Indre Sogn Sparebank. Årsmelding & rekneskap '07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Sogn Sparebank. Årsmelding & rekneskap '07"

Transkript

1 Indre Sogn Sparebank Årsmelding & rekneskap '07 1

2 2 Innhald 3 Året Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 15 Rekneskapsprinsipp 23 Resultatrekneskapen 24 Balanse 29 Notar til rekneskapen 47 Nøkkeltall 48 Kontantstraumanalyse 49 Tillitsvalde 50 Årsmelding frå kontrollkomiteen 51 Revisjonsmelding

3 Året 2007 På mange måtar vart året 2007 er eit særmerkt år for Indre Sogn Sparebank. Banken etablerte seg sentralt i Bergen med to tilsette i oktober 2007, elleve år etter at Indre Sogn Sparebank etablerte seg i Sogndal. Sparebanken Vest kjøpte opp Fokus Bank i Sogn og Fjordane, og skjerpa konkurransen ytterlegare. Terra-saka som eksploderte hausten 2007, var ei stor belastning for terrasystemet og ikkje minst for banktilsette. No viser det seg at Indre Sogn Sparebank har tapt lite forretning på denne saka. Tapa var ein del høgare enn i 2006 og er etter banken si vurdering framleis for høge. Målsetnaden er å få tapa ned i Svært mange bankar har i 2007 bokført låge tap, noko som har gjeve dei gode bankresultat. ein storkonsert i Meieriparken på Årdalstangen med verdsstjerner som TOTO, og nasjonale grupper som Lava og Morten Abel. Heile personar deltok på denne konserten. Av styret si årsmelding og rekneskap går det fram at 2007 har vore eit aktivt år med mange utfordringar. Dei store utfordringane i 2008 vert å oppretthalde akseptable marginar, halde kostnadene nede og sørgje for at banken har ei solid finansstyring. Ombygging av kontor på Årdalstangen og i Sogndal vil òg skape store utfordringar i Eg ser fram til eit godt arbeidsår også i Rentenettoen vart ytterlegare svekka i Den låge rentenettoen skuldast hard konkurranse, lågt rentenivå og dyrare innlånskostnader. Den låge rentenettoen gjer at banken må satse på andre inntektskjelder. Satsinga på Terra Boligkreditt AS og Terra Skadeforsikring AS er ein del av denne strategien. Egon M. Moen Adm. banksjef Banken feira 100 år i Årdal i M.a. hadde banken

4 Eigarstyring og selskapsleiing Generelt Styret skal sjå til at Indre Sogn Sparebank har god eigarstyring og selskapsleiing. Styret skal gi ei samla utgreiing for banken si eigarstyring og selskapsleiing i årsmeldinga. Banken skal ha ein eigenkapital som er tilpassa mål, strategi og risikoprofil. med eit medlem frå kvar av gruppene som er representerte i forstandarskapen. Valkomiteen kjem med framlegg på val av medlemer og varamedlemer til innskytarvalde forstandarar, styremedlemer, kontrollkomité og valkomité. Valkomiteen si innstilling vert grunngjeven. 4 Styret har utarbeidd ein klar og forutsigbar utbytepolitikk som grunnlag for dei utbyteforslag som vert fremma for forstandarskapen. Utbytepolitikken er gjort kjent gjennom årsmeldinga og banken sine kvartalsrapportar til marknaden/oslo Børs. Styrefullmakt til å foreta kapitalhøgding skal avgrensast til definerte formål og bør ikkje gjevast for eit tidsrom lenger enn fram til neste ordinære møte i forstandarskapen. Tilsvarande gjeld styrefullmakter til kjøp av eigne aksjar. Grunnfondsbevisa til banken er sett i ein klasse og skal vera fritt omsettelege. Dersom eksisterande grunnfondsbeviseigarar sin fortrinnsrett vert fråveke ved kapitalhøgdingar, skal det grunngjevast. Banken skal ha retningslinjer som sikrar at styremedlemer og leiande tilsette melder frå til styret dersom dei direkte eller indirekte har ei vesentlig interesse i ein avtale som vert inngått av banken. Indre Sogn Sparebank informerer i årsmeldinga si kven som er medlemer i dei ulike organa. Kopi av innkallingane vert sendt Kredittilsynet og Oslo Børs til orientering. Begge møta vert halde på same dag. Alle sakspapir vert sendt ut med innkallinga. Møte vert leia av formann i forstandarskapen med ein person frå banken i møtesekretariatet. Underskriven protokoll frå møta vert oppbevart i eigen protokoll, kopi av protokoll vert sendt Kredittilsynet og Oslo Børs. Styret Banken sitt styre består av fem medlemer, og fem varamedlemer der eit medlem og eit varamedlem er vald mellom banken sine tilsette. Styret vert vald av forstandarskapen etter forslag av forstandarskapen sin valkomité. Eitt av medlemene/varamedlemene må stetta kravet om å vera kommunevald, vidare skal minst eitt medlem vera busett i Lærdal kommune og eitt medlem i Årdal kommune. Den daglege leiinga er ikkje valt medlem av styret. Forstandarskapen Forstandarskapen er Indre Sogn Sparebank sitt øverste organ. Det er forstandarskapen som fastset banken sine vedtekter, vel styret sine medlemer, vedtek årsrekneskapen og disponerer årets overskot. Banken sender innkalling til rekneskaps- og valmøte til medlemene/varamedlemene i forstandarskapen seinast ei veke før møtet skal haldast. Styremedlemene, kontrollkomiteen og revisor vert også innkalla til møta. Valkomiteen er vedtektsfesta i 6 1 i banken sine vedtekter og har fire medlemer og fire varamedlemer Styremedlemene og leiar/nestleiar vert valde for to år på forstandarskapen sitt valmøte. Styremedlemene vert av banken oppfordra til å eige grunnfondsbevis i banken. Styret utarbeidar ein møteplan og finansiell kalender. Styret skal ha ei strategidrøfting knytt til mål, strategiar og gjennomføring minst ein gong i året. Det er ikkje fastsett instruks for styret utover vedtektene. Banken skal utarbeida eigen styreinstruks. Adm. banksjef har instruks godkjend av styret og forstandarskapen. Styret ser til at banken har god intern kontroll i forhold til dei føresetnader som gjeld

5 for verksemda, herunder banken sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret informerer i årsmeldinga om korleis internkontrollen er organisert. Styret har vald nestleiar som fungerer når styreleiar ikkje kan eller bør leia styret sitt arbeid. På desembermøtet kvart år, skal styret i eiga sak vurdere arbeidet sitt og kompetansen sin. Godtgjersle til styremedlemene skal fremjast av styret og godkjennast av forstandarskapen. Styregodtgjersle vert elles vurdert mot styregodtgjersle hjå børsnoterte selskap og justert etter dette. Styremedlemer, eller selskap som dei er knytt til, skal ikkje ta på seg særskilte oppgåver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom dei likevel gjer det, skal heile styret vera informert. Honorar for slike oppgåver skal godkjennast av styret. Det vert informert om alle godtgjersler til styremedlemene i årsmeldinga. Dersom det har vore gjeve godtgjersle utover vanlig styrehonorar, skal det spesifiserast. Retningsliner for godtgjersle til adm. banksjef skal fastsettast i avtale mellom partane og godkjennast av forstandarskapen. Anna godtgjersle til leiande personale er gjort med avtale mellom tilsette og leiing. Styret skal informerast om honoreringsprinsipp til leiande personale. Fastsetting av godtgjersle til adm. banksjef skal gjerast av styreleiar og nestleiar, som informerer styret. Det er vedteke eigne retningsliner for tilsette og tillitsvalde i banken sin handel med grunnfondsbevis. Alle som skal kjøpe eller selje grunnfondsbevis må søke om klarering frå adm. banksjef. Dette for å sikre likebehandling for alle eigarar av grunnfondsbevis og at ingen kjøper eller sel grunnfondsbevis dersom dei har kursintensiv informasjon. Revisor Revisor skal årleg leggje fram for styret hovudtrekka i ein plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor deltek i styremøte som handsamar årsrekneskapen. I møta skal revisor gjennomgå eventuelle vesentlege endringar i banken sine rekneskapsprinsipp, vurdering av vesentlege rekneskapsestimat og alle vesentlege forhold der det har vore usemje mellom revisor og administrasjonen. Revisor skal minst ein gong i året gjennomgå med styret banken sin interne kontroll, herunder identifiserte svakheitar og forslag til forbetringar. Styreformann og revisor skal ha minst eit møte i året utan at adm. banksjef eller andre frå den daglege leiinga er til stades. Styret skal godkjenne adm. banksjef sin bruk av revisor i andre tenester enn revisjon utover det som kjem fram i den årlege revisjonsplanen. Revisjonsplanen vert lagt fram for styret, og der kjem det fram kva som er revisjonsarbeid og kva som er anna arbeid. 5 Alle element av godtgjersle til adm. banksjef og samla godtgjersle for anna leiande tilsette, skal gå fram av årsmeldinga. I ordinært rekneskapsmøte i forstandarskapen skal styret orientera om revisor si godtgjersle fordelt på revisjon og andre tenester. Likebehandling, finansiell informasjon Styret skal fastsette retningslinjer for rapportering av finansielle og anna informasjon basert på openheit og under omsyn til kravet om likebehandling av aktørane i verdipapirmarknaden. Kontrollkomité Banken har eigen kontrollkomité. Medlemene vert vald av forstandarskapen. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med verksemda i samsvar med 13 i sparebanklova og instruks fastsett av forstandarskapen. Banken skal årleg publisere oversikt over datoar for viktige hendingar som forstandarskapsmøte, publisering av delårsrapportar, opne presentasjonar, utbetaling av eventuelt utbyte m.m. Informasjon til banken sine grunnfondsbeviseigarar vert lagt ut på banken si internettside i tillegg til at ein del informasjon også vert sendt direkte ut til grunnfondsbeviseigarane.

6 Banken og verksemda Historikk Lærdal sparebank, skipa i 1860, Årdal sparebank, skipa i 1906 og Borgund sparebank, skipa i 1915, bestemte seg for å fusjonera i Som ei følgje av dette, vart Indre Sogn Sparebank etablert i Indre Sogn Sparebank etablerte seg med kontor i Sogndal kommune i Banken opna kontor i Bergen den 1. oktober Kontoret er dimensjonert for tre tilsette. Merete Lien (32) er tilsett som avdelinga sin fyrste avdelingsbanksjef. 6 Indre Sogn Sparebank er i dag den største finansielle aktøren i Indre Sogn. Indre Sogn Sparebank driv i dag si verksemd på Årdalstangen, Øvre Årdal, Lærdal, Borgund og Sogndal. Kommunane i Indre Sogn er banken sitt primærområde og viktigaste marknadsområde. Styret si årsmelding Banken har sin primære basis i personkundemarknaden, men skal også vera ein bank for små og mellomstore bedrifter og offentleg sektor i området. Nær 77 % av utlåna gjeve av eiga bok til banken sine utlånskundar er no personkundar, omlag som i Banken har mange kundar utanom primærområdet. Desse kundane er i all hovudsak personkundar og vert viktigare for kvart år for banken si utvikling. Dei aller fleste av låna til personkundane i banken har pant i bustadar. I tillegg til utlån på eiga bok, har banken ytt personkundelån til finansiering av bustadar på 151 MKR eller ei auke på 42 MKR. Visjon Indre Sogn Sparebank ekte lokalbank med kunden i sentrum. Forretningsidé Personkundane er Indre Sogn Sparebank sin hovudmarknad. Andre viktige marknadsområde er: - små og mellomstore bedrifter - kommunar/anna offentleg verksemd

7 Indre Sogn Sparebank vil ta vare på kundane gjennom service, kundenærleik, god marknadskunnskap, dyktige tilsette, konkurransedyktige vilkår og ved gjensidig tillit. Som eit middel for å nå banken sin visjon og banken sine mål, skal Indre Sogn Sparebank framstå som ein attraktiv og utfordrande arbeidsplass for tilsette og tillitsvalde. Forretningsmessige mål og strategiar: Kapitaldekking Indre Sogn Sparebank skal ha ei kapitaldekking på minst 12 % pr Eigenkapitalrentabilitet Indre Sogn Sparebank sin eigenkapitalrentabilitet før skatt bør minst vera 9 % pr Kostnader Det er eit mål at Indre Sogn Sparebank sine kostnader målt opp mot inntekter, skal vera lik eller betre enn landsgjennomsnittet for sparebankar. Personalpolitikk Personalpolitikken for Indre Sogn Sparebank sine medarbeidarar skal føre til ei effektiv organisering, trivsel, kompetanseheving og salsorientering. Utbytepolitikk Indre Sogn Sparebank sitt driftsresultat etter skatt vert delt høvesvis mellom sparebanken sitt fond og grunnfondsbeviskapitalen. Ein nyttar inngåande balanse for grunnfondsbeviskapitalen (GFK) med tillegg for utbytereguleringsfond i utrekninga av eigenkapitalen. Forstandarskapen kan som ein del av utbetalingsvedtaket setje av inntil 5 % av GFK til utbytereguleringsfond, inntil utbytereguleringsfondet utgjer 20 % av GFK. Utbytereguleringsfondet skal trygge utbetaling i år med dårleg driftsresultat. Ved store tap ført mot eigenkapitalen vil utbytereguleringsfondet kunna nyttast til tapsdekking. med fagleg kompetanse skal gjera verksemda effektiv, fleksibel og med høg konkurransedugleik. Terra-Gruppen AS Indre Sogn Sparebank var ein av initiativtakarane til Terra-Gruppen AS som er eigd av 78 norske sparebankar. Deltakinga i dette samarbeidet styrkar banken si konkurransekraft og føresetnader for å lukkast som lokalbank gjennom auka produktbreidd, innkjøpsstyrke, marknadspåverknad og kompetanse. Indre Sogn Sparebank er den 8 største eigaren i Terra- Gruppen AS. Banken har valt å ha eigarinteresser i selskapet for å styrke posisjonen sin i lokalmarknaden. Terra-Gruppen AS sikrar banken finansielle produkt i lokalmarknaden sin. Vidare er Terra-Gruppen AS eit viktig instrument for banken i samband med utvikling, innkjøp og drift av it-system og kompetanse. Styret ser samarbeidet som særs viktig for Indre Sogn Sparebank si utvikling, og ei vidare tilknyting til Terra- Gruppen AS er etter styret si meining, eit viktig strategisk val. Indre Sogn Sparebank mottok 2,8 MKR i utbyte i 2007 frå Terra-Gruppen AS. Betalingsformidling Utviklinga i banken sitt ekspedisjonsnett har vore stor dei siste åra. Stadig nye kundar tek i bruk moderne it teknologi som nettbank, bedriftsterminalar, bedriftsnettbank o.s.v. Nettbanken har vakse sterkt i fleire år og hadde i 2007 ein ny sterk vekst med 531 avtalar eller på 16 % i tal brukaravtalar. Desse automatiske tenestene tek stadig over ein større del av betalingsformidlinga. Manuelle tenester går kraftig ned. Denne utviklinga vil på sikt føre til at banken må tenke nytt og utviklande i høve korleis bankkontora skal organiserast i framtida. 7 Samarbeid Indre Sogn Sparebank ynskjer å vera ein lokal styrd bank. Som ein reiskap i dette arbeidet ynskjer banken å vidareutvikla medlemskapen i Terra-Gruppen AS. I tillegg vil banken utvida samarbeidet med dei sjølvstendige sparebankane i distriktet. Tabell nr. 1 : Ekspedisjonsnettet. Uviklinga i tal nettbankavtalar År Tal nettbankavtalar Verksemda Indre Sogn Sparebank si verksemd er merka av å vera ein lokalbank for kommunane i Indre Sogn. Nærleik til kunden, rask sakshandsaming og effektive avgjerder saman med god lokalkunnskap, kjenneteiknar banken. Dette saman

8 2. Hovudtal for Indre Sogn Sparebank i 1000 kroner Forvaltningskapital Inntekter Kostnader Utlånstap Resultat etter skatt Brutto utlån Innskot frå kundar Gjennomsnittleg forvaltningskapital Rentenetto Kostnadseffektivitet 73,40% 76,23% 72,11 % 62,85 % 55,1 % 50,6 % 53,8 % Eigenkapitalavkastning 5,12% 5,65 % 5,69 % 6,73 % 8,4 % 7,5 % 7,1 % Kapitaldekning 16,48% 17,70% 17,43 % 19,44% 16,33 % 13,6 % 15,3 % Utbyte på grunnfondsbevis (kr) 6,25 9,0 8,0 8,50 8,50 9,0 10,0 Kurs på grunnfondsbevis (kr) Personale og arbeidsmiljø Personale Pr hadde Indre Sogn Sparebank 43 fast tilsette. Banken hadde ved årsskiftet 39,4 årsverk, ein auke på 1,2 årsverk i løpet av året. Banken tilsette 6 nye personar i Fire personar har fått påskjøning frå banken etter 30 års tenestetid. To personar gjekk av med AFP-pensjon. Dei totale personalkostnadene i 2007 var MKR eller 1,333 MKR høgare enn i Den viktigaste grunnen til kostnadsauken var nytilsetjingar i 2007, i tillegg til generell auke i løns- og pensjonskostnadane. samt gjennom eksterne kurs og møter gjennom Spama, Sparebankforeningen og Terra-Gruppen AS. Helse, miljø og tryggleik Banken har etablert bedriftshelseteneste for dei tilsette gjennom medlemskap i Sogn Bedriftshelseteneste. Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Arbeidet går i regi av arbeidsmiljøutvalet. Det er etablert eit internkontrollsystem for helse, miljø og tryggleik. Sjukefråværet i Indre Sogn Sparebank År Fråver i prosent 11,98 % 6,61 % 4,44 % 15,13 % 6,6 % Banken har etablert kollektiv pensjonsforsikring for dei tilsette gjennom Nordea Liv. Yrkesskade-, reiseog gruppelivforsikring er dekka gjennom TrygVesta Forsikring. Forskings- og utviklingsaktivitetar Banken har ikkje hatt nokon forskingsaktivitetar i 2007 og har heller ikkje planar om dette i Banken har løpande opplæring og program for utvikling av organisasjon og tilsette. I løpet av året vert banken sin organisasjon utvikla gjennom interne kurs og møter, År Fråver i prosent 5,0 % 5,0 % 3,0 % 6,11% 3,95% Indre Sogn Sparebank hadde eit sjukefråvær på 3,95 % i 2007, ei nedgong i høve Banken har slutta seg til ordninga inkluderande arbeidsliv (IA). Banken vonar at deltaking i IA samarbeidet vil gjera arbeidsmiljøet endå betre og sjukemeldingane endå færre. Banken vil i enda sterkare grad enn før følgje opp sjukefråveret i banken m.a. ved å tilrettelegge arbeidet for personar som har redusert

9 arbeidsyting i periodar. Banken har òg i samarbeid med primærhelsetenesta tilrettelagt fysiske arbeidsplassar for tilsette med særskild behov. Indre Sogn Sparebank har eit eige HMS utval, og deltek i Sogn Bedriftshelseteneste. Banken sine tryggleiksrutinar vert vurdert som gode. Tryggleiksarbeidet og HMS vert drive etter gjeldande lover og reglar. Tabell nr. 3: Overskot i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Overskot i mill kr. Utvikling ,067 10,049 2,040 17,560 15,33 9,30 1,46 % 1,22 % 0,09 % 1,79 % 1,30 % 0,69 % ,63 13,575 11,178 9,781 9,999 9,415 0,71 % 0,82 % 0,62 % 0,48 % 0,43% 0,37% Etter styret si vurdering forureinar ikkje banken si verksemd det ytre miljø. Likestilling Indre Sogn Sparebank har ikkje utvikla ein eigen likestillingsplan. 60 % av medlemene i styret i banken er kvinner, noko som er innafor dei mål som sett av offentlege styresmakter. Netto rente- og provisjonsinntekter Banken sine rente- og kredittprovisjonsinntekter var 46,167 MKR mot 43,333 MKR i Rente- og kredittprovisjonane gjekk mykje opp i Den viktigaste årsaka til dette er høgare utlånsvolum. Styret har tru på at rentenettoen i kroner og øre vil auka også i 2008 m.a. grunna høgare rentenivå og høgare utlånsvolum. 40 % av avdelingssjefane er kvinner, samt 50 % av medlemene i leiargruppa er kvinner. Styret sitt mål om likevekt når det gjelder tal kvinnelege og mannlege leiarar, er etter styret si vurdering nådd. Styret har og eit mål om likevekt når det gjeld fordelinga av menn og kvinner i mellomleiarstillingar og elles i andre stillingar i banken. I dag er det ei overvekt av kvinner i desse stillingane. 4. Rekneskapen for 2007 Årsrekneskapen er lagt fram under føresetnad av framleis drift. Styret kjenner ikkje til at det er vesentleg usikkerheit knytt til årsrekneskapen og kjenner ikkje til ekstraordinære tilhøve som har innverknad for vurdering av banken sin rekneskap. Det har ikkje skjedd tilhøve etter slutten av rekneskapsåret som har verknad på vurdering av rekneskapen. Resultat Året 2007 var samla sett eit moderat år for Indre Sogn Sparebank. Rentenettoen svekka seg ytterlegare. Hovudårsaka til dette var sterk konkurranse. Rentenettoen i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital var ved årsskiftet 1,79 %, ein nedgang på 0,08 % i høve same periode i På landsplan har rentenettoen minka frå 2,00 % i 2006 til 1,87% i 2007, eller 0,13 %. Brutto provisjonsinntekter vart 10,712 MKR i 2007, ei auke på 2,018 MKR. Den viktigaste grunnen til at provisjonsinntektene auka mykje i 2007, var større inntekter frå Terra Boligkreditt AS og Terra Skadeforsikring, samt fleire kundar. Driftskostnader Banken sine driftskostnader vart 42,624 MKR, som er ein auke på 5,7 MKR frå året før. Prosentvis i høve til forvaltningskapitalen, har driftskostnadene gått opp frå 1,60 % til 1,66 % eller 0,06 %. Kostnadsprosenten i banken er utrekna til 73,40 %, ein minke på 2,83 % i høve til Den viktigaste årsaka til auka kostnadsprosent, er svekka rentenetto saman med auka løns- og pensjonskostnader i verksemda. I tillegg har etableringa i Bergen og planlegginga av nytt kontor i Sogndal ført til auka kostnader. 9 Overskotet før skatt vart med grunnlag i ovannemnde 11,5 MKR. Det var 2,6 MKR dårlegare enn i høve til Resultatet etter skatt vart 9,41 MKR, som var 0,5 MKR dårlegare enn i fjor. Realiserte gevinstar på verdipapir utgjorde 0,953 MKR mot vinst på 2,246 MKR i Tap Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningsliner frå Kredittilsynet. Banken si handtering av tap kjem fram i kapittelet om rekneskapsprinsipp i notane.

10 Etter styret si vurdering er det etablert gode rutinar for oppfølging av tapsutsette engasjement. Banken sine tap i 2007 vart 3,910 MKR mot 3,071 MKR i Banken sine individuelle- og gruppenedskrivingar var totalt 11,691 MKR. Tabell nr. 4: Tap i perioden Mill. kr ,51 2,17 0,30 3,98 5,50 5, ,39 7,42 5,95 6,36 3,07 3,90 Balansen Forvaltningskapital Ved utgangen av 2007 var forvaltningskapitalen 2.701,7 MKR mot 2.448,6 MKR i Auken er på 253,16 MKR eller 10,34 % siste året. Forvaltningsveksten på landsplan for sparebankane i Noreg i 2007 var 17,7 %. og framtidsvurdering ut frå skjønn. Dei fleste næringslivsengasjementa er risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringa er ein integrert del av kredittvurderinga. Utlånsvolumet er delt inn i 5 kategoriar frå A til E. A og B er utlån med svært låg risiko og tilsvarande er utlån som er klassifisert som D og E utlån med svært høg risiko. Obligasjonar og aksjar Summen av banken sine verdipapir er ved årsskiftet 92,263 MKR i obligasjonar og 92,536 MKR i aksjar. Dei same postane i 2006 var 89,236 MKR og 84,371 MKR. Omløpsaksjane gav i 2007 god avkastning til banken. Netto avkastning på obligasjonar og aksjar var 0,953 MKR mot 2,246 MKR i Renteinntektene på obligasjonane var 4,519 MKR i Fig. 1 Kursutvikling grunnfondsbevis Tabell nr. 5: Forvaltningskapitalen Mill. kr ,6 887,5 894,0 1061,3 1300,9 1400, ,1 1712,3 1903,8 2178,8 2448,6 2701,7 Innskot Innskot frå kundar synte auke frå 1.499,4 MKR i 2006 til 1.641,7 MKR i Dette er ein auke på 142,3 MKR eller 9,43 % i 2007, mot 12,1 % i Innskotsauken er fordelt med 63,1 MKR på personkundane og 79,23 MKR på næringslivet. Utlån Ved utgangen av året var brutto utlån til kundar 2.238,1 MKR mot 1.955,7 MKR ved førre årsskifte. Dette er ein vekst på 14,43 % mot 8,7 % i Av utlånsveksten kjem 221,8 MKR i personmarknaden og 60,67 MKR i næringslivet. I tillegg har banken hatt ein utlånsvekst på 42,81 MKR til 151,2 MKR i Terra Boligkreditt AS. Alle låna er sikra innanfor 60 % av bustadtakst og alle låna er til personkundar. Ser ein utlånsveksten samla, så har banken sin utlånsportefølje auka med 325 MKR eller 15,76 %. 5. Grunnfondsbevis Banken har skrive ut grunnfondsbevis pålydande kr Grunnfondsbeviset er sparebankvesenet sitt eige eigenkapitalinstrument. Utviklinga over tid syner at grunnfondsbeviset har gjeve betre avkastning enn børsen sine aksjeindeksar. Grunnfondsbevismarknaden er liten og likviditeten har ofte vore dårleg. I 2007 vart det omsett grunnfondsbevis i Indre Sogn Sparebank. Det største enkeltkjøpet var på 3500 grunnfondsbevis. Grunnfondsbevisa i Indre Sogn Sparebank er notert på Oslo Børs. Kurs pr var kr. 110,- pr. grunnfondsbevis mot kr. 125 pr Det vart i 2007 betalt ut kr. 9,- per grunnfondsbevis i utbyte for Styret har lagt stor vekt på å kvalitetssikre utlåna i banken. Kvart næringslivsengasjement er vurdert ut frå økonomisk styrke, dekning av trygd I samsvar med banken sin utbytepolitikk, har styret for 2007 gjort framlegg om eit utbyte på kr 6,25 for kvart grunnfondsbevis.

11 6. Banken si risikoeksponering og internkontroll Prinsipp Banken si drift er bunden av ei rekke tilhøve. Av særleg innverknad er rente- og kredittrisiko. Andre større risikoar er likviditets- og kursrisiko i verdipapir. Bankverksemda medfører òg ein operasjonell risiko. Styret har fastsett råmer for risiko innan kredittgjeving, handel med verdipapir og for renterisiko. Det er fastsett rutinar for rapportering til styret om utviklinga på risikoområda og det er vedteke ein eigen finansstrategi. Det er òg utvikla eit eige internkontrollsystem for den totale bankverksemda, og fastsett retningsliner og prinsipp for internkontroll. Banken sin administrasjon har ansvar for å følgje opp den daglege risikostyringa. Indre Sogn Sparebank har dei siste åra hatt god balanse i utlåns- og innskotsveksten. Banken tok likevel opp eit nytt treårig obligasjonslån i slutten av Dette for å sikre ein god tilgang til likviditet. Styret er merksam på risikoen ved høg utlånsvekst og kva dette kan bety for kapitaldekninga i banken. I tillegg er styret kjend med risikoen knytt til å vera meir avhengig av pengemarknaden. Styret har difor sett seg mål både på kapitaldekkinga og likviditeten i banken, og vil treffe tiltak dersom kapitaldekkinga og likviditeten kjem under desse måla. Kredittrisiko Kredittrisikoen vert overvaka ved misleghaldsrapportering, risikoklassifisering og bransjeanalysar. Ein stor del av utlåna i banken er løyvd mot pant i bustad. Heile 84,2 % av utlåna til bustadlån er innanfor 80 % av verdigrunnlag. På bakgrunn av auke i bustadprisane og høg sysselsetting i distriktet, vurderer styret utlåna som godt sikra. I banken sitt primærområde har husprisane auka mykje som ein følgje av vellukka omstilling i Årdal. Det er lite misleghald av lån til personkundar. Indre Sogn Sparebank har ein portefølje på 151 MKR i Terra Boligkreditt AS. Banken har stilt ein saks- og tapsgaranti på 23,232 MKR i samband med denne porteføljen. Alle låna er innafor 60 % av takst/ omsetningsverdi og styret vurderer kredittrisikoen med låna i Terra Boligkreditt AS som liten. Utlån til næringsverksemd fører til større kredittrisiko enn utlån mot pant i bustad. Indre Sogn Sparebank har få store næringsengasjement, og alle er spreidde på fleire bransjar. Medarbeidarane i banken har god lokalkunnskap på næringsengasjement, og det er fastsett interne rutinar for sakshandsaming, oppfølging og tapsvurdering av engasjementa. Næringslivsengasjementa vert systematisk risikoklassifiserte. Banken har ingen konsoliderte engasjement over 12 % av ansvarleg kapital i banken. Banken har 3 konsoliderte engasjement over 10 % av ansvarlige kapital i banken. I 2007 auka utlåna til næringslivet med 60,67 MKR for fyrste gongen sidan Nesten all utlånsvekst sidan har hovudsakeleg kome i personmarknaden. Mesteparten er lån med pant i bustad. Av banken sine totale utlån, inklusiv bustadlåna i Terra Boligkreditt AS, er 85 % av utlåna i banken sikra med trygd i bustad. Nedskrivne utlån og gruppenedskrivingar utgjer til saman 11,6 MKR, ein reduksjon på 9,6 MKR sidan Sum avsetjingar utgjer 0,53 % av brutto utlån i 2007 mot 0,96 % i Styret vurderer desse avsetjingane som tilstrekkelege til å dekke banken sin kredittrisiko sett i lys av utlånsveksten i Gjennomgangen syner at banken sin næringslivsportefølje er sunn. Kredittrisikoen i næringslivsporteføljen er etter styret si vurdering betra siste året. Sjølv om styret meiner at kvaliteten på utlånsmassen i dag er god, trur styret det ikkje vil vera urealistisk å rekne med eit tap i storleiken 0,2 % til 0,4 % på utlån i tida framover. Det vert stilt store krav til banken at den skal delta i nyskapingsprosjekt i Sogn. Slike prosjekt er det alltid stor kredittrisiko knytt til. Når det gjeld næringslivet i regionen, så syner det ei stor betring. Industrien i Årdal er i stor framgang med nye store etableringar. Særleg reiselivsnæringa syner vekst, sjølv om gjeldsgraden i mange bedrifter er for stor i høve til innteninga. Renterisiko Renterisikoen er primært knytt til banken sin 11

12 behaldning av renteberande verdipapir. Fastrenteinnskot og fastrenteutlån er til no mindre viktig for renterisikoen. Banken har 119,7 MKR i fastrenteinnskot med forfall Desse er fornya til 148, 5 MKR i 2008 med forfall Banken har 11,9 MKR i fastrentelån med forfall frå 3 til 5 år, alt med pant i fast eigedom. Figur 2. Banken sin forfallsstruktur langsiktig finansiering Indre Sogn Sparebank har ein obligasjonsportefølje på 92,6 MKR. Renterisikoen vert redusert ved at dei aller fleste av obligasjonane er knytt opp mot ei avkastning lik 3 mnd. Nibor. Sett i samanheng med andre balansepostar med rentebinding, har banken likevel ein viss renterisiko. 12 Styret har sett opp interne rammer for renterisiko. Banken ligg godt innafor desse rammene. Kursrisiko Plassering i aksjemarknaden er i all hovudsak retta mot børsnoterte selskap og fond. Ved årsskiftet hadde banken bokført aksjar, grunnfondsbevis og fond for 53,033 MKR i omløpsportefølje, ein auke på 4,4 MKR i høve I desse tala inngår investeringar i strukturerte produkt og obligasjonsfond med minimal kursrisiko. Styret vurderer kursrisikoen i banken sin omløpsportefølje som liten. Målet til styret er å ha ein stabil langsiktig avkastning på banken sin portefølje med minimal kursrisiko. Likviditetsrisiko Skilnaden på vekst i innskot og utlån har gjort banken meir avhengig av ekstern finansiering. Banken har totalt lånt 730 MKR frå pengemarknaden i 2007, ein auke på 85 MKR i høve Bakgrunnen for auken er auka utlånsvolum og at likviditetsrisikoen i banken er innanfor fastsette mål. Banken har lagt vekt på at likviditetsrisikoen skal vera moderat. Med bakgrunn i dette har banken bygd opp ein stor likviditetsreserve som pr var 383 MKR, fordelt på 227 MKR i innskot i finansinstitusjonar og sentralbankar og 156 MKR var trekkrettar. Innlånsportefølja er systematisk bygd opp med langsiktige og kortsiktige forfall. Pr har alle innlåna forfall lenger enn 1 år. Innskotsdekninga i 2007 er 73,35 %, ein liten minke sidan førre årsskifte. Styret har sett seg som mål at Indre Sogn Sparebank skal ha ei innskotsdekning på minimum 70 % av utlåna. Innskotsdekninga og likviditetsrisikoen til banken er etter styret si meining god og innanfor styret sine mål. Likviditetsrisikoen til banken er etter styret si vurdering god og under kontroll. Valutarisiko Banken sin valutaeksponering er minimal. Banken har ingen valutalån på eiga bok. Kundane i banken har teke opp valutalån på 7,4 MKR, der 7,4 MKR har trygd i bustadeigedomar. Banken har garantert for valutalåna. Denne kredittrisikoen som følgje av valutarisikoen, vurderer styret som liten. Operasjonell risiko og internkontroll Styret og leiinga har òg merksemd retta mot risiko for tap knytt til den daglege drifta av banken. Dette gjeld svikt i datakommunikasjon, system og rutinar. Feil kan òg oppstå på grunn av manglande kontroll, kompetansesvikt og menneskelege feil. For å ivareta desse viktige områda er det etablert eit system for internkontroll. Banken sitt internkontrollsystem byggjer på Kredittilsynet si forskrift om internkontroll. Med basis i rapportar frå avdelingsleiarane og eigne vurderingar, gjev adm. banksjef ei totalvurdering av internkontrollen i banken til styret. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som akseptabel. Rammeførestnadane for banken si verksemd er relativ stabile, og styret meiner at så vel intern som ekstern risiko er under kontroll.

13 7. Eigenkapital Banken sin eigenkapital/ansvarlege kapital er på 271,4 MKR. Banken hadde ved årsskiftet 2007/2008 ei kapitaldekking på 16,68 % mot 17,70 % i Styresmaktene sine krav til kapitaldekking er 8 %. Den fyrste av dei store industrietableringane i Årdal, Dooria, kom i produksjon i november Den andre av dei store etableringane, Norsun, reknar med å starte produksjonen tidleg i Dei to etableringane har ført til fleire hundre nye arbeidsplassar i regionen. I tillegg er det eit aktivt utviklingsarbeid i anna næringsliv i regionen. Styret ser positivt på denne spennande utviklinga. Styret meiner at banken har ein god eigenkapital og soliditet til å møte framtidige utfordringar, men vil i den grad det er behov for det, styrke eigenkapitalen i banken t.d. ved grunnfondsbevisemisjonar eller ansvarlig kapital. 8. Framtidsutsikter 2007 vart eit godt år for norsk økonomi, trass i finanskrisa i USA som trefte Noreg gjennom Terra-saka hausten Som ein fylgje av dette vil veksttakten truleg gå ein god del ned i Rentenivået vil truleg auka også i 2008, men ikkje så mykje som i Lokalt i Sogn hevda Indre Sogn Sparebank seg godt i konkurransen også i Banken hadde god utlånsvekst, der utlån til privatmarknaden utgjorde mesteparten av veksten. Indre Sogn Sparebank er lokal styrd, noko styret trur er ei stor føremon for distriktet og kundane. Styret i Indre Sogn Sparebank vil arbeida for at banken skal vera ein sjølvstendig bank med nær tilknyting til lokalsamfunna. Banken vil fokusera på gode kunderelasjonar, konkurransedyktige produkt, god organisasjon og meir effektiv drift, slik at banken i åra framover kan vera ein god lokalbank og ein god arbeidsplass. Banken sine tap har auka noko i 2007 og er bokført til 3,9 MKR. Det er i hovudsak næringslivskundane som fører til tap for banken. I personmarknaden er det små og svært få tap. Det er styret si vurdering at tapa truleg vil gå noko opp i Styret reknar med at det i hovudsak vil vera tap relatert til næringslivskundar. Indre Sogn Sparebank sine kontor både på Årdalstangen og i Sogndal skal vidareutviklast med ombygging og i form med nye funksjonar. Arbeidet med dette er godt i gang. Reiselivsnæringa i banken sitt område er i stor framgang, sjølv om gjeldsgraden i ein del bedrifter er for høg. Mange av dei små industribedriftene som er kundar i banken, kan syne til fine resultat. Det lovar godt for framtida. Styret meiner at Indre Sogn Sparebank skal vera ei av drivkreftene for utviklinga av næringslivet i Indre Sogn, og er budd på å ta del i eit slikt ansvar, men vil halde seg klårt innafor forretningsmessige vurderingar. Indre Sogn Sparebank nådde ikkje alle måla sine i Resultatet var svakare enn venta, men styret er viss på at den nye strategien vil syne resultat i 2008 og styret forventar at resultatet i 2008 vert betre enn i Også i året som gjekk nytta banken nær 1,5 millionar kroner i støtte til næringsutvikling, sponsing og marknadsføring av lag og organisasjonar i Årdal, Lærdal og Sogndal. M.a. nytta banken ein god del midlar i samband med markering av Årdal Sparebank sitt 100 års jubileum personar deltok på jubileumskonserten banken hadde med internasjonale og nasjonale grupper. Indre Sogn Sparebank er den viktigaste bidragsytaren til lag og organisasjonar i distriktet vårt dersom ein ser bort frå kommunane. Styret har tru på at lokalsamfunna ser positivt på banken sitt engasjement på dette området, og at slike tiltak er med på å styrka konkurranseevna til banken i primærområdet. 13 I 2007 skjedde det mykje positivt rundt Årdal i samband med omstillingsarbeidet i kommunen. Dette har ført til ein stor optimisme i distriktet. Dei store industribedriftene i Årdal nyttar fornybar energi i produksjonen sin, og dette er brått vorte ein stor konkurranseføremon internasjonalt. Finanskonsernet Terra-Gruppen AS er eigd av 78 sjølvstendige og lokalt forankra norske sparebankar. Indre Sogn Sparebank sin eigardel er på 2,41 %. Terraalliansen si målsetjing er å ivareta eigarbankane sine interesser på område der kvar enkelt bank ville hatt avgrensa moglegheiter til å produsere eller framskaffe

14 14 tilfredsstillande løysingar på eiga hand. Den 28. november 2007 måtte styret for Terra Securities ASA, som var eit dotterselskap til Terra-Gruppen AS, melde oppbod med bakgrunn i at Kredittilsynet varsla om at konsesjonane til dette selskapet vart tilbakekalla. Terra Securities ASA var ein avgrensa del av den totale verksemda til Terra-Gruppen AS, men situasjonen bak oppbodet og den breie mediedekkinga som denne saka fekk, har påført Terra-Gruppen samla ei svikt i omdømme. Saka sitt omfang vart av ein slik karakter at også eigarbankane til tider har opplevd spørsmål frå kundane om dette ville få konsekvensar for banken. Indre Sogn Sparebank som eigarbank har gjennom konkursen fått redusert sine mulegheiter for framtidig utbyte frå Terra- Gruppen AS ettersom Terra Securities ASA leverte gode resultat. Etter dei vurderingar som er gjort i samband med avslutninga av rekneskapsåret 2007, finn banken likevel ikkje det som nødvendig å avskrive noko form for tap knytt til vår aksjeinvestering i Terra-Gruppen AS. Dette selskapet leverer framleis resultat som tilfredsstiller bokført kostpris på aksjeposten. Styret i Indre Sogn Sparebank har ikkje signal som tyder på at omdømmet til banken er svekka som følgje av konkursen. 9. Disponering av overskotet Styret gjer framlegg om at banken sitt overskot på kr ,62,- vert disponert slik: Overført til sparebankfondet kr ,62 Overført til gåvefondet kr ,00 Utbyte grunnfondsbevis kr ,00 Overført frå utjamningsfondet kr ,00 SUM DISPONERT kr , Takk Styret vil takke kundane for god og lojal oppslutning om banken i Vidare takkar styret alle tilsette og tillitsvalde for god innsats og godt samarbeid i året som gjekk. Styret vil framleis gjera sitt beste for at Indre Sogn Sparebank vert ein enno betre bank for kundane og distriktet vårt. Årdalstangen 28. februar 2008 Styret i Indre Sogn Sparebank Når det gjeld bortfall av dei produkt og tenester som Terra Securities ASA leverte til våre kundar, har Terra- Gruppen AS inngått avtale med First Securities ASA ved at dei erstattar desse. Ståle Øvstetun (styreformann) Sparebanken Sogn og Fjordane vil i løpet av 1. halvår 2008 etablera seg i Øvre Årdal. Det vil verta ei utfordring for Indre Sogn Sparebank og føra til skjerpa konkurranse mellom bankane. Indre Sogn Sparebank ser positivt på auka konkurranse og vil takle det på ein god måte. Styret starta i 2003 med å byggja opp eit gåvefond i banken. Styret føreslår ei vidareføring av arbeidet med å byggja opp fondet. Fondet skal nyttast til større ålmennyttige tiltak i regionen etter styret/ forstandarskapen sitt eige skjønn. Siri Lagmannsås Sonja Mari H. Atterås Per Stadheim Janne Dokken (tilsett rep.) Egon M. Moen (adm. banksjef )

15 Generelt Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med dei krav stilte i rekneskapslov, lov om sparebankar, Kredittilsynet sine forskrifter for årsrekneskap i sparebankar og god rekneskapsskikk. Der reklassifiseringar er gjennomført, er tal frå tidlegare år gjort samanliknbare. I den grad det er naudsynt med utvida forklaring til prinsippa er dette gjeve i samband med dertil utarbeida notar til rekneskapen. Banken er ikkje konsern og fører såleis berre selskapsrekneskap. Banken vurderer verksemda i banken som ei samla verksemd. Banken forventar å føre rekneskapen etter IFRS-standard frå Konsekvensane av denne innføringa er førebels ikkje talfesta. Rekneskapsprinsipp Verdifastsetjing verdipapir og pensjonsmidlar I følgje rekneskapslov kan marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel verdsetjast til verkeleg verdi. Oslo Børs har stilt strenge krav til likviditet og omsetjingsfart for å kunne verdsetje verdipapir til verkeleg verdi. Banken si verdipapir portefølje stettar som heilskap ikkje desse krava og banken har difor valt å ikkje nytta handelsportefølje og verkeleg verdi på denne. For verdsetjing av pensjonsmidlar og utrekning av forplikting vert nytta estimerte verdiar slik at sum estimatavvik vert fordelt på gjenverande aktuarrekna tenestetid. Inntekts- og kostnadsføring Forskotsbetalte inntekter ved slutten av året vert periodiserte og ført som gjeld i balansen. Opptente, ikkje betalte inntekter ved slutten av året vert inntektsførte og oppført som til godehavande i banken sin balanse. På betente engasjement som er tapsavsette, vert betalte renter berre inntektsførte når dei er vurderte som sikre. Aksjeutbyte og utbyte på grunnfondsbevis vert førte til inntekt i det år dei vert utbetalte. Ved utrekning av vinst på sal av aksjar, vert kostpris fastsett til gjennomsnittleg inntakskost på samla volum i vedkomande aksje/grunnfondsbevis. Kjøp og sal av verdipapir vert bokførte på oppgjerstidspunktet. Gebyr som betaling for direkte utførte tenester vert inntektsført på tidspunktet dei vert betalte. Renter og provisjonar vert tekne inn og ført i resultatrekneskapen etter kvart som dei er opptente som inntekt eller er påløpne som kostnad. Etableringskostnader vert periodiserte som inntekt i den grad dei overstig verkeleg etableringskostnad på lånet. Banken har ingen lån der gebyret har overstige etableringskostnaden. 15

16 Valuta Fordringar og skuld i valuta er omrekna til NOK etter midtkursar på Oslo Børs på balansedagen, dvs Inntekter og kostnader i valuta er omrekna til NOK etter kursane på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert vinst eller tap på balansedagen vert resultatført. verdipapirfond er bokførte til opphaveleg kostpris, men likevel slik at den samla porteføljeverdien ikkje overstig samla marknadsverdi. Papira vert løpande vurderte og differansar løpande tekne til inntekt/utgift i resultatrekneskapen. Overkurs/underkurs på banken sine obligasjonar vert kostnads-/inntektsført lineært som ein justering av løpande renteinntekter fram til forfall. 16 Rente- og valutainstrument Finansielle instrument utanom balansen omfattar valuta- og renteinstrument som er avtala med kundar/ bankar for fastsetjing av framtidige rentevilkår og valutakursar og såleis kunne styre banken sin renteog valutarisiko. Banken har vedtak om ikkje å ta i bruk slike instrument, med unntak for FRA- avtalar, rentebyteavtalar (renteswappar) og renteopsjonar til bruk i sikringsforretningar. Sikringsforretningar er definerte som ei avtale med hensikt å redusere/nøytralisere banken sin risiko over for svingingar i rente-/ og eller valutakursar. Det skal vera samvariasjon mellom sikringsavtalen og den sikra posten. Såleis vil fortenesta/tap ved ein renteswapavtale bli periodisert parallelt med rentene på det finansinstrument/balansepost renteswapavtalen sikrar. Anleggsaksjar (langsiktige aksjar) er alle vurderte til anskaffelseskostnad. Anleggsaksjar er nedskrivbare papir, men først dersom verdien av einskildaksjar fell vesentleg under anskaffelseskostnad og verdifallet er vurdert til ikkje å vera av forbigåande art. Då vert aksjane nedskrivne. Dersom nedskrivingsbehovet ikkje lenger er til stades skal nedskrivinga reverserast. Banken har ikkje anleggsobligasjonar eller andre obligasjonar som skal haldast til forfall. Utlån og garantiar Utlån vert ved første gongs måling vurdert til verkeleg verdi med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. Ved etterfølgjande måling vert utlåna vurdert til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Endringane i utlånet sin rentesats på grunn av endringar i marknadsrenta, påverkar ikkje verdien av utlånet. Obligasjonar, sertifikat, gunnfondsbevis, aksjar, verdipapirfond og andelar. Finansielle gjeldspostar og eigendelar, med unntak for anleggsaksjar er alle verdipapir vurderte som omløpsmidlar klassifiserte ved inngåing. Banken har definert banken sine verdipapir som aksjar, grunnfondsbevis og kortsiktige plasseringar i obligasjonar fonds og sertifikat som omløpsmidlar. Anleggsaksjar er langsiktige aksjar. Ingen verdipapir er klassifisert under handelsportefølje. Banken si eige av obligasjonar, sertifikat, aksjar, grunnfondsbevis og verdipapirfond, inngår alle i porteføljer og er samla vurderte til lågaste verdi av anskaffelseskost og marknadsverdi. Obligasjonar, sertifikat, aksjar, grunnfondsbevis og Banken kostnadsfører tap på utlån og garantiar etter retningslinjer gitt av Kredittilsynet. Nedskrivingsbeløpet er skilnaden mellom neddiskontert verdi av forventa framtidig kontantstraum neddiskontert med effektiv rente og balanseført verdi av utlånet. Nedskrivingsbeløpet kan delast i to, individuell nedskriving og gruppenedskriving. Banken tek først stilling til dei individuelle nedskrivingane før nedskriving på grupper av utlån vert rekna ut. Når det ligg føre eit objektivt bevis, som til dømes konkurs, akkord, gjeldsforhandling og anna misleghald, for at eit utlån vil gje tap, vert nødvendig individuell nedskriving utrekna med estimering av framtidige kontantstraumar og kostnadsført. Dersom dei same objektive bevisa føreligg for at eit garantiansvar er tapsutsett, vert nødvendige nedskrivingar utrekna og kostnadsført. Nedskrivinga skal reverserast når verdifallet er redusert og det objektive kan knytast til ei hending som har hendt etter nedskrivingstidspunktet. Eit engasjement vert vurdert som misleghalde dersom ein konto vert overtrekt, eller låntakar ikkje betalar

17 forfalne terminar, og kunden ikkje kjem à jour innan 90 dagar. Eit engasjement vert rapportert som misleghalde når overtrekket /restansen er større enn kroner. Personkundeengasjement vert gjennomgått og vurderte individuelt når det føreligg objektivt bevis for ei tapshending. Misleghaldne og andre tapsutsette næringslivsengasjement vert gjennomgått og vurdert kvart kvartal. Dersom banken kjenner til andre tilhøve som tilseier at kunden si framtidige beteningsevne er usikker, skal også vurdering for nedskriving gjennomførast. Nedskriving for tap vert gjort med utgangspunktet i lånet sin framtidige forventa kontantstraum. Verdien av pantet vert fastsett utifrå realisasjonsverdi på det venta realisasjonstidspunktet. På næringskundar inneber dette at det ved verdifastsetting vert lagt til grunn at drifta vert avvikla. Når banken bokfører konstaterte tap på engasjement som det tidlegare er gjennomført individuelle nedskrivingar på, vert heile tapet bokført som konstatert i perioden, medan den individuelle nedskrivinga vert tilbakeført. Innkomne beløp på tidlegare avskrivne engasjement vert bokført som reduksjon i tap på utlån og garantiar. Nedskriving på grupper av utlån tek høgde for tap på kundar som er i banken si portefølje, men som på balansetidspunktet ikkje er identifisert som tapsutsette. Banken har laga ein eigen modell for utrekning av nedskriving på grupper av utlån og garantiar. Modellen tek utgangspunkt i banken sine historiske tap og reknar ut nivået for pårekneleg tap i porteføljen på balansetidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er i balansen oppført til historisk kostpris tillagt oppskriving og fråtrekt akkumulerte avskrivingar. Årlege avskrivingar er basert på kostpris og avskrivingane er fordelt lineært over driftsmidlet si økonomiske levetid. Årets avskrivingar vert belasta årets driftskostnader. Avskrivingssatsane er sette ut frå ei varsam vurdering av anleggsmiddelet si økonomiske levetid. Banken nyttar følgjande avskrivingssatsar: Tomtar 0,0% Bygningar 3,0% Inventar 10,0% Edb-utstyr m.m 20,0% Kontormaskiner og liknande 30,0% Dersom den verkelege verdien av eit driftsmiddel er vesentleg lågare enn den bokførte og nedgangen ikkje er rekna som forbigåande, vil banken nedskrive driftsmidlet til verkeleg verdi. I utgangspunktet vert trongen for nedskriving vurdert individuelt for det einskilde driftsmiddelet. For fast eigedom vert bankbygningar avskrive som gruppe eigedomar og trongen for nedskriving av bankbygg vurdert på porteføljebasis. Påkostnader vert førte som tillegg til driftsmidlane sin kostpris og avskrive i takt med desse. Av- og nedskrivingar vert bokførte i resultatrekneskapen. Overtekne eigendelar Eigendelar er ofte overtekne ved inndriving av misleghaldne engasjement og skal etter 9 i Kredittilsynet si forskrift klassifiserast som omløpseller anleggsmiddel. Storparten vert klassifiserte som omløpsmiddel. Dei vert verdsette til verkeleg verdi i balansen, basert på eigendelen sin marknadsverdi og/ eller avkastningsevne, og bokført på eiga linje i balansen. Dersom banken vil ha eigendelane til varig eige eller bruk vert dei rekneskapsført under sine respektive postar i balansen og vurderte i samsvar med dette. Nedskriving av verdien og tap ved sal av overtekne eigendelar klassifisert som omløpsmiddel vert ført som konstatert tap. Nedskriving på og tap ved sal av overtekne eigendelar klassifisert som anleggsmiddel vert ført i samsvar med god rekneskapsskikk. Skatt Årets skattekostnad inneheld betalbar skatt rekna av årets resultat før skattekostnad, justert for permanente og mellombelse ulikskapar som verkar inn på forholdet mellom rekneskapsmessig og skattemessig inntekt. Endringar i utsett skatt vert rekna av mellombelse skilnader mellom rekneskapsmessig og skattemessige ulikskapar ved utgangen av rekneskapsåret. Her vert nytta skattesats 28% og rekneskapsføring i samsvar med norsk rekneskapsstandard for resultatskatt. Skatteaukande og skattereduserande ulikskapar kan førast mot kvarandre når dei tilhøyrer same tidsrommet. Utsett skattefordel oppstår når mellombelse 17

18 ulikskapar gjev grunnlag for skattefrådrag i framtida. Skattereduserande ulikskap. Utsett skattefordel vert ført i balansen som eigendel. Dersom det er truleg at banken kan få realisert fordelen er den ført opp i balansen uavhengig av storleiken på utsett skatt. Utsett skatt i balansen er utrekna og ført på grunnlag av skatteaukande mellombelse skilnader i rekneskapsåret Gjeld Utsteda obligasjonar er oppført i balansen til pålydande verdi med tillegg av overkurs og frådrag for underkurs. Overkursen vert inntektsført og underkurs kostnadsført planmessig som ei justering av løpande rentekostnad fram til forfall av obligasjonen. Tilbakekjøp av eigne obligasjonar for nedjustering av gjeld vert nettoført mot obligasjonsgjelda. Tap eller vinst som oppstår av dette vert handsama som over-/underkurs ved utstedinga. Kontantstraumsoppstilling Kontantstraumsanalysa er utarbeida med utgangspunkt i brutto kontantstraum frå operasjonell-, investerings- og finansieringsaktivtetar. Operasjonelle aktivitetar er knytt til bankdrifta, investering til eigendelssida i balansen og finansiering til gjelds- og eigenkapitalsida i balansen. Ekstraordinære postar Dette er vesentlege inntekts-/utgiftspostar som er uvanleg i forhold til ordinær bankdrift og opptrer uregelmessig. 18 Pensjonskostnader og pensjonsplikter Indre Sogn Sparebank brukar NRS Standard for føring av pensjonskostnader. I standarden er pensjonsordninga handsama som ein ytingsplan. Årets pensjonskostnad kjem fram som sum noverdi av årets pensjonsopptening, rentekostnaden på påløpen pensjonsforplikting og frådrag for forventa avkastning på pensjonsmidlane. Pensjonskostnader er utgiftsførte i posten løn, honorar og andre personalkostnader. Standarden tek utgangspunkt i noverdien av pårekna framtidige pensjonsyting. Utrekna påløpen pensjonsplikt vert samstelt med verdien av pensjonsmidlane og ulikskapen vert ført som netto skuld eller tilgode i balansen. Andre løpande pensjonar er utgiftsførte over drifta også dei i posten løn, honorar og andre personalkostnader. Ved rekneskapsavslutting vert det nytta estimerte verdiar ved verdsetjing av pensjonsmidlane og måling av påløpen forplikting. Estimata vert endra kvart år etter oppgåve frå aktuaren til banken, Nordea Aktuartjenste.

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 29 Innhald 3 Året 29 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultat- og balanserekneskap 22 Kontantstraumanalyse 25 Rekneskapsprinsipp 28 Notar til rekneskapen

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap (urevidert) Pr. 01.01.2011 Innhald 1 Bakgrunn for overgang til IFRS... 3 2 Samandrag av dei viktigaste verknadane for Indre Sogn Sparebank

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Styret har tru på at resten av året vil utvikle seg tilfredsstillande.

Styret har tru på at resten av året vil utvikle seg tilfredsstillande. Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2011 Rekneskapen for 2. kvartal 2011 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke av EU. Rekneskapen er presentert i samsvar

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 155. forretningsår Delårsrapport 30.6.2008 Konsernet et Sparebanken Volda Ørsta Frå 1.1.2008 er Sparebanken Volda Ørsta eit konsern som består av morbanken og

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 155. forretningsår Delårsrapport 30.9.2008 Konsernet et Sparebanken Volda Ørsta Frå 1.1.2008 er Sparebanken Volda Ørsta eit konsern som består av morbanken og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2009

Delårsrapport 2. kvartal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2009 Rekneskapen for 2. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa 1. halvår 2009.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2007 Frå 01.01.2006 tok banken i bruk ny tapsforskrift. Omlegginga, prinsippendringa, vart rekneskapsført i 4. kvartal 2006. Banken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2. k v a r t a l

2. k v a r t a l Kvartalsrapport 2. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.06.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.11 eit overskot på 14,225 mill. kroner mot 11,801 mill. kroner

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Indre Sogn Sparebank har tidlegare opplyst at banken frå 01.01.2008 skulle rapportere rekneskapen etter IFRS/IAS-standard.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2009 Rekneskapen for 4. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2009. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 156. forretningsår Delårsrapport 30.9.2009 Konsernet Sparebanken Volda Ørsta Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, det heileigde

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 31. mars 2017

Kvartalsrapport. 31. mars 2017 Kvartalsrapport 31. mars 2017 RESULTAT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 7.576 7.159 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.397 2.995 10.297 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.09.2009 Rekneskapen for 3. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2009. Indre

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 156. forretningsår Delårsrapport 30.6.2009 Konsernet Sparebanken Volda Ørsta Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, det heileigde

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer