Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri"

Transkript

1 Miljørapport 2009

2 Innhold Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet EE-avfall i Aktiviteter i Returordning med felles ansvar for miljøet - Beskrivelse av våre samarbeidspartnere - Historikk - Medlemmer Introducing the new NAPM Recycled Logo Paper and board sought to be accorded the NAPM Recycled Paper Mark must be manufactured from a minimum of 50%, 75% genuine recovered fibre, no part of which should contain mill produced waste. Logos are available in black and white and reversed out options, and a minimum size of 15mm width is required. There are no official guidelines as to its use in terms of position or colour. Miljørapport 2009 Miljørapporten er utarbeidet internt i selskapet, august 2010 Redaksjon: Thorleif Brustad Annica Fiedler Christian Strømme Design: Camilla Kvien Jensen Illustrasjonsfoto: Operasjon duppeditt Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 er trykket ved svanemerket trykkeri på Cocoon Offset - et 100 % resirkulert papir Eurovironment Miljørapport

3 Strategi, Veien videre Eurovironment har vært gjennom en periode med stor vekst i innsamlede mengder samtidlig som selskapet har gjennomgått en intern prosess med ny ledelse, reduksjon av antall ansatte og endring av ansvarsområder. Som ny daglig leder føler jeg at selskapet nå er rustet for å møte ytterligere vekst og nye utfordringer. Samarbeid er nøkkel til fremgang I arbeidet med å utvikle Eurovironment vil det bli det bli fokusert spesielt på å utnytte potensialet i forhold til våre viktigste samarbeidspartnere. Et viktig element i dette vil være en tettere integrasjon mot vår majoritetseier Veolia Miljø. Jeg har tro på at det ligger stor gevinst i dette samarbeidet. Det vil gi bedre helhetsperspektiv for de ulike delene i vår prosess; fra innsalg og inngått avtale med en medlem, til innsamling og sluttbehandling av de ulike fraksjonene og til slutt rapportering. Et konkret tiltak i høst 2010 var samlokalisering. I september flyttet vi inn i kontorene til Veolia Miljø. Overoppfylte innsamlingsforpliktelser I 2009 samlet Eurovironment inn tonn mot i Som returselskap er vi av myndighetene tildelt en plikt til å samle inn EE-avfall fordelt på geografiske områder og varegrupper. Akkurat som noen av konkurrentene har Eurovironment overoppfylt sine innsamlingsforpliktelser. Denne problematikken ser jeg som den kanskje viktigste utfordringen både i bransjen og Eurovironment fremover. Vi må få bedre balanse mellom innsamlede mengder og medlemsmassen. Medlemmene er de som betaler for innsamling og behandling. Vi har forslag til hvordan retursystemet kan utvikles og forbedres, slik at bl.a. overoppfylte innsamlingsforpliktelser ikke oppstår. Disse forslagene vil vi kontinuerlig fremføre til myndigheter og andre bransjeaktører som en del av vårt utviklingsarbeid. Thorleif Brustad Daglig leder hensikt & mål Eurovironments formål er å ivareta produsentansvaret for EE-produkter i henhold til gjeldene nasjonale lover og forskrifter for sine medlemmer. Eurovironment har som hovedmålsetting å gjennomføre en transportog miljøøkonomisk innsamling, samt kontinuerlig å heve kompetansen på demontering og gjenvinning av EE-avfall gjennom å videreutvikle våre arbeids- og behandlingsmetoder. Vi skal være en foregangsvirksomhet innen miljøbehandling av EEavfall ovenfor myndigheter, medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Ny daglig leder i Eurovironment I august 2010 ble Thorleif Brustad ansatt som daglig leder i Eurovironment. Thorleif har lang erfaring fra gjenvinningsbransjen og hatt flere sentrale jobber på markedssiden i Veolia Miljø, sist som markedssjef i Divisjon Nord-Øst. Eurovironment Miljørapport

4 IQNet Partners*: IQNet Partners*: &Kvalitetmiljøpolitikk Vår virksomhet skal gjennom kunnskap, oversikt og samarbeid resultere i en effektiv og etterrettelig kundeopplevelse og god økonomisk vekst. Om oss Eurovironment er et sertifisert og godkjent returselskap for EE-bransjen, og har rapportert til Klima- og forurensningsdirektorat (Klif) siden produsentansvaret for EE-produkter ble innført i Eurovironment hadde pr. 1. august medlemmer, og sørger for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av alle kategorier elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Returordningen er landsdekkende og innsamling- og behandlingsoppgavene utføres hovedsakelig av vår største eier; Veolia Miljø. I 2009 ble det samlet inn omlag tonn EE-avfall. Eurovironment ble etablert i februar 1999, på et tidspunkt da flere mente at bransjeorganisasjonenes løsning ift. produsentansvaret ikke var godt nok tilrettelagt for den krevende IT-bransjen. Et sterkt «grønt» engasjement resulterte i at markedets argeste konkurrenter valgte å samarbeide, for sammen å finne den mest miljøvennlige og økonomisk gunstige løsningen. Rammebetingelser for virksomheten Klif, underlagt Miljøverndepartementet (MD), har ansvaret for å overvåke, kontrollere og irettesette virksomheter som har et særlig miljøansvar. Den reviderte avfallsforskriften fra 2001 innførte skjerpede og mer detaljerte regler for behandling av EE-avfall. I samband med dette ble det etablert et eget EE-register, og en egen sertifiseringsordning av returselskaper for EE-avfall. EE-registeret eies av Klif og driftes av Norsas AS og COWI AS. Avfallsforskriftens Kapittel 1, med vedlegg, omhandler EE-avfall og er styrende for virksomheten til Eurovironment. Her beskrives alle krav og regler for behandling av EEavfall, samt krav til sertifisering og godkjenning som returselskap. Eurovironment er ett av fire sertifiserte returselskaper for EE-avfall i Norge. Eurovironment har god dialog med miljørettede virksomheter i Norge, hvilket er en sentral forutsetning for virksomheten. Eurovironment AS eies av Veolia Miljø AS 60 % og W3e Europe AS 40 %. Sertifisering Eurovironment er godkjent som kollektivt finansiert returselskap av Klif. Godkjenningen er gjort på bakgrunn av sertifiseringen som returselskap for alle produktgrupper i henhold til avfallsforskriften. Sertifiseringen er utført av sertifiseringsorganet NEMKO. Vi skal være en foregangsvirksomhet innen produsentansvarsløsninger for EE-bransjen med fokus på miljømessig innsamling og behandling av EE-avfall overfor myndigheter, medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Eurovironment er også sertifisert i henhold til ISO-EN og ISO-EN Det samme gjelder mottaks- og behandlingsanleggene som Eurovironment benytter. Anleggene innehar også godkjennelse fra Fylkesmannen for mottak og behandling av EE- avfall. CERTIFICATE S E R T I F I K A T Eurovironment AS Snarøya, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2000 IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver en landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Eurovironment AS Snarøya, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 9001:2000 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet CERTIFICATE Pål Eddie Certification Dept. Nemko AS IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization Eurovironment AS Oslo, Norway for the following field of activities Approved take-back company with nationwide collection, refurbishment and recycling of wasted electrical and electronic equipment (WEEE) has implemented and maintains a Environmental Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO 14001:2004 Issued on: Validity date: Registration Number : NO René Wasmer President of IQNet Pål Eddie Nemko AS Certification Dept. AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland QMI Canada Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global * The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificat e. Updated information is available under S E R T I F I K A T Eurovironment AS Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Godkjent Returselskap som driver landsdekkende innsamlings- og gjenvinningsordning for utrangerte og kasserte elektriske og elektroniske produkter Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Eurovironment Miljørapport

5 Lover og regler Norsk lovgivning Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, inklusive vedlegg 1 og 2, samt kapittel 11 om farlig avfall. Forskrift om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven). Europeisk lovgivning Dette er EE-produkter Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter, er en omfattende og sammensatt gruppe produkter. Eksempler på EE-produkter er støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PC-er, kopimaskiner, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger. De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere og kvikksølv i varierende mengder. Det er derfor viktig at de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. Importører og produsenter i Norge er pålagt å være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot Eurovironment Miljørapport tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak. Norge har en mer omfattende definisjon av hva som er EE-produkter enn det europeiske WEEE-direktivet. I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av avfallsforskriften. Unntak finnes i 1-1. Blant annet er kjøretøy som biler, drift av jernbane og småbåter ikke omfattet av forskriften. EE-produkter som er fastmontert i innretninger som kan registreres i register nevnt i forskriften, omfattes heller ikke av disse bestemmelsene. Dette kan for eksempel være fastmonterte innretninger som skip, oljeplattformer og luftfartøyer. WEEE-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF av 27. januar 2003 om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE), samt tillegget EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF av 8. desember 2003 om endring av direktiv 2002/96/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). RoHS-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EC av 27. januar 2003 om the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS). WEEE-direktivet regulerer returordninger og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter, og merking av elektriske og elektroniske produkter. Bestemmelsene om returordninger og gjenvinning i dette direktivet er tatt inn i avfallsforskriften. RoHS-direktivet er et direktiv som begrenser bruk av bestemte, farlige stoffer i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Bestemmelsene i dette direktivet og merkekravene i WEEEdirektivet et tatt inn i produktforskriften.

6 Dette er EE-avfall EE-produkter og EE-avfall deles inn i følgende produktgrupper: Produktgruppe 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler Beskrivelse 1b Andre store husholdningsapparater Komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse. 2 Små husholdningsapparater Støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse. 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater Pc-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 4b Andre lyd- og bildeutstyr Radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art. 5 Belysningsutstyr Lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art. 6 Lyskilder Glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art. 7 Elektrisk og elektronisk verktøy Borre-maskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art. 8 Leker, fritids- og sportsutstyr Togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utsyr av lignende art. 9 Medisinsk utstyr Strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende art. 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art. 11 Salgsautomater Salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter. 12 Kabler og ledninger Isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art. 13 Elektroteknisk utstyr Person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art. 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art. Retursystemet har ført til økt innsamling Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall. Som figurene til høyre viser, har innsamlingen av EEavfall økt betydelig etter at retursystemet kom på plass i Tallene for 1999 gjelder bare for andre halvår. I 2009 ble det samlet i overkant av tonn EE-avfall i Norge. Dette tilsvarer rundt 32 kg EEavfall pr. person. Dette er mer enn sju ganger så høyt som kravet EU har til innsamling per person årlig. Kilde: Eurovironment Miljørapport

7 Farlige stoffer i EE-avfall Elektrisk og elektronisk (EE) avfall inneholder mange ulike farlige stoffer som har skadelige egenskaper både for helse og miljø. Selv om det i dag er kommet strengere regler for hvilke stoffer det er tillatt å bruke i nye EEprodukter, vil EE-avfall fremdeles i mange år inneholde farlige stoffer og miljøgifter fra tidligere produserte produkter. Typiske problemstoffer i EEprodukter er ulike typer tungmetaller, bromerte flammehemmere og halogenerte stoffer. Returordningen for EEavfall sikrer forsvarlig utsortering og håndtering av fraksjonene som inneholder disse farlige stoffene, som i hovedsak også må håndteres som farlig avfall. Kvikksølv er et meget farlig tungmetall som likevel er mye brukt i ulike komponenter i EE-produkter. Tungmetallet oppkonsentrerer seg i næringskjeden og forårsaker bl.a. hjerne- og leverskade. Kvikksølv brukes mye i batterier, brytere og termostater og lyskilder. Kvikksølv har lavt kokepunkt og kan derfor også fordampe lett dersom f.eks. lysstoffrør eller sparepærer knuses. Polyklorerte bifenyler (PCB) er en gruppe organiske stoffer som alle inneholder klor. Dette er noen av de farligste miljøgiftene vi kjenner, og har kroniske effekter som bl.a. kan føre til kreft, skade på nervesystem, immunsystem og reproduksjon. I tillegg oppkonsentrerer stoffene seg i næringskjeden. Bruk av PCB er forbudt i de fleste land i dag, men stoffene finnes fremdeles i EE-avfall i f.eks. kondensatorer, transformatorer og som tilsetningsstofferi plast. Bromerte flammehemmere er en gruppe på omkring 70 ulike organiske stoffer som alle inneholder brom. Kjemikaliene tilsettes plast for å gjøre dem mindre brennbare (flammehemmende). Bromerte flammehemmere er miljøskadelige og viser kronisk skadelige effekter på f.eks. nervesystemet, som ofte sammenlignes med dem man ser for miljøgiften PCB. Bromerte flammehemmere finnes i varmeutsatte plastdeler som for eksempel kretskort, kontakter, kabler og kabinetter. Faktaark EE-avfall Det er utarbeidet åtte faktaark for EEavfall som en del av Veolia Miljøs varekatalog i samarbeid med Eurovironment. Innholdet beskriver krav til avfallets sammensetning, transport og behandling, avvikshåndtering samt henvisninger til regelverk og eventuelle avtaler. Tonerkassetter og blekkpatroner SAP: EE-avfall -små enheter SAP: EE-avfall - kabler og ledninger SKAL INNEHOLDE: Kasserte tonerkassetter BESKRIVELSE: Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner er EE-avfall og skal sorteres som egen fraksjon. SKAL IKKE INNEHOLDE: Annet EE-avfall SKAL INNEHOLDE: Annet øvrig avfall Små enheter av kasserte elektriske og Emballasje elektroniske produkter, varegrupper Farligalle avfall Batterier, alle kategorier Restavfall INNSAMLING: Toner-retur inngår i Eurovironments returordning for EEBESKRIVELSE: avfall. Løse tonerkassetter samles i esker for å sikre at støvet Utangerte små enheter er EE-avfall ogtransport. skal sorteres ikke lekker ut under Da som tonerkassetter inneholder egen fraksjon. Typiske eksempler er imobiltelefoner, batterier, farlige stoffer, og størst mulig grad skal gjenbrukes, må strykejern, kaffemaskiner, underholdningselektronikk all håndtering skje på en slik måte atetc. plastbeholderne ikke SAP: Lysstoffrør Andre fraksjoner knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser så det ikke blir lekkasje. SKAL INNEHOLDE: BESKRIVELSE: SKAL IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: Alle typer kabler og ledninger Utrangerte kabler og ledninger er EE-avfall og skal sorteres Annet EE-avfallHENVISNINGER TIL REGELVERK: innleveres i bur, i pall med karmer eller etter Dette VMM Trondheim, VMM Drammen eller VMM som egen fraksjon. Små enheter samles Annet øvrig avfall avtale med transportør. Omfattet av returordning regulert i avfallsforfornebu som foretar registrering og sortering av dette. Emballasje skriften kapittel 1. Importører og produsenter av Farlig avfall EE-produkter er forpliktet til å være medlem av BEHANDLING: SKAL IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: returselskap. Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går Annet EE-avfall Restavfall Kabler og ledningerbehandling: samles i bur, pall med karmer etter Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omskal INNEHOLDE: BESKRIVELSE: tilkabler gjenbruk. Annet øvrig avfall Andre fraksjoner avtale med transportør. Store mengder og ledninger lasting før eller de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg Lysstoffrør, alle typer Emballasje Utangerte lysstoffrør erkan EE-avfall skal sorteres egen samlesogi container for som liftkrokbil. for miljøsanering og viderebehandling. EE-avfall skal lagres fraksjon. HENVISNINGER TIL AVTALER: GJENVINNING: Farlig avfall tørt og på fast dekke. Veolia Miljø har avtale med og eierskap i returbehandlingsanleggene for EE-avfall sender sorterte toner Restavfall REGELVERK: (EurovironmentBEHANDLING: AS). kassetter til godkjente partnere som foretar nyemballering Andre fraksjoner HENVISNINGER TILselskap Omfattet av returordning regulert i avfallsforskal IKKE INNEHOLDE: INNSAMLING: foromgjenbruk. Ødelagte og ukurante tonere Produktene blir fraktet til eget anleggog forklargjøring sortering og skriften kapittel 1. Lysstoffrør Importørersamles og produsenter av føroppsamlingsenheter Annet EE-avfall inn i lasting separate som går behandlingsanlegg til energigjenvinning. de leveresgjenvinning: videre til godkjente EE-produkter er forpliktet å være medlem av metaller, ellerskal annet råstoff sorteres ut og Annet øvrig avfall blåkassetileller kiplivitkasse. NB! Ikke bruk ordinær avfalls- stål, plast SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: for miljøsanering ogrene viderebehandling. EE-avfall lagres returselskap. Emballasje beholder som oppsamlingsenhet. Tonerstøv inneholder farlige stoffer ogdekke. må avfall og skadelige stoffer fjernes og destrueres. HENVISNINGER TIL REGELVERK: tørt og på fast Farlig avfall behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom AVVIK: Omfattet av returordning regulert i avfallsfor Restavfall tonerkassettene knuser eller ødelegges. Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner og skriften kapittel 1. Importører og produsenter av HENVISNINGER TIL AVTALER: AVVIK: Andre fraksjoner BEHANDLING: stoffer som ikke kategoriseres som EE-avfall, samt enheter EE-produkter er forpliktet til å være medlem av GJENVINNING: Veolia Miljø har avtale med ogblir eierskap Detplast pålegges behandlingsgebyr forut uønskede fraksjoner Produktene frakteti Metaller, til eget anlegg for sortering og omsom ikkesorteres er rengjort for væsker, oljer ogog andre farlige stoffer. returselskap. stål, gummi, eller annet råstoff og returselskap (Eurovironment AS). stoffer som ikke kategoriseres som små enhetermed EE-avfall, lasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg Håndteringskostnad belastes gebyr dersom emballert gjenvinnes. samt enheter somee-avfall ikke er rengjort for miljøsanering og viderebehandling. EE-avfall skal lagres leveres. for væsker, oljer og andre Avg. Gr. 4, RENAS farlige stoffer. Små enheter skal ikke lastes løst i krok/sjø HENVISNINGER TIL REGELVERK: tørt og på fast dekke. HENVISNINGER TIL AVTALER: container eller løst på flak. Omfattet av returordning regulert avfallsforveolia Miljøi har avtale med og eierskap i AVVIK: skriften kapittel 1. Importører og produsenter av returselskap (Eurovironment AS). Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: EE-produkter er forpliktet til å være medlem av GJENVINNING: og stoffer som ikke kategoriseres som kabler og ledninger, Tungmetallene kadmium, krom, kobber, arsen returselskap. Glass, metall og farlig avfall (kvikksølv) eller annet råstoff Avg. Gr. 3, RENAS. samt enheter som ikke er rengjort for væsker, oljer og andre Koder: og kvikksølv, samtsorteres bromerte erstoffer.ved utflammehemmere og leveres tilfarlige destruering godkjent be- koblinger og kontakter ikke Dersom klemmer, fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetshandlingsanlegg. er fjernet, belastes det med et avviksgebyr. listen og OBS-listen. HENVISNINGER TIL AVTALER: SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: Veolia Miljø har avtale med og eierskapkadmium, i Tungmetallene krom, kobber, arsen returselskap (Eurovironment AS). samt bromerte flammehemmere AVVIK: er og kvikksølv, Det pålegges behandlingsgebyr for uønskede fraksjoner og fokuserte miljøgifterkoder: og oppført på prioritetsavg. Gr. 1, RENAS. stoffer som Lysstoffrørene listen og OBS-listen. Laget av:som KS ikke kategoriseres Godkjent av: lysstoffrør. MF Dato: Side 7/7 Utgave: 01 skal ikke være emballert enkeltvis eller være knust. Det belastes et avviksgebyr hvis lysstoffrør plasseres i uegnete SÆRLIGE RISIKOFORHOLD: oppsamlingsenheter som for eksempel bur eller avfallstungmetallene kadmium, krom, kobber, arsen beholdere. Koder: og kvikksølv, samt bromerte flammehemmere er Laget av: CS Godkjent av: MF Dato: Side 5/7 Utgave: 02 fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen. SAP: Koder: Laget av: CS Laget av: CS Godkjent av: MF Godkjent av: MF Dato: Dato: Side 2/7 Side 4/7 Utgave: 02 Utgave: 02 Foto: Erik Børseth Bly/blyoksid er et tungmetall som er mye brukt i EE-produkter som f.eks kabelbekledning, i glass fra CRT-skjermer etc. Bly forbindes med mange veldokumenterte kroniske gifteffekter som bl.a. skade på lever og kreft. På grunn av de farlige egenskapene er også håndtering av bly underlagt strenge regler. Eurovironment Miljørapport

8 Vårt kvalitetssystem Vårt kvalitetssystem er utviklet med den hensikt at vi på en systematisk og dokumentert måte skal oppnå våre mål. Derfor er det av vital betydning at vi sikrer våre egne og samarbeidspartneres prestasjoner. I denne sammenhengen har vi etablert følgende viktige virkemidler: prosedyre for håndtering av avvik med tilhørende korrigerende tiltak prosedyre for forbedringstiltak og varsling av risiko interne revisjoner prosedyre for tilbakemeldinger fra medlemmer og måling av medlemmenes tilfredshet ledelsens gjennomgang av kvalitetssystemet felles prosedyre for oppfølging av besluttede tiltak Alle ansatte i selskapet og Veolia Miljøkonsernet oppfordres sterkt til å bidra til forbedringer i virksomheten. Vi legger følgende kriterier til grunn ved valg av behandlingsanlegg for EE-avfall: Anlegget skal ha alle nødvendige konsesjoner og godkjenninger som kreves for behandling av alle de varegrupper EE-avfall som er aktuelle å behandle. Ledelse og operatører ved anlegget må inneha kompetanse på EE-avfall og komponenter i EE-avfall som sikrer korrekt identifisering, demontering, sortering og lagring av produkter og fragmenter. Anlegget, med dets personale, må ha tilstrekkelig kapasitet til mottak, behandling og lagring i forhold til Eurovironments behov. Anlegget må ha en geografisk beliggenhet i forhold til volumer og transportavstander som sikrer mest mulig økonomisk og miljøvennlig transport. Vi legger følgende kriterier til grunn ved valg av innsamler/transportør for EE-avfall: Transportøren skal ha alle nødvendige konsesjoner og godkjenninger som kreves for transport, inklusive farlig avfall. Transportøren må ha god geografisk dekning og kapasitet i forhold til vår innsamlingsforpliktelse. Effektiv kapasitetsutnyttelse og korte transportstrekninger til behandlingsanlegg tillegges vekt. Som en del av Veolia-konsernet med Veolia Gjenvinning AS som landsdekkende transportør forestår dette selskapet en stor del av innsamling/transport. Hos Veolia Miljø gjennomføres revisjoner og vernerunder etter fastlagte planer. Resultater fra Veolia Miljøs HMS- og kvalitetsarbeid i 2009 finnes presentert i konsernets miljørapport som kan lastes ned på Våre sentrale styringsparametere er: Eurovironments innsamlingsforpliktelse pr. halvår pr. produktgruppe. Denne beregnes av EE-registeret på basis av: - Forrige halvårs totale innsamling av EEavfall - Eurovironment-medlemmenes andel av total import pr. produktgruppe i samme periode. Eurovironment beregner og fordeler videre innsamlingsforpliktelsen pr. halvår pr. produktgruppe på fylker. Innsamlingsforpliktelse på fylkesnivå kommuniseres og distribueres til våre innsamlere gjennom innsamleravtalene. Våre kostnader, dvs. godtgjørelse fra oss er spesifisert pr. tonn pr. produktgruppe i avtalene med hhv. innsamlere og det enkelte behandlingsanlegg. Vår løpende styring og oppfølging er basert på følgende hovedaktiviteter: Månedlig rapportering fra behandlingsanlegg på volumer mottatt og behandlet EEavfall fordelt på de enkelte produktgrupper. Eurovironment sammenstiller dataene med utregning av volumer og kostnader for innsamling og sanering summert på: - produktgrupper - behandlingsanlegg - fylker - totalt Oppfølgingen går særlig på trend/utviklingen av innsamlede volumer pr. produktgruppe (kostnadene er en funksjon av dette) mht.: - underdekning - overdekning geografisk fordeling ift. innsamlingsforpliktelsene. Innsamlingsforpliktelsen og innsamlede mengder for 2009 presenteres på side 12. I 2009 gjennomførte vi revisjoner ved fire anlegg til våre samarbeidspartnere. Det ble ikke registrert avvik, men noen anbefalinger om forbedring. Eurovironment Miljørapport

9 Med fokus på miljø Miljøaspekter Eurovironment har utarbeidet en miljømatrise som innholder virksomhetens vesentlige miljøaspekter og en vurdering av påvirkningsmulighet. Matrisen angir viktige fokusområder, og er grunnlag for etablering av miljømål. Miljømålene er gjenstand for regelmessig kontroll og årlig vurdering. Aspekt Farlig avfall Beskrivelse Vi legger avgjørende vekt på at alle aktører som behandler EE-avfall på vegne av oss, innehar nødvendige godkjenninger og har inngående kompetanse om hvilke EE-produkter som inneholder eller kan inneholde komponenter som er farlig avfall. Vi følger opp vårt ansvar gjennom egne revisjoner av behandlingsanleggene. Revisjonene omfatter bl.a. kontroll av kompetansenivå og at utsortering, lagring og merking av materialstrømmer og komponenter er i henhold til kravene i avfallsforskriften. Referansedokument: Avfallforskriften Kap.1/Vedlegg 2/Del C/Hovedpunktene 6.1, 6.2, 6.3. Ekstern transport, inklusive omlasting og mellomlager Vi planlegger for mest mulig effektiv innsamlig og opplasting, reduksjon av kjøredistanse og forbruk av drivstoff. Vi velger transportører som: - har best mulig dekning i det aktuell landsdel/distrikt - har hensiktsmessige lastebærere for lasting og transport - har god utnyttelse av transportkapasitet gjennom oppfylling av ledig kapasitet og returtransport - har nødvendige godkjenninger inkl. sjåfører som har ADR-bevis når det er nødvendig mht. de ulike avfallsfraksjoner Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre transportløsningene. Miljømål for kostnad pr. kg transportert avfall følges opp hver måned. Referansedokument: Vurdering og evaluering av leverandører og partnere i vår kvalitetshåndbok. Avfallshåndtering: Treverk Avfallshåndtering: Emballasje Vi satser mest mulig på å bruke gjenbrukspaller og Europaller og unngå engangspaller. Paller som blir ødelagt eller utslitt leveres til energigjenvinning ved godkjent mottak. Pappesker, pappkasser og papir. Avfallet leveres til materialgjenvinning ved godkjent anlegg. Mykplast, isopor og isolasjonsemballasje. Avfallet leveres fortrinnsvis til gjenvinning ved godkjent anlegg. Avfallshåndtering: Papp og papir Til nyhetsbrev og andre dokumenter som sendes ut i større antall foretrekkes gjenvunnet papir. Vi søker ellers å redusere volumet av papir, og bruker Internett og e-post i størst mulig grad ved medlemskontakt, spørreundersøkelser mv. Eurovironment Miljørapport

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Norsk miljøpolitikk og EU

Norsk miljøpolitikk og EU Rapport # 19 Norsk miljøpolitikk og EU EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer