Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri"

Transkript

1 Miljørapport 2009

2 Innhold Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet EE-avfall i Aktiviteter i Returordning med felles ansvar for miljøet - Beskrivelse av våre samarbeidspartnere - Historikk - Medlemmer Introducing the new NAPM Recycled Logo Paper and board sought to be accorded the NAPM Recycled Paper Mark must be manufactured from a minimum of 50%, 75% genuine recovered fibre, no part of which should contain mill produced waste. Logos are available in black and white and reversed out options, and a minimum size of 15mm width is required. There are no official guidelines as to its use in terms of position or colour. Miljørapport 2009 Miljørapporten er utarbeidet internt i selskapet, august 2010 Redaksjon: Thorleif Brustad Annica Fiedler Christian Strømme Design: Camilla Kvien Jensen Illustrasjonsfoto: Operasjon duppeditt Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 er trykket ved svanemerket trykkeri på Cocoon Offset - et 100 % resirkulert papir Eurovironment Miljørapport

3 Strategi, Veien videre Eurovironment har vært gjennom en periode med stor vekst i innsamlede mengder samtidlig som selskapet har gjennomgått en intern prosess med ny ledelse, reduksjon av antall ansatte og endring av ansvarsområder. Som ny daglig leder føler jeg at selskapet nå er rustet for å møte ytterligere vekst og nye utfordringer. Samarbeid er nøkkel til fremgang I arbeidet med å utvikle Eurovironment vil det bli det bli fokusert spesielt på å utnytte potensialet i forhold til våre viktigste samarbeidspartnere. Et viktig element i dette vil være en tettere integrasjon mot vår majoritetseier Veolia Miljø. Jeg har tro på at det ligger stor gevinst i dette samarbeidet. Det vil gi bedre helhetsperspektiv for de ulike delene i vår prosess; fra innsalg og inngått avtale med en medlem, til innsamling og sluttbehandling av de ulike fraksjonene og til slutt rapportering. Et konkret tiltak i høst 2010 var samlokalisering. I september flyttet vi inn i kontorene til Veolia Miljø. Overoppfylte innsamlingsforpliktelser I 2009 samlet Eurovironment inn tonn mot i Som returselskap er vi av myndighetene tildelt en plikt til å samle inn EE-avfall fordelt på geografiske områder og varegrupper. Akkurat som noen av konkurrentene har Eurovironment overoppfylt sine innsamlingsforpliktelser. Denne problematikken ser jeg som den kanskje viktigste utfordringen både i bransjen og Eurovironment fremover. Vi må få bedre balanse mellom innsamlede mengder og medlemsmassen. Medlemmene er de som betaler for innsamling og behandling. Vi har forslag til hvordan retursystemet kan utvikles og forbedres, slik at bl.a. overoppfylte innsamlingsforpliktelser ikke oppstår. Disse forslagene vil vi kontinuerlig fremføre til myndigheter og andre bransjeaktører som en del av vårt utviklingsarbeid. Thorleif Brustad Daglig leder hensikt & mål Eurovironments formål er å ivareta produsentansvaret for EE-produkter i henhold til gjeldene nasjonale lover og forskrifter for sine medlemmer. Eurovironment har som hovedmålsetting å gjennomføre en transportog miljøøkonomisk innsamling, samt kontinuerlig å heve kompetansen på demontering og gjenvinning av EE-avfall gjennom å videreutvikle våre arbeids- og behandlingsmetoder. Vi skal være en foregangsvirksomhet innen miljøbehandling av EEavfall ovenfor myndigheter, medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Ny daglig leder i Eurovironment I august 2010 ble Thorleif Brustad ansatt som daglig leder i Eurovironment. Thorleif har lang erfaring fra gjenvinningsbransjen og hatt flere sentrale jobber på markedssiden i Veolia Miljø, sist som markedssjef i Divisjon Nord-Øst. Eurovironment Miljørapport

4 IQNet Partners*: IQNet Partners*: &Kvalitetmiljøpolitikk Vår virksomhet skal gjennom kunnskap, oversikt og samarbeid resultere i en effektiv og etterrettelig kundeopplevelse og god økonomisk vekst. Om oss Eurovironment er et sertifisert og godkjent returselskap for EE-bransjen, og har rapportert til Klima- og forurensningsdirektorat (Klif) siden produsentansvaret for EE-produkter ble innført i Eurovironment hadde pr. 1. august medlemmer, og sørger for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av alle kategorier elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Returordningen er landsdekkende og innsamling- og behandlingsoppgavene utføres hovedsakelig av vår største eier; Veolia Miljø. I 2009 ble det samlet inn omlag tonn EE-avfall. Eurovironment ble etablert i februar 1999, på et tidspunkt da flere mente at bransjeorganisasjonenes løsning ift. produsentansvaret ikke var godt nok tilrettelagt for den krevende IT-bransjen. Et sterkt «grønt» engasjement resulterte i at markedets argeste konkurrenter valgte å samarbeide, for sammen å finne den mest miljøvennlige og økonomisk gunstige løsningen. Rammebetingelser for virksomheten Klif, underlagt Miljøverndepartementet (MD), har ansvaret for å overvåke, kontrollere og irettesette virksomheter som har et særlig miljøansvar. Den reviderte avfallsforskriften fra 2001 innførte skjerpede og mer detaljerte regler for behandling av EE-avfall. I samband med dette ble det etablert et eget EE-register, og en egen sertifiseringsordning av returselskaper for EE-avfall. EE-registeret eies av Klif og driftes av Norsas AS og COWI AS. Avfallsforskriftens Kapittel 1, med vedlegg, omhandler EE-avfall og er styrende for virksomheten til Eurovironment. Her beskrives alle krav og regler for behandling av EEavfall, samt krav til sertifisering og godkjenning som returselskap. Eurovironment er ett av fire sertifiserte returselskaper for EE-avfall i Norge. Eurovironment har god dialog med miljørettede virksomheter i Norge, hvilket er en sentral forutsetning for virksomheten. Eurovironment AS eies av Veolia Miljø AS 60 % og W3e Europe AS 40 %. Sertifisering Eurovironment er godkjent som kollektivt finansiert returselskap av Klif. Godkjenningen er gjort på bakgrunn av sertifiseringen som returselskap for alle produktgrupper i henhold til avfallsforskriften. Sertifiseringen er utført av sertifiseringsorganet NEMKO. Vi skal være en foregangsvirksomhet innen produsentansvarsløsninger for EE-bransjen med fokus på miljømessig innsamling og behandling av EE-avfall overfor myndigheter, medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Eurovironment er også sertifisert i henhold til ISO-EN og ISO-EN Det samme gjelder mottaks- og behandlingsanleggene som Eurovironment benytter. Anleggene innehar også godkjennelse fra Fylkesmannen for mottak og behandling av EE- avfall. CERTIFICATE S E R T I F I K A T Eurovironment AS Snarøya, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2000 IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver en landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Eurovironment AS Snarøya, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2000 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet CERTIFICATE Pål Eddie Certification Dept. Nemko AS IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Eurovironment AS Oslo, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet Pål Eddie Nemko AS Certification Dept. AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland QMI Canada Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificat e. Updated information is available under S E R T I F I K A T Eurovironment AS Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Eurovironment Miljørapport

5 Lover og regler Norsk lovgivning Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, inklusive vedlegg 1 og 2, samt kapittel 11 om farlig avfall. Forskrift om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven). Europeisk lovgivning Dette er EE-produkter Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter, er en omfattende og sammensatt gruppe produkter. Eksempler på EE-produkter er støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PC-er, kopimaskiner, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger. De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere og kvikksølv i varierende mengder. Det er derfor viktig at de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. Importører og produsenter i Norge er pålagt å være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot Eurovironment Miljørapport tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak. Norge har en mer omfattende definisjon av hva som er EE-produkter enn det europeiske WEEE-direktivet. I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av avfallsforskriften. Unntak finnes i 1-1. Blant annet er kjøretøy som biler, drift av jernbane og småbåter ikke omfattet av forskriften. EE-produkter som er fastmontert i innretninger som kan registreres i register nevnt i forskriften, omfattes heller ikke av disse bestemmelsene. Dette kan for eksempel være fastmonterte innretninger som skip, oljeplattformer og luftfartøyer. WEEE-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF av 27. januar 2003 om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE), samt tillegget EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF av 8. desember 2003 om endring av direktiv 2002/96/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). RoHS-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EC av 27. januar 2003 om the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS). WEEE-direktivet regulerer returordninger og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter, og merking av elektriske og elektroniske produkter. Bestemmelsene om returordninger og gjenvinning i dette direktivet er tatt inn i avfallsforskriften. RoHS-direktivet er et direktiv som begrenser bruk av bestemte, farlige stoffer i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Bestemmelsene i dette direktivet og merkekravene i WEEEdirektivet et tatt inn i produktforskriften.

6 Dette er EE-avfall EE-produkter og EE-avfall deles inn i følgende produktgrupper: Produktgruppe 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler Beskrivelse 1b Andre store husholdningsapparater Komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse. 2 Små husholdningsapparater Støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse. 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater Pc-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 4b Andre lyd- og bildeutstyr Radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art. 5 Belysningsutstyr Lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art. 6 Lyskilder Glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art. 7 Elektrisk og elektronisk verktøy Borre-maskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art. 8 Leker, fritids- og sportsutstyr Togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utsyr av lignende art. 9 Medisinsk utstyr Strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende art. 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art. 11 Salgsautomater Salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter. 12 Kabler og ledninger Isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art. 13 Elektroteknisk utstyr Person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art. 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art. Retursystemet har ført til økt innsamling Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall. Som figurene til høyre viser, har innsamlingen av EEavfall økt betydelig etter at retursystemet kom på plass i Tallene for 1999 gjelder bare for andre halvår. I 2009 ble det samlet i overkant av tonn EE-avfall i Norge. Dette tilsvarer rundt 32 kg EEavfall pr. person. Dette er mer enn sju ganger så høyt som kravet EU har til innsamling per person årlig. Kilde: Eurovironment Miljørapport

7 Farlige stoffer i EE-avfall Elektrisk og elektronisk (EE) avfall inneholder mange ulike farlige stoffer som har skadelige egenskaper både for helse og miljø. Selv om det i dag er kommet strengere regler for hvilke stoffer det er tillatt å bruke i nye EEprodukter, vil EE-avfall fremdeles i mange år inneholde farlige stoffer og miljøgifter fra tidligere produserte produkter. Typiske problemstoffer i EEprodukter er ulike typer tungmetaller, bromerte flammehemmere og halogenerte stoffer. Returordningen for EEavfall sikrer forsvarlig utsortering og håndtering av fraksjonene som inneholder disse farlige stoffene, som i hovedsak også må håndteres som farlig avfall. Kvikksølv er et meget farlig tungmetall som likevel er mye brukt i ulike komponenter i EE-produkter. Tungmetallet oppkonsentrerer seg i næringskjeden og forårsaker bl.a. hjerne- og leverskade. Kvikksølv brukes mye i batterier, brytere og termostater og lyskilder. Kvikksølv har lavt kokepunkt og kan derfor også fordampe lett dersom f.eks. lysstoffrør eller sparepærer knuses. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe organiske stoffer som alle inneholder klor. Dette er noen av de farligste miljøgiftene vi kjenner, og har kroniske effekter som bl.a. kan føre til kreft, skade på nervesystem, immunsystem og reproduksjon. I tillegg oppkonsentrerer stoffene seg i næringskjeden. Bruk av PCB er forbudt i de fleste land i dag, men stoffene finnes fremdeles i EE-avfall i f.eks. kondensatorer, transformatorer og som tilsetningsstofferi plast. Bromerte flammehemmere er en gruppe på omkring 70 ulike organiske stoffer som alle inneholder brom. Kjemikaliene tilsettes plast for å gjøre dem mindre brennbare (flammehemmende). Bromerte flammehemmere er miljøskadelige og viser kronisk skadelige effekter på f.eks. nervesystemet, som ofte sammenlignes med dem man ser for miljøgiften PCB. Bromerte flammehemmere finnes i varmeutsatte plastdeler som for eksempel kretskort, kontakter, kabler og kabinetter. Faktaark EE-avfall Det er utarbeidet åtte faktaark for EEavfall som en del av Veolia Miljøs varekatalog i samarbeid med Eurovironment. Innholdet beskriver krav til avfallets sammensetning, transport og behandling, avvikshåndtering samt henvisninger til regelverk og eventuelle avtaler. Tonerkassetter og blekkpatroner SAP: EE-avfall -små enheter SAP: EE-avfall - kabler og ledninger SKAL INNEHOLDE: Kasserte tonerkassetter BESKRIVELSE: Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner er EE-avfall og skal sorteres som egen fraksjon. SKAL IKKE INNEHOLDE: Annet EE-avfall SKAL INNEHOLDE: Annet øvrig avfall Små enheter av kasserte elektriske og Emballasje elektroniske produkter, varegrupper Farligalle avfall Batterier, alle kategorier Restavfall INNSAMLING: Toner-retur inngår i Eurovironments returordning for EEBESKRIVELSE: avfall. Løse tonerkassetter samles i esker for å sikre at støvet Utangerte små enheter er EE-avfall ogtransport. skal sorteres ikke lekker ut under Da som tonerkassetter inneholder egen fraksjon. Typiske eksempler er imobiltelefoner, batterier, farlige stoffer, og størst mulig grad skal gjenbrukes, må strykejern, kaffemaskiner, underholdningselektronikk all håndtering skje på en slik måte atetc. plastbeholderne ikke SAP: Lysstoffrør Andre fraksjoner knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser så det ikke blir lekkasje. SKAL INNEHOLDE: BESKRIVELSE: SKAL IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: Alle typer kabler og ledninger Utrangerte kabler og ledninger er EE-avfall og skal sorteres Annet EE-avfallHENVISNINGER TIL REGELVERK: innleveres i bur, i pall med karmer eller etter Dette VMM Trondheim, VMM Drammen eller VMM som egen fraksjon. Små enheter samles Annet øvrig avfall avtale med transportør. Omfattet av returordning regulert i avfallsforfornebu som foretar registrering og sortering av dette. Emballasje skriften kapittel 1. Importører og produsenter av Farlig avfall EE-produkter er forpliktet til å være medlem av BEHANDLING: SKAL IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: returselskap. Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går Annet EE-avfall Restavfall Kabler og ledningerbehandling: samles i bur, pall med karmer etter Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omskal INNEHOLDE: BESKRIVELSE: tilkabler gjenbruk. Annet øvrig avfall Andre fraksjoner avtale med transportør. Store mengder og ledninger lasting før eller de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg Lysstoffrør, alle typer Emballasje Utangerte lysstoffrør erkan EE-avfall skal sorteres egen samlesogi container for som liftkrokbil. for miljøsanering og viderebehandling. EE-avfall skal lagres fraksjon. HENVISNINGER TIL AVTALER: GJENVINNING: Farlig avfall tørt og på fast dekke. Veolia Miljø har avtale med og eierskap i returbehandlingsanleggene for EE-avfall sender sorterte toner Restavfall REGELVERK: (EurovironmentBEHANDLING: AS). kassetter til godkjente partnere som foretar nyemballering Andre fraksjoner HENVISNINGER TILselskap Omfattet av returordning regulert i avfallsforskal IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: foromgjenbruk. Ødelagte og ukurante tonere Produktene blir fraktet til eget anleggog forklargjøring sortering og skriften kapittel 1. Lysstoffrør Importørersamles og produsenter av føroppsamlingsenheter Annet EE-avfall inn i lasting separate som går behandlingsanlegg til energigjenvinning. de leveresgjenvinning: videre til godkjente EE-produkter er forpliktet å være medlem av metaller, ellerskal annet råstoff sorteres ut og Annet øvrig avfall blåkassetileller kiplivitkasse. NB! Ikke bruk ordinær avfalls- stål, plast SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: for miljøsanering ogrene viderebehandling. EE-avfall lagres returselskap. Emballasje beholder som oppsamlingsenhet. Tonerstøv inneholder farlige stoffer ogdekke. må avfall og skadelige stoffer fjernes og destrueres. HENVISNINGER TIL REGELVERK: tørt og på fast Farlig avfall behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom AVVIK: Omfattet av returordning regulert i avfallsfor Restavfall tonerkassettene knuser eller ødelegges. Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner og skriften kapittel 1. Importører og produsenter av HENVISNINGER TIL AVTALER: AVVIK: Andre fraksjoner BEHANDLING: stoffer som ikke kategoriseres som EE-avfall, samt enheter EE-produkter er forpliktet til å være medlem av GJENVINNING: Veolia Miljø har avtale med ogblir eierskap Detplast pålegges behandlingsgebyr forut uønskede fraksjoner Produktene frakteti Metaller, til eget anlegg for sortering og omsom ikkesorteres er rengjort for væsker, oljer ogog andre farlige stoffer. returselskap. stål, gummi, eller annet råstoff og returselskap (Eurovironment AS). stoffer som ikke kategoriseres som små enhetermed EE-avfall, lasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg Håndteringskostnad belastes gebyr dersom emballert gjenvinnes. samt enheter somee-avfall ikke er rengjort for miljøsanering og viderebehandling. EE-avfall skal lagres leveres. for væsker, oljer og andre Avg. Gr. 4, RENAS farlige stoffer. Små enheter skal ikke lastes løst i krok/sjø HENVISNINGER TIL REGELVERK: tørt og på fast dekke. HENVISNINGER TIL AVTALER: container eller løst på flak. Omfattet av returordning regulert avfallsforveolia Miljøi har avtale med og eierskap i AVVIK: skriften kapittel 1. Importører og produsenter av returselskap (Eurovironment AS). Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: EE-produkter er forpliktet til å være medlem av GJENVINNING: og stoffer som ikke kategoriseres som kabler og ledninger, Tungmetallene kadmium, krom, kobber, arsen returselskap. Glass, metall og farlig avfall (kvikksølv) eller annet råstoff Avg. Gr. 3, RENAS. samt enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre Koder: og kvikksølv, samtsorteres bromerte erstoffer.ved utflammehemmere og leveres tilfarlige destruering godkjent be- koblinger og kontakter ikke Dersom klemmer, fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetshandlingsanlegg. er fjernet, belastes det med et avviksgebyr. listen og OBS-listen. HENVISNINGER TIL AVTALER: SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: Veolia Miljø har avtale med og eierskapkadmium, i Tungmetallene krom, kobber, arsen returselskap (Eurovironment AS). samt bromerte flammehemmere AVVIK: er og kvikksølv, Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner og fokuserte miljøgifterkoder: og oppført på prioritetsavg. Gr. 1, RENAS. stoffer som Lysstoffrørene listen og OBS-listen. Laget av:som KS ikke kategoriseres Godkjent av: lysstoffrør. MF Dato: Side 7/7 Utgave: 01 skal ikke være emballert enkeltvis eller være knust. Det belastes et avviksgebyr hvis lysstoffrør plasseres i uegnete SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: oppsamlingsenheter som for eksempel bur eller avfallstungmetallene kadmium, krom, kobber, arsen beholdere. Koder: og kvikksølv, samt bromerte flammehemmere er Laget av: CS Godkjent av: MF Dato: Side 5/7 Utgave: 02 fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen. SAP: Koder: Laget av: CS Laget av: CS Godkjent av: MF Godkjent av: MF Dato: Dato: Side 2/7 Side 4/7 Utgave: 02 Utgave: 02 Foto: Erik Børseth Bly/blyoksid er et tungmetall som er mye brukt i EE-produkter som f.eks kabelbekledning, i glass fra CRT-skjermer etc. Bly forbindes med mange veldokumenterte kroniske gifteffekter som bl.a. skade på lever og kreft. På grunn av de farlige egenskapene er også håndtering av bly underlagt strenge regler. Eurovironment Miljørapport

8 Vårt kvalitetssystem Vårt kvalitetssystem er utviklet med den hensikt at vi på en systematisk og dokumentert måte skal oppnå våre mål. Derfor er det av vital betydning at vi sikrer våre egne og samarbeidspartneres prestasjoner. I denne sammenhengen har vi etablert følgende viktige virkemidler: prosedyre for håndtering av avvik med tilhørende korrigerende tiltak prosedyre for forbedringstiltak og varsling av risiko interne revisjoner prosedyre for tilbakemeldinger fra medlemmer og måling av medlemmenes tilfredshet ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet felles prosedyre for oppfølging av besluttede tiltak Alle ansatte i selskapet og Veolia Miljøkonsernet oppfordres sterkt til å bidra til forbedringer i virksomheten. Vi legger følgende kriterier til grunn ved valg av behandlingsanlegg for EE-avfall: Anlegget skal ha alle nødvendige konsesjoner og godkjenninger som kreves for behandling av alle de varegrupper EE-avfall som er aktuelle å behandle. Ledelse og operatører ved anlegget må inneha kompetanse på EE-avfall og komponenter i EE-avfall som sikrer korrekt identifisering, demontering, sortering og lagring av produkter og fragmenter. Anlegget, med dets personale, må ha tilstrekkelig kapasitet til mottak, behandling og lagring i forhold til Eurovironments behov. Anlegget må ha en geografisk beliggenhet i forhold til volumer og transportavstander som sikrer mest mulig økonomisk og miljøvennlig transport. Vi legger følgende kriterier til grunn ved valg av innsamler/transportør for EE-avfall: Transportøren skal ha alle nødvendige konsesjoner og godkjenninger som kreves for transport, inklusive farlig avfall. Transportøren må ha god geografisk dekning og kapasitet i forhold til vår innsamlingsforpliktelse. Effektiv kapasitetsutnyttelse og korte transportstrekninger til behandlingsanlegg tillegges vekt. Som en del av Veolia-konsernet med Veolia Gjenvinning AS som landsdekkende transportør forestår dette selskapet en stor del av innsamling/transport. Hos Veolia Miljø gjennomføres revisjoner og vernerunder etter fastlagte planer. Resultater fra Veolia Miljøs HMS- og kvalitetsarbeid i 2009 finnes presentert i konsernets miljørapport som kan lastes ned på Våre sentrale styringsparametere er: Eurovironments innsamlingsforpliktelse pr. halvår pr. produktgruppe. Denne beregnes av EE-registeret på basis av: - Forrige halvårs totale innsamling av EEavfall - Eurovironment-medlemmenes andel av total import pr. produktgruppe i samme periode. Eurovironment beregner og fordeler videre innsamlingsforpliktelsen pr. halvår pr. produktgruppe på fylker. Innsamlingsforpliktelse på fylkesnivå kommuniseres og distribueres til våre innsamlere gjennom innsamleravtalene. Våre kostnader, dvs. godtgjørelse fra oss er spesifisert pr. tonn pr. produktgruppe i avtalene med hhv. innsamlere og det enkelte behandlingsanlegg. Vår løpende styring og oppfølging er basert på følgende hovedaktiviteter: Månedlig rapportering fra behandlingsanlegg på volumer mottatt og behandlet EEavfall fordelt på de enkelte produktgrupper. Eurovironment sammenstiller dataene med utregning av volumer og kostnader for innsamling og sanering summert på: - produktgrupper - behandlingsanlegg - fylker - totalt Oppfølgingen går særlig på trend/utviklingen av innsamlede volumer pr. produktgruppe (kostnadene er en funksjon av dette) mht.: - underdekning - overdekning geografisk fordeling ift. innsamlingsforpliktelsene. Innsamlingsforpliktelsen og innsamlede mengder for 2009 presenteres på side 12. I 2009 gjennomførte vi revisjoner ved fire anlegg til våre samarbeidspartnere. Det ble ikke registrert avvik, men noen anbefalinger om forbedring. Eurovironment Miljørapport

9 Med fokus på miljø Miljøaspekter Eurovironment har utarbeidet en miljømatrise som innholder virksomhetens vesentlige miljøaspekter og en vurdering av påvirkningsmulighet. Matrisen angir viktige fokusområder, og er grunnlag for etablering av miljømål. Miljømålene er gjenstand for regelmessig kontroll og årlig vurdering. Aspekt Farlig avfall Beskrivelse Vi legger avgjørende vekt på at alle aktører som behandler EE-avfall på vegne av oss, innehar nødvendige godkjenninger og har inngående kompetanse om hvilke EE-produkter som inneholder eller kan inneholde komponenter som er farlig avfall. Vi følger opp vårt ansvar gjennom egne revisjoner av behandlingsanleggene. Revisjonene omfatter bl.a. kontroll av kompetansenivå og at utsortering, lagring og merking av materialstrømmer og komponenter er i henhold til kravene i avfallsforskriften. Referansedokument: Avfallforskriften Kap.1/Vedlegg 2/Del C/Hovedpunktene 6.1, 6.2, 6.3. Ekstern transport, inklusive omlasting og mellomlager Vi planlegger for mest mulig effektiv innsamlig og opplasting, reduksjon av kjøredistanse og forbruk av drivstoff. Vi velger transportører som: - har best mulig dekning i det aktuell landsdel/distrikt - har hensiktsmessige lastebærere for lasting og transport - har god utnyttelse av transportkapasitet gjennom oppfylling av ledig kapasitet og returtransport - har nødvendige godkjenninger inkl. sjåfører som har ADR-bevis når det er nødvendig mht. de ulike avfallsfraksjoner Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre transportløsningene. Miljømål for kostnad pr. kg transportert avfall følges opp hver måned. Referansedokument: Vurdering og evaluering av leverandører og partnere i vår kvalitetshåndbok. Avfallshåndtering: Treverk Avfallshåndtering: Emballasje Vi satser mest mulig på å bruke gjenbrukspaller og Europaller og unngå engangspaller. Paller som blir ødelagt eller utslitt leveres til energigjenvinning ved godkjent mottak. Pappesker, pappkasser og papir. Avfallet leveres til materialgjenvinning ved godkjent anlegg. Mykplast, isopor og isolasjonsemballasje. Avfallet leveres fortrinnsvis til gjenvinning ved godkjent anlegg. Avfallshåndtering: Papp og papir Til nyhetsbrev og andre dokumenter som sendes ut i større antall foretrekkes gjenvunnet papir. Vi søker ellers å redusere volumet av papir, og bruker Internett og e-post i størst mulig grad ved medlemskontakt, spørreundersøkelser mv. Eurovironment Miljørapport

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2015 3

Innhold. Miljørapport 2015 3 Miljørapport 2015 Innhold Innledning... Fokusområder 2015... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 Innhold Innledning... Fokusområder 2013... Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2014 3

Innhold. Miljørapport 2014 3 Miljørapport 2014 Innhold Innledning... Fokusområder 2014... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy I det følgende gis veiledning til enkelte punkter i søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjøretøy. 2. Beskrivelse av

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport 2008 3

2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport 2008 3 Miljørapport 2008 Sammenlignet med mange andre land i Europa blir forholdsvis lite avfall deponert i Norge. Rundt 70 prosent av alt avfallet i Norge gjenvinnes, resten blir sluttbehandlet. Deponering av

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering

GRØNT ANSVAR. - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering GRØNT ANSVAR - et komplett system for dokumentert og systematisert avfallshåndtering 1 Stadig økende forventninger til avfallsbesitter Scanpix - Nils-Erik Bjørholt Som avfallsbesitter er du underlagt en

Detaljer

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité Næringslivets emballasjeoptimeringskomité / NOK Høsten 95 - Næringslivets organisasjoner inngikk emballasjeavtaler med MD der næringslivet tok ansvaret for : Innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Åssiden Forniklingsverksted AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Åssiden Forniklingsverksted AS Vår dato: 30.04.2013 Vår referanse: 2013/2670 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Arne H. Larsen Saksbehandler: Åssiden Forniklingsverksted AS Postboks 805 3007 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2/11-2010 2010/19496 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Elin Ilebekk, 22003670 Avfall og Metallgjenvinning

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON Sikker håndtering av sensitiv informasjon. Makulering og destruksjon av dokumenter, elektroniske lagringsmedier og en rekke andre typer produkter som klær, våpen og medikamenter

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer