PROSJEKTPLAN. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister 2013-2015"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN Lenger i eget liv- Omsorgsinnovasjon i Lister Et samarbeidsprosjekt mellom Sirdal, Farsund, Hægebostad, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal kommune om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse og omsorgssektoren.

2 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag - Kåre Hagen

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Tidligere arbeid innen velferdsteknologi i Lister MÅL Effektmål Resultatmål Faser og oppgaver: RAMMER Budsjett Budsjett ORGANISERING Kart over organisering FREMDRIFTSPLAN RISIKOANALYSE... 14

4 1 INNLEDNING Listerregionen består av de seks vestligste kommunene i Vest-Agder Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal med totalt ca innbyggere. Regionen har et aktivt regionråd og samarbeider på en rekke områder. Helse et ett av tre strategiske satsningsområder i regionen og det regionale samarbeidsutvalget mellom kommunene i Lister og Sørlandet sykehus HF har utarbeidet en strategisk plan, hvor velferdsteknologi trekkes frem som ett av de viktigste satsningsområdene i perioden Lister har fått tilskudd gjennom programmet Saman om ein betre kommune for å videreføre prosjektet Lenger i eget liv. Utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal og regional departementet, KS, LO kommune, YS kommune, UNIO og Akademikerne. Lister kommunene skal gjennom dette programmet samarbeide om innovasjon i omsorg fra Det overordnede målet er at innbyggere i Lister skal få muligheten til å være Lenger i eget liv. Med dette menes at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Dette kan gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse. (NOU 2011:11) Det vil gjennom prosjektet blant annet bli fokus på å øke kompetansen til ansatte og politikere, informasjon til innbyggere, samarbeid med leverandører, og en mer enhetlig politikk i Lister når det gjelder implementering av velferdsteknologi. Kommunene skal samarbeide om å finne gode løsninger for å gi bedre tjenester og en lettere hverdag for ansatte og innbyggere i Lister. Definisjonen av velferdsteknologi er hentet fra Hagen utvalgets rapport Innovasjon i omsorg (2011) «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» NOU 2011:11 innovasjon i omsorg 1

5 1.2 Bakgrunn De demografiske utfordringene vil føre til at det blir behov for å tenke nye måter å organisere tjenestene på i helse og omsorgssektoren. Det blir flere nye yngre brukergrupper og flere eldre som har behov for tjenester, samtidig som det blir færre personer i arbeidsfør alder og frivillige omsorgsyterer. Velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, er avhengig av at man finner nye måter å løse omsorgsutfordringene på. Vi må gi mer omsorg med færre hender (St.meld 29, 2013) I følge fagrapport om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse og omsorgstjenestene fra , forventes det å bli en underdekning på nær helsefagarbeidere og sykepleiere samlet sett. Det har kommet flere rapporter de siste årene som bekrefter at velferdsteknologi kan bli et viktig supplement for å møte disse utfordringene. Dette kan gjøre at vi kan utnytte de ressursene vi har bedre. Særlig danske studier viser at rett bruk av velferdsteknologi kan gi muligheter for å effektivisere helse- og omsorgstjenestene ved at blant annet årsverk kan omdisponeres fra administrasjon til direkte omsorg. (Helsedirektoratet, 2012) Velferdsteknologi er først og fremst et verktøy for å levere bedre, mer individuelt tilpassede og effektive tjenester i følge St.mld 29 (2013). Potensialet er stort, men innføringen av ny teknologi vil også medføre endringer i arbeidsrutiner, organisering og oppgavefordeling. For å hente ut gevinster må ansatte og brukere få tilstrekkelig kompetanse og veiledning for å gjøre velferdsteknologi til et virkningsfullt verktøy. (St.meld 29, 2013) For å sikre en vellykket implementering av velferdsteknologiske løsninger må man jobbe målrettet med kompetansebygging, rutiner, retningslinjer og organisasjonsutvikling i den enkelte kommune. Kommunene i Lister mener at dette vil være en krevende prosess for kommunene å gjennomføre alene og at man gjennom å samarbeide om å bygge denne form for kompetanse regionalt, vil kunne sikre en mer robust implementerings- og organisasjonsutviklingsprosess. Helsedirektoratet (2012) Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i kommunene St.meld 29 ( ) Morgendagens omsorg 2

6 1.3 Tidligere arbeid innen velferdsteknologi i Lister Helsenettverk Lister fikk i 2011 midler av Sørlandets kompetansefond til å gjennomføre et velferdsteknologiprosjekt. I samarbeid med leverandører av velferdsteknologi ble det innredet to utstillingsboliger Hjem 2015 i Lyngdal og Bolig 2015 i Kvinesdal. Disse utstillingsboligene brukes i dag for å vise ulik type teknologiske muligheter og hvordan dette fungerer i praksis. Kommunene Farsund og Lyngdal piloterer i samarbeid med helseforetaket en telemedisinsk løsning som skal bidra til at pasienter med ikke helende sår får en raskere og tettere oppfølging ved hjelp av bilder sendt via MMS. Samtidig er de ulike kommunene i ferd med å prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger hos hjemmeboende. Flekkefjord og Kvinesdal tester TV telefon og nattkamera. Kvinesdal og Lyngdal tester ut automatisk medisindispenser. Lyngdal kommune har sammen med Falun kommune i Sverige fått 1,5 millioner euro fra EU til prosjektet Innobuild - innovative anskaffelser av omsorgsboliger. Med i prosjektet er NHO/KS' Leverandørutviklingsprogram og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunene i Lister er del av den regionale satsningen på ehelse og velfersteknologi i Agderfylkene og er representert i ulike regionale fagutvalg etablert av Overordnet strategisk samarbeidsutvalg. Delprosjektrapport (2011) Lenger i eget liv 3

7 2 MÅL Målene for prosjektet er delt inn i effektmål og resultatmål. Resultatmålene kan betraktes som et middel til å oppnå effektmålene. Resultatmålene skal foreligge ved slutten av prosjektet og skal rapporteres på underveis i prosjektperioden. 2.1 Effektmål Kommunene i Lister ønsker å ta i bruk velferdsteknologi for å oppnå følgende mål: Innbyggerne i Lister har mulighet til å leve et selvstendig og trygd liv i eget hjem med individuelt tilpasset bruk av velferdsteknologi Mer samfunnsøkonomisk forsvarlig bruk av «de varme hendene» i helse og omsorg Redusere antall unødvendige besøk og ressursbruk i forbindelse med reiser til og fra behandling/oppfølging, både for det offentlige hjelpeapparatet og den enkelte Økt kompetanse hos ansatte i helse og omsorg når det gjelder bruk av velferdsteknologi Økt kunnskap hos innbyggere, tjenestemottakere, pårørende, ansatte og politikere om ulike muligheter og løsninger innenfor velferdsteknologi. 2.2 Resultatmål er etablert Arbeidsgruppe i hver kommune er etablert Kommuner kan få bistand til å sette opp kravspek/funksjonsbeskrivelse ved nybygg- Mal for kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse er utarbeidet Lover og retningslinjer følges ved implementering av velferdsteknologi- Mal for samtykkeskjema og rutiner er utarbeidet Forprosjekt er gjennomført hvor behov og utfordringer i helse og omsorgssektoren kommunen er kartlagt med tanke på hvor det er mest hensiktsmessig å innføre teknologi. Informasjon om muligheter og løsninger innenfor velferdsteknologi er gitt til innbyggere, tjenestemottakere, pårørende, ansatte og politikere gjennom informasjonsmøter, informasjonsbrosjyre, film, nettkurs og visninger i demoboliger. Økt kompetanse om muligheter og bruk av velferdsteknologi blant ansatte, ledere og politikere via kurs, samlinger, og visninger i demoboligene. Ulike type velferdsteknologi er testet og tatt i bruk 4

8 2.3 Faser og oppgaver: - FASE 1: Lister har en god «grunnmur» for å ta i bruk velferdsteknologi o er etablert på tvers av de 5 kommunene Sikre samarbeid med FoU-miljøer med tanke på følgeforskning for å dokumentere gevinstrealisering knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene et skal være rådgivende i forhold til strategiske valg for Lister innen velferdsteknologi Arrangere og delta på samlinger med vekt på erfaringsutveksling og kompetanseoverføring for ansatte, tjenestemottakere og pårørende Samordning av prosjekter og aktiviteter Oversikt over aktuelle leverandører og velferdsteknologiske løsninger Rapportering Bidra til erfaringsspredning av prosjekter og de gode eksemplene o Mal for kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse er utarbeidet som kan benyttes i innkjøpsprosesser for kommuner som skal bygge nye omsorgsboliger/sykehjem Dialogkonferanse med leverandører for å få informasjon om muligheter på markedet. For å videreutvikle kontakten og heve vurderingskompetanse ved innkjøp av løsninger. o Mal for samtykkeskjema/rutiner er utarbeidet o Arbeidsgruppe er etablert i alle 5 kommunene med representanter fra adm/ledelse, politikere, og TV/ansatte og ulike enheter som er aktuelle i arbeidet med innføring av velferdsteknologi. o Forprosjekt er gjennomført Kartlegge behov og utfordringer i hver kommune Kost/Nytte som viser hvor det er mest hensiktsmessig å ta i bruk teknologi Kartlegge infrastruktur o Informasjon og kompetansebygging Informasjon på nettsider, facebook, media Gi informasjon på møter for ledere og politikere i de 5 kommunene evt andre arenaer som er aktuelt Gjennomføre samling for ledere rådgivere/ansatte, og politiker hvor man setter fokus på og hever kompetansen knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. Gjennomføre regionalt kurs for ledere rådgivere/ansatte og politikere hvor man hever vurderingskompetanse knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. Visninger i demoboligene Hjem 2015 og Bolig

9 Fase : Ulike teknologi testes ut i fra forprosjektet som viser dagens situasjon og definerte behov i fase 1 o Teste ut aktuelle løsninger Kommunene skal måle og analysere effekter og gevinster og bidra til erfaringsutveksling. o Informasjon og kompetansebygging Informere innbyggerne om velferdsteknologi ved å gjennomføre åpent informasjonsmøte i hver kommune. Skal være i samarbeid med pårørende, brukerorganisasjoner, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Deltakerne får informasjon og veiledning, råd og tips til hvordan gjøre de riktige investeringer mht. velferdsteknologiske løsninger Gjennomføre regionalt kurs for ledere rådgivere/ansatte og politikere hvor man hever vurderingskompetanse knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. Informasjon på nettsider, facebook, media Lage informasjonsbrosjyre til innbyggere i samarbeid med aktuelle parter som husbanken og NAV knyttet til teknisk tilrettelegging av private boliger Informasjon på nettsider, facebook, media Visninger i demoboligene Hjem 2015 og Bolig Fase : Ansatte i helse og omsorg har den vurderingskompetansen som skal til for at velferdsteknologi kontinuerlig vurderes og tas i bruk der det er hensiktsmessig. o Teste ut aktuelle løsninger Ut i fra forprosjektet som viser dagens situasjon og definerte behov i fase 1 Aktuelle rutiner kravspek/samtykkeskjema/rutiner er på plass Kommunene skal måle og analysere effekter og gevinster og bidra til erfaringsutveksling. o Velferdsteknologi inngår i ordinær drift Ansatte kan vurdere behov for velferdsteknologi og mulige løsninger Evaluering av gevinster o Informasjon og kompetansebygging Informasjon på nettsider, facebook, media, lage oppfølgingsfilm- Lenger i eget liv 6

10 3 RAMMER Tidsrammen: Prosjektet er et 3 årig prosjekt. Det må søkes om midler for hvert år. Den økonomiske rammen for det overordnede prosjektet/fagutvalget. Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringsplan Sum Spleiselag /Fyrtårn Lister(prosjektkoordinator) Egeninnsats frikjøp fagutvalg Egeninnsats vikar, samlinger div Midler fra KRD Totalsum for prosjektet Budsjett 2013 Prosjektleder lønnsutgifter Reise/kursutgifter Kontorutstyr/rekvisita Regionale kompetansehevingstiltak Søknadssum Egeninnsats frikjøp fagutvalg Egeninnsats vikar/kompetanseheving Egeninnsats 2 Nettverkssamlinger Egeninnsats Fyrtårn Lister Sum egeninnsats Budsjett Prosjektleder lønnsutgifter Reise/kursutgifter Regionale kompetansehevingstiltak/ Holdningskampanje Søknadssum Egeninnsats frikjøp fagutvalg Egeninnsats vikar/kompetanseheving Egeninnsats 1 samling Egeninnsats Fyrtårn Lister Sum egeninnsats

11 4 ORGANISERING Prosjektansvarlig i hver kommune: Sirdal- John Birkeland Hægebostad- Jerry Brastad Lyngdal- Elin Osestad Flekkefjord- Inger Marethe Egeland Kvinesdal- Anne Berit Åtland Hansen Farsund- Hilde Kristin Seland Hægeland Prosjektansvarlig - Det totale prosjektansvaret - Å initiere endret retning på eller avbryte prosjektet, dersom målene ikke nås eller forutsetningene endrer seg - Å ta beslutninger knyttet til beslutningspunkter og være økonomisk ansvarlig - At nødvendige ressurser i organisasjonen blir frigitt til prosjektet - Å påse at fremdriftsplanen blir fulgt - Være aktiv støttespiller for prosjektleder Styringsgruppe: - Helsenettverk Lister er et fagnettverk og består av kommunalsjefer for helse og omsorgstjenestene i de fem kommunene, ledelsen ved Sørlandets sykehus HF Flekkefjord, leder av Lister brukerutvalg og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. - Støttespiller og rådgiver for prosjektleder - Bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser - Følge prosjektets fremdrift og eventuelle endringer som oppstår underveis. Prosjektleder - Daglig leder og operativt ansvarlig for prosjektet - Følge opp beslutninger fattet av prosjektansvarlig og styringsgruppa - Utarbeide prosjektplan - Påse at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplan - Sørge for at prosjektansvarlig/styringsgruppen har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. 8

12 Prosjektgruppe: - Det er etablert et fagutvalg innen velferdsteknologi og telemedisin i Lister. Denne gruppen er prosjektgruppe i prosjektet. Gruppen består av en representant fra hver kommune, samt arbeidstakerrepresentant, prosjektleder og prosjektkoordinator. - Ledes av Prosjektkoordinator - 4 faste møter i året - Har ansvar for oppfølging av arbeidsgruppen Referansegrupper Lister brukerutvalg, eldreråd og UIA - Ressurspersoner som kan gi råd og veiledning til prosjektorganisasjonen - Ingen myndighet i prosjektet utover dette Arbeidsgrupper - En arbeidsgruppe i hver av de 5 kommunene - Består av en bredt sammensatt gruppe som dekker ulike enheter i hver kommune, ledere, TV og politikere. - Arbeider ut fra behov for å foreta delutredninger i prosjektet. 9

13 4.1 Kart over organisering Styringsgruppe Helsenettverk Lister Prosjektkoordinator Prosjektleder Referansegruppe Prosjektgruppe/ Fagforum Arbeidsgruppe Flekkefjord pe Arbeidsgruppe Kvinesdal Arbeidsgruppe Hægebostad Arbeidsgruppe Sirdal Arbeidsgruppe Lyngdal Arbeidsgruppe Farsund 10

14 5 FREMDRIFTSPLAN Delmål Tiltak Oppgaver Ansvar Tid Fase er etablert PL/Styrings gruppe 1.04 Etablere fagutvalg på tvers i Lister med representanter som er interessert og arbeider innenfor et aktuelt område når det gjelder velferdsteknologi Sikre samarbeid med FoU-miljøer med tanke på følgeforskning for dokumentasjon av gevinstrealisering knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene Oversikt over aktuelle leverandører og løsninger Leder i hver kommune utpeker/spør en representant Holde kontakt med UIA, ehelsesenteret, Se på mulige finansierings løsninger for å dekke forsker til evaluering Delta på aktuelle samlinger/kurs/ Konferanser. Kontakt person i kommunen som private kan henvende seg til. Kontakt og samarbeid med leverandører., Hele prosjekt perioden Hele prosjekt perioden Arrangere og delta på samlinger med vekt på erfaringsutveksling og kompetanseoverføring ehelseuka, Trygge spor i Oslo 4-6 juni, 18 juni Rapportering Statusrapportering, Årsrapportering til styringsgruppe. Rapportering til KRD Styringsgruppe annen hver mnd. KRD , 15.11, Arbeidsgruppe er etablert i hver kommune En representant fra hver enhet som er aktuell i hver kommune. Forvaltningsenhet, TV, ansatte i helse og omsorg, IT, Teknisk, politiker evt andre som arbeider med velferdsteknologi Arbeider konkret med delutredning fra fagutvalget. Ledere Mal for kravspesifikasjon, Funksjons beskrivelse er utarbeidet Dialogkonferanse Møter med brukere/pårørende Møter med ansatte Godkjennes Få innspill fra andre kommuner, fagutvalg i Agder, Husbanken, NAV, Arbeids gruppe

15 Delmål Tiltak Oppgaver Ansvar Tid Mal for samtykkeskjema og rutiner er utarbeidet Utarbeide utkast Godkjennes Innspill fra forvaltningsenhet, UIA, datatilsynet, fylkesmannen, helsedirektoratet, andre kommuner Arbeids gruppe Informasjon og kompetanse bygging Fremlegg på pårørendeskoler om velferdsteknologi Sende forespørsel til leder av pårørendeskoler Oktober/ November 2013 Temadag Nettverkssamling Informasjonskampanje Finne spennende temaer for ansatte, politikere, og leder 6-8 representanter fra hver kommune. Ansatte, politikere, ledere Media, facebook, nettsider, informasjonsmøter September/ Oktober 2013 Hele Prosjekt perioden Gjennomføre regionalt kurs for ledere rådgivere/ansatte hvor man hever vurderingskompetanse knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. Visninger i demoboligene Hjem 2015 og Bolig Finne kursholder, lage kurs Invitere til visning, være synlig på nettsider, informere om boligene på samlinger Hele prosjekt perioden hvor boligene er åpne for visning Forprosjekt er gjennomført Prosjektplan for forprosjekt Skrive forprosjektrapport Kost/Nytte som viser hvor det er mest hensiktsmessig å ta i bruk teknolog. Kartlegge infrastruktur Kartlegge behov og utfordringer i hver kommune., Arbeids Gruppe Fase Ulike teknologiske løsninger testes Test av ulik type teknologiske løsninger ut i fra behov og utfordringer som kommer frem i forprosjekt Samarbeid med leverandører Test av løsninger i private hjem og omsorgssentre. Arbeids gruppe

16 Delmål Tiltak Oppgaver Ansvar Tid Informasjon og kompetanse bygging Holdningskampanje: Hjelpemiddelmesse Kvinesdal Dyrskue i Lyngdal / Gjennomføre regionalt kurs for saksbehandlere hvor man hever vurderingskompetanse knyttet til bruk av velferdsteknologi til ulike brukere. Ha stand Dele ut brosjyrer Konkurranse Spørre undersøkelse Lage kurs Praktisk visning i Bolig mai sept 2014 Høsten 2014 Utarbeide informasjonsbrosjyre Samarbeid med NAV, Husbanken, og andre aktuelle parter Informasjonskampanje Media, facebook, nettsider, informasjonsmøter Hele prosjekt perioden Fase Ulike teknologiske løsninger testes Visninger i demoboligene Hjem 2015 og Bolig Lage kortfilm om velferdsteknologi Lage nettkurs om velferdsteknologi Pilotprosjekter ut i fra behov og utfordringer som kommer frem i forprosjekt Invitere til visning, være synlig på nettsider, informere om boligene på samlinger Lage manus Samarbeid med Esther Buchmann om design Finne plattform Lage innhold Finne fagpersoner på ulike fagområder Samarbeid med leverandører Test av løsninger i private hjem og omsorgssentre. Arbeids gruppe Hele prosjekt perioden hvor boligene er åpne for visning Manus ferdig Gevinstrealisering Rapport som viser til effekter i prosjektet Følgeforskning, erfaringsutveksling gjennom media, samlinger ol

17 Velferdsteknologi inngår i ordinær drift Velferdsteknologi blir vurdert og tatt i bruk der det er hensiktsmessig Rutiner for å vurdere å ta i bruk velferdsteknologi i Arbeids grupper forvaltnings enheten. Informasjon og kompetanse bygging Informasjonskampanje Media, facebook, nettsider, informasjonsmøter, lage film Hele prosjekt perioden 6 RISIKOANALYSE Mål Risiko Årsak Forebygging Ansvarlig er etablert og arbeider etter mandat fra Helsenettverket Arbeidsgrupper i hver kommune er etablert og arbeider med delutredninger og forprosjekt -Ingen pådriver -Mangel på engasjement -Ny tildeling av midler uteblir -Representanter fra kommuner uteblir -Mangelfull kompetanse - For lite informasjon - Uklare ansvars forhold -Ingen pådriver -Manglende forankring -Manglende ressurser - uteblir og det blir ikke tatt inn en ny -Mangelfull rapportering til styringsgruppe og KRD -Arbeid blir ikke prioritert i kommuner -Arbeidsgruppen mangler representanter fra aktuelle enheter -Arbeidsgruppene følges ikke opp av representanter fra fagutvalget - Ikke hatt tilstrekkelig med informasjon til ansatte/leder/politiker e - Følge opp rapportering for å få nye midler til prosjektet -Følge mål i prosjektplanen for å kunne vise til nådde milepæler som vil gi kommunene gevinster -Prosjektkoordinator deltar på styringsgruppe møter 6 ganger per år for å sikre forankring -Få inn rette representanter i arbeids gruppen - må følge opp aktiviteter i fagutvalget, og ha klare mål for prosjektet som arbeidsgruppen skal jobbe etter -Informasjons Styrings gruppe Prosjekt ansvarlig 14

18 Kravspek/ funksjons beskrivelse er utarbeidet -Mal for kravspek som kommunene ikke kan bruke -TV er ikke involvert - Blir ikke prioritert tid til arbeidet - uteblir og det blir ikke tatt inn en ny -Det er ikke tatt med essensielle forhold i kravspesifikasjonen ved at ikke de aktuelle interessentene er tatt med i prosessen Møter -Fokus på samarbeid mellom TV/ansatte, ledere og politikere -Må redegjøres grundig for hvem som skal være med i prosessen med å utarbeide mal -Få erfaringer fra andre som har gjort liknende arbeid Mål Risiko Årsak Forebygging Ansvarlig Samtykkeskjema/ rutiner er utarbeidet Informasjon og kompetanse bygging -Samtykkeskjema som ikke er i tråd med lovverk og retningslinjer -Samtykkeskjema/ rutiner blir ikke tatt i bruk -Ikke gjennomført kurs/informasjons møter/samlinger -Prosjektet er ikke synlig for målgruppen -Lite fremmøte på kurs/informasjons Møter/samlinger - Ny tildeling av midler uteblir -Manglende kompetanse -Manglende informasjon -Manglende oppfølging av ledere i kommunen for at det tas i bruk -Dårlig forankring -Informasjon om prosjektet blir ikke lagt ut på facebook, nettsider, media eller andre plasser hvor man treffer målgruppen - Mangelfull rapportering til styringsgruppe og KRD -Får ikke kursholdere -Mangelfull informasjon til ledere - Innspill fra aktuelle parter med kompetanse innen lovverk og teknologi -Aktuelle interessenter i kommunen må være med å utarbeide rutiner -Gi nødvendig informasjon -Følge mål i prosjektplanen for å kunne vise til nådde milepæler som vil gi kommunene gevinster -Gi nødvendig informasjon til ledere som kan sende ansatte til kurs -Planlegge kurs i god tid for å få gode kursholdere -Følge opp rapportering -Gjøre prosjektet synlig der hvor man treffer Prosjekt ansvarlige Prosjekt ansvarlige 15

19 målgruppen Ulik type velferdsteknologi testes ut og tas i bruk -Behovene i kommunene er ikke godt nok kartlagt -Dårlig infrastruktur i kommunene -Teknologien fungerer ikke som forventet -Rutiner for vurdering av velferdsteknologi gjøres ikke i forvaltningsenheten -Forprosjekt er ikke gjennomført/dårlig gjennomført -Dårlig dekning som gjør at bruk av teknologi ikke er mulig der det trengs -Mangelfull informasjon -Mangelfull oppfølging av ledere internt i kommunen -God oppfølging av fagutvalg og arbeidsgrupper -Klare mål for arbeidsgruppene -Følges opp av ledere -Gi nødvendig informasjon -Kartlegge infrastruktur. -Samarbeid med leverandør -Bruker/ pårørende/ ansatte er med å definere behov Prosjekt ansvarlige 16

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Fyrtårn Lister Velferdsteknologi Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Lister 6 kommuner 36.000 innbyggere Store forskjeller mellom kommunene Kommunale planer prosjektene er lagt inn i kommunale planer

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM

TRYGG HVERDAG I EGET HJEM TRYGG HVERDAG I EGET HJEM - Prosjekt for implementering av velferdsteknologi i Kongsvingerregionen 2017-2019 Prosjektleder Iselin Lerdalen LINKER: https://youtu.be/6sfbg2b3sx8 https://www.youtube.com/watch?v=peamdh3me

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta)

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 14.01.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 9.00 14.30 Til stede Forfall Anne Sanden Kvinen,

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

Lister FVT Fagutvalg

Lister FVT Fagutvalg Lister FVT Fagutvalg 14.01.2016 Godt nytt år Fagutvalget 2016: Fyrtårn: Marianne Holmesland, Cecilie Karlsen, Camilla Gabrielsen og Elisabeth Urstad Kvinesdal: Sandra Treland Lyngdal: Anne Sanden Kvinen

Detaljer

Plan. Symposium om velferdsteknologi. Hva er velferdsteknologi og hvorfor satser vi på det? Gevinster og utfordringer Velferdsteknologi i praksis

Plan. Symposium om velferdsteknologi. Hva er velferdsteknologi og hvorfor satser vi på det? Gevinster og utfordringer Velferdsteknologi i praksis Symposium om velferdsteknologi Nafo seminaret 25.04.19 Ole Kristian Storli Plan Hva er velferdsteknologi og hvorfor satser vi på det? Gevinster og utfordringer Velferdsteknologi i praksis 1 «Omsorgskrisen

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Inger Marethe Egeland 30.1.2012 Disposisjon Om Regionalt samarbeidsutvalg Strategisk plan Erfaringer Samhandlingsreformen Listerregionen Farsund 9 410 Flekkefjord

Detaljer

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Fagutvalg OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Prosjektkoordinator Velferdsteknologi og Telemedisin 40% finansiering Helsenettverk lister 60% finansiering Trygghetspakken.

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014 Trykkhetspakken i hjemmet Fremdrift September 2014 - Forskning Effekt av velferdsteknologi: - 5 av 6 subjekter er plukket ut. Intervjuene skjer forløpende i løpet av september Forskning på holdninger er

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1806-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer

LFH standpunkt velferdsteknologi. Videre avklaringer LFH standpunkt velferdsteknologi Videre avklaringer Agenda Definisjon av velferdsteknologi Samfunnsøkonomisk investeringsperspektiv Rollefordeling Bruker Fremtidens velferdsteknologi Definisjon (11.09.13)

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Velferdsteknologi S ø r - F r o n k o m m u n e

Velferdsteknologi S ø r - F r o n k o m m u n e PROSJEKTPLAN TEMA: Velferdsteknologi S ø r - F r o n k o m m u n e Side 1/8 Bakgrunn og mål Bakgrunn Velferdsteknologi er et nasjonalt satsningsområde, og et viktig verktøy i møte med fremtidige utfordringer

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

«Følgjer vi med i tida?»

«Følgjer vi med i tida?» «Følgjer vi med i tida?» Bruk av velferdsteknologi i målretta miljøarbeid. Gevinstrealisering som metode og bruk av tjenestedesign. Loen: 22.04.15 Regionen: www.lister.no/velferdstekno Bakgrunn Utfordringen

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Fredrik Rivenes, KRD Nettverkssamling Innovasjon, Trondheim 15.-16. oktober 2013 KRDs (halv)time: Hvor er vi i Saman om Hvor er vi i Innovasjonsstrategien Hva gjør det andre

Detaljer

Velferdsteknologi i Hallingdal Regionrådet Gol

Velferdsteknologi i Hallingdal Regionrådet Gol Velferdsteknologi i Hallingdal Regionrådet 01.02.2019 Gol Program Bakgrunn og om prosjektet Generelt om tjenesteinnovasjon Prosjektet så langt Prosjekt «Tjenesteinnovasjon» Prosjekt «Pilot» Felles anskaffelse

Detaljer

Velferdsteknologi og standardisering

Velferdsteknologi og standardisering Velferdsteknologi og standardisering Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2020 Programleder Lasse Frantzen Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser Tjenesteinnovasjon

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging 01.03.2018 Gro Anita Grelland Mål for prosjektet

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Forprosjekt Velferdsteknologi i Vestby kommune

Forprosjekt Velferdsteknologi i Vestby kommune Forprosjekt Velferdsteknologi i Vestby kommune Velferdsteknologi definisjon Helsedirektoratet 2015: «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet,

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter»

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Lister - Norge i miniatyr Kommunene i Lister: Sirdal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Bakgrunn for prosjektet En del foreldre venter for lenge

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

og forvaltning» Marie Solvik- Samhandlingskoordinator Marit Svindland, prosjektleder «Innføring av velferdsteknologi i Agder».

og forvaltning» Marie Solvik- Samhandlingskoordinator Marit Svindland, prosjektleder «Innføring av velferdsteknologi i Agder». Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 20.11.17 Møtested Utsikten Hotell Kvinesdal Møte tidspunkt Til stede Forfall Inviterte 09.00 14.00 Marianne Holmesland, prosjektleder

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud

Grunnmur. Velferdsteknologi Felles grunnmur. Midt-Buskerud Grunnmur Velferdsteknologi Felles grunnmur Midt-Buskerud Innholdsfortegnelse Grunnmur... 2 1.0 Kartlegge og utrede satsingsområder... 3 2.0 Informasjon, kompetanseheving og involvering... 3 3.0 Utarbeiding

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 30.04.15 Møtested Rådhuset Sirdal, formannskapssalen Møte tidspunkt 09.00 14.00 Til stede Forfall Ronny Bjørnevåg,

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane IT-FORUM Arbeidsgruppa for velferdsteknologi Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking Dialogmøte Førde 24.02, Nordfjordeid 26.02, Sogndal 27.02 Hvorfor skal vi engasjere

Detaljer

Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig!

Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig! Trygghetspakken trygghet i hjemmet for å bo hjemme så lenge som mulig! Kristin Standal Enhetssjef PLO Helseinformatikk Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonalt velferdsteknologiprogram Erfaringer fra kommunene Siste nytt Nordhordalandsprosjektet, Kristin Standal, prosjektleder, KS Side 2 Tre innsatsområder Utprøving Forskning Anbefaling Spredning Medisinsk

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister. Hægebostad kommune

Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister. Hægebostad kommune Lenger i eget liv- omsorgsinnovasjon i Lister Hægebostad kommune Arbeidsgruppe Jerry Brastad, enhetsleder/prosjektansvarlig Alf Vatne, avd.leder/prosjektleder Audhild Flottorp, avd.leder Arnfinn Hobbesland,

Detaljer

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune

SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune SLUTTRAPPORT- Midt Norske Læringsnettverk Pasientvarslingsanlegg i Trondheim Kommune Innledning I Trondheim kommune er det 30 helse- og velferdssenter. De nye helse- og velferdssenterne er komplekse bygg

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

Velferdsteknologiens ABC, Kristiansand 18. mars 2019.

Velferdsteknologiens ABC, Kristiansand 18. mars 2019. Velferdsteknologiens ABC, Kristiansand 18. mars 2019. Torstein L. Nydal og Hilde Austenå Nilsen FRITEK FRIDA FRISTED Prosjektene er finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Vi er også en del av Nasjonalt

Detaljer

Atri-X visningsarena for frihets- og velferdsteknologi. Kathrine Holter, spesialrådgiver/ergoterapeut Kari Kongshavn, spesialrådgiver/fysioterapeut

Atri-X visningsarena for frihets- og velferdsteknologi. Kathrine Holter, spesialrådgiver/ergoterapeut Kari Kongshavn, spesialrådgiver/fysioterapeut Atri-X visningsarena for frihets- og velferdsteknologi Kathrine Holter, spesialrådgiver/ergoterapeut Kari Kongshavn, spesialrådgiver/fysioterapeut Agenda Bakgrunn og målsetting Bærum kommune Velferdsteknologi

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Parallell sesjon VFT konferansen 7. Mars 2019

Parallell sesjon VFT konferansen 7. Mars 2019 Parallell sesjon VFT konferansen 7. Mars 2019 Torstein L. Nydal og Hilde Austenå Nilsen Hva er velferdsteknologi? NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg», som ble lagt frem i juni 2011, definerer begrepet slik:

Detaljer

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE

NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Østre Agders Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi NATTILSYN MED TEKNOLOGISTØTTE Et implementerings- og utprøvingsprosjekt i samarbeid mellom kommunene i Østre Agder Versjon 8, 05.02.2014 Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 764 60 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift Trykkhetspakken i hjemmet Fremdrift Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd tiltak

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Jan Hansen, Prosjektmedarbeider Reidun Rasmussen, Prosjektmedarbeider Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus

Jan Hansen, Prosjektmedarbeider Reidun Rasmussen, Prosjektmedarbeider Bodil Bakkan Nielsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 29.09.15 Møtested Formannskapssalen Husan, Farsund Møte tidspunkt 9.00 14.15 Til stede Forfall Elin Loga, Flekkefjord

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

LFH Prosjektgruppe VELFERDSTEKNOLOGI. Møte 12.juni 2013

LFH Prosjektgruppe VELFERDSTEKNOLOGI. Møte 12.juni 2013 LFH Prosjektgruppe VELFERDSTEKNOLOGI Møte 12.juni 2013 Agenda FORSLAG TIL AGENDA: 1) Status siden forrige møte 2) Møteplan høsten 2013 3) Næringslivets kontaktutvalg for velferdsteknologi ved Daniel Ras-Widal

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte 28.11.13 Nasjonalt program for implementering og utvikling av velferdsteknologi 10 søknader ble med i denne omgang (32 kommuner) Velferdsteknologifamilie

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat Møtedato 09.03.2015 Møtested Formannskapssalen Flekkefjord Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Svein Grønsund / FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET I VESTFOLD OG TELEMARK NYHETSBREV 3

VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET I VESTFOLD OG TELEMARK NYHETSBREV 3 VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET I VESTFOLD OG TELEMARK NYHETSBREV 3 BAKGRUNN Gjennom Nasjonalt program for velferdsteknologi samarbeider KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om å stimulere kommuner

Detaljer

«Lengre i eget liv» 30.01.13

«Lengre i eget liv» 30.01.13 «Lengre i eget liv» 30.01.13 Ronny Bjørnevåg Helsenettverk Lister Lengre i eget liv Fag Dialog Samarbeid Næringsliv Problemløsning Fagutvikling Innovasjon Produktutvikling Spennende arbeidsplasser Kvalitet

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

Lenger i eget liv. 23.03.15 Cecilie Karlsen

Lenger i eget liv. 23.03.15 Cecilie Karlsen Lenger i eget liv 23.03.15 Cecilie Karlsen Lenger i eget liv-2015 Informasjon og kompetansebygging Holdningsarbeid Tiltak Nettkurs-Introduksjonskurs til ansatte og folkevalgte Temadag Husbanken/NAV Film

Detaljer

Sårbehandling via MMS

Sårbehandling via MMS Sårbehandling via MMS - et kompetanse og utviklingsprosjekt Sørlandet sykehus HF Farsund kommune Lyngdal kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Sirdal kommune 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Mål for prosjektet USHT i Aust- og Vest-Agder

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 Hvaler Kommune Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 plan Vedtatt plan, administrativt Innhold Del I Grunnlaget for planen... 3 1. Innledning... 3 1.1 befolkningsutvikling

Detaljer

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester?

Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Velferdsteknologi Hvordan jobbe sammen for å skape fremtidens helsetjenester? Arild Kristensen Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Bakteppet: eldrebølgen + økende helseutgifter

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2014/1669-23 Arkiv: F03 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 26.01.2016 Østre Agder - Strategisk rammeplan for velferdsteknologi Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/16 Helse- og

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15 «Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut Farsund: 23.03.15 Frokostprogram 08.00 Frokost 08.45 Innledning 09.00 Trygghetspakken Om prosjektet

Detaljer