Organ for Samfunnsviternes fagforening Hjerneflukt fra Armenia!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Hjerneflukt fra Armenia! 1

2 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land. Landshøvdingen var stolt over å sitje øvst på trona, noko også hans far eingong hadde gjort. Etter ei stund med framgong skjedde det så ei katastrofe i landet. Eit av dei store tårnhusa vart angripne av ei gruppe frustrerte unge menn som meinte landet var rota til mykje vondt i verda. Dette gjorde til at leiaren byrja å sjå utover landegrensene. Fram til dette hadde han nemleg reist lite. Kvifor skulle han det? Han budde jo i verdas beste land, med verdas beste menneske. - Uff, det er ei vond verd der ute. Terroristar og elendigskap. Resten av verda er utan moral og etikk vi har derfor ein jobb å gjere, proklamerte landshøvdingen til folket sitt. Dermed bestemte landsleiaren for å lære desse barbarane eit og anna. I sitt stille sinn og i rådføring med sine næraste hadde han også ein skult plan, han såg for seg at dette ville auke makta og stillinga hans både i landet og utanfor. Problemet for høvdingen var å finne ein fiende. Det var mange land med både slett moral og eit dårleg leiarskap. Saman med sine rådgjevarar peika han til slutt ut eit fiendeland og sa: - Dette landet har farlege våpen og ein ustabil leiar. Dette er fiende nummer ein og eindel av ei grufull akse som øydelegg både for folka som bur der og verda elles. Bevis på bevis vart lagt fram til dei skrift- lærde slik at alle måtte forstå at slik stod det til og at dette var ei fornuftig handling. I tillegg må det nemnast at fiendelandet var rikt på olje og mineralar. Og at det var eit land som reint strategisk, var fint å ha makt i. Altså ein vinn, vinn situasjon, tenkte leiaren. Leiaren var ikkje dum, og forstod at det kunne være nyttig å få med andre høvdingar på sitt prosjekt. Ein sjelauga leiar på ei lita øy, sa umiddelbart ja. Det same gjorde eit par andre mindre viktige nasjonar. Resten av landshøvdinga meinte at grunnlaget for eit angrep på dette landet var for dårleg. Men dei fleste var redde leiaren dermed vart klagene deira nærast som små kremt og kviskring i krokane. Så gjekk det slik det måtte. Den store høvdingen sende ut hæren sin. Dei kom både til vanns, til fots og gjennom lufta. Ein månad seinare var tusenvis av menneske døde og endå fleire utan heim. Men det skal seiast, landet fekk eit nytt herredømme. Om det nye herredømme har endra moralen til folket er uvisst. Det er også uvist om det hertekne landets leiar er død. I tillegg kom det fram at mange av bevisa til høvdingen var direkte urette og laga for å få vilja si. Dessverre finst der verken moral eller ein lykkeleg slutt i eventyret ovanfor. Det er derfor tvilsamt om tittelen eventyr er passande kanskje skal vi heller seie at det er ei ulykkeleg historie frå røynda? 2 Redaktør: GUNN KVALSVIK Redaksjonsråd: GUNN KVALSVIK, SYNNØVE K. BØEN, ODD JENVIN og SILJE OPHEIM. Grafisk utforming: GUNN KVALSVIK Utkommer 6 ganger i året. Opplag Styret for 2003: SYNNØVE K. BØEN (leder), ODD JENVIN (nestleder), MONA HALSBAKK, SØLVI LERFALD, ARNT-EINAR LITSHEIM, FAMARA SANYANG, TERJE THUSETH og STEIN ELIASSEN. Ansvarlig utgiver: SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING. Trykk: HAGEN OFFSET AS For annonser, ta kontakt med vårt sekretariat, tlf E-post: Forsideill.: FRA ARMENIAS OFFISIELLE WEBSIDE

3 innhold les De teites løsning t enk på eit TALL H jerneflukt - Armenia A kademia i statens klør? side 5 Abelprisen i matematikk skal verke til at barn og unge bilr interesserte i matematikk. Men korleis skal dei bli det, når altfor mange vaksne ser på matematikken som tran; sikkert sunn, men ein ville helst vere utan? side 8 Trenger du juridisk bistand? Gjennom ditt medlemsskap i fagforeningen har du tilgang til gratis rådgiving innen både privat- og arbeidsrettslige spørsmål side 9 Kristin Clemet endrer norsk skole i et raskt tempo mot å bli mer avhengig av foreldrenes økonomiske evne, sosialdemokratiet svarer med å feire den eksisterende enhetsskolen som den var den beste av alle mulige. Teitere er det knapt mulig å være. side års sovjetdiktatur er etterfulgt av et frikapitalistisk korrupsjonsdikatur i Armenia. Gayane og Rudolf Zakaryan må selge sjela om de vil bli rike. Den dag en av oss lar seg bestikke, er dette ekteskapet over, sier fysiker og ingeniør Rudolf Zakaryan. side 15 Maktforsker Yngve Flo mener at» i eit hundreårsperspektiv er idealet om det lokale sjølvstyret på eit historisk lågmål». Les mer på sidene kjekt å vite. side 16 Samfunnnsviterne og BI fortsetter å tilby to femvekttalls program på Masternivå. Les tidligere deltakeres erfaringer samt kursprogrammet her. side18 Norsk næringsliv og akademia har problemer med å samarbeide. Dette til tross for at begge hevder at de vil samarbeide og ha gjensidig nytte av hverandre. Myter og ideer, samt tradisjon og historie taler imidlertid i mot en endring. Det samme gjør en del sentrale aktører og oljerikdommen. side 20 Prosjektet til forfattarane av boka Dimensjonar, er ambisiøst. Dei fire mest framståande teoretikarane samanliknast og debatterast. Etter nokre år utanfor akademia er dette et boktips for dei som ynskjer å friske opp minnet. 3

4 4 styret Synnøve Bøen leder Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Samfunnsviternes fagforening er medlemsvinner! Fagforeningene fikk i fjor nye medlemmer. Den største prosentvise økningen kom i Akademikerne. Dette er i overensstemmelse med at det særlig er de med høyere utdanning som nå strømmer til fagorganisasjonene, mens enkelte store industriarbeiderforbund mister medlemmer. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er fagorganiserte det høyeste tallet fra målingene startet i Samfunnsviternes fagforening økte mest prosentvis av alle forbund og foreninger med en vekst på 18 % (ca 700 nye medlemmer). Den sterke økningen i antall fagorganiserte skyldes trolig flere faktorer. Arbeidslivet for akademikere har blitt mer usikkert, vi opplever flere omstillinger, budsjettkutt og nedbemanninger både i offentlig og privat sektor. Et symptom på dette er økning på 20 prosent i saksbunken med arbeidstvister hos tingrettene. Mange saker kommer heldigvis ikke så langt fordi fagforeningene klarer å bistå medlemmene i å komme frem til en minnelig ordning med arbeidsgiver. For Samfunnsviternes del tror vi også at Samfunnsviterne har blitt et tydeligere alternativ for akademikere, og at vi klarer å gi et godt faglig tilbud samtidig som vi øker vår forhandlingsstyrke i offentlig sektor. Samtidig gjør etableringen av lokale foreninger oss mer synlige på arbeidsplassene. Så langt i år har vi hatt en brutto tilvekst på 400 medlemmer. Den største veksten, ca. 70 %, kommer naturlig nok i offentlig sektor, hvor vi har hovedtyngden av våre medlemmer. Men veksten er også vesentlig i privat sektor og blant studentmedlemmer. Lokale tillitsvalgte skal ha en god del av æren for at vi rekrutterer nye medlemmer jevnt og trutt i hele landet. Og medlemmene selv er optimistiske. Opinion har nylig gjennomført en undersøkelse blant 700 medlemmer i Akademikernes femten medlemsorganisasjoner. 90 prosent av de spurte mener de har svært gode eller nokså gode muligheter i jobbmarkedet. Når arbeidsmarkedet strammer seg til, viser det seg at det er verdifullt å ha høyere utdanning. Få akademikere er langtidsledige og går sjelden ledige lengre enn et halvt år. Men nyutdannede kan slite lenger med å skaffe seg jobb. Samfunnsviternes fagforening Våren er tid for gjennomføring av årsmøter. I flere av fylkesavdelingene har det vært avholdt årsmøte med spennende faglige debatter. Dette lover bra for utviklingen av foreningen. Flere av fylkesavdelingene begynner på ulike måter å fylle rollen som møteplass for medlemmene i fylket. Forberedelsene til foreningens landsmøte i månedsskiftet oktober/november er i full gang. Landsmøtet er Samfunnsviternes høyeste organ og vedtar rammer og retningslinjer for foreningens virksomhet. Fylkesavdelingenes rolle og funksjon som førstelinje mot medlemmene og foreningens organisering og bruk av de samlede ressurser vil være tema for høstens landsmøte. Hovedstyret har i styreperioden fulgt opp flere viktige vedtak fra landsmøtet i Hovedstyret nedsatte våren 2002 to arbeidsgrupper for å følge opp landsmøtets ønske om at foreningen skal arbeide hhv. mot diskriminering av minoriteter og med internasjonal solidaritet. Hovedstyret vil legge anbefalinger basert på arbeidsgruppenes forslag frem for høstens landsmøte. Foreningen har også engasjert seg i Statens lånekasse for utdanning sin fremtidige organisering og jobbet for overgang til politisk styrt rente. I følge en fersk rapport fra en intern arbeidsgruppe i Utdannings- og forskningsdepartementet, er ikke privatisering av utlånsvirksomheten, det såkalte bankalternativet lenger aktuelt. Vi mener dette er positivt da dette alternative ville kunne svekke Lånekassen som utdanningspolitisk virkemiddel. Politisk styrt rente har det vært vanskeligere å få gjennomslag for. Fallet i renta gjør at markedsstyrt rente for Lånekassen blir mer spiselig, i hvert fall inntil renta stiger igjen og i følge ekspertene blir det en stund til. Samfunnsviternes leder har også sett behovet for at foreningen engasjerer seg i Akademikernes ulike debatter og høringer om blant annet pensjonskommisjonen, skatteutvalget og flytting og ny rolle for statlige tilsyn. Dette er saker som på ulike måter får stor betydning for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Fortsatt god sommer!

5 Tenk på eit tall Abelkonkurransen i Oslo. Bildet er lånt ut av nettstedet matematikk.org. Abelprisen i matematikk skal verke til at barn og unge blir interesserte i matematikk. Men korleis skal dei bli det, når altfor mange vaksne ser på matematikken som tran; sikkert sunt, men ein vil helst vere utan? AV NINA REFSETH Mfrå Oslo til Haugesund. Dotter mi er nesten amma, veit du kva 234 gonger 2000 er? Spørsmålet kom da vi passerte Åmot, på veg 9, og ein åtte timar køyretur set høge krav til underhaldningstiltaka. Vi hadde spelt cd, vi hadde konkurrert i å telje bilar av ymse fargar, og vi hadde gjetta kva det neste dyret vi kom til å møte, var. (Det er nesten alltid ein sau, så det er ein ganske kjedeleg konkurranse.). Uansett var vi komne til det punktet at vi var over på gjette- og kunnskapskonkurransar inne i bilen. Mine oppgåver frå den vesle gongetabellen var tilbakelagdet, no var vi over på dei meir fantastiske delane av matematikken. Fascinasjonen auka med storleiken på tala. Kva heiter det når du set ein null bak tusen milliardar, da? For dotter mi er matematikken framleis ei fascinerande og mysteriøs verd som skal utforskast. Matematikk er leik, det er forsøk på å setje verda i system og sjå henne falde seg ut. Den første delen av matematikken barn leiker med, er talrekkja. Kor langt kan du telje? Så, på eit eller anna underleg tidspunkt, skjøner ein at ein kan telje så langt ein vil. Ein kan berre halde fram og halde fram, leggje til ein, to eller ti, og så er ein på ein ny stad. Eller ein kan dele opp i små eller store bitar. Ein kan dele opp ein meter, eller ein kan dele opp avstanden til månen. Barn let seg fascinere av denne verda. Men snart endrar forholdet karakter; matematikk er treigt, det er unyttig og det er først og fremst kjedeleg. I rapporten «Key data on education in Europe» som vart lagt fram i februar i år, figurerer Noreg blant dei aller svakaste skolelanda i Europa i matematikk og realfag. I følgje rapporten ligg vi langt etter EU-landa. Men er det rart norske barn ikkje blir gode i rekning for kva er det vaksne seier? Nødvendige ting å kunne Nei, prosentrekning kan eg ikkje! Sitatet er ikkje frå ein 11-åring klar for Clemets nye kunnskapsskole. Mannen er godt vaksen, han har høgare utdanning og arbeider i ei høgare stilling i det offentlege. Han blir på alle vis rekna som ein danna mann, ein mann med kunnskapar på mange område. Vel trur eg han overdreiv, og vel kunne han finne ut av det med kalkulator, men utsegna er likevel oppsiktsvekkjande: Eg kan ikkje prosentrekning. Det som vekkjer oppsikt, er ikkje at ein enkelt person innrømmer at han har problem med matematikken. Det oppsiktsvekkjande er at dette ikkje er ei oppsiktvekkjande utsegn; det er i aukande grad heilt greitt å seie at ein ikkje beherskar sjølv enkel og grunnleggjande matematikk, trass i at ein elles har alle føresetnader for å lære seg det. Prosentrekning er obligatorisk omtrent i femte klasse i grunnskolen. Ein mann det kunne elles minst like godt vore ei kvinne kan likevel bli rekna som både danna og intellektuell, samtidig som han innrømmer at han ikkje ein gong kjenner pensum i femte klasse. Det absurde i situasjonen blir enda tydelegare dersom vi bytter fag til norsk, slik at han til dømes sa: Nei, dobbelt konsonant 5

6 kan eg ikkje! Med mindre det handla om dysleksi, ville ei slik utsegn ha vore svært pinleg. Ein som sa noko slikt, ville ha blitt sedd på som kunnskapslaus og udanna. Sjølv om danningsomgrepet ikkje akkurat er i dagleg bruk, ligg det framleis uuttalte forventningar til om kva ein bør kjenne til, og kva ein kan tillate seg å vere uvitande om. Danninga i Humboldts tradisjon omfatta tru på estetiske ideal, heilskapleg tenking og kulturkrafta i vitskapen. Krava om sjølvstende og kritisk tenking har fått sin plass, men naturvitskapane er alle i ferd med å falle utanfor. Matematikk tel ikkje. Matematikken har hamna langt nede i hierarkiet av kva ein burde kunne, og er om ikkje like kuriøs som latinkunnskapar, så i alle fall som salmevers. Matematikk er for økonomar og ingeniørar, han synest verdsleg og lite relevant for eit danna menneske i eit medialt samfunn. Dei to kulturane igjen? På eit eller anna tidspunkt har stjernene i auga slokna på dei som har blitt vaksne. Ein gong sat dei også stolte og rekna mot det uendelege, før det blei meiningslaust og kjedeleg. Frå å vere eit eventyr blei matematikken for mange eit mas, ei keisam plikt med kunnskapar ein blei tvinga til å prøve tileigne seg. Matematikken framstår som Matematikk er for økonomar og ingeniørar, han synest verdsleg og lite relevant for eit danna menneske i eit medialt samfunn. unødvendig, avgrensa og utilgjengeleg for andre enn nerdane. Mistrua til matematikken har djupe røter, og det har vore gjort mange forsøk på å finne årsakene. Utdanningssystemet, og ikkje minst universiteta, har vore gjorde til gjenstand for både emosjonelle, politiske og meir eller mindre vitskaplege angrep for å ha underminert realfaga. Det er i skrivande stund nokså nøyaktig 44 år sidan C.P. Snow heldt foredraget om dei to kulturane i vitskapane, den naturvitskaplege og den humanvitskaplege. Hans utgangspunkt var at litteratane og dei naturvitskapeleg tilsette ikkje forstår kvarandre og heller ikkje kan snakke saman. Snow meinte at han blant dei yngre akademikarane kunne sjå tendensar til direkte fiendskap mellom dei. Spesialiseringa har for lengst gjort det urimeleg å vente at ein germanist skal kunne forstå den mest avanserte fysikken, likeins som ein ikkje burde vente at ein djupvassbiolog skal kunne fordjupe seg i lingvistiske spissfindigheiter. Dei to kulturane har utvikla eigne verdihierarki, meir eller mindre gjensidig utelukkande, og så har dei lukka seg om seg sjølve. Snow peika på behovet for ei formidling mellom dei to, og det var særleg samfunnsvitskapane han sette si lit til. Der kunne dei reine vitskaplege ideala møte den humanistiske språkforminga. Men etter kvart har fagfelta etablert eigne domene, der ein type rasjonalitet har forrang for den andre. Medan humanvitskapane dominerte i mediuma og utdanning og samfunnsvitskapane i offentleg forvaltning, fekk økonomane og ingeniørane makta i næringslivet. Om ein ikkje ser lenger, kan ein fort lage den store konspirasjonsteorien; dei realfiendtlege humanistane tok makta i utdanningsvesenet og fortrengdte dei meir matnyttige faga. Språk og ideologi farga den offentlege debatten i fiendskap mot matematikken; matematikk blei stempla som vanskeleg. Matematikk skapte taparar og var ikkje eigna til å skape gagns menneske. For ein humanist har matematikken eit imageproblem. I sitt vesen er han eit autoritært fag, der svar blir kategoriserte som anten rette eller galne. Matematikken er tilsynelatande historielaus, sanninga som kjem fram gjennom matematiske bevis, er like ubøyeleg som ei gudegitt innsikt ville vere i mellomalderen. Kort sagt oppfører matematikken seg som ein sisteinstans, ein eigenskap som bryt sterkt mot dei humanvitskaplege, og til dels også samfunnsvitskaplege, ideala om ein kritisk praksis. Det er eit image dei harde realistane har halde oppe og eit fiendebilete som humanistar lett har gripe til: Verda er ikkje så enkel at ein kan setja to strekar under svaret, slik matematikarar tykkjest å tru. Parallelt finst ei anna historie som har styrkt synet på matematikken som eit lite intellektuelt fag. Eit enkelt prinsipp ein ikkje treng å vere marxist for å følgje, er følg pengane. Realfaga følgde realmakta. I den andre kulturen var det harde fakta som gjaldt. Forskinga gav målbare resultat i kroner og øre. Ingeniørane, og seinare økonomane, bygde ein eigen maktbase, der matematiske prinsipp var både fornuftige og praktiske. Beherska ein matematikken, beherska ein verda. Det er ein enkel logikk, og ikkje minst matnyttig. Det var ikkje tilfeldig at det var desse faga den gamle arbeidarklassen oppfordra barna til å følgje. Her gjeld ikkje subtile kunnskapar, her gjeld harde fakta ein seinare kan bruke for å få innverknad. Matematikk er nyttig For matematikk er nyttig, som norsk er det. Alle kunnskapsfag har ei nytteside. Men kunnskapsfag har også ei anna side som ikkje er like openbar. Snow skildte ikkje berre mellom humanvitskap og naturvitskap; han skildte også mellom rein forsking og bruksforsking; mellom dei vitskaplege delane av naturvitskapen og dei meir ingeniørretta, dei tekniske faga. Og det er særleg dei siste som har vore formande for synet på kva matematikk er. I skulen tek både grunngjevinga av faget og pedagogikken utgangspunkt i kva praktisk nytte elevane kan ha av matte. Ein reknar i epler og pærer, i meter og kubikk. Matte, slik vi lærer det, er frå byrjinga synonymt med anvendt matematikk eller bruksmatematikk. Tilsynelatande

7 unyttig matematikk er det derimot vanskeleg å legitimere også for lærarar. Det fantastiske elementet i faget forsvinn på vegen. Abstraksjonane, tanken om det uendelege rommet, blir borte. Inn kjem kravet om rette svar. Anten har ein heilt rett, eller så tek ein heilt feil. Det er ikkje meir enn menneskeleg at eit fag som altfor ofte blir legitimert gjennom å peike på feil, er eit fag ein ønskjer å definere bort. Abelkonkurransen i Oslo. Mykje kreativitet ligg bak i eit forsøk på å få born og unge interessert i matematikk. Biletet er lånt ut av nettstaden matematikk.org. Ein ny mytologi Når barn knekker lesekoden, er det ei heil verd som opnar seg gjennom litteraturen. Det er det fantastiske elementet i opplevinga som speler inn. På same vis som bokstavane i starten skjuler historiene eller språkbileta, skjuler tala i starten matematikkbileta. Når bokstavane og tala er på plass, ventar eventyra. Barn er opptekne av dei store spørsmåla. Kva er bak stjernene? Kva kjem etterpå? Korleis heng ting saman? Abelprisen er oppretta for å bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk, heiter det. Niels Henrik Abel var ingen spesielt nytteorientert forskar. Han var ein ganske einspora mann, som i dag antakeleg truleg ville blitt seddtt på som den typiske fagidiot frå tidleg alder. Det var dei store, teoretiske spørsmåla som opptok han. Eg er ikkje matematikar, eg kan ikkje forklare mysteriet med femtegradslikninga. Men eg kan forstå gleda, inspirasjonen ved å oppdage matematiske land der ingen før hadde vore. Trankokarane kan reklamere til dei går konkurs, ; pro- Samfunnsviteren en har møtt fem som er berørt t av flytte- planene til Victor Norman. De fem er:tove Sivertsen og Frank Scønhardt dt fra Post- og teletilsynet. Inger Johanne Fjellanger og Bente Rønnestad jobber i Luftfartstilsynet. tstilsynet. Og Dag Asbjørnsen kommer fra Filmtilsynet. duktet dei lagar, er og blir vondt. Matematikk er utvilsamt eit nyttig fag, slik norsk er det. Men medan norskopplæringa har utforska språket og forteljinga, og bygd vidare på kreativitet og opplevingselementet, synest matematikken å sitje bom fast i den praktiske rasjonaliteten. Det er vanskeleg å førestelle seg ein kreativ matematikk, men det er heilt sikkert mogleg. Matematikken er ikkje historielaus, og dei store spørsmåla i matematikk har kreva meir kreativitet, fantasi og leik i løysinga enn dei fleste andre fagområde. Mitt poeng er at det ikkje ville skade å vise fram også den sida av matematikken. Matematikken treng sårt til ei refortrylling. Om ein granskar lærebøkene og retorikken om matematikkopplæringa, skulle ein tru fantasi og matematikk var gjensidig utelukkande storleikar. Matematikk må du lære fordi det er sunt for deg, og fordi det er praktisk å kunne. Punktum. Men for dotter mi og nokre av hennar vener er matematikk framleis yndlingsfaget. Det er ikkje fordi dei er så opptekne av å dele eple og pærer rettferdig her i verda, eller fordi dei synest at det er utruleg viktig å vite kor mange søsken dei fleste i klassen har, men fordi matematikken er ei verd som dei nettopp har lært seg å sjå inn i. På sitt beste er matematikken som ein gamaldags stjernekikkert; han viser fram nye bilete av verda. Eit tal kan føre vidare til eit nytt tal, til endå eitt og på mystisk vis til eit tredje. Utfordringa er å trylle fram stjernene i auga også for matematikken. Artikkelen er tidligare publisert i tidsskriftet Syn og Segn

8 Medlemsfordel Gunstige fordeler for deg som medlem Som medlem av Samfunnsviternes fagforening har du automatisk tilgang på flere gunstige fordeler, deriblant juridisk rådgivning. Vi sikrer deg bistand i arbeidsrettslige saker, og dersom du har privatrettslige spørsmål kan du benytte deg av rådgivning fra vårt samarbeidende advokatkontor - Stray Vyrje & Co DA. Samfunnsviternes fagforening samarbeider med advokatkontoret Stray Vyrje & Co DA for å kunne bistå medlemmenes behov for juridisk bistand. Har du spørsmål av lønnog arbeidsrettslig art henvender du deg først og fremst til Samfunnsviternes sekretariat for bistand og rådgivning. Men dersom du har privatrettslige spørsmål kan du henvende deg direkte til advokatkontoret. Alle medlemmer av Samfunnsviterne har tilgang til vederlagsfri muntlig og uformell rådgivning inntil 2 timer per kalenderår. Ingen spørsmål er for store eller for små Er du usikker om fordeling av arv, barn, eiendom eller muligheter for å klippe ned naboens hekk gjør du lurt i å ta kontakt. Rådgivningen skjer uformelt via telefon, e- post eller ved direkte konsultasjon innenfor advokatfirmaets kontortid Med p.t. 11 advokater garanterer STRAY VYRJE & Co. DA fortløpende oppfølgning og kvalifisert bistand. Kontaktopplysninger: Advokat Bjørn Fredborg Nilsen (arbeidsrett) Advokat Marie-Louise Holmstedt (familie, arv, skifte) Advokat Pål Øivind Tjernshaugen (fast eiendom) Utfyllende detaljer om medlemsfordelen juridisk bistand finner du på Informasjon om øvrige medlemsfordeler finner du på Juridisk bistand? Iht samarbeidsavtale mellom Samfunnsviterne og Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma gjelder det særlige medlemsfordeler. Se nærmere om avtalen på advokat Bjørn Fredborg Nilsen (arbeidsrett) advokat Marie-Louise Holmstedt (famile, arv, skifte) advokat Pål Øivind Tjernshaugen (fast eiendom) ADVOKATFIRMA Kronprinsensgate 3. Pb 1286 Vika, 0111 Oslo t f www. strayvyrje.no 8

9 De teites løsning Skrått blikk Kristin Clemet endrer norsk skole i et raskt tempo mot å bli mer avhengig av foreldrenes økonomiske evne, sosialdemokratiet svarer med å feire den eksisterende enhetsskolen som den var den beste av alle mulige. Teitere er det knapt mulig å være. Foto: Trond Fjørtoft E n merkverdig koalisjon har vunnet frem i norsk skolepolitikk, og det er alliansen mellom religiøse fundamentalister, pedagogiske frifanter og markedsliberalister. Den høyredominerte regjeringen har klart å gjennomføre flere store endringer i skolepolitikken takket være at alle aktører i norsk skole, bortsett fra Utdanningsforbundet, er enige. Mange års sosialdemokratisk skolepolitikk har tvunget pedagogiske nybrottsarbeidere som Steinerskolene og Montessorri til å gå i ledtog med kristne og muslimske fundamentalister. Den norske enhetsskolen som - det så vakkert heter - har i sosialdemokratiets retorikk vært forvalteren av fellesskap, og vært det viktigste elementet i et egalitært samfunn. Alle som har våget utfordre denne modellen har vært bekjempet med flid og fornærmelser. Antroposofene som står bak de norske Steinerskolene har i sannhetens navn vært en broket forsamling som har skapt både gode og dårlige skoler. For noen elever har dette tilbudet vært vidunderlig, for andre har det vært temmelig destruktivt. Akkurat som enhetsskolen. Steinerskolen og ei heller Montessorri er ikke et bedre alternativ i ett og alt, men det er et alternativ. Denne pedagogikken har hatt et knippe idealister som sine såmenn, de har sågar hatt lavere lønn enn de lave lønningene den norske enhetsskolen gir sine ansatte. Det er ikke profitthunger og kynisme som har vært drivkraften. Imidlertid har de frem til nå hatt vesentlige vanskeligere kår enn den offentlige skolen, og har derfor gjennom årene opparbeidet et ikke ubegrunnet hat til Arbeiderpartiets skolepolitikk. Inntil Kristin Clemet fikk på plass sine nye friskolelov var det kun tillatt å opprette en skole hvis man utgjorde et pedagogisk eller religiøst alternativ. Ergo havnet Rudolf Steiners disipler i bås med mennesker som insisterer på at mannen er kvinnen overlegen, og at fysisk avstraffelse ikke er å forakte. Den nye privatskoleloven åpner for at enhver kan starte grunnskole, uten noen spesifikk religiøs eller pedagogisk begrunnelse. SVs utdanningspolitiske talsmann Rolv Reikvam har sagt at det første han vil gjør om SV havner i regjering er å reversere loven, og Trond Giske har holdt tordentaler der han sier at Clemets lov vil AV ERLING DOKK HOLM øke klasseforskjellene. Og det har han sannsynligvis rett i, for den norske friskoleloven åpner nemlig for at skolen utover det den får i statsstøtte kan ta betalt av foreldrene, og her finnes det kun et meget upresist regelverk som gjør at det i praksis kan blir store beløp. Hva som vil skje er åpenbart, de rike vil lage sine egne skoler. Det skjer overalt ellers i verden. Man kan beklage at de sindige antroposofene har blitt med på denne ferden, men spørsmålet er selvsagt om man kan kreve at Steinerskolen skal ta samfunnsansvar utover å kjempe for sin egen sak? Det er ikke av pedagogiske utgrupper vi skal kreve de store balanserte løsningene. Det er av politikerne, for dette er virkelig et spørsmål om politikk. I Sverige eksistere det en ganske annerledes situasjon, der har en hver lov til å starte grunnskole så lenge visse læringsmål blir nådd. Imidlertid er det ikke lov å ta seg betalt i det hele tatt. Dette er en fremragende løsning. Den fungerer. Pedagogisk har den gitt mange nye gode konsepter, lavere klasser er overrepresentert, og den gir den offentlig skolen en kjærkommen konkurrent og inspirator. Trond Giske burde ta inn over seg at norsk skole ikke er verdens beste og at den heller ikke fjerner klasseskillene. Tvert i mot. Avkom fra møblerte hjem gjør det jevnt over bedre på skolen enn arbeiderklassens barn, viser forskningen. Sosialdemokratiet burde slutte å forsvare gamle løsninger som ikke fungerer overbevisende, og heller godta at det trengs grunnleggende reformer i norsk skole, og at de ikke kan drives frem sentralt, men må ta utgangspunkt i at det finnes tusenvis av dyktige lærere som ønsker seg frihet til å realisere en bedre skole. Det er ikke mer komplisert enn å kopiere den svenske modellen. Arbeiderpartiet har fortsatt sjansen, hvis partiet legger om kursen i god tid før neste stortingsvalg. KrF ville nok blitt med også. Norsk skole ville fått en bedre fremtid og Clemets forsøk på å skape en klasseskole ville havarert. Hvorfor sier man nei til dette? Det er på tide å si ja! 9

10 10

11 TEKST OG FOTO: TERJE MARØY HJERNEFLUKT FRA ARMENIA 70 års sovjetdiktatur er etterfulgt av et frikapitalistisk korrupsjonsdikatur i Armenia. Gayane og Rudolf Zakaryan må selge sjela om de vil bli rike. Den dag en av oss lar seg bestikke, er dette ekteskapet over, sier fysiker og ingeniør Rudolf Zakaryan. Cbest utdanning og størst ayane og Rudolf Zakaryans store bekymring er hjerneflukten fra Armenia. De med som sin store lidenskap, etter å ha lagt boksingen på hylla. Hun er barnelege. Deres to barn er David (24) og datteren Anush (22). Sønnen reiste til venner i USA da han var 17 år gammel og er i dag dataingeniør. Datteren går på musikkonservatoriet i byen og ønsker å bruke musikk i terapi for handicappede. Mitt store mål er å kunne bruke musikk til å skape livsglede og selvtillit hos funksjonshemmede barn, forteller hun. Problemet i de tidligere østrepublikkene er at funksjonshemmede settes utenfor, og hun mangler dyktige veiledere til sitt livs prosjekt. Foreldrene vil nødig snakke om David, men det skinner igjennom at den opprivende konflikten med Aserbajdsjan om enklaven Nagorno Karabakh ligger under. Det har vært vanskelig å stille mannskap til den konflikten. Flere har fortalt om at myndigehetene simpelthen forseglet torgene i armenske byer, samlet sammen unge menn i krigsdyktig alder, og sendte dem til fronten. Det slipoverlevelsesevne velger et komfortabelt liv i vest, der de kan hente seg et anstendig utkomme. Denne emmigrasjonen truer byggingen av et moderne demokrati. Jeg tror vi når målet, men det tar mye lengre tid enn om vi hadde fått beholdt dem som reiser, sier Rudolf. Kjernefamilie De har selv vært inne på tanken om å flytte. Noen må imidlertid bli igjen for å bygge opp igjen Armenia. Det er vår utfordring, sier Gayane. Hun er opprinnelig ukrainer, men faren ble forvist til Sibir med hele slekta da han i Stalin-tiden ble beskyldt for kapitalisme, han hadde beholdt sin ene kus kalv litt for lenge. Som småjente rømte hun med en onkel til Armenia. Rudolf er armener. De er en akademisk kjernefamilie. Han er fysiker og ingeniør, med sjakk 11

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Forskerforum MARS 2014 NUMMER 3 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Hva har disse til felles? Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Svar: De er alle æresdoktorer ved norske

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

Museer uten forskning

Museer uten forskning a p r i l 2 0 0 9 N U M M E R 4 Å R G A N G 41 F Museer uten forskning Museene mangler tid og kompetanse til å prioritere forskning. Nå må forskningen satses på, krever ansatte og ledere ved museene. Side

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 B-Postabonnement Returadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Valgte Vellykket: Hordaland

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper «Klonene angriper Drømmen om universitetsstatus vil føre til et dårligere tilbud til laveregradsstudenter. UiO-studenter utvikler roboter som kan klone seg selv. Reportasje, s. 18» Kommentar, side 2 Bendik

Detaljer

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum Forskerforum APRIL 2014 NUMMER 4 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21 LEDER Når to

Detaljer

Med påholden penn. Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter?

Med påholden penn. Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter? m a i 2 0 1 0 N U M M E R 5 Å R G A N G 42 F Med påholden penn Stadig flere tidsskrifter vil ha artikler etter en helt bestemt mal. Hva gjør det med forskeren som forfatter? Side 12 17 Alltid tilgjengelig

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden.

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 3-2008 7. årgang Herbert Blomstedt, internasjonalt anerkjent dirigent: Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer