SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015"

Transkript

1 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE /2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS /15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS /15 Rapporter 6 LS /15 Protokollsaker 26 LS5 02 Økonomi- og fullmaktsaker 27 LS /15 Økonomirapport 27 LS /15 Økonomireglement 37 LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid NTNUVi 43 LS5 03 Resolusjoner og uttalelser 71 LS /15 Resolusjoner 71 LS5 04 Valg 75 LS /15 Valg av faglige komiteer 75 LS5 05 Styringsdokumenter 77 LS /15 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger 77 LS5 06 Innkomne saker 85 LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet 87 LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet 92 LS /15 Oppsummering av landsstyreperioden og anbefalinger for videre arbeid 109 LS /15 Generaldebatt ikke sakspapir - Sakspapirene til landsstyremøtet ligger også elektronisk her: student.no/ls5-1415

2

3 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS /15 Gjelder Konstituering Vedlegg til saken: 1. Forslag til saksliste 2. Forslag til tidsplan KONSTITUERING FORMÅL LS /15 Godkjenning av innkalling LS /15 Godkjenning av saksliste LS /15 Godkjenning av tidsplan LS /15 Valg av redaksjonskomiteer LS /15 Valg av møteledelse LS /15 Valg av tillitsperson SAKSPRESENTASJON LS /15 Godkjenning av innkalling Foreløpig innkalling og saksliste til landsstyremøte 5 (LS5) ble sendt per e-post og lagt ut på student.no 24. april. Sakspapirer og endelig innkalling skal være klar senest to uker før møtet i henhold til vedtektene. LS /15 Godkjenning av saksliste Foreløpig saksliste ble sendt ut sammen med foreløpig innkalling. Endelig forslag til saksliste for LS5 er vedlagt (vedlegg 1). LS /15 Godkjenning av tidsplan Tidsplanen skal gi ordstyrerne og delegatene mulighet til å sikre en best mulig gjennomføring av møtet. Arbeidsutvalgets forslag til tidsplanen er vedlagt (vedlegg 2). LS /15 Valg av redaksjonskomiteer Arbeidsutvalget anbefaler at det velges en redaksjonskomite til behandlingen av politisk dokument om studiekvalitet. Redaksjonskomiteen bør bestå av fem personer. Arbeidsutvalget har kun innstilt på fire personer, som meldte sin interesse til AU. Innstilling på siste medlem blir lagt frem i møtet. LS /15 Valg av møteledelse Til ordstyrere foreslås Mari Helén Varøy, Mari Djupvik og Åsne Høgetveit. LS /15 Valg av tillitsperson På landsmøtet 2015 ble dokumentet Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO vedtatt 1 1 Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO: LS /15 Konstituering 2 sider

4 Dokumentet sier følgende om tillitspersoner: På alle arrangement i regi av NSO skal det være minst én fra arbeidsutvalget, sekretariatet og deltakerne som er tillitspersoner. Blant disse skal flere kjønn være representert. Tillitspersoner velges på starten av hvert arrangement, etter forslag fra arbeidsutvalget. Tillitspersonene har hovedansvaret, og kan kontaktes vedrørende brudd eller mulige brudd på ett eller flere prinsipper. For arbeidsutvalget er tillitsperson Kristian Myhre. For sekretariatet Marie Gjerde Rolandsen. Arbeidsutvalget innstiller på Trond Ødegård som tillitsperson blant møtets deltakere. INNSTILLING Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Tidsplanen godkjennes. Til redaksjonskomité for politisk dokument om studiekvalitet velges Anine Klepp, Camilla Hermansen, Jone Trovåg, Karen Marie Skaret og NN. Mari Helén Varøy, Mari Djupvik og Åsne Høgetveit velges til ordstyrere. Trond Ødegård velges som tillitsperson blant møtets deltakere. LS /15 Konstituering side 2

5 3 LS /15 Konstituering vedlegg VEDLEGG 1: FORSLAG TIL SAKSLISTE 3 LS5 00 LS /15 LS /15 LS /15 LS /15 LS /15 LS /15 LS /15 LS5 01 LS /15 LS /15 LS5 02 LS /15 LS /15 LS /15 LS5 03 LS /15 LS5 04 LS /15 LS5 05 LS /15 LS5 06 LS /15 LS /15 LS /15 LS /15 Konstituering Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av tidsplan Valg av redaksjonskomiteer Valg av møteledelse Valg av tillitsperson Rapporter og orienteringer Rapporter Protokollsaker Økonomi- og fullmaktsaker Økonomirapport Økonomireglement Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid NTNUVi Resolusjoner og uttalelser Resolusjoner Statistikkføring av klagesensur Nasjonale deleksamener Valg Valg av faglige komiteer Styringsdokumenter Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger Innkomne saker Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet Politisk dokument om studiekvalitet Oppsummering av landsstyreperioden og anbefalinger for videre arbeid Generaldebatt 1 sider

6 4 LS /15 Konstituering vedlegg 2 1 VEDLEGG 2: FORSLAG TIL TIDSPLAN 2 FREDAG 13:00 13:30 Lunsj 13:30 14:00 LS /15 LS /15 Konstituering Rapporter LS /15 Protokollsaker 14:00 14:15 LS /15 Valg av redaksjonskomite (til politisk dokument om studiekvalitet) 14:15 14:30 LS /15 Økonomirapport 14:30 15:00 Pause 15:00 15:30 LS /15 Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger 15:30 16:15 LS /15 Valg av faglige komiteer (vedtak om antall medlemmer) 15:00 16:30 Pause 16:30 16:50 Hilsningstale, finansminister Siv Jensen 16:50 18:10 LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet (debatt) 18:10 Møteslutt 19:00 Middag og sosialt 3 4 LØRDAG 10:00 10:45 LS /15 Søknad om midler til lokalt samarbeid NTNUVi 10:45 11:15 LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet (debatt) 11:15 11:30 Pause 11:30 12:45 LS /15 Resolusjoner (debatt) 12:45 13:15 Valgkomiteens innstilling til ledere av faglige komiteer 13:15 14:00 Lunsj 14:00 Frist for opprettholdelse av kandidatur, ledere 14:00 14:30 LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet (votering) 14:30 15:00 Pause 15:00 15:30 LS /15 Valg av faglige komiteer (ledere) 15:30 16:45 LS /15 Oppsummering av landsstyreperioden og anbefalinger for videre arbeid 16:45 17:00 Presentasjon av valgresultat, ledere av faglige komiteer 17:00 Møteslutt lørdag 18:00 Frist for å stille som medlem til faglige komiteer 19:00 Avslutningsfest for landsstyret 2 sider

7 5 5 6 SØNDAG 11:00 11:30 LS /15 Resolusjoner (votering) 11:30 11:45 LS /15 Økonomireglement 11:45 12:00 Pause med lesing av red.kom.innstilling til politisk dokument om studiekvalitet 12:00 12:45 LS /15 Valg av faglige komiteer (øvrige medlemmer) 12:45 13:30 Lunsj 13:30 14:00 LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet (votering) 14:00 14:30 Presentasjon av valgresultat øvrige medlemmer faglige komiteer 14:30 15:00 LS /15 Generaldebatt 15:00 15:30 Avslutning 15:30 Møteslutt Vedlegg 2 til sak LS /15: Forslag til tidsplan side 2

8 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS /15 Gjelder Rapporter Vedlegg til saken: 1. Rapport AU 2. Rapport KK 3. Rapport VK 4. Rapporter tillitsvalgte 5. Rapport ISU 6. Rapport SAIH RAPPORTER FORMÅL Orientere landsstyret om arbeidet i arbeidsutvalget (AU), kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK) og andre tillitsvalgte (politiske komiteer og representanter i eksterne utvalg). I tillegg rapporteres det fra International Students Union (ISU) og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAKSPRESENTASJON Organer som har møteplikt eller møterett på landsstyrets møter i henhold til vedtektene rapporterer til landsstyret. Alle innkomne rapporter er vedlagt. Faglige komiteer rapporterer til arbeidsutvalget, og ikke landsstyret, men deres rapporter legges likevel fortløpende ut på NSOs nettverk på Yammer. NSOs representant i NOKUT-styret har gitt tilbakemelding om at det til dette LS-møtet ikke er noe å rapportere om. VURDERING Arbeidsutvalget har ingen merknader til rapportene. INNSTILLING Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. Rapport fra kontrollkomiteen tas til orientering. Rapport fra valgkomiteen tas til orientering. Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Felles studieadministrativt tjenestesenter tas til orientering. Rapport fra ISU tas til orientering. Rapport fra SAIH tas til orientering. LS /15 Rapporter 1 sider

9 7 LS /15 Rapporter vedlegg VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET Dette er den siste rapporten frå arbeidsutvalet 2014/15 (AU), og omhandlar arbeidet i perioden frå førre rapport, i dette tilfellet rapporten sendt til landsmøte 5 i april, til rundt 12. mai. Det blir også orientert i møtet om ting som har skjedd etter det i møtet. Still spørsmål om de lurer på noko! OVERORDNA OM ARBEIDET I NSO-AU Først og fremst har vi jobba med førebuing og gjennomføring av landsmøte, arbeid med revidert nasjonalbudsjett, diskusjon og høyring om strukturmeldinga og deltaking på EUSs Board Meeting og UHRs representantskapsmøte, samt å ferdigstille dei siste sakene i den politiske strategien. Det blir også evaluering av årets LS-periode på møtet, så tenk gjerne gjennom den responsen du måtte ha før den tid slik at evalueringa blir så nyttig som mogleg. I den vidare rapporten vil AU gjere greie for arbeidet til organisasjon ut i frå den politiske strategien vår og handlingsplanen vedtatt av landsmøtet, kommentere øvre organisasjonsarbeid og saker verdt å merke seg for landsstyret, samt kurs og søknadar på fond vi har handsama sidan sist. PS: For fleire bilete av livet i NSO, sjekk ut #kontorbloggen på Instagram NSOS POLITISKE STRATEGI Den politiske strategien utdjupar punkta i Handlingsplanen, som vedtatt av landsmøtet, og vektar fokus til NSO opp i mot den politiske konteksten for perioden. Strategien har som kjent fire hovudsaker; psykisk helse, struktur/finansiering, kvalitetsindikatorar og statsbudsjett/ studentøkonomi. I denne perioden har vi i hovudsak jobba med struktur og finansiering og statsbudsjettet, samt litt om psykisk helse. Det er dei sakene som blir kommentert sider

10 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett hadde NSO spilt inn dei ordinære statsbudsjettprioriteringane for 2015, saman med forslag til korleis departementet kan understøtte det arbeidet og dei tiltaka som skjer lokalt for å betre studentanes psykiske helse. Ingen av våre innspel fekk gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett, som vart lagt fram 12. mai. AU vart ikkje utprega overraska over det, for det er i tråd med regjeringa si uttrykte mål med RNB, som dei ønskjer at i størst mogleg grad skal vere ei reell revidering, og at det vil kome få nye politiske signal her. AU tok signala, eller snarare mangelen på signal i regjeringa sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett til etterretning, og er tydelege på at forventningane til statsbudsjettet til hausten blir større etter eit keisamt RNB. Psykisk helse Vi har heldt trykket på psykisk helse gjennom heile året, heilt sidan SHoT-undersøkinga 3. september, og hadde etter seminaret mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet store forhåpningar til at det skulle kome midlar til førebygging og behandling av studentspesifikke helseproblem. Mange studentdemokrati, institusjonar og samskipnadar gjer veldig mykje bra her, som arrangement med fokus på psykisk helse program for førebygging og eigne behandlingstilbod, men den store utfordringa er finansieringa av tiltaka. Vi hadde også innlegg i Dagsavisen i forkant av revidert budsjett, der vi oppsummerer kvifor dette er eit problem mange studentar opplever: «Svak økonomi og høye krav på alle fronter kan være deler av et komplekst bilde som fører til bekymring, stress og angst i studiehverdagen. Mange får ikke bygd det nødvendige nettverket, og går gjennom studiet i vedvarende ensomhet.» Les innlegget her. 1 Velferd- og likestillingspolitisk komité er også i gang med å lage eit fagnotat om psykisk helse blant studentar, og arbeidet håpar vi vil styrke NSOs argumentasjon og politikkutforming her. Høyring om strukturmeldinga Vi var på høyring i Stortinget den 28. april, før KUF-komiteen skal kome med si innstilling den 4. juni. Vi la fram vore hovudprioriteringar, og ser fram til at Stortinget skal diskutere saken 11. juni. Alt i alt får vi god respons, og AU opplever at vi får godt gjennomslag for både argument og løysingar i forslaget til strukturmelding. Therese har også deltatt i paneldebattar med Akademikerne, og Sondre har heldt innlegg om struktur for SVs fylkespolitikarar. Vi har også møter med så godt som alle dei politiske partia på Stortinget om NSOs strukturpolitikk denne perioden. På LS svarar vi gjerne på spørsmål om ein ønskjer utdjuping her. Kvalitetsindikatorar IK og FFPK har dette i mandatet for året, og arbeidet inngår i politisk dokument om studiekvalitet som skal diskuterast og bli vedteke på LS5. Rentepåslaget på studielånet Som tidlegare orientert om, kom det i statsbudsjettet for i år inn at rentepåslaget på studiestøtta aukar frå 1 prosent til 1,25 prosent. Staten tar eit påslag på 1,25 prosentpoeng på pengane som blir lånt ut av Statens lånekasse, slik at den flytande studielånsrenta blir på 2,33 prosentpoeng. Utan påslaget kunne renta ligge på i underkant av 1,1 prosentpoeng. Det betyr 204 millionar kroner meir i inntekter for staten frå studielån for 2015, som kjem på toppen av dei 911 millionane 1 Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 2

11 som staten tok inn på ordninga før dette. Det betyr 730 millionar meir enn drifta av Lånekassen kostar. Vår reaksjon har handla om at staten ikkje skal med overskot på ordninga, og på den måten tene pengar på studentane. NSO meiner at rentepåslaget skal fjernast i sin heilskap. Les meir her. 2 Arbeidslivskontakt Vi jobbar med å fremme politikken, vedtatt både på LM og tidlegare utdanningspolitisk plattform, om kontakt med arbeidslivet. Her har vi hatt kronikk på trykk saman med Martin Fredheim frå FFPK, og jobbar med NHO om eit felles utspel om at både arbeidsgivarane og studentane ønskjer betre kopling mellom akademia og arbeidslivet i utdanninga. Mange medlemslag gjer også mykje bra på dette punktet, i form av kampanjar og seminar og så bortetter, det er svært positivt. Kompetanse utanfor det formelle utdanningssystemet NSO er representert i eit utval satt ned av Kunnskapsdepartementet som har sett på kompetanse utanfor det formelle utdanningssystemet. Utvalet har no ferdigstilt rapporten sin Og NSO tok ut ein særmerknad saman med UHR, Unio, Akademikerne, Spekter og KS i samband med arbeidet. For NSO har det vore viktig at dei krava som skal stillast til utdanningar på høgare nivå, altså bachelor, master og ph.d. skal fortsette som i dag. Det betyr at vi ikkje stiller oss bak ei løysing der små kvalifikasjonar og kurs skal kunne innplasserast på same nivå som desse utan å oppfylle dei formelle krava. Her 3 kan de lese rapporten i sin heilskap. Høyringar Høyringssvar om endringar i forskrift om skikkaheit AU sendte høyringa ut på innspelsrunde til dei faglege komiteane som representerer utdanningar omfatta av «skikkethetsforskriften». Fagleg komité for lærarutdanning gav innspel og har bidrege til store deler av høyringa som har blitt sendt inn til Kunnskapsdepartementet. I all hovudsak er NSO nøgde med dei endringane som er foreslått. Høyringssvaret kan lesast her. 4 Høyringssvar om nasjonale deleksamenar Regjeringa har bestemt at det skal innførast nasjonale deleksamenar i enkelte utdanningar i høgare utdanning. Det er foreslått å legge til i tre rammeplanar om at departementet kan pålegge institusjonane å gjennomføre nasjonale deleksamenar, og avgjere dette skal førast på vitnemålet for studentane. Rammeplanane der dette er foreslått, er grunnskolelærarutdanning og , sjukepleieutdanning og revisorutdanning. Høyringssvaret kan lesast her. 5 Etter at denne høyringa kom ut har det kome ei ny høyring angåande nasjonale deleksamenar, som foreslår å heimle retten til dette i universitets- og høyskoleloven, som då vil gjøre det mogleg for departementet å pålegge institusjonane å gjennomføre nasjonale deleksamenar i alle typar utdanningar. Vi jobbar no med den høyringa, som har frist https://www.regjeringen.no/contentassets/8e5673bb11ea4cbab9c9eae c/kvalifikasjonsrammeverksrapp ort_org_lav.pdf Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 3

12 Turbostipend og gjennomføring I Tilstandsrapporten for høgare utdaning, kjem det fram at berre 40 prosent av studentane fullfører utdanninga på normert tid. Sjølv om desse tala er relativt stabile frå år til år, har kunnskapsministeren henta fram forslaget frå Ekspertgruppa for finansieringssystem, som i januar foreslo å innføre «turbostipend» for dei som fullfører på normer tid. Dette har også produktivitetskommisjonen tatt opp i sin rapport kort tid etterpå. Dette har NSOs landsmøte sagt eit klart nei til, og meiner måte å få fleire studentar til å fullføre utdanninga er å gi alle studentar ei god nok studiefinansiering den tida vi er studentar ikkje som ein ekstra bonus etter at utdanninga er ferdig. Ved å la studentane konsentrere seg om studiane og i tillegg gi betre oppfølging, kan ein også forvente betre gjennomføring. Høyres studenterforbund fremma turbostipend til Høgre sitt landsmøte, som vedtok formuleringa: «Høyre mener det er problematisk at kun 40 prosent av norske studenter fullfører utdanningen på normert tid. Dette er helt i bunnen av OECD-landene. Høyre vil derfor endre studiefinansieringen slik at den i sterkere grad bidrar til at studentene fullfører et påbegynt studium på normert tid.» Vi har diskutert saken i Dagsrevyen, Politisk kvarter, DN, Khrono og diverse andre media denne perioden. Bodskapen var at heller enn å skulde på studentane, må politikarane ta ansvaret for den dårlege studiefinansieringa og mangelfull oppfølging i studiet. Les pressemeldinga her. 6 Ekspertgruppa for finansiering foreslo også å lønne institusjonane for avlagte gradar i tillegg til studiepoengsproduksjon. Dette forslaget er derimot NSO einige i, då vi trur det vil gi auka fokus på studentane si læring og samtidig redusere behovet for overbooking. Det er institusjonane som legg det viktigaste grunnlaget for at studentane skal fullføre utdanninga, difor er det institusjonane som må lønnast i ettertid ikkje den enkelte student. Sentio-undersøking om mobbing Sentio har gjennomført ein del undersøkingar på oppdrag av NSO og Universitas. Desse vil bli publisert utover våren. Her vil vi trekke fram resultata om mobbing, som viser at 1 av 11 studentar har opplevd mobbing (blitt mobba sjølv eller sett andre bli det). Vår reaksjon har vore at institusjonane har for dårleg apparat for å førebygge og dokumentere dette. Når mange verken har system for å registrere avvik, eller konkret handlingsplan for å motarbeide mobbing, trakassering og uønskt seksuell merkesemd, er det for dårleg. Studentar må også bli betre informert om kva rettar ein har, og kva tiltak institusjonane har. Det er ikkje ei ny problemstilling, og vi har overraska over omfanget som kom fram i undersøkinga. Board Meeting (BM) og Ministermøtet i Jerevan Den mai har ein delegasjon frå NSO deltatt på Board Meeting (BM) i Den europeiske studentorganisasjonen (ESU), som i vår var i Jerevan i Armenia. Her deltok Helge Schwitters, Anders Kvernmo Langset, Christine Svendsrud og Aengus Ó Maoláin. I tillegg deltok Bjørn-Anders Hind for å planlegge og gjere notat til NSO skal ha BM neste vår i Bergen. Vi fremma ein resolusjon mot turbostipend, og denne blei einstemmig vedtatt av ESUs Board Meeting. Det sender eit kraftig signal til den norske regjeringa om å droppe dette forslaget. Det har også blitt gjennomført val av nytt arbeidsutval (EC) og blitt vedtatt ei fråsegn frå europeiske studentar om framtida til Bolognaprosessen. I tillegg blei det blant anna vedtatt ein strategi for 6 Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 4

13 ESUs arbeid med menneskerettar og solidaritet, og Helge heldt ein presentasjon av NSOs planlegging av BM70 i Bergen, til svært god respons frå BM. Den mai skal NSO ved leiar også delta i den norske delegasjonen til Ministermøtet og det fjerde Bologna Policy Forum. Her skal blant anna eit communiqué om vidare retning for Bolognaarbeidet og nytt arbeidsprogram for dei neste tre åra bli vedtatt. Blant anna blir det diskusjon om moglegheita til å ta med lån og stipend til andre land, korleis betre kvaliteten og relevansen på læring og undervisning, kontakt med arbeidslivet og inkluderande utdanningssystem og strukturreformar i høgare utdanning. Utfallet av Ministermøtet og ESUs Board Meeting blir det orientert om munnleg i møtet. Sentralstyret Det første sentralstyret blei vald laurdag-søndag under NSOs landsmøte. Totalt 13 representantar og 10 vara ble vald, noko vi er godt fornøgde med, sjølv om det hadde vore enda betre om enda fleire hadde stilt. Vår oppleving er at valsystemet og prosessen fungerte slik den skulle, sjølv om det nok var litt frustrerande for kandidatane at valet ikkje var klart før søndags morgon. Det er ein lærdom vi må ta med oss til neste år. Det er elles verdt å merke seg at alle kvotane ble fylt opp. Sentralstyret tiltrer 1. juli, og frå då av vere landstyret sine arvtakarar. LS får under møtet moglegheit til å komme med sine tankar og erfaringar som de menier er nyttige for NSOs første sentralstyre. Vi viser til eigen sak om dette. Strategisamling i Den Haag med UHR-styret Leiar og nestleiar har deltatt på strategisamling med styret i Universitets-og høgskolerådet, i Den Haag i Nederland. Her besøkte vi blant anna den norske ambassaden, Leiden University College, og hadde møte om forskning og finansiering med UHR sin nederlandske søsterorganisasjon. I tillegg blei det tid til å museumsbesøk, feiring av kongens dag og vanleg styremøte. Representantskapsmøte i UHR Dette skal vere mai i Tromsø. Her har påtroppande leiar og nestleiar, Therese Eia Lerøen og Synne Grønvold, dagens nestleiar Alexander S. Løtvedt og leiar av Studentparlamentet ved UiT Noregs arktiske universitet, Daniel Hermansen deltatt. Therese hadde også ein presentasjon om studentane sitt perspektiv på internasjonalisering, globalisering og globale utfordringar. Utdrag frå presentasjonen ligg på NSOs blogg. 7 NSOs nye prosjekt Bokprosjektet, eit prosjekt som skal dokumentere studentrørsla si historie i Noreg, slik at framtidige tillitsvalde kan vite enda meir enn vi gjer i dag. Her har vi tilsett ein person i eit kort engasjement, i tråd med budsjettet som er avsett til prosjektet, og jobbar med å gjere intervju og samle inn bakgrunnsmaterialet som blir naudsynt for ein ekstern forfattar for å skrive historia. Alumnus-nettverket vil arrangere første alumnus-hending nokon gong, 12. juni i år. Målet er å knytte til oss gamle tillitsvalde som sit på verdifull erfaring, og som har lyst til å bidra også i framtida. Invitasjonane er sendt ut og vi håpar på godt oppmøte av rundt 100 stk her. 80-årsjubileet for studentrørsla vil bli feira til neste haust. Vi har fått booke aulaen ved Universitetet i Oslo, heilt gratis, og prosjektgruppa jobbar med å planlegge arrangementet. 7 Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 5

14 OPPSUMMERING AV NSO-ÅRET Sidan dette er siste rapport, legg vi med ei lita oppsummering av NSO-året: Først og fremst har dette året vore den store kampen om gratisprinsippet, og arbeid med stortingshøyringar, medieutspel og ein eigen «stopp skolepengar»-kampanje har i stor grad prega heile organisasjon sitt arbeid fram til juletider. Vi fekk stort gjennomslag for fleire studentboligar, totalt dobbelt så mange som snittet under den førre regjeringa. Det gjorde at vi kunne ta juleferie med tidenes tildeling på 2000 studentboligar og ingen skolepengar ei viktig og god prioritering av regjeringa og støttepartia. Dette er og har også vore eit veldig viktig fagpolitiske år, med både ny stortingsmelding om struktur i høgare utdanning, gjennomgang av finansieringssystemet og lanseringa av ein langtidsplan for høgare utdanning og forsking. Her har NSO jobba aktivt gjennom heile året for å få gjennomslag for våre innspel og sikre at resultatet blir til studentane sitt beste, og vi ser ut til å få ei strukturmelding veldig i tråd med NSOs politikk. Av andre konkrete gjennomslag i perioden vil vi også trekke fram stortingsvedtak om å gjeninnføre studentstyringa av samskipnadane, varsel om ei eiga stortingsmelding om utdanningskvalitet våren 2017, vedtak om at vi får Board Meeting til Noreg våren 2016, eit eige seminar om studentane si psykiske helse mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og gjennomslag for å behalde elev- og studentstyringa av Statens Lånekassen. Elles har perioden vore prega av arbeid med Post 2015 og den globale studentstemma, Studiebarometeret til NOKUT, produktivitetskommisjonen sin første rapport og utarbeiding av to politiske plattformar; ny mangfalds,- likestillings, og inkluderingspolitikk og ny forskingspolitikk. AU vil på slutten få takke alle tillitsvalde i organisasjonen for innsatsen gjennom året. Studentbevegelsen er akkurat så sterke som summen av norske studentar, og Landsstyret har gjort ein solid jobb i å styre organisasjonen gjennom eit omfattande studentpolitisk år. Vi ser fram til ei flott avslutning av LS-året saman med landsstyret og observatørar. Dette året hadde ikkje vore det same utan dykk! SØKNADER PÅ FOND BEHANDLET SIDEN SIST (INNVILGET BELØP) Frifond organisasjon UiO Studentkonferanse om utdanningskvalitet HiÅ Høgskolelekene avvist UiT Organisasjonskonsulentseminar HiSF Tett-på konferanse UiO Formøte til LM - avvist NMBU NMBU Avspark HiB 17. mai arrangement avvist Fond for seminarer og konferanser Ingen nye søknader siden sist. Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 6

15 Internasjonale erfaringsmidler NTNU Ombudskonferanse Atlanta avvist HiST Overlappstur TU Delft NTNU (HiG, HiÅ, HiST) Fusjonsprosjektet Lokale samarbeidsmidler STiNN Felles avspark for studentdemokratiene i Nord KURS HOLDT FOR MEDLEMSLAG BI Oslo Kurs om NSO U-nett Vest Kurs om frafall HiL Kurs om NSO HiOA Tillitsvalgkveld om NSO HiSF Kurs om frafall UiS Kurs om NSO På vegne av arbeidsutvalet i NSO, Helge, Alexander, Sondre, Therese, Kristian Anders Kvernmo Langset, leiar Vedlegg 1 til sak LS /15: Rapport arbeidsutvalget side 7

16 14 LS /15 Rapporter vedlegg VEDLEGG 2: RAPPORT KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen består per dags dato av: Helle Amalie Østensvik (leder) Jens Folland Eline Weidemann Stølan Anne Marte Holand Kjære landsstyre Kontrollkomiteen vil først takke dere for god støtte og godt samarbeid under landsmøtet. Dere var tilstede i salen når dere skulle, gjorde en kjempeinnsats som tellekorps, og hjalp til slik at vi klarte å gjennomføre alle valgene på rekordkort tid. Tusen takk!! Aktivitet hos kontrollkomiteen: Siden forrige rapport, datert 26. mars 2015, har kontrollkomiteen deltatt på landsstyremøte /2015 der Anne Marte, Eline og Helle var tilstede, og vi har deltatt på landsmøtet. Jens kunne dessverre ikke delta på møtene, men han var tilgjengelig på mail, og var en god støtte for resten av komiteen. For kontrollkomiteen besto ukene før landsmøtet av intens planlegging. Vi visste at vi ville få mye å gjøre, og at optimal utnyttelse av tid og ressurser derfor var avgjørende. I tillegg til å fordele ansvar for sakene som skulle opp, sørget vi for å diskutere oss igjennom flere av de mulige situasjonene og utfordringene som kunne oppstå på møtet. Dette resulterte i et planleggingsdokument på nærmere 40 sider. Vi dro ut til Lillestrøm onsdagen før LS4, for å planlegge ferdig og gjøre oss klare for helgens innsats. På LS4 ble det oppdaget mange feil i listen over delegater til landsmøtet. Det måtte lages en helt ny liste og dette førte dessverre til forsinkelser for dere og for oss. Kontrollkomiteen er fornøyd med gjennomføringen av landsmøtet med tanke på samarbeidet innad i komiteen, og hvordan komiteen evnet å utføre sine oppgaver ute i salen. I ettertid ser vi imidlertid at det er et behov for en presisering av hva som faktisk er kontrollkomiteens ansvar og oppgaver på landsmøtet. Vi kommer til å ha et evalueringsmøte med sekretariatet om dette før sommeren. Vi ba i år landsmøtet om å oppnevne to personer til fullmaktskomiteen som kunne avlaste oss under møtet. Det var Tommy Bjørnødegård (leder av NSOs faglige komité for økonomi- og ledelsesfag) og Simen Johnsrud (leder av NSOs faglige komité for helse- og sosialfag) som fikk denne tilliten. Vi er utrolig takknemlige for den gode jobben de gjorde. Gjennomføringen av valgene på landsmøtet gikk, slik vi ser det, nokså knirkefritt i år. Kontrollkomiteen og valgkomiteen har kommunisert godt gjennom hele perioden, og ansvarsfordelingen har vært tydelig. Dette gjorde at vi kunne føle oss trygge på at informasjonsflyten gikk som den skulle mellom komiteene og kandidatene som stilte til valg. Vi hadde to møter med kandidatene som stilte til arbeidsutvalget der vi informerte dem om hva som ville skje dersom de fem som ble valgt ikke klarte å internkonstituere seg. Vi ønsket å snakke med kandidatene om dette på forhånd slik at alle kunne være godt forberedt. I samråd med kandidatene ble vi også enige om at de skulle få valgresultatet i et eget rom, ikke ute i salen. Dette var for at man skulle kunne ivareta alle kandidatene på en best mulig måte. Etter at valgresultatet 2 sider

17 var blitt lagt frem gikk de som var valgt direkte til et annet rom for å lage et forslag til internkonstituering sammen med nyvalgt leder. For etterpå å tydeliggjøre at det er landsmøtet som skal godkjenne det nyvalgte arbeidsutvalget sitt forslag til internkonstituering valgte kontrollkomiteen i år å lese opp forslaget for så å spørre landsmøtet om de kunne godkjenne dette med akklamasjon. De kandidatene som har etterspurt sine stemmetall etter valgene som ble gjennomført på landsmøtet har fått dette tilsendt på epost. Når det gjelder stemmetallene fra ledervalget ble disse beklageligvis offentliggjort av sekretariatet. Dette skulle ikke ha skjedd. Kontrollkomiteen fikk en begrenset fullmakt til å redigere vedtektene. Vi kommer til å sette av tid til å gjøre dette før sommeren. Enn så lenge er det en midlertidig versjon som ligger ute på nettsidene til NSO. Kontrollkomiteen har ellers oppfylt sin rolle som kontrollerende organ i det daglige ved å lese sakspapirer til arbeidsutvalgets møter. På landsmøtet ble Sindre Dueland og Bjørn-Åge Nilsen valgt inn som nye medlemmer av kontrollkomiteen, velkommen skal dere være. Jens og Helle takker snart for seg og ønsker dere alle lykke til videre! Oslo, Helle A. Østensvik -- Jens Folland -- Anne Marte Holand -- Eline Weidemann Stølan Vedlegg 2 til sak LS /15: Rapport kontrollkomiteen side 2

18 16 LS /15 Rapporter vedlegg VEDLEGG 3: RAPPORT VALGKOMITEEN Valgkomitéen (VK) 2014/2015 ble valgt av landsmøte Valgkomitéen består av Gina Helstad, Jonas Østvik, Bjørn-Åge Nilsen, Axel Nerdrum og Tuva Wettland (komitéleder). Endring av valgprosessen VK har i løpet av året fått inntrykk av at mange i organisasjonen opplever valg i NSO som tøffe og stressende for de ulike kandidatene. Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene har vi vurdert om det er andre tiltak vi kunne iverksette for å minske stresset på kandidatene. En endring vi har gjort både med bakgrunn i dette, samt tidspress på valgkomiteen som tidligere år har vært under LM, er å flytte intervju og innstillingsprosessen for kandidater til AU og SST fram til uken før LM. Det betyr at frist for å stille til valg og bli vurdert av VK til disse vervene var tidligere enn før, og at AU-kandidatene måtte reise til Oslo for intervjuer. Tidligere har kandidatene fått innstillingen et kvarter før VK legger den fram for landsmøtet og kandidatene har vært nødt til å ta stilling til hvorvidt man ønsker å opprettholde sitt kandidatur innen kort tid for å være med på utspørring av AU-kandidater. Flere kandidater og tidligere valgkomiteer har påpekt at er en praksis som kan oppleves ubehagelig for kandidatene, og VK mistenker at dette kan være med på å heve terskelen for å stille til valg. Ved å flytte intervju- og innstillingsprosessen en uke fram, fikk kandidatene innstillingen i god tid før LM og mulighet til å fordøye den i litt mer skjermet omstendigheter. Tilbakemeldingene på dette har hittil vært utelukkende positivt av det vi har fått høre. Dersom noen i LS har innspill/tilbakemeldinger på dette til VK setter vi pris på en epost til slik at vi kan formidle dette til neste års VK. Informasjonsarbeid Endringene i valgprosessen og innføring av sentralstyret har ført til et større informasjonsbehov i organisasjonen enn normalt. Vi har søkt å etterkomme det behovet gjennom og jevnlig informere om hvor vi er i prosessen og hva som har skjedd siden sist på omtrent hvert arrangement vi har deltatt på. Videre har vi valgt å skrive to bloggposter på student.no. Oversikt over interne og eksterne møter komiteen har hatt: Intervjuer og innstillinger til AU og Sst Hele VK deltok på intervjurundene i Oslo fra Fra tirsdag til torsdag hadde vi intervju med kandidater til medlemmer i AU. Fredagen brukte vi til å ha intervju og mediecase med lederkandidatene. Lørdag og søndag fullførte vi vår vurderinger og laget en innstilling. VK vil understreke at organisasjonen skal være stolt av antallet og den faglige dyktigheten som bor i denne organisasjonen. Det var ikke en enkel vurdering å innstille på et AU og SST, men vi mener vårt grunnlag var godt basert på de referansesjekker, intervjuer, skriftlige oppgaver og mediecaser som ble gjennomført. Prosessen frem mot LS5 Frem mot LS5 besto valgkomiteens arbeid i å behandle kandidatskjemaer til leder i faglige komiteer, og på fredag under landsstyremøtet ble det holdt intervjuer med lederkandidatene som resulterte i VK sin innstilling. Innstillingen blie lagt fram på lørdag før valget. Dette var vårt siste møte som sittende valgkomité for organisasjonen, og aktuelle kandidater til påtroppende valgkomité deltok på møtet som overlapp. Sammen med oss i overlappen vil vi også ha ny medlemsrådgiver i sekretariatet. 2 sider

19 Vi ønsker å benytte anledningen til å takke for oss! Vi har hatt et veldig spennende, morsomt (og slitsomt) år, og er selv veldig fornøyd med det vi sammen i organisasjonen har fått til. Vi håper dere også er fornøyde med vår forvaltning av mandatet og ber om tilbakemeldinger på vårt arbeid på mail til dersom noe har konstruktiv kritikk/skryt man ønsker å formidle. Vi skal sørge for å videreformidle til de som tar over 1. juli Med vennlig hilsen Axel, Jonas, Gina, Bjørn-Åge, Tuva og Jenny (det nyeste mini-medlemmet av VK). Vedlegg 3 til sak LS /15: Rapport valgkomiteen side 2

20 18 LS /15 Rapporter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: RAPPORTER TILLITSVALGTE FAG- OG FORSKNINGSPOLITISK KOMITE (FFPK) Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Komiteen har siden landsmøtet ikke hatt interne møter. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: - Nina har deltatt i paneldebatt om effektiv læring på Læringsfestivalen, arrangert av NTNU i Trondheim 4-5 mai. - Anders i AU og leder har sammen skrevet en kronikk om innovasjon i utdanningen, med utgangspunkt i den nye politikken i Forskningspolitisk plattform: Arbeid med mandatet: Komiteen har jobbet med politisk dokument om studiekvalitet og indikatorer, og har oversendt dette til AU. Komiteen har hatt dialog med AU om innstilling av dokumentet fram mot LS5. Andre aktuelle saker og problemstillinger: Ingen spesielle. Det henvises til komiteens rapport til Landsmøtet for utfyllende informasjon om arbeidet i løpet av året. Ved spørsmål til komiteens arbeid i kan FFPK kontaktes hele tiden, døgnet rundt, på Vi ønsker å takke organisasjonen for godt samarbeid og gode diskusjoner i året som har gått, og især med AU som vi har hatt et tett samarbeid med. Videre ønsker komiteen å ønske organisasjonen lykke til med overgangen fra Landsstyre til Sentralstyre. På vegne av komiteen, Martin Fredheim (leder) VELFERDS- OG LIKESTILLINGSPOLITISK KOMITÉ (VLPK) VLPK 2014/2015 består av: Tord Øverland (leder) Kaia Marie Rosseland Anne Finstad Tor Sivertsen Prestegård Synne Arnesen Jenseg Oversikt over interne møter komiteen har hatt: Komiteen har ikke hatt noen interne møter siden sist. Oversikt over eksterne møter eller konferanser komiteen har deltatt på: Leder og Anne Finstad deltok på Landsmøte til NSO. Arbeid med mandatet: Komiteen har dessverre ikke arbeidet tilstrekkelig dette året. Mye av dette skyldes at komiteen hovedsakelig har bestått av fulltidstillitsvalgte. Dette har gjort det vanskelig å møtes. Vi jobber nå 4 sider

21 med et overlappsnotat til ny VLPK, samt et fagnotat om psykisk helse som kan brukes i forbindelse med revidering av velferdspolitisk plattform. Andre aktuelle saker og problemstillinger: Vi i VLPK vil takke for oss, og ønske LS lykke til med det siste LS-møtet INTERNASJONAL KOMITÉ (IK) Kjære landsstyre i NSO! Tiden siden forrige rapport og LM har vært en periode med lite aktivitet fra komiteen sin side. Dette skyldes at jeg (Oda) som sikkert flere av dere har begynt å merke eksamensstresset. Det blir derfor en kort rapport fra oss denne gangen. Siden sist har komiteen arbeidet litt med mandatet vårt, og på det området ligger vi godt an. Vi har også avholdt et skypemøte, hvor vi snakket om blant annet neste og siste arbeidshelg for den sittende komiteen, og arbeidet med å definere studiekvalitet FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER (FSAT) Oversikt over interne møter Felles studieadministrativt tjenestesenter har hatt: Styremøte, 23. april her møtte Kristian Myhre Dialogmøte Kunnskapsdepartementet, 24. april her møtte Kristian Myhre Arbeid med mandatet: Felles Studieadministrativt Tjenestesenter har siden sist hatt et styremøte og et dialogmøte med KD. På sistnevnte møte ble FSATs rolle i strukturdebatten et naturlig tema. Det er særlig to områder ved FSATs drift som vil bli påvirket ved en fusjon mellom to (eller flere) institusjoner, nemlig teknisk og økonomi. Og fusjonere databaser med flere tusen studenter og ansatte er et omfattende og krevende arbeid, og vil trolig føre til en vesentlig omprioritering av arbeidsoppgaver. Videre vil dagens finansieringsmodell, hvor institusjonene betaler mindre jo flere studenter de har, naturlig nok påvirke FSAT økonomisk. Et annet viktig punkt i dialogen med KD, og sektoren for øvrig, er hvorvidt FSAT skal videreføres som et 1-4.(4)-foretak eller om FSAT skal bli et selvstendig forvaltningsorgan. Om jeg får lov til å dele mitt eget synspunkt med LS mener jeg mener vi bør være varsomme med å gå for raskt frem. Jeg viser til Felles Studentsystem (FS) sin årsrapport fra 2013: Kunnskapsdepartementet samarbeider med FS og med Samordna opptak om en ny og en mer formalisert organisasjonsform som 1-4.(4)-foretak under universitets- og høyskoleloven. Den nye organisasjonen vil muliggjøre en mer helhetlig systemforvaltning, langsiktig planlegging, redusert risiko og mer effektiv ressursutnyttelse. Et mulig framtidig 1-4.(4)-foretak vil ogsa gi en mer robust organisasjon for plassering av andre systemer og studieadministrative fellestjenester. En eventuell samorganisering gir ogsa anledning for a klargjøre grenseflaten mellom FS/SO, KD som eier, FS-institusjonene, og UiO som vertsorganisasjon. Dette er helt nødvendig etter at antall FS-institusjoner na er oppe i hele 54, mens dagens organisering er etablert for godt under halvparten. (Årsrapport Felles Studentsystem, s.2). Vedlegg 4 til sak LS /15: Rapporter tillitsvalgte side 2

22 Det er med andre ord etablert både en forventing og et ønske om en organisering slik vi i dag, endelig, har fått på plass. Jeg understreker at overgang til å bli et selvstendig forvaltningsorgan er en diskusjon som ligger noe frem i tid. Hva som derimot haster er å sørge for en strategisk posisjonering av FSAT, og tilhørende grenseflater, ut mot andre tekniske aktører i UH-sektoren. Arbeidet med en langsiktig, 5-årig, strategi er iverksatt med tilhørende fremdriftsplan. Fra et driftsperspektiv er det gledelig at FSAT er blitt enige om en driftsavtale med USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) v/ UiO. Her blir blant annet personvernsopplysninger hensyntatt. Avtalen sikrer en forutsigbarhet hva gjelder drift og kostnadene knyttet til dette. Det har vært en krevende prosess da avtalen mildt sagt er innholdsrik. Andre aktuelle saker og problemstillinger: Som jeg har vært inne på i tidligere rapporter har navn på den nye organisasjonen vært et viktig tema for de ansatte og styret. Det har derfor pågått et arbeid med nytt navn med involvering av ansatte. Det er viktig at navnevalget gjenspeiler den store bredden som finnes i dagens tjenestesenter. Navnet Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) stammer fra KD selv fra da tjenestesenteret ble formelt opprettet. Et navn har kommet opp i prosessen, og som vi studentrepresentanter i FSAT stiller oss bak, er Senter for utdannings-, forsknings- og opptakssystemer // CERES (Centre for Enrollment, Research and Education Systems). Dette er et navn som også skårer best på de, totalt, ni kriteriene som er lagt til grunn for et navnevalg. Vennlig hilsen Hogne Ulla Studentrepresentant, Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) STYRET I LÅNEKASSEN Perioden i Lånekassens styre har vært svært sammensatt, og jeg vil her gi en kort sammenfatning av styrets og studentrepresentantenes arbeid. Representantene omtales som representanter fra de organisasjonene de hører til, men formelt sett er de brukerrepresentanter oppnevnt av KD etter anbefaling fra organisasjonene. I perioden har følgende representert NSO i Lånekassens styre: Kristian Myhre (NSO) Personlig vara: Alexander Løtvedt (NSO) Dessuten har følgende vært elev- og studentrepresentanter i Lånekassens styre: Madeleine Mowinckel (ANSA) Personlig vara: Maja-Kristine Forsbakk Thomassen (EO) LØFT-programmet Tidlig i perioden ble den siste store hovedleveransen av Lånekassens LØFT-prosjekt (Lånekassens moderniseringsprosjekt) produksjonssatt, og LØFT-programmet har i etterkant av dette blitt avsluttet. Dette markerte slutten på en prosess som har gått siden 2003, da stortingsmeldingen «Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning» (St.meld ). Dette skrev NSO en artikkel om på sine nettsider: Vedlegg 4 til sak LS /15: Rapporter tillitsvalgte side 3

23 Regelverksprosessen NSOs representant i styret har fulgt prosessene med utarbeidelse av forskrifter for tildeling og tilbakebetaling av utdanningsstøtte i alle deler av prosessen. Siden Lånekassen jobber med forskriftene i to år før de blir vedtatt av Kunnskapsdepartementet er det til enhver tid mange forslag å forholde seg til, i tillegg til styringssignaler fra departementet. Her har det vært nødvendig å vurdere hvert enkelt forslag ut fra hvordan det bidrar (eller ikke bidrar) til en bedre utdanningsstøtteordning og til å oppfylle Lånekassens formål, definert i Lov om utdanningsstøtte, og hvordan de enkelte forslagene berører Lånekassens administrasjon. Rentefastsettelse Rentenivået på lån fra Lånekassen regnes ut på bakgrunn av tall fra Finansdepartementet, og gjøres av Lånekassens administrasjon etter delegert myndighet fra styret. Dette inkluderer også rentepåslaget på 1,25 % (1 % før nyttår). Elev- og studentrepresentantene har i perioden ment at rentepåslaget har vært unødvendig høyt for å dekke utgiftene knyttet til drift av Lånekassens administrasjon, og har derfor levert protokollmerknader om dette hver gang styret har behandlet rentefastsettelser. Fremtidig styring av Lånekassen Styret ble i februar gjort oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet vurderte å legge ned styret i Lånekassen. Både NSO og NSOs representant i Lånekassens styre reagerte sterkt på forslaget, som gikk ut på å ivareta studentmedvirkningen i et eget brukerråd der brukerrepresentasjonen i dag skjer i Lånekassens styre. Sammen med EO og ANSAs representanter med flere ble det gjennomført et møte i Lånekassens lokaler. I etterkant av dette møtet ble det klart at Kunnskapsdepartementet ikke ville gå videre med forslaget, som statssekretær Bjørn Haugstad offentliggjorde fra talerstolen på NSOs 5. landsmøte. Alt i alt har perioden vært sammensatt og interessant, og NSOs styremedlemmer ønsker å takke både NSO og Kunnskapsdepartementet for tilliten til å sitte i dette sentrale vervet i landets største studentvelferdsorganisasjon. For NSOs styremedlemmer Kristian Myhre Vedlegg 4 til sak LS /15: Rapporter tillitsvalgte side 4

24 22 LS /15 Rapporter vedlegg 5 1 VEDLEGG 5: RAPPORT INTERNATIONAL STUDENTS UNION ISU REPORT The International Students Union of Norway (ISU) is an independent, democratic, non-profit, nonpartisan organization run for and by international students. ISU is committed to the social, academic and political interests of all international students studying in Norway. ISU s national administration is located in Oslo. ISU member organizations are located at 27 institutions of higher education around Norway: ISU Bergen University, ISU Oslo University, ISU Stavanger University, ISU Tromsø University, ISU Trondheim University, ISU Agder, ISU NHH Bergen, ISU NLA Bergen, ISU Bodø, ISU Narvik, ISUHiOA Oslo, ISU NMBU, ISU BI Oslo, ISU Telemark, ISU OIBC Oslo, ISU HLT Oslo, ISU Nord Trøndelag(HiNT), ISU Harstad (HiH), ISU HiOAKjeller, ISU MF Oslo, ISU Volda, ISU Ålesund, ISU Gjøvik, ISUDrammen, ISU Kongsberg, ISU Hønefoss and ISU Vestfold. ISU is in partnership with NSO, ANSA, Spire&UngInfo and has membership status with SAIH & LNU. ISU Norway currently has 27 active and vibrant local branches, the Board is working on developing,supporting and advising the local branches MARCH 15 TH -MAY 4 TH This is a very short report because of the Easter break. We have added what has been done from January 1 st and until march 15 th as well. After Easter ISU Norway have been present with Rikke Andersen as observer on NSO s Landsmøte. ISU have also been present as delegates at Barne og Ungdomstinget (BUT) with SIlje Willumsen for LNU and Rikke Andersen at SAIH s annual meeting in april. Gagan Chabra was also at the SAIH Annual meeting and got elected into the National Council of SAIH. Once again it was good for international students to be able to make their vote count in SAIH. SAIH made it possible by spontaneously translating the whole weekend into English. ISU Norway had their second Leadership Meeting at the University of Oslo on the 1 st -3 rd of march. A big thank you to ISU UiO for making a great weekend. Also a big thank you to the Studentparliament of UiO presence with Knut Frydenlund as both speaker and chairman on Saturday. Thank you to Kristine Liodden for chairing for us on Friday and Sunday. During the meeting a resolution for supporting the Guidelines to Protect Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict was adopted. Political Vice President from SAIH Emilie Larsen Ørneseidet introduced the topic of military use of educational institutions in conflict situations for the delegates. It was discussed how to create awareness on discrimination of Iranian Students in Norway on a local level. Also continuity and improved contact with between National and Local level, Merging of several institutions and how to handle those processes for ISU Local Branches and a possible September camp to get a good start of the semester in august were topics in other debates during the weekend. At the Leadership Meeting we had a visitor from Finland. Prabesh Khatiwada is an international student in Finland and would like to start something similar to ISU in Finland. Prabesh Khatiwada is from Nepal. He showed a lot of courage to come to Norway and be with us without knowing 3 sider

25 anyone in the organization with the worries of what is happening in Kathmandu with family and friends. In Norway there are many Nepalese students who live with similar worries. Some ISU local branches among others Gjøvik, Volda, Narvik and Telemark have been active in collecting money to Nepal. On Saturday night participants in the meeting held 1 minute of silence together for Nepal. Prabesh Khatiwada talked words of despair but also words of feeling of hope and care that Nepal is the center of. On Sunday the 3 rd of May ISU Leadership Meeting elected a new 1 st Vice President. There were 5 candidates and big competition for the position. We are very happy to Welcome Abraham Robert Vysocky to the team and to ISU Norway PREVIOUSLY - JANUARY 15 TH TO MARCH 15 TH In Connection with ISFIT LS3 for NSO and SAIH s national council meeting was located in Trondheim. ISU was presented in both meetings by the National President and the Vice President of Welfare and Academic. In the same connection the National President stayed in Trondheim to work with the Local Branch in Trondheim. ISU Trondheim has faced challenges with funding and continuity after they changed the whole board last summer. The National President assisted ISU Trondheim to work on some of the challenges. On February 17 th Mai-Liis Jullinen 1 st Vice President of ISU Norway faced some changes in her life situation. In the future she won t be able to put the required effort in the work in ISU Norway. She resigned from her position as the 1 st Vice President. To replace her there will be held an election for the position at Leadership Meeting2 in Oslo on the Of May. Mai-Liis have done a good job for ISU especially on planning Leadership meeting 1 (LM1) in Bergen. On February 20 th -22 nd ISU Norway had the first of 2 Leadership Meetings in Bergen. ISU UiB and ISU NHH worked together on hosting the 26 delegates from Higher Education institutions all over Norway. The theme of the Leadership meeting was local cooperation with the International Office, the student parliament, SAIH Bergen and ESN Bergen. Fundraising for activities, Local Branch activities and challenges and organizational for ISU Norway was also on the program. You can read the blog from the Leadership Meeting at A big Thank You to ISU UiB and ISU NHH for a well arranged weekend. During the Leadership Meeting it was discussed how to best put forward constitutional changes for the construction of the national board best for the National Assembly in October The 3 previous National Boards have tried to change 1 of the national board positions 3 years in a row. The National Board today agrees that the structure of the positions in the National Board can be made better to fit the needs of the organization. The delegates at the Leadership Meeting decided to set a committee of 11 individuals from the National and Local boards of ISU Norway to work with changes in the constitution of ISU Norway. The work of the committee will be discussed and voted over by the National Assembly in October In the beginning of March the Global Talent week was held. ISU Norway had a stand at the global career fair where it was possible to meet and talk to the Vice President of Public Relations. ISU have been presented at the NSO Spring conference about quality in education. Doing the weekends we got the opportunity to be involved with the work of the international committee (IK) of Vedlegg 5 til sak LS /15: Rapport International Students Union side 2

26 NSO with quality in education and internationalization. ISU also had representatives at SAIH s winter camp and SIU s internationalization conference. On SAIH s camp the increased effort for inclusion of international students both locally and nationally in SAIH has started to show an effect. It has made it possible for international students to be active in SAIH both locally and nationally. On the winter camp the whole program was in English and a large number of international students from different SAIH local chapters were present. It has also showed in closer cooperation s between the local chapters of SAIH and ISU Local branches for cultural events SUMMARY After Easter ISU Norway have been busy representing ISU and be available in the elections of partner organizations and planning Leadership Meeting 2 in Oslo. The weekend was very successful and the the organization come out stronger. We are looking forward to welcome Abraham Robert Vysocky and get him introduced to the team. A big thank you to everyone involved to make the Leadership meeting 2 a great weekend. Rikke Andersen National President of ISU Norway Phone: Vedlegg 5 til sak LS /15: Rapport International Students Union side 3

27 25 LS /15 Rapporter vedlegg VEDLEGG 6: RAPPORT STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH) ORIENTERING FRA SAIH TIL LS5 Helgen april fant Årsmøtet i SAIH sted på KG (Kristelig Gymnasium). Her ble blant annet ny politisk plattform vedtatt, samt en oppfølging av årets kampanjetema på Vest-Sahara. Nytt Styre ble også valgt, og neste periode vil SAIH ledes av Nichlas Poulsen (leder), Martine Jahre (organisatorisk nestleder) og Inga Marie Nymo Riseth (politisk nestleder). I tillegg ble SAIH- Hedmark formelt tatt opp av SAIH som vårt 11 lokallag. Med økt støtte fra norske studenter valgte årsmøtet at Swaziland blir et nytt prosjektland for SAIH, og vi skal nå starte å samarbeide med studentbevegelsen her. Les en større oppsummering fra helgen her. Vårens SAIH-kampanje omhandlet okkupasjonen av Vest-Sahara og ble lansert i Oslo 13.april på Kulturhuset. Kampanjeuka ble videre en knallsuksess med rekord i antall arrangementer i regi av lokallagene. Les denne oppsummeringen. SAIH hadde sammen med Støttekomiteen for Vest- Sahara et møte med UD mandag 27.april om tematikken. Tidligere i April dro lokallagsaktivistene Thea Njasstad (SAIH-Bergen) og Martine Jahre (SAIH- Blindern) til de okkuperte områdene. De laget blant annet en kort dokumentarfilm fra reisen som dere kan se her, og fikk denne kronikken på trykk i Aftenposten i forbindelse med reisen. Det er mye framgang i det politiske arbeidet på fjorårets politiske kampanje på urfolks rettigheter og Oljefondet, og hovedkravet er i ferd med å bli realisert, les denne nyhetssaken for en oppdatering. I tillegg, sammen med 10 andre organisasjoner hadde vi tirsdag 28.april denne kronikken på trykk i Aftenposten. Emilie var også på høring i finanskomiteen på Stortinget 4.mai og innspillet fra SAIH kan høres fra her. Torsdag 28. mai kl.16:00-18:00 har SAIH, sammen med Flyktninghjelpen og Redd Barna, tatt initiativ til et større sivilsamfunnsarrangement på Ingeniørenes Hus i Oslo. Arrangementet vil omhandle «utdanning under angrep», og det ser ut til at vi får Gordon Brown, Leila Zerrougui, og forhåpentligvis forsvarsministeren på deltakerlisten. Vi ønsker oss også et godt oppmøte fra norske studenter, så hold av datoen! Vi håper på et videre godt samarbeid med NSO! Med vennlig hilsen, Jørn Wichne Pedersen Kristoffer Kinge Emilie Larsen Ørneseidet 1 sider

28 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS /15 Gjelder Protokollsaker Vedlegg til saken: 1. Protokoll landsstyremøte /15 (kun elektronisk) 1 2. Protokoll landsmøte (kun elektronisk) 2 3. Protokoller arbeidsutvalget (kun elektronisk) 3 PROTOKOLLSAKER FORMÅL Godkjenne protokollene fra landsstyremøte /2015 og landsmøte , samt ta arbeidsutvalgets protokoller til orientering. SAKSPRESENTASJON For å spare papir og porto er protokollene ikke utskrevet, men heller gjort tilgjengelig elektronisk på student.no. Utskrevne protokoller kan imidlertid fås ved henvendelse til VURDERING Arbeidsutvalget har ingen merknader til protokollene. INNSTILLING Protokollen fra landsstyremøte /15 godkjennes. Protokollen fra landsmøte godkjennes. Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU27-14/15 til AU30-14/15, tas til orientering. 1 Protokoll LS4-14/15: 2 Protokoll LM5 2015: 3 Protokoller AU27-14/15 til AU30-14/15: LS /15 Protokollsaker 1 sider

29 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS /15 Gjelder Økonomirapport Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2015 ØKONOMIRAPPORT FORMÅL Orientere landsstyret om organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling. SAKSPRESENTASJON Vedlagt ligger økonomirapport for 1. kvartal 2015, med kommentarer til postene. VURDERING Økonomirapporten viser et underskudd på ca. kr 1,6 mill. før fond. Dette er noe høyere enn forventet for denne perioden. I hovedsak skyldes dette at vi har fått inn noe mindre i driftsstøtte i 1. kvartal enn beregnet. Fristen for innbetaling var 15. mars, men det var flere som ikke hadde betalt innen denne fristen. På utgifter er det største avviket på postene 8. Landsstyremøter (høyere enn budsjettert) og 11.4 Vårkonferansen (lavere enn budsjettert). Kommentarer til de ulike postene følger etter økonomirapporten i vedlegg 1. Vi vil samtidig oppfordre om å sende inn spørsmål angående økonomi på forhånd, slik at arbeidsutvalget kan gi dere best mulig svar. INNSTILLING Økonomirapporten tas til etterretning. LS /15 Økonomirapport 1 sider

30 28 LS /15 Økonomirapport vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: ØKONOMIRAPPORT Økonomirapport 2015 Regnskap 1. kvartal Budsjett 1. kvartal Budsjett 2015 Regnskap 1. kvartal 2014 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Trykksaker Effekter Webside/intranett Analyser/utredninger Øvrig informasjonsmateriell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie/felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon sider

31 29 Økonomirapport 2015 Regnskap 1. kvartal Budsjett 1. kvartal Budsjett 2015 Regnskap 1. kvartal Reiser inn- og utland Reiser innland Reiser utland ICWG Interne seminar Organisasjonskurs UHR Landsstyremøter/sentralstyremøter Landsmøte Komiteer Politiske komiteer Faglige komiteer KK, VK, VTK og PPK Konferanser Avspark Høstkonferansen Ledersamlinger (inkl. vinterkonferanse i 2014) Vårkonferansen Temamøter/seminarer Regionmøter Frifond Diverse kostnader Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Fond Fond for utredninger Fond for kampanjer og aksjoner Fond for seminarer og konferanser Fond for internasjonale erfaringsmidler Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Fond for alumnus og historieprosjekt Fond for arrangering av BM i ESU Resultat Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 2

32 30 EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Resultat Sum opptjent egenkapital Bundet egenkapital Fond Disponert Sum bundet egenkapital Sum egenkapital GJELD Balanse Norsk studentorganiasjon Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 3

33 31 8 FORKLARING TIL BALANSERAPPORTEN PER 31. MARS EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer er krav på penger som er inntektsført på regnskapet, men som ikke er innbetalt fra skylder ennå. Andre kortsiktige kundefordringer: Forskuddsbetalt serviceavtaler/leie/reiser etc. (kr ). Utbetalt depositum, lån, forskudd reiser og lønn (kr ). Renteinntekter som er beregnet, men ikke bokført i banken (kr ). Bankinnskudd, kontanter og lignende er saldo på våre ulike bankkonti (kr ), samt depositumskonto for Holbergsgate 1 (kr ) og bankgaranti hos Diners (kr ) EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital er opptjent egenkapital etter tidligere opptjente resultater. Bundet egenkapital er en del av NSOs egenkapital som er avsatt til ulike fond. I perioden er det disponert kr fra NSOs fond. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld er kostnader som er regnskapsført, men som ikke har forfalt til betaling ennå (altså ikke betalt). Skyldige offentlige avgifter: Forskuddstrekk i mars, men som ikke betales før i mai (kr ). Skyldig arbeidsgiveravgift for mars, men som ikke betales før i mai (kr ). Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger som er opptjent i 2014/2015, men som normalt ikke utbetales før året etter opptjening (kr ). Annen kortsiktig gjeld: Skyldige feriepenger, opptjente feriepenger i 2014/2015 som normalt utbetales i juni 2015/2016 (kr ). Avsetning til påløpende kostnader som bl.a. reiseoppgjør/utlegg for AU/ansatte, pensjonsavtale KLP, frifondmidler, revisjon etc. (kr ). Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 4

34 32 41 KOMMENTARER TIL ØKONOMIRAPPORT FOR 1. KVARTAL INNTEKTER 1. Driftsstøtte Selv om fristen for innbetaling av driftstilskudd for vårsemesteret var 15. mars, var det fortsatt noen som ikke betalte innen denne dato. Påminnelse til disse er blitt sendt. 2. Statstilskudd Søknad om statstilskudd for 2015 ble sendt innen søknadsfristen som var 15. mars. Normalt får vi svar på denne i juni/juli, og dermed ikke overført noe tilskudd før dette. 3. Andre inntekter Dette er frifondmidler som ikke ble brukt i fjor og som da har blitt overført til Søknad om frifondmidler for 2015 er sendt og godkjent, men vi har ikke fått vite hvor mye vi får i støtte ennå UTGIFTER 4. Informasjonskostnader 4.3 Webside/intranett er for support/serviceavtale 1. kvartal Dekode Interaktiv. 4.4 Analyser/utredninger er to undersøkelser gjennomført av Sentio i samarbeid med Khrono. 4.5 Øvrig informasjonsmateriell er medlemskontingent Norsk kommunikasjonsforening. 5. Personalkostnader 5.1 Lønnskostnader er inkl. overtid og påløpende feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er det utbetalt kr (ca. 241 t inkl. timer tatt ut i avspasering) for overtidsarbeid (for overtidstimer i desember-februar i forbindelse med blant annet BM, ledersamlinger, kursgruppesamling og LS3). 5.3 Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet iht. særavtale samt månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene. 5.6 Andre personalkostnader Er mat i forbindelse med kveldsarbeid, gaver/avslutning for sluttede samt sosiale aktiviteter/velferd for kontoret. 6. Kontordrift 6.1. Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem Frankeringsmaskin Innkjøp kontor- og datautstyr Reparasjoner og vedlikehold etc Adm. støttesystem er vedlikeholdskostnader ACOS websak for 1. kvartal. Innkjøp kontor- og datautstyr er bl.a. 7 PCer og 8 skjermer + div. tilbehør (kr ), nye banner med NSO-logo (kr 4 700), Stream software (kr 3 800) og transportkasse til talestol (4 600). Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 5

35 Reparasjoner og vedlikehold er bl.a. spamfence 1 år (kr ), vedlikehold/support regnskap- og lønnssystem for hele året (kr ), kringkastingsavgift tre TVer 1. halvår (kr 4.135) og Symantec antivirus for 3 år (kr ). 6.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader på kopimaskinen 1. kvartal (kr ), kopipapir (kr 3 400), serviceavtale (kr ), samt avtale med Kopinor for 2015 (kr 4 700). 6.5 Telefoni og porto etc. Telefoni Internett Porto Husleie/felleskostnader Her ligger vi noe under budsjett. Dette skyldes at vi hadde betalt for mye på felleskostnader i 2014 og fikk tilbakeført ca. kr På utgifter er det kr i husleie og kr på renhold for 1. kvartal Kontingenter/tilskudd ESU LNU - Arbeidsgiverorganisasjon (Virke) Annet 760 Medlemskontingenten til ESU ble nesten kr dyrere enn budsjettert pga. høy valutakurs. Kontingenten er på euro per år. Kostnadene på annet er medlemskontingent til FN-Sambandet. 6.9 Revisjon Her står vi foreløpig med en inntekt på kr Dette pga. differanse mellom det som ble avsatt til revisjon 2014 og det som vi ble fakturert for til slutt. 7. Reiser inn- og utland 7.1 Reiser innland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser, medlemslagsbesøk etc. for AU, sekretariat eller andre som reiser på vegne av NSO. Eks. på dette i 1. kvartal er NOKUTkonferansen, internasjonaliseringskonferansen og organisasjonskonsulentsamling, alle tre i Tromsø, samt diverse besøk/foredrag hos medlemslag. Vi har hatt en del ekstrakostnader her pga. streiken i Norwegian i mars, og har måttet bestille nye og dyrere billetter med andre flyselskap, i tillegg til at vi ikke fikk refundert hele beløpet på de billettene som ikke ble brukt. 7.2 Reiser utland Dette er reiser/deltakeravgift til blant annet: BM Baku nov./des (reiseregning levert etter at regnskapet for 2014 var avsluttet) PL4SD/Eurostudent Wien i februar. ESC i Riga i mars Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 6

36 ICWG Reiseutgifter for internasjonalt ansvarlig til seminar i Zimbabwe januar og til Regional ministerial conf. I Paris februar. 7.4 Interne seminarer Dette er kostnader i forbindelse med seminar for Info/politikk-gruppa januar (kr ) og planseminar for hele kontoret januar (kr 7.720). I tillegg er det inntektsført ca. kr på studietur AU. Det ble avsatt kr på regnskapet for 2014 til studieturen til AU, som egentlig skulle vært gjennomført høsten 2014, men som ble utsatt til februar Kostnadene ble på ca. kr og dermed mindre enn det som var avsatt. 7.5 Organisasjonskurs Dette er i hovedsak utgifter i forbindelse med kursgruppesamlingen som ble avholdt januar, samt kurs avholdt for seks av våre medlemslag. 7.6 UHR Dette er utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet og som skal faktureres videre til UHR. Inntekt for dette vil bli ført på post Landsstyremøter/sentralstyremøter Dette er kostnader i forbindelse med LS3 som ble arrangert i Trondheim i februar. Rammebudsjett 2015, vedtatt av LM, hadde en ramme på kr på denne posten totalt for LS økte denne posten med kr når de vedtok spesifisert budsjett på LS2, dette for å kunne arrangere LS3 i Trondheim. Det interne budsjettet som var satt for dette møtet var opprinnelig på kr (arrangert tilsvarende som LS2 i november 2014) og med økningen fra LS ble totalsummen på budsjettet for LS3 på kr Nå viser regnskapet at det er brukt ytterligere kr mer enn dette. Noe skyldes at Thon hadde skrevet feil i kontrakten og kun ført opp enkeltrom. Dette førte til at hotellet som alle opprinnelig skulle bo på ikke hadde nok rom og vi måtte derfor flytte flere over på to andre hoteller, samt at flere fikk enkeltrom i stedet for dobbeltrom. I tillegg er reiseutgiftene økt med ca. kr Regnskapet er fordelt slik: Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Komiteer 10.1 Politiske komiteer FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite - IK - Internasjonal komite Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 7

37 Faglige komiteer FKHS - Helse- og sosialfaglige utd FKHF - Historisk-filosofiske fag FKJ - Juridiske fag FKK - Kunstfag - FKLU - Lærerutdanning og utdanningsvitenskap FKMO - Medisin og odontologi FKR - Realfag FKSV - Samfunnsvitenskapelige fag FKT - Teknologiutdanning FKØL - Økonomi- og ledelsesfag KK, VK, VTK og PPK KK 495 VK VTK Her har VTK brukt mer enn budsjettert (kr 5 000). Det er budsjettert med kun et møte til denne komiteen, slik som tidligere år, men i tillegg til innstillingsmøte i Oslo så møttes VTK også i forbindelse med LS3 i Trondheim. 11. Konferanser 11.3 Ledersamlinger Utgifter i forbindelse med ledersamlingene som ble arrangert i Ålesund januar (kr ) og Oslo mars (kr ). Regnskap for samlingene er fordelt slik: Ålesund Oslo Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Vårkonferansen Dette er kostnader i forbindelse med vårkonferansen som ble arrangert mars i Oslo. Regnskap for konferansen er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. 395 Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Konferansen ser ut til å bli en del rimeligere enn budsjettert, men det er fortsatt en del som ikke har sendt inn reiseregning så det kan komme noen kostnader på dette også i april Temamøter/seminarer Dette er kostnader i forbindelse med møte med skandinaviske studentorganisasjoner i februar, samt et gavekort for foredrag om styring og ledelse på kontoret. Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 8

38 Regionmøter Regionmøtene ble arrangert i forkant av landsmøte og ble avholdt i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Vi ligger foreløpig tett oppunder budsjettet på kr , men det kan fortsatt komme kostnader her i april. Regnskap for regionmøtene er foreløpig fordelt slik: Reiseutgifter Overnatting Diettkostnad Diverse kostnader Frifond UiS kampanje "lys i mørket" HiØ kickoff UiS organisasjonsseminar februar Diverse kostnader Dette er i hovedsak kostnader for stillingsannonse på Finn.no (kr ) vedr. ansettelse av ny organisasjonsrådgiver (medlemskontakt). 15. Fond 15.3 Fond for seminarer og konferanser Støtte til UiA for oppstartseminar 2015 i Aalborg Fond for internasjonale erfaringsmidler NHH Studietur Brussel januar UiA Internordisk Studentmøte UiS studietur Dublin januar Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Støtte til NPH-konferansen (kr ) samt til formøter før LS Fond for alumnus og historieprosjekt I forbindelse med alumnusarbeidet har det vært tre samlinger for styringsgruppen og det er brukt kr på middag på disse samlingene. I tillegg er det honorar (kr ) til historiestudent som jobber med å få oversikt over kildemateriale som kan brukes som grunnlag til å skrive en faglig historiebok. Vedlegg 1 til sak LS /15: Økonomirapport side 9

39 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS /15 Gjelder Økonomireglement Vedlegg til saken: 1. Forslag til revidert økonomireglement ØKONOMIREGLEMENT FORMÅL Revidere Norsk studentorganisasjons (NSO) interne økonomireglement. SAKSPRESENTASJON Arbeidsutvalget (AU) ønsker å ta opp økonomireglementet til revidering med den hensikt å gjøre noen endringer av større karakter. De to endringene vi vil sette størst fokus på er lønnsnivået til arbeidsutvalget og pensjonsavtalen for arbeidsutvalget. En annen endring vi ønsker å gjøre gjelder diettgodtgjørelsen ved reiser for våre tillitsvalgte. Det ble vedtatt å kutte ,- i budsjettet for reiser inn- og utland fra Det foreslås derfor å kutte noe i diettsatsene for reiser innlands, for at budsjettkuttet ikke skal få for store konsekvenser for vår reiseaktivitet. VURDERING De to endringene som arbeidsutvalget foreslår må sees i sammenheng. Arbeidsutvalget ønsker å gjøre pensjonssparingen om til et privat anliggende, og noe medlemmet selv må ta initiativ til. Grunnen til dette er at det ikke er mulig å operere med ulike pensjonsløsninger i samme organisasjon. Vårt sekretariat har i dag en avtale som ikke er likelydende som arbeidsutvalgets, det foreslås derfor å fjerne bestemmelsen om at inntekt skal pensjonspoeng, at NSO skal bidra med 3 prosent sparing for første året som AU-medlem, og 5 prosent fra og med andre år. For å kompensere for denne endringen, forslås det å øke fra lønnstrinn 22 til lønnstrinn 24, slik at AUmedlemmene har mulighet til spare pensjon gjennom private pensjonsavtaler. NSO er en organisasjon i stadig utvikling, og aktiviteten er stadig økende. Det har flere ganger blitt påpekt at det er ønskelig med tettere medlemslagsoppfølgning. Det må derfor tas noen grep for å kunne opprettholde aktiviteten neste år, nå som budsjettet for reiser inn- og utland er redusert. AU foreslår derfor å redusere diettsatsene for tjenestereiser for alle tillitsvalgte i organisasjonen fra frokost 80,-, lunsj 150,- og middag 180,- til frokost 60,- lunsj 130,- og middag 160,-. INNSTILLING Økonomireglementet revideres. LS /15 Økonomireglement 1 sider

40 38 LS /15 Økonomireglement vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL REVIDERT ØKONOMIREGLEMENT OM ØKONOMIREGLEMENTET Økonomireglementet regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet revideres av landsstyret, og angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder INTERNE FULLMAKTER OG BESTEMMELSER 1.1 Arbeidsutvalget (AU) AU er Norsk studentorganisasjons (NSO) utøvende organ. AU, utøvende ved leder, innehar ansvaret for at organisasjonens økonomi forvaltes og disponeres på en forsvarlig måte og innenfor de rammer gitt av landsstyret (LS) og landsmøtet (LM). AU er ansvarlig for: å effektuere alle vedtak av økonomisk karakter, organisasjonens regnskapsføring og budsjettkontroll. at organisasjonen har en god og effektiv økonomiforvaltning. å utarbeide regnskapsrapporter, kostnadsprognoser/-analyser og forslag til budsjetter. at LS holdes à jour med organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling. å vedta underbudsjetter for arrangement og større prosjekter Fullmakter a) Låneopptak: LS kan ta opp lån. I slike tilfeller skal KK varsles og uttale seg til landsstyremøtet. Låneopptak som ikke er vedtatt i LS eller LM, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for slike lån påligger den/dem som har tatt opp lånet. b) Fravikelse: Fravikelse av økonomireglementet behandles og avgjøres av KK. Søknad om fravikelse må begrunnes. c) Rett til å bestille varer og tjenester på vegne av organisasjonen: Retten innehas av leder, nestleder, sekretariatsleder og økonomikonsulent, i henhold til gjeldende budsjett. Ved bestilling av tjenester av større omfang skal det nedtegnes skriftlig kontrakt mellom organisasjonen og tjenesteyter. d) Signaturrett: Innehas av leder, nestleder og sekretariatsleder. Hvem disse er skal med navns nevnelse synliggjøres i særskilt vedtak i AU og hver gang et nytt AU tiltrer. e) Organisasjonens bankkontoer og bruk av nettbank: Leder eller nestleder skal signere alle fakturaer og bilag for utbetaling. Leder og nestleder kan ikke signere sine egne fakturaer. Sekretariatsleder og økonomikonsulent har tilgang til organisasjonens nettbank. Sekretariatsleder innehar prokura for NSO. 1.3 Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft a) Ekstra personalhjelp: AU kan tilsette og avlønne ekstra personalhjelp. Lønn fastsettes av sekretariatsleder i samarbeid med leder eller nestleder. All midlertidig personalhjelp som erstatter ansatte i sekretariatet ansettes som vikarer, og lønnes etter gjeldende tariffavtale. Konsulenthjelp 5 sider

41 kan innhentes av sekretariatsleder. Behov for ekstra/ personalhjelp utover fire månedsverk, skal godkjennes av landsstyret. b) Lønnsforhandlinger: Lønnsforhandlinger med de ansatte foretas av sekretariatsleder og leder eller nestleder i AU. c) Eksterne honorar: Alle tillitsvalgte i NSO beholder selv sine honorar for eksterne verv, med unntak av de verv som følger automatisk av AU-posisjonene. d) Honorering: Honorering av bidragsytere til organisasjonen bestemmes av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Honorering av interne representanter i interne komiteer og utvalg skal behandles i landsstyret. Ordstyrerne skal honoreres utover tapt arbeidstid på ukedager. Det kan gjøres egne avtaler om honorering for helgeseminar. e) Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én månedslønn utbetalt på forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen. f) Retningslinjer for dekking av flyttegodtgjørelse: Organisasjonen kan, etter søknad, dekke flyttekostnader i forbindelse med tiltredelse og avvikling i vervet som heltidstillitsvalgt med inntil kr totalt. NSO dekker ikke: pakking av flyttegodset, installering av utstyr i det nye bostedet eller forsikring av flyttelasset. g) Etableringslån: Til etablering i forbindelse med tiltredelse/ansettelse i organisasjonen, kan organisasjonen yte rentefritt lån tilsvarende inntil to måneders lønn/kompensasjon, minus skatt. I lånevilkårene fastsettes en tilbakebetalingsplan hvor lånet avregnes mot endelig lønnsavregning. h) Depositumslån: Dersom ansatte eller tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved innflytting i ny bolig, kan dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes i henhold til husleieloven. Ved leieforholdets opphør, eller når vedkommende slutter i organisasjonen, skal depositumet med påløpte renter betales tilbake. Den ansatte eller tillitsvalgte som depositumet betales til, signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet kan, etter avtale, tas i vedkommendes feriepenger. i) Følgende er gjeldende for arbeidsutvalgets økonomiske vilkår: AU lønnes i Ltr. 24. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. 2 REFUSJONSORDNINGER FOR TILLITSVALGTE I ORGANISASJONEN Dette kapittelet gjelder for tillitsvalgte i organisasjonen, samt deltakere på arrangementer i regi av organisasjonen. Andre som utfører oppdrag for, eller opptrer på vegne av, organisasjonen kan, etter avtale, komme innunder bestemmelsene i kapittelet. 2.1 Reise- og oppholdskostnader a) Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Utgjør «billigste måte» særdeles store ulemper for den reisende skal alternativ reiserute avklares med leder eller nestleder før reisen bestilles. Det samme gjelder hvis andre spesielle hensyn gjør det nødvendig å Vedlegg 1 til sak LS /15: Forslag til revidert økonomireglement side 2

42 benytte andre og dyrere reisemåter. Rabatterte billetter skal benyttes når dette er mulig, og overnatting dekkes i henhold til pris på dobbeltrom. b) Normalt dekkes reise tilsvarende tur/retur bosted/utdanningsinstitusjon i Norge. Reiser til/fra andre steder må avklares med leder eller nestleder før reisen bestilles. Reiser til/fra utlandet skal klareres med leder eller nestleder. c) Der organisasjonen sørger for felles innkvartering og bespisning på møter og arrangement dekkes ingen andre muligheter for de som skal delta. Det dekkes heller ikke andre utgifter som påløper dersom representanter velger andre muligheter enn det organisasjonen arrangerer/anbefaler Oppmøte på arrangementer a) Hvem organisasjonen dekker reise og opphold for avklares og informeres om i forbindelse med den enkelte arrangement. På LM dekker organisasjonen reise for representanter som er regulert i vedtektenes og 4.5.2, samt møteledelse. Andre med en spesiell funksjon på møtet kan leder eller nestleder avgjøre at det dekkes reise for. På LS-møter dekker organisasjonen reise for representanter regulert i vedtektenes og På LM dekker ikke organisasjonen reise og opphold for vararepresentanter til LS dersom den opprinnelige representanten stiller som delegat til LM. b) Dersom en representant har et ulegitimert fravær utover et omfang tilsvarende 25 % av arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader. Fravær ut over denne grensen kan godkjennes av leder eller nestleder. Det vises til spesifiseringer i forretningsorden på landsstyremøter og landsmøter. c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til arrangementet har utløpt. Skulle den reisende av ulike årsaker ikke kunne gjennomføre reisen fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke kostnadene. Slike ubenyttede reiser/oppholdskostnader dekkes av den enkelte og eventuelle påløpte kostnader som organisasjonen har lagt ut for vil bli fakturert det lokale studentdemokrati i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. d) Dersom tillitsvalgte mener at de ikke har fått refusjon i henhold til økonomireglementet kan vedkommende sende en begrunnet klage til arbeidsutvalget, som vurderer saken som siste instans Bruk av bil a) Drosje kan benyttes der dette er billigste eller eneste transportmulighet. Det skal ikke benyttes mer enn en drosje dersom en har muligheter til det. Drosje utover dette skal forhåndsgodkjennes av leder eller nestleder. b) Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse/bruk av eget kjøretøy dersom det er innhentet tillatelse fra leder eller nestleder før reisens start. Dersom tillatelsen gis, skal den faktiske reiseruten og anvendt tid spesifiseres på reiseregningen. Ved godkjent bruk av bil eller motorsykkel, tilstås en kjøregodtgjørelse på kr 3, per km ved reiser over 5 km én vei, eller over 10 km tur-retur. Det gis ikke ekstra godtgjørelse for passasjerer. Kostnader for bompasseringer og drivstoff er inkludert i den ordinære godtgjørelsen og dekkes ikke ut over den. Dekning for andre Vedlegg 1 til sak LS /15: Forslag til revidert økonomireglement side 3

43 kostnader må avklares med leder eller nestleder, samtidig som en avklarer tillatelse til bruk av egen bil. c) All bruk av egen bil til møter og arrangementer er frivillig, og organisasjonen dekker ikke skader på (eller påført av) privatbiler som blir brukt. Bøter dekkes ikke av organisasjonen. Ved skader på (eller påført av) biler leid av organisasjonen dekkes kostnadene ved dette Diett a) Utgifter til diett utover planlagte fellesmåltider må spesifiseres i budsjettet dersom organisasjonen skal dekke dette. Egne regler kan settes for hvert enkelt arrangement. Personalmessige vurderinger for AU og andre kan gjøres av leder eller sekretariatsleder. b) Legitimerte diettgodtgjørelser (etter regning): Frokost kr 60, Lunsj kr 130, Middag kr 160, c) Beregning av diett: Dersom det går mer enn fire timer mellom avreise/ankomst hjem og første/siste måltid i regi av NSO har vedkommende rett på diett etter satsene. I de tilfeller der noen legger ut diettpenger for andre og krever dette tilbakebetalt skal disse nevnes ved navn. d) På tjenestereiser, hvor kosten er dekket i sin helhet av arrangør/oppdragsgiver eller er inkludert i billettutgifter/deltakeravgift etc., kan diettgodtgjørelse ikke beregnes med mindre det tar over fire timer mellom måltid og avreise/ankomst hjem. e) Beregning av diett i utlandet: Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som fører den tillitsvalgte/ansatte ut av landet. Ved returreise til Norge fra utlandet, varer utenlandsreisen helt til transportmiddelet ankommer Norge. Utenlandsreisen avsluttes altså ved faktisk ankomsttid i Norge. For reiser under 6 timer utbetales ikke diettgodtgjørelse, for reiser som varer over 6 timer dekkes diett etter halvparten av statens satser i det gjeldende landet. f) Diettgodtgjørelse på tjenestereiser i utlandet beregnes etter følgende satser: Frokost Lunsj Middag 20 % av døgnsats (halvparten av statens døgnsats for landet) 35 % av døgnsats (halvparten av statens døgnsats for landet) 45 % av døgnsats (halvparten av statens døgnsats for landet) Den reisende kan også avtale med leder eller nestleder å få dekket utgifter ut over diettsatsene. Slike ekstrautgifter må begrunnes og dokumenteres med kvittering. 2.2 Utbetaling og refusjon a) Alle kvitteringer og annen dokumentasjon på alle utgifter må i alle tilfeller være NSO i hende innen senest 6 uker etter at reisen er avsluttet. Alle reiseregninger og andre utlegg skal føres på fastsatte skjema. Reise- og oppholdsutgifter refunderes i hovedsak etterskuddsvis. Reiseregninger skal være godkjent og attestert av leder eller nestleder før utbetaling kan finne sted. b) Reiseutgiftene skal være dokumentert og alle kvitteringer for utgifter som kreves refundert, må legges ved. NB: Ved flyreiser som ikke er bestilt gjennom NSOs reisebestillingssystem skal Vedlegg 1 til sak LS /15: Forslag til revidert økonomireglement side 4

44 kvittering eller faktura med opplysninger om navn på reisende, tid og sted for avreise/ankomst samt pris leveres/sendes til organisasjonen innen samme tidsfrist som ved levering av reiseregninger. For billettløse reiser må dokumentasjon på at reisen faktisk er gjennomført legges ved. c) Passende forskudd til dekning av reiseutgifter kan anvises, etter godkjenning av noen med signaturrettigheter. Nytt forskudd skal ikke anvises før forskudd fra tidligere tjenestereiser er gjort opp. d) Hvis regning for reiser som det er mottatt forskudd for ikke er innlevert før fristens utløp, skal forskuddet kreves tilbakebetalt, enten kontant eller gjennom avtale om trekk i lønn. e) I særskilte tilfeller kan skriftlig begrunnede utgifter til tjenestereiser dekkes, selv om det ikke foreligger kvitteringer. Dette avgjøres av leder eller nestleder. I slike tilfeller legges billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon til grunn. Dette omfatter ikke flyreiser og bruk av drosje. 2.3 Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen a) Utgifter til barnepass: Reelle utgifter til barnepass, opp til kr pr år, dekkes av organisasjonen ved dokumentasjon. b) Legeerklæring/dokumentasjon framlegges der økonomireglementet har regler som må omgås av helsemessige hensyn. c) Telefoni: Organisasjonen dekker alle utgifter i forbindelse med organisasjonens mobiltelefoner. Utgifter til privat mobiltelefon til tillitsvalgte eller ansatte dekkes etter avtale godkjent av leder eller nestleder. Komitéledere kan søke om refundering av telefonutgifter på inntil kr i løpet av ett år. Søknaden må dokumenteres. d) Ved representasjon der økonomireglementet strider i mot avtaler gjort av arrangør kan det gjøres unntak, eksempelvis dersom hotell og bevertning er en del av en totalpakke eller bestilles av arrangøren. e) Hvis annet ikke er spesifisert følger organisasjonens økonomireglement statens direktiver. f) Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. g) Tillitsvalgte som er nominert fra NSO og valgt til verv i European Students Union (ESU) har rett til å få dekket dokumenterte kostnader ved bruk av privat telefon som er knyttet til vervet. Tillitsvalgte kan få dekket utgifter til reiseforsikring. Tillitsvalgte har også muligheter å benytte seg av andre deler av økonomireglementets rettigheter. Dette må avtales med leder eller nestleder på forhånd. Vedlegg 1 til sak LS /15: Forslag til revidert økonomireglement side 5

45 Landsstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS /15 Gjelder Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet Vedlegg til saken: 1. Søknad 2. Prosjektbeskrivelse SØKNAD OM BEVILGNING TIL LOKALT SAMARBEID - NTNUVI FUSJONSPROSJEKTET FORMÅL Medlemslagene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har innen fristen for å innmelde saker til landsstyret, levert søknad om kroner fra NSOs fondsmidler. NSOs økonomireglement krever at søknader over kroner bli behandlet av landsstyret. SAKSPRESENTASJON NTNU har sammen med HiST, HiG og HiÅ vedtatt å fusjonere seg. Frem mot den formelle sammenslåingen arbeides det derfor med flere omfattende fusjoneringer på tvers av de fire institusjonene. Studentene har tatt initiativ til å delta i denne prosessen, og ønsker å avholde en camp fra hvor studentene selv diskuterer og arbeider med saker de mener er viktige for dem inn i opprettelsen av den nye institusjonen. Studentparlamentene søker kroner fra fond for bevilgninger til lokalt samarbeid for gjennomføring av campen. 43 Fond for lokale samarbeidsmidler er på totalt kroner Formål og innhold Prosjektets formål er delt inn i flere overordnete og underordnete problemstillinger. Primært tenker søkerne at campen skal bidra til å danne et studentfaglig grunnlag som skal bidra inn i den videre fusjonen. Dette skal være fordelt på flere tematiske områder som skisserer hvilken type utdanningsinstitusjon studentene ønsker at NTNU skal bli i fremtiden. Dette er for eksempel ved å bygge opp en felles identitet, synliggjøre medvirkningsmuligheter og engasjement. I tillegg er campen ment å sette fokus på studentenes egen bevissthet og engasjement til sin rolle i fusjonen. Selve campen vil foregå i Trondheim og bestå av totalt 30 studenter fra alle institusjonene. Det faglige programmet er fordelt på 5 ulike temagrupper. Prinsippene for temagruppene er at de er relevante for den nye institusjonen, og at det vil bli brukt videre. Prosjektene skal fokusere på identitets- og kulturbygging, og det påpekes at de skal være relevante for studenter ved alle institusjonene og ikke bare studentpolitikere. Derfor har prosjektgruppen skapt temaer med ulik profil. LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet 4 sider

46 39 Tematiske prosjekter Tema 1: Vil du redde regnskogen? Entreprenørielle sjeler skal jobbe i Regnskogprosjektet i forbindelse med årets TV-aksjon, hvor gruppen skal se på hvordan de kan samle inn mest mulig penger til aksjonen. Deltakere vil få attest fra NTNUs miljørådgiver og rådgiver for Regnskogsfondet. Tema 2: Vær internasjonal - bli attraktiv! Studenter skal arbeide med informasjonsspredning av fordeler og erfaringer med studieopphold i utlandet. Tema 3: Topp undervisning lærerik vurdering Gruppen skal arbeide med erfaringsutveksling og informasjonsdeling av studenters opplevelser fra undervisning og vurdering. Disse drøftingene skal deretter videreformidles til NTNU. Tema 4: Studentmedvirkning Prosjektdeltakerne vil bli informert om NTNUs system for kvalitetssikring, og skal deretter gi tilbakemeldinger til institusjonen. Gruppen foreslår eksempelvis å utarbeide en guide for studenter som er referansegruppemedlem for enkeltemner. Tema 5: Studentkultur og identitet Gruppen skal se på studentkultur og frivilligheten ved de ulike campuser, og diskutere hvordan fremtidens studentfrivillighet ved nye NTNU kan se ut. Utover prosjektets datoer for gjennomføring foreslås det også muligheten for at deler kan videreføres og opprettes som en fremtidig undergruppe av NTNU. Program Program for campen foreligger ikke, og er planlagt å vare fra mandag 3. august til søndag 9. august. Budsjett Til gjennomføring av prosjektet har søkerne mottatt fra NTNU og søker om ytterligere fra Norsk studentorganisasjons fond for lokale samarbeidstiltak. Prosjektet skal dekke reise og opphold for 30 deltakere fra de ulike institusjonene og har budsjettert deltakerkostnader til De sosiale arrangementene er budsjettert til Prosjektgruppen har også forespeilet at det vil være behov for å engasjere støttepersonell i selve gjennomføringen av campen, og vil lønne disse opp til totalt. Videre er det budsjettert opptrykking av diplom for deltakere av campen, og gaver til innledere til Administrative kostnader er budsjettert til Til slutt kommer trykking av rapport på inntil Totalt budsjett er på LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet side 2

47 VURDERING Norsk studentorganisasjon (NSO) stiller som krav til søknader at formålet er å styrke studentenes stemme og representasjon ved sine institusjoner eller nasjonalt. Retningslinjene for fond for bevilgninger forutsetter i stor grad at midlene skal gå til å fremme studentpolitikk og skal være av studentpolitisk art (jf. 6.5 i Retningslinjer for fond). Definisjon av studentpolitikk og studentpolitisk art Fondets retningslinjer krever at formålet skal være av studentpolitisk art eller fremme studentpolitikk. Innunder dette mener NSO det er naturlig at man vil kunne finne prosjekter, kampanjer eller konferanser/seminarer som vil diskutere forskning- og høyere utdanningspolitikk. Det kan være alt fra studentvelferd, undervisningsformer, oppbygging av utdanningsplan, undervisningsfasiliteter, bokhandler og andre studieadministrative tjenester. Det kan også være kampanjer eller seminarer som retter seg mot lokale institusjoner eller lokale myndigheter. Dette kan være studentenes medvirkning ved egen institusjon, samskipnad eller studenter som aktiv del av en vertskommune. Felles for disse er at studentenes krav og ønsker til videre utvikling av norsk høyere utdanning og forskning blir fremmet. Disse forventningene synes ikke å bli innfridd hverken av årsakene, formålene eller beskrivelsen av dette prosjektet. Slik det tolkes av prosjektbeskrivelsen vil ikke noen av de tematiske gruppene ta for seg saker som er naturlige å diskutere for studentene i fusjonen. Vurdering av de tematiske prosjektene Tema 1: Prosjektet rundt TV-aksjonen er i hovedsak et sideanliggende til hele fusjonen, og vurderes å være et tiltak som i større grad handler om å gi erfaring til deltakerne fremfor å bidra faglig til bygging av nye NTNU. Det faller heller ikke under noen definisjon av studentpolitikk å finne løsninger på hvordan man kan samle inn mest penger til et veldedig formål. Dette tilfredsstiller ikke retningslinjene. Tema 2: Det er i studenters interesse å være best mulig informert om fordeler, ulemper og faktiske forhold med utveksling. Derimot er det institusjonenes ansvar å formidle dette til sine studenter. Dette prosjektet regnes for å være mer rettet mot informasjonsspredning enn å være av studentpolitisk art. Dette tilfredsstiller ikke retningslinjene. Tema 3: NSO er meget opptatt av kvalitet i undervisning og vurdering. Prosjektets beskrivelse tolkes derimot ikke å skulle arbeide politisk med utviklingen av dette på institusjonen, men heller drive erfaringsutveksling mellom enkeltstudenter. Prosjektet tolkes å være ganske snevert og lite virkningsfullt for hele studentmasse ved den nye institusjonen. Dette tilfredsstiller ikke retningslinjene. Tema 4: Dette prosjektet er nærmest i å tilfredsstille retningslinjene og intensjonen til fondet for lokale samarbeidstiltak. Å engasjere både institusjonen og studenter i arbeidet med kvalitetssikring er viktig. Prosjektets beskrivelse virker utover dette å være litt begrenset, og kunne med fordel vært videreutviklet. LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet side 3

48 Tema 5: Identitet og institusjonskultur er viktige faktorer som spiller inn på studentenes hverdag og totale utdanningssituasjon. Prosjektets beskrivelse er derimot ganske uklart i hva det ønsker å oppnå eller bidra med av studentpolitisk art. Vurdering av retningslinjene og prosjektene Fusjonen er en av de største i norsk høyere utdanningshistorie. Det er også en av de mest omfattende. Den kommer til å utfordre institusjonene og studentene, særlig på grunn av den store geografiske spredningen mellom campus. I en slik prosess er det flere studentpolitiske problemstillinger som er nødvendig å vurdere. Dette gjelder spesielt organisatoriske spørsmål. Det synes ikke å være planlagte diskusjoner om fremtidig organisering eller struktur på de lokale studentdemokratiene, hverken i campens tematiske grupper eller program. Heller ikke hvilken rolle og posisjon studentene skal ha ved utdanningsinstitusjonen og de ulike campusene. Ei heller samskipnadstilknytning eller medlemskap i NSO. Andre anliggender som det også er viktig å få avklart er flere politiske prinsipper og politisk portefølje for studentene ved nye NTNU. I tillegg er ikke campen eller resultatene av campen forpliktende på noen måte, og legger få til ingen premisser for studentenes stemme og tilstedeværelse ved institusjonen. NSOs ulike fond har som formål å bidra til økt aktivitet, tilstedeværelse og gjennomslag for studentbevegelsen politiske målsetninger. Det er derfor ikke et sterkt nok grunnlag for å anse at denne søknaden innfrir disse formålene. Andre vurderinger NSO har tidligere bevilget midler til samarbeidsprosjekter mellom de overnevnte studentparlamentene. NTNU, HiST, HiG og HiÅ har blitt tildelt i overkant av til internasjonal erfaringsutveksling i forbindelse med fusjon. Det anses i tillegg å være mulig for prosjektsøkerne å få midler fra andre steder, deriblant hver av de andre utdanningsinstitusjonene og kommunene. INNSTILLING Søknaden avvises. LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet side 4

49 47 LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Fusjonsprosjektet vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: SØKNAD OM STØTTE TIL NTNUVI SØKNAD OM STØTTE TIL NTNUVI VÅRE IDEER Det jobbes for tiden med en fusjonscamp for studenter ved det nye NTNU. Prosjektet kalles NTNUVi og har som mål å samle studenter fra alle de forskjellige byene og campusene for å delta i prosjektgrupper om tv-aksjonen/regnskogfondet (skape fellesskap), internasjonalisering og utveksling, alternative undervisningsopplegg og vurderingsformer, kvalitetssikringssystemet og studentkultur og identitet. Fusjonscampen skal vare fra august og vi har satt et tak på 30 deltagere hvor studenter fra alle de fire institusjonene HiG, HiÅ, HiST og NTNU skal være med. Deltagerne jobber frivillig med temaene, men får dekket kost og losji, reise og noen sosiale arrangementer under campen. Vi håper selvfølgelig å få minst 60 søkere, mest fordi det vil synliggjøre et studentengasjement om egen studiehverdag og -fremtid. Deltagerne blir valgt ut av styringsgruppen til NTNUVi hvor man har som mål å velge ut deltagere med forskjellig kompetanse og bakgrunn for å få ulike syn på problemstillingene som skal jobbes med. Mange av prosjektene vi skal jobbe med er derfor for øyeblikket noe løst formulert da vi ønsker å tilpasse prosjektene til deltakerne og deres ønsker og kompetanse. Tidligere har vi fått støtte av NTNU sine fusjonsmidler. Vi har også blitt lovet hjelp av Samskipnaden i Trondheim til logistikk rundt mat og overnatting. Vi søker NSO om Vi håper dette blir noe studenter kunne tenke seg å arrangere også i fremtiden, og gjerne flere steder i landet. Vi er også åpne for å utvide til flere enn 5 prosjekter om interessen og økonomien tillater det. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelsen og budsjett. Ta mer enn gjerne kontakt om det er uklarheter eller det ønskes mer informasjon. Dere kan også lese mer på s.ntnu.no/vi På vegne av Studentparlamentene på HiÅ, HiG og HiST, og Studenttinget NTNU. Jone Valen Trovåg, Leder Studenttinget NTNU Jonathan Sørfonden, Leder Studentparlamentet HiG Hans Marius Martinsen, Leder Studentparlamentet HiÅ Synne Trudesdotter Grønnvold, Leder Studentparlamentet HiST 1 sider

50 48 Prosjektbeskrivelse for NTNUVi (per )

51 49 Innhold PROSJEKTETS IDÉ PROSJEKTETS FORMÅL GJENNOMFØRING FASE 1 ( ) FASE 2 ( ) FASE 3 ( ) FASE 4 ( ) FASE 5 ( ) EVALUERING OPPFØLGING AV RESULTATER ORGANISERING ORGANISASJONSKART ROLLEBESKRIVELSER APRIL MÅNED TEMA FOR PROSJEKTENE OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR TEMA TEMA ØKONOMI BUDSJETT ANNET

52 Prosjektets idé Ideen til prosjektet kom på et allmøte for studieavdelingen ved NTNU arrangert av rektor Gunnar Bovim. Tema for allmøtet var den kommende fusjonen mellom NTNU, HiST, HiG og HiÅ og ble avholdt 13. mars På møtet kom det frem at de ansatte i studieavdelingen hadde mange spørsmål og tanker rundt arbeidsbelastningen knyttet til fusjonen. Det er mye som må gjøres og tenkes på, og det kan være ting som må gjøres annerledes og kanskje på helt nye måter. 3 På samme tid kunne man lese artikler som Hydro fikk 1400 søkere til 23 jobber (om sommerjobber) i DN og 5500 vil ha sommerjobb i Statoil i Aftenposten. Dette er et tydelig signal om at studenter ønsker å ha relevant, meningsfullt arbeid - og at det er en tøff konkurranse om å få det. Ideen er derfor basert på at to behov kan bli hverandres løsninger, iallefall i en viss grad. Målet med prosjektet er å arrangere en studentcamp i Trondheim fra mandag 3. august til søndag 9. august. Studenter fra alle de fire fusjonspartnerne ønskes velkommen til å søke om deltakelse, og det vil være et mål i seg selv å ha deltakere fra alle institusjonene. Campen vil være inndelt i fem prosjekter med ulike tema som er relevant for fusjonsprosessen, det nye NTNU og universitetets studenter. Deltakerene på campen vil ikke motta lønn. Derimot dekkes diett og sosialt opplegg for alle deltakere, samt reise og overnatting for de tilreisende. I tillegg vil deltakerne være en del av et meningsfullt prosjekt som også gjør seg godt på en CV, få et nettverk på tvers av institusjonene og være med å bidra i fusjonsprosessen. Mer utdypende om hva prosjektet ønsker å oppnå er beskrevet i prosjektets formål. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Studenttinget ved NTNU og studentparlamentene ved HiG, HiÅ og HiST. Prosjektet har det overordnede navnet NTNUVi Våre ideer. Vi har flere betydninger, blant annet Vårt initiativ, Vår identitet og Våre innspill i tillegg til at det beskriver det fellesskapet man ønsker å bidra til. NTNU har alltid vært opptatt av å ha de beste studentene og dette prosjektet åpner for at de kloke hodene som skal være en del av det nye NTNU kan bidra, tenkte nytt og forme sitt fremtidige universitet.

53 Prosjektets formål Prosjektets formål er delt opp i et overordnet og noen underordnede formål. Det er viktig å merke seg at spranget mellom disse inndelingene er noe tentativt, og vil kunne variere mellom de ulike temaprosjektene. Totaliteten på leveransen bør likevel gjenspeile en slik inndeling Overordnet formål Prosjektets fremste formål er å bidra til et faglig grunnlag til fusjonsprosjektet med nye perspektiver på relativt smale, konkrete områder. Spesielt skal grunnlaget kunne nyttiggjøres av arbeidsgruppene for faglig utvikling og for administrative forhold. Den endelige leveransen skal lette arbeidet noe, enten ved å gi et grunnlag med informasjon, ideer og forslag eller ved å levere et ferdig produkt der det vil være mulig og fornuftig. 2.2 Underordnede formål Prosjektet ønsker å starte en oppbygging av en felles identitet mellom Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trønderlag (HiST), Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og deres studenter. Samtidig er det ønskelig å synliggjøre medvirkningsmuligheter og -engasjement både internt og eksternt. Mediedekning og annen oppmerksomhet rundt prosjektet vil bidra til dette, og er derfor et formål i seg selv. Prosjektet vil kunne øke studentenes bevissthet og engasjement knyttet til prosessen med fusjonen og selve fusjonen. Det er også noen underordnede formål rettet mot de deltagende studentene. Disse får muligheten til å bidra i fusjonsprosessen, og samtidig ha en meningsfull og mulig relevant erfaring til sin CV. De får også muligheten til å danne nettverk på tvers av utdanningsinstitusjonene og delta på sosiale arrangement med de andre deltakerne. 4

54 Gjennomføring 3.1 Fase 1 ( ) Første fase i prosjektet er den innledende fasen hvor ideen om hva dette skal være utformes og hvor man får på plass ledere. Dette er en fase preget at mye arbeid skal gjøres av få mennesker (først og fremst leder og nestleder) og av at man prøver å finne retning for prosjektet. Målet for prosjektet kom raskt på plass og mange andre ideer om hvordan man kunne gå frem fulgte fort etter. Arbeidet med å skaffe prosjektet et godt navn og et grafisk fengende uttrykk ble tidlig satt i gang og navnet ble spikret på styringsgruppemøtet 10. april, det samme gjelder den grafiske profilen. Videre fortsatte man med å legge så konkrete planer som mulig over det som måtte gjøres og det ble lagt ned mye innsats i å finne egnede ansvarlige til de rollene som måtte fylles. Rollebeskrivelsene ble også utformet i denne perioden. (Organisasjonskart finnes i kapittel 3.1, rollebeskrivelsene kan leses i kapittel 3.3) Fase 2 ( ) Hovedmålet i fase to er å ha alt det nødvendige på plass for å kunne åpne søknadsprosessen om deltakelse på campen. Man tar sikte på å få ut utlysningen såpass tidlig for å rekke å nå studentene før de legger sine planer for sommeren og for å ha muligheten til å nå ut til studentene på campus slik at man best mulig kan sikre en god deltakelse. Frist for utlysning er satt til 4. mai og denne datoen markerer starten på neste periode. For å få utlysningen på plass til 4. mai er det mye annet som må være satt, blant disse er dato, sted, i hvilken grad de økonomiske rammene tillater å dekke reiseutgifter for deltakere fra utenfor Trondheim, hvilke sosiale arrangementer man har mulighet til å tilby og selvsagt hvilke prosjekter det er mulighet til å søke på og hva slags kompetanse eller lignende som etterspørres til disse. I tillegg kommer avklaringer om forholdet mellom dette prosjektet, Studenttinget og studentparlamentene ved høgskolene, NTNU og fusjonsprosjektet og hvilken instans utlysningen skal komme fra. Dette må alt være på plass før utlysningen kan skje og april måned vil derfor være en ekstra arbeidskrevende periode. April måned er derfor tildelt et eget avsnitt, se 3.4.

55 Fase 3 ( ) 6 Fase tre defineres i sin start av utlysningen av plassene på arrangementet og avsluttes med en ferdig satt deltakerliste. I denne fasen skal man markedsføre prosjektet på alle fire studiesteder, drive mediearbeid og sørge for god deltakelse. Søknadsfristen er satt til 22. mai og man ønsker da å ha gode søkertall. Etter at søknadene er kommet inn tar man sikte på gi svar til søkerne 25. mai og ha en bekreftet liste klar 29. mai. Fasen er preget av en noe lavere intensitet i arbeidet for de medlemmene av prosjektet som har eksamener i løpet av mai, noe man ser som forenelig med det arbeidet som må gjøres i perioden og den økte arbeidskapasiteten til medlemmene som arbeider med studentpolitikk på heltid. Viktigst av alt vil det være å få motivert studenter til å søke prosjektet, et arbeid som hvis det planlegges og forberedes godt nok kan forenes med studier for de dette angår. 3.5 Fase 4 ( ) Den fjerde fasen av prosjektet løper fra man har en bekreftet deltakerliste frem til arrangementets start den 31. juli. I denne fasen skal de siste forberedelsene til arrangementet gjennomføres, de siste bestillinger av mat og lignende må være på plass, papirer må trykkes opp, foredrag må forberedes og mange andre små og store gjøremål må på plass. Dette er en periode hvor man forventer at de fleste medlemmene i prosjektets ledelse har god tid til å bidra i arbeidet som må gjøres og at arbeidsmengden på den enkelte derfor bør være overkommelig. Videre forventer man å få på plass annet støttepersonell tidlig i perioden slik at man har flere til å bidra. Gitt at man har lyktes med å få på plass de personene man ønsker vil den største utfordringen i perioden være å ha oversikt over alt som må gjøres og følge opp alle arbeidsoppgavene. 3.6 Fase 5 ( ) Fase fem er den fasen hvor hele arrangementet/campen avholdes. Innen dette tidspunktet skal alt organisatorisk være på plass og man skal være klar for å avholde syv fantastiske, profesjonelle og engasjerende dager. Det er her man har størst antall mennesker i sving med gjennomføringen i prosjektet og at man har en god struktur på plass før denne fasen er en selvfølge. 6

56 Evaluering Det er ønskelig å gjennomføre en evaluering av både prosjektet i sin helhet og selve campen av flere grunner. Først og fremst er dette noe som bør gjøres i prosjekter av en slik økonomisk størrelse. I tillegg vil det være lærerikt for de involverte for mulige fremtidige prosjektgjennomføringer. Styringsgruppa er heller ikke fremmed for muligheten til at prosjektet kan utvides til å bli en egen organisasjon eller en undergruppe ved NTNU eller tilhørende studentorgan slik at slike studentcamper arrangeres også de kommende årene. En evaluering av prosjektet, arrangementet og leveransen vil kunne gi en pekepinn på hvorvidt dette er reelt. 7 Hvordan evalueringen skal foregå er ikke enda lagt opp. Søknadsskjemaet inneholder ett spørsmål knyttet til markedsføringen av prosjektet, og det er tenkt at et erfaringsskriv utarbeides underveis i prosessen av hvert medlem i styringsgruppa og lederrolle og at det siste dagen på campen blir gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne som et ledd i evalueringen. Det gjenstår derfor flere ledd som ikke er konkretisert i evalueringsdelen, spesielt hvordan leveransen skal evalueres. 3.8 Oppfølging av resultater Dette leddet i prosjektet er ikke foreløpig planlagt. Det vil sannsynligvis bli nødvendig at et medlem fra styringsgruppen overtar lederansvaret for dette arbeidet, men dette må tas opp i styringsgruppen til diskusjon. Strategi og handlingsplan for dette arbeidet er noe som ikke er strengt nødvendig å ha på plass i de første fasene av prosjektet, og det er derfor sannsynlig at dette vil ferdigstilles først i fase 4 (Ferdigstillelse) av prosjektet. Arbeidet med å hente innspill til hvordan en slik prosess kan og bør foregå vil antakelig starte i fase 3 (Utlysning) eller tidlig i fase 4.

57 55 4 Organisering 4.5 Organisasjonskart 8 8

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 01.10-14/15 Gjelder Rapporter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid 15.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002970 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU23-16/17 Dato/tid 23.02.2017 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000560 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Sak Side LM6 01.01-16 Rapport arbeidsutvalget 1 LM6 01.02-16 Rapporter komiteer 8 LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015 23 #LMNSO NSOs landsmøte 2016

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Sak Side LM5 01.01-15 Rapport arbeidsutvalget 1 LM5 01.02-15 Rapporter komiteer 10 LM5 01.03-15 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014 23 Landsmøtet Sakspapir Møtedato

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden 00 KONSTITUERING Sak Side LM7 00.0-7 Godkjenning av innkalling LM7 00.0-7 Valg av møteledelse LM7 00.03-7 Godkjenning av forretningsorden 3 LM7 00.04-7 Godkjenning av saksliste 0 LM7 00.05-7 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-16/17 Dato/tid 11.01.2017 09:15 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048 Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs,

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET (AU)

VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET (AU) LS3 01.05-14/15 Rapporter vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: RAPPORT ARBEIDSUTVALGET (AU) 2 3 4 5 VEDLEGG 1: ARBEIDSUTVALETS RAPPORT Dette er den tredje rapporten frå Arbeidsutvalet 2014/15 (AU), og omhandlar arbeidet

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 2 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 2 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 2 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS2 00 KONSTITUERING 1 LS2 00.02-14/15 Konstituering 1 LS2 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 4 LS2 01.03-14/15 Rapporter 4 LS2 01.04-14/15

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-15/16 Dato/tid 31.03.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget

Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Kandidatpresentasjon Arbeidsutvalget Studentleder Navn: Christian Fredrik Tollefsen Studie, kull: Datateknikk, 2014H Et fast holdepunkt i disse usikre tider er at Høgskolen i Sørøst-Norge står ovenfor

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato.0.-.0. Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS 0.0-/ Gjelder Rapporter 0 0 Vedlegg til saken:. Rapport AU Ettersendes. Rapport KK. Rapport

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-16/17 Dato/tid 29.09.2016 13:40 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002860 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

LM RESOLUSJONER

LM RESOLUSJONER LM6 03.01-16 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Aida Matre, NHH Arlene Henneli, HiSF Ole Jacob Oosterhof, NTNU Simen Lindgaard, UiT Camilla Hermansen, NLA REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST1-16/17 Dato 10.09.2016-11.09.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind (sekretariatet) Arkiv Sak 16/134, journalpost 2016002602 Vedlegg til protokollen: 1. forretningsorden

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-12/13 Dato/tid 11.04.2013 09:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013001678 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 2 LS4 00.13-12/13 Godkjenning av innkalling LS4 00.14-12/13

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 01.03-14/15 Gjelder Rapporter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

Kjære Årsmøte, Godt valg! Kristoffer Kinge

Kjære Årsmøte, Godt valg! Kristoffer Kinge Kjære Årsmøte, Mitt navn er Kristoffer Kinge, og det er med stor glede jeg stiller til gjenvalg i Styret. Til daglig går jeg på master i Culture, Environment and Sustainability ved Senter for utvikling

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer