Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010"

Transkript

1 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5

2 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT FOR Å MOTVIRKE FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING av Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) NF-rapport nr. 4/2010 ISBN-nr.: ISSN-nr.:

3

4 FORORD Den foreliggende rapporten er ikke en tradisjonell forskningsrapport fra Nordlandsforskning. Den er i stedet en samling av artikkelpregede bidrag skrevet av representanter fra skoleeiere og skoler som har deltatt i Mestringsprosjektet, et utviklingsprosjekt som er gjennomført under det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet fra ord til handling. Mestringsprosjektet ble gjennomført i perioden juni 2007 til desember 2009, ledet av Nordland fylkeskommune, i et samarbeid med Steigen og Bodø kommune, og Nordlandsforskning som kompetansemiljø. Målet prosjektet var å utvikle praksis som kunne bidra til at flere elever opplever mestring i skolehverdagen, for derigjennom å minske det relativt høye frafallet innen videregående opplæring i Nordland fylke. Fra de tre skoleeierne som var med i prosjektet, deltok det i alt fem skoler - to videregående skoler og tre ungdomsskoler. Disse var Bodø og Bodin videregående skoler, Hunstad ungdomsskole, Bankgata ungdomsskole og Steigenskolen, avdeling Leinesfjord. I tillegg til prosjektleder for Mestringsprosjektet, er det lærere og skoleledere ved disse skolene som har utarbeidet bidragene. I tillegg til artiklene fra skoler og skoleeier, har en av forskerne fra Nordlandsforskning et innledende kapittel i rapporten, og de to forskerne som deltok har satt sammen og redigert rapporten. Målet med skolenes bidrag har vært å dokumentere og spre erfaringer fra de ulike områdene som det har vært jobbet med i prosjektet. Bidragene er derfor nokså praktisk rettet og inneholder, i tillegg til en beskrivelse av prosess og hva som er utviklet, kopier av konkrete dokumenter som er utviklet og som eventuelt kan støtte andre skolers arbeid med lignende tiltak. Skriveprosessen som skolene har vært gjennom, har vært vesentlig for deres egen refleksjon og læring knyttet til arbeidet i Mestringsprosjektet, og vi håper deres bidrag kan gi ideer og stimulans til andre skolers arbeid for å tilrettelegge for at alle elever skal få mestring og gjennom det klare å gjennomføre videregående opplæring på en god måte. Bodø, mars

5 INNHOLD FORORD MESTRINGSPROSJEKTET BAKGRUNN, GJENNOMFØRING OG ERFARINGER INNLEDNING KUNNSKAPSLØFTET - FRA ORD TIL HANDLING FRAFALLSPROBLEMATIKK PROSJEKTUTFORMING MÅL FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS FEM FOKUSOMRÅDER Kontaktlærerrollen Tilpasset opplæring og oppfølging og vurdering av den enkelte elev Samarbeid med foresatte for best mulig tilpasning av opplæringstilbudet God overgang mellom grunnskole og videregående opplæring Utvikling av skolen som organisasjon OM ARBEIDET I PROSJEKTET Innledende arbeidsseminar Organisering av prosjektet Oppstartsseminar Felles aktiviteter Arbeidsseminarer Delområdegruppene Prosjektgruppa Kompetansemiljøets rolle Kompetanseheving Kurs og Nettverk Elevundersøkelse ERFARINGER I PROSJEKTET Samarbeid grunnskole videregående skole Karriereveiledning og god overgang grunnskole videregående skole Kontaktlærerrollen Tilpasset opplæring Samarbeid hjem skole Skolen som organisasjon EVALUERING OPPSUMMERING KONTAKTLÆRERROLLEN SAMMENDRAG BAKGRUNN VALG AV SATSINGSOMRÅDER I MESTRINGSPROSJEKTET ARBEIDET MED KONTAKTLÆRERHÅNDBOK KOMPETANSEHEVING FOR KONTAKTLÆRERE Om organiseringen av kompetansetiltak UTPRØVING AV FELLES TID MED KONTAKTLÆRER OG GRUPPE

6 2.7 ERFARINGER FRA PROSJEKTARBEIDET OG NOEN ANBEFALINGER OPPSUMMERING YRKESRETTEDE OPPLÆRINGSPLANER - ET STEG MOT MER PRAKTISK OG VIRKELIGHETSNÆR UNGDOMSSKOLE? SAMMENDRAG BAKGRUNN Begrunnelse i lovverket UTVELGELSE AV ELEVER MED YOP UTARBEIDELSE AV OG INNHOLD I YOP Yrkesrettede praktiske mål Yrkesrettede faglige mål Sosiale mål SAMARBEID SKOLE - BEDRIFT VURDERING AV ELEVER MED YOP VEIEN VIDERE ELEVSAMTALER I UNGDOMSSKOLEN SAMMENDRAG BAKGRUNN - SENTRALE RETNINGSLINJER HVA ER EN SAMTALE? Å samtale en ferdighet Hvorfor samtale? Overgang til videregående skole MANGE ÅR MED ELEVSAMTALER Ulik praksis HVA VI GJORDE - PROSESSEN Nærmere om kartleggingen Oppsummering Pedagogisk verksted Oppsummering Utarbeiding av plan ERFARINGER Oppfølging og veiledning Innhold og struktur: Dokumentasjon: Tid KONKLUSJON OG VEIEN FRAMOVER Bekreftelser Utfordringer STARTSAMTALEN INNLEDNING BAKGRUNN HVA ER STARTSAMTALEN OG HVA ER MÅLET MED DENNE SAMTALEN?

7 5.4 SKOLENS MAL OG BEGRUNNELSE FOR VALGT INNHOLD I MAL TIL STARTSAMTALEN EKSEMPEL PÅ STARTSAMTALE HVORDAN GJENNOMFØRER VI STARTSAMTALENE? ERFARINGER ETTER PERIODEN MED STARTSAMTALER ERFARINGER SÅ LANGT ELEVSAMTALER SOM TILTAK FOR Å FOREBYGGE FRAFALL SAMMENDRAG INNLEDNING OM KUNNSKAPSLØFTET SKOLELIVSKVALITET SKOLENS INNSATSER OG BESKRIVELSE Elevsamtalen Kontaktlærerrollen Fast morgenmøte med oppfølging av kontaktlærer Samarbeidsteam S-teamet HVA ER EN ELEVSAMTALE? HENSIKTER OG UTFORDRINGER MED ELEVSAMTALE Elevobservasjoner EKSEMPEL PÅ SKJEMA TIL BRUK I ELEVSAMTALE Samtaleskjema Samtaleskjema OPPSUMMERING OVERGANGSRUTINER FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNLEDNING ÅRSHJULET REGIONAL PLAN FOR KARRIEREVEILEDNING KARRIEREMAPPE KARRIERESAMTALEN KARRIEREPLAN MINIKURS/PRAKSISKURS FORELDREKURS NETTVERKSMØTER OVERGANGSMØTER KONKLUSJON SAMARBEID HJEM SKOLE INNLEDNING OM SAMARBEID HJEM - SKOLE BRUK AV DIGITALE VERKTØY

8 8.4 ARBEID I MESTRINGSPROSJEKTET Informasjonsmøter Karrieresamtaler i samarbeid med foresatte OPPSUMMERING/KONKLUSJON...97 VEDLEGG 1 KONTAKTLÆRERPERMEN BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE VEDLEGG 2 EKSEMPEL PÅ YOP VEDLEGG 3 - STIKKORD FOR SKRIVING AV YOP VEDLEGG 4 EKSEMPEL PÅ PRAKSISVURDERING VEDLEGG 5 EKSEMPEL PÅ PRAKSISATTEST VEDLEGG 6 - KARTLEGGING - PLANLAGTE ELEVSAMTALER PÅ UNGDOMSTRINNET VEDLEGG 7 - TIL DISKUSJON I GRUPPER PEDAGOGISK VERKSTED VEDLEGG 8 - PLAN FOR ELEVSAMTALEN STEIGENSKOLEN UNGDOMSTRINNET VEDLEGG 9 MAL FOR STARTSAMTALE VEDLEGG 10 MAL FOR STARTSAMTALE HELSE- OG SOSIALFAG VEDLEGG 11 ÅRSHJUL FOR OVERGANGEN MELLOM GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VEDLEGG 12 REGIONAL RAMMEPLAN FOR KARRIEREVEILEDNING VEDLEGG 13 MAL FOR KARRIEREPLAN VEDLEGG 14 EKSEMPEL PÅ PRAKSISKURS VEDLEGG 15 KURSBEVIS - PRAKSISKURS VEDLEGG 16 OVERGANGSSKJEMA

9 1. MESTRINGSPROSJEKTET BAKGRUNN, GJENNOMFØRING OG ERFARINGER Anne Sofie Skogvold Nordlandsforskning 1.1 INNLEDNING Nordland har, sammen med de andre nordnorske fylkene, betydelige utfordringer knyttet til det å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring (se bl.a. Wiborg og Rønning 2005). Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Bodø og Steigen kommuner, ønsket å sette fokus på denne utfordringen, og søkte våren 2007 om midler gjennom Utdanningsdirektoratets program Kunnskapsløftet - Fra ord til handling for å få satt i gang et utviklingsarbeid der grunnskoler og videregående skoler i samarbeid kunne få mulighet til å utvikle god praksis for å motvirke frafall og øke gjennomstrømningen i videregående opplæring. Hovedmålet for utviklingsarbeidet var: økt mestring for den enkelte elev for å sikre økt gjennomføring av videregående opplæring. Dette ønsket en å oppnå gjennom å utvikle gode modeller og verktøy for god praksis på følgende fem områder: Utvikling av kontaktlærerrollen. Tilpasset opplæring og oppfølging og vurdering av den enkelte elev. Samarbeid med foresatte for best mulig tilpasning av opplæringstilbudet. God overgang mellom grunnskole og videregående opplæring. Utvikling av skolen som organisasjon. Utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i allerede igangsatte prosesser som del av fylkeskommunens satsing mot frafall, samt alle de tre skoleeiernes arbeid med innføring av Kunnskapsløftet, med et særlig fokus på å styrke prosessene for å skape en helhetlig tilnærming fra skoleeier og skoler innenfor hele grunnopplæringen. Prosjektets form og innhold framkom som et resultat av interne prosesser ved den enkelte skole, samt gjennom et felles arbeidsseminar for de tre skoleeierne og deltakende skoler. Arbeidet i prosjektet startet opp høsten 2007, og ble avsluttet høsten Fem skoler ble plukket ut til deltakelse tre skoler med ungdomstrinn, og to videregående skoler. Ved de to videregående skolene ble det valgt ut to 6

10 programområder som tradisjonelt har hatt stort fravær; TIP (Teknikk og Industriell Produksjon) og Helse- og sosialfag ved den ene skolen, og TIP og Design og håndverk ved den ande skolen. Det at de to skoleslagene, grunnskole og videregående skole, fikk muligheter til å møtes, arbeide sammen og drøfte felles utfordringer, var svært verdifullt. Erfaringene fra dette samarbeidet resulterte i enkelte permanente tiltak der skoleslagene har etablert et samarbeid som vil fortsette og videreutvikles i tida framover. 1.2 KUNNSKAPSLØFTET - FRA ORD TIL HANDLING Skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet fra ord til Handling, som er en utvidelse av Program for skoleutvikling ( ), har som hovedmål å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling for elevene gjennom økt fokus på skolen som virksomhet. I tråd med intensjonene i Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring, ønsket Kunnskapsdepartementet, gjennom utvidelsen av programmet i 2007, å rette oppmerksomhet mot forsterket innsats tidlig i grunnopplæringen og bedre gjennomføring i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å administrere programmet. Et viktig særtrekk ved denne satsingen har vært å utvikle skolen som organisasjon. Etableringen av programmet er blant annet begrunnet i forskning som har dokumentert at elevenes faglige og sosiale læring kan bedres ved å utvikle skolen som virksomhet. Det vises blant annet til at tydelig ledelse, fleksibel organisering, høyt læringstrykk og god samhandling i kollegiet, samt en aktiv bruk av verktøy for kvalitetsvurdering, er forhold som kan gi bedre læring for elevene. Det sentrale virkemidlet i satsingen er å gi støtte til utviklingsprosjekter basert på et trekantsamarbeid mellom skoler, skoleeiere og eksterne kompetansemiljøer. Intensjonen i satsingen er at skolene skal ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektene. Skoleeierne har som prosjekteiere det formelle ansvar for prosjektene. Deltakerne i utviklingsprosjektene skal knytte til seg kompetansemiljøer og ressurspersoner som jobber tett på praksis, og skal fungere som veiledere og sparringspartnere i utviklingsarbeidet. Kompetansemiljøet har også ansvar for å dokumentere prosesser og resultater i prosjektene. Utviklingsprogrammet Kunnskapsløftet fra ord til handling blir evaluert av FAFO i samarbeid med Universitetet i Karlstad, og vi henviser til deres rapporter (Blossing et al. 2007, Blossing et al. 2008) som ligger på Utdanningsdirektoratets nettside (www.udir.no). 7

11 1.3 FRAFALLSPROBLEMATIKK Gjennom flere forskningsprosjekter (se eksempelvis Finnut 2003, Wiborg og Rønning 2005 og Karlsen, Rønning og Wiborg 2005), er det dokumentert at de nordnorske fylkene, og da særlig Finnmark og Nordland, står overfor store utfordringer med hensyn til gjennomføring av videregående opplæring. En av de viktigste faktorene som påvirker elevenes muligheter for å gjennomføre videregående opplæring, er sosial bakgrunn, og der er foresattes utdanningsnivå sentralt. Befolkningen i Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med de fleste andre fylket i landet (Wiborg og Rønning 2005). Mange og små kommuner, spredt bosetting, store avstander og et arbeidsmarked som tradisjonelt har vært preget av primærnæringer og kraftkrevende industri, er forhold som historisk sett har medført et lavt utdanningsnivå, og som dermed medfører at fylket står overfor gjennomgående større utfordringer enn mange andre fylker når det gjelder å motvirke frafall (ibid.). Utfordringene er størst når det gjelder gutter, der tilfellet nå er at mer enn hver fjerde gutt som starter videregående opplæring i Nordland, slutter. Nordland fylkeskommune har gjennom flere år satt fokus på utviklingsarbeid i de videregående skolene, med mål om å minske risikoen for feilvalg og forhindre frafall. Skolene har etter hvert opparbeidet seg et godt repertoar av tiltak, men det er en utfordring å se tiltakene i sammenheng, og ikke minst å utvikle samhandling og samarbeid med grunnskolen. Gjennom Wiborg og Rønnings (2005) utredning om frafall og bortvalg ved de videregående skolene i Nordland, framkommer det at samhandling gjennom hele grunnopplæringen er et område som man innen videregående opplæring mener må få større vekt, dersom man skal lykkes med målet om å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. I tillegg lister utredningen opp en rekke andre områder som kan utvikles: Tidlig avdekking og oppfølging av problemer; kartlegging og systematisk oppfølging av elever i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring og gjennom videregående opplæring. Alternative læringsarenaer; styrket samarbeid mellom skolen og det lokale arbeids- og næringslivet. Utnytting av fleksibiliteten innenfor videregående opplæring; bruk av delkompetanse- og lærekandidatordningen etc. Bedre strategier for å hindre feilvalg; karriereveiledning, styrket kompetanse i rådgivning, gode rutiner for overgang grunnskole videregående opplæring. 8

12 Tettere samarbeid med foresatte. Utvikling av skolemiljøet; godt skole- og klassemiljø, tiltak rettet mot hybelboere. 1.4 PROSJEKTUTFORMING MÅL FOR PROSJEKTET På bakgrunn av den overnevnte rapporten og andre utredningsarbeider i fylket, ønsket Nordland fylkeskommune i 2007 å sette i gang et systematisk utviklingsarbeid for å utvikle god praksis på en del prioriterte områder. Utviklingsprogrammet Kunnskapsløftet fra ord til handling ga mulighet for økonomisk støtte til å gjennomføre et større utviklingsarbeide på området, og Nordlandsforskning ble leid inn for å utforme søknad til utviklingsprogrammet. Nordland fylkeskommune tok initiativ til et samarbeid mellom de grunnskoler og videregående skoler en ønsket å involvere i utviklingsarbeidet, og det ble arrangert et felles arbeidsseminar der ledere og sentrale aktører på skolene kom sammen og drøftet utfordringer og mulige fokusområder som kunne være aktuelle å arbeide med i et slikt prosjekt. Forskeren som utarbeidet prosjektsøknaden hadde også møter med de fem skolene som skulle delta i prosjektet, og fikk med dette innblikk i de utfordringer de to skoleslagene hadde. Alle skolene gjennomførte også en ståstedsanalyse, i tråd med kravene fra Utdanningsdirektoratet 1. Ståstedsanalysen viste et stort samsvar mellom de områdene som den nevnte rapporten (Wiborg og Rønning 2005) definerer og det de deltakende skolene vurderte som viktige utfordringer for det videre arbeidet. Gjennom prosessene i den forberedende fasen av prosjektet ble følgende utfordringer definert: Høyt fravær og manglende motivasjon hos en del av elevene i målgruppen. Lav måloppnåelse i fag. Teoritrøtthet hos elevene; oppstår tidlig i ungdomsskolen. For få gjennomfører videregående opplæring på normert tid. Manglende utnyttelse av elevsamtalen og andre verktøy for tilpasset oppfølging av den enkelte elev. For dårlig sammenheng i grunnopplæringen; manglende koordinering og samarbeid mellom grunnskolen og videregående opplæring. Lite omfattende samarbeid med foresatte. 1 Ståstedsanalysen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: 9

13 Resignerte lærere. Uklar ansvarsdeling internt (og eksternt) mellom de ulike instansene som skal utgjøre støttesystemer for elever som krever ekstra oppfølging. For lite utviklet samarbeid innad i lærerkollegiet; potensial for bedre organisering og bruk av arbeidslag/team. For dårlig utnyttelse av fleksibiliteten innenfor videregående opplæring; manglende bruk av delkompetanse- og lærekandidatordningen etc. Skolenes opplisting av utfordringer viste at det var behov for et bredt og omfattende skoleutviklingsarbeid. På bakgrunn av Nordland fylkeskommunes initiativ og den nevnte prosessen fram mot utarbeidelse prosjektet, kom man fram til følgende hovedmål for prosjektet: Økt mestring for den enkelte elev for å sikre økt gjennomføring av videregående opplæring Det å legge til rette for at den enkelte opplever større grad av mestring, vil i neste omgang kunne bedre resultatene, øke motivasjonen for videre skolegang, og dermed kunne redusere risikoen for frafall. Det er viktig å påpeke at det her er snakk om mestring i forhold til den enkelte elevs forutsetninger, og at utviklingsarbeidet skulle ha som mål å utvikle metoder som nettopp bidrar til å sette realistiske mål og ta i bruk de tiltakene som trengs for å nå målene. En ønsket altså en positiv vinkling i prosjektet, med fokus på mestring og ikke frafall, og prosjekttittelen ble derfor Mestringsprosjektet. I utgangspunktet, slik det går fram av prosjektsøknaden, skulle skolene konsentrere arbeidet rundt fire hovedområder, men etter at prosjektet kom skikkelig i gang var det ett område til som pekte seg ut for å være så viktig at en ville trekke det ut som et eget fokusområde. Dette var kontaktlærerrollen. Prosessen med å velge tilnærming til arbeidet resulterte i at skolene definerte følgende fem fokusområder: Kontaktlærerrollen. Tilpasset opplæring og oppfølging og vurdering av den enkelte elev. Samarbeid med foresatte for best mulig tilpasning av opplæringstilbudet. God overgang mellom grunnskole og videregående opplæring. Utvikling av skolen som organisasjon. 10

14 Nedenfor kommer en kort beskrivelse de fem fokusområdene og ulike tiltak man i utgangspunktet så som mulig å gjennomføre. Det er viktig å være oppmerksom på at tiltak kan ha relevans for, og dermed falle innenfor, flere av delområdene. 1.5 PROSJEKTETS FEM FOKUSOMRÅDER Kontaktlærerrollen Som nevnt over var kontaktlærerrollen i de innledende fasene av prosjektet ikke et eget fokusområde, men lå som et delmål eller tiltak under skolen som organisasjon. Man ble imidlertid tidlig i prosjektet bevisst på hvilken betydningsfull rolle kontaktlæreren spiller i forhold til elevers mestring, og dermed prognose for å lykkes i skoleløpet. Følgende områder ønsket man å fokusere på: Kompetanseheving for kontaktlærere. Definere rammer for kontaktlærerrollen Tilpasset opplæring og oppfølging og vurdering av den enkelte elev For at den enkelte elev skal oppleve å mestre de utfordringene han/hun får, både faglig og sosialt, i skolen, er det av avgjørende betydning at skolen evner å legge til rette for en tilpasset opplæring faglig sett, men også at elevene gis nødvendig støtte og oppfølging sosialt sett i ei tid som for mange er en vanskelig frigjøringsog brytningstid. I dette utviklingsarbeidet ønsket skolene å videreutvikle tiltak de allerede var i gang med, men de ønsket også å utvikle nye verktøy og, ikke minst, forsøke å se ulike tiltak i sammenheng slik at man kan snakke om en modell for tilpasset opplæring. Tiltakene som kom opp under arbeidsseminaret spenner over et vidt register, og i den konkrete utformingen av utviklingsprosjektet var det viktig å prioritere hvilke tiltak som skulle inngå. Interessant i denne sammenhengen, er det også at grunnskolene og de videregående skolene har ulike erfaringer å bygge på, og en del av videre- og nyutviklingen ville derfor basere seg på erfaringsutveksling. Følgende områder ble planlagt som aktuelle å fokusere på: Videreutvikle elevsamtalen. Utvikle differensierte og tilpassede utviklings- og arbeidsplaner. Utvikle alternative læringsarenaer innen både grunnskole og videregående opplæring; samspill med lokalt arbeids- og næringsliv. 11

15 Identifisere behov og utprøve modeller for å sikre at gutter får et tilpasset opplæringstilbud for å oppnå bedre resultater. Kompetansehevingstiltak og erfaringsutveksling knyttet til læringsstrategier, undervisningsmetoder og organisering. Utvikle gode metoder for vurdering Samarbeid med foresatte for best mulig tilpasning av opplæringstilbudet Elevenes foresatte er en viktig ressurs for å lykkes med tilrettelegging av opplæringstilbudet. Imidlertid er erfaringen at kontakten med foresatte minskes etter hvert som elevene blir eldre, og at den nesten opphører etter at ungdommene starter i videregående opplæring. Skolene erkjente at dette måtte bedres dersom man skulle lykkes med målet om å få flere til å gjennomføre videregående opplæring, og ville derfor forsøke å utvikle gode modeller for samarbeid mellom skole og hjem, også etter at elevene har startet i videregående skole. Målet med dette var å: Utvikle et godt og systematisk samarbeid med foresatte. Bygge utviklingen av tiltak på dette feltet på erfaringsutveksling mellom grunnskole og videregående opplæring God overgang mellom grunnskole og videregående opplæring Lærere i ungdomsskolen utvikler god kjennskap til sine elever, men for lite av denne kunnskapen overføres til videregående opplæring. Dette medfører at mange elever som kunne hatt behov for litt ekstra tilrettelegging, ikke får det, fordi den videregående skolen for seint blir klar over behovet som er til stede. I tillegg til dette er det veldig begrenset hvilken erfaringsutveksling som skjer mellom grunnskole og videregående opplæring med hensyn til bruk av arbeidsmåter, vurderingsmåter, hvilken forståelse lærerne har av læreplan og kompetansemål osv. I et fylke som Nordland er det en særlig utfordring at mange elever må reise bort og bo på hybel for å ta videregående opplæring. Disse elevene krever en særskilt oppfølging, noe man også ønsket å se nærmere på i dette prosjektet. Man så at følgende tiltaksområder kunne inngå i prosjektet: Utvikle tiltak for hybelboere; som del av arbeidet med Bodø kommunes oppvekstplan var dette allerede godt i gang, og kunne derfor integreres med det foreliggende utviklingsarbeidet. 12

16 Utvikle gode rutiner for overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Utveksle erfaringer og gjennomføre felles kompetanseutviklingstiltak for å skape felles forståelse for og en felles tilnærming til arbeids- og vurderingsmåter og tilrettelegging for og oppfølging av den enkelte elev Utvikling av skolen som organisasjon Skoler er komplekse organisasjoner, og i særlig grad store, videregående skoler med en rekke ulike utdanningsprogram og til dels nokså ulike kulturer samlet under samme skole. Det å utvikle felles, forpliktende tiltak og få de ulike instansene innenfor skolen til å samarbeide på en slik måte at skolen framstår som en helhet, er en betydelig utfordring. Det å møte nye initiativ, som eksempelvis overgangen fra klasser og klassestyrere, til basisgrupper og kontaktlærere, møter også større utfordringer i en stor organisasjon, sammenlignet med en liten og tett enhet. I dette utviklingsprosjektet ville skolene forsøke å sette fokus på følgende forhold for å utvikle skolen til en velfungerende organisasjon for elevene: Videreutvikle arbeidet i arbeidslag/team. Utvikle bedre samhandling mellom ulike instanser innenfor skolen som eksempelvis elevtjeneste og kontaktlærere/arbeidslag. Gjennomføre kompetansehevingstiltak for å skape en helhetlig tenking i forhold til mestring og tilpasset opplæring. Utveksle erfaring og videreutvikle elevmedvirkning og elevdemokrati. 1.6 OM ARBEIDET I PROSJEKTET Innledende arbeidsseminar Etter at fylkeskommunen hadde fått tilslag på prosjektsøknaden for Mestringsprosjektet ble det igjen arrangert et arbeidsseminar hvor representanter fra skolene, i hovedsak ledere og rådgivere, kom sammen for å avgrense, konkretisere og definere nærmere hvilke tiltak man ønsket å arbeide spesielt med i prosjektet. Man så snart at dette ville bli et prosjekt med et klart felles mål, men med svært ulike veier fram mot dette målet. Enkelte av skolene var godt i gang med tiltak som de ønsket å videreutvikle, mens andre hadde ideer om helt nye tiltak de ønsket å kunne utvikle i prosjektet. 13

17 Det ble drøftet hvilke suksessfaktorer en mente ville være av betydning for å kunne lykkes i arbeidet rundt om på skolene. Her ble prosjektledelse framholdt som en av de viktigste suksessfaktorene. Man så det som viktig at prosjektleder hadde god kjennskap og kontakt med skolenivået, og måtte være en samlende og sterk pådriver i arbeidet. Det var viktig at prosjektleder kunne utarbeide gode milepælsplaner og sørge for å holde trykket oppe i prosjektet. En annen viktig suksessfaktor som ble fokusert på, var prosjektets forankring i skolenes ledelse. På dette innledende arbeidsseminaret var de fleste skoler representert med sine rektorer, så det skulle ligge godt til rette for at prosjektet skulle få fokus ved den enkelte skole. Videre ble det framholdt som svært viktig at det ble organisert møteplasser, både fysisk og digitalt, hvor lærere og ledere kunne møtes til erfaringsutveksling og felles kompetanseheving på utvalgte områder. Man så gjennom dette prosjektet en unik mulighet til å dele erfaringer og kunnskap på tvers av skoleslagene. Flere av deltakerne advarte mot en for topptung organisering av prosjektet Organisering av prosjektet Arbeidsprosessene i den innledende fasen til prosjektet resulterte i følgende organisering av prosjektet: Styringsgruppe Prosjektgruppe: Prosjektleder Delområdekoordinatorer (Kompetansemiljøet) Delområde 1: Kontaktlærerrollen Delområde 2: Tilpasset opplæring Delområde 3: Samarbeid hjem/skole Delområde 4: Overgang grunnskole/vgs Delområde 5: Skolen som organisasjon Bodin vgs Bodø vgs Hunstad u-skole Bankgata u-skole Steigenskolen Siv Liland ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune gikk inn som prosjektleder i 50 % stilling. Ved hver av de fem deltakerskolene ble det lagt en 14

18 ressurs på 20 % stilling. Skolene stod fritt til å disponere denne ressursen etter egne behov. Selve arbeidet i prosjektet skulle foregå ute på de enkelte skolene, og hver skole valgte 1-2 personer som skulle være ansvarlige for prosjektet på skolen. Dette var gjerne inspektør og/eller rådgiver. Det ble etablert delområdegrupper for hvert av de fem fokusområdene i prosjektet. Delområdegruppene ble sammensatt av en representant fra hver skole, og hver gruppe hadde en delområdekoordinator. Koordinatoransvaret ble fordelt slik at de prosjektansvarlige ved hver skole hadde koordinatoransvar for hvert sitt fokusområde/delområde. Delområde 2, Tilpasset opplæring, var et så bredt felt at koordinatoransvaret ble fordelt på to skoler. Delområde 1, Kontaktlærerrollen, var det prosjektleder som koordinerte. Delområdekoordinatorene, sammen med prosjektleder, utgjorde prosjektgruppa. Ved de fleste møtene var det også ønskelig at forskere fra Nordlandsforskning møtte. Ettersom delområdekoordinatorene både var prosjektledere på egen skole og var ansvarlige for hvert sitt fokusområde, ble prosjektgruppemøtene et svært viktig forum for å koordinere arbeidet i prosjektet. Det ble opprettet ei styringsgruppe bestående av fylkesutdanningssjef og ledere for utdanning og oppvekst i de to kommunene som deltok i prosjektet. I tillegg var Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen representert. Prosjektleder var sekretær for gruppa og var bindeleddet mellom de som arbeidet direkte i prosjektet og styringsgruppa. Ved behov ble også kompetansemiljøet kalt inn til møter. Styringsgruppa har hatt besluttende myndighet i forhold til målene, aktivitetene og ressursbruken i prosjektet. Mandatet til styringsgruppa har også vært å legge føringer og godkjenne prosjektbeskrivelse og budsjett, samt påse at framdriften har vært i tråd med oppdragsgivers interesser. Nordlandsforskning, som var innleid som kompetansemiljø i prosjektet, hadde to forskere som fulgte prosjektet. Kompetansemiljøet skulle være en medspiller i de ulike tiltakene, fungere som samarbeidspartner for prosjektleder og prosjektgruppe i planlegging og tilrettelegging av arbeidet, utgjøre et fagmiljø i forhold til kompetanseutviklingstiltak, kunne gå inn som veileder i skolenes egne prosesser, og ha et ansvar for dokumentasjon og analyse av selve utviklingsarbeidet. Kompetansemiljøet kunne også gi innspill til innhenting av relevant kompetanse utenfra. På bakgrunn av behov som oppstod i løpet av prosjektet gjennomførte forskerne også en spørreskjemaundersøkelse blant 15

19 elevene som var omfattet av prosjektet, og det ble også foretatt intervju med et mindre antall elever i videregående opplæring Oppstartsseminar For å få en skikkelig start for alle involverte lærere i prosjektet ble det arrangert et oppstartsseminar tidlig i skoleåret Det var viktig å få med alle lærerne som skulle jobbe nær elevene helt fra begynnelsen, slik at de fikk være aktive deltakere i utformingen av tiltakene, og slik etablere et eierskap til prosjektet. Hovedmålet for seminaret var at lærere skulle bli kjent på tvers av skoleslag. Videre var det et mål at man gjennom drøftingene på seminaret skulle legge grunnlaget for en prosjektplan hvor en konkretiserte innholdet i de ulike tiltaksområdene. Før dette seminaret skulle alle de fem skolene ha gjort et forarbeid med å finne hvilke fokusområder de trengte å jobbe spesielt med på egen skole. Nordlandsforskning sendte ut et enkelt kartleggingsskjema som skolene fylte ut og returnerte, og Nordlandsforskning laget en oversikt over hvilke tiltak skolene hadde meldt som mulige utviklingsområder innenfor de fem fokusområdene. Denne oversikten ble presentert som en del av innledningen til oppstartsseminaret, slik at alle deltakere skulle få en oversikt over alle skolers utfordringer og prioriteringer. Gjennom seminarets to dager jobbet lærerne i grupper både på tvers av skoleslag, på tvers av skoler men innenfor skoleslag, og i egne skolegrupper, hvor de drøftet skolenes egenart, utvekslet erfaringer, og drøftet muligheter og utfordringer som lå i prosjektet og prosjektorganiseringen. Arbeidet på dette oppstartsseminaret ble oppsummert og dannet grunnlaget for Mestringsprosjektets handlingsplan. Denne handlingsplanen inneholder i hovedsak fellestiltakene i prosjektet. Selv om ikke alle skoler skulle arbeide med de samme tiltakene, ble det lagt opp til felles arenaer der de ulike gruppene skulle kunne dele erfaringer etter at skolene hadde prøvd ut de verktøyene eller tiltakene som man gjennom arbeidet hadde kommet fram til Felles aktiviteter Man ønsket at arbeidet i prosjektet skulle legges opp slik at det ble en prosess med definering av mål og tiltak, utprøving, evaluering, justering, ny planlegging osv. Mot slutten av prosessen skulle man legge til rette for å kunne samle tiltakene på en slik måte at de kan framstå som modeller for god praksis på de ulike delområdene. 16

20 Arbeidet rundt om på skolene hadde ulike tilnærminger, innbefattet ulike grupper av elever og lærere, og ble derfor organisert ulikt fra skole til skole. Innad i skolene ble det i prosjektet lagt til rette for informasjonsmøter i hele kollegiet, temamøter der kompetansemiljøet eller andre eksterne bidro med innspill, og møter hvor de involverte i prosjektet planla og drøftet utviklingen i arbeidet Arbeidsseminarer Som nevnt ovenfor så man det som essensielt at aktørene ved de ulike skolene og skoleslagene kunne møtes og drøfte tiltak og prioriteringer. Det ble derfor lagt opp til ulike møteplasser i prosjektet. I tillegg til oppstartsseminaret ble det arrangert tre andre arbeidsseminarer hvor alle involverte lærere og ledere møttes. Sentrale tema på disse fellessamlingene var: tilpasset opplæring, teamarbeid, ulike typer samtaler med elevene, overgangen grunnskole - videregående skole, karriereveiledning, kartleggingsundersøkelsen av elevene, kontaktlæreren, m.m. Det ble satt av god tid til arbeid og diskusjon i grupper, samt at de ulike delområdegruppene, eller skolene, fikk legge fram det de arbeidet med, eller hadde innlegg om temaer de hadde utviklet god praksis på og som det ville være nyttig for andre å få innblikk i. Etter slike seminarer ble også skoler eller lærere som hadde hatt innlegg, invitert til andre skoler i prosjektet for å holde innlegg om samme tema for hele kollegiet. På et av arbeidsseminarene ble deltakerne også kurset i bruk av statistikk. Forskerne hadde gjennomført første del av elevundersøkelsen, og resultatene ble presentert for skolegruppene. Gjennom studie av egne skoledata ble lærerne bevisstgjort hva slike data kan si og hva de ikke kan si noe om. Denne kunnskapen blir viktigere og viktigere etter hvert som skolene blir stilt overfor mer og mer data basert på ulike undersøkelser og målinger. Våren 2009 ble det arrangert et dokumentasjonsseminar der alle lærere og ledere var invitert. Her var tema hvordan man best kunne dokumentere aktivitetene og tiltakene i prosjektet, og bestemme hva som ville være interessant for andre å vite noe om, samt vurdere hvordan det ville være mest hensiktsmessig å spre erfaringene innad i egen organisasjon, men også videre ut i skole-norge. På dette seminaret ble det bestemt at Nordlandsforskning skulle holde et skriveseminar tidlig på høsten 2009, slik at de fra hver skole som ville dokumentere og beskrive utviklingsområder de hadde jobbet med, kunne komme sammen, og både få input fra kompetansemiljøet på det å skrive artikler, bli enige om hvilken form artiklene skulle ha, og å komme i gang med skriveprosessen. Artiklene som ble påbegynt på dette seminaret, presenteres i de påfølgende kapitlene i denne rapporten. 17

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer