HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE Rådmannens forslag Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan , med økonomiplan for

2 INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet. Samfunn, tjenester og brukere Oppvekst: Skolene i Frogn holder fortsatt fokus på satsingsområdene lesing, matematikk, IKT og forebygging av mobbing. Nytt for planperioden er en felles satsing for alle skolene på å bedre elevvurderingen. Det er økonomisk lagt til rette for at lærertettheten på trinn øker. I barnehagene innføres rammeplan der læring tydeliggjøres innenfor sju fagområder. Forebyggende tiltak for barn og unges fysiske og psykiske helse opprettholdes på et høyt nivå i planen. I 2009 skal kommunen utarbeide en rusmiddelpolitisk plan. Velferd, helse og omsorg: Vurderinger av behov for boliger med omsorg og oppfølging for eldre, personer med psykiske lidelser og voksne med psykisk utviklingshemninger vil være en nødvendig aktivitet i planperioden. Kommunens analyse og tiltaksplan for eldreomsorgen er sentral i denne sammenheng. Denne vil komme til behandling i Her vil kommunen måtte ta viktige valg med sikte på en betydelig eldrebølge fram mot Universelle løsninger i boligbygging og i omgivelsene er også en viktig langsiktig strategi med tanke på at innbyggerne skal trives og fungere godt i eget hjem så lenge som mulig. Å utvikle et godt fungerende NAV-kontor vil være sentralt i Den nye arbeids- og velferdsreformen skal gi muligheter for enda større bevissthet rundt helhetlige tiltak knyttet til personenes bolig, arbeid og fritid. Kirke-, kultur-, idretts- og friluftsliv: Nye og høyere kostnadsberegninger for flerbrukskirken gir sammen med kommunens generelle økonomisk situasjon, behov for å vurdere prosjektet sammen med øvrig investeringsbehov. Utredninger av prosjekter innenfor idrett fortsetter, og alternative løsninger for behov og finansiering må vurderes tidlig i Friluftsliv er viktig blant annet ved gjennomføring av fase 1 i markaplanen. Næringsutvikling: Næringsrådet er fortsatt i en oppstartfase med behov for tilskudd. Ny strategisk næringsplan for Follo skal gjennomføres. Bruk av Sjøtorget og

3 Noroltomta forventes avklart tidlig i perioden. Det vil bli arbeidet med en reguleringsplan for næring på Horgen. Teknisk infrastruktur: Frogn kommune har utfordringer knyttet til energibehov, investeringer og drift av kommunale bygg, anlegg og friluftsområder. Det er en spennende utfordring å legge til rette for alternative miljøvennlige og besparende energiformer i nye kommunale bygg og anlegg. Arbeid med klima- og energiplanen vil også bidra til utviklingsstrategier og tiltak fremover. Det er forutsatt å redusere energibruken i kommunale bygg fra Boligpolitikk: Boligbyggingen har de tre siste årene vært relativ høy. For det enkelte år har den vært høyere enn den vedtatte målsettingen på 100 boliger pr år. Konjunkturer og usikkerheten knyttet til byggetakten for 2009 er stor. Antall vedtatte, men ikke igangsatte reguleringsplaner er høyt og det anbefales derfor fortsatt å begrense antall vedtak av nye, større reguleringsplaner i Drøbak-området. Dal skolekrets har imidlertid fortsatt rom for nye boligprosjekter og økt tilflytting. Vedtatte reguleringsplaner og antagelser om fremdrift i utbyggingsplaner muliggjør følgende boligutvikling de fire første årene: Veksten i skatteinntektene har vært relativ høy i 2008, mens veksten i 2007 var negativ. Det er derfor grunn til å anta at skatteinntektene vil variere over tid ut ifra stadig endrede makroøkonomiske, sosiale og demografiske forhold. Dette gjelder i stor grad for Frogn kommune. Disposisjonsfondene utgjorde pr totalt 35,6 millioner kroner. Av dette er ca 7 millioner kroner avsatt til ulike formål, blant annet utgjør netto over- og underskudd for enhetene på 1,9 millioner kroner. Overskuddet for 2007 er vedtatt tillagt fondet og fondet utgjør etter dette 39,6 millioner kroner. I budsjettet for 2008 er det vedtatt disponeringer på om lag 20 millioner kroner. Pr anslås fondet dermed å utgjøre 20 millioner kroner som er målsettingen i kommuneplanen. En relativ høy netto lånegjeld bidrar til høye renteutgifter for kommunen. Dette blir en ekstra stor utfordring i en periode hvor rentene stiger. Frogn kommune har nå en høyere lånegjeld enn både gjennomsnittet av landets kommuner og gruppe 7 i KOSTRA. Økonomisk balanse Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Netto driftsresultat kr Økonomisk situasjon Netto driftsresultat i 2007 var 2,7 millioner kroner. I 2008 er resultatet anslått til minus 0,5 millioner kroner. Dette er godt under snittet for norske kommuner. Tabellen viser netto driftsresultat med rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Rådmannens forslag innebærer et netto driftsresultat for 2009 på 1 prosent av driftsinntektene. For perioden er netto driftsresultatet sterkt avtakende og er tilnærmet null i slutten av perioden. Årsaken til den negative utviklingen

4 i perioden er i hovedsak økte utgifter knyttet til et voksende antall eldre og funksjonshemmede med behov for tjenester. Konjunktursituasjonen medfører spesiell usikkerhet vedrørende renter, arbeidsledighet og boligbygging. Dette kan få konsekvenser både for skatteinntekter, sosialhjelp og tilknytningsavgifter vann/avløp. I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 prosent av driftsinntektene og at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner. Disse og andre målsettinger ble drøftet på et dialogseminar 8. september 2008 og ble behandlet i sak 43/2008 i formannskapet 8. oktober Formannskapet vedtok følgende presiseringer av målsettingene i kommuneplanen: Budsjettvedtak som gir økte utgiftene skal så langt det er mulig dekkes inn med reduserte utgifter eller økte inntekter i samme budsjettår slik at budsjettbalansen ikke svekkes. Hvis netto driftsresultatet svekkes gjennom året med budsjettjusteringer, skal budsjettet i påfølgende år styrkes slik at man igjen er tilbake på 3 prosent netto driftsresultat. Midler utover minimumsnivået på disposisjonsfondet, kan nyttes som egenkapital til investeringer. Hvis disposisjonsfondet disponeres gjennom året med budsjettjusteringer, skal fondet i påfølgende år styrkes med avsetning til minst 20 mill kroner. I dialogen som er ført med politikerne har det også vært enighet om at man bruker våren 2009 til å gjennomgå justeringer av ambisjonsnivå og prioriteringer for å nå målsettingen om 3 prosent i Administrasjonen skal bruke formannskapet i en aktiv dialog for å drøfte slike justeringer. Rådmannen tar sikte på å drøfte viktige tjenesteområder i hvert formannskapsmøte våren De ansatte vil også bli aktivt involvert, blant annet gjennom arbeidstakerorganisasjonene. For å sikre en hensiktsmessig drøfting våren 2009, har rådmannen i dette handlingsprogrammet vektlagt å skape handlefrihet som i størst mulig grad gjør det mulig å prioritere mellom ulike tiltak for å nå målsettingen om 3 prosent netto driftsresultat. Hovedtrekkene i planen er ut fra dette: Kutt, innsparinger og effektivisering på 6 millioner kroner i Restriktiv vurdering av må-tiltak. I hovedsak ikke kompensert for antatt prisvekst på 3,6 prosent Tatt ut store, ikke lovpålagte investeringer til flerbrukskirke og idrett i hele perioden. Lavt investeringsnivå i Momskompensasjon er ikke ført i driftsbudsjettet. Strammere økonomisk styring gjennom budsjettåret. Brukerbetaling og gebyrer Årsgebyr for vann økes fra 8 til 12,50 kroner pr kubikkmeter og for avløp fra 13 til 13,65 kroner. Etter flere år med reduserte gebyrer, må disse økes for å dekke kostnadene. Gebyrene for 2003 var til sammenlikning 12,70 kroner pr kubikkmeter for vann og 19,70 kroner for avløp. Helårs renovasjonsavgiften økes fra til kroner for Gebyret har vært redusert de siste årene på grunn av

5 opparbeidet overskudd. Avgiften må nå opp på et nivå som dekker kostnadene. Maksimalpris for barnehageplass fastsettes av Stortinget og er for 2008 foreslått satt til samme kronebeløp som for 2008, det vil si kroner pr måned for en hel plass. Skolefritidsordningen prisjusteres med 6,3 prosent. Ny sats for hel plass blir kroner og for halv plass kroner. Husleier prisjusteres med konsumprisindeksen. Parkeringsavgiftene økes ikke, men ble økt med 10 prosent i Gratisparkering på Bankløkka reduseres fra 2 til 1 time. Noen av gebyrene innenfor byggesaksbehandling økes med om lag 8 prosent, mens de fleste gebyrene er uendret. Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 5 prosent. Egenandelen for hjemmetjenester har ikke vært justert siden Satsene økes derfor, men Frogn ligger fortsatt godt under sammenlignbare kommuner. For en husholdning med forbruk på 200 kubikkmeter, øker kommunale avgifter (vann, kloakk og renovasjon) med om lag kroner i året. Det vises til kapittel 2.4 for nærmere omtale av gebyrene. Investeringer 2009 i forhold til gjeldende handlingsprogram Rådmannen har tatt utgangspunkt i investeringsprogrammet i gjeldende handlingsprogram. Målet om netto driftsresultat på 3 prosent betinger en kritisk gjennomgang av planlagte investeringer som ikke har direkte sammenheng med endringer i demografi. I og med at våren 2009 skal nyttes til en større gjennomgang av den økonomiske utviklingen, er så mange investeringer som mulig tatt ut av planen. Investeringer knyttet til idrett er tatt ut for hele planperioden. Utover dette har rådmannen følgende kommentarer til investeringene: Rådmannen har valgt å legge inn en pott for lønnsomme investeringsprosjekter på 5 millioner kroner. I den planlagte gjennomgangen av tjenesteområder våren 2009 kan det dukke opp mindre investeringsbehov for å få en så effektiv drift som mulig. Dette er snakk om investeringer med svært kort nedbetalingstid. Rådmannen vil ha fullmakt til å disponere bevilgningen. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende vedlikehold som ble behandlet av kommunestyret i 2007, konkluderte med at det benyttes for lite ressurser til rehabilitering av kommunale bygg. Rådmannen har videreført oppjustert nivå for vedlikehold fra 2008, men har flyttet 2,5 millioner kroner fra investerings- til driftsbudsjettet. Dette gir en riktigere fordeling mellom investering og vedlikehold. Befolkningsutvikling Veksten i gruppen åringer er fortsatt relativ stor. Barnegruppene er derimot i ferd med å stabilisere seg. Aldersgruppen er i sterk vekst i planperioden. Pensjonistene mellom 67 og 80 år øker med hele 25 prosent i planperioden. Vekstkurven blir brattere fram mot Det blir 60 flere innbyggere over 80 år. Dette tilsvarer en vekst på 13 prosent. Befolkningsutviklingen totalt sett forventes å bli som følger: Dette gir en befolkningsvekst på 1,5-2 prosent pr år.

6 Medarbeidere og interne systemer Området medarbeidere fikk økt oppmerksomhet i handlingsprogram med konkrete strategier og tiltak som ble innarbeidet i enhetenes virksomhetsplaner. Dette er videreført i det nye handlingsprogrammet. Det viktigste er å rekruttere og beholde medarbeidere, nærvær med tiltak for å holde sykefraværet lavt, kompetanseutvikling, seniorpolitikk og verdiimplementering i organisasjonen. Handlingsprogrammets hovedprofil: - balanse i økonomien: For å sikre en hensiktsmessig drøfting av kommunens økonomi våren 2009, er det lagt inn et handlingsrom for å kunne prioritere mellom ulike tiltak. Hensikten er å nå målsettingen om 3 prosent netto driftsresultat. - økt omsorg: Økte behov innen omsorg generelt og eldreomsorg spesielt, tas på alvor. Dette innebærer at vi går inn i første fase av forberedelsene på eldrebølgen med videre utbygging av omsorgstilbud på Ullerud. - regjeringens satsing på skole følges opp: Det er blant annet økonomisk lagt til rette for at lærertettheten på trinn øker. - forebyggende arbeid: Vi viderefører det forebyggende arbeidet innen: o o o vedlikehold av bygg lavterskeltilbud fra barnevern og familieteam. seniorkontakt o SLT og rusmiddelpolitisk plan o skoler og barnehager. 1. november 2008, Marius Trana rådmann

7 INNLEDNING SAMMENDRAG... 2 DEL 1. RAMMEBETINGELSER Kommuneplan Befolkningsutviklingen i Frogn Boligutviklingen Statsbudsjettet DEL 2. ØKONOMI RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Totaloversikt Skatteinntekter Rammetilskudd Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn Momskompensasjon investering Rente- og avdragskompensasjon Inntekter enhetene Gebyrer, brukerbetaling Øremerkede tilskudd og refusjoner Utgifter enhetene Lønns- og prisvekst Økning i enhetenes rammer vedlegg Effektivisering og kutt vedlegg Endringer i inntekter vedlegg Fordeling av budsjettet mellom skolene Investeringer Renter og avdrag (netto finansutgifter) DEL 3. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Innledning Oppvekst og opplæring Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Velferd, helse og omsorg Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Natur- og kulturlandskap Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Næringspolitikk Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Samferdsel og teknisk infrastruktur Situasjon og utfordringer

8 Mål, strategier i fokus og tiltak Miljø og beredskapsarbeid Situasjon og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak Boligpolitikk Status og utfordringer Mål, strategier i fokus og tiltak DEL 4. MEDARBEIDERE Organisasjonskart Enhetenes oppgaver Rekruttere og beholde Nærvær Kompetanseutvikling Personalpolitisk strategi Verdiimplementering Seniorpolitikk DEL 5. INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER VEDLEGG følger i eget hefte 8

9 Del 1. Rammebetingelser 1.1. Kommuneplan Frogn skal være inspirasjonskilden for innbyggerne i å skape seg et godt liv. Organisasjonen Frogn kommune skal arbeide aktivt for å bidra med påfyll til inspirasjonskilden og for at alle som arbeider i Frogn kommune skal være inspirert til å nå viktige mål på betydningsfulle områder: Opplevelses rike natur- Nyskapende og miljøskapende bedrifter og kulturlandskap Vitale, varierte bomiljøer Bærekraftig arealutvikling og fremtidsrettet infrastruktur Frogn Inspirasjons kilden Trygg og sterk oppvekst Attraktive hytteområder for rekreasjon Levende kirke, kultur-, idrett- og friluftsliv Samordnet og deltakende velferd-, helse- omsorgs tilbud Kommuneplanens mål og strategier frem til 2017 er et resultat av politiske prosesser, samarbeid i fagmiljøene og med interessegrupper, samt dialoger mellom disse. På flere arenaer ble hovedutfordringer for Frognsamfunnet drøftet innenfor temaområdene ovenfor. 9

10 I handlingsprogrammet for , er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem. Strategiene representerer i stor grad videreføring av strategiene fra Handlingsprogrammet De utvalgte strategiene har sitt utgangspunkt i utfordringer som ser at vi har i dag og som vi forventer vil komme. Strategiene er også grunnlagt på politiske saker som kommunestyret ønsker å prioritere kommende periode. De langsiktige mål som er vedtatt i kommuneplanen ligger også som føringer for arbeidet innen fokusområdet samfunn, tjenester og brukere i del 3 i handlingsprogrammet. Til strategiene er det ført opp tiltak som prioriteres i handlingsprogrammet Disse følges opp i virksomhetsplanene til hver enkelt enhet og med rapporteringer i tertialrapporter og årsmelding Befolkningsutviklingen i Frogn Befolkningsveksten i Frogn var lav i perioden med vekst på under 50 personer pr år. Årene var gjennomsnittlig befolkningsøkning i Frogn på ca 250 innbyggere. I løpet av 2007 fikk vi en befolkningsøkning på 355, altså en folketilvekst på 2,55 %. Ved utgangen av 2. kvartal 2008 hadde vi fått 63 flere innbyggere. Befolkningsprognosen er vist nedenfor. Den er basert på en enkel justering av prognosen i handlingsprogrammet Veiledende rekkefølge for boligbygging ligger til grunn for prognosen. Tabellen under viser tall pr Alder Sum Forutsetninger for prognosen: Fødsler: gjennomsnitt av fødselsfrekvenser for 2001 og Sonevise nivåfaktorer for fødte ( ) er oppjustert med 10 %. Dødelighet: Fallende dødssannsynligheter i hele perioden som SSB, for Akershus. Forventet økt gjennomsnittlig levealder. Ekstern nettoflytting: Beregnet v regresjonsmodell som lineær sammenheng mellom boligbygging og nettoinnflytting, 1,5 personer per bolig i snitt. Familiestørrelse per boligtype: beregnet ut fra folke- og boligtellingen i Boligbygging: basert på skisse til veiledende rekkefølge for boligbygging Eksterne utflyttingssannsynligheter: standard. Interne flytterater: Basert på faktisk intern innflytting til sonene i estimeringsperioden. Standard = like flytterater for alle boligtyper. Justering for boligtype 6, forbeholdt omsorgsboliger. Omsetningsandel boliger, plansoner: Grunnlagt på statistikk for fylket. Noe justert for omsetning av blokkleiligheter. Andre: Boligavgangsrater, boligreserve, Køfaktor, plansoner, Køfaktor, kommune, med mer Tendensen i befolkningsutviklingen kan sies å være som følger: - Spedbarna og barnehagebarna: Det ser ut til å bli en stabil utvikling i antall fødsler de neste fire årene. Gruppen 1-5 år er også stabil, men synker fra Selv om utviklingen virker stabil, bør vi være oppmerksomme på at etterspørselen etter barnehageplasser kan øke uavhengig av antall innbyggere i aldersgruppen. Denne usikkerheten er imidlertid mindre enn tidligere år fordi kommunen nå har svært høy dekningsgrad for barnehageplasser. 10

11 Antall boliger Handlingsprogram for Frogn Barneskoleelevene: I aldersgruppen 6-12 år ser det også ut til å bli en stabil utvikling i antallet, men markant økning i Skolekapasiteten på barnetrinnene samlet er god, men med fremtidige boligbyggeprosjekter vil Sogsti skole være presset. Dal skole vil ha plass til å ta i mot den veksten som forventes å komme med de forutsetninger om boligbygging som er lagt inn i prognosene. - Ungdommene: For både gruppen år og år, vil det bli en økning de første to årene åringene vil det bli ytterligere flere av utover i perioden, mens årsgruppen går ned. - Innbyggerne mellom 20 og 66 år er i sterk vekst i kommende periode. - Pensjonistene mellom 67 og 80 år øker med hele 25 prosent i planperioden. Vekstkurven vil trolig bli enda brattere når vi nærmer oss 2016 og fremover mot De eldste innbyggerne over 80 blir det noen flere av i årene som kommer og veksten er tiltagende Boligutviklingen Boligbyggingen har vært relativt høy de to siste årene. Utviklingen i boligbyggingen framover er mer usikker. Basert på 1) innmeldte byggeprosjekter, 2) gjennomgang av vedtatte reguleringsplaner og 3) anbefalt utvikling av fremtidig regulering/boligbygging iht. kommuneplan kan boligutviklingen bli som følger: Boligbygging i Frogn - Basert på veiledende rekkefølge for boligbygging Antall boliger År 11

12 Se for øvrig avsnitt i del 3 om boligpolitikk Statsbudsjettet 2009 I statsbudsjettet er det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens inntekter på 8,4 mrd. kr (3 pst) i forhold til anslått inntektsnivå i 2008 (revidert nasjonalbudsjett). Fordeling av realinntektsvekst kommunene Mill kr. Realvekst kommunesektoren 2008 Frie Inntekter (skatt og rammetilskudd) Øremerkede tilskudd mill kr mill kr De største satsningene: Barnehage Kvalifiseringsprogram i regi av NAV Ressurskrevende tjenester Økt timetall etc. i grunnskolen Gebyrer SUM 600 mill kr 200 mill kr mill kr Frie inntekter Av veksten i samlede inntekter er 4, 6 mrd. kr skatt og rammetilskudd, såkalte frie inntekter. Veksten i de frie inntektene antas blant annet å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Øremerkede tilskudd Tabellen viser at en stor del av veksten kommer som øremerkede tilskudd. Barnehage og ressurskrevende tjenester er store satsinger. Etter de signaler som er gitt vil tilskuddet til barnehage blir lagt inn i rammetilskuddet fra Andre aktuelle satsinger i forhold til kommunene er: Økt satsing på skolen med økt voksentetthet og flere timer til fysisk aktivitet midler til økt voksentetthet er lagt i rammetilskuddet. Investeringstilskudd til omsorgsboliger, sykehjemsplasser med maksimalt kr pr plass i sykehjem og maksimalt kroner til omsorgsbolig. NAV kvalifiseringsprogram med mål om at flere kan komme i ordinært arbeid. Rentefire lån til skoler, svømmehaller og kirker. En utførlig informasjon om statsbudsjettet finnes i budsjettrundskriv fra Kommunenes Sentralforbund (KS) sin internettside her Rundskrivet er pr e-post til alle medlemmene av kommunestyret. 12

13 Del 2. Økonomi rådmannens forslag til økonomiplan 2.1 Totaloversikt Hovedkomponenter Frogn kommunes økonomi kr er i faste 2009 priser. R2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B Skatt Rammetilskudd Inntekter enhetene Sum inntekter Utgifter enhetene Netto finansutgifter Sum utgifter Netto driftsresultat I prosent av inntekter 1,8 % 0,5 % 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,1 % 0,0 % Tabellen viser hovedkomponentene i Frogn kommunes økonomi. I de neste hovedpunktene i dette dokumentet omtales de ulike linjene i oversikten over. - Punkt 2.2 Skatteinntekter - Punkt 2.3 Rammetilskudd - Punkt 2.4 Inntekter enhetene - Punkt 2.5 Utgifter enhetene - Punkt 2.7 Netto finansutgifter (renter og avdrag) Tabellen viser netto driftsresultat med rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Rådmannens forslag innebærer et netto driftsresultat for 2009 på 1 prosent av driftsinntektene. For perioden er netto driftsresultatet sterkt avtakende og tilnærmet null i slutten av perioden. Årsaken til den negative utviklingen i perioden er i hovedsak økte utgifter knyttet demografi - økende antall eldre og funksjonshemmede med behov for tjenester. I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene og at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 mill kroner. Denne målsettingen og andre målsettinger ble drøftet på dialogseminar 8. september 2008 og ble behandlet i sak 43/2008 i formannskapet 8. oktober Formannskapet vedtok følgende presiseringer av målsettingene i kommuneplanen: Budsjettvedtak som gir økte utgiftene skal så langt det er mulig dekkes inn med reduserte utgifter eller økte inntekter i samme budsjettår slik at budsjettbalansen ikke svekkes. Hvis netto driftsresultatet svekkes gjennom året med budsjettjusteringer, skal budsjettet i påfølgende år styrkes slik at man igjen er tilbake på 3 prosent netto driftsresultat. Midler utover minimumsnivået på disposisjonsfondet, kan nyttes som egenkapital til investeringer. Hvis disposisjonsfondet disponeres gjennom året med budsjettjusteringer, skal fondet i påfølgende år styrkes med avsetning til minst 20 mill kroner. 13

14 I dialogen som er ført med politikerne har det også vært enighet om at våren 2009 brukes til å gjennomgå justeringer i ambisjonsnivå og prioriteringer for å nå målsettingen om 3 prosent i Administrasjonen skal bruke formmannskapet i en aktiv dialog for å drøfte aktuelle tiltak. Rådmannen tar sikte på å drøfte viktige tjenesteområder i hvert formannskapsmøte våren Skatteinntekter Tabellen under viser anslag for skatteinntektene. Kommentarer under tabellen. Skatteinntekter kr er i faste 2008 priser. B2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B2012 Skatt på inntekt og formue Herav: Gevinst bortfall selskapsskatt Vekst - flere yrkesaktive Vekst i statsbudsjettet * Sum skatteinntekter I skatteanslaget er det lagt til grunn at inngangen for 2007 blir 350 mill kroner, dvs skattenivå som lagt til grunn i tertialrapport nr Det er fortsatt usikkerhet i skatteanslaget for 2008 knyttet til fordeling mellom skattekreditorene. I løpet av november vil denne usikkerheten være avdekket. For 2009 er skatteinntektene økt med 9,1 prosent. Dette er 1,6 % høyere enn anslaget i statsbudsjettet og begrunnes med antatt høy befolkningsvekst (vekst i antall yrkesaktive) og gevinst knyttet til bortfall av selskapsskatt. For årene er det lagt til grunn en realvekst i skatteinntektene knyttet til vekst i antall yrkesaktive og realvekst i statsbudsjettene pr år på 0,5 %. Bidraget fra statsbudsjettet er satt lavt blant annet fordi skatteandelen skal trappes videre ned og dermed vil veksten i stor grad komme som rammetilskudd i årene framover. Det er størst usikkerhet knyttet til vekstbidraget fra økning i antall yrkesaktive. Selskapsskatt ble innført fra 2005 og har blitt tilført kommunesektoren gjennom rammetilskuddet. Fra 2009 bortfaller denne og tilsvarende beløp tilføres som inntektsskatt på arbeidstakere. Frogn kommune tjener på denne omleggingen. Gevinsten blir omtrent halvert på grunn av inntektsutjevningen i rammetilskuddet. 14

15 2.3 Rammetilskudd Sum rammetilskudd kroner er i faste 2008 priser. R2006 R2007 B2008 B2009 B2010 B2011 B Ordinært rammetilskudd Momskomp. investering ført i drift Rente- og avdragskompensasjon Sum rammetilskudd Ordinært rammetilskudd (inntektssystemet) og skjønn. Rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av modell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Egen befolkningsprognose, jamfør del 1.2 Befolkningsutvikling i Frogn For perioden årlig realvekst i rammene på 1,3 prosent. Skjønnstildeling på 2,1 mill kroner for hele planperioden. Veksttilskudd halveres i 2010 og bortfaller deretter Symmetrisk inntektsutjevning ble innført fra 2005 Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 57 prosent av differansen mellom egen skatt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 57 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. For å skjerme kommuner med lave skatteinntekter får kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet tilleggskompensasjon på 35 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Momskompensasjon investering Full momskompensasjon ble innført fra og med budsjettåret For perioden er inntektene budsjettert i tråd med budsjetterte investeringer korrigert for forsinket framdrift investeringer vedtatt 2008 og tidligere. Budsjettert momskompensasjon kroner Antatt investeringsvolum Anslag momskompensjasjon Budsjettert momskompensasjon Inntektene har vært ført i driftsbudsjettet. Inntektene skal nå føres i investeringsbudsjettet og reduserer dermed behovet for låneopptak til investeringer. Staten har lagt opp til at inntektene gradvis, over en fireårs periode, skal føres over til investeringsbudsjettet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn at inntektene fra momskompensasjon i sin helhet føres i investeringsbudsjettet fra og med Dette gjør det lettere å se den 15

16 langsiktige balansen i økonomiplanen for Rådmannens forslag bidrar dessuten til å redusere veksten i lånegjelden. Rente- og avdragskompensasjon Frogn kommune mottar rente og avdragskompensasjon knyttet til følgende investeringer: Skolebygg for tilrettelegging for 6 åringer 1997 Omsorgsboliger Haukåsen Omsorgsboliger Sogstiveien 10 og 11 Ombygging Seiersten U-skole (kun rentekompensasjon) Sykehjem Ullerud Psykiatriboliger Lensmannssvingen. Kompensasjonen knytter seg til ulike satsingsområder fra staten siden Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i serielån på år og den til enhver tid gjeldene rentesats. Budsjett for 2009 er satt til samme nivå som regnskapet for I det framlagte statsbudsjettet er det foreslått investeringstilskudd til omsorgboliger og sykehjem som kommunen bygger med maksimalt kroner pr omsorgsbolig og maksimalt kroner pr sykehjemsplass. Det gis ikke rente og avdragskompensasjon slik tilfellet var da Ullerud sykehjem ble bygget. Det innføres ny ordning i statsbudsjettet for 2009 med rentefire lån til skoler, svømmehaller og kirker. 2.4 Inntekter enhetene Gebyrer, brukerbetaling Kart og oppmåling, byggesaksbehandling, reguleringsplaner etc. Innretningen på gebyrregulativet justeres ved at det blir noe mer differensiert. For byggesak innebærer dette bl.a. at det innføres gebyr for ansvarsrett og at beregningsmåten for lokal godkjenning av foretak endres. For meldingssaker endres arealintervallene og tekniske installasjoner splittes i to kategorier. Det innføres gebyr for vesentlig endringer av gitte tillatelser. For plansaker innføres et arealtillegg for større planer, over 10 dekar. Gebyrsatsene er for øvrig uendrede. Gebyrsatsene for byggesaker holdes uendret for de fleste tiltaksområder. Endringene er i hovedsak for småhus som økes med 8 % og større boligbygg med 7,5 %. Noen av meldingskategoriene øker med 8 %. Større tekniske installasjoner økes med 25 %, mens mindre tiltak reduseres med 50 %. Arealtillegget i byggesak øker med 10 %. Dispensasjonsgebyrene forblir uendrede med unntak for utnyttelsesgrad, byggegrenser m.m. som økes med 25 %. Økningene i gebyrene vurderes å kunne veie opp for en antatt nedgang i antall nye byggesaker i Gebyrene i Frogn vil fortsatt ligge på eller under gjennomsnittet for Follo. 16

17 Gebyrene for utslippssøknader foreslås økt relativt mye. Dagens gebyr er langt under det som skal til for å få miljøkontoret selvfinansiert. Størst %- tillegg er 60 % for en vanlig utslippssøknad, noe som innebærer en økning i kronebeløp fra dagens 2500,- til 4000,-. En del av oppmålingsgebyrene ble øket i 2008 for å dekke økt bemanning og nytt oppmålingsutstyr, samtidig som gebyrnivået i Frogn lå godt under gjennomsnittet for Follo. Likevel er oppmålingsforretninger fortsatt saker med relativt lavt gebyrnivå sett i forhold til ressursinnsatsen for å utføre disse tjenestene. De fleste gebyrene økes ikke i år. Men minstegebyret for fradelinger økes noe (4 %) og det foretas noen justeringer i arealgrupper og tilhørende gebyr for fradeling av større eiendommer. Minstegebyret for grensepåvisning og gebyret for midlertidig forretning økes også. Disse ble ikke økt i fjor. I tillegg økes de veiledende satsene for salg av digitale kartdata for å tilpasses en såkalt GEOVEKST kalkulator som statens kartverk har utarbeidet og som kommunene er pålagt å bruke. Gebyrnivået i Frogn ligger etter oppjusteringen fortsatt under gjennomsnittet for Follo. Vann, avløp og renovasjon Renovasjon skal i henhold til forskrift være selvfinansiert. For vann og avløp kan kommunen velge å subsidiere, men i Frogn har det vært vanlig å gå ut fra at disse også skal være slevfinansiert. Frogn kommune har over tid hatt både positive og negative selvkostfond innenfor de ulike områdene. De senere årene har det gjennom retningslinjer blitt strammet betraktelig inn på muligheten for å operere med negative fond jfr. forskrift om God kommunal regnskapsskikk. Negative resultat som ikke kan dekkes opp fra fond må tas inn i kommunens regnskap. Et positivt eller negativt resultat på et selvkostområde skal tilbakebetales abonnentene evt. dekkes inn i løpet av en 3 5 års periode etter at det oppsto. For 2009 vil gebyret for vann øke fra 8 kr til 11,20 kr pr kubikkmeter. For inneværende år vil selvkostregnskapet på vann vise et underskudd på minst 3,2 mill kroner. Underskuddet kan bli større, men dette avhenger av omfanget av tilknytningsgebyrer som faktureres ut resten av året. Dette kommer i tillegg til et fremførbart underskudd fra tidligere år på 6,9 mill kroner. En prisstigning på 40 % på alle gebyr på vann for 2009 vil etter våre anslag skape balanse mellom de forventede årlige kostnader og inntekter. En ytterligere økning på 20 % i 2010 og 10 % i 2011 er nødvendig for å dekke inn allerede opparbeidet underskudd. For om mulig å redusere behovet for den overfor nevnte prisstigningen i 2010 vil rådmannen foreta en grundig gjennomgang av kostnadsområdet i Gebyrene for avløp vil øke fra 13,00 til 13,65 kr pr kubikkmeter. For inneværende år vil selvkostregnskapet på avløp vise et underskudd på minst 0,8 mill kroner. Underskuddet kan bli vesentlig større, men dette avhenger av omfanget av tilknytningsgebyrer som faktureres ut resten av året. Dette underskuddet kommer i tillegg til et fremførbart underskudd fra tidligere år på 0,5 mill kroner fra En prisstigning på 16 % på alle gebyr på vann for 2009 vil skape balanse mellom de forventede årlige kostnader og inntekter. Rådmannen anbefaler en gradvis justering av satsene med 5 % årlig i 2009 og Gjennom denne økningen vil negativt fond trolig bli utlignet i For detaljert oversikt se vedlegg 4.4 og 5. I 2008 vil selvkostregnskapet på renovasjon vise et underskudd på ca 4,5 mill kroner. Kommunens renovasjonsfond vil da være redusert til ca 0,3 mill kroner. For å oppnå balanse i selvkostregnskapet må 17

18 dagens priser økes med i overkant av 50 %. Rådmannen anbefaler en gradvis justering av satsene med 20 % årlig over de neste tre årene inntil balanse igjen er oppnådd i forventede inntekter og utgifter i For detaljert oversikt se vedlegg 4.4 og 5 Feiing Innenfor feievesenet har vi over tid opparbeidet et positivt fond på 0,6 mill kroner. Lovverket stadfester at over og underskudd skal tilbakeføres til abonnentene i løpet av en 3 5 års periode. Vårt fond har oppstått for over 5 år siden og må derfor tilbakebetales abonnentene nå. Fortsatt selvkost innenfor området ville for 2009 medført en prisøkning på 10 % fra 290 til 320 kroner. Rådmannen anbefaler i stedet en reduksjon av prisene på 34 % for Dette vil gi en pris på 192 kroner. For 2010 må prisen igjen øke og da til ca 320 kroner for å gjenopprette balanse i regnskapet. Parkering Parkeringssatsene og parkeringsordningene i Drøbak ble endret i Det ble innført 2 timers gratisparkering på Bankløkka, satsene ble økt med 50 % og budsjetterte parkeringsinntekter ble økt med kroner til totalt 2,7 mill kroner for Regnskapet så langt indikerer at parkeringsinntekter for 2008 vil bli på ca 0,9 millioner kroner. Dette er en reduksjon på ca 0,35 mill kroner sammenlignet med I 2009 budsjett foreslår rådmannen at satsene videreføres uendret og at gratisparkeringen på Bankløkka reduseres fra 2 til 1 time. Totalt vil dette gi en økning i inntekter sammenlignet med 2008 på 1 mill kroner og et totalbudsjett på parkeringsinntekter på 1,9 millioner kroner. Barnehage Maksimalpris fastsettes av Stortinget og er foreslått uendret i statsbudsjettet. Prisen for hel plass i 2008 på kroner videreføres dermed uendret i Frogn kommune har graderte satser. Rådmannen foreslår at disse også videreføres uendret. Skolefritidsordning Rådmannen foreslår at satsene økes tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,3 prosent. Prisen for 2009 blir etter dette kroner for hel plass og for redusert plass. Satsene i Follo varierer; høsten 2008 ligger Ås kommune ca 100 kroner lavere mens Vestby og Nesodden ligger henholdsvis 160 og 100 kroner høyere enn Frogn. Kulturskole Rådmannen foreslår å øke satsene med 5 prosent. Prisen for individuell undervisning er etter dette på pr semester. Satsene for de ulike aktivitetene framgår av vedlegg 4. Satsene er i Follo kommunene er dels over Frogn og dels under. Hjemmetjenester For 2009 foreslås det økning i prisene på praktisk bistand i hjemmet, vaktmestertjenester og trygghetsalarm. Betalingssatsene for kommunenes trygghetsalarmtjeneste er ikke blitt justert siden 1998, mens satsene for praktisk hjelp i hjemmet og vaktmestertjenester ikke er justert siden

19 For trygghetsalarm er kostnadene for kommunen til alarmleverandør på 200 kroner pr mnd. I tillegg kommer kostnadene til hjemmesykepleien for beredskap og utrykninger. Rådmannen foreslår å heve satsene med kr 20,- pr. mnd. for personer med inntekt under 2G til 95,- og med kr 35 pr mnd til 185 for inntekter over 2G. I forhold til de øvrige Akershus kommunene ligger våre priser lavt. Trygghetsalarmtjenesten er en ikke lovpålagt tjeneste. Kommunen har i overkant av 220 brukere som mottar praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) etter sosialtjenesteloven 4-2. Prisene for disse tjenestene er inntektsavhengig. Omtrent 100 av brukerne betaler i dag ikke for de tjenestene de mottar fordi husstandens samlet alminnelig inntekt er på under 2G. For 2009 foreslår vi å innføre en abonnementspris på 100 kroner måneden for denne gruppen. Dette er godt under toppsatsen på 150 kroner per måneden som er fastsatt av departementet for denne inntektsgruppen. Ut over 2G fastsettes satsene fritt i den enkelte kommune. Disse satsene er også foreslått økt med mellom kroner per time og kroner per abonnement. jfr. for øvrig gebyr oversikt i vedlegg 4 til handlingsprogrammet. Prisene for ambulerende vaktmestertjenester foreslås endret i samsvar med timeprisen for praktisk bistand i hjemmet. Institusjon For egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon følger vi departementets maks sats på 118 kroner døgnet. Denne satsen er uavhengig av inntekt. Husleie Husleier prisjusteres i tråd med leiekontrakter - dvs. konsumprisindeks. det er mulig i henhold til leiekontrakten økes husleien til tilnærmet markedsleie. Øremerkede tilskudd og refusjoner De største inntektene fra øremerkede tilskudd og refusjoner finner vi innenfor barnehage, sykepengerefusjoner og tilskudd ressurskrevende tjenester. Øremerkede tilskudd er budsjettert i henhold til gitte forutsetninger i statsbudsjettet. 2.5 Utgifter enhetene Lønns- og prisvekst Årslønnsvekst for 2009 er i statsbudsjettet anslått til 5 prosent. Helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2008 er beregnet å utgjøre ca 23 millioner kr i 2009 som gir en vekst på om lag 6 prosent. Store deler av dette er lagt 19

20 inn i rammene til enhetene, med unntaket av tillegg til enkelte grupper som nylig er ferdige med forhandlingene for Rammen til dette er lagt på rådmannsgruppen og vil bli fordelt ut på enhetene som administrative budsjettjusteringer i Videre er rammen til lønnsoppgjøret for 2009 lagt på rådmannsgruppen. Disse midlene vil bli budsjettjustert ut til enhetene når oppgjøret for 2009 blir gjeldende fra 1. mai Kostnadene til lønnsoppgjøret 2009, som er et mellomoppgjør, er anslått til å utgjøre 10,5 mill. kr i Dette skal dekke utgifter til et generelt tillegg på 3,1% eller minst 9000 kr per årsverk som ligger inne i hovedtariffavtalen. Videre skal det dekke utgifter til minstelønnsordninger og lønnsglidning (en prosentvis beregning utført av KS som gir utrykk for den delen av lønnsveksten som ikke kan tilskrives tariffestede forhold, eksempelvis endringer i lønn som følge av skifte av stillinger), samt forhandlinger for kapittel 3 (ledere) og 5 (akademikere). Prisveksten for varer og tjenester er i statsbudsjettet anslått til 3,6 prosent. I utgangspunktet er det ikke kompensert for prisstigning på driftsutgifter i perioden. Imidlertid kompenseres enhetene for spesielle utgifter som strøm og tilskudd til interkommunale selskaper. Kjøp av varer og tjenester utgjør ca 85 mill. kr i budsjettet for Antatt prisvekst utgjør dermed ca 3 mill. kr. Store deler av dette beløpet må enhetene dekke inn gjennom effektivisering eller reduksjon i tjenestetilbud. Arbeidsgivers innbetaling til pensjon er satt til 10 % på enhetene. I tillegg er det satt av 6,5 mill kroner til pensjonskostnader hos rådmannen. Frogn betaler selv alle kostnader knyttet til avtalefestet pensjon for aldergruppen år. Pr i dag er uttaket 30 % av arbeidstakerne i den aktuelle aldersgruppen. Dette representerer en kostnad på 1,6 mill kroner pr år. Ved økning i uttaket på 10 prosentenheter, øker kostnadene på lang sikt med 0,5 mill kroner. Økning i enhetenes rammer vedlegg 3 Rådmannen har foreslått økning i enhetenes rammer (Må-tiltak). Vedlegg 3 gir en uttømmende oversikt over alle må-tiltak. ene er i hovedsak konsekvenser av nye behov, befolkningsendringer, kommunestyrevedtak etc. De største tiltakene fra 2009 er: 20

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer