AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen"

Transkript

1 I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio vedrørende unntak fra hovedavtalens ~ 4og 7. Partene er for hovedavtaleperioden enige om å prolongere avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak, jf. protokoll datert 6. desember Overenskomst for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet forhandles i 5 forhandlingstrinn: Trinn 1: Spekter og Unio forhandler om overenskomstenes del A. Spekter og Unio fastsetter deretter prinsipper og premisser for forhandlingene i trinn 2 4. Trinn 2: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet Unio som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandter om de sosiale bestemmelsene som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (dela 11. Trinn 3: Spekter Helse og Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomstene la 2). Partene tar stilling til om det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til trinn 4. Trinn 4: Det føres lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser for de forbund/foreninger tilsluttet Unio som har forhandlingsrett i virksomhetene. Før de lokale forhandlingene starter, skal Spekter og Unio fastsette frister for gjennomføring av forhandlingene og for å be om bistand, jf hovedavtalens 7. Trinn 5: Spekter og Unio avslutter forhandlingene i overensstemmelse med hovedavtalens 7 femte ledd. øvrige forbund/foreninger tilsluttet Unio gjennomfører forhandlinger på trinn 2 og 4. Spekter/Spekter Helse og Unio/det enkelte forbund/forening, kan på ethvert forhandlingstrinn definere uløste tvistepunkter som utestående spørsmål og henvise dem til behandling på et senere trinn i forhandlingsprosessen. 31

2 Det skal settes opp protokolt fra hvert forhandlingstrinn. Disse protokollene binder partene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller endelige tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en enhet og er vedtatt ljf. hovedavtalen 8) at det skapes en overenskomst. Det er denne overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke til hinder for at partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en mellomårsklausul uten fredsplikt. Forhandlingsresultatet vedtas eller forkastes som en helhet i henhold til reglene i hovedavtalens 8. Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal Spekter og Unio ta stilling til hvordan forhandlingene kan videreføres, eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp plassene. Denne avtale har samme varighet og oppsigelsesfrist som Hovedavtalen.

3 BflL PROTOKOLL År 2012 ble det i perioden 15. juni 27.juni avholdt forhandlinger mellom Akershus universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund vedrørende revisjon av overenskomst del B og lonnsendringer for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Tilstede: For Akershus universitetssykehus RE: Elisabeth Bjorge (forhandlingsleder) Sissel Karlsen Marit Lea Sivertsen For Norsk Sykepleierforbund: Kai øivind Brenden (Forhandlingsleder) Torgeir Birkeland Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll av forhandlinger mellom Spekter og UNIO. 19. april 2012 fra de innledende sentrale Partene er enige om de endringer i overenskomsten del 8 for perioden som følger av signert overenskomst av 28. juni Kompensasjon i forbindelse med Hovedstadsprosessen I forbindelse med hovedstadsprosessen fikk Ahus virksomhetsoverdratte / personer med rettigheter som virksomhetsoverdratte fra OUS-området med sine respektive overenskomster. Ved sainmenstillingen av overenskomster i årets oppgjør, gis de ansatte som kom over fra Ullevål HF og Rikshospitalet IIF en kompensasjon på kr pr år i full stilling for bortfall av alle rettigheter i deres tidligere overenskomst (eksempelvis slik som kompensasjon etter vaktklasser, rettigheter ved sosiale bestemmelser utenom Al, mastergradstillegg, minstelonn for særskilte grupper mm). Virkningstidspunkt Denne kompensasjonen gjelder ikke for de som efter virksomhetsoverdragelsen stillinger på Ahus og blitt ansatt i disse. aktivt har søkt ledige Tillegget skal flyte på toppen av den til enhver tid avtalte årslønn og ikke inngå i grunnlaget for beregning av timelønn.. Medlemmer som har rettigheter til kompensasjonen men ikke fanget opp i listene prjuni 20l2, tildeles tillegget fortløpende med samme virkningsdato. Det er ellers enighet sentralt og lokalt at det ikke skal gjennomføres forhandlinger om lonnsendringer lokale Lørenskog,28. juni 2012 For Akershus un iversitetssykehus HF For Norsk Sykepleierforbund ~Elisabeth Bjorge Kai Oivind Brenden

4 Overenskomst del B Norsk Sykepleierforbund 1. Virkeområde Denne overenskomsten er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund og gjelder for alle medlemmer av Norsk Sylcepleierforbund som er ansatt ved Akershus universitetssykehus NF. Overenskomsten gjelder iklce for administrerende direktør og direktører. 1.2 Iicrafttredelse og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2012 og til og med 30. april 2014, og videre for 1 ett år av gangen dersom ikke en av partene sier den opp med 3 tre måneders varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet 2. Sosiale bestemmelser Partene har lagt til grunn at sosiale bestemmelser er slik som det er avtalt mellom de sentrale parter hvor de er enige om å garantere minimumsbestemmelser slik de er gjengitt i overenskomstens del Al og A2 kap Oppsigelsesfrister Følgende bestemmelser om oppsigelsestid gjelder, regnet fra oppsigelsestidspunktet (dato til dato): Ved fast ansettelse er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 måneder... I prøvetiden gjelder 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Ved midlertidig ansettelse gjelder I måned gjensidig oppsigelsesfrist. For øvrig vises det til kap. 15 i Arbeidsmiljøloven. 4. Godtgjoring for særskilt arbeidstid a) Lørdags- og sondagstillegg. For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på 1cr 40,- pr time. Virkningstidspunkt b Kveidstillegg. For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og I eller fra uke til uke) betales mellom kl og et tillegg på 40 % av den ansattes timelønn. c) Nattillegg: For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og I eller fra uke til uke) betales mellom kl og et tillegg på 45 % av den ansattes timelønn. 5. Stedfortredertjeneste og konstituering Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Godtgjørelse ved stedfortredertjeneste er betinget av at det gjelder overordnet stilling som er tillagt et større ansvarsområde enn den stillingen vedkommende innehar. Den høyere stillings

5 fulle lønn skal utbetales når stedfortrederen overtar stillingens daglige arbeids- og ansvarsområde. Pålagt stedfortredertjeneste for en periode ut over 2 uker sammenhengende gir etter ovenstående kriterier rett til den høyere stillingens lønn. For ansatte som innehar fast funksjon som stedfortreder kan det i stedet fastsettes en årlig kompensasjon for meransvaret I-oppgavene. Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over et tidsrom av i måned på grunn av sykdom, permisjon m. v., skal det som hovedregel foretas en konstituering i stillingen. Konstitueringen nyttes Icun i de tilfeller en arbeidstalcer kan fylle stillingen fullt ut og ellers har den faglige, formelle grunnutdanning som kreves. Ved konstituering skal den høyere stillingens lønn, utbetales fra første dag. Før konstituering kan foretas, skal saken drøftes med tillitsvalgte. 6. Smusstillegg I henhold til kap 3 pkt 3.6 i overenskomsten mellom Spekter og NSF, tilstås ansatte som utfører arbeid som er spesielt ubehagelig pga lukt, støy, varme eller håndtering av smittefarlig materiale et smusstillegg på kr 1,50 per time. Hvilke avdelinger og ansatte dette omfatter avgjøres etter drøftinger ved de enkelte seksjoner. Ved uenighet mellom partene er partene i B-delsforhandlingene ankeinstans. 7. Lønn Spesialsykepleier Jordmor Minstelønnssats for spesialsykepleiere og jordmor pr Oår 4år 8år loår Spesialsykepleier B-dels tillegg jordmor B-dels tillegget skal flyte på toppen av den til enhver gjeldene minstelønn. 8. Kompetanse - Kompensasjon Godkjente kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie kompenseres med kr per år i full stilling. Tillegget skal flyte på toppen av den til enhver tid gjeldende årslønn. Sykepleiere som har gjennomført en formalisert spesialiserende sykepleiefaglig videreutdanning, av en støntlse på minst 20 vekttall/60 studiepoeng(som for eksempel geriatrislc og kardiologislc sykepleier), skal lønnes som spesialsykepleier. Tidligere deltagere i fagstigen som mottar kompensasjon for dette (kr ), skal silcres at dette tillegg blir beholdt på toppen av den til enhver tid gjeldende årslønn så lenge de er ansatt ved Akershus universitetssykehus. Der den ansatte senere blir godkjent klinisk spesialist gis et tillegg opp til 1cr pr år i full stilling. Kurs/opplæring den ansatte pålegges slcal anses som arbeidstid.

6 9. Individuelle forhandlinger Partene er enige om at overenskomstperioden ikke er til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden. Lørenskog, 28. Juni 2012 For Akershus universitetssykehus HF For Norslc Sykepleierforbund ~Elisabeth Bjørge Kai Øivind Brenden

7 BILAG VESTRE VIIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund

8 zap!s I, I.. I el

9 i Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF), (tilsluttet UNIO), som er tilsatt ved Vestre Viken. Ledere på nivå i og 2 unntas fra overenskomstens punkter om lønn og arbeidstid. Ledere som unntas fra overenskomsten på disse punkter skal ha tilsvarende rettigheter sikret som personlige ordninger. 2 Oppsigelsesfrister Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I gjensidig oppsigelsestid. prøvetiden gjelder normalt i måneds For fast ansatte arbeidstakere skal oppsigelsesfristen være minst 3 måneder. Ide tilfeller arbeidstakeren sier opp sin stilling, løper fristen fra oppsigelsesdato. 3 Adopsjon Ved adopsjon kan den ansatte innvilges permisjon uten lønn for å reise å hente barnet i utlandet. 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv Partene er enige om at Overenskomstens Del A2 III Arbeidstid, ulempetillegg mv gjelder med følgende tillegg; Retningslinjer for reiser i foretakets tjeneste Ansatte som reiser i foretakets tjeneste får dekket utgifter etter satsene i statens reiseregulativ. 5 Kompetanseutvikling Foretaket skal legge vekt på målrettet utvikling av ansattes kompetanse som et viktig virkemiddel i utviklingen av foretakets konkurranse evne, kundeorientering og medarbeidertilfredshet. Kompetansegivende oppgaver og kurs er en forutsetning for å gi de ansatte mulighet til å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansekrav. En jevnlig utveksling av vurdering om behov, tiltak og ønsker når det gjelder kompetanseutvikling mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder gjøres i de årlige utviklingssamtalene. Dette danner grunnlag for målrettede utviklingstiltak som nedfelles i individuelle kompetanseutviklingsplaner. 6 Kriterier for lokal lønnsdannelse og lønnsvurdering Partene er enige om at kriterier for lokal lønnsdannelse til enhver tid skal være tilpasset de strategier og mål Vestre Viken drives etter. Side3 k

10 6.1 Individuelle kriterier for lønnsfastsetting/lønnsdannelse Ved tilsetting skal blant annet følgende faktorer vurderes: Stillingens arbeids- og ansvarsområde Formalkompetanse, relevant spisskompetanse Realkompetanse Særskilt ansvar Rekrutteringssituasjonen Individuelle lønnstillegg vil bli rettet mot belønning av: Kompetanse (formal, real- og handlingskompetanse) Ansvar (arbeidsoppgavens omfang og konsekvenser knyttet til utførelse) Fleksibilitet og omstillingsevne (evne og vilje til å påta seg nye arbeidsoppgaver, samt vilje til å være disponibel for arbeidsgiver i arbeidsintensive perioder og akutte situasjoner) Innsats og arbeidsutførelse (produktivitet og kvalitet i arbeidet, samt tilpasning av arbeidet ut fra arbeidsgivers behov, herunder utførelse i overensstemmelse med fastsatte mål og strategier) Beholde kompetanse 6.2 Kompetansetillegg for mastergrad Partene er enige om at når nærmeste leder har forhåndsgodkjent relevant masterutdannelse som del av individuell kompetanseutviklingsplan, gis det kr i kompetansetillegg ved fullført og dokumentert mastergrad. For ansatte hvor relevant og dokumentert mastergrad allerede er hensyntatt som del av årslønn, gis ikke dette kompetansetillegget. 6.3 Ulempetillegg for Ringerike sykehus For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl og så lenge vakten varer etter følgende tabell: GrunnlØnn Tillegg kr. Tillegg kr Fra Til Fra ,- 64, ,- 66r r , ,- 68, ,- 70, ,- 72, ,- 74, ç 76, ,- 78r Og dyrere 70,- 80,- Side4 \-ke- 4:

11 6.4 Funksjonstillegg for Drammen sykehus Stedfortrederansvar ved liten/normal sengepost/enhet: Funksjonstillegg kr per år Stedfortrederansvar ved stor sengepost/enhet: Funksjonstillegg på kr per år Funksjonstillegget gis som et fast tillegg til ordinær lønn, og utbetales i henhold til stillingsstørrelse. Side 5 \k ~

12 Akershus universitetssykehus HF AVTALE Arbeid fast på natt År 2008, 15. februar ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Akershus universitetssykehus HF og hovedtillitsvalgte oppnevnt under. Denne avtalen erstatter avtale av 25. november Til stede: Fra Akershus universitetssykehus HF: Fra organisasjonene: Avdelingssjef Elisabeth Bjørge NSF v/kai Øivind Brenden, Fagforbundet v/elna Knutsen NITO v/camilla GrØholdt, Delta v/liv Balogh Den norske Jordmorforening v/elisabeth Collett, FO v/vigdis Nyborg Møtet ble avholdt for å fornye avtalen. Det ble enighet om følgende: Alle ansatte som arbeider fast på natt gis i tillegg til sin grunnlønn ( årslønn ) kr i hel stilling som kompensasjon for ulempen ved å gå fast på natt. Den ansatte må arbeide fast på natt i minimum 50% av en full stilling for å være med i ordningen. Det settes krav til erfaring og kompetanse. Godtgjørelsen utbetales månedlig med en forholdsmessig sum, sammen med ordinær lønnsutbetaling. Ekstravakter på natt eller faste dag- og kveldsvakter som kommer i tillegg til det faste arbeid på natt, kompenseres med vanlig timelønn pluss ubekvemstillegg. Det skal underskrives en egen avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeid fast på natt. Virkningstidspunkt: 15. februar 2008 Avtalen binder partene inntil den sies opp. Det er en måneds gjensidig oppsigelsestid. Nordbyhagen, 15. februar 2008

13 BILAG ~ Akershus uuiversitetssykehus HF AVTALE Arbeid hver 2. helg År 2004 den 2. november ble det gjennomført forhandlingsmøte mellom Akershus universitetssykehus HF og tillitsvalgte. Denne avtalen erstatter avtale av og informasjon fra personalavdelingen nr. 26/02 av Til stede: Fra Akershus universitetssykehus Fra de hovedtillitsvalgte: Personalsjef Elisabeth Bjørge Personalleder Gunnel Holte Personalleder Per Eidholm NSF v/liv Ingunn Dieseth Fagforbundet v/grethe Einan Møtet ble holdt for å fornye avtalen. Vedtak: Ansatte som ønsker å arbeide hver 2. helg vil, i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemme vakter, f~ en kompensasjon på kr pr år ved arbeid i 60 % og inntil 100 % stilling. Den ansatte må binde seg til åjobbe minimum V2 år i en turnus med arbeid hver 2. helg. Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden. Avtalen gjelder for pleiepersonell: sykepleiere, spesialsylcepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, jordmødre, miljøterapeuter, miljøterapeut I med spesialutdanning i psykislc helsearbeid, miljøarbeidere og radiografer. Kontrakt skrives under av arbeidstaker og avdelingsleder, og ett eksemplar sendes personalavdelingen. Kontrakten inneholder blant annet bestemmelser tor de konsekvenser brudd på bindingstiden medfører. Virkningstidspunkt: 1. desember 2004 Avtalen binder partene inntil den sies opp. Partene har en måneds gjensidig oppsigelsestid. Fagforbundet Nordbyhagen 25. november 2004 HF %~~- r%ai.z22 Æ Norsk Sykepleierforbund &ttøt~ Fellesorganisasjonen i er~anisasjon Kommunalansattes Fellesorgani~asjon Den norske Jorclmorforening ~~

14 B~LAG Akershus ulliversitetssykehus UF AVTALE Arbeid hver 2. helg ved anestesiavdelingen, intensiv- og intermediærsel~jonene 1. Hjemmel Dette er en forlengelse av avtale inngått 22. desember 2004 mellom Akershus universitetssykehus HF og ~ Norsk Sykepleierforbund 2. Avtalens omfang og gyldighet Avtalen gjelder sykepleiere og spesialsykeplejere fast ansatte og vikarer, som arbeicjer ved intensjy- og intermediærseksjonene 0 3. Forlengelse av avtale om godtgjøring for arbeid hver 2. helg ved intensiv- og intermedlærseksjonene Ansatte ved intensiv. og intermediærseksjonene som ønsker å arbeide hver 2. helg vil, i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemine vakter, få en kompensasjon på kr pr år (ikke forholdsmessjg av stillingsbrøk) ved arbeid i 60 % inntil 100 % stilling. Den ansatte må binde seg til å arbeide minimum /~ år i en tumus med arbeid hver 2. helg (if egen kontrakt). Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden 4. Varighet Avtalen gjelder fra og med 1/10-08 og 6 måneder fremover. Avtalen fornyer seg selv for nye 6 måneder av gangen frem til en av partene sier den opp med minst en måneds varsel. Nordbyhagen, 16. januar 2009 For kershus Ufliyersitetssykehus 1-IF I. i,. For de tillitsvalgte Elisabeth Bjørge v

15 BLA Akershus Ilnivcrsitetssykehus HF AVTALE Arbeid hver 2. helg År 2010 den 29. januar ble det gjennomført forhandlinger mellom Akershus universitetssykehus I-IF og Den norske Jordinorforening om enclring av kompensasjon i om Arbeid 2. hver helg av I. desember 2004 forjorclrnsdre. avtale 0 Til stede: Fra Akershus uaiversitetssykehus HF: Fra Den norske )ordniorforening: Avdelingssjef HR Elisabeth Bjørge Elisabeth Collett 1. Hjemmel Denne avtale erstatter avtale av 25. november 2004, vh*ningstidspunkt I. desember 2004, for jordmødre. 2. Avtalens omfang og gyldighet Avtalen gjelder for jordmøclre, -fast ansatte og vikarer, som arbeidet ved KK. 3. Godigjorelse for arbeids hver 2, helg Ansatte som ønsker å arbeide livet 2. helg vil i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemme vakter På en kompensasjon på kr pr år ved arbeid i 60% inntil 100% stilling. Den ansatte må binde seg til å arbeide minimum ¼ år i en turnus med arbeid hver 2. helg (jf egen kontrakt). Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden. 4. Varighet Avlalen gjelder fra og med 1. januar 2010 og 6 måneder fremover. Avtalen fornyer seg selv for nye 6 måneder av gangen inntil en av partene sier dcii opp med minst i måneds varsel. Nordbyhagen, 29januar 2010 For.Akershus universiterssyicehus I-IF For Den norskejorclmorforenjng Ç). - L1... ~ - -- ~lisabeth Bjørge Blisabetli Collett

16 Protokoll Vedr. ttirnus ved Akutt Dato: Tilstede: Arbeidsgiver: Anita øsihind seksjonssykepleier Tillitsvalgte: Nina Gurli Hecikrok, HTV NSF, Bente Lise Werner FITV Fagforbundet I henhold til arbeidsnnljøloven kapittel 10 har arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte drøftet forutsetningene for turnuspian gjeldende fra Partene er enige om følgende forutsetninger: Partene er enige om at avdelingen skal ha rullerende grumiturnus / ønsketurnus. Grtmnturnus skal legges til grunn for ønsketumus. Turnuspianen skal baseres på gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf. AML 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan inaksimalt settes til 10 timer i løpet av et døgn og 54_timer i løpet av en uke. Ttirnusperioden settes til 18 uker. Døgnskille settes til kl. 24. Ukeskille settes til søndag/mandag Daglig arbeidsfri mellom vaktene settes til 9 timer,jf. AML 10-8 (1). 1-Iverdager har daglig arbeidsfri mellom vakter på _fl_ timer. Arbeicistagere som ønsker redusert hviletid kan signere for dette. Arbeidstaker skal sikres kompenserende hvile etter hver vakt, dersom hviletiden settes til under 11 timer, jf AML 10 8 (3). Ukentlig fritid skal være minimum 35 timer. Turnusplanen forutsetter at de ansatte ikke arbeider oftere enn hver _j~ç4je helg. Unntak gjelder for ansatte som har inngått avtale om arbeid hver 2. helg. Ved gjennomsnittsberegning av helger, må det inngås skriftlig avtale med hver enkelt arbeidstaker, jf AML 10-8 (4). Gjcnuoinsnittsberegning av son og helgedager Partene er enige om at søn- og helgedagene i en høytidsperiode kan gjennomsnittsberegnes slik at arbeidstakeren gis arbeidsfri minst halvparten av søn og helgedagene i den samme perioden,jf. AtnI (4). 1-Ijelpeturnuser i forbindelse med ferie og/eller hoytider skal følge de forutsetninger som ligger i denne protolcoll og hjelpeturnuspianen skal godkjennes på lik linje mccl øvrige I urnuspianer 1-lelligdagsperiocle: Påske Pinse C:\Docoiiienis aud Set IIgS\N ti ED\Loeai Seil iu;gsvicinpni arv intei nei T iies\olk i-\20 i) i rotokoi i Vi nier sninmer.doc

17 Tidsfiister: Drøftinger om forutsetninger for neste turnusperiode uker før oppstart Utlevering av ønskeskjema med periodens premisser til arbeidstaker, ved ønsketurnus.. Il...uker for oppstart Innlevering av ønsker til arbeidsgiver ulcer for oppstart Tid til utarbeidelse av foreløpig turnusplans uker Innlevering av turnusplan til godkjenning av tillitsvalgte uker før oppstart Oppslag av godkjent turnusplan...4..ulcer før oppstart Tidsrommet for avvikling til hvilepause er satt til kl I 1-13_. Dersom ikke arbeidstaker fritt kan forlate arbeidsstedet i hvilepausen, inkluderes hvilepausen i arbeidstiden Jf.AML~ 10-90). T-Jvilepausen skal inkluderes i arbeidstiden? JA. Denne protokollen legger grunnlaget for senere avtale om ~eirnoinsnittsberegning av turnusplan,jf. AML 10-5 (2) og skal være vedlagt nevnte avtale. Gjensidig frist for oppsigelse av turnus settes til I rnnd. Kommentarer/tillegg: Fra arbeidsgiver: Huller i turnus på helg planlegges erstattet med ekstravakter. Fra tillltsvalgte: tilbe~tïiing på pei~onakt Q flg Dato: - ø~tw,t1q.._.._4z.~~~*-~a k...arbeidsgiver Tillitsvalgte NSF Tillitsvalgte Fagforbundet. C :\I)ocuincnis ~nid.scitiogs\ni-ied\local Scllingsvfcniporni> Iocrnel Filcs\OLI(F\2013 I iotukoll Vinler soinoierdoc

18 Droftingsreferat Vedr. turnus ved AHUS, Ungdomspsykiatrisk klinikk Dato: 24/3, 26/4, 22/5, 4/6, 24/6, 27/8 & 3/9-2013, med tilhørende tilleggsreferat Har vært tilstede: Arbeidsgiver: Inger-Lise Olsen, Cecilie Lund, Hanne Grimstad, Madeleine Corneliussen Tillitsvalgte: Torgeir Birkeland HTV NSF, Yrhild Hansen TV NSF. Borgar Engtrø, FO I henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 10 og hovedavtalen 30 har arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte drøftet forutsetningene for turnuspian gjeldende fra høsten 2013, med iverksetting 11/ Partene er enige om følgende forutsetninger: 1. Avdelingen sical ha rullerende grunnturnus. Grunnturnus skal legges til grunn for Hjelpeturnus. 2. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og redusert hviletid mellom vaktene, i hht ~ 10-5 (2) og 10-8 (3), forutsetter skriftlig avtale mellom partene. Dette referatet virker ikke som avtale etter forannevnte punktum. Turnusplanen kan dog efter drøftelsene planlegges med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf. AML 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan maksimalt settes til 10 timer i løpet av et døgn og 54 timer i løpet av en uke. Turnusperioden settes til 6 uker for dag/aften turnus. Det er påbegynt et 3. Døgnskille settes til kl. 2400, Ukeskille settes til Søndag. 4. Daglig arbeidsfri mellom vaktene settes til 9 timer,jf. AML 10-8 (I). Arbeidstaker skal sikres kompenserende hvile etter hver vakt, dersom hviletiden settes til under li tirner,jfaml 10-8 (3). Ukentlig fritid slcal være minimum 35 timer og inneholde et kalenderdøgn. 5. Turnusplanen forutsetter at de ansatte ikke arbeider oftere enn hver 3. helg. Unntak gjelder for ansatte som har inngått slcriftlig avtale om arbeid hver 2. helg. Tilsvarende om de iverksatte tiltak som er drøftet og iverksatt i.f.m denne turnusen ikke ivaretar tilstrelclcelig bemanning, jfr tilleggsreferat til dette drøftingsreferat. Ved gjennornsnittsberegning av helger må det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgt, jf AML 10-8 (4). 6. Endelig godkjenning av ovennevnte følger av avtale i hht annet ledd, første punktum.

19 7. Hjelpeturnuser i forbindelse med ferie og/eller høytider sical følge de forutsetninger som ligger i denne protokoll og hjelpeturnusplanen krever avtale på lik linje med øvrige turnusplaner, jf annet ledd første punlctum og sjette ledd. 8. Beregning av F3-dager ~øres fra grunnturnus. Det avtales en periode på 3 uker for jul, /nyttårsturnus og påslce, til beregning av P3 dager og fastsetting av F5 dager. Lengden på mai og pinseturnus avtales på et senere tidspunkt. F3 dager beregnes etter følgende ordning: a) Ved arbeid på søn- og helgedag skal påfølgende søn- og helgedag være fri. Dette er iklce til hinder for at fridagene og arbeidsdagene samles i turnus, for å få sammenhengende arbeids- og friperioder i høytider. Praksis ved hjelpeturnus er at postene slås sammen, dette drøftes på Seksjonsutvalgsmøte i forkan av turnus. Tidsfrister: Informasjon ut til ansatte, med høring av forslag inne 23/6-13. Nytt drøftingsmøte mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver 24/6 kl 1330 til 1530 Informasjon ut til ansatte med frist om innlevering av Ønsker innen 28/7-13. Ramme for ønsker drøftes i møte 24/6-13 Turnus ferdig utarbeidet til høring 30/9-13 Ferdig utarbeidet til TV senest 14/10-13 Ny grunnturnus godkjent senest 28/10-13 Iverksettes turnusuke 1 11/11-13 Tidsrommet for avvilcling til hvilepause D-vakt er satt til kl Dersom ikke arbeidstaker fritt kan forlate arbeidsstedet i hvilepausen, inlcluderes hvilepausen i arbeidstiden jf. AML 10-9 (1). Hvilepausen skal inkluderes i arbeidstiden på D-vakter hverdager: ja Dette referat legger grunnlaget for senere avtale om gjennomsnittsberegning av turnusplan, jf. AML 10-5 (2) og slcal være vedlagt nevnte avtale. Kommentarer/tillegg: Fra arbeidsgiver: Fra tillitsvalgte:

20 Tillcggsreferat til dreftingsreferat Tilstedet: Borgar Engtrø, FO, Tnger-Lise Olsen, Seksjonssjef, Cecilie Lund postleder B NSF v/yrhild Hansen, Hanne Grimstad, postledere Post A Rask gjennomgang/oppsummering med Borgar hvor langt vi kom ved forrige møte Følgende saker drøftes: 1. Hviletid mellom vakter: Utgangspunktet er i dag at det er 9 timer mellom vaktene. De tillitsvalgte ønsker ingen avkorting på hviletid. ønske fra ledelsen er at flere skal begynne på samme tidspunlct kl. 0745/0800 på dagvalct. NSF & FO er enige i dette. Det dislcuteres kortere vakter enn dagens vakter D/A Mulighet å organisere debrief på en annen måte, grunnet hviletid og hensiktsmessighet med dagens organisering. Siste 2 punkter ikke trukket konklusjon. 2. Utjevning av D/A vakter, øke antall A vakter fra 11 til 12 på 6 ulcer. NSF & FO er enige i dette. Forslag til bemanning D/A 8/7, N 4+1 mandag til fredag. Helg: 6 eller 7 D/A og 3+1. ønsker fra tillitsvalgte at Aften-belastning skal være lik på lik %-stilling, med unntak stedfortredere. Deltidstillinger vurderes av postledere for å dekke opp behov i turnus etter bemanningsnøkicel som er foreslått, i utgangspunktet flere kveldsvakter enn dagvalcter. Arbeidsgiver er enig i dette. 3. Grunnturnus Natt. Vurderer å si opp grunnturnus pga økonomi hvor 4 ansatte kompenseres med annen hver helg-kompensasjon. Dette begrunnet økonomi, samt forebyggende for å kunne tilby en helsefremmende turnus(arbeidsbelastningen med å ha eks 7 vakter etter hverandre er frarådeo. Utgangspunktet er at alle skal jobbe 3. hver helg. Kaller inn til nattevaktsmøte 15/5 kl 20 for orientering om vurdering av eksisterende natt-turnus. Det er enighet om at det igangsettes arbeid med grunnturnus D/AIN på disse primisser, nytt møte 22/5 kl I mellomtiden avholdes medlemsmøter og det presenteres et forslag med overnevnte punkter. 22/ Referat med fortsettelse av droftinger: 4. Vurdering av I eller 2 poster i helg, gjøres ut fra pasientbehovet og pasientbelegget hver uke, dette er det enighet om mellom ledelse og TVer 5. Tilleggspunkt til punkt 3: Målet er å avvikle arbeidsøkter på lengre enn 3-4 nattevakter i streldc, begrunnet med en helsefremmende turnus. Det skal foretas en gjennomgang av sykefravær sett i forhold til arbeidsbelastning i natt-grunnturnusen generelt i.f.t sammenhengende lange arbeidsøkter Frist: Neste møte.

21 Dato: Hanne Grimstad Borgar E~trø Yrbild Hansen Arbeidsgiver Tillitsvalgt FO Tillitsvalgt NSF L~ v - (91~~ Cecilie Lund Arbeidsgiver H:\MineDokurnenter\Dreftingsreferat til turnus doc.

22 Møte på Inger-Lises kontor. Tilstedet: Borgar, Yrhild, Madeleine, Inger-Lise & Cecilie Agenda fra ledelsen: Bemanningsnølckel på nytt, avgi 100% stilling fra B til A Debrief Vergetrening i turnus Overføre 100% stilling fra post B til A Ny bemanningsnøklcel, se punkt 2 i møtet fra 26/4. Post B vil naturligvis ligge ca 12 dagvakter og 9 aftenvakter lavere, mandag til fre~g, ca 7 på dagvakt, 6 kveldsvakt FO: veldig bra, post A skal ha de dårligste pas, grunnet 0-hjelp, bør derfor ha høyere bemanning. NSF ser behovet for dette, I utg.pnkt ikice uenig i.f.t belegg og ressurser. At ressursen skal komme fra post B har NSF ikke grunnlag til å si noe om. Koniclusjon: overføre 100% stilling fra post 8 til A. FO & NSF er enige i dette Fortsettelse av drøfting punkt 1 fra 26/4-2013: Utgangspunktet er hviletid 9 timer, hvordan organisere? Flere slcal begynne på samme tidspunlct kl. 0745/0800 på dagvalct. Det diskuteres kortere vakter enn dagens vakter D/A Mulighet å organisere debrief på en annen måte, grunnet hviletid og hensiktsmessighet med dagens organisering. FO/NSF: det er sendt ut mail med forespørsel om tilbakemelding på vegne av begge forbund: 6-7 svar tilbake, lilce mange ulilce svar som situasjoner folk er i, entydighet omkring at debrief beholdes. Dagvakt Oppstart 0745 og eller Det er enighet om dette. Forslag fra Tv at de ønsker å drøfte påfølgende med medlemmer og ønsker at ledelsen skal gjøre det samme med de ansatte. Dagvakt avsluttes Overlapping , planlegging av kveldsvakt Debrief fordeles i forkant av vakt og avholdes av miljøterapeut, stedfortreder, postleder. Det settes ned en gruppe for å se på organisering av debrief: Madeleien, Hanne, Borgar, Yrhild møtes for å utarbeide et forslag. Madeleiene leder gruppa og forslaget skal sendes til tillitsvalg og ledelse innen 24/6 kl 1100 Hoveclrnålet er 1-lelsefremmende turnus. Tidsramme og organisering av debrief, hviletid på 9 timer, hvordan organisere i post. Ta utgangspunkt i eksisterende eqs-rutine.

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Innhold FORORD... 5 OVERENSKOMSTENS DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2010... 7 I INNDELING I OVERENSKOMSTOMRÅDER...

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer