ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012

2 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Olav Handeland Jostein Gravdal Foto: Salt Studio Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

3 Landkreditt Finans AS Årsberetning 2012

4 landkreditt finans as Styrets årsberetning for 2012 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i slutten på mai Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering samt virksomhet som står i forbindelse med dette. Landkreditt Finans AS har hovedkontor i Ålesund, og salgskontorer i Oslo, Gjøvik, Bergen, Stavanger og Trondheim. Landkreditt Finans AS eies av: Landkreditt Bank AS 56,01 % Felleskjøpet Agri SA 34,00 % Arella AS 9,99 % Selskapet er et datterselskap av Landkreditt Bank AS og er finansieringsselskapet i Landkredittkonsernet. Landkreditt Finans AS skal bidra til realisering av konsernets strategi og har forretningsansvaret for produktområdene leasing og salgspantfinansiering bedrift. Disse produktene er et naturlig supplement til produktspekteret som tilbys av Landkreditt Bank AS. Salget skjer via egne selgere, Felleskjøpet Agri SA og Landkreditt Bank AS. Produkt og marked Selskapet har vært i ordinær drift i 4,5 år. Ved oppstart ble det etablert egen nettløsning for salg via Felleskjøpet Agri, men det legges også vekt på direktesalg til kunder i andre bransjer som er aktuelle for leasingfinansiering. Vår målgruppe er små og mellomstore bedriftskunder innen jordbruk, skogbruk, entreprenør- og transportvirksomhet. Nysalget i 2012 har vært 299,8 millioner kroner. Av dette utgjør leasing 287,8 millioner kroner og lån 12,0 millioner kroner. Finansiell risiko Landkreditt Finans AS sine aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko. Gjennom gode arbeidsrutiner og oppfølging gjennom internkontrollprosedyrer, søker Landkreditt Finans AS å påse at alle typer risikoer er betryggende håndtert. Ved implementering av Basel ll er det også tatt i bruk regler for vurdering av kapitalbehovet i forhold til andre typer risiko enn kredittrisiko (ICAAP). Ved utgangen av 2012 var bokført verdi av leasing- og låneengasjement 642,1 millioner kroner. Alle avtalene er sikret i form av eiendomsrett eller 1. prioritets pant. For å sikre at selskapet har forsvarlig likviditet er det inngått langsiktige avtaler om funding med Landkreditt Bank AS. Som en del av internkontrollen, gjennomfører administrasjonen daglig oppfølging av likviditeten. Resultatet av oppfølgingen rapporteres styret månedlig. Landkreditt Finans AS har ingen utlån med fastrente dvs at alle utlån og leasingkontrakter er basert på flytende rente. I praksis betyr dette at en innen forholdsvis kort tid (i henhold til gjeldende regler 6 uker for private og 4 uker for næringslivskunder) kan gjennomføre renteendringer på alle utlån dersom markedsrenten endrer seg. Det er styrets vurdering at finansiell risiko er behandlet på en betryggende måte. Fortsatt drift Etter styrets mening gir regnskapet et korrekt bilde av virksomheten og forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelse av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Bokført verdi av porteføljen ved utgangen av året var 642,1 millioner kroner. Forvaltningskapitalen utgjorde 697,8 millioner kroner. Landkreditt Finans AS hadde et resultat etter tap og skatt på 15,4 millioner kroner. Ingen utlån er vurdert som tapsutsatt pr 31. desember 2012, og det er derfor ikke foretatt nedskrivninger på nedbetalingslån eller leiefinansieringsavtaler. Vurderingen av porteføljen er gjort i samsvar med de retningslinjer som er gitt av Finanstilsynet. På grunn av økning i portefølje (leasing og utlån) utgjør netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -68,3 millioner kroner, mens kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør -0,2 millioner kroner. Dette er finansiert med opptak av ny gjeld med 68,4 millioner kroner. Landkreditt Finans AS har pr 31. desember 2012 en ansvarlig kapital på 132,6 millioner kroner og en risikovektet balanse på 748,0 millioner kroner. Kapitaldekningen blir dermed 17,72 prosent og tilfredsstiller minimumskravene med god margin. Kapitaldekningen vurderes å være god. 4 Landkreditt Finans AS

5 Styret i Landkreditt Finans, fra venstre: Elisabeth Gjems, Ole Laurits Lønnum (styreleder), Jon Martin Østby, Arne Petter Oseberg (administrerende direktør), Audun Ødegaard og Terje Johansen. Det er i regnskapsåret endret regnskapsprinsipp for føring av salgsgevinster ved salg av leasinggjenstander. Endringen er gjennomført i henhold til IAS 17 og har medført økning i egenkapitalen pr 1. januar 2012 og I den forbindelse vises det til note 1 og note 25. Her fremgår effekten av prinsippendringen på resultat og egenkapital. Etter styrets mening har selskapet gode kontroll- og styringssystemer. Internkontrollen vurderes som tilfredsstillende. Det har etter regnskapsavslutningen ikke oppstått forhold som er av betydning for vurderingen av selskapets stilling. Organisasjon, miljø og likestilling Selskapet hadde 11 fast ansatte pr 31. desember Av disse var 3 kvinner (27,3 prosent). Antall årsverk utgjorde 11,0 i regnskapsåret. Sykefraværet utgjorde 1,61 prosent (1,62 prosent for menn og 1,59 prosent for kvinner). I arbeidssammenheng har det ikke forekommet skader eller ulykker som er årsak til sykefravær. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Styret består av 5 medlemmer, 4 menn og 1 kvinne. Kvinneandelen utgjør 20 prosent. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Framtidsutsikter Landkreditt Finans AS er sikret finansiering fra Landkreditt Bank AS. Finansieringen skjer til ordinære markedsbetingelser (3 mnd Nibor + margin). Det jobbes videre med den langsiktige finansieringen av selskapet. I samarbeid med Landkreditt Bank AS og Felleskjøpet Agri SA forventer vi også i 2013 å ta ytterligere markedsandeler innen objektsfinansiering i landbruket. Selskapet ser positivt på mulighetene for videre vekst og har tilpasset organisasjonens kapasitet med nyansettelser i januar Rettvisende oversikt/redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling for virksomheten pr 31. desember Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd 15,372 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Fri egenkapital per 31. desember 2012 utgjorde 32,915 millioner kroner Ålesund, 31. desember januar 2013 Ole Laurits Lønnum Terje Johansen Jon Martin Østby Styrets leder Styremedlem Styremedlem Audun Ødegaard Elisabeth Gjems Arne Petter Oseberg Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap (Tall i hele tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Note Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner 3,9 9 8 Renter og lignende inntekter fra utlån til kunder 1, Leiefinansieringsinntekter (leasing) 1, Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader til kredittinstitusjoner Andre rentekostnader 1 0 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og -kostnader Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto gebyrer og provisjonsinntekter Sum inntekter Lønn og administrasjonskostnader Lønn 6, Pensjoner 6,9, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og adminstrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 10, Andre driftskostnader 6,9, Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivning Nedskrivning på utlån og leiefinansieringsavtaler Resultat før skattkostnad Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Andre inntekter og kostnader Årsresultat Andre inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum disponert Landkreditt Finans AS

7 Balanse (Tall i hele tusen kroner) Eiendeler innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Note Kontanter og innskudd i kredittinstitusjoner 9, Sum kontanter og innskudd i kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Individuelle nedskrivninger 0 0 Nedskriving på grupper av utlån 0 0 Netto utlån til og fordringer på kunder Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontormaskiner og -inventar Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

8 Balanse (Tall i hele tusen kroner) Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Note Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 9, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Leverandørgjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9, Skyldige offentlige avgifter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr 1, ) 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 16, Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Garantiansvar, og andre forpliktelser utenfor balansen Sum betingede forpliktelser 0 0 Ålesund, 31. desember januar 2013 Styret i Landkreditt Finans AS Ole Laurits Lønnum Terje Johansen Jon Martin Østby Styrets leder Styremedlem Styremedlem Audun Ødegaard Elisabeth Gjems Arne Petter Oseberg Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 8 Landkreditt Finans AS

9 Kontantstrømoppstilling (Tall i hele tusen kroner) Resultat før skattekostnad Avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler 0 0 Betalte skatter 0 0 Netto inn /utbetalinger av leasingkontrakter Netto inn /utbetalinger av nedbetalingslån Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler 0 0 Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån fra kredittinstitusjoner Nedbetaling lån fra kredittinstitusjoner 0 0 Endring i innskutt egenkapital 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Endringer i egenkapital Innskutt Opptjent egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Årsresultat Egenkapital

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i henhold til forenklet IFRS, Finanstilsynets forskrifter og norsk god regnskapsskikk. Nedenfor beskrives noen av de viktigste vurderings- og regnskapsprinsipper som er benyttet i regnskapet. Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007 og virksomheten består av leasingfinansiering og utlån til kunder. Virksomheten er konsesjonsbelagt, og selskapet mottok konsesjon fra Finanstilsynet 28. mai er således selskapets fjerde hele driftsår. Landkreditt Finans AS eies av: Landkreditt Bank AS 56,01 % Felleskjøpet Agri SA 34,00 % Arella AS 9,99 % Selskapet er et datterselskap av Landkreditt Bank AS. Alle beløp i årsregnskapet er oppgitt i hele kroner. Leiefinansiering (finansiell leasing) Selskapets inngåtte leasingkontrakter er definert som finansiell leasing. Slike avtaler er derfor oppført i balansen som leiefinansiering til kostpris, redusert med eventuelle forskudd og med fradrag av annuitetsmessige avskrivninger i henhold til betalingsplan for den enkelte kontrakt. Kontrakter med garantert restverdi (fra leverandør) avskrives til denne restverdien over kontraktens løpetid. Avskrivningsdelen (avdraget) av terminbeløpet føres på egen konto i resultatregnskapet, men i årsoppgjøret nettes denne mot brutto leieinntekter. Netto leieinntekter består av rentedelen av terminbeløpet. Skattemessig gjennomføres avskrivning på leasingobjektene etter saldometoden. Nedbetalingslån Utlån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted. Fakturerte avdrag føres som reduksjon av lånesaldo. Inntektsføring og periodiseringer Renter og provisjoner bokføres etter hvert som disse opptjenes eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr er ment å dekke arbeidet med opprettelse av kontrakten. For leasing inntekstføres derfor slike gebyr på oppstartstidspunktet. For utlån inkluderes etableringsgebyret i finansiert beløp. Gebyret for utlån periodiseres derfor over forventet løpetid. Dersom utlån- eller leasingkontrakter er formidlet fra eksterne, er det med noen distributører opprettet avtale om provisjonsbetaling. I slike tilfeller utgiftsføres provisjonsbeløpet ved oppstart av kontrakten Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi. Slike gevinster er tatt med som en del av leiefinansieringsinntektene. Det vises ellers til eget avsnitt om prinsippendring for salgsgevinster. Mislighold og tap på engasjementer Leiefinansieringsavtaler og utlån vurderes til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte avtaler. Mislighold er definert som engasjementer som ikke betjenes som forutsatt og hvor det er gått 90 dager siden avtalt forfall. Når forfalte ubetalte terminer er eldre enn 90 dager, anses lånet/ leasingavtalen som misligholdt. Nedskrivning foretas når det foreligger objektive bevis for at et engasjement har verdifall. Betalingsutsettelse av midlertidig karakter anses ikke som mislighold. Konstaterte tap, individuelle og gruppevise nedskrivninger Konstaterte tap bokføres på engasjementer hvor konkurs har inntruffet, ved stadfestet akkord, rettskraftig dom eller lignende hendelser. 10 Landkreditt Finans AS

11 Tapsutsatte lån/leasingkontrakter vurderes kontinuerlig med hensyn til behov for individuelle nedskrivninger. Ved vurderingen tas det hensyn til kundens økonomiske situasjon, pantets verdi samt tiltak iverksatt overfor kunden. Pantet verdsettes utfra antatt netto realisasjonsverdi. Individuelle nedskrivninger relatert til utlån registreres som reduksjon på brutto utlån. Ved vurdering av nedskrivning på grupper av leiefinansieringsavtaler og utlån, inndeles porteføljen i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper hva angår debitors evne til å betale ved forfall. Eksempel på dette kan være bransje, geografisk beliggenhet og lignende. Avtaler hvor det er gjennomført individuelle nedskrivninger holdes utenfor vurderingen av gruppenedskrivninger. Etter gjennomgang og vurdering av alle kontrakter ut fra ovenstående beskrivelse er konklusjonen at det ikke er grunnlag for nedskrivning av porteføljen i Pensjon Selskapets pensjonsordning (OTP) er basert på en innskuddsplan. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Landkreditt Finans har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. I tillegg ble det i 2011 inngått avtale om AFP for alle ansatte. Premie for denne pensjonsavtalen utgiftsføres fortløpende i henhold til mottatt faktura. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er registrert i balansen til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og blir avskrevet i takt med disse. Vedlikeholdskostnader kostnadsføres direkte i det året de oppstår. Avskrivbare driftsmidler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid etter følgende satser: Kontorinventar 20 % Kontormaskiner 20 % Datautstyr 33 % Nedskrivning blir foretatt når differansen mellom registrert verdi og virkelig verdi er vesentlig og ikke av forbigående karakter. Immaterielle eiendeler Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid (5 år). Gjeld Gjeld balanseføres til nominelt beløp. Skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt, samt endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Beregning og spesifikasjon av skattekostnader er vist i egen note. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipp Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi. Slike gevinster har i tidligere perioder blitt inntektsført på innfrielsestidspunktet. Dette prinsippet er endret i 2012 med effekt for regnskapet for 2012 med sammenligningstall for I henhold til IAS 17om leieavtaler er det gjennomført et estimat av fremtidige gevinster i leasingporteføljen. Gevinstene er fordelt over leieperioden og en forholdsmessig andel av gevinstene inntektsføres i regnskapsåret som en andel av effektiv rente. Gevinstene klassifiseres som leiefinansieringsinntekter i resultatregnskapet. Sammenligningstallene for 2011 er omarbeidet og effektene på inngående balanse pr 1. januar 2011 og 1. januar 2012 er som følger: Effekt av prinsippendring Opptjente renter Utsatt skatt Annen egenkapital Effekten av endret regnskapsprinsipp har følgende innvirkning på resultatregnskapet for 2011 presentert som sammenligningstall i årsregnskapet for 2012: Årsregnskap Effekt av Omarbeidet for 2011 prinsippendring årsregnskap for2011 Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Det vises ellers til note

12 Note 2 Finansiell risikostyring Risikofaktorer Landkreditt Finans AS sine aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: kredittrisiko, markedsrisiko likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Styret i Landkreditt Finans AS har et uttalt mål om at selskapet skal ha en middels risikoprofil. Risikostyringen er integrert i konsernets risikostyring. De formelle minstekrav til egenkapital innebærer at Landkreditt Finans skal ha en kapitaldekning på minimum 9 prosent. Konsernet har imidlertid vedtatt interne minimumskrav til kapitaldekning ut over det de formelle minstekrav tilsier. De konkrete minimumsnivåene er nedfelt i dokumentet Dokumentasjon om risikoprofil og nødvendig kapitalbehov (ICAAP). I Landkreditt Finans skal kjernekapitalen minimum utgjøre 11,5 prosent. Kredittrisiko Kredittrisiko er definert som risikoen for tap fordi debitor/ motpart ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Virksomheten som drives i Landkreditt Finans er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån og leasingkontrakter. Selskapet har vært i ordinær drift siden juni 2008, og har ikke hatt tap hittil. Av samme grunn har selskapet fortsatt begrensede historiske data å bygge på for å anslå nivået på fremtidige tap. Det legges opp til en konservativ risikotagning, med grundig kredittvurdering av alle kunder. På samme måte som for morselskapet Landkreditt Bank, vil landbruket være en stor og viktig kundegruppe for Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank har historisk sett hatt lave tap på sine kunder, og basert på disse erfaringene er det sannsynlig at tapene også for Landkreditt Finans vil være begrenset for denne kundegruppen. Landkreditt Finans AS vil imidlertid på sikt bygge en variert kundeportefølje fra flere bransjer. Konservativ risikotagning med grundig kredittvurdering skal gjelde for alle kunder uansett bransje. Markedsrisiko Markedsrisiko for Landkreditt Finans AS er i hovedsak knyttet til renterisiko. Landkreditt Finans AS har ingen utlån med fastrente dvs at alle utlån og leasingkontrakter er basert på flytende rente. I praksis betyr dette at en innen forholdsvis kort tid (i henhold til gjeldende regler 6 uker for private og 4 uker for næringslivskunder) kan gjennomføre renteendringer på alle utlån dersom markedsrenten endrer seg. Selskapet har helt siden oppstarten vært finansiert med lån fra morselskapet (Landkreditt Bank). Denne låneavtalen er også basert på flytende rente. Markedsrisikoen for Landkreditt Finans AS anses derfor som liten. Likviditetsrisiko Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Landkreditt Finans AS har ingen innskudd fra kunder, og likviditetsrisikoen knytter seg derfor til finansiering av løpende drift og planlagt vekst. Som nevnt over, finansieres Landkreditt Finans AS av morselskapet. Likviditetsrisikoen anses derfor som liten. Operasjonell risiko Landkreditt Finans AS har en lav risikoprofil innen operasjonell risiko. I dette ligger det bl. a. at man har investert i godt kjente og velprøvde systemer i markedet (hyllevare) og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. Dette gjelder også utlånssystemet. Drift av IKT-system og regnskapsføring er outsourcet til eksterne leverandører. Avtalene innebærer blant annet at alle program og data lagres på egne servere hos disse leverandørene, samt at det tas daglig backup av alle data. Alle kontormaskiner og -utstyr er forsikret hos Landbruksforsikring AS. Det er ellers innført gode rutiner for intern kontroll for å redusere at faren for menneskelig svikt, kriminalitet eller misligheter skal inntreffe. Selv om Landkreditt Finans AS er forholdsvis nystartet, har de fleste ansatte lang erfaring fra bransjen. Note 3 Renteinntekter Renteinntekter fra kredittinstitusjoner består i det vesentligste av renteinntekter fra bankinnskudd. Renter og lignende inntekter fra utlån til kunder gjelder renter fra nedbetalingslån. 12 Landkreditt Finans AS

13 Note 4 Spesifikasjon av provisjoner og gebyrinntekter Gebyrinntekter leasingkontrakter Gebyrinntekter fra utlån Sum gebyrinntekter Note 5 Provisjonskostnader Provisjoner og gebyrkostnader består i det vesentligste av formidlingsprovisjon for nye låne- og leasingavtaler fra distributører. Note 6 Lønn, administrasjonskostnader og annen driftskostnad Spesifikasjon lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader (innskuddsbasert ordning) AFP Andre sosiale kostnader Sum lønnskostnader etc Spesifikasjon administrasjonskostnader IT-kostnader Kontorrekvisita, trykksaker etc Kjøp og vedlikehold av utstyr Telefon, porto etc Reisekostnader Opplæring, kurs Reklame, representasjon og gaver Andre administrasjonskostnader Sum adminstrasjonskostnader Det er inngått operasjonell leasingavtale for 1 bil. Avtalen utgår i november 2013 og månedlig leiekostnad utgjør 7. Spesifikasjon annen driftskostnad Leie og andre kostnader lokaler Medlemskontigenter Revisjon og regnskapshonorar Sum annen driftskostnad Godtgjørelsesordning i Landkreditt Finans Landkreditt Finans har etablert godtgjørelsesordning i henhold til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner m.v. Som overordnet prsinsipp skal Landkreditt Finans sin praktisering av godtgjørelsesbetingelser totalt sett være konkurransedyktige. Den variable godtgjørelsen skal balanseres mot selskapets risikoeksponering og kontroll slik at ikke unødig og uønsket risiko tas. Selskapets totale godgjørelsesordninger skal være gode, enkle og forutsigbare for å bidra til en god prestasjonskultur. Godgjørelsesordningen for Landkreditt Finans skal være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Det ble ikke utbetalt variabel godtgjørelse i 2012, men det er avsatt bonus for utbetaling i

14 Note 7 Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller driftsmidler Endring midlertidige forskjeller fordringer Endring midlertidige forskjeller forskuddsbetalt leasingleie Endring midlertidige forskjeller underskudd til fremføring Årets skattegrunnlag 0 0 Årets betalbare skatt 0 0 Netto endring utsatt skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Driftsmidler Fordringer Forskuddsbetalt leasingleie IFRS-justering gevinster 0 0 Fremførbart underskudd Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt i balansen Skatteeffekt på midlertidige forskjeller spesifisert over Driftsmidler 28 % Fordringer 28 % Forskuddsbetalt leasingleie 28 % Fremførbart underskudd 28 % Utsatt skatt i balansen Landkreditt Finans har vært, og er i en fase hvor leasingsporteføljen bygges opp. Dette har tidligere år medført vesentlig høyere saldoavskrivninger på leasingobjektene, noe som igjen har medvirket til økende underskudd til fremføring. I 2012 har imidlertid veksten i porteføljen vært lavere, samtidig som en del av kontraktene har blitt nedbetalt eller tidlig terminert. Dette har medvirket til forholdsvis lavere saldoavskrivninger og bruk av underskudd til fremføring. Fremtidig bruk av slikt underskudd vil være avhengig i utviklingen av leasingporteføljen. 14 Landkreditt Finans AS

15 Note 8 Utlån og leasingkontrakter til kunder Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Nedbetalingslån Sum brutto utlån og leasingkontrakter Nedskrivninger 0 0 Sum netto utlån og leasingkontrakter Utlån og leasingkontrakter fordelt på markeder Personmarkedet Næringsliv Offentlig virksomhet Sum netto utlån og leasingkontrakter Utlån og leasingkontrakter fordelt på risikogrupper Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Sum fordelt på risikogrupper Utlån og leasingkontrakter fordelt på risikogrupper i prosent Lav risiko 57,83 % 55,91 % Middels risiko 36,15 % 38,93 % Høy risiko 3,98 % 4,07 % Mislighold 2,04 % 1,08 % Sum fordelt på risikogrupper 100,00 % 100,00 % Landkreditt Finans har eiendomsrett til alle leasede driftsmidler. På lån er det etablert 1. prioritets pantesikkerhet. Selskapet har ingen kunder med kommiterte kredittrammer. Landkreditt Finans har eget klassifiseringssystem for vurdering av kredittrisiko for alle kunder (både for utlån og leasing). Dette omfatter både kundens økonomiske situasjon og pantets markedsverdi i forhold til lånet. Systemet plasserer hele porteføljen automatisk i 4 ulike klasser (se over). Det legges opp til årlig reklassifisering utfra kundens økonomiske situasjon på engasjement over en viss størrelse. Systemet inkluderer også egen nedskrivningsplan på pantets markedsverdi. Denne oppdateres fortløpende. Mislighold defineres som saker med restanse over 90 dager, eller når det finnes objektive bevis på hendelser som tilsier mislighold hos kunden. Finanstilsynets forskrifter benyttes ved vurdering av mislighold og nedskrivninger. Dette gjelder både for konstaterte tap, individuelle og gruppevise nedskrivninger.ved utgangen av 2012 utgjorde bokført verdi på saker med restanser over 90 dager (restansebeløp 1 225). En vesentlig del av restansene er gjort opp i januar 2013, og porteføljen er vurdert til å ikke inneholde tapsutsatte engasjementer. Denne vurderingen er basert på en gjennomgang av alle kontrakter (utlån og leasing) ved utgangen av regnskapsåret. Det er derfor ikke gjennomført tapsavsetninger i regnskapet pr Landkreditt Finans AS har heller ikke hatt tap i de 4,5 årene selskapet har vært i operasjonell drift. Tap på utlån og leasingavtaler Individuelle nedskrivninger 0 0 Nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Sum tap på utlån og leasingavtaler

16 Note 8 Utlån og leasingkontrakter til kunder forts. Utlån og leasingkontrakter fordelt på geografiske områder og næring Fylkesfordeling leasing og utlån i prosent i prosent Oslo ,78 % 552 0,09 % Akershus ,36 % ,31 % Østfold ,65 % ,24 % Hedmark ,01 % ,68 % Oppland ,59 % ,83 % Buskerud ,25 % ,38 % Vestfold ,75 % ,68 % Telemark ,96 % ,90 % Aust-Agder ,21 % ,20 % Vest-Agder ,87 % ,79 % Rogaland ,29 % ,28 % Hordaland ,98 % ,82 % Sogn og Fjordane ,15 % ,82 % Møre og Romsdal ,07 % ,93 % Sør-Trøndelag ,42 % ,90 % Nord-Trøndelag ,56 % ,08 % Nordland ,84 % ,40 % Troms ,47 % ,26 % Finnmark ,80 % ,73 % Sum ,00 % ,00 % Fordelt på næring i prosent i prosent Personmarked 4,933 0,77 % 2,951 0,46 % Kommuner ,47 % ,21 % Jordbruk, skogbruk og fiske ,04 % ,54 % Industri og bergverksdrift ,02 % ,17 % Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning ,86 % ,35 % Varehandel, hotell- og restaurant ,28 % ,30 % Transport ,35 % ,75 % Omsetning og drift av fast eiendom ,62 % ,23 % Forretningsmessig tjenesteyting ,70 % ,64 % Tjenesteytende næringer ,90 % ,65 % Sum ,00 % ,31 % Note 9 Mellomværende med konsernselskap Renteinntekter fra morselskap 7 8 Rentekostnader til morselskap Husleie til morselskap Pensjonspremie til Landkreditt Forvaltning AS Bankinnskudd hos morselskap Lån fra morselskap (rammelån) Lån fra morselskap (kassekreditt) Påløpte renter lånekonto Landkreditt Finans AS

17 Note 9 Mellomværende med konsernselskap forts. Rammelånet har limit på 400 millioner kroner og er avtalt med flytende rente (3 mnd NIBOR + margin). Opptrukket del av lånerammen 360 millioner kroner, har forfall henholdsvis desember 2013 (150 millioner kroner), februar 2014 (60 millioner kroner) og september 2015 (150 millinoer kroner). Limit på kassakreditten var pr 31. desember millioner kroner (forfall juni 2015). Det er ikke tatt pant i noen eiendeler for låneforpliktelsene. Alle lån og mellomværende med morselskap er basert på ordinære foretningsmessige betingelser. Note 10 Varige driftsmidler Kontor- Sum Sum utstyr etc Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger (lineær) Årets avskrivninger i % 20% 33% Note 11 Immaterielle eiendeler Lisens EDB- Sum Sum program Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger (lineær) Årets avskrivninger i % 20 % Note 12 Leiefinansiering (leasingobjekt) Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Brutto blanseverdi Ikke opptjent forskuddsleie Bokført verdi før tapsavseting Årets avskrivninger Skattemessig verdi leasingobjekt

18 Note 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Effektiv rente Lån fra Landkreditt Bank 3,93 % Effektiv rente er beregnet som netto renteutgifter dividert på gjennomsnittlig gjeld i året. Note 14 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Fakturert ikke inntektsført leasingleie Andre periodiseringer leasing Skyldig provisjon Periodisering etableringsgebyr lån Påløpt lønn, feriepenger og andre kostnader Sum Note 15 Spesifikasjon av andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og andre periodiseringer Opptjente renter fremtidige gevinster leasingkontrakter Tilgode merverdiavgift Sum andre fordringer Note 16 Aksjekapital og egenkapital Aksje- Opptjent kapital egenkapital Sum Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Aksjekapitalen består av aksjer a kr 1, og eies som følger: Antall i Prosent Landkreditt Bank AS ,00 % Felleskjøpet Agri SA ,00 % Arella AS ,00 % Sum ,00 % Daglig leder eier 100 % av aksjene i Arella AS. 18 Landkreditt Finans AS

19 Note 17 Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital: Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Annen egenkapital Immaterielle eiendeler Kjernekapital Kapitalkrav standardmetoden Institusjoner 7 8 Foretak Foretak mislighold Øvrige engasjement Kapitalkrav Kapitalkrav operasjonell risiko basismetoden Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 17,72 % 18,63 % Note 18 Godtgjørelse til administrerende direktør og selskapets tillitsvalgte Antall ansatte Antall årsverk 11,00 10,58 Godtgjørelse til medlemmer av kontrollkomiteen Godtgjørelse til medlemmer av styret Godtgjørelse til administrerende direktør Pensjonsforsikring administrerende direktør Andre sk. Godtgjørelse til adm. direktør Lønn Bonus pl. ytelser Pensjon Sum Lån Arne Petter Oseberg Slutter administrerende direktør i stillingen, vil det på gitte vilkår kunne utløse etterlønn i ett år. Godtgjørelse til styret Honorar Bonus Annet Pensjon Sum Lån Ole Laurits Lønnum (styrets leder) Jon Martin Østby Terje Johansen Audun Ødegaard Andre sk. SUm sum Utbetalinger fra Landkreditt Bank Lønn Bonus pl. ytelser Pensjon Lån Ole Laurits Lønnum (styrets leder) Jon Martin Østby Note 19 Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon er i 2012 utgiftsført med 168 (eks mva). I tillegg er det utgiftsført konsulenthonorar til ekstern revisor med 22 (eks mva) Honorar til intern revisor er utgiftsført med 72 (eks mva). 19

20 Note 20 Spesifikasjon av hovedposter i balansen gruppert etter reprisingstidspunkt Inntil Mer enn Uten Eiendeler 31. desember mnd mnd mnd. år 5 år forfall Totalt Innskudd kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Kundefordringer, forskuddsbet./opptj. innt Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 31. desember 2012 Lån kredittinstitusjoner Annen gjeld/forpliktelser Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvr. ikke bal.førte fin.derivater Netto renteeksponering Netto renteeksp. i % av ansvarlig kapital 20,11 0,71 0,00 0,00 0,00-20,82 0,00 Renterisiko hele balansen 1 % Renterisiko i % av ansvarlig kapital 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Tilsvarende gruppering av balansen for 2011 Inntil Mer enn Uten Eiendeler 31. desember mnd mnd mnd. år 5 år forfall Totalt Innskudd kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Kundefordringer, forskuddsbet./opptj. innt Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 31. desember 2011 Lån kredittinstitusjoner Annen gjeld/forpliktelser Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvr. ikke bal.førte fin.derivater Netto renteeksponering Netto renteeksp. i % av ansvarlig kapital 20,24 0,50 0,00 0,00 0,00-20,74 0,00 Renterisiko hele balansen 1 % Renterisiko i % av ansvarlig kapital 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 20 Landkreditt Finans AS

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 2. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 2. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2. kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 2. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. kvartal 2017 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2017 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår 2014 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 2. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 2. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2. Kvartal 2017 LANDKREDITT FINANS Beretning 2. kvartal 2017 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3. kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2017 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2017 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 9. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 9. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 9. regnskapsår 2015 LANDKREDITT FINANS AS Årsberetning 2015 MEDARBEIDERE I Landkreditt Finans AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer