AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen"

Transkript

1 I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio vedrørende unntak fra hovedavtalens ~ 4og 7. Partene er for hovedavtaleperioden enige om å prolongere avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak, jf. protokoll datert 6. desember Overenskomst for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet forhandles i 5 forhandlingstrinn: Trinn 1: Spekter og Unio forhandler om overenskomstenes del A. Spekter og Unio fastsetter deretter prinsipper og premisser for forhandlingene i trinn 2 4. Trinn 2: Spekter Helse og de forbund/foreninger tilsluttet Unio som har forhandlingsrett i virksomheter i området forhandter om de sosiale bestemmelsene som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (dela 11. Trinn 3: Spekter Helse og Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomstene la 2). Partene tar stilling til om det skal gjennomføres lokale forhandlinger i henhold til trinn 4. Trinn 4: Det føres lokale forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser for de forbund/foreninger tilsluttet Unio som har forhandlingsrett i virksomhetene. Før de lokale forhandlingene starter, skal Spekter og Unio fastsette frister for gjennomføring av forhandlingene og for å be om bistand, jf hovedavtalens 7. Trinn 5: Spekter og Unio avslutter forhandlingene i overensstemmelse med hovedavtalens 7 femte ledd. øvrige forbund/foreninger tilsluttet Unio gjennomfører forhandlinger på trinn 2 og 4. Spekter/Spekter Helse og Unio/det enkelte forbund/forening, kan på ethvert forhandlingstrinn definere uløste tvistepunkter som utestående spørsmål og henvise dem til behandling på et senere trinn i forhandlingsprosessen. 31

2 Det skal settes opp protokolt fra hvert forhandlingstrinn. Disse protokollene binder partene i selve forhandlingsprosessen, men er ikke selvstendige eller endelige tariffavtaler. Det er først når protokollene til slutt settes sammen til en enhet og er vedtatt ljf. hovedavtalen 8) at det skapes en overenskomst. Det er denne overenskomsten som skaper fredsplikt i neste periode. Dette er ikke til hinder for at partene i overenskomsten på ordinær måte kan avtale en mellomårsklausul uten fredsplikt. Forhandlingsresultatet vedtas eller forkastes som en helhet i henhold til reglene i hovedavtalens 8. Dersom det ikke oppnås enighet under et av trinnene i forhandlingsforløpet skal Spekter og Unio ta stilling til hvordan forhandlingene kan videreføres, eventuelt at en av partene velger å avslutte forhandlingene og si opp plassene. Denne avtale har samme varighet og oppsigelsesfrist som Hovedavtalen.

3 BflL PROTOKOLL År 2012 ble det i perioden 15. juni 27.juni avholdt forhandlinger mellom Akershus universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund vedrørende revisjon av overenskomst del B og lonnsendringer for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Tilstede: For Akershus universitetssykehus RE: Elisabeth Bjorge (forhandlingsleder) Sissel Karlsen Marit Lea Sivertsen For Norsk Sykepleierforbund: Kai øivind Brenden (Forhandlingsleder) Torgeir Birkeland Forhandlingene ble ført på grunnlag av protokoll av forhandlinger mellom Spekter og UNIO. 19. april 2012 fra de innledende sentrale Partene er enige om de endringer i overenskomsten del 8 for perioden som følger av signert overenskomst av 28. juni Kompensasjon i forbindelse med Hovedstadsprosessen I forbindelse med hovedstadsprosessen fikk Ahus virksomhetsoverdratte / personer med rettigheter som virksomhetsoverdratte fra OUS-området med sine respektive overenskomster. Ved sainmenstillingen av overenskomster i årets oppgjør, gis de ansatte som kom over fra Ullevål HF og Rikshospitalet IIF en kompensasjon på kr pr år i full stilling for bortfall av alle rettigheter i deres tidligere overenskomst (eksempelvis slik som kompensasjon etter vaktklasser, rettigheter ved sosiale bestemmelser utenom Al, mastergradstillegg, minstelonn for særskilte grupper mm). Virkningstidspunkt Denne kompensasjonen gjelder ikke for de som efter virksomhetsoverdragelsen stillinger på Ahus og blitt ansatt i disse. aktivt har søkt ledige Tillegget skal flyte på toppen av den til enhver tid avtalte årslønn og ikke inngå i grunnlaget for beregning av timelønn.. Medlemmer som har rettigheter til kompensasjonen men ikke fanget opp i listene prjuni 20l2, tildeles tillegget fortløpende med samme virkningsdato. Det er ellers enighet sentralt og lokalt at det ikke skal gjennomføres forhandlinger om lonnsendringer lokale Lørenskog,28. juni 2012 For Akershus un iversitetssykehus HF For Norsk Sykepleierforbund ~Elisabeth Bjorge Kai Oivind Brenden

4 Overenskomst del B Norsk Sykepleierforbund 1. Virkeområde Denne overenskomsten er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF og Norsk Sykepleierforbund og gjelder for alle medlemmer av Norsk Sylcepleierforbund som er ansatt ved Akershus universitetssykehus NF. Overenskomsten gjelder iklce for administrerende direktør og direktører. 1.2 Iicrafttredelse og varighet Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2012 og til og med 30. april 2014, og videre for 1 ett år av gangen dersom ikke en av partene sier den opp med 3 tre måneders varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet 2. Sosiale bestemmelser Partene har lagt til grunn at sosiale bestemmelser er slik som det er avtalt mellom de sentrale parter hvor de er enige om å garantere minimumsbestemmelser slik de er gjengitt i overenskomstens del Al og A2 kap Oppsigelsesfrister Følgende bestemmelser om oppsigelsestid gjelder, regnet fra oppsigelsestidspunktet (dato til dato): Ved fast ansettelse er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 måneder... I prøvetiden gjelder 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Ved midlertidig ansettelse gjelder I måned gjensidig oppsigelsesfrist. For øvrig vises det til kap. 15 i Arbeidsmiljøloven. 4. Godtgjoring for særskilt arbeidstid a) Lørdags- og sondagstillegg. For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på 1cr 40,- pr time. Virkningstidspunkt b Kveidstillegg. For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og I eller fra uke til uke) betales mellom kl og et tillegg på 40 % av den ansattes timelønn. c) Nattillegg: For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og I eller fra uke til uke) betales mellom kl og et tillegg på 45 % av den ansattes timelønn. 5. Stedfortredertjeneste og konstituering Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste. Godtgjørelse ved stedfortredertjeneste er betinget av at det gjelder overordnet stilling som er tillagt et større ansvarsområde enn den stillingen vedkommende innehar. Den høyere stillings

5 fulle lønn skal utbetales når stedfortrederen overtar stillingens daglige arbeids- og ansvarsområde. Pålagt stedfortredertjeneste for en periode ut over 2 uker sammenhengende gir etter ovenstående kriterier rett til den høyere stillingens lønn. For ansatte som innehar fast funksjon som stedfortreder kan det i stedet fastsettes en årlig kompensasjon for meransvaret I-oppgavene. Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over et tidsrom av i måned på grunn av sykdom, permisjon m. v., skal det som hovedregel foretas en konstituering i stillingen. Konstitueringen nyttes Icun i de tilfeller en arbeidstalcer kan fylle stillingen fullt ut og ellers har den faglige, formelle grunnutdanning som kreves. Ved konstituering skal den høyere stillingens lønn, utbetales fra første dag. Før konstituering kan foretas, skal saken drøftes med tillitsvalgte. 6. Smusstillegg I henhold til kap 3 pkt 3.6 i overenskomsten mellom Spekter og NSF, tilstås ansatte som utfører arbeid som er spesielt ubehagelig pga lukt, støy, varme eller håndtering av smittefarlig materiale et smusstillegg på kr 1,50 per time. Hvilke avdelinger og ansatte dette omfatter avgjøres etter drøftinger ved de enkelte seksjoner. Ved uenighet mellom partene er partene i B-delsforhandlingene ankeinstans. 7. Lønn Spesialsykepleier Jordmor Minstelønnssats for spesialsykepleiere og jordmor pr Oår 4år 8år loår Spesialsykepleier B-dels tillegg jordmor B-dels tillegget skal flyte på toppen av den til enhver gjeldene minstelønn. 8. Kompetanse - Kompensasjon Godkjente kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie kompenseres med kr per år i full stilling. Tillegget skal flyte på toppen av den til enhver tid gjeldende årslønn. Sykepleiere som har gjennomført en formalisert spesialiserende sykepleiefaglig videreutdanning, av en støntlse på minst 20 vekttall/60 studiepoeng(som for eksempel geriatrislc og kardiologislc sykepleier), skal lønnes som spesialsykepleier. Tidligere deltagere i fagstigen som mottar kompensasjon for dette (kr ), skal silcres at dette tillegg blir beholdt på toppen av den til enhver tid gjeldende årslønn så lenge de er ansatt ved Akershus universitetssykehus. Der den ansatte senere blir godkjent klinisk spesialist gis et tillegg opp til 1cr pr år i full stilling. Kurs/opplæring den ansatte pålegges slcal anses som arbeidstid.

6 9. Individuelle forhandlinger Partene er enige om at overenskomstperioden ikke er til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden. Lørenskog, 28. Juni 2012 For Akershus universitetssykehus HF For Norslc Sykepleierforbund ~Elisabeth Bjørge Kai Øivind Brenden

7 BILAG VESTRE VIIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund

8 zap!s I, I.. I el

9 i Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF), (tilsluttet UNIO), som er tilsatt ved Vestre Viken. Ledere på nivå i og 2 unntas fra overenskomstens punkter om lønn og arbeidstid. Ledere som unntas fra overenskomsten på disse punkter skal ha tilsvarende rettigheter sikret som personlige ordninger. 2 Oppsigelsesfrister Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I gjensidig oppsigelsestid. prøvetiden gjelder normalt i måneds For fast ansatte arbeidstakere skal oppsigelsesfristen være minst 3 måneder. Ide tilfeller arbeidstakeren sier opp sin stilling, løper fristen fra oppsigelsesdato. 3 Adopsjon Ved adopsjon kan den ansatte innvilges permisjon uten lønn for å reise å hente barnet i utlandet. 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv Partene er enige om at Overenskomstens Del A2 III Arbeidstid, ulempetillegg mv gjelder med følgende tillegg; Retningslinjer for reiser i foretakets tjeneste Ansatte som reiser i foretakets tjeneste får dekket utgifter etter satsene i statens reiseregulativ. 5 Kompetanseutvikling Foretaket skal legge vekt på målrettet utvikling av ansattes kompetanse som et viktig virkemiddel i utviklingen av foretakets konkurranse evne, kundeorientering og medarbeidertilfredshet. Kompetansegivende oppgaver og kurs er en forutsetning for å gi de ansatte mulighet til å imøtekomme dagens og morgendagens kompetansekrav. En jevnlig utveksling av vurdering om behov, tiltak og ønsker når det gjelder kompetanseutvikling mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder gjøres i de årlige utviklingssamtalene. Dette danner grunnlag for målrettede utviklingstiltak som nedfelles i individuelle kompetanseutviklingsplaner. 6 Kriterier for lokal lønnsdannelse og lønnsvurdering Partene er enige om at kriterier for lokal lønnsdannelse til enhver tid skal være tilpasset de strategier og mål Vestre Viken drives etter. Side3 k

10 6.1 Individuelle kriterier for lønnsfastsetting/lønnsdannelse Ved tilsetting skal blant annet følgende faktorer vurderes: Stillingens arbeids- og ansvarsområde Formalkompetanse, relevant spisskompetanse Realkompetanse Særskilt ansvar Rekrutteringssituasjonen Individuelle lønnstillegg vil bli rettet mot belønning av: Kompetanse (formal, real- og handlingskompetanse) Ansvar (arbeidsoppgavens omfang og konsekvenser knyttet til utførelse) Fleksibilitet og omstillingsevne (evne og vilje til å påta seg nye arbeidsoppgaver, samt vilje til å være disponibel for arbeidsgiver i arbeidsintensive perioder og akutte situasjoner) Innsats og arbeidsutførelse (produktivitet og kvalitet i arbeidet, samt tilpasning av arbeidet ut fra arbeidsgivers behov, herunder utførelse i overensstemmelse med fastsatte mål og strategier) Beholde kompetanse 6.2 Kompetansetillegg for mastergrad Partene er enige om at når nærmeste leder har forhåndsgodkjent relevant masterutdannelse som del av individuell kompetanseutviklingsplan, gis det kr i kompetansetillegg ved fullført og dokumentert mastergrad. For ansatte hvor relevant og dokumentert mastergrad allerede er hensyntatt som del av årslønn, gis ikke dette kompetansetillegget. 6.3 Ulempetillegg for Ringerike sykehus For arbeidstakere som arbeider skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg per time for ordinært arbeid mellom kl og så lenge vakten varer etter følgende tabell: GrunnlØnn Tillegg kr. Tillegg kr Fra Til Fra ,- 64, ,- 66r r , ,- 68, ,- 70, ,- 72, ,- 74, ç 76, ,- 78r Og dyrere 70,- 80,- Side4 \-ke- 4:

11 6.4 Funksjonstillegg for Drammen sykehus Stedfortrederansvar ved liten/normal sengepost/enhet: Funksjonstillegg kr per år Stedfortrederansvar ved stor sengepost/enhet: Funksjonstillegg på kr per år Funksjonstillegget gis som et fast tillegg til ordinær lønn, og utbetales i henhold til stillingsstørrelse. Side 5 \k ~

12 Akershus universitetssykehus HF AVTALE Arbeid fast på natt År 2008, 15. februar ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Akershus universitetssykehus HF og hovedtillitsvalgte oppnevnt under. Denne avtalen erstatter avtale av 25. november Til stede: Fra Akershus universitetssykehus HF: Fra organisasjonene: Avdelingssjef Elisabeth Bjørge NSF v/kai Øivind Brenden, Fagforbundet v/elna Knutsen NITO v/camilla GrØholdt, Delta v/liv Balogh Den norske Jordmorforening v/elisabeth Collett, FO v/vigdis Nyborg Møtet ble avholdt for å fornye avtalen. Det ble enighet om følgende: Alle ansatte som arbeider fast på natt gis i tillegg til sin grunnlønn ( årslønn ) kr i hel stilling som kompensasjon for ulempen ved å gå fast på natt. Den ansatte må arbeide fast på natt i minimum 50% av en full stilling for å være med i ordningen. Det settes krav til erfaring og kompetanse. Godtgjørelsen utbetales månedlig med en forholdsmessig sum, sammen med ordinær lønnsutbetaling. Ekstravakter på natt eller faste dag- og kveldsvakter som kommer i tillegg til det faste arbeid på natt, kompenseres med vanlig timelønn pluss ubekvemstillegg. Det skal underskrives en egen avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeid fast på natt. Virkningstidspunkt: 15. februar 2008 Avtalen binder partene inntil den sies opp. Det er en måneds gjensidig oppsigelsestid. Nordbyhagen, 15. februar 2008

13 BILAG ~ Akershus uuiversitetssykehus HF AVTALE Arbeid hver 2. helg År 2004 den 2. november ble det gjennomført forhandlingsmøte mellom Akershus universitetssykehus HF og tillitsvalgte. Denne avtalen erstatter avtale av og informasjon fra personalavdelingen nr. 26/02 av Til stede: Fra Akershus universitetssykehus Fra de hovedtillitsvalgte: Personalsjef Elisabeth Bjørge Personalleder Gunnel Holte Personalleder Per Eidholm NSF v/liv Ingunn Dieseth Fagforbundet v/grethe Einan Møtet ble holdt for å fornye avtalen. Vedtak: Ansatte som ønsker å arbeide hver 2. helg vil, i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemme vakter, f~ en kompensasjon på kr pr år ved arbeid i 60 % og inntil 100 % stilling. Den ansatte må binde seg til åjobbe minimum V2 år i en turnus med arbeid hver 2. helg. Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden. Avtalen gjelder for pleiepersonell: sykepleiere, spesialsylcepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, jordmødre, miljøterapeuter, miljøterapeut I med spesialutdanning i psykislc helsearbeid, miljøarbeidere og radiografer. Kontrakt skrives under av arbeidstaker og avdelingsleder, og ett eksemplar sendes personalavdelingen. Kontrakten inneholder blant annet bestemmelser tor de konsekvenser brudd på bindingstiden medfører. Virkningstidspunkt: 1. desember 2004 Avtalen binder partene inntil den sies opp. Partene har en måneds gjensidig oppsigelsestid. Fagforbundet Nordbyhagen 25. november 2004 HF %~~- r%ai.z22 Æ Norsk Sykepleierforbund &ttøt~ Fellesorganisasjonen i er~anisasjon Kommunalansattes Fellesorgani~asjon Den norske Jorclmorforening ~~

14 B~LAG Akershus ulliversitetssykehus UF AVTALE Arbeid hver 2. helg ved anestesiavdelingen, intensiv- og intermediærsel~jonene 1. Hjemmel Dette er en forlengelse av avtale inngått 22. desember 2004 mellom Akershus universitetssykehus HF og ~ Norsk Sykepleierforbund 2. Avtalens omfang og gyldighet Avtalen gjelder sykepleiere og spesialsykeplejere fast ansatte og vikarer, som arbeicjer ved intensjy- og intermediærseksjonene 0 3. Forlengelse av avtale om godtgjøring for arbeid hver 2. helg ved intensiv- og intermedlærseksjonene Ansatte ved intensiv. og intermediærseksjonene som ønsker å arbeide hver 2. helg vil, i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemine vakter, få en kompensasjon på kr pr år (ikke forholdsmessjg av stillingsbrøk) ved arbeid i 60 % inntil 100 % stilling. Den ansatte må binde seg til å arbeide minimum /~ år i en tumus med arbeid hver 2. helg (if egen kontrakt). Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden 4. Varighet Avtalen gjelder fra og med 1/10-08 og 6 måneder fremover. Avtalen fornyer seg selv for nye 6 måneder av gangen frem til en av partene sier den opp med minst en måneds varsel. Nordbyhagen, 16. januar 2009 For kershus Ufliyersitetssykehus 1-IF I. i,. For de tillitsvalgte Elisabeth Bjørge v

15 BLA Akershus Ilnivcrsitetssykehus HF AVTALE Arbeid hver 2. helg År 2010 den 29. januar ble det gjennomført forhandlinger mellom Akershus universitetssykehus I-IF og Den norske Jordinorforening om enclring av kompensasjon i om Arbeid 2. hver helg av I. desember 2004 forjorclrnsdre. avtale 0 Til stede: Fra Akershus uaiversitetssykehus HF: Fra Den norske )ordniorforening: Avdelingssjef HR Elisabeth Bjørge Elisabeth Collett 1. Hjemmel Denne avtale erstatter avtale av 25. november 2004, vh*ningstidspunkt I. desember 2004, for jordmødre. 2. Avtalens omfang og gyldighet Avtalen gjelder for jordmøclre, -fast ansatte og vikarer, som arbeidet ved KK. 3. Godigjorelse for arbeids hver 2, helg Ansatte som ønsker å arbeide livet 2. helg vil i tillegg til ordinær lønn og tillegg for ubekvemme vakter På en kompensasjon på kr pr år ved arbeid i 60% inntil 100% stilling. Den ansatte må binde seg til å arbeide minimum ¼ år i en turnus med arbeid hver 2. helg (jf egen kontrakt). Ved forlengelse av avtalen opphører bindingstiden. 4. Varighet Avlalen gjelder fra og med 1. januar 2010 og 6 måneder fremover. Avtalen fornyer seg selv for nye 6 måneder av gangen inntil en av partene sier dcii opp med minst i måneds varsel. Nordbyhagen, 29januar 2010 For.Akershus universiterssyicehus I-IF For Den norskejorclmorforenjng Ç). - L1... ~ - -- ~lisabeth Bjørge Blisabetli Collett

16 Protokoll Vedr. ttirnus ved Akutt Dato: Tilstede: Arbeidsgiver: Anita øsihind seksjonssykepleier Tillitsvalgte: Nina Gurli Hecikrok, HTV NSF, Bente Lise Werner FITV Fagforbundet I henhold til arbeidsnnljøloven kapittel 10 har arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte drøftet forutsetningene for turnuspian gjeldende fra Partene er enige om følgende forutsetninger: Partene er enige om at avdelingen skal ha rullerende grumiturnus / ønsketurnus. Grtmnturnus skal legges til grunn for ønsketumus. Turnuspianen skal baseres på gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf. AML 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan inaksimalt settes til 10 timer i løpet av et døgn og 54_timer i løpet av en uke. Ttirnusperioden settes til 18 uker. Døgnskille settes til kl. 24. Ukeskille settes til søndag/mandag Daglig arbeidsfri mellom vaktene settes til 9 timer,jf. AML 10-8 (1). 1-Iverdager har daglig arbeidsfri mellom vakter på _fl_ timer. Arbeicistagere som ønsker redusert hviletid kan signere for dette. Arbeidstaker skal sikres kompenserende hvile etter hver vakt, dersom hviletiden settes til under 11 timer, jf AML 10 8 (3). Ukentlig fritid skal være minimum 35 timer. Turnusplanen forutsetter at de ansatte ikke arbeider oftere enn hver _j~ç4je helg. Unntak gjelder for ansatte som har inngått avtale om arbeid hver 2. helg. Ved gjennomsnittsberegning av helger, må det inngås skriftlig avtale med hver enkelt arbeidstaker, jf AML 10-8 (4). Gjcnuoinsnittsberegning av son og helgedager Partene er enige om at søn- og helgedagene i en høytidsperiode kan gjennomsnittsberegnes slik at arbeidstakeren gis arbeidsfri minst halvparten av søn og helgedagene i den samme perioden,jf. AtnI (4). 1-Ijelpeturnuser i forbindelse med ferie og/eller hoytider skal følge de forutsetninger som ligger i denne protolcoll og hjelpeturnuspianen skal godkjennes på lik linje mccl øvrige I urnuspianer 1-lelligdagsperiocle: Påske Pinse C:\Docoiiienis aud Set IIgS\N ti ED\Loeai Seil iu;gsvicinpni arv intei nei T iies\olk i-\20 i) i rotokoi i Vi nier sninmer.doc

17 Tidsfiister: Drøftinger om forutsetninger for neste turnusperiode uker før oppstart Utlevering av ønskeskjema med periodens premisser til arbeidstaker, ved ønsketurnus.. Il...uker for oppstart Innlevering av ønsker til arbeidsgiver ulcer for oppstart Tid til utarbeidelse av foreløpig turnusplans uker Innlevering av turnusplan til godkjenning av tillitsvalgte uker før oppstart Oppslag av godkjent turnusplan...4..ulcer før oppstart Tidsrommet for avvikling til hvilepause er satt til kl I 1-13_. Dersom ikke arbeidstaker fritt kan forlate arbeidsstedet i hvilepausen, inkluderes hvilepausen i arbeidstiden Jf.AML~ 10-90). T-Jvilepausen skal inkluderes i arbeidstiden? JA. Denne protokollen legger grunnlaget for senere avtale om ~eirnoinsnittsberegning av turnusplan,jf. AML 10-5 (2) og skal være vedlagt nevnte avtale. Gjensidig frist for oppsigelse av turnus settes til I rnnd. Kommentarer/tillegg: Fra arbeidsgiver: Huller i turnus på helg planlegges erstattet med ekstravakter. Fra tillltsvalgte: tilbe~tïiing på pei~onakt Q flg Dato: - ø~tw,t1q.._.._4z.~~~*-~a k...arbeidsgiver Tillitsvalgte NSF Tillitsvalgte Fagforbundet. C :\I)ocuincnis ~nid.scitiogs\ni-ied\local Scllingsvfcniporni> Iocrnel Filcs\OLI(F\2013 I iotukoll Vinler soinoierdoc

18 Droftingsreferat Vedr. turnus ved AHUS, Ungdomspsykiatrisk klinikk Dato: 24/3, 26/4, 22/5, 4/6, 24/6, 27/8 & 3/9-2013, med tilhørende tilleggsreferat Har vært tilstede: Arbeidsgiver: Inger-Lise Olsen, Cecilie Lund, Hanne Grimstad, Madeleine Corneliussen Tillitsvalgte: Torgeir Birkeland HTV NSF, Yrhild Hansen TV NSF. Borgar Engtrø, FO I henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 10 og hovedavtalen 30 har arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte drøftet forutsetningene for turnuspian gjeldende fra høsten 2013, med iverksetting 11/ Partene er enige om følgende forutsetninger: 1. Avdelingen sical ha rullerende grunnturnus. Grunnturnus skal legges til grunn for Hjelpeturnus. 2. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og redusert hviletid mellom vaktene, i hht ~ 10-5 (2) og 10-8 (3), forutsetter skriftlig avtale mellom partene. Dette referatet virker ikke som avtale etter forannevnte punktum. Turnusplanen kan dog efter drøftelsene planlegges med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf. AML 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan maksimalt settes til 10 timer i løpet av et døgn og 54 timer i løpet av en uke. Turnusperioden settes til 6 uker for dag/aften turnus. Det er påbegynt et 3. Døgnskille settes til kl. 2400, Ukeskille settes til Søndag. 4. Daglig arbeidsfri mellom vaktene settes til 9 timer,jf. AML 10-8 (I). Arbeidstaker skal sikres kompenserende hvile etter hver vakt, dersom hviletiden settes til under li tirner,jfaml 10-8 (3). Ukentlig fritid slcal være minimum 35 timer og inneholde et kalenderdøgn. 5. Turnusplanen forutsetter at de ansatte ikke arbeider oftere enn hver 3. helg. Unntak gjelder for ansatte som har inngått slcriftlig avtale om arbeid hver 2. helg. Tilsvarende om de iverksatte tiltak som er drøftet og iverksatt i.f.m denne turnusen ikke ivaretar tilstrelclcelig bemanning, jfr tilleggsreferat til dette drøftingsreferat. Ved gjennornsnittsberegning av helger må det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgt, jf AML 10-8 (4). 6. Endelig godkjenning av ovennevnte følger av avtale i hht annet ledd, første punktum.

19 7. Hjelpeturnuser i forbindelse med ferie og/eller høytider sical følge de forutsetninger som ligger i denne protokoll og hjelpeturnusplanen krever avtale på lik linje med øvrige turnusplaner, jf annet ledd første punlctum og sjette ledd. 8. Beregning av F3-dager ~øres fra grunnturnus. Det avtales en periode på 3 uker for jul, /nyttårsturnus og påslce, til beregning av P3 dager og fastsetting av F5 dager. Lengden på mai og pinseturnus avtales på et senere tidspunkt. F3 dager beregnes etter følgende ordning: a) Ved arbeid på søn- og helgedag skal påfølgende søn- og helgedag være fri. Dette er iklce til hinder for at fridagene og arbeidsdagene samles i turnus, for å få sammenhengende arbeids- og friperioder i høytider. Praksis ved hjelpeturnus er at postene slås sammen, dette drøftes på Seksjonsutvalgsmøte i forkan av turnus. Tidsfrister: Informasjon ut til ansatte, med høring av forslag inne 23/6-13. Nytt drøftingsmøte mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver 24/6 kl 1330 til 1530 Informasjon ut til ansatte med frist om innlevering av Ønsker innen 28/7-13. Ramme for ønsker drøftes i møte 24/6-13 Turnus ferdig utarbeidet til høring 30/9-13 Ferdig utarbeidet til TV senest 14/10-13 Ny grunnturnus godkjent senest 28/10-13 Iverksettes turnusuke 1 11/11-13 Tidsrommet for avvilcling til hvilepause D-vakt er satt til kl Dersom ikke arbeidstaker fritt kan forlate arbeidsstedet i hvilepausen, inlcluderes hvilepausen i arbeidstiden jf. AML 10-9 (1). Hvilepausen skal inkluderes i arbeidstiden på D-vakter hverdager: ja Dette referat legger grunnlaget for senere avtale om gjennomsnittsberegning av turnusplan, jf. AML 10-5 (2) og slcal være vedlagt nevnte avtale. Kommentarer/tillegg: Fra arbeidsgiver: Fra tillitsvalgte:

20 Tillcggsreferat til dreftingsreferat Tilstedet: Borgar Engtrø, FO, Tnger-Lise Olsen, Seksjonssjef, Cecilie Lund postleder B NSF v/yrhild Hansen, Hanne Grimstad, postledere Post A Rask gjennomgang/oppsummering med Borgar hvor langt vi kom ved forrige møte Følgende saker drøftes: 1. Hviletid mellom vakter: Utgangspunktet er i dag at det er 9 timer mellom vaktene. De tillitsvalgte ønsker ingen avkorting på hviletid. ønske fra ledelsen er at flere skal begynne på samme tidspunlct kl. 0745/0800 på dagvalct. NSF & FO er enige i dette. Det dislcuteres kortere vakter enn dagens vakter D/A Mulighet å organisere debrief på en annen måte, grunnet hviletid og hensiktsmessighet med dagens organisering. Siste 2 punkter ikke trukket konklusjon. 2. Utjevning av D/A vakter, øke antall A vakter fra 11 til 12 på 6 ulcer. NSF & FO er enige i dette. Forslag til bemanning D/A 8/7, N 4+1 mandag til fredag. Helg: 6 eller 7 D/A og 3+1. ønsker fra tillitsvalgte at Aften-belastning skal være lik på lik %-stilling, med unntak stedfortredere. Deltidstillinger vurderes av postledere for å dekke opp behov i turnus etter bemanningsnøkicel som er foreslått, i utgangspunktet flere kveldsvakter enn dagvalcter. Arbeidsgiver er enig i dette. 3. Grunnturnus Natt. Vurderer å si opp grunnturnus pga økonomi hvor 4 ansatte kompenseres med annen hver helg-kompensasjon. Dette begrunnet økonomi, samt forebyggende for å kunne tilby en helsefremmende turnus(arbeidsbelastningen med å ha eks 7 vakter etter hverandre er frarådeo. Utgangspunktet er at alle skal jobbe 3. hver helg. Kaller inn til nattevaktsmøte 15/5 kl 20 for orientering om vurdering av eksisterende natt-turnus. Det er enighet om at det igangsettes arbeid med grunnturnus D/AIN på disse primisser, nytt møte 22/5 kl I mellomtiden avholdes medlemsmøter og det presenteres et forslag med overnevnte punkter. 22/ Referat med fortsettelse av droftinger: 4. Vurdering av I eller 2 poster i helg, gjøres ut fra pasientbehovet og pasientbelegget hver uke, dette er det enighet om mellom ledelse og TVer 5. Tilleggspunkt til punkt 3: Målet er å avvikle arbeidsøkter på lengre enn 3-4 nattevakter i streldc, begrunnet med en helsefremmende turnus. Det skal foretas en gjennomgang av sykefravær sett i forhold til arbeidsbelastning i natt-grunnturnusen generelt i.f.t sammenhengende lange arbeidsøkter Frist: Neste møte.

21 Dato: Hanne Grimstad Borgar E~trø Yrbild Hansen Arbeidsgiver Tillitsvalgt FO Tillitsvalgt NSF L~ v - (91~~ Cecilie Lund Arbeidsgiver H:\MineDokurnenter\Dreftingsreferat til turnus doc.

22 Møte på Inger-Lises kontor. Tilstedet: Borgar, Yrhild, Madeleine, Inger-Lise & Cecilie Agenda fra ledelsen: Bemanningsnølckel på nytt, avgi 100% stilling fra B til A Debrief Vergetrening i turnus Overføre 100% stilling fra post B til A Ny bemanningsnøklcel, se punkt 2 i møtet fra 26/4. Post B vil naturligvis ligge ca 12 dagvakter og 9 aftenvakter lavere, mandag til fre~g, ca 7 på dagvakt, 6 kveldsvakt FO: veldig bra, post A skal ha de dårligste pas, grunnet 0-hjelp, bør derfor ha høyere bemanning. NSF ser behovet for dette, I utg.pnkt ikice uenig i.f.t belegg og ressurser. At ressursen skal komme fra post B har NSF ikke grunnlag til å si noe om. Koniclusjon: overføre 100% stilling fra post 8 til A. FO & NSF er enige i dette Fortsettelse av drøfting punkt 1 fra 26/4-2013: Utgangspunktet er hviletid 9 timer, hvordan organisere? Flere slcal begynne på samme tidspunlct kl. 0745/0800 på dagvalct. Det diskuteres kortere vakter enn dagens vakter D/A Mulighet å organisere debrief på en annen måte, grunnet hviletid og hensiktsmessighet med dagens organisering. FO/NSF: det er sendt ut mail med forespørsel om tilbakemelding på vegne av begge forbund: 6-7 svar tilbake, lilce mange ulilce svar som situasjoner folk er i, entydighet omkring at debrief beholdes. Dagvakt Oppstart 0745 og eller Det er enighet om dette. Forslag fra Tv at de ønsker å drøfte påfølgende med medlemmer og ønsker at ledelsen skal gjøre det samme med de ansatte. Dagvakt avsluttes Overlapping , planlegging av kveldsvakt Debrief fordeles i forkant av vakt og avholdes av miljøterapeut, stedfortreder, postleder. Det settes ned en gruppe for å se på organisering av debrief: Madeleien, Hanne, Borgar, Yrhild møtes for å utarbeide et forslag. Madeleiene leder gruppa og forslaget skal sendes til tillitsvalg og ledelse innen 24/6 kl 1100 Hoveclrnålet er 1-lelsefremmende turnus. Tidsramme og organisering av debrief, hviletid på 9 timer, hvordan organisere i post. Ta utgangspunkt i eksisterende eqs-rutine.

VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2016 30.04.2018 Innhold 1 Omfang... 3 2 Oppsigelsesfrister... 3 3 Adopsjon... 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv... 3 4.1 Lørdags-

Detaljer

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud:

VESTRE VIKEN. Overenskomst Del B. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO Tilbud: VESTRE VIKEN Overenskomst Del B Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund OLO5.214-3.4.216 Tilbud: 19.6.14 Side 2 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister.3 3 Adopsjon 3 4 Arbeidstid, ulempetillegg mv 3 4.1

Detaljer

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN

Overenskomst Del 8. Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund VESTRE VIKEN VESTRE VIKEN Overenskomst Del 8 Vestre Viken og Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014-30.04.20 16 k orrigert etter vedtak i sentrale forhandliiiper 27.05.2014 Innhold i Omfang.3 2 Oppsigelsesfrister. 3 3

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4)

Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) 21/10 2008 11:29 FAX 22894171 NSF AKER!jOO1 OVERENSKOMSTENS DEL B Mellom Aker universitetssykehus HF og Norske Sykepleierforbund (NSI4) Perioden 01.07.2008-30.06.2010 Overenskom sten er bygget på A I -overenskomsten

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger

Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret juli Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Sykehuset Innlandet HF Hovedoppgjøret 2014 1. juli 2014 Norsk Sykepleierforbund og Sykehuset Innlandet 1* resultat av B-dels og fase 3 forhandlinger Nedenstående er en oppsummering av resultatet fra de

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 3 (Avinor) i Spekter området År 2016, den 20. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan ARBEIDSHEFTE Kontroll og godkjenning av turnusplan September 2011 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt oppgaveløsning i tilknytting til kursfilen på

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Veileder Rammeavtale om arbeidstid

Veileder Rammeavtale om arbeidstid Veileder Rammeavtale om arbeidstid Forord Delta erfarer at mange virksomheter ønsker å inngå rammeavtaler om turnus med tillitsvalgte. Derfor har Delta utarbeidet et veiledningshefte om rammeavtaler. En

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF

Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Lønnsoppgjøret 2016 UNN - NSF Sentrale og lokale forhandlinger mellom UNN og NSF er sluttført pr juni. 2016 og godkjent av UNIO. Resultatet er lagt ut på NSF s hjemmeside, men hva betyr resultatet for

Detaljer

Velkommen til oppdateringskonferanse!

Velkommen til oppdateringskonferanse! Velkommen til oppdateringskonferanse! Tema for samlingen: Strategisk medlemsarbeid v/ Morten Kristoffersen og Karoline Johannessen Hovedtema arbeidstid: 1. Turnusavtaler 2. Alternative turnusordninger

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del

OVERENSKOMST mellom. Norsk Sykepleierforbimdl. B-del OVERENSKOMST mellom Fimemarkssykehiuiset HF og Norsk Sykepleierforbimdl B-del for perioden lo5.2fl)14-30»4 o 2(Q)16 B-delsovcrenskomst mellom Finnmarkssykehuset HF og Norsk Sykepleierforbund for perioden

Detaljer

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00

Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010. Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1. 15. april 2010 - kl 09.00 Overenskomstrevisjonen pr. 30.04.2010 Spekter AKADEMIKERNE HELSE KRAV NR. 1 15. april 2010 - kl 09.00 Krav fra Akademikerne helse tar utgangspunkt i gjeldende overenskomst del A, dvs. protokollteksten

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018

OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai april 2018 OVERENSKOMSTENS B-DEL 1. mai 2016-30. april 2018 MELLOM SPEKTER /SUNNAAS SYKEHUS HF OG LO STAT/FAGFORBUNDET 1 1 Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet Spekter

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Oslo universitetssykehus HF Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Oslo universitetssykehus HF 1.5.2016 30.4.2018 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG...4 1 VIRKEOMRÅDE...4 II SOSIALE BESTEMMELSER...4 III ARBEIDSTID, ULEMPETILLEGG

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. OVERENSKOMST DEL B MELLOM PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF OG DEN NORSKE LEGEFORENING 01.01.2010 31.12.2011. 1 I. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Partsforhold Denne overenskomsten er inngått mellom Psykiatrien i Vestfold

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL

OVERENSKOMST MELLOM B-DEL SUNNAAS SYKEHUS HF OG MELLOM NORSK SYKEPLEIERFORBUND 1. MAI 2014 TIL 30. APRIL 2016 B-DEL OVERENSKOMST i Çç$ - 3r.4j i Partsforhold Denne avtale er inngått mellom Sunnaas sykehus HF (SunHF) tilsluttet

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Rissa kommune Rissa omsorgssone

Rissa kommune Rissa omsorgssone Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA 04.10.2012 ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN 2012-2013 Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16

Overenskomst mellom SiV HF. og Den norske legeforening. Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 (Redigert i.h.t A2) Overenskomst mellom SiV HF og Den norske legeforening Overenskomst B-del 01.05.14 30.04.16 1 1 Partsforhold og virkeområde m.v. 1.1 Partsforhold Partene i denne delen av overenskomsten

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden ,

Partene er enige om vedlagte avtale for perioden , PROTOKOLL Saks.nr. 08/02202 Dato: 10.10.2008 Arkivkode 517 Sted: Kommunenes Hus, Oslo Parter: Sak:, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Psykologforening, Delta, Norsk

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen.

PROTOKOLL. Partene er enige om ny SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 slik det framgår av vedlegg til protokollen. Følge 5- PROTOKOLL Saks.nr. 14/02055-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 18.11., 24.11. og 16.12.2014 Oslo KS og Unio SGS 1010 - av pasient/klient/bruker/elev 01.01.2015-31.12.2016 Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer