I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet."

Transkript

1 Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig å fastslå verken konsekvens eller sannsynlighet for at en hendelse inntreffer. Det blir derfor gjort en vurdering av forholdene i planområdet der en benytter tidligere registreringer og befaring i I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Konsekvens Menneskers liv og helse Miljø Materielle verdier / økonomi Katastrofalt Kritisk Alvorlig En viss fare Mer enn 1 død, eller flere enn 10 alvorlig skadde/sjuke Inntil 1 død, eller fare for inntil 10 alvorlig skadede personer. Alvorlig personskade på en eller flere personer. Mindre skader som treng medisinsk behandling. Ufarlig Ingen eller små personskader. Definisjon av konsekvens Varig skade på miljø Omfattende og langvarige miljøskader som krever større tiltak. Moderate skader på miljø, eller skader som krever mindre tiltak. Mindre skader på miljø, men som naturen selv utbedrer på kort tid. Ingen eller ubetydelig skade på miljø. Skader for mer enn kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr Sannsynlighet Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Definisjon av sannsynlighet Definisjon En eller flere hendelser per år. En hendelse per 1 5 år En hendelse pr 5 10 år En hendelse per år Mindre enn en hendelse per 100 år Vurdert konsekvens og sannsynlighet av en hendelse blir plassert inn i en matrise, der vekting av de tre kartleggingsområdene menneskers liv og helse, miljø og materielle er gitt. Vektingen blir gitt ved vurdering av de ulike kartleggingsområdene. Dersom registreringen viser at det er nødvendig med avbøtende tiltak blir det foreslått risikoreduserende og/ellet skadebegrensende elementer som kan redusere risikoen slik at denne ligger innenfor et akseptabelt nivå. Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Alvorlig Kritisk Katastrofalt Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Risikomatrise der første tall angir konsekvens og andre tall angir sannsynlighet. Røde felt Gule felt Grønne felt Akseptkriterier Medfører uakseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak må gjennomføres. Potensiell risiko. Det må vurderes om det skal gjennomføres risikoreduserende tiltak. Det kan her legges en kost nytte analyse til grunn. Akseptabel risiko. Det kan allikevel være nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 1

2 Registrering I arbeid med risiko- og sårbarhetsanalysen er det gjennomført en registrering av forholdene i analyseområdet og vurdert om det er problemstillinger som kan ha innvirkning på de tre faktorene menneskers liv og helse, miljø og økonomi. Der det blir funnet at det er temaer som kan utgjøre en potensiell risiko for planlagt utbygging blir det gjennomført og anslått en risiko av disse faktorene. Naturbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/forhold Ekstremvær Sterk vind Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering I Bergen kommune sin kartlegging av ekstreme vindforhold er planområdet vist med 40 m/sek som 50-års verdien av 3 sek vindkast. Konsekvensene ved sterk vind er moderate da de sjelden får konsekvenser for menneskers liv og helse. Sterk vind kan føre til bygningsskader og skogskader. Sterk vind blir derfor ikke vurdert som en potensiell fare for Store nedbørsmengder Gjennomsnittlig nedbørsnormal for Arnadalen fra er ca 2650 mm, der 88 % av observasjonene er nedbørsmengder > 20 mm. Store nedbørsmengder kan ramme lokalt. Det er ventet en økning i ekstrem nedbør på % frem mot år Det må i forbindelse med utbygging av området tilrettelegges for overvannsdrenering, dette er tema som VA- rammeplan skal ta hensyn til. Det er ikke ventet at ekstremnedbør vil utløse skredhendelser som utgjør en potensiell fare for planlagte bebyggelse. Det bør allikevel vurderes sikring i skråningen fra Fv 277 og opp mot bebyggelsen i øst. Det er mottatt en merknad på at steinsprang forekommer på denne strekningen. Det blir nå planlagt fortau langs østsiden av fylkesvegen (Indre Arnavegen). I forbindelse med bygging av dette vil fjellskjæringen bli rensket og sikret. Inversjon 2.4 B-02 i Lakslia, som er avsatt til boligformål i kommuneplanen for Bergen og kommunedelplanen for Indre Arna, ligger innenfor område som er registrert for inversjon. Dette gjelder også for store deler av sentrale områder i Indre Arna. Det er vanskelig å gjøre tiltak mot selve inversjonen, da denne er styrt av klima og topografiske forhold. Tiltak må rettes mot luftforurensing, som forsterkes på dager med inversjon. De viktigste kildene til luftforurensning i Bergen i dag er utslipp fra vegtrafikk og fyring, særlig vedfyring. Planområdet ligger ellers i gåavstand (0,8 1 km) til Arna stasjon og Indre Arna sentrum, noe som kan bidra til redusert bilbruk. I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at det skal etableres alternative energikilder til elektrisitet og fossilt brensel. Flomfare Flom i elver / bekker Innenfor planområdet ligger Storeelva og Strutelvi. Storelva er hovedelven gjennom dalsøkket. Det ligger også noen mindre bekker/grøfter og myrsig innenfor 2

3 Flom i vassdrag/ innsjøer Overvannshåndtering Historisk flomnivå Skredfare Kvikkleireskred 3 Bekker og grøfter bør holdes åpne med naturlige flomsoner. Høydeforskjellen mellom Storelva og planlagt utbygd område er ca 19 m. Terrenget har en naturlig helling mot Storelva i vest. Det er ikke vurdert at flom i elver og bekker vil utgjøre potensiell risiko for flom i Det er ikke vassdrag eller innsjøer i nærheten av planområdet som kan forårsake flom. Det går noen bekker og mindre dreneringsgrøfter gjennom planområdet fra øst mot Storelva i vest. Overvannshåndtering vil være del av VA- rammeplan og tilpasses planlagt utbygging. Det blir anbefalt at bekker og grøfter ligger mest mulig åpne med mulighet for flomløp. Ikke registrert. Det er ikke gjennomført flomsonekartlegging av Storelva. Det er ikke registrert kvikkleire i Løsmasseskred Området har et tynt dekke med morene og forvitringsmateriale. I enkelte skråninger er det tegn til noe erosjon. Dette gjelder spesielt skråningen ned mot Storelva. Det er ikke planlagt bebyggelse nært kanten eller i skråningen ned mot Storelva. Det er ikke større skråninger innenfor planområdet som vil utgjøre potensiell fare for løsmasseskred mot planlagt bebyggelse eller anlegg. Øst for Fv 277 er det en skråning opp mot eksisterende bebyggelse. Denne har høyde fra meter og hellingsvinkel på ca 20 45º og bør undersøkes med tanke på mindre flomskred ned mot veg. Is og snøskred Området er registrert potensielt utløpsområde for snøskred i Skrednett.no. Men Bergen kommune har avkreftet at dette er en potensiell fare se vedlagt e- post fra geolog Gunn Østvik Petersen ved etat for byggesak og private planer, datert Steinras, steinsprang Området har noen mindre skråninger. Disse har begrenset høyde og utløpsområde for steinsprang. Steinsprang blir ikke vurdert som en potensiell risiko for planlagte bygninger og anlegg i Skråning øst for Fv 277 bør undersøkes med tanke på steinsprang mot veg. Kfr. Store nedbørsmengder. Historiske hendelser Byggegrunn Setninger Det er registrert skred og steinsprang øst for Skredet rammet en gangsti og et garasjeanlegg. Vurdering av skredfaren i området er gjennomført av Multiconsult AS i notat datert Denne skredhendelsen ligger øst for planområdet og det er i NGUs skreddatabase ikke vist utløsningsområde eller utløpsområde for skredhendelser som kan ramme Området er registrert med løsmasser bestående av tynn morene. Setninger av byggegrunnen blir ikke ansett som en risiko for området. Utglidinger 2.2 Området er registrert med løsmasser bestående av tynn morene. Det er i tilknytninger til skråninger mot

4 Storelva noe erosjon. Dette må tas hensyn til ved bygging av boliger på terrassen og etablering av turveg i skråningen mot Storelva. Radon 4.2 Berggrunnen i området er bestående av anortositt og diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Granittiske bergarter kan være potensiell kilde til radon. Det er ikke eksisterende bolighus innenfor Nye bygg til boligformål bør planlegges med radonreduserende tiltak som radonsperre el. som del av konstruksjonen. Eksponering av radon kan føre til lungekreft. Ny strålevernsforskrift som er gjeldende fra kommer med krav til maksimalt radonnivå i boliger, barnehager, skoler m.m. Radonreduserende tiltak skal gjennomføres dersom radonnivået er over 100 bq/m3. Radonnivået skal ikke overstige 200 bq/m3. Det er satt krav om radonsperre for bygninger i reguleringsbestemmelsene. Plante og dyreliv Planter Ingen registrerte sårbare arter Dyr Fugler Ingen registrerte sårbare arter Det er registrert et yngleområde for vintererle like ved utløpet til Strutelvi der den går ut i Storelva. Dette ligger rett utenfor planområdet og planforslaget vil ikke føre til potensiell fare for yngleområdet. Andre uønskede hendelser Skog- og vegetasjonsbrann Jordskjelv Planområdet er i dag bevokst med tett løvskog. Det har tidligere vært skogbrann i fjellsidene vest for Toro fabrikken. Ved utbygging av området vil deler av skogen bli fjernet og det er ikke ventet at det vi stå tett skog inntil bebyggelsen. Skogbrannfare blir derfor ikke vurdert som en risiko for et ferdig utbygd område. Jordskjelvfaren i Norge er moderat. Det er bare registrert noen få historiske jordskjelv som har gitt skadevikninger på bygninger og infrastruktur. Virksomhetsbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/ forhold Brann/eksplosjon Brannfare Eksplosjonsfare Energitransport Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Formålet i reguleringsplanen er boligformål. Bygninger vil bli bygget etter gjeldende regler i hht. avstand, bygningsmaterial og seksjonering. Området er ikke vurdert å være ekstra utsatt for brann. Det er ikke planlagt tiltak som vil utgjøre eksplosjonsfare. 4

5 Høyspent Gass Det er ikke høyspent linjer innenfor Det er ikke infrastruktur for transport av gass innenfor Forurensing vann Drikkevannskilde Badevann, fiskevann, vassdrag o.l. Nedbørsfelt Forurensning grunn Kjemikalieutslipp Forurensing - luft Støv/partikler/røyk Støy Lukt Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø Fri ferdsel langs sjø Friluftsliv Det er ikke registrert drikkevannskilder innenfor Planområdet grenser til Storelva, som er en lakseelv. Det er ikke planlagt tiltak som vil føre til forurensing av Storelva eller andre elver/ bekker innenfor Området tilhører nedbørsfeltet til Storelva. Elven blir ikke brukt som drikkevannskilde. Og det er ikke vurdert at planlagt utbygging vil påvirke Storelva som resipient. Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor Nærmeste registrerte lokalitet er ved Indus Kjemisk Tekniske Fabrikker AS. Grunnforurensingen er registrert med påvirkningsgrad 2- med liten /ingen kjent påvirkning med dagens areal-/resepientbruk. Forurensing av Cu, Pb og Zn er påvist. Det er mistanke om forurensing av PAH og Klororganiske forbindelser. Ved nåværende vegutvidelse (parkeringsplass) langs veg til Lakslia og overgang til gml. Postveg er det registrert noe dumping av søppel. Det er ikke ventet at dette har medført grunnforurensing. Det er ikke registrert virksomheter som medfører støv, partikler eller røyk i Det kan i området forekomme noe støy fra fabrikkanlegget til Toro. Mengden tilsier at dette ikke er en potensiell risiko for Det kan i området forekomme noe lukt fra fabrikkanlegget til Toro. Mengden tilsier at dette ikke er en potensiell risiko for Området ligger ikke til sjø Det er registrert en eldre postveg gjennom området. Det er også en gjengrodd sti langs platået over Storelva. Det er i planforslaget tatt hensyn til disse ved å regulere turstien og unngå plassering av bebyggelse på postveg traseen. Risiko og sårbarhet knyttet til infrastruktur 5

6 Uønsket hendelse/ forhold Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Trafikkfare Trafikkulykker på veg Vegen til Lakslia er kommunal og har gjennomkjøringsmuligheter fra stasjonsområdet til Fv 277. Det er registrert 4 trafikkulykker ( ) med mindre skadd person i NVDB innenfor 3 av disse har skjedd i forbindelse med kryss. Vegen til planområdet har avkjøring fra Fv 277 og har ett kjørefelt. Vegen er smal og uten fortau. Vegen til Lakslia krysser under jernbanesporet til gamle Vossebanen. Undergangen har begrenset høyde på 2,3 meter. Planforslaget legger til rette for utbedring av vegen til enfelts veg med møteplasser og fortau. Det skal også bygges ny jernbaneundergang med høyde på 4,75 m. En økt trafikkmengde i planområdet vil medføre økt fare for trafikkulykker. Dette gjør at den potensielle faren for trafikkulykker i planområdet blir vurdert til å være uendret. Det blir likevel vurdert at trafikkulykker kan oppstå. Det bør i gjennomføringen av prosjektet vurderes fartsregulerende tiltak. Fv. 277 Indre Arnavegen planlegges også med fortau på østsiden av vegen. Fortauet vil føre til en sammenkobling med eks. fortau i begge ender av Dette vil bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Forurensing Støv/partikler 2.3 Planområdet ligger i et dalsøkk og lavereliggende områder lang Storelva kan være utsatt for inversjon. Dette kan gi en opphopning av forurensing på kalde dager. I temakart over NO 2 forurensing i Bergen ligger planområdet innenfor område som vurderingsområde med 10-20µ gram pr. m 3 luft. Støy 1.5 Det forekommer noe vegstøy i planområdet, dette er hovedsakelig fra Hardangervegen og Indre Arna vegen. I følge Statens vegvesens støykart over området ligger de deler som er planlagt til bebyggelse innenfor gul støysone, 55db. Det er i reguleringsbestemmelsene tatt med at støyretningslinje T-1442 blir fulgt opp. Lukt Utslipp/ kjemikalier På jernbanen som går gjennom planområdet kjøres det i sesongen persontog (veterantog) og arbeidstog. Dette kan føre til noe støy. Hyppigheten på avganger og den begrensede bruken av baneanlegget tilsier at dette ikke utgjør en potensiell risiko for DSB`s rapport for Transport av farlig gods på veg og jernbane en kartlegging angir at ca % av alle klasser farlig* gods som blir fraktet på vegnettet blir fraktet fra Bergen Trengereid der lasten blir ytterligere fordelt på vegnettet. 2-3 % av alle klasser* farlig gods som blir 6

7 transportert på vegnettet er mellom Bergen og Mongstad. *Gjelder ikke klassene 6.2, 7 og drivstoff og fyringsproduktet i klasse 3. Vegstrekninger det blir fraktet farlig gods på i nærheten av planområdet er Hardangervegen. Det er ikke vurdert at en ulykke med farlig gods langs Hardangervegen vil utgjøre en risiko for Det er ikke regelmessig transport på jernbanen som går gjennom Det blir derfor ikke vurdert at denne er en hovedåre for transport av farlig stoff. Ulykker på nærliggende veg/transportåre Veg Ikke aktuelt. Sjø Ulykker på sjø er ikke vurdert til å ha konsekvens for Luft Nærmeste flyplass er Flesland. Det er ikke vurdert at området er utsatt for luftfarts ulykker. 4.2 Jernbanen som går gjennom planområdet er lite sikret mot ferdsel. Det er manglende gjerder langs traseen og sporet blir tidvis brukt til ferdsel. Det bør i forbindelse med utbygging av området vurderes sikring av sporet. Dette kan gjennomføres med gjerder fysiske stengsler og merking. Det må i et evt. sikringsarbeid tas omsyn til banens kulturhistoriske verdi. Sikkerhetstiltak for jernbanesporet er tatt med i reguleringsbestemmelsene. Beredskap Brann Ambulanse Område ligger sentralt med god dekning av branntjenesten og lokal brannstasjon i Arna. Området har i dag begrenset tilgang av Brannvesenets utrykningskjøretøy fra sør/øst. pga. høydebegrensning ved krysningspunktet med jernbanen. Alternativ tilkomst er fra nord via Fv 237. Planforslaget legger til rette for en høydemessig forbedring av undergangen og utbyggingsområde vil få infrastruktur dimensjonert for brannvesenets utrykningskjøretøy. Det er gjennom rammeplan for VA- anlegg lagt til rette for slukkevannsuttak. Området blir dekket av ambulansetjenesten i Åsane og Fana. Brannstasjonen i Arna har også respons og rykker ut ved ulykker. Nærmeste sykehus er Haukeland og avstanden til sykehuset er ca 20 km. Området er vurdert til å være tilstrekkelig dekket av ambulansetjenesten. 7

8 Konklusjon: Inversjon Grunnet stor sjanse for inversjon, som kan føre til forsterking av luftforurensing, er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal etableres alternative energikilder til elektrisitet og fossilt brensel. Overvann Overvannshåndtering vil være del av VA- rammeplan og tilpasses planlagt utbygging. Det blir anbefalt at bekker og grøfter ligger mest mulig åpne med mulighet for flomløp. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Skred Ved bygging av fortau langs Fv277 blir det i reguleringsbestemmelsene sikret at fjellskjæringen vil bli rensket og sikret. Skråningen bør også undersøkes med tanke på mindre flomskred ned mot veg. Utgliding Erosjon i tilknytning til skråninger mot Storelva må tas hensyn til ved bygging av boliger på terrassen og etablering av turveg i skråningen mot Storelva. Dette blir sikret i reguleringsbestemmelsene. Radon Det er satt krav om radonsperre for bygninger i reguleringsbestemmelsene. Støy Støysikring av bygg blir sikret ved at det i reguleringsbestemmelsene blir tatt med at støyretningslinje T-1442 blir fulgt. Jernbane Det bør i forbindelse med utbygging av området vurderes sikring av sporet. Dette kan gjennomføres med gjerder fysiske stengsler og merking. Det må i et evt. sikringsarbeid tas omsyn til banens kulturhistoriske verdi. Dette blir fulgt opp i reguleringsbestemmelsene. ABO Plan & Arkitektur AS 8

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. PlanID 1201_62570000. 04.09.2014 Risiko kan defineres som: Risiko = Frekvens x Risiko blir knyttet

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: Saksnr:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: Saksnr: Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: 61980000 Saksnr: 201005438 24.06.2013 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Risiko- og Sårbarhetsanalyse Bergen kommune Åsane bydel, gnr. 199, bnr. 174 mfl. Trollskogen barnehage Nasjonal arealplan-id_64350000. 07.10.2016 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering, topografi

Detaljer

Forslag til reg. plan Inndalsveien 7 m.fl., Plannr , datert ROS- Analyse. Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei

Forslag til reg. plan Inndalsveien 7 m.fl., Plannr , datert ROS- Analyse. Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei Naturbasert sårbarhet Uønsket Potensiell risiko Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei Ekstremvær Sterk vind Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind kan forekomme. Området

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401 Vedlegg til Reguleringsplan for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune:

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_ Saksnr:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_ Saksnr: Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_62500000 Saksnr: 201126730 28.08.2013 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi

Detaljer

FORENKLET ROS-ANALYSE

FORENKLET ROS-ANALYSE FORENKLET ROS-ANALYSE Planens navn Brustuggu Arkivsak Planid 2016020 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: Utarbeidet av Norgeshus Dato: 03.02.2017 3.1 Naturbasert sårbarhet

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

Grenseverdiar for sannsyn

Grenseverdiar for sannsyn ROS-analyse for plan TROPPO, Kvinnherad Kommune Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. Ved utarbeiding av planar for utbygging skal planmyndigheit sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS)

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. Arna bydel

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. Arna bydel Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. 22.03.2016 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse 9 5. Registrering 11 6. Aktuell

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, Kontrollert av Trond Heskestad

Pk14. ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, Kontrollert av Trond Heskestad Pk14 ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, 14.12.15 Kontrollert av Trond Heskestad Detaljregulering for Mortveit molo/småbåthavn Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Skansemyrsveien

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Skansemyrsveien Risiko- og Sårbarhetsanalyse 19.02.2010 F:\Prosjekt\ BBE\Skriv\ROS\Risiko- og sårbarhetsanalyse.docx Innhold Forord... 2 Rapport... 3 Lokalisering og topografi... 4 Metodebeskrivelse... 7 Registrering...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

ROS-ANALYSE. Dato: Arna. Gnr. 287 bnr. 941 m.fl. Langerekkja. Boliger leilighetsbygg. Nasjonal arealplan ID

ROS-ANALYSE. Dato: Arna. Gnr. 287 bnr. 941 m.fl. Langerekkja. Boliger leilighetsbygg. Nasjonal arealplan ID ROS-ANALYSE Dato: 06.05.2016 Arna. Gnr. 287 bnr. 941 m.fl. Langerekkja. Boliger leilighetsbygg. Nasjonal arealplan ID 1201 63290000 Saksnr.: 201312645 1 2 Forord I forbindelse med reguleringsplan for Arna,

Detaljer

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014 Potensiell risiko Uønsket hendelse/forhold Ja Nei NATURBASERT SÅRBARHET VÆR, VINDEKSPONERING. - Er planområdet: Vindutsatt Nedbørutsatt RAS, SKRED, GRUNNFORHOLD, FLOM. - Er området utsatt for eller kan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Naustvegen 28 Plannr: 1201_ Saksnr: Dat Rev

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Naustvegen 28 Plannr: 1201_ Saksnr: Dat Rev Risiko- og årbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Plannr: 1201_64710000 aksnr: 201525636 Dat. 18.11.2016 Rev.06.06.2017 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 4 4. Metodebeskrivelse

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008.

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Vestby kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Prosjekt/plan/sak: Risil barnehage Naturbasert sårbarhet - grunn a) Er det i

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Datert: 15.01.16 Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien BERGEN KOMMUNE Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 198 mfl. Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID 6610000. 1 Innhold

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS-ANALYSE. 200 Bq/m 3 uakseptabel risiko. 100 Bq/m Bq/m 3 alarp-sone. 100 Bq/m 3 akseptabel risiko

ROS-ANALYSE. 200 Bq/m 3 uakseptabel risiko. 100 Bq/m Bq/m 3 alarp-sone. 100 Bq/m 3 akseptabel risiko DETALJREGULERINGSPLAN FOR POLLEN, GNR 35, BNR 62-76 og 79-80 og 102 AUSTEVOLL KOMMUNE Tiltakshavar: Pollen Båtlag v/olav O. Østervold Tippetue Arkitekter AS Juli 2016 ROS-ANALYSE Bakgrunn: I samband med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Forfatter: Forslagsstiller til planforslag: Dato: 01.02.2017 Reguleringsplan Garasjeanlegg Jernbanegata Plan ID 1719_2016016 Agraff AS Levanger kommune SAMMENDRAG MED

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller 1. ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGOMRÅDE TJØNNEN, BERGEN 1.1 Kort om reguleringsplanen Reguleringsplan for Tjønnen boligområde, nord i Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune, Hordaland, er omarbeidd etter

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: 24.01.12 Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Vurdering av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, Kontrollert av Elin Vagle

Pk14. ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, Kontrollert av Elin Vagle Pk14 ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, 11.10.2013 Kontrollert av Elin Vagle Vedlegg til Områdereguleringsplan for Kvithei, Hålandsmarka Risiko

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR TERTNESFLATEN DETALJREGULERINGSPLAN Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl.

ROS- ANALYSE FOR TERTNESFLATEN DETALJREGULERINGSPLAN Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl. ROS- AALYSE FOR TERTESFLATE DETALJREGULERIGSPLA Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl. Plan ID: 1201/62070000 Saksnr: 201117877/2- GSSA Utarbeidet av Arkitektgruppen CUBUS as / Celine Blanc KS: Liz Eva Tøllefsen Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune Dato 11.03.11. Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl. «STØLSFLATEN» Utarbeidet av : Tiltakshaver: BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer