ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012

2 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Olav Handeland Jostein Gravdal Foto: Salt Studio Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten.

3 Landkreditt Finans AS Årsberetning 2012

4 landkreditt finans as Styrets årsberetning for 2012 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i slutten på mai Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering samt virksomhet som står i forbindelse med dette. Landkreditt Finans AS har hovedkontor i Ålesund, og salgskontorer i Oslo, Gjøvik, Bergen, Stavanger og Trondheim. Landkreditt Finans AS eies av: Landkreditt Bank AS 56,01 % Felleskjøpet Agri SA 34,00 % Arella AS 9,99 % Selskapet er et datterselskap av Landkreditt Bank AS og er finansieringsselskapet i Landkredittkonsernet. Landkreditt Finans AS skal bidra til realisering av konsernets strategi og har forretningsansvaret for produktområdene leasing og salgspantfinansiering bedrift. Disse produktene er et naturlig supplement til produktspekteret som tilbys av Landkreditt Bank AS. Salget skjer via egne selgere, Felleskjøpet Agri SA og Landkreditt Bank AS. Produkt og marked Selskapet har vært i ordinær drift i 4,5 år. Ved oppstart ble det etablert egen nettløsning for salg via Felleskjøpet Agri, men det legges også vekt på direktesalg til kunder i andre bransjer som er aktuelle for leasingfinansiering. Vår målgruppe er små og mellomstore bedriftskunder innen jordbruk, skogbruk, entreprenør- og transportvirksomhet. Nysalget i 2012 har vært 299,8 millioner kroner. Av dette utgjør leasing 287,8 millioner kroner og lån 12,0 millioner kroner. Finansiell risiko Landkreditt Finans AS sine aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko. Gjennom gode arbeidsrutiner og oppfølging gjennom internkontrollprosedyrer, søker Landkreditt Finans AS å påse at alle typer risikoer er betryggende håndtert. Ved implementering av Basel ll er det også tatt i bruk regler for vurdering av kapitalbehovet i forhold til andre typer risiko enn kredittrisiko (ICAAP). Ved utgangen av 2012 var bokført verdi av leasing- og låneengasjement 642,1 millioner kroner. Alle avtalene er sikret i form av eiendomsrett eller 1. prioritets pant. For å sikre at selskapet har forsvarlig likviditet er det inngått langsiktige avtaler om funding med Landkreditt Bank AS. Som en del av internkontrollen, gjennomfører administrasjonen daglig oppfølging av likviditeten. Resultatet av oppfølgingen rapporteres styret månedlig. Landkreditt Finans AS har ingen utlån med fastrente dvs at alle utlån og leasingkontrakter er basert på flytende rente. I praksis betyr dette at en innen forholdsvis kort tid (i henhold til gjeldende regler 6 uker for private og 4 uker for næringslivskunder) kan gjennomføre renteendringer på alle utlån dersom markedsrenten endrer seg. Det er styrets vurdering at finansiell risiko er behandlet på en betryggende måte. Fortsatt drift Etter styrets mening gir regnskapet et korrekt bilde av virksomheten og forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelse av årsregnskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Bokført verdi av porteføljen ved utgangen av året var 642,1 millioner kroner. Forvaltningskapitalen utgjorde 697,8 millioner kroner. Landkreditt Finans AS hadde et resultat etter tap og skatt på 15,4 millioner kroner. Ingen utlån er vurdert som tapsutsatt pr 31. desember 2012, og det er derfor ikke foretatt nedskrivninger på nedbetalingslån eller leiefinansieringsavtaler. Vurderingen av porteføljen er gjort i samsvar med de retningslinjer som er gitt av Finanstilsynet. På grunn av økning i portefølje (leasing og utlån) utgjør netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -68,3 millioner kroner, mens kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør -0,2 millioner kroner. Dette er finansiert med opptak av ny gjeld med 68,4 millioner kroner. Landkreditt Finans AS har pr 31. desember 2012 en ansvarlig kapital på 132,6 millioner kroner og en risikovektet balanse på 748,0 millioner kroner. Kapitaldekningen blir dermed 17,72 prosent og tilfredsstiller minimumskravene med god margin. Kapitaldekningen vurderes å være god. 4 Landkreditt Finans AS

5 Styret i Landkreditt Finans, fra venstre: Elisabeth Gjems, Ole Laurits Lønnum (styreleder), Jon Martin Østby, Arne Petter Oseberg (administrerende direktør), Audun Ødegaard og Terje Johansen. Det er i regnskapsåret endret regnskapsprinsipp for føring av salgsgevinster ved salg av leasinggjenstander. Endringen er gjennomført i henhold til IAS 17 og har medført økning i egenkapitalen pr 1. januar 2012 og I den forbindelse vises det til note 1 og note 25. Her fremgår effekten av prinsippendringen på resultat og egenkapital. Etter styrets mening har selskapet gode kontroll- og styringssystemer. Internkontrollen vurderes som tilfredsstillende. Det har etter regnskapsavslutningen ikke oppstått forhold som er av betydning for vurderingen av selskapets stilling. Organisasjon, miljø og likestilling Selskapet hadde 11 fast ansatte pr 31. desember Av disse var 3 kvinner (27,3 prosent). Antall årsverk utgjorde 11,0 i regnskapsåret. Sykefraværet utgjorde 1,61 prosent (1,62 prosent for menn og 1,59 prosent for kvinner). I arbeidssammenheng har det ikke forekommet skader eller ulykker som er årsak til sykefravær. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Styret består av 5 medlemmer, 4 menn og 1 kvinne. Kvinneandelen utgjør 20 prosent. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Framtidsutsikter Landkreditt Finans AS er sikret finansiering fra Landkreditt Bank AS. Finansieringen skjer til ordinære markedsbetingelser (3 mnd Nibor + margin). Det jobbes videre med den langsiktige finansieringen av selskapet. I samarbeid med Landkreditt Bank AS og Felleskjøpet Agri SA forventer vi også i 2013 å ta ytterligere markedsandeler innen objektsfinansiering i landbruket. Selskapet ser positivt på mulighetene for videre vekst og har tilpasset organisasjonens kapasitet med nyansettelser i januar Rettvisende oversikt/redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling for virksomheten pr 31. desember Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd 15,372 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Fri egenkapital per 31. desember 2012 utgjorde 32,915 millioner kroner Ålesund, 31. desember januar 2013 Ole Laurits Lønnum Terje Johansen Jon Martin Østby Styrets leder Styremedlem Styremedlem Audun Ødegaard Elisabeth Gjems Arne Petter Oseberg Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap (Tall i hele tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Note Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner 3,9 9 8 Renter og lignende inntekter fra utlån til kunder 1, Leiefinansieringsinntekter (leasing) 1, Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader til kredittinstitusjoner Andre rentekostnader 1 0 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og -kostnader Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto gebyrer og provisjonsinntekter Sum inntekter Lønn og administrasjonskostnader Lønn 6, Pensjoner 6,9, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og adminstrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 10, Andre driftskostnader 6,9, Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivning Nedskrivning på utlån og leiefinansieringsavtaler Resultat før skattkostnad Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Andre inntekter og kostnader Årsresultat Andre inntekter og kostnader 0 0 Totalresultat Overføringer og disponeringer Overført til annen egenkapital Sum disponert Landkreditt Finans AS

7 Balanse (Tall i hele tusen kroner) Eiendeler innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Note Kontanter og innskudd i kredittinstitusjoner 9, Sum kontanter og innskudd i kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Individuelle nedskrivninger 0 0 Nedskriving på grupper av utlån 0 0 Netto utlån til og fordringer på kunder Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontormaskiner og -inventar Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler

8 Balanse (Tall i hele tusen kroner) Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Note Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 9, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Leverandørgjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Utsatt skatt Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9, Skyldige offentlige avgifter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr 1, ) 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 16, Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Garantiansvar, og andre forpliktelser utenfor balansen Sum betingede forpliktelser 0 0 Ålesund, 31. desember januar 2013 Styret i Landkreditt Finans AS Ole Laurits Lønnum Terje Johansen Jon Martin Østby Styrets leder Styremedlem Styremedlem Audun Ødegaard Elisabeth Gjems Arne Petter Oseberg Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 8 Landkreditt Finans AS

9 Kontantstrømoppstilling (Tall i hele tusen kroner) Resultat før skattekostnad Avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler 0 0 Betalte skatter 0 0 Netto inn /utbetalinger av leasingkontrakter Netto inn /utbetalinger av nedbetalingslån Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler 0 0 Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån fra kredittinstitusjoner Nedbetaling lån fra kredittinstitusjoner 0 0 Endring i innskutt egenkapital 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Endringer i egenkapital Innskutt Opptjent egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Årsresultat Egenkapital

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i henhold til forenklet IFRS, Finanstilsynets forskrifter og norsk god regnskapsskikk. Nedenfor beskrives noen av de viktigste vurderings- og regnskapsprinsipper som er benyttet i regnskapet. Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007 og virksomheten består av leasingfinansiering og utlån til kunder. Virksomheten er konsesjonsbelagt, og selskapet mottok konsesjon fra Finanstilsynet 28. mai er således selskapets fjerde hele driftsår. Landkreditt Finans AS eies av: Landkreditt Bank AS 56,01 % Felleskjøpet Agri SA 34,00 % Arella AS 9,99 % Selskapet er et datterselskap av Landkreditt Bank AS. Alle beløp i årsregnskapet er oppgitt i hele kroner. Leiefinansiering (finansiell leasing) Selskapets inngåtte leasingkontrakter er definert som finansiell leasing. Slike avtaler er derfor oppført i balansen som leiefinansiering til kostpris, redusert med eventuelle forskudd og med fradrag av annuitetsmessige avskrivninger i henhold til betalingsplan for den enkelte kontrakt. Kontrakter med garantert restverdi (fra leverandør) avskrives til denne restverdien over kontraktens løpetid. Avskrivningsdelen (avdraget) av terminbeløpet føres på egen konto i resultatregnskapet, men i årsoppgjøret nettes denne mot brutto leieinntekter. Netto leieinntekter består av rentedelen av terminbeløpet. Skattemessig gjennomføres avskrivning på leasingobjektene etter saldometoden. Nedbetalingslån Utlån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted. Fakturerte avdrag føres som reduksjon av lånesaldo. Inntektsføring og periodiseringer Renter og provisjoner bokføres etter hvert som disse opptjenes eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr er ment å dekke arbeidet med opprettelse av kontrakten. For leasing inntekstføres derfor slike gebyr på oppstartstidspunktet. For utlån inkluderes etableringsgebyret i finansiert beløp. Gebyret for utlån periodiseres derfor over forventet løpetid. Dersom utlån- eller leasingkontrakter er formidlet fra eksterne, er det med noen distributører opprettet avtale om provisjonsbetaling. I slike tilfeller utgiftsføres provisjonsbeløpet ved oppstart av kontrakten Gevinst ved salg av driftsmidler Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi. Slike gevinster er tatt med som en del av leiefinansieringsinntektene. Det vises ellers til eget avsnitt om prinsippendring for salgsgevinster. Mislighold og tap på engasjementer Leiefinansieringsavtaler og utlån vurderes til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte avtaler. Mislighold er definert som engasjementer som ikke betjenes som forutsatt og hvor det er gått 90 dager siden avtalt forfall. Når forfalte ubetalte terminer er eldre enn 90 dager, anses lånet/ leasingavtalen som misligholdt. Nedskrivning foretas når det foreligger objektive bevis for at et engasjement har verdifall. Betalingsutsettelse av midlertidig karakter anses ikke som mislighold. Konstaterte tap, individuelle og gruppevise nedskrivninger Konstaterte tap bokføres på engasjementer hvor konkurs har inntruffet, ved stadfestet akkord, rettskraftig dom eller lignende hendelser. 10 Landkreditt Finans AS

11 Tapsutsatte lån/leasingkontrakter vurderes kontinuerlig med hensyn til behov for individuelle nedskrivninger. Ved vurderingen tas det hensyn til kundens økonomiske situasjon, pantets verdi samt tiltak iverksatt overfor kunden. Pantet verdsettes utfra antatt netto realisasjonsverdi. Individuelle nedskrivninger relatert til utlån registreres som reduksjon på brutto utlån. Ved vurdering av nedskrivning på grupper av leiefinansieringsavtaler og utlån, inndeles porteføljen i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper hva angår debitors evne til å betale ved forfall. Eksempel på dette kan være bransje, geografisk beliggenhet og lignende. Avtaler hvor det er gjennomført individuelle nedskrivninger holdes utenfor vurderingen av gruppenedskrivninger. Etter gjennomgang og vurdering av alle kontrakter ut fra ovenstående beskrivelse er konklusjonen at det ikke er grunnlag for nedskrivning av porteføljen i Pensjon Selskapets pensjonsordning (OTP) er basert på en innskuddsplan. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Landkreditt Finans har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. I tillegg ble det i 2011 inngått avtale om AFP for alle ansatte. Premie for denne pensjonsavtalen utgiftsføres fortløpende i henhold til mottatt faktura. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er registrert i balansen til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og blir avskrevet i takt med disse. Vedlikeholdskostnader kostnadsføres direkte i det året de oppstår. Avskrivbare driftsmidler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid etter følgende satser: Kontorinventar 20 % Kontormaskiner 20 % Datautstyr 33 % Nedskrivning blir foretatt når differansen mellom registrert verdi og virkelig verdi er vesentlig og ikke av forbigående karakter. Immaterielle eiendeler Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid (5 år). Gjeld Gjeld balanseføres til nominelt beløp. Skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt, samt endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Beregning og spesifikasjon av skattekostnader er vist i egen note. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipp Gevinst ved salg av leasinggjenstander fremkommer når disse selges til en pris som er høyere enn bokført verdi. Slike gevinster har i tidligere perioder blitt inntektsført på innfrielsestidspunktet. Dette prinsippet er endret i 2012 med effekt for regnskapet for 2012 med sammenligningstall for I henhold til IAS 17om leieavtaler er det gjennomført et estimat av fremtidige gevinster i leasingporteføljen. Gevinstene er fordelt over leieperioden og en forholdsmessig andel av gevinstene inntektsføres i regnskapsåret som en andel av effektiv rente. Gevinstene klassifiseres som leiefinansieringsinntekter i resultatregnskapet. Sammenligningstallene for 2011 er omarbeidet og effektene på inngående balanse pr 1. januar 2011 og 1. januar 2012 er som følger: Effekt av prinsippendring Opptjente renter Utsatt skatt Annen egenkapital Effekten av endret regnskapsprinsipp har følgende innvirkning på resultatregnskapet for 2011 presentert som sammenligningstall i årsregnskapet for 2012: Årsregnskap Effekt av Omarbeidet for 2011 prinsippendring årsregnskap for2011 Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Det vises ellers til note

12 Note 2 Finansiell risikostyring Risikofaktorer Landkreditt Finans AS sine aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: kredittrisiko, markedsrisiko likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Styret i Landkreditt Finans AS har et uttalt mål om at selskapet skal ha en middels risikoprofil. Risikostyringen er integrert i konsernets risikostyring. De formelle minstekrav til egenkapital innebærer at Landkreditt Finans skal ha en kapitaldekning på minimum 9 prosent. Konsernet har imidlertid vedtatt interne minimumskrav til kapitaldekning ut over det de formelle minstekrav tilsier. De konkrete minimumsnivåene er nedfelt i dokumentet Dokumentasjon om risikoprofil og nødvendig kapitalbehov (ICAAP). I Landkreditt Finans skal kjernekapitalen minimum utgjøre 11,5 prosent. Kredittrisiko Kredittrisiko er definert som risikoen for tap fordi debitor/ motpart ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Virksomheten som drives i Landkreditt Finans er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån og leasingkontrakter. Selskapet har vært i ordinær drift siden juni 2008, og har ikke hatt tap hittil. Av samme grunn har selskapet fortsatt begrensede historiske data å bygge på for å anslå nivået på fremtidige tap. Det legges opp til en konservativ risikotagning, med grundig kredittvurdering av alle kunder. På samme måte som for morselskapet Landkreditt Bank, vil landbruket være en stor og viktig kundegruppe for Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank har historisk sett hatt lave tap på sine kunder, og basert på disse erfaringene er det sannsynlig at tapene også for Landkreditt Finans vil være begrenset for denne kundegruppen. Landkreditt Finans AS vil imidlertid på sikt bygge en variert kundeportefølje fra flere bransjer. Konservativ risikotagning med grundig kredittvurdering skal gjelde for alle kunder uansett bransje. Markedsrisiko Markedsrisiko for Landkreditt Finans AS er i hovedsak knyttet til renterisiko. Landkreditt Finans AS har ingen utlån med fastrente dvs at alle utlån og leasingkontrakter er basert på flytende rente. I praksis betyr dette at en innen forholdsvis kort tid (i henhold til gjeldende regler 6 uker for private og 4 uker for næringslivskunder) kan gjennomføre renteendringer på alle utlån dersom markedsrenten endrer seg. Selskapet har helt siden oppstarten vært finansiert med lån fra morselskapet (Landkreditt Bank). Denne låneavtalen er også basert på flytende rente. Markedsrisikoen for Landkreditt Finans AS anses derfor som liten. Likviditetsrisiko Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Landkreditt Finans AS har ingen innskudd fra kunder, og likviditetsrisikoen knytter seg derfor til finansiering av løpende drift og planlagt vekst. Som nevnt over, finansieres Landkreditt Finans AS av morselskapet. Likviditetsrisikoen anses derfor som liten. Operasjonell risiko Landkreditt Finans AS har en lav risikoprofil innen operasjonell risiko. I dette ligger det bl. a. at man har investert i godt kjente og velprøvde systemer i markedet (hyllevare) og satset på enkle produkter som krever lite spesialtilpasning. Dette gjelder også utlånssystemet. Drift av IKT-system og regnskapsføring er outsourcet til eksterne leverandører. Avtalene innebærer blant annet at alle program og data lagres på egne servere hos disse leverandørene, samt at det tas daglig backup av alle data. Alle kontormaskiner og -utstyr er forsikret hos Landbruksforsikring AS. Det er ellers innført gode rutiner for intern kontroll for å redusere at faren for menneskelig svikt, kriminalitet eller misligheter skal inntreffe. Selv om Landkreditt Finans AS er forholdsvis nystartet, har de fleste ansatte lang erfaring fra bransjen. Note 3 Renteinntekter Renteinntekter fra kredittinstitusjoner består i det vesentligste av renteinntekter fra bankinnskudd. Renter og lignende inntekter fra utlån til kunder gjelder renter fra nedbetalingslån. 12 Landkreditt Finans AS

13 Note 4 Spesifikasjon av provisjoner og gebyrinntekter Gebyrinntekter leasingkontrakter Gebyrinntekter fra utlån Sum gebyrinntekter Note 5 Provisjonskostnader Provisjoner og gebyrkostnader består i det vesentligste av formidlingsprovisjon for nye låne- og leasingavtaler fra distributører. Note 6 Lønn, administrasjonskostnader og annen driftskostnad Spesifikasjon lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader (innskuddsbasert ordning) AFP Andre sosiale kostnader Sum lønnskostnader etc Spesifikasjon administrasjonskostnader IT-kostnader Kontorrekvisita, trykksaker etc Kjøp og vedlikehold av utstyr Telefon, porto etc Reisekostnader Opplæring, kurs Reklame, representasjon og gaver Andre administrasjonskostnader Sum adminstrasjonskostnader Det er inngått operasjonell leasingavtale for 1 bil. Avtalen utgår i november 2013 og månedlig leiekostnad utgjør 7. Spesifikasjon annen driftskostnad Leie og andre kostnader lokaler Medlemskontigenter Revisjon og regnskapshonorar Sum annen driftskostnad Godtgjørelsesordning i Landkreditt Finans Landkreditt Finans har etablert godtgjørelsesordning i henhold til forskrift om godtgjørelse i finansinstitusjoner m.v. Som overordnet prsinsipp skal Landkreditt Finans sin praktisering av godtgjørelsesbetingelser totalt sett være konkurransedyktige. Den variable godtgjørelsen skal balanseres mot selskapets risikoeksponering og kontroll slik at ikke unødig og uønsket risiko tas. Selskapets totale godgjørelsesordninger skal være gode, enkle og forutsigbare for å bidra til en god prestasjonskultur. Godgjørelsesordningen for Landkreditt Finans skal være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Det ble ikke utbetalt variabel godtgjørelse i 2012, men det er avsatt bonus for utbetaling i

14 Note 7 Skattekostnad Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller driftsmidler Endring midlertidige forskjeller fordringer Endring midlertidige forskjeller forskuddsbetalt leasingleie Endring midlertidige forskjeller underskudd til fremføring Årets skattegrunnlag 0 0 Årets betalbare skatt 0 0 Netto endring utsatt skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Driftsmidler Fordringer Forskuddsbetalt leasingleie IFRS-justering gevinster 0 0 Fremførbart underskudd Sum netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt i balansen Skatteeffekt på midlertidige forskjeller spesifisert over Driftsmidler 28 % Fordringer 28 % Forskuddsbetalt leasingleie 28 % Fremførbart underskudd 28 % Utsatt skatt i balansen Landkreditt Finans har vært, og er i en fase hvor leasingsporteføljen bygges opp. Dette har tidligere år medført vesentlig høyere saldoavskrivninger på leasingobjektene, noe som igjen har medvirket til økende underskudd til fremføring. I 2012 har imidlertid veksten i porteføljen vært lavere, samtidig som en del av kontraktene har blitt nedbetalt eller tidlig terminert. Dette har medvirket til forholdsvis lavere saldoavskrivninger og bruk av underskudd til fremføring. Fremtidig bruk av slikt underskudd vil være avhengig i utviklingen av leasingporteføljen. 14 Landkreditt Finans AS

15 Note 8 Utlån og leasingkontrakter til kunder Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Nedbetalingslån Sum brutto utlån og leasingkontrakter Nedskrivninger 0 0 Sum netto utlån og leasingkontrakter Utlån og leasingkontrakter fordelt på markeder Personmarkedet Næringsliv Offentlig virksomhet Sum netto utlån og leasingkontrakter Utlån og leasingkontrakter fordelt på risikogrupper Lav risiko Middels risiko Høy risiko Mislighold Sum fordelt på risikogrupper Utlån og leasingkontrakter fordelt på risikogrupper i prosent Lav risiko 57,83 % 55,91 % Middels risiko 36,15 % 38,93 % Høy risiko 3,98 % 4,07 % Mislighold 2,04 % 1,08 % Sum fordelt på risikogrupper 100,00 % 100,00 % Landkreditt Finans har eiendomsrett til alle leasede driftsmidler. På lån er det etablert 1. prioritets pantesikkerhet. Selskapet har ingen kunder med kommiterte kredittrammer. Landkreditt Finans har eget klassifiseringssystem for vurdering av kredittrisiko for alle kunder (både for utlån og leasing). Dette omfatter både kundens økonomiske situasjon og pantets markedsverdi i forhold til lånet. Systemet plasserer hele porteføljen automatisk i 4 ulike klasser (se over). Det legges opp til årlig reklassifisering utfra kundens økonomiske situasjon på engasjement over en viss størrelse. Systemet inkluderer også egen nedskrivningsplan på pantets markedsverdi. Denne oppdateres fortløpende. Mislighold defineres som saker med restanse over 90 dager, eller når det finnes objektive bevis på hendelser som tilsier mislighold hos kunden. Finanstilsynets forskrifter benyttes ved vurdering av mislighold og nedskrivninger. Dette gjelder både for konstaterte tap, individuelle og gruppevise nedskrivninger.ved utgangen av 2012 utgjorde bokført verdi på saker med restanser over 90 dager (restansebeløp 1 225). En vesentlig del av restansene er gjort opp i januar 2013, og porteføljen er vurdert til å ikke inneholde tapsutsatte engasjementer. Denne vurderingen er basert på en gjennomgang av alle kontrakter (utlån og leasing) ved utgangen av regnskapsåret. Det er derfor ikke gjennomført tapsavsetninger i regnskapet pr Landkreditt Finans AS har heller ikke hatt tap i de 4,5 årene selskapet har vært i operasjonell drift. Tap på utlån og leasingavtaler Individuelle nedskrivninger 0 0 Nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Sum tap på utlån og leasingavtaler

16 Note 8 Utlån og leasingkontrakter til kunder forts. Utlån og leasingkontrakter fordelt på geografiske områder og næring Fylkesfordeling leasing og utlån i prosent i prosent Oslo ,78 % 552 0,09 % Akershus ,36 % ,31 % Østfold ,65 % ,24 % Hedmark ,01 % ,68 % Oppland ,59 % ,83 % Buskerud ,25 % ,38 % Vestfold ,75 % ,68 % Telemark ,96 % ,90 % Aust-Agder ,21 % ,20 % Vest-Agder ,87 % ,79 % Rogaland ,29 % ,28 % Hordaland ,98 % ,82 % Sogn og Fjordane ,15 % ,82 % Møre og Romsdal ,07 % ,93 % Sør-Trøndelag ,42 % ,90 % Nord-Trøndelag ,56 % ,08 % Nordland ,84 % ,40 % Troms ,47 % ,26 % Finnmark ,80 % ,73 % Sum ,00 % ,00 % Fordelt på næring i prosent i prosent Personmarked 4,933 0,77 % 2,951 0,46 % Kommuner ,47 % ,21 % Jordbruk, skogbruk og fiske ,04 % ,54 % Industri og bergverksdrift ,02 % ,17 % Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning ,86 % ,35 % Varehandel, hotell- og restaurant ,28 % ,30 % Transport ,35 % ,75 % Omsetning og drift av fast eiendom ,62 % ,23 % Forretningsmessig tjenesteyting ,70 % ,64 % Tjenesteytende næringer ,90 % ,65 % Sum ,00 % ,31 % Note 9 Mellomværende med konsernselskap Renteinntekter fra morselskap 7 8 Rentekostnader til morselskap Husleie til morselskap Pensjonspremie til Landkreditt Forvaltning AS Bankinnskudd hos morselskap Lån fra morselskap (rammelån) Lån fra morselskap (kassekreditt) Påløpte renter lånekonto Landkreditt Finans AS

17 Note 9 Mellomværende med konsernselskap forts. Rammelånet har limit på 400 millioner kroner og er avtalt med flytende rente (3 mnd NIBOR + margin). Opptrukket del av lånerammen 360 millioner kroner, har forfall henholdsvis desember 2013 (150 millioner kroner), februar 2014 (60 millioner kroner) og september 2015 (150 millinoer kroner). Limit på kassakreditten var pr 31. desember millioner kroner (forfall juni 2015). Det er ikke tatt pant i noen eiendeler for låneforpliktelsene. Alle lån og mellomværende med morselskap er basert på ordinære foretningsmessige betingelser. Note 10 Varige driftsmidler Kontor- Sum Sum utstyr etc Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger (lineær) Årets avskrivninger i % 20% 33% Note 11 Immaterielle eiendeler Lisens EDB- Sum Sum program Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger (lineær) Årets avskrivninger i % 20 % Note 12 Leiefinansiering (leasingobjekt) Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Brutto blanseverdi Ikke opptjent forskuddsleie Bokført verdi før tapsavseting Årets avskrivninger Skattemessig verdi leasingobjekt

18 Note 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Effektiv rente Lån fra Landkreditt Bank 3,93 % Effektiv rente er beregnet som netto renteutgifter dividert på gjennomsnittlig gjeld i året. Note 14 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Fakturert ikke inntektsført leasingleie Andre periodiseringer leasing Skyldig provisjon Periodisering etableringsgebyr lån Påløpt lønn, feriepenger og andre kostnader Sum Note 15 Spesifikasjon av andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og andre periodiseringer Opptjente renter fremtidige gevinster leasingkontrakter Tilgode merverdiavgift Sum andre fordringer Note 16 Aksjekapital og egenkapital Aksje- Opptjent kapital egenkapital Sum Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Aksjekapitalen består av aksjer a kr 1, og eies som følger: Antall i Prosent Landkreditt Bank AS ,00 % Felleskjøpet Agri SA ,00 % Arella AS ,00 % Sum ,00 % Daglig leder eier 100 % av aksjene i Arella AS. 18 Landkreditt Finans AS

19 Note 17 Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital: Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Annen egenkapital Immaterielle eiendeler Kjernekapital Kapitalkrav standardmetoden Institusjoner 7 8 Foretak Foretak mislighold Øvrige engasjement Kapitalkrav Kapitalkrav operasjonell risiko basismetoden Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 17,72 % 18,63 % Note 18 Godtgjørelse til administrerende direktør og selskapets tillitsvalgte Antall ansatte Antall årsverk 11,00 10,58 Godtgjørelse til medlemmer av kontrollkomiteen Godtgjørelse til medlemmer av styret Godtgjørelse til administrerende direktør Pensjonsforsikring administrerende direktør Andre sk. Godtgjørelse til adm. direktør Lønn Bonus pl. ytelser Pensjon Sum Lån Arne Petter Oseberg Slutter administrerende direktør i stillingen, vil det på gitte vilkår kunne utløse etterlønn i ett år. Godtgjørelse til styret Honorar Bonus Annet Pensjon Sum Lån Ole Laurits Lønnum (styrets leder) Jon Martin Østby Terje Johansen Audun Ødegaard Andre sk. SUm sum Utbetalinger fra Landkreditt Bank Lønn Bonus pl. ytelser Pensjon Lån Ole Laurits Lønnum (styrets leder) Jon Martin Østby Note 19 Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon er i 2012 utgiftsført med 168 (eks mva). I tillegg er det utgiftsført konsulenthonorar til ekstern revisor med 22 (eks mva) Honorar til intern revisor er utgiftsført med 72 (eks mva). 19

20 Note 20 Spesifikasjon av hovedposter i balansen gruppert etter reprisingstidspunkt Inntil Mer enn Uten Eiendeler 31. desember mnd mnd mnd. år 5 år forfall Totalt Innskudd kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Kundefordringer, forskuddsbet./opptj. innt Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 31. desember 2012 Lån kredittinstitusjoner Annen gjeld/forpliktelser Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvr. ikke bal.førte fin.derivater Netto renteeksponering Netto renteeksp. i % av ansvarlig kapital 20,11 0,71 0,00 0,00 0,00-20,82 0,00 Renterisiko hele balansen 1 % Renterisiko i % av ansvarlig kapital 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Tilsvarende gruppering av balansen for 2011 Inntil Mer enn Uten Eiendeler 31. desember mnd mnd mnd. år 5 år forfall Totalt Innskudd kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Kundefordringer, forskuddsbet./opptj. innt Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 31. desember 2011 Lån kredittinstitusjoner Annen gjeld/forpliktelser Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvr. ikke bal.førte fin.derivater Netto renteeksponering Netto renteeksp. i % av ansvarlig kapital 20,24 0,50 0,00 0,00 0,00-20,74 0,00 Renterisiko hele balansen 1 % Renterisiko i % av ansvarlig kapital 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 20 Landkreditt Finans AS

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer