Området ble undersøkt i løpet av tre dager i månedsskiftet september-oktober Undersøkelsesområdets størrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Området ble undersøkt i løpet av tre dager i månedsskiftet september-oktober 2012. Undersøkelsesområdets størrelse"

Transkript

1 Lødding ** Referanse: Klepsland J. T Naturverdier for lokalitet Lødding, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Namsos Inventør: JKL Kartblad: 1724 III, 1724 II Dato feltreg.: H.o.h.: 0-470moh Vegetasjonsone: mellomboreal 40% nordboreal 50% alpin 10% Areal: 7243 daa Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Sammendrag Undersøkelseområdet ligger øst for Lødding og sør for Vetterhus og Vetterhusbotnet i Namsos kommune. Verneverdig areal begrenser seg til vestre del av undersøkelsesområdet, nærmere bestemt indre del av Skakkanovdalen med overgang sørover til Fuglliåsen, og nordover via Bjørkaklumpan og Vetterhusdalen til Bjørkavatnet og Vannanubben. Berggrunnen er todelt langs en øst-vest-gående akse med glimmerskifer sør for Flintsteinfjellet og grunnfjellsgneis på nordsiden. Verneforslaget er på ca 7 kvadratkilometer, men kun ca halve dette arealet er funksjonelt skogdekt mark. Det er avgrenset tre viktige naturtypelokaliteter (B-verdi), alle er bekkedaler/bekkekløfter med eldre og ganske storvokst granskog. Kun to av disse er innenfor det presenterte verneforslaget, den siste (Leiråelva) ligger såpass isolert av impediment og ungskog at det ikke er funnet hensiktsmessig å inkludere dette kjerneområdet i verneforslaget. Leiråelva kan imidlertid danne grunnlag for et selvstendig verneområde med lokal verneverdi (*). Verneforslaget preges av hovednaturtypene myr, fjell/lynghei og barskog. Det inngår også noen oligotrofe småvann og dystrofe myrtjern. Fattige vegetasjonstyper preger store deler av området, men sør for Flintsteinfjellet består berggrunnen av glimmerskifer som gir seg utslag i høyere dekning av intermediære til rike vegetasjonstyper. Gran, furu og bjørk er de kvantitativt viktigste treslagene i området. Grandominert skog opptrer i bekkedaler og i lier med en viss tykkelse på jordsmonnet, mens furudominert skog preger skrinne og grunnlendte parti samt områder med høy dekning myr. Furudominert skog er spesielt utbredt i Skakkanovdalen. Rikere utforminger i form av høystaudevegetasjon eller rik småbregneskog med mineralkrevende urter er stort sett begrenset til bunnen av enkelte bekkedaler. Det meste av skogen innenfor verneforslaget er såkalt gammelskog uten nyere hogstinngrep av vesentlig karakter. Noenlunde (høy)produktiv og kompakt granskog er begrenset til dypere bekkedaler, samt enkelte nord- til østvendte lier sentralt i området (ved Vetterhusvatnet). De viktigste granskogslokalitetene er innenfor de tre avgrensete kjerneområdene. Moderat krevende gammelskogsarter ble funnet både på gran, furu og diverse boreale løvtrær, men antallet og mengden av slike arter er ikke høyt tatt i betraktning det relativt store arealet verneforslaget og ikke minst undersøkelsesområdet representerer. Noen rødlistearter er påvist, men ikke truete arter. Verneforslagets viktigste kvalitet ligger i at det er et ganske stort og akseptabelt arrondert gammelskogsområde med villmarkspreg og spredte forekomster av noenlunde storvokst og produktiv granskog i noenlunde langt fremskredet naturskogstilstand, spesielt tilknyttet bekkedaler. Lødding er på dette grunnlag vurdert som regionalt verneverdig (**). Området vil i noen grad kunne bidra til inndekking av den generelle skogvernmangelen 1) urskog/naturskogsdynamikk (granskog) (middels grad). Av prioriterte skogtyper inngår: 1) bekkekløfter (i liten grad). Feltarbeid Området ble undersøkt i løpet av tre dager i månedsskiftet september-oktober Undersøkelsesområdets størrelse skogkledde delene av området, spesielt bekkedaler. Høytliggende areal uten eller med kun glissen tresetting ble kun besøkt i forbindelse med lengre transportetapper. Store deler av den lavereliggende mest produktive skogen i området består av ungskog etter hogst, og slike areal ble generelt vurdert som uinteressante og er derfor i liten grad befart. Visse deler av storområdet hvor det står gammelskog er ikke befart grunnet tidspress. Dette gjelder bl.a Vannanubben og de nordvendte skråningene derfra ned til Vetterhusbotn. Skakkanovdalens vestre del ble heller ikke befart i denne omgang, men store deler av dalføret er uthogd og anses derfor uinteressant i vernesammenheng. Tidspunkt og værets betydning Været var vekslende med både regn, opphold og sol. Været virket ikke negativt inn på kartleggingskvaliteten. Tidspunktet var gunstig med hensyn til alle ettersøkte organismegrupper (karplanter, moser, lav, jord- og vedboende sopp). Utvelgelse og undersøkelsesområde Lødding (Namsos) er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog, i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Undersøkelsesområdet var meget stort (ca 30 kvadratkilometer), og strakk seg fra havnivå ved Vannanubben-Vetrhusbotn til 650 meters høyde i fjellområdene mellom Flintsteinfjellet og Vetterhushatten. Storparten av undersøkelsesområdet består av høytliggende glissen impedimentskog, myr og fjell. Mer produktiv skog er begrenset til bekkedaler og slakere lier på lavere høydenivå (under 250 moh). Arealet som er vurdert som verneverdig er betydelig mindre enn undersøkelseområdet.

2 Beliggenhet Undersøkelseområdet ligger øst for Lødding og sør for Vetterhus og Vetterhusbotnet i Namsos kommune. Verneverdig areal begrenser seg til vestre del av undersøkelsesområdet, nærmere bestemt indre del av Skakkanovdalen med overgang sørover til Fuglliåsen, og nordover via Bjørkaklumpan og Vetterhusdalen til Bjørkavatnet og Vannanubben. Naturgrunnlag Undersøkelsesområdet drenerer i hovedsak mot nord og vest. Østre del består av fjellområder med grunne dalsenkninger åsrygger, langslake åssider, samt småvann og tjern. Geologi Berggrunnen er todelt langs en øst-vest-gående akse. Storparten av området ligger på basefattig granittisk til diorittisk gneis og øyegneis, men sør for Flintsteinfjellet og Liakarnvatna er det mer baserik glimmerskifer (NGU 2012a). Løsmassedekket er for det meste tynt til manglende. I daler og slake åssider på lavere høydenivå er det ofte et lag med tynn morene (NGU 2012b). Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk, vegtasjonsone: mellomboreal 40% nordboreal 50% alpin 10%. Verneverdig areal ligger i mellomboreal og nordboreal sone, mens alpin sone i stor grad er anbefalt utelatt fra avgrensingen. Vegetasjon og treslagsfordeling Verneforslaget preges av hovednaturtypene myr, fjell/lynghei og barskog. Det inngår også noen oligotrofe småvann og dystrofe myrtjern. Fattige vegetasjonstyper preger store deler av området, men sør for Flintsteinfjellet består berggrunnen av glimmerskifer som gir seg utslag i høyere dekning av intermediære til rike vegetasjonstyper. Gran, furu og bjørk er de kvantitativt viktigste treslagene i området. Grandominert skog opptrer i bekkedaler og i lier med en viss tykkelse på jordsmonnet, mens furudominert skog preger skrinne og grunnlendte parti samt områder med høy dekning myr. Furudominert skog er spesielt utbredt i Skakkanovdalen og mellom Vetterhusvatnet og Bjørkasetran. Barblandingsskog er utbredt og vanlig mellom hhv. gran- og furudominert skog. Bjørk er vanlig i gran- og barblandingsskog og øker i frekvens med høyden. Gråor inngår sparsomt langs bekker og fuktsig, og danner større bestand kun i sørvendt li ved Gjartrudlitjørna (hvor noe av arealet kan betraktes som gråor-heggeskog). Rogn og selje forekommer spredt og sparsomt i grandominert skog, og lokalt mer frekvent i enkelte brattlendte løvdominerte lier, slik som på nordsiden av Skakkanovaksla. Osp forekommer enda sjeldnere, som enkelttrær og små bestand i barblandingsskog, eksempelvis rett nord for Vetterhusvatnet og ved Bjørkavatnet. Ovenfor tregrensen er det mye bart fjell, som veksler med fattig myr- og lynghei-vegetasjon. Øvre del av nordboreal sone består dels av krattformet fjellbjørkeskog, og dels av mer grandominert krattskog. Vegtasjonen er overveiende fattig og dominert av blåbær-krekling vegetasjon og myrlendt mark. Furudominert skog og barblandingsskog i området er stort sett enten myrlendt eller av røsslyng-blokkebær-utforming. Det er også ganske store areal med grunnlendt knausskog (humid utforming). Grandominert skog er oftest av blåbær- og småbregne-utforming. Typisk inngår blåbær, krekling, tyttebær, smyle, stri kråkefot, bjørnekam, fugletelg, hengeving og skrubbær. Rikere utforminger i form av høystaudevegetasjon eller rik småbregneskog med mineralkrevende urter er stort sett begrenset til bunnen av enkelte bekkedaler. Slike steder inngår gjerne skogburkne, smørtelg, sauetelg, hengeving, teiebær, liljekonvall, skogstorkenebb, turt og skogrøyrkvein. I fuktigere sig og langs bekker også enghumleblom, mjødurt, hvitbladtistel og sølvbunke. Sjeldnere inngår tyrihjelm, vendelrot, sumphaukeskjegg, markjordbær og kranskonvall. Den Myrene i området er normalt fattige og dominert av rome, tepperot, bjørneskjegg og blåtopp. Myrlendte overgangsformer steder. Skogstruktur og påvirkning Det meste av skogen innenfor verneforslaget er såkalt gammelskog uten nyere hogstinngrep av vesentlig karakter. Litt større felt med ungskog etter hogst opptrer likevel innenfor verneforslaget i ytre del av Skakkanovdalen, samt i dalføret mellom Bjørkasetran og Bjørkavatnet. Mye av barskogen i området er preget av den fjellnære beliggenheten og er ofte både glissen, kortvokst og tynnstammet. Noenlunde (høy)produktiv og kompakt granskog er begrenset til dypere bekkedaler, samt enkelte nord- til østvendte lier sentralt i området (ved Vetterhusvatnet). De største og viktigste forekomstene av slik noenlunde storvokst og kompakt granskog er innenfor de tre avgrensete kjerneområdene, samt langs sørsiden av Vetterhusvatnet, indre del av Skakkanovdalen, og rett sør og øst for Bjørkavatnet. Granskogen i disse partier er i aldersfase til sen aldersfase med en dominerende generasjon på år. Visse parti har en noe bedre aldersspredning med også godt innslag av gran i aldersklassen

3 år. Bare unntaksvis, og da fortrinnsvis i de mest avsidesliggende og høytliggende partier inngår gran på (- 350) år. Dødvedelementer i form av grøvre læger forekommer sparsomt til spredt, mens høyere konsentrasjoner av død ved er begrenset til et fåtall lokale tilfeller av vindfall eller suksesjonsbetinget sammenbrudd. Yngre læger i lave til midlere nedbrytningsstadier dominerer sterkt over eldre og godt nedrutte. Virkelig gamle læger forekommer ytterst sparsomt, og disse er nesten uten unntak gjenliggende tømmerstokker etter et tidlig hogstuttak (trolig år siden). Stubbetettheten er generelt høy. Urskogsnær granskog (uten tegn på tidligere hogst) er nedenfor den krattformete fjellskogen kun påtruffet to steder i undersøkelsesområdet. Det var tett opp mot fjellskogen (300 moh) mellom Vetterhusdalen og Skakkanovdalen, samt 260 moh i nordvendt li sør for Bjørnheielva (utenfor verneforslaget). Begge steder var det kun snakk om svært små areal på omkring ett dekar. Barblandingsskog og furudominert skog i området er generelt lavproduktiv, og mye av den furudominerte skogen er svært glissen og impedimentpreget. Skogen på slik lavproduktiv mark er seintvoksende og relativt smådimensjonert. Omløpstiden er lang og dødvedproduksjonen er derfor lav. Den lavproduktive skogen er historisk sett like hardt utnyttet som den mer produktive skogen, og er derfor generelt fattigere på dødvedelement og storvokste trær enn de mer produktive partiene. Furudominerte parti har gjerne god aldersspredning på furu opp til ca år, men trær over ca 300(-350) år mangler helt. Dødvedelementer av furu forekommer bare sparsomt, og da fremst som ganske nydannet gadd, sjelden som læger. nordsiden av Skakkanovaksla. De grøvste bjørkene er inntil 35-(40) cm dbh. Stor rogn viser lignende forekomstmønster, men er sjelden over 20 cm dbh. Mye av rogna er betydelig gnagskadd av elg. Gråor opptrer kun som småtrær og busker i området (under 20 cm dbh). Enkelte seljer er cm dbh, mens ospa oppnår dimensjoner på cm dbh ved Bjørkavatnet. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lødding. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Leiråelva Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft BMVERDI: B Areal: 135daa Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Jon T. Klepsland (BioFokus) i 2012 i forbindelse med ordningen frivillig vern. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Vetterhus ved Vetterhusbotnet i Namsos kommune. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter en nordvendt bekkedal med eldre granskog. Bekkedalen er ikke spesielt dyp, men er stedvis ganske trang, og det inngår et par-tre mindre fossefall. Fosserøyksoner av betydning opptrer likevel ikke. Vegetasjonen består i stor grad av blåbærskog i ulike utforminger; i parti med ganske tett og produktiv granskog er det moserik utforming med lite lyng, og i mer åpne parti er det lyngrik utforming med dominans av blåbær, krekling, tyttebær, smyle og bjørnkam. Det inngår også slake parti med blåtoppdominert myrvegetasjon og relativt glissen barblandingsskog. Unntaksvis inngår rikere kildesig med bl.a. langs rolig parti av bekken. Skogen er overveiende i aldersfase med hovedgenerasjon på ca år. Øvre trealder for gran anslås til ca 200 år. Dødvedelementer i form av yngre granlæger forekommer spredt til sparsomt. Lokalt er det større konsentrasjon av læger grunnet utrasing eller vindfall. Eldre avgrensingen inngår et lite parti med yngre granskog i optimalfase (50-60 år gammel). Artsmangfold: Et knippe moderat krevende gammelskogsarter typiske for regionen er påvist. På rikbarkstrær inngår vanlige Lobarion-arter granslav er lokalt vanlig, mens kattefotlav og groplav er sjeldnere. Av mer krevende arter er påvist huldrelav. Svartsonekjuke er funnet på gammel granlåg. Verdivurdering: Større bekkedal med ganske storvokst og gammel granskog som skiller seg positivt ut fra omgivelsene ved høyere produktivitet, mer stabilt skogklima og høyere artsmangfold. Flere moderat krevende gammelskogsarter er påvist, og lokaliteten vurderes derfor som viktig. Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til skoglig kontinuitet, og lokaliteten bør derfor avsettes til fri utvikling uten inngrep. 2 Kløyvsetran Ø Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: B Areal: 41daa Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Jon T. Klepsland (BioFokus) i 2012 i forbindelse med ordningen frivillig vern. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett øst for Kløyvsetran (øst for Lødding) og sør for Flintsteinfjellet i Namsos kommune. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter en ganske dyp, men kort bekkedal med vestlig dreneringsretning. Gran dominerer tresjiktet, men i øvre del blandes granskogen opp med bjørk. Litt selje og gråor inngår. Blåbær- og småbregnevegetasjon dominerer, og det er også ganske stor dekning av myrlendt mark med bl.a. blåtopp, sølvbunke og evt rome. Rikere høystaudevegetasjon opptrer i midtpartiet, hvor det bl.a inngår skogburkne, smørtelg, teiebær, mjødurt, enghumleblom, vendelrot og tyrihjelm, samt lågurtartene markjordbær, skogsvinerot, rød jonsokblom og myske. Granskogen er i aldersfase og er relativt storvokst og produktiv. Øvre trealder er anslagsvis 150 år, og største stammediameter ved brysthøyde er ca 50 cm. Granlæger i lave til midlere nedbrytningsstadier inngår spredt til ganske frekvent. Eldre læger er fraværende. Artsmangfold: Et fåtall moderat krevende gammelskogsarter typiske for regionen er påvist, slik som duftskinn og gubbeskjegg. Gammelgranslav, brun korallav og hengestry er vanlig på gran og indikerer høy luftfuktighet.

4 Verdivurdering: Lokaliteten skiller seg positivt ut fra omgivelsene ved høyere produktivitet, høyere artsmangfold og høy og stabil luftfuktighet. En positiv tilleggsegenskap er forekomst av rik staudevegetasjon med innslag av litt uvanlige og varmekjære arter som myske. Moderat krevende gammelskogsarter er også påvist og lokaliteten vurderes derfor som viktig. Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er fremst knyttet til skoglig kontinuitet, og lokaliteten bør derfor avsettes til fri utvikling uten inngrep. 3 Fuglliåsen SV Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: B Areal: 71daa Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Jon T. Klepsland (BioFokus) i 2012 i forbindelse med ordningen frivillig vern. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for Fuglliåsen (øst for Lødding) i Namsos kommune. Lokaliteten grenser mot ungskog/granplantefelt i vest og sør. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter en ganske dyp bekkedal med vestlig dreneringsretning. Gran dominerer tresjiktet, men i høyereliggende deler blandes granskogen opp med bjørk. Rogn inngår spredt. Blåbær- og småbregnevegetasjon dominerer. Stedvis inngår litt mer mineralkrevende urter som teiebær og liljekonvall. Nær bekken i dalbunnen inngår stedvis noe smørtelg, skogburkne, skogstorkenebb, skogrøyrkvein, mjødurt, tyrihjelm og kranskonvall. Granskogen er i aldersfase og er relativt høyproduktiv. Dominerende aldersklasse varierer litt gjennom lokaliteten; visse parti er dominert av trær i alderen år, mens større parti er dominert av en litt yngre generasjon på år. Øvre trealder ligger normalt på ca 150 år, men det inngår også enkelte på inntil 250(-300) år. Største stammediameter ved brysthøyde er ca 50 cm. Granlæger i lave til midlere Artsmangfold: Et knippe moderat krevende gammelskogsarter typiske for regionen er påvist. På rikbarkstrær inngår vanlige Lobarion-arter arter er påvist huldrelav og kystdoggnål. Duftskinn er funnet på gran. Verdivurdering: Lokaliteten skiller seg positivt ut fra omgivelsene ved høyere produktivitet, høyere artsmangfold og høy og stabil luftfuktighet. Flere moderat krevende gammelskogsarter er påvist, og lokaliteten vurderes derfor som viktig. Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er fremst knyttet til skoglig kontinuitet, og lokaliteten bør derfor avsettes til fri utvikling uten inngrep. Artsmangfold Moderat krevende gammelskogsarter ble funnet både på gran, furu og diverse boreale løvtrær i området. Antallet og mengden av slike arter er imidlertid ikke høyt tatt i betraktning det relativt store arealet både verneforslaget og undersøkelsesområdet dekker, og alle de påviste artene er typiske og utbredte til ganske vanlige i høyereliggende eldre barskog i Trøndelag. Potensialet for at det forekommer mer krevende arter enn de som er påvist vurderes som svakt. Mht organismegruppen lav så er Lobarion-samfunnet sparsomt til stede på rikbarkstrær som rogn og selje i grandominert skog. Sølvnever, som er en noe mer krevende representant for dette samfunnet, er påvist ett sted. På gammel bjørk er vanlig på gran, mens bedre signalarter som huldrelav og kattefotlav forekommer spredt til sjeldent. Av moderat kontinuitetskrevende vedlevende sopp er påvist svartsonekjuke og duftskinn på gran et par steder hver, mens furuplett forble eneste tilsvarende krevende art på furu. Tabell: Artsfunn i Lødding. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerneområde (nr) Maurefamilien Galium odoratum Myske 2 Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Degelia plumbea 1 3 Lobaria amplissima Sølvnever 1 Lobaria pulmonaria Lungenever 1 3 Lobaria scrobiculata Skrubbenever 1 Pannaria rubiginosa Skorpelav Arthonia leucopellaea Kattefotlav Blanknål NT Gyalecta friesii Huldrelav NT 1 3 Sclerophora peronella Kystdoggnål NT 3 Sopp vedboende Duftskinn NT 2 3 Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 1 Barksopp Furuplett NT

5 Avgrensing og arrondering Kun vestre del av undersøkelseområdet vurderes i denne sammenheng som verneverdig. Denne delen av området har betydelig høyere dekning av produktivt skogareal (enn den østre), og det gjenstår en del gammelskog i de indre dalførene. Verneverdig areal omfatter indre del av Skakkanovdalen med overgang sørover til Fuglliåsen, og nordover via Bjørkaklumpan og Vetterhusdalen til Bjørkavatnet og Vannanubben. Avgrensingen virker litt uryddig på kartet, men i realiteten Yttergrensene følger i stor grad naturlige skillelinjer i terrenget slik som vannskiller, høydedrag/høydepunkt, dalrygger og vannspeil, men samtidig er det valgt å skjære vekk storparten av det trivielle alpine terrenget som grenser til det lavereliggende verneverdige arealet. Alternativt (stiplet linje) går det an å inkludere deler av den tilbudte furuskogen på nordvest siden av Bjørkafjellet. Dette er positivt mht økt tilfang av funksjonelt skogkledd areal, men påvirker ikke områdets totalverdi. Det er positivt at hele gradienten fra fjord til fjell inngår, men siden dette bare gjelder en smal sone i nord så virker ikke dette vesentlig positivt inn på arronderingskriteriet. Verneforslaget er på ca 7 kvadratkilometer, men kun ca halve dette arealet er funksjonelt skogdekt mark. Innenfor det presenterte verneforslaget er det avgrenset to kjerneområder/naturtypelokaliteter med B-verdi. Dette er re- lavere produktivitet og vurderes derfor som litt mindre verdifulle enkeltobjekt. Flere av disse kunne likevel vært avgrenset Et kjerneområde er også avgrenset for dalføret/bekkekløften som drenerer Leiråelva (øst for verneforslaget). Det anses ikke hensiktsmessig å knytte dette kjerneområdet sammen med det presenterte verneforslaget på grunn av store mellomliggende areal med fjell og impediement. Det som inngår av mer produktiv skog i dette mellomliggende arealet består dessuten i stor grad av ungskog etter hogst, og restaureringspotensialet er dårlig. Kjerneområdet for Leiråelva kan imidlertid danne grunnlag for et selvstendig verneområde, og i den sammenheng kan man gjerne utvide østover for også å inkludere arealet omkring Bjørnheielva samt nabodalføret på vestsiden av Bjørnheiklumpen. Et slikt verneforslag vurderes som lokalt verneverdig (*). En isolert verdivurdering av Leiråelva etter bekkekløftmetodikken (se Evju et al. 2011) vil gi lokal til regional naturverdi, tilsvarende 2 poeng. Vurdering og verdisetting Verneforslaget for Lødding rammer inn et ganske typisk utsnitt av høyereliggende barskog i regionen. Verneforslaget strekker seg helt ned til fjorden ved Vannanubben i nord, men nordvendt eksposisjon og bratt terreng med bergvegger gjør at det i liten grad inngår mer varmekjære (sørboreale) skogtyper. Rike skogtyper, og vegetasjonstyper generelt, har også re- er moderate, noe som skyldes en kombinasjon av den historiske hogstpåvirkningen (som er normalt høy for regionen) og den relativt lave dekningen (høy)produktiv skog. Kystgranskog (boreal regnskog) forekommer ikke. Deler av undersøkelsesområdet er altså vurdert som verneverdig ettersom det inngår noen viktige kjerneområder, og det går an å presentere et relativt velarrondert verneforslag uten å inkludere større areal med ungskog etter nyere hogstinngrep. Selv om kanskje bare halve verneforslaget består av funksjonelt skogdekt mark så er totalarealet såpass stort at arealet med gammelskog blir betydelig, og dermed har bedre forutsetning for å kunne ivareta og utvikle naturkvalitetene på sikt, samt også ha funksjon for mer arealkrevende arter. Mye av verneforslaget ligger 1-3 kilometer fra tyngre inngrep, og har slik sett også preg av villmark. Området har altså ingen helt spesielle naturkvaliteter, og har foreløpig trolig liten verdi for truete arter. Områdets kvalitet ligger i at det er et ganske stort og akseptabelt arrondert gammelskogsområde med villmarkspreg og spredte forekomster av noenlunde storvokst og produktiv granskog i noenlunde langt fremskredet naturskogstilstand. Verneforslaget scorer middels høyt på mange verdiparametre, men lavt på dødvedkontinuitet, gamle løvtrær og rikhet. I samlet verdivurdering noe høy beliggenhet og liten dekning rike vegetasjonstyper), samt den relativt hyppige forekomsten av smådaler med forholdsvis gammel og storvokst granskog. Lødding vurderes på dette grunnlag som i nedre sjikt av regionalt verneverdig (**). Området vil i liten grad kunne bidra til oppfylling av viktige mangler i skogvernet (Framstad et al. 2002, 2003, 2010). I noen grad vil det kunne bidra på den generelle mangelen 1) urskog/naturskogsdynamikk (granskog). Av prioriterte skogtyper inngår: 1) bekkekløfter (i liten grad). Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Lødding. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er Kjerneområde Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. Gamle bartrær Gamle løvtrær Gamle edelløvtrær Treslagsfordeling Topo- variasjon Arter Vegetasjonsvariasjon Rikhet Størrelse Arrondering 1 Leiråelva ** * * ** * * ** * * * - ** Samlet verdi 2 Kløyvsetran Ø 3 Fuglliåsen SV Samlet vurdering *** ** * * * * ** ** ** * - ** ** * * * * * ** * * * - ** ** * ** ** * ** ** ** * ** ** ** **

6 Referanser Evju, M. (red.), Hofton, T. H., Gaarder, G., Ihlen, P. G., Bendiksen, E., Blindheim, T. & Blumentrath, S Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Norge. Sammenstilling av registreringene NINA Rapport s. Framstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. og Sloreid, S-E Naturfaglig evaluering av norske verneområder. NINA rapport s. + vedlegg. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 146 s. Norges Geologiske Undersøkelse Berggrunnskart. Tilgjengelig fra: Norges Geologiske Undersøkelse Løsmassekart. Tilgjengelig fra:

7 Stålholmen Lykkjmoen Heimdalsseterfjellet 251 Ternholmen Rypneset Olavika Bjørkan Litlbjørnvika Bjørkabekken Heimdalsetran Skakkanovelva SkakkanovdalenØysterbotnet Brannfjellet Løddingsvatnet Vassdalselva Rypnesvatnet Svartåsen Rypneskammen Vetterhusstraumen Øltappen Langmyråsen Vassdalen klumpan Bakkabukta Vassdalsseterfjellet Syningomvatnet Bjørkasetran Bjørkavatnet åsen Saltbu- Bjørnvikkammen Bjørkafjellet Bjørka- Kløyvsetran Kvernmoen Lauvåsen Toskardtjønna Strandamarka Hølbekkmoen Vetterhusvatnet Skakkanovaksla Vesterbotnet Fugllisetran Fuglliåsen stigen Svart- Vetterhusdalen Skakkanovsetran Skakkanovtjønna Seteråsen Vassdalssetran Heiasetran Alhusholet Kløyva Løddingsetran Godveiterdalen Stakkengdalen Bjørkaseterdalen Knuttjønna Møssmørverket Gjartrudlitjønna Vetterhuselva Leiråelva Lomtjønna Liakammen Novabekken Liakamvatna Bjørnheielva Storfjellet Grønlia Vestre bjørnheia Ekorndalselva Lødding (Namsos, Nord-Trøndelag). Areal 7.243daa, verdi ** Hestvika Raudbergvika Vetterhusbotnet Aunaåsen Finntjønna Setervika Trekorsbekken 169 Aunasetran Knutengsvartåsen Skagaheia Holsetran Lomtjønna Brattengåsen Storlia Vetterhus Storlifjellet Larssetran Skagatjønna Jartrudlisetran Larsseterfjellet Tverråa Sømmelbekken Langbakkan 560 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivillig vern" 2012 Verneverdig område Alternativ grense Kjerneområder Tidligere registreringer 3 Omr. for vurdering (DN/FM 2012) Eksisterende verneområder Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Rutenett 1km WGS84, sonebelte Liavatna vatnet Tostenlifjellet Kartgrunnlag N50 Produsert Liasetran Masåa 320 Nordskåla Skiljåssetran 571 Koltjønna Sørskåla Taklia Trøengåsen Hammersetran 153 Kvitura Vannanubben Kristianstranda Flintsteinfjellet Prikkstaven Heiafjellet Værnbu- 597 Storfjelldomma 196 Lomtjønna Øystre bjørnheia Pinnsylan Jorpetjahke Bjørnheiklumpen Finn- Vetterhushatten Værnbusetran Åengelva Litlfjellet Flybekken 256 Svartholdalen Nordmyrhaugen Værnbua 534 Urddalen Rugla 326 Storflyhatten 398 Haklisetran 250 Bjørnaberga mE mE Nordelva Langvatnet Litlflyhatten Flytjønnin mN 355

8 Bilder fra området Lødding Smal stripe gammel granskog i bekkedal langs sørsiden av Flintsteinsfjellet. Foto: Jon T. Klepsland Bekkedal med eldre granskog (kjerneområde 3). Foto: Jon T. Klepsland Utsikt mot vest over Skakkanovdalen. Foto: Jon T. Klepsland Høyereliggende furuskog med få dødvedelement i Skakkanovdalen. Foto: Jon T. Klepsland

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Vassdalen ligger øst for Løddingsvatnet, ca 8 kilometer nordøst for Namsos by i Namsos kommune.

Vassdalen ligger øst for Løddingsvatnet, ca 8 kilometer nordøst for Namsos by i Namsos kommune. Lødding utvidelse (Vassdalen) - Referanse: Klepsland J. T. 2014. Naturverdier for lokalitet Lødding utvidelse (Vassdalen), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013. NaRIN faktaark. BioFokus,

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kroktjern-Setertjern * Referanse:

Kroktjern-Setertjern * Referanse: Kroktjern-Setertjern * Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3831) Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Marker Inventør: THH

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen Høgvollen ** Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Høgvollen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Urdsdokka (Holtefjell) *

Urdsdokka (Holtefjell) * Urdsdokka (Holtefjell) * Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Øvre Eiker Inventør: JKL Kartblad: 74 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 8-0-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Kvernbekken-Skarvdalen Verdi: 2 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Kvernbekken-Skarvdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. Bio- Fokus,

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Orsjømyra naturreservat - utvidelse * Referanse: Blindheim T. 2012. Naturverdier for lokalitet Orsjømyra naturreservat - utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark.

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Merrdalsristin * Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Merrdalsristin, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Murudalen utvidelse - Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Murudalen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lone NR utvidelse 2014 ** Referanse: Brandrud T. E. 2015. Naturverdier for lokalitet Lone NR utvidelse 2014, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Storbekken ved Finstad Verdi: 2 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Storbekken ved Finstad, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus,

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart.

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart. Femdal ** Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Femdal, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5819)

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Oksdøla * Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Oksdøla, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

BioFokus har utredet området på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med frivillig vern.

BioFokus har utredet området på oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med frivillig vern. Skandøla ** Referanse: Lønnve O. J. 2018. Naturverdier for lokalitet Skandøla, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6084)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

GANESØYAN - Referansedata

GANESØYAN - Referansedata GANESØYAN - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellomboreal Kommune: Namsos Vegetasjonsseksjon: O2 sterkt oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1724 III Jøa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonsone: sørboreal 30% mellomboreal 40% nordboreal 20% boreonemoral 10% Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Straumen *** Referanse: Høitomt T., Overvoll O. 2017. Naturverdier for lokalitet Straumen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6010)

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ådnøy 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Ådnøy, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

STORE REKKE/HØLVANNET *

STORE REKKE/HØLVANNET * STORE REKKE/HØLVANNET * Fylke: Akershus Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Aurskog-Høland Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2014 I Vestmarka Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sønstebybekken ** Området ligger i den vestvendte lia ned mot Geithus i Modum kommune. Ei markert bekkekløft i Sønstebybekken utgjør

Sønstebybekken ** Området ligger i den vestvendte lia ned mot Geithus i Modum kommune. Ei markert bekkekløft i Sønstebybekken utgjør Sønstebybekken ** Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Modum Inventør: THØ Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 31-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer