt: den 30.11.2017 Tilstede: Styreleder Per Christian Garnæs Nestleder Line Gulbrandsen Styremedlem Geir Olav Hågensli Styremedlem Snorre Edvardsen Styremedlem Mona

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 Sted: Clarion Bergen Airport Tid: Fredag 27.11.2015, kl. 18.00 21.00 Neste møte: 15.januar 2015 NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder Age

Detaljer

Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr Februar 2011 Ullevål

Styreperioden Protokoll. Forbundsstyrets møte nr Februar 2011 Ullevål Styreperioden 2010-2012 Forbundsstyrets møte nr. 8-2010-2012 19.- 20. Februar 2011 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Ståle Johansen, Svein J. Myhr, Johanna Drivenes Kløvfjell, Eva Roald Øfstaas (søndag),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

Kampidrettenes anleggsutfordringer

Kampidrettenes anleggsutfordringer Kampidrettenes anleggsutfordringer Kampidrettenes anleggssamarbeid Norges Bokseforbund (NBoF) Norges Bryteforbund (NBrF) Norges Judoforbund (NJF) Norges Kampsportforbund (NKF) Norges Kickboxing forbund

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.6. Tone Fjærvoll fra valgkomiteen i NHF kl

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.6. Tone Fjærvoll fra valgkomiteen i NHF kl NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.6 Tidspunkt: Torsdag 10. januar 2013 Møtetid: 17.00 20.00 Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne Berit

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering Sak 3 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene President Trond Berg åpnet møtet og ønsket

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer. Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 03 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16 TILSTEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Heidi Tjugum Hovedleder for LMS

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Heidi Tjugum Hovedleder for LMS Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 14.06.2016 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-014\1517 Protokoll FS 014 Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 10. juni 2016 på

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 6 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 6 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 6 2012/2014 Sted: Park Inn Hotel Gardermoen Tid: 25. januar 2013 kl 19:00-22:00 Neste møte: Neste møte er ikke berammet DELTAKERE: Styreleder Varamedlem Varamedlem

Detaljer

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND Vedtatt 15.12.1973 med endringer senest av 03.06.2012. Godkjent av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) den 02.07.2012. Tilsluttet NIF som utvalg

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 Sted: Park Inn Airport Hotell, Gardermoen Tid: Lørdag 8.desember 2012 kl. 13:00-15.30 Neste møte: 8.-9.februar i Stavanger DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål Styreperioden 2012-2014 Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Stein-Gunnar Bondevik, Johanna Drivenes Kløvfjell, Petter Bjørbæk, Sigrid Anna Eggen, May-Brith

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Toril Fiskerstrand (Saksnr.: 263/13-15)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Toril Fiskerstrand (Saksnr.: 263/13-15) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 15.12.2014 22c-1315_Protokoll AU 15 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget fredag 28. november 2014 Innkalt: Karl-Arne

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 05.09., kl. 12.30 15.30 Neste møte: 5. desember NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Styremedlem

Detaljer

Konstituering forbundsting

Konstituering forbundsting Konstituering forbundsting Tingdirigenter: Anne-Britt Nilsen og Ulrik Opdal Sekretærer (referenter): Marthe Bøhler og Martin Kitel Tellekorps: Anne Cathrine Røste, Ingrid Bjordal, Bjørn Solberg og Daniel

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler Til stede: Karl-Arne Johannessen President Nina Britt Husebø 1. visepresident

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. Sak 1 2 Konstituering

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR /2014

REFERAT STYREMØTE i NKF NR /2014 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2012/2014 Sted: Tustna ved Kristiansund Tid: Lørdag 7.9.2013 kl. 10.30 16.00 Neste møte: Fredag/lørdag 7-8. desember 2013 Oslo Gardermoen DELTAKERE: Leder Sivertsen Nestleder

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 5/ februar 2015 Oslo

Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 5/ februar 2015 Oslo Styreperioden 2014-2016 Protokoll Forbundsstyrets møte nr. 5/2015 6.-8. februar 2015 Oslo Tilstede: Forbundsstyret: Varamedlemmer (ikke stemmerett): Forfall: Stein-Gunnar Bondevik (ikke FS-sak 25, O-sak

Detaljer