Møteinnkalling. OBS: Dette møtet erstatter møtet som ifølge møteplanen skulle vært avholdt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. OBS: Dette møtet erstatter møtet som ifølge møteplanen skulle vært avholdt 27.01.11."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 OBS: Dette møtet erstatter møtet som ifølge møteplanen skulle vært avholdt Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Sakstittel Søknad om tilskuddsmidler til styrking av barneverntjenesten i Numedal HØRING - Nore og Uvdal kommune ny folkehelselov - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Budsjett PRO 2011 Budsjett HSB 2011 Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær 1

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2010/1042 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Søknad om tilskuddsmidler til styrking av barneverntjenesten i Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg helse, sosial og omsorg /11 Kommunestyret Saken gjelder: I statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen å bevilge 240 mill. kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet. For å få midler skal kommunene søke fylkesmannen som foretar tildeling av disse midlene. Fakta: Kommunene skal i denne saken ta stilling til om det skal søkes øremerkede midler til barneverntjenestene. Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal kommuner har en todelt søknad til fylkesmannen i Buskerud på de midlene fylkesmannen skal fordele. Den ene er søknad om felles stilling til barneverntiltak i Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Den andre er søknad om prosjektmidler tilsvarende 1 stilling for utredning/prosjekt om felles barnevern i Numedal. Kriterier for søknadene o Målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene. Midlene skal i hovedsak brukes til nye stillinger. Kommuner med tilstrekkelig antall ansatte i barnevernet kan søke om midler til andre tiltak som styrker barnevernet. o Midlene bevilges over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett og fordeles til fylkene. Midlene skal fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Søknad fra kommunen til fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret. Søknadsfrist for kommunene o Plan for bærekraft utover satsingsperioden må følge søknaden. Plan for å styrke tjenesten gjennom egen innsats skal telle positivt. 2

3 o Søknad fra kommunen til fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret i plan for å styrke tjenesten gjennom egen innsats. Fordeling til kommunene: o Ved vurdering av søknader om stillinger i kommunene skal det tas utgangspunkt i belastning i barnevernet og levekårsutfordringer (jfr. delkostnadsnøkkelen for barnevern) o Politisk vedtatt interkommunalt samarbeid skal telle positivt for små kommuner o BLD utvikler et verktøy til hjelp for fylkesmennene i søknadsbehandlingen som rangerer kommunene etter belastning og levekår o Fylkesmannen skal i tillegg med utgangspunkt i risikovurdering og tilsynskunnskap bruke skjønn ved vurdering av søknadene o Kompetansetiltakene inngår i en helhetlig plan for kompetanseheving (vedlagt søknaden) Behovet for tiltaket må begrunnes og innholdet i tiltaket/tiltakene er gjort klart rede for Saksbehandlers vurdering: Rådmannen har i samråd med barnevernstjenestene og Flesberg,Rollag og Nore og Uvdal foretatt en helhetsvurdering av saken, og vil anbefale at kommunene i fellesskap søker om midler til styrking av barnevernet, jfr. foreslått styrking i statsbudsjettet for Det er spesielt to områder det er ønskelig å fokusere en søknad på. Område 1: Økt samarbeid om barnevern i Numedal: Konklusjonene i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen var at en per i dag ikke går videre med et foreslått prosjekt i forhold til felles barnevern i Kongsbergregionen jfr. mulighetsstudie fra Telemarksforskning. Denne saken tas opp i Kongsbergregionen senere/1 kv Numedalskommunene forslår å starte et prosjekt, med hovedmål å se på muligheten til en felles barneverntjeneste i Numedal, for å kunne få et bærekraftig og framtidsrettet barnevern. Både ansatte og rådmenn ser positivt på å starte dette prosjektet. Det vil bli utarbeidet en skisse til et slikt prosjekt, hvor man også vil avklare og søke samarbeidsløsninger mot Kongsberg, og være delaktig i den utviklingen og avklaringen som skjer i hele Kongsbergregionen. Det bør derfor fremsettes en felles søknad fra Numedalskommunen på øremerkede midler på statsbudsjettet for 2011 til en prosjektstilling. Numedalskommunene har vurdert dette i størrelsesorden tilsvarende ,- /1 stilling i henhold til Fylkesmannen sin beregning. Område 2: Barnevernfaglig stilling Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Alle tre Numedalskommuner har behov for en styrking av barneverntjenestene både i forhold til kapasitet og kompetanse. Flesberg og Rollag kommuner har et interkommunalt barnevern organisert i NAV Numedal, Nore og Uvdal har egen tjeneste. De siste årene har det vært en økning i tiltak utenfor hjemmet i Flesberg og Rollag. Flesberg ligger over landsgjennomsnittet for antall saker pr. saksbehandler, mens Rollag ligger under landsgjennomsnittet. Nore og Uvdal har en høy skår i forhold til andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år, andel undersøkelser som fører til tiltak og brutto driftsutgifter. Det er bekymring knyttet til den økningen en ser, og en ønsker å snu utviklingen. Selv om 3

4 kommunene i Numedal skårer ulikt på Fylkesmannen sine statistikker, er det riktig at vi framsetter felles søknad om å utvide antall stillinger innen barneverntjenesten i Numedal for å bygge en robust og framtidsrettet tjeneste. Flesberg og Rollag viser til et behov i forhold til: Målområdet er de barna og foreldre som barnevern ikke nødvendigvis fanger opp, eller bekymringen ikke sterke nok til meldeplikt på det tidspunktet, men som ofte kan utvikle seg til å bli bekymring underveis. Her er dialog og samhandling viktig i en tidlig fase mellom alle aktører, hvor barneverntjenesten kan være på en tilbudsside både overfor barn, foreldre og samarbeidspartnere i en tidlig fase. Et slikt tiltak vil her medføre økte stillingsressurser med barnevernsfaglig kompetanse, som kan være aktiv på de arenaer barn og unge er på, eks. skole, barnehager m.m. Det skisseres 1) Forebyggende arbeid i form av ART-grupper (arbeidsmetode i barnevernet),koble ART sammen med allerede nåværende forebyggende arbeid og tverrfaglig arbeid i kommunene. Her er det viktig å ta utgangspunkt i det som allerede er etablert av tverrfaglig arbeid i kommunene: konsultasjonsteam (Rollag) ambulerende team (Flesberg) MOT (Flesberg frokostmøter barnevern og helse i Flesberg 2) Arbeide inn mot skolene/barnehagene/helsestasjon i forhold til informasjon og koordinering av ansvar innen forebyggende arbeid, og i forhold til avklaring (grensesnittet, mulig 4-4 hjelpetiltak). 3) Tiltaksarbeid i forhold til veiledning av barn/foreldre/familier - samkjøre med familiekonsulenten, kommunepsykolog, helsesøster, m.m. i forhold til hva er barnevern og ikke, og kunne sette inn råd og veiledning, miljøtiltak m.m. Det er viktig å kunne utvikle og forebygge i et forpliktende samarbeid med skoler, barnehager, m.m. om tiltak for barn og unge i Flesberg og Rollag kommuner. Et slikt lavterskeltiltak forutsetter at den personen som ansettes må ha barnevernsfaglig kompetanse og ansatt i barneverntjenesten. Det vil bli en mer ambulant og forebyggende funksjon enn hva barneverntjenesten har kapasitet til pr. i dag. Her er det ikke slik at barnevernstjenesten skal overta ansvaret for det forbyggende arbeidet i kommunene fra andre etater, men heller å kunne bidra mer med fag, ART-metodikk og tiltak. Nore og Uvdal viser til et behov i forhold til: 1.Veiledningsgrupper besøkshjem/avlastningshjem og støttekontakter. Bakgrunn for tiltaket er at vi ser det som hensiktsmessig og ivaretaende for barneverntjenesten å beholde gode tiltaksarbeidere. Barneverntjenesten opplever at man ikke klarer å beholde gode tiltaksarbeidere over langt tid, og ønsker derfor å gi tilbud om veiledning som forebygging. Mål: o Ønsker lokalt å beholde gode tiltaksarbeidere over tid. o Videreutvikle kompetansen til hver enkelt tiltaksarbeider. o Ivareta tiltaksarbeidere for å hjelpe dem til å stå i oppgavene over tid o Beholde gode tiltak o Forebyggende i forhold til omsorgsplassering 2.Familieterapeut Det er et stort behov for familieterapeut i Øvre Numedal. Mange familier opplever utfordringer og problemer i hverdagen. I et samfunn, hvor alle kjenner alle, er det ikke lett å kunne drøfte 4

5 sine problemer med andre. Lange avstander til Kongsberg og Drammen, hvor man kan få tilbud om profesjonell bistand, oppleves som en ekstra belastning og ofte et hinder til å kunne oppsøke nødvendig hjelp. Nore og Uvdal kommune har bosatt flere familier med flyktningbakgrunn og kommer til å satse på ytterlig bosetting av flyktninger. Vi opplever at det er svært ønskelig med familieterapeutiske tiltak for å kunne stimulere og motivere til en best mulig integrering i lokalsamfunnet. Konklusjon: Oppsummerer vi behovet til barneverntjenesten i Numedal, handler det om å sikre god rekruttering og å beholde kompetanse. Samt å kunne bygge en robust tjeneste, med høy faglig kompetanse. En økning i stillinger vil da være nødvendig. For 2011 er det belyst behovene i de ulike kommunene. Her er det også viktig å se at også i småkommuner har behov for i større grad å kunne være to saksbehandlere i enkeltsaker. Likeså er det et felles behov i Numedal i forhold til veiledning og kompetansehevende tiltak. Ser en sammenhengen med behovet for økt kapasitet og kompetanse, og samtidig å jobbe mot en felles tjeneste i Numedal, vet en per i dag ikke hvordan en framtidig tjeneste vil se ut. Det blir da vanskelig å skissere en framtidig finansiering av den fagstillingen i Numedal som det søkes øremerkede midler til. Sentrale signaler er tydelige på en satsning på barnevern framover. Likevel kan ikke kommunene per i dag med sikkerhet si at en slik felles fagstilling blir fast, før det er gitt mer konkrete signaler fra sentralt hold. Her er det viktig å se dette i sammenheng med et prosjekt i forhold til felles barnevern i Numedal som trinn 1. Flesberg og Rollag Kommuner vil selv bidra til ART- kompetanse/skolering og kostnader til iverksettelse av enkelttiltak/lavterskeltiltak. Nore og Uvdal kommune vil bidra med tilrettelegging og dekking av utgiftene til skolering av besøkshjem/avlastningshjem og støttekontakter. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framsettes søknad til fylkesmannen i Buskerud om øremerkede midler til barneverntjenestene i Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal, slik det fremgår av saksutredningen: a. Felles søknad fra Numedalskommunen om prosjektmidler for å vurdere etablering av felles barneverntjeneste i Numedal. b. Felles søknad på fagstilling til barneverntjenenestene i Flesberg og Rollag og Nore og Uvdal kommuner. 2. Under forutsetning av tildeling av midler fra fylkesmannen i Buskerud gis rådmannen fullmakt til å iverksette og gjennomføre begge tiltakene. 5

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : F00 Saksmappe : 2010/982 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli HØRING - Nore og Uvdal kommune ny folkehelselov - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg helse, sosial og omsorg /11 Saken gjelder: HØRINGSSVAR PÅ - FORSLAG TIL NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fakta: Helse og omsorgsdepartementet sendte den 18. oktober på høring forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, samt forslag til ny folkehelselov og nasjonal helse og omsorgsplan Høringsfristen er 18. januar Ny lovgivning og ny nasjonal helse og omsorgsplan er noen av virkemidlene som skal understøtte samhandlingsreformen Planen er at de nye lovene skal vedtas i Stortinget våren 2011 for i iverksettes fra Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester legger til rette for at kommunene skal ta et større ansvar for pasienter som til nå har vært spesialisthelsetjenestens hovedansvar. Regjeringens intensjon er at forslagene til ny lov skal medføre økt aktivitet i kommunene: - Kommunen skal øke innsatsen i forhold til forebygging, tidlig intervensjon og tiltak mot unødvendig innleggelse av pasienter i sykehus, herunder også systemarbeid i forhold til oppfølging av disse plikter. 6

7 - Kommunen skal ha økt innsats på samarbeid og samordning med andre kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, herunder plikt til å inngå avtaler med helseforetak. - Kommunen skal etablere en egen pasient-koordinator til mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester. - Kommunen kan få et ansvar for å opprette et tilbud om øyeblikkelig hjelp. Oppgaven vil kun gjelde for pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for i stedet for innleggelse på sykehus. - Kommunens ansvar for å følge opp allmennlegetjenesten, herunder i forhold til kvalitet, presiseres. - Kommunen skal vurdere samarbeidsløsninger med helseforetak og andre kommuner, slik som lokal medisinske sentra. - Alle tjenester og organisering skal vurderes i forhold til en foreslått forsvarlighetsstandard. - Kommunene kan til en viss grad påvirke behovet for behandling av psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet i spesialisthelsetjenesten. - Kommunen skal legge større vekt på rehabilitering. Forslag til Lov om folkehelse legger også et større ansvar på kommunene i forhold til følgende områder: - Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunens helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. - Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven. - Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer. - Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger tilgjengelig og understøtte kommunene. - En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i regional planstrategi. - De store folkesykdommene krever fornyet og samlet innsats i alle berørte sektorer. Nore og Uvdal kommune har deltatt i to parallelle utredninger i forhold til høringsuttalelser: Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken: Fagsjef HSB Christianne Stroop. Fagutvalg KS: Fagsjef PRO Lis Berit Nerli Hensikten med samarbeidet er at kommunene i fellesskap sender inn høringsuttalelse og innspill til helse- og omsorgsplan, samt å bidra til å lette den enkelte kommunes arbeidet med høringsuttalelser. Det har også vært et mål at kommunene i størst mulig grad er samkjørt i høringene slik at de derved blir vektlagt tyngre. Det henvises til Kommunestyresak 88/10, hvor Kommunestyret gir Hovedutvalg HSO fullmakt til å sende høringsuttalelse i denne saken for Nore og Uvdal kommune. 7

8 Saksbehandlers vurdering: Fagsjef HSB og Fagsjef PRO har gjennomgått begge høringsuttalelsene og vurderer at høringsuttalelse fra KS legges til grunn for saksbehandlingen, og at høringsuttalelse fra Vestre Viken legges som vedlegg Rådmannen har gått gjennom forslag til nye lover innenfor helse-, omsorgs- og folkehelseområdet og er positiv til at endringer i oppgaver for kommunen lovreguleres. Det er imidlertid svært viktig at de tjenesteområdene som reguleres og de nye pliktene som tillegges kommunene ikke påfører kommunene oppgaver som fører til store økonomiske utgifter og problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Rådmannen vil også understreke viktigheten av at endringene som de nye lovene medfører må ha en gradvis innføring, slik at kommunen kan tilpasse sin organisasjon og drift til disse. Det er svært viktig at avtalene mellom kommunen og helseforetaket tar høyde for denne gradvise innføringen, fordi dette handler om de oppgavene kommunen skal ta et meransvar for og spesialisthelsetjenesten dermed et mindre ansvar. Rådmannen forutsetter at merkostnader som følge av nye oppgaver blir fullfinansiert fra statens side, samt at endringer i forhold til pasientforløp ikke iverksettes før kommunen er sikret økonomiske rammer for å imøtekomme endringene. De enkelte punkt under forslag til høringsuttalelser handler om de områder i lovforslagene som rådmannen mener er viktig for at kommunene skal være i stand til å gi innbyggerne en kvalitativ god tjeneste. FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA NORE OG UVDAL KOMMUNE: Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nye oppgaver/plikter/aktiviteter som er foreslått for kommunene Oppgavene som kommunene vil få ansvar for må være tilpasset de enkelte kommuners mulighet til å ivareta oppgaven. Den enkelte kommunes muligheter og begrensinger må defineres i lokale avtaler mellom kommuner og helseforetak. Før inngåelse av lokale avtaler må det foreligge en økonomisk kartlegging av konsekvensene, slik at kommunene er i stand til å ivareta de oppgavene som de likeverdige partene blir enig om å overføre fra sykehusene. Et døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp tilbud vil være avhengig av fysiske fasiliteter, kompetanse og økonomi. En lovmessig plikt for kommunene vil sette enkelte kommuner i en umulig situasjon, samt at halv veis løsninger vil kunne sette brukeres liv og helse i fare. En lovmessig plikt vil kreve at staten fullfinansierer kostnadene knyttet til et slikt tilbud. 8

9 Det må utarbeides nasjonale kriterier for innleggelse og utskrivelse av sykehus. Nasjonale kriterier vil hindre at det lages ulike kriterier fra sted til sted i landet. Dette vil også sikre en likebehandling av pasienter uavhengig av bosted og sykehustilknytning. Alder som kriterium for hvor man får helsehjelp må fjernes. Her henvises til det som er omtalt i forhold til personer over 80 år. Det skal alltid være en konkret vurdering av den enkelte pasients lidelse og behov som skal være avgjørende for helsehjelpen som gis. Ressurskrevende brukere i kommunene har krevd større og større ressurser av kommunens budsjetter. Deler av denne økningen har blitt kompensert gjennom statlige tilskudd. Ordningen i seg selv oppleves som svært tidkrevende og byråkratisk. Det bør utarbeides kriterier for hvem som skal gå inn under ordningen, og denne bør så fullfinansieres fra statens side. Aldersgrensene som gjelder for ordningen bør fjernes. En styrking av kommuneoverlegenes rolle vil være nødvendig for planlegging og implementering av de endringer som samhandlingsreformen legger opp til. Dette gjelder både i den enkelte kommune, men også i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. Kommunene har store utfordringer i forhold til å klare å gi et kvalitativt godt nok tilbud til mennesker med psykiske lidelser og til rusavhengige. Hovedårsaken til dette ligger i knappe økonomiske rammer. Til tross for opptrappingsplaner vil kommunene ha behov for ytterligere styrking av rammene for å imøtekomme forventningene som ligger i samhandlingsreformen. Heldøgnstjenester i eget hjem har vært økende de siste årene. Dette gir kommunene store utfordringer både kompetansemessig, personellmessig og økonomisk. Det bør vurderes å klargjøre i forskrift hvilke forutsetninger som må være til stede for at en person skal ha rett til heldøgnstjeneste i eget hjem. Myndighet som er foreslått gitt til kommunene Det er positivt at det utarbeides kvalitets- og funksjonskrav for fastlegetjenesten i kommunene. Dette kan gi kommunene bedre mulighet til å få større deltakelse fra fastleger i spørsmål om samhandling, medvirkning og rådgiving i forhold til enkeltbrukere. Det er positivt at kommunene får ta en sterkere styring over fastlegeordningen og legetjenesten i kommunene. For å ivareta de nye oppgavene som skal overføres fra sykehus til kommuner, må det lages planer for økt kompetanse / spesialisering blant legene i kommunene. Kostnader knyttet til denne kompetansehevingen må dekkes av økte statlige overføringer. Bruk av avtaler mellom kommuner og foretak, herunder adgangen til å avtale tvisteløsningsordninger Dersom det oppstår tvist i forhold til avtaler mellom kommuner og helseforetak, bør det opprettes et egen uavhengig tvisteløsningsorgan. Et slikt organ vil øke legitimiteten for en tvistebehandling. 9

10 Kompetansefordeling for øvrig mellom kommuner og statsforvaltningen Statens myndighet for tilsyn og klagebehandling bør samles i ett statlig organ. Dette bør ligge til fylkesmannen i fylkene. Dette vil hindre uklare roller og en mindre fragmentert stat i møtet mellom staten og kommuner. Det er positivt at kvalitetskrav i forhold til pasientsikkerhet blir behandlet lokalpolitisk (jmfr. 4-2). Dette betinger imidlertid at kommuner og tilsynsmyndighet har en lik oppfatning av hvilke kvalitetsindikatorer og krav som skal gjelde. Det er positivt at statlig klageorgan fratas muligheten til å omgjøre vedtak fattet av kommunen. Dersom klageorganet er uenig med kommunens vedtak, kan det sende saken tilbake til kommunen. Dette vil gi kommunen en helt ny posisjon vis a vis klageorganet, og samtidig gi kommunen en mulighet til å vurdere saken på nytt. Særlig om forslag til bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede og overfor rusmiddelbrukere Reglene for tvang overfor personer med kognitiv svikt (f.eks demente) må tas inn i ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester på lik linje med psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere. Bakgrunnen for dette er at saksbehandlingsreglene, fylkesmannens rolle og gjennomføring for alle disse tre gruppene har mange likhetstrekk Finansiering av kommunens nye oppgaver/ plikter/ aktivitet Økt kommunalt finansieringsansvar for fastlegeordningen støttes ikke, da en ikke klarer å se hensikten med en slik endring. Endring i hvem som betaler hva i fastlegeordningen har ingen innvirkning på den påvirkning kommuner har på selve legetjenesten. Takstsystemet for fastlegene bør endres, og det bør oppmuntres til økt samhandling med kommunens helse- og sosialtjenester i planlegging, enkeltsaker og veiledning som ikke er kurativ virksomhet. Det vil være behov for økte ressurser til grunnutdanning, lærlingeordning og etter- og videreutdanning for å kunne imøtekomme kommunenes behov for kompetent arbeidskraft i årene framover. Dette er noe som staten må ta hensyn til i rammeoverføringene til kommunene. Helseovervåking / statistikk Det er nødvendig at sentrale myndigheter koordinerer utvikling av felles metoder og systemer for bearbeiding av datamaterialet, for eksempel geografiske informasjonssystemer. Helseovervåkningen må sette helsefremmende faktorer i høysetet. Følgende prinsipper legges til grunn: o Statlige myndigheter etablerer et minimum av felles indikatorer for å sikre sammenlignbare data nasjonalt. 10

11 o Statlige helsemyndigheter kvalitetssikrer at data er sammenlignbare mellom kommuner og fylkeskommuner o Sammenlignbare data er også viktig i et internasjonalt perspektiv Statlig pålegg om samarbeid mellom kommuner ( 27) går kommunene imot. Frivillige avtaler mellom kommuner som ønsker å samarbeide vil være en mye bedre måte å løse utfordringer knyttet til folkehelsearbeidet. Innspill til enkeltparagrafer i ny Lov om kommunale helse og omsorgstjenester I 1 3 e synes lite konkret og operasjonell. Her bør en heller benytte kjente formuleringer som de som finnes i ISO 9000:2000 hvor tjenester skal være o Virkningsfulle o Trygge og sikre o Involvere brukere og gir dem innflytelse o Er samordnet og preget av kontinuitet o Utnytter ressursene på en god måte o Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Følgende tas inn i kap. 3: Kommunen skal samarbeide kommunalt, fylkeskommunalt, med regionalt helseforetak og stat slik at helse og omsorgstjenesten i landet oppleves som en enhet. 5 7 er en videreføring av tidligere bestemmelse i Lov om helsetjenester i kommunene. I forslag til ny Helse og omsorgslov bør det presiseres hvilke opplysninger om helsepersonell som kommunen skal motta og eventuelt videreformidle til et sentralt register. 5 4 omtaler krav om politiattest for ansatte som skal arbeide med barn og utviklingshemmede. Her bør en også ta med personer med kognitiv svikt (eksempel demente), da denne gruppen også ansees å være særlig sårbar og utsatt. Forslag til lov om folkehelse Nye oppgaver/plikter/aktiviteter er foreslått for kommunene Det anbefales at midler for folkehelsearbeid og i forhold til helse og omsorg overføres via rammeoverføringene til kommunesektoren. En eventuell øremerking av midler er kun aktuelt i en innføringsperiode. En økt satsing på folkehelsearbeid bør være en del av en ny handlingsplan (opptrappingsplan) slik at både fylkeskommuner og kommuner har mulighet for å planlegge, implementere og iverksette aktuelle tiltak gradvis. For å styrke folkehelsefeltet er det helt avgjørende at styrkingen følges opp med økonomiske midler. 11

12 Fastlegens ansvar og rolle i folkehelsearbeidet bør presiseres tydeligere enn realiteten er i dag. Denne klargjøringen kan med fordel tas inn i den nye forskriften til loven. Forholdet mellom fylkeskommunale og kommunale oppgaver og ansvar Kommunene slutter seg til forslaget til ny folkehelselov som retter seg mot alle forvaltningsnivåer og sektorer/faktorer som påvirker innbyggernes helse. Kommunene ser at krav om samordning på tvers av ulike sektorer og fagområder ikke gjenspeiles på statlig forvaltningsnivå. Ansvaret for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet bør derfor vurderes flyttet ut fra Helse- og omsorgsdepartementet over til eksempelvis Kommunal og regionaldepartementet, fordi folkehelsearbeid har store samfunnsmessige konsekvenser. I 24 står det følgende: Nasjonalt folkehelseinstitutt skal bistå kommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen. Her er fylkeskommunen uteglemt i selve lovteksten. Dette må tas inn. Lovteksten beskriver at fylkeskommunen skal være en pådriver for og samordne folkehelsearbeidet, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap. Det er viktig at lovteksten også tydeliggjør partnerskapsbegrepet og at bruken av dette begrepet er i overensstemmelse med fylkeskommunens ansvar som regional utviklingsaktør. Folkehelsekompetansen i kommunen må vektlegges. Folkehelsekoordinatoren i kommunen har en svært sentral rolle for å samordne kommunenes innsats, men det bør ikke være en lovpålagt funksjon. Det ville vært en fordel for tannhelsetjenesten som tjenesteyter, om det hadde vært dratt en grenseoppgang mellom ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov og gjeldende Lov om tannhelsetjenesten Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg Helse Sosial og omsorg vedtar å sende inn de høringsuttalelser som er foreslått i saken. Hovedutvalgets vedtak : Hovedutvalg Helse Sosial og omsorg vedtar å sende inn de høringsuttalelser som er foreslått i saken. 12

13 Vedlegg 1. Oppsummering av de viktigste høringsuttalelsene til nye lover og Nasjonal helse- og omsorgsplan. Fra kommunesamarbeidet Vestre Viken Forslag til ny helse- og omsorgslov Det er behov for større tydeliggjøring av kommunenes rolle og ansvar vs spesialisthelsetjenesten. Dette må tydeliggjøres før nye oppgaver og finansiering iverksettes. Det bør være et uavhengig tvisteorgan på nasjonalt nivå for å løse uenighet mellom kommuner og staten. Betydelig økonomisk usikkerhet økonomiske virkemidler bør vurderes utsatt et år o Medfinansieringsmodell er ikke klar o Pukkelkostnader ikke hensyntatt o Ingen administrative og økonomiske konsekvenser er ikke sannsynlig, og ikke hensyntatt o Objektive demografiske kriterier må ligge til grunn for fordeling av midler til utskrivingsklare pasienter (men kriteriene er ikke klare) o Uenig i forslaget om at det ikke skal være adgang til å kreve refusjon fra oppholdskommunen (turistbefolkning og vertskommuner for institusjoner) o Konsekvenser for helseforetak er ikke vurdert Samarbeid mellom kommuner må baseres på frivillighet. Kvalitet og pasientsikkerhet styrkes både i kommuner og helseforetak, lovreguleres. Det støttes. Det varsels ingen endring i fastlegemodellen, men det nye forskrifter som skal styrke den faglige ledelsen og kommunenes bruk av allmennlegetjenestetid. Kommunelege pålegges å ha kommunelege, og den samfunnsmedisinske rådgiverrollen skal styrkes. Det påpekes at det skal være muligheter for at kommuner samarbeider om dette. Lovpålagt avtalebasert samarbeid mellom kommuner og helseforetak støttes, men avtaleparter bør være kommuner og heleforetak (ikke de regionale helseforetakene som foreslått) Opplistingen i loven skal være er minimum til avtalesett. Avtalene skal være tidsubegrenset. Foreslår endring i lov slik at helseforetak også kan delta i interkommunale selskap. Kun kommuner skal i regelen ha ansvar for iverksetting av individuell plan. Kommunene bør stå fritt til å organisere koordinering av rehabilitering og habilitering. 13

14 Lov og helse- og omsorgsplan er generelt for svak på rekruttering og kompetansebygging. Det må tydeliggjøres en kapasitetsøkning innenfor høyskole og universitet og en dreining av innhold mot kommunehelsetjeneste. Kostnader for kommunene i denne opptrappingen er ikke synliggjort eller hensyntatt Helseforetakenes veiledningsplikt og ansvar for direkte kompetansebygging i kommunene må tydeliggjøres mer. Satsing på forskning innenfor primærhelsetjenesten må styrkes betydelig og forankres i lov. Kommunene må gis rammebetingelser for dette. Det anbefales at Fylkesmannen er klageinnstans. Forslag i ny lov styrker kommunenes skjønnsvurderinger og støttes. Den nasjonale infrastrukturen for IKT og oppkobling til sikkert helsenett samhandling bør være nasjonalt finansiert. Forslag til folkehelselov Generelt er det positivt med samling av satsing på folkehelse i en lov. Det nasjonale ansvaret bør tydeliggjøres mer. Loven er en tydeliggjøring av ansvaret for å ta folkehelse i betraktning i all planlegging. Dette støttes. Det foreslås å vurdere at ansvaret for folkehelse overføres fra HOD til KRD pga tverrsektoriell innretning i folkehelse. Styrking av folkehelsefeltet må følges av styrking i økonomiske ressurser i kommunenes rammeoverføringer. Det bør tydeliggjøres at flere kommuner kan samarbeide om kommuneoverlegefunksjonen. Oversikter over folkehelse bør utarbeides på fylkes- eller regionnivå. Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan Ingen sykehus skal legges ned, men det vil bli endring i innhold av sykehus det må sikres sterkere politisk styring av sykehusene Sykehus og kommuner kan ha mulighet til å inngå samarbeidsavtale om akuttmedisinske tjenester utenom sykehus. Styrking av kompetanse på bilambulanser, minimum autorisasjon som ambulansearbeider for begge i ambulansen. Økt desentralisering av spesialisthelsetjenesten støttes. 14

15 Rekruttering og utdanning: Grunnlaget er for lite konkret på kapasitetsøkning og endring av innhold i utdanningene. Det må utformes en tydeligere strategi og konkretisering av denne. Kommunenes ansvar for forskning innenfor primærhelsetjeneste og folkehelse må tydeliggjøres og følges finansielt opp. Nye forskrifter for fastleger med ledelse gjennom kvalitetsstyring, større frihet for kommunene til hva allmennlegetiden skal brukes til og systematisk tverrfaglig arbeid for fastlegene støttes. Det bør ikke gjennomføres vesentlige endringer av finansiering av fastlegeordningen. 15

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2011/26 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Budsjett PRO 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg helse, sosial og omsorg /11 Saken gjelder: Budsjett 2011 Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2011 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2011 ligger ute på kommunens internettsider Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 70/2002. Budsjett 2011 Forslag til detaljert budsjett 2011 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. K-sak 94/2010 Økonomiplan og budsjettrammer for 2011, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement. I PS 72/09 16

17 Rådmannens forslag til vedtak : Rådmannens forslag til fordelt ramme vedtatt i kommunestyret K-sak 94/2010 Økonomiplan og budsjettrammer for 2011, vedtas som årsbudsjett for fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg 2010 Vedlegg : 1. Tall del, netto ramme driftsbudsjett fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg 17

18 Pleie, rehabilitering og omsorg Postsum(T) Budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Fellestjenester Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansinntekter Institusjons- og hjemmebasert omsorg Sum rammer

19 Nore og Uvdal kommune Fagavdeling for helse, sosial og barneverntjenesten Rødberg : Arkiv : 151 Saksmappe : 2008/34 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Budsjett HSB 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg helse, sosial og omsorg /11 Saken gjelder: Budsjett 2011 Fagavdeling for helse, sosial og barnevern og NAV Numedal Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen har valgt å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2011 fram i et samlet dokument. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2011 ligger ute på kommunens internettsider Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 70/2002. Budsjett 2011 Forslag til detaljert budsjett 2011 er utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember, jfr. K-sak 94/2010 Økonomiplan og budsjettrammer for 2011, og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement. I PS 72/09 19

20 Rådmannens forslag til vedtak : Rådmannens forslag til fordelt ramme vedtatt i kommunestyret K-sak 94/2010 Økonomiplan og budsjettrammer for 2011, vedtas som årsbudsjett for fagavdeling helse, sosial og barnevern og NAV Numedal. Vedlegg : Tall del, netto ramme driftsbudsjett fagavdeling helse, sosial og barnevern og NAV-Numedal. Helse, sosial og barnevern Postsum(T) Budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Administrasjon Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Barneverntjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Flykningskontoret Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fysioterapitjenesten Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Helsestasjon Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter jordmortjenesten Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter

21 Legetjenesten Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Psykiatri Sum driftsutgifter Sum Finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Sosialtjenesten Sum driftsutgifter Asvo Ramme Sum driftsutgifter NAV - Numedal Sum totalramme

Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Grete Sandman 33 15 52 32 11/95 FE-147 05.01.2011 Høringssvar ny lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA ROLLAG KOMMUNE: Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

HØRINGSUTTALELSE FRA ROLLAG KOMMUNE: Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Vedtak i Folk- 17.01.2011: HØRINGSUTTALELSE FRA ROLLAG KOMMUNE: Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nye oppgaver/plikter/aktiviteter som er foreslått for kommunene Oppgavene som kommunene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2010/984-7 Elin Benberg

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2010/984-7 Elin Benberg Meråker kommune Sektor helse, pleie og omsorg Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2010/984-7 Elin Benberg 74813240 18.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 26.11.2010 Arkiv : F00 Saksmappe : 2010/982 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli HØRING - Nore og Uvdal kommune ny folkehelselov - ny lov

Detaljer

Samhandlingsreformen - Høringssvar fra KS Troms

Samhandlingsreformen - Høringssvar fra KS Troms Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no (Referanse må oppgis) Vår referanse: 11/00170-1 Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Magne Nicolaisen Dato: 17.1.2011

Detaljer

Samhandlingsreformen Høringssvar fra KS Finnmark

Samhandlingsreformen Høringssvar fra KS Finnmark NOTAT Fra: Fylkesstyret KS Finnmark Dato: 14.01.2011 Til: Helse og omsorgsdepartementet Saksnummer: Kopi til: Ansvar Samhandlingsreformen Høringssvar fra KS Finnmark - Forslag til ny lov om kommunale helse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/319-1 K2-F00 ELMO

Vår ref. Deres ref. Dato: 11/319-1 K2-F00 ELMO 4 NOME KOMMUNE HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 11/319-1 K2-F00 ELMO 13.01.2011 Høringsuttalelse fra Nome kommune - Ny lov om

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G10 Arkivsaksnr: 2010/473-3 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Høringsdokument - Samhandlingsreformen, Ny lov om Folkehelse,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 10/3134 HØRING OM FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNAL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER OG NY FOLKEHELSELOV Saksbehandler: Aud Fleten Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for helse

TINN KOMMUNE Enhet for helse TINN KOMMUNE Enhet for helse Helse og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref 2010/3770-5 Saksbeh: Johannes Haukaas, tlf.35 08 29 88 Arkivkode: GOO Dato: 03.01.2011 Høringssvar

Detaljer

Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester HØRINGSUTTALELSE FRA RE KOMMUNE: Forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nye oppgaver/plikter/aktiviteter som er foreslått for kommunene Oppgavene som kommunene vil få ansvar for må være

Detaljer

Skien kommune Helse og velferd

Skien kommune Helse og velferd Skien kommune Helse og velferd Skien 18/1-11 Kommunalsjef Helse og velferd Kontoradresse : Postadresse : Postboks 27, Sentrum 3701 Skien Telefon : 35 58 10 00 Telefaks : 35 58 15 29 Bankkonto : 0805 5576905

Detaljer

Høringsuttalelse fra Tjeldsund og Skånland kommuner vedrørende ny folkehelselov og ny helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse fra Tjeldsund og Skånland kommuner vedrørende ny folkehelselov og ny helse- og omsorgslov Tjeldsund kommune Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet postboks 8011 DEP 0030 OSLO Vår dato: Vår ref: 18.01.2011 2011/49-189/2011 Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Janne

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Kultur og folkehelse SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201004735 Arkivnr. Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.10 35/10 Fylkestinget

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Ringerike kommunes høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Ringerike kommunes høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ringerike kommunes høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lovforslaget er i hovedsak en videreføring av gjeldene bestemmelser, og kan ikke sies å oppfylle

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2010/9098-33100/2010 Arkiv: G00 Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne Utvalgssaksnr

Detaljer

Rådmannens innstilling Tjøme kommunestyre vedtar å sende inn de høringsuttalelser som er foreslått i saken.

Rådmannens innstilling Tjøme kommunestyre vedtar å sende inn de høringsuttalelser som er foreslått i saken. Side 1 av 9 Tjøme kommune JournalpostID: 10/10256 Saksbehandler: Emma Kittelsen, telefon: 33 06 79 23 stab og støtte Høringsutalelse Kommunal helse- og omsorgslov Utval Kommunest ret ; Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Komite for samferdsel Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener det er positivt at lovforslaget på mange

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Til : Helse og omsorgsdepartementet HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNESAMARBEIDET FOR KOMMUNENE MÅLSELV, BARDU, SALANGEN OG LAVANGEN

Til : Helse og omsorgsdepartementet HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNESAMARBEIDET FOR KOMMUNENE MÅLSELV, BARDU, SALANGEN OG LAVANGEN Til : Helse og omsorgsdepartementet 18.01.2011 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNESAMARBEIDET FOR KOMMUNENE MÅLSELV, BARDU, SALANGEN OG LAVANGEN Kommunesamarbeidet har utgangspunkt i interkommunal legevakt for

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik Ny folkehelselov Fylkesforum folkehelse 2011 Hanne Mari Myrvik Disposisjon Ny folkehelselov Bakgrunn Formål Ansvar for folkehelsearbeid Kunnskapsgrunnlaget Hva skjer i fylkeskommunen og nasjonalt Utfordringer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NY FOLKHELSELOV

HØRINGSUTTALELSE TIL NY FOLKHELSELOV HØRINGSUTTALELSE TIL NY FOLKHELSELOV SAMMENDRAG Folkehelsearbeid er i hovedsak befolkningsrettet og grupperettet, og ikke direkte knyttet til individuelle rettigheter. De forebyggende tjenestene blir i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4 030 &13 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4 030 &13 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4 030 &13 Hege Fåsen HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune avgir høringsuttalelse

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10 13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Omsorgsseksjonen

ØVRE EIKER KOMMUNE Omsorgsseksjonen ØVRE EIKER KOMMUNE Omsorgsseksjonen Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/102-330/2011 Ark: SAØEK : Dato: 05.01.2011 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 0030 OSLO Høringsuttalelser

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jubileumskonferanse HABU HABU 20 år 8.sept.2011 Seniorrådgiver Sidsel Birkeland Skaar Utfordringene - Økende gap mellom forventninger og tilbud - Brudd og svikt i tjenestene

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til ny helse- og omsorgslov, folkehelselov og innspill til grunnlaget for Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Høringsuttalelse om forslag til ny helse- og omsorgslov, folkehelselov og innspill til grunnlaget for Nasjonal helse- og omsorgsplan. ØVRE EIKER KOMMUNE Omsorgsseksjonen Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/102-263/2011 Ark: SAØEK : H30 Dato: 05.01.2011 Notat Til: Ann Sire Fjerdingstad Høringsuttalelse om forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 04.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune.

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune. Vinje kommune Vinje sjukeheim Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato KNY 2010/2608 1078/2011 G10/&13 18.01.2011 Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011

Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt. SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 Fagdirektør Gerd Juel Homstvedt SAFO-konferansen Hotel Scandic Oslo Airport 22.januar 2011 For lite koordinerte tjenester For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Økonomisk bæreevne trues 2

Detaljer

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet Generelle høringssvar.

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet Generelle høringssvar. Fra: Fremtidens helsetjeneste Sendt: 18. januar 2011 12:50 Til: kolbjorn.sandve@gjesdal.kommune.no Emne: Ditt høringssvar, Høringsuttalelse Hå, Time, Klepp, Randaberg og Gjesdal kommuner, er mottatt Dette

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Tanker om framtidas samhandling

Tanker om framtidas samhandling Tanker om framtidas samhandling Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Nytt lovverk, - forholdet mellom folkehelseloven og helse- og omsorgsloven

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer