Administrerende direktørs rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrerende direktørs rapport"

Transkript

1 Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2011 Administrerende direktørs rapport 1. Aktivitet 1.1. Somatikk Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Helse Møre og Romsdal Avvik tom DRG-aktivitet (poeng) Avvik Avvik tom 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Heldøgnpasienter Dagpasienter (eks dagkirurgi) Poliklinikk (inkl dagkirurgi) DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region Avvik % tom Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Nordmøre og Romsdal Avvik tom DRG-aktivitet (poeng) Avvik Avvik tom Avvik-% tom 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Heldøgnpasienter -525,3 11,6-513,7-4,5 % 3202 Dagpasienter (eks dagkirurgi) 7,6 7,2 14,9 5,0 % 3204 Poliklinikk (inkl dagkirurgi) -260,1 21,6-238,5-6,1 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region -777,8 40,5-737,3-4,7 % 3205 DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner 28,3 3,2 31,5 2,9 % Sum DRG-poeng "Sørge for" -749,4 43,7-705,8-4,2 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region -777,8 40,5-737,3-4,7 % 3213 Gjestepasienter - salg til andre regioner 203,7 33,4 237,1 205,0 % Sum DRG-poeng produsert i egen region -574,1 73,9-500,2-3,2 % Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Sunnmøre DRG-aktivitet (poeng) Avvik tom Avvik Avvik tom Avvik % tom 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus Heldøgnpasienter Dagpasienter (eks dagkirurgi) Poliklinikk (inkl dagkirurgi) DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region % Den samla DRG-aktiviteten i Helse Møre og Romsdal ligg ved utgongen av august 39 DRG-poeng framfor budsjett. I budsjettet for juni, juli og august

2 månad er det tatt høgde for ferieavvikling og difor lavare aktivitet. Resultatet for august ligg 86 DRG-poeng over budsjett for pasientar behandla ved eigne sjukehus. Internt i helseføretaket er det forskjellar i måloppnåing. I Nordmøre og Romsdal ligg ein 3,2 % bak budsjett når det gjeld eigenproduserte DRGpoeng, men har hatt ein positiv utvikling samanlikna med budsjett i juli og august. Manglande måloppnåing for heildøgnspasientar gjeld både kirurgiskeog medisinske pasientar. Innanfor dagkirurgi/poliklinikk er det først og fremst dei kirurgiske avdelingane som har negativt avvik. På Sunnmøre ligg ein 2 % over budsjett. Aktiviteten på heildøgnspasientar ligg litt etter budsjett og kan knyttast til medisinsk klinikk. Derimot har det vore høg aktivitet innanfor poliklinikkane ved same klinikk. 1.2 Psykisk helsevern pr tertial Aktivitet psykisk helsevern - Sunnmøre Samme år Endring siste Endring siste i prosent Aktivitet psykisk helsevern Frekvens Forrige Denne Referanse Voksne: Antall utskrivninger - døgn - sykehus Tertial ,2 % 1 Voksne: Antall utskrivninger - døgn - DPS Tertial ,5 % 2 Voksne: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter - sykehus Tertial ,4 % 10 Voksne: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter - DPS Tertial ,1 % 11 Voksne: Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner (sum takster eksklusiv P15 og P16) Tertial ,6 % 12 Voksne: Antall innleggelser til døgnbehandling ved psykiatriske sykehusavdelinger (fra bosted) Tertial ,4 % 14a Voksne: Antall innleggelser med tvang til døgnbehandling ved psykiatriske sykehusavdelinger (fra bosted, 3.2 eller 3.3) Tertial ,9 % 16a Voksne: Antall innleggelser til døgnbehandling ved DPS (fra bosted) Tertial ,2 % 14b Voksne: Antall innleggelser med tvang til døgnbehandling ved DPS (fra bosted, 3.2 eller 3.3) Tertial #DIV/0! 16b BUP: Antall utskrivninger (døgnpasient, eventuelt dagpasient) Tertial ,7 % 21 BUP: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter Tertial ,5 % 25 BUP: Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner (sum takster eksklusiv P25 og P26) Tertial ,3 % 26 Det er ein nedgang i talet på utskrivingar og opphaldsdøgn innanfor psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same i Samtidig har aktiviteten i poliklinikkane auka med vel 2600 konsultasjonar. Innanfor psykisk helsevern for barn og unge er det ei auke i talet på opphaldsdøgn, medan den polikliniske aktiviteten har gått noko ned. Aktiviteten 2. tertial målt mot første tertial er stor sett lågare innanfor alle felt. Dette skuldast først og fremst at i andre tertial har det vore lågare aktivitet grunna ferieavvikling.

3 Aktivitet Psykisk helsevern -Nordmøre og Romsdal Aktivitet psykisk helsevern Samme år Forrige Denne Endring siste Endring siste i prosent Voksne: Antall utskrivninger - døgn - sykehus Tertial ,0 % 1 Voksne: Antall utskrivninger - døgn - DPS Tertial ,2 % 2 Voksne: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter - sykehus Tertial ,0 % 10 Voksne: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter - DPS Tertial ,6 % 11 Voksne: Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner (sum takster eksklusiv P15 og P16) Tertial ,1 % 12 Frekvens Referanse Voksne: Antall innleggelser til døgnbehandling ved psykiatriske sykehusavdelinger (fra bosted) Tertial ,1 % 14a Voksne: Antall innleggelser med tvang til døgnbehandling ved psykiatriske sykehusavdelinger (fra bosted, 3.2 eller 3.3) Tertial ,1 % 16a Voksne: Antall innleggelser til døgnbehandling ved DPS (fra bosted) Tertial ,0 % 14b Voksne: Antall innleggelser med tvang til døgnbehandling ved DPS (fra bosted, 3.2 eller 3.3) Tertial ,0 % 16b BUP: Antall utskrivninger (døgnpasient, eventuelt dagpasient) Tertial ,1 % 21 BUP: Antall oppholdsdøgn for døgnpasienter Tertial ,6 % 25 BUP: Antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner (sum takster eksklusiv P25 og P26) Tertial ,1 % 26 Talet på utskrivingar og opphaldsdøgn innanfor psykisk helsevern for vaksne samanlikna med same i 2010 viser ein nedgang på 15 opphald og ei auke på 59 liggedøgn. Aktiviteten i poliklinikkane viser ein nedgang på 373 konsultasjonar samanlikna med same tertial i Innanfor psykisk helsevern for barn og unge er talet på utskrivingar likt med same tertial 2010, men talet på opphaldsdøgn er redusert med 238 døgn. Den polikliniske aktiviteten har auka med 508 konsultasjonar.. Aktiviteten 2 tertial målt mot første tertial er stor sett lågare innanfor alle felt. Dette skuldast først og fremst at i andre tertial har vore lågare aktivitet grunna ferieavvikling. 2. Helsefag - Sunnmøre 2.1. Ventetider Samla for Helse Sunnmøre ligg ventetida no på 95 dagar samla for alle pasientgrupper for ordinært avvikla og ventande pasientar. Dette er ei auke på fire dagar sidan juli og ei auke på 18 dagar sidan mars. For somatiske ventande pasientar er ventetida på 97 dagar som er ein auke på 5 dagar samanlikna med juli. Fagområdet VOP har ein reduksjon i ventetid på 4 dagar frå 57 til 53 dagar. Fagområdet BUP har ein auke i ventetid på 7 dagar frå 79 til 86 dagar. Fagområdet RUS har ein nedgong i ventetid på 18 dagar frå 47 til 29 dagar

4 (det er ikkje levert tal frå juni mnd. Desse er i tabellen stipulert lik mai mnd)

5 2.2 Fristbrot Når det gjelder fristbrot hadde Ålesund og Volda ei særs god utvikling frå til og med juni. Etter avslutta ferieavvikling såg vi ei kraftig stigning i talet på fristbrot. Auken i fristbrot hadde si høgste notering på 446 fristbrot i uke 33. Vi har no ei synkande kurve med 345 fristbrot i uke Pasientar som har venta over eit år Talet på pasientar med rett til helsehjelp som har venta over eit år ligg framleis om lag på same nivå som tidlegare. Pasientane fordeler seg med 9 pasientar som ventar på behandling ved Ålesund Sjukehus og 1 pasient som ventar ved Volda Sjukehus. Dette er ein nedgang på ein pasient frå sist månad. Frekvens Forrige Teller Nevner Denne Endring fra Ventetider Mål Gj.nittlig ventetid for ventende pasienter innen somatikk Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen somatikk Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen PHV for BUP Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen PHV for BUP Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen PHV for VOP Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen PHV for VOP Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for ventende pasienter Mnd 0 % 6,50 % ,86 % 1,36 % Antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet over 1 år Mnd

6 2.4 Epikriser Vi ser ei svært positiv utvikling i arbeidet med å få ut epikrise innan 7 dagar etter utskriving. Etter ein heller svak utvikling rett før sommaren er vi no på plass med ei samla epikrisetid på 80% for Ålesund og Volda sjukehus. Det er særlig medisinsk avdeling i Volda som tidlegare har hatt store utfordringar knytta til epikrisetid som no har oppnådd gode resultat. 2.5 Korridorpasientar Vi har hatt ein jamn nedgong i talet på korridorpasientar gjennom heile fyrste halvdel av Dette var venta om ein samanliknar med tidlegare år. Det som no er gledeleg er at vi ikkje fekk den forventa auken frå juli til august som vi har sett tidlegare. For august mnd vart det registrert i alt 40 behandlingsdøgn ved sjukehusa i Ålesund og Volda kor pasientane måtte ligge i korridor. 28% (11) av desse pasientane ligg i korridoren ved medisinsk avdeling i Volda

7 2.6 Strykningar Talet på strykningar av operasjonspasientar gjekk opp ved Volda sjukehus frå særs lave 2,2% i juli til 6,32 i august. For Ålesund sjukehus auka strykprosenten frå 7,83 i juli til 10,36 i august. Ved sentraloperasjon i Ålesund auka strykprosenten med 3,89% til 10,10% i august. Ei viktig årsak til auken i strykprosent skuldast mangel på operasjonssjukepleiarar og dermed også operasjonsteam i n. Ved ØNH såg vi ein reduksjon på 6,15% frå juli til ein strykprosent på 12,90% i august. Ein bør merke seg at det er svært små tall ein reknar på ved ØNH. For august vart det berre stroke totalt 4 pasientar og dette utgjer 12,9% av i alt 31 opererte pasientar. Hadde ein redusert talet på strokne pasientar med to her hadde strykprosenten vorte halvert til 6,45%. Frekvens Forrige Teller Nevner Denne Endring fra Kvalitetsindikatorer Mål Andel epikriser sendt ut innen en uke Mnd 100 % 69,0 % ,52 % 10,5 % Andel korridorpasienter Mnd 0 % 0,49 % ,35 % -0,14 % Strykning Volda Mnd 6 % 2,20 % ,32 % 4,12 % Strykning Setralopr Ålesund Mnd 6 % 6,21 % ,10 % 3,89 % Strykning ØNH Ålesund Mnd 6 % 19,05 % ,90 % -6,15 %

8 3. Helsefag Nordmøre og Romsdal 3.1 Ventetider Fre- Forrige Teller Nevner Denne Endring kvens fra Ventetider Mål Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter innen somatikk Median ventetid for avviklede pasienter innen somatikk Gj.nittlig ventetid for ventende pasienter innen somatikk Median ventetid for ventende pasienter innen somatikk Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter innen PHV for BUP Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Median ventetid for avviklede pasienter innen PHV for BUP Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen PHV for BUP Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen PHV for BUP Mnd Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter innen PHV for VOP Mnd Median ventetid for avviklede pasienter innen PHV for VOP Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen PHV for VOP Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen PHV for VOP Mnd Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd Median ventetid for avviklede pasienter innen TSB Mnd Gj.snittlig ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd Median ventetid for ventende pasienter innen TSB Mnd Gj.snittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten ved utgangen av for avviklede pasienter Mnd Ned mot 65 løpedage r Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter Mnd 0 % 9 % 13 % 4 % Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for ventende pasienter Antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har ventet over 1 år Mnd Mnd 0 % 6 % 10 7 % 14 1 % 4

9 Ventetider alle pasienter Jan Feb r Mar s Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus HNR Viser ventetid i dagar for alle pasientar, med og utan rett til helsehjelp. Unntatt: Ventelister utsett etter pasientens ønske Ventelister utsett av medisinske årsaker Ventelister med ventetid <= 1 dag (øyeblikkeleg hjelp) 3.2 Fristbrot Fristbrudd Jan Febr Mar s Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Tidligere HNR Viser tall ventande pasientar med brot på behandlingsfrist.

10 3.3 Epikrisetid - korridorpasientar Kvalitetsindikatorar Nordmøre og Romsdal Fre- Forrige Teller Nevner Denne Endring kvens fra Kvalitetsindikatorer Mål Andel epikriser sendt ut innen en uke Mnd 100 % 74 % % -4 % Andel korridorpasienter Mnd 0 % 2,06 % ,93 % -1,13 % 4. Økonomi 4.1. Resultat August månad viser eit positivt korrigert resultat på ca 0,5 mill. kroner målt mot budsjett. Resultatet er då korrigert for ekstra ramme til pensjonskostnader, ekstra pensjonskostnader og utgiftsføring av kostnadene knytt til Nye Molde sjukehus. Korrigert resultat ved utgangen av august er 13 mill. kroner. 11,4 mill. kroner av underskotet kan knyttes til ekstra kostnader ved årets lønnsoppgjer. Resultat pr august 2011 Helse Møre og Romsdal Avvik tom Avvik Avvik tom Resultatavvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7 Andre driftskostnader Finansposter Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning Tilleggsramme RNB Kostnadsføring Nye Molde sjukehus Korrigert avvik Sunnmøre Resultat pr august Sunnmøre

11 Resultatavvik Avvik tom Avvik Avvik tom 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning Tilleggsramme RNB Avvik korrigert for ny aktuarberegning Rekneskapen til Sunnmøre viser eit positivt korrigert resultat i august på 2 mill. kroner. Hittil i år er korrigert avvik på -5,8 mill. kroner. 3,9 mill. kroner kan knyttes til høgre lønsoppgjer enn budsjettert. Inntekter I august månad har føretaket fått auka inntekter i samband med revidert nasjonalbudsjett for å dekkje auka pensjonskostnader i Løyvinga er fordelt ut til helseføretaka etter prosentvis basisramme. Delar av løyvinga er halde tilbake i det regionale føretaket. Dette gjer at det ikkje er samsvar mellom tildelt løyving og ekstra kostnader til pensjon. Sunnmøre har fått ei ramme som er 8,1 mill. kroner lågare enn auken i pensjonskostnader i Dette er løyst gjennom å redusere resultatkravet tilsvarande. Nytt resultatkrav for Sunnmøre etter dette et overskot på 11,9 mill. kroner for Totalt er Sunnmøre tildelt 34,4 mill. kroner i auka løyving. 22,9 mill. kroner er ført som inntekt i august (8/12). Vi vil frå neste månad samanlikne resultatet i høve til nytt resultatkrav. Dei pasientrelaterte inntektene viser ei meirinntekt i høve til budsjett på 2,5 mill. kroner i august. Dette kan først og fremst knyttast til gjestepasientar og utlendingar. Det er også meirinntekter innanfor andre salsinntekter. Hittil i år er dei pasientrelaterte inntektene ca 10 mill kroner høgre enn budsjettert. Auka DRG-inntekter utgjer av dette 9 mill. kroner. Totalt er meirinntektene i august 26,2 mill. kroner og hittil i år 34,2 mill. kroner. Varekostnader Varekostnadene viser i august ei innsparing i høve til budsjett på 1,2 mill kroner. Innsparinga kan først og fremst knyttast til innleie av helsepersonell frå firma, tilsvarande 2,2 mill. kroner. Ein ser også noko høgare kostnader til medikament og gjestepasientutgifter enn budsjettert i august. Hittil i år er det totalt eit meirforbruk på 10,2 mill. kroner. Dette skuldast først og fremst høgre utgifter til medikament, gjestepasientar og forbruksvarer. Lønskostnader Lønskostnadene viser eit meirforbruk på 6,7 mill. kroner i august og 45,8 mill. kroner hittil i år. Meirkostnader til lønnsoppgjeret utgjer i august 1,3 mill. kroner (hittil i år 3,9 mill. kroner), mens 3,6 mill. kroner (hittil i år 28,4 mill. kroner) er knytt til høgre pensjonskostnader. Det er dermed eit reelt meirforbruk knytt til lønsområdet på ca 1,8 mill. kroner ( hittil i år 13,5 mill. kroner). Meirforbruket er knytt til overtid og vikarar. Høgt forbruk i august må sjåast i samanheng med innsparing knytt til innleige frå firma.

12 Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser ei innsparing på 0,9 mill. kroner i august. Hittil i år er det eit positivt avvik på 11,2 mill. kroner. Innsparinga er mellom anna knytt til kostnader til lokale og innkjøp og leige av utstyr. Vidare er det innsparing knytt til samlekontoen andre kostnader. Finansposter Det er eit meirforbruk på finanskostnadene i august på 0,2 mill. kroner og 0,7 mill. kroner hittil i år. Avviket skuldast høgre kassakreditt enn budsjettert. Nordmøre og Romsdal Resultat pr august Nordmøre og Romsdal Avvik tom Avvik Avvik tom Resultatavvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7 Andre driftskostnader Finansposter Årsresultat jf budsjett: Avvik knyttet til ny aktuarberegning Tilleggsramme RNB Kostnadsføring Nye Molde sjukehus Avvik korrigert for ny aktuarberegning Rekneskapen til Nordmøre og Romsdal viser eit negativt korrigert resultat i august på 1,5 mill. kroner. Hittil i år er korrigert avvik på -7,2 mill. kroner. 7,5 mill. kroner kan knyttes til høgre lønsoppgjer enn budsjettert. I august utgjorde dette 3,6 mill. kroner. I august er kostnadene som tidligare har vore aktivert i balansen knytt til Nye Molde sjukehus blitt kostnadsført med 48,8 mill. kroner. Inntekter Nordmøre og Romsdal har fått ei auka ramme til pensjonskostnader på 29,1 mill. kroner. Dette er 0,8 mill. kroner lågare enn auke i pensjonskostnader i Dette er løyst gjennom å redusere resultatkravet tilsvarande. Nytt resultatkrav for Nordmøre og Romsdal er sett til -0,8 mill. kroner for ,4 mill. kroner av tilleggsløyvinga er ført som inntekt i august (8/12). Dei pasientrelaterte inntektene var 0,8 mill. kroner høgare enn budsjettert i august. Det negative avviket i dei pasientrelaterte inntektene er etter dette 2,3 mill. kroner hittil i år. Dei andre inntektspostane er samla sett om lag i balanse i august. Hittil i år viser rekneskapen ei meirinntekt på 22,8 mill. kroner. Varekostnader Varekostnadene viser i august ein meirkostnad i høve til budsjett på 0,4 mill kroner. I august er det ein meirkostnad knytt til innleige av helsepersonell frå firma tilsvarande 1,1 mill. kroner. Det er og belasta ekstra kostnader på 0,5 mill. kroner frå St. Olav i samband med eit tilbod innanfor psykisk helsevern barn og unge. Det er samtidig innsparing på ambulansebåtane og medikament. Hittil i år er det totalt eit meirforbruk på 1,5 mill. kroner. Avviket er i realiteten høgre då bufferen på 10 mill. kroner er budsjettert under varekostnader. Pr august betrar bufferen resultatet med 6,6 mill. kroner.

13 Løn Lønskostnadene viser eit meirforbruk på 7,5 mill. kroner i august og 33,1 mill. kroner hittil i år. Meirkostnader til lønsoppgjeret utgjer i august 3,6 mill. kroner (hittil i år 7,5 mill. kroner), medan 2,5 mill. kroner (hittil i år 19,9 mill. kroner) er knytt til høgre pensjonskostnader. Det er dermed eit reelt meirforbruk knytt til lønnsområdet på ca 1,4 mill. kroner i august (hittil i år 5,7 mill. kroner). Meirforbruket er også i Normøre og Romsdal knytt til overtid og vikarar. Lønsoppgjeret er no utbetalt for alle grupper. Dei reelle kostnadene viser seg å bli 2 mill. kroner høgare enn tidligare antatt. Meirkostnaden knytt til lønnsoppgjøret utgjer 10,6 mill. kroner over budsjett for Andre driftskostnader Samla sett viser forbruket under 6- og 7-postane ei innsparing i august på 2,2 mill. kroner. Innsparinga er knytt til pasienttransport og utgifter til energi. I rekneskapen kjem det fram eit negativt resultat i august på 45,5 mill. kroner. Grunnen til dette er at Nye Molde Sjukehus er kostnadsført med planleggingskostnadene tidlegare aktivert i balansen. Hittil år er avviket 45,9 mill. kroner. Finansposter Finanspostane viser ei innsparing på 0,1 mill. kroner i Hittil i år er innsparingane på 1,3 mill. kroner i høve til budsjett. Innsparinga fordeler seg likt mellom renter på innskot sparte kassakredittrenter Prognose Vi har valt å framleis oppretthalde prognosen som syner eit negativt avvik på 17,5 mill. kroner frå førre månad. Heile underskotet er knytt til lønsoppgjeret. Avdelingane hadde frist til 1. september for å kome med tiltak for å dekkje inn ekstra kostnader i samband med lønnsoppgjeret. Vi er i ferd med å innarbeide tiltaka, men dei er foreløpig ikkje konkrete nok til at vi kan endre prognosen månaden. Prognose Helse Møre og Romsdal 2011 Prognose - endring fra budsjett Endring tom Endring tom 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7 Andre driftskostnader Finansposter Årsprognose jf budsjett: Knyttet til ny aktuarberegning Endret overskuddskrav Kostnadsføring Nye Molde sjukehus Korrigert for ny aktuarberegning Prognosen er sidan sist månad endra i høve til auka inntekter i samband med revidert nasjonalbudsjett for å dekkje auka pensjonskostnader i Kostnadene i samband med planlegging av Nye Molde sjukehus er også tatt inn i rekneskapen for august og vil såleis påverke prognosen for året. Under ser ein prognosen for dei gamle føretaka.

14 Prognose Sunnmøre 2011 Prognose - Endring tom Endring tom endring fra budsjett 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Årsprognose jf budsjett: Knyttet til ny aktuarberegning Endret overskuddskrav Korrigert endret overskuddskrav Prognose Nordmøre og Romsdal 2011 Prognose - endring fra budsjett Endring tom Endring tom 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7 Andre driftskostnader Finansposter 0 0 Årsprognose jf budsjett: Knyttet til ny aktuarberegning Endret overskuddskrav 800 Kostnadsføring Nye Molde sjukehus Korrigert for ny aktuarberegning Likviditet Ved utgangen av n er driftskreditten på Sunnmøre belasta med -286,3 mill. kr. Etter endring i løyving i samband med ekstra pensjonskostnader har vi fått ei øvre ramme for driftskreditten på 340 mill. kroner. Det er budsjettert med ein driftskreditt på 187,3 mill kroner ved utgangen av året. Men prognosen syner ein driftskreditt på 288,6 mill. kroner, altså 101,3 mill kr meir enn budsjettert. Avviket både i n og i prognosen skuldast at helseføretaket i 2010 fekk nedjustert basisramme pga endringar i pensjonskostnadene med ca 115 mill kroner. Trekket i basisramma vart gjort i aprilutbetalinga frå HMN. Dette trekket vart ikkje budsjettert i likviditetsbudsjettet og innverkar dermed negativt også i årsprognosen for Ved utgangen av 2010 var kassakreditten Nordmøre og Romsdal 44,7 mill kroner. Pr. 31. august 2011 var den 62,0 mill kroner. Reguleringspremien i KLP vil bli betalt med 85 mill kroner i oktober. Dette er om lag som rekna med. Kassakredittgrensa er satt til 170 mill. kroner etter endring i løyving i samband med ekstra pensjonskostnader. Prognosen for 2011 er sett til 122 mill. kroner 4.4. Raskare tilbake På Sunnmøre er i alt gjort 255 henvisingar frå eigne ventelister i n. Talet på unike individ (poliklinikk) er 18 for august. Dette er innanfor

15 hovudkategoriane "rehabilitering i sjukehus" og "anna - smerte". Akkumulert er talet på henvisingar 1964, medan talet på unike individ er 144. Det er inntekstført 0,6 mill kr i n. Akkumulert er det inntektsført 4,5 mill kr. Budsjettet for raskare tilbake blei for 2011 lagt 0,8 mill kroner høgre for Normøre og Romsdal enn kva den endelege ramma blei. Aktiviteten er tilpassa endringa og resultatet ligg no 0,6 mill kroner bak budsjett per august. Aktiviteten i august har vore i samsvar med budsjett. 5. HR Ålesund / Volda 5.1. Bemanning/innleie Ålesund / Volda Samme Denne Endring Budsjett Avvik ift samme budsjett år Bemanning år Brutto månedstotalt Psykisk helse Fravær Netto månedsverk utbetalt Det er framleis eit mindre avvik mellom drift og bemanningsbudsjett i august. Det vert sett fokus på dei einingane som har avvik. Nordmøre og Romsdal Samme Denne Endring Budsjett Avvik ift samme budsjett år Bemanning år Brutto månedsverk utbetalt Totalt Psykisk helse Fravær Netto månedsverk utbetalt Tala viser lavare brutto månadsverk enn budsjettert. Det vert sett fokus på dei einingane som har avvik Sjukefråver Ålesund / Volda Samme Denne Endring Mål Avvik samme ift mål år Sykefravær snitt (%) år Egenmelding 0,80 % 1,00 % 0,20 % 1,50 % -0,50 % Sykemelding 5,90 % 5,20 % -0,30 % 5,50 % -0,30 % Samlet for foretaket: 6,70 % 6,20 % -0,50 % 7,00 % -0,80 % Sjukefråveret for august viser særs positive tal. Trenden er at fråver vert redusert i sommarmånadane. Dei einingane som framleis har eit høgt fråver er

16 sengeposten i barne- og ungdomsavdelinga og ortopedisk sengepost i Ålesund. Avdelingane skal melde tilbake oppfølging av handlingsplan for reduksjon av sjukefråver (vedteken av arbeidsmiljøutvalet). Fokus på lovendringar og implementering av desse frå 01. juli 2011, tidlegare og tettare oppfølging av sjukmeldte. Nordmøre og Romsdal Samme Denne Endring Mål Avvik samme ift mål år Sykefravær snitt (%) år Egenmelding 0,90 % 0,80 % 0,10 % 1,20 % 0,40 % Sykemelding 8,40 % 6,80 % 1,60 % 6,80 % 0,00 % Samlet for foretaket: 9,30 % 7,70 % 1,70 % 8,00 % 0,10 % Sjukefråveret for august på 7,7 prosent er særs positivt. Det vert fokus på lovendringar og implementering av desse endringane frå 01. juli 2011, tidlegare og tettare oppfølging av sjukmeldte Deltid Ålesund / Volda Samme Denne Endring Mål samme (Snitt %) år år Avvik i forhold til mål Bemanning Totalt antall ansatte Antall ansatte i deltid Antall ansatte stillpst % andel deltid 33,70 % 33,00 % -0,70 % 28,30 % -4,70 % Det er gjennomføre kartlegging av ufrivilleg deltid i juni Eit partssamansett utval har kome med tilrådingar til tiltak for å redusere deltid. Alle tilsette som har meldt interesse for auka stillingsstorleik vert fulgt opp frå avdelingsleiinga. Frå oktober 2011 vert rapportering av deltid endra. Nordmøre og Romsdal Samme Denne Endring Mål samme (Snitt %) år år Avvik i forhold til mål Bemanning Totalt antall ansatte Antall ansatte i deltid Antall ansatte stillpst % andel deltid 28,30 % 28,60 % 0,30 % 23,80 % -4,80 % Det er gjennomført kartlegging av ufrivilleg deltid våren Alle som har svart at dei ynskjer auka stillingsstorleik får oppfølging og samtale med næraste leiar. 6. Generell vurdering Per august har Helse Møre og Romsdal eit korrigert resultat på -13,1 mill. kroner. 11,4 mill. kroner av underskotet kan knyttast til ekstra kostnader ved

17 lønsoppgjeret. Føretaket har ikkje kome heilt i mål med tiltak for å dekkje inn underskotet i samband med lønsoppgjeret, men arbeider med å konkretisere tiltaka for å få dette på plass. Det ei utfordring at alle dei store klinikkane slit med underskot pr august. Spesielt er utfordringane store innanfor kirurgiområdet. Dei fire kirurgiske klinikkane har eit samla underskot pr august på 33,3 mill. kroner, der kirurgien på Nordmøre og Romsdal står for 21,8 mill. kroner. Tilsvarande innsparingar og økonomisk buffer på fellesavdelingar er med på å redusere det totale underskotet.

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.08.13 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 801-46

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Statusrapport. Mars 2016

Statusrapport. Mars 2016 Statusrapport Mars 2016 Innleiing Helse Møre og Romsdal har oppnådd gode resultat og ser ei god utvikling både når det gjeld aktivitet, reduksjon av ventelistar og reduserte fristbrot. Tal for gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Statusrapport. juli 2017

Statusrapport. juli 2017 Statusrapport juli 2017 1. Innleiing Juni og juli har vært to svært utfordrande månader økonomisk sett med eit resultatavvik målt mot nytt resultatkrav på -15,9 mill. kroner i juni og -19,8 mill. kroner

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: august 2013 AKTIVITET Psykisk helsevern Denne periode Faktisk Plan vs plan I fjor vs. I fjor Faktisk Plan Hittil i år vs. I fjor Plan Vaksenpsykiatri (VOP/RUS)

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: januar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 847 838

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mars 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 877 837

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: mai 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802 779 24

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2013/162-1990/2013 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 02.05.2013 Rapportering til HOD pr. mars 2013 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse Vest

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: februar 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 755 772-17

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: november 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 854

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: september 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 803

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: oktober 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 728 833-105

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik med fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per september 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: april 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 861 773

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode Avvik Avvik frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Akkumulert for året syner tal DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: November 2017 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk DRG-poeng Samla etter elleve månader syner tal DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Desember 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 816

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I august vart det behandla 4,4 prosent fleire

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2016 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan Pasientopphald og DRG-poeng I mai vart det behandla 0,9 prosent fleire pasientar enn planen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 09.06.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per mai 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 034/2016 Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.07.2014 Emne: Rapportering pr. mai 2014 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK: 021/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per januar 2015 ARKIVSAK: 2014/148/ STYRESAK:

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 20.08.2015 Emne: Rapportering pr. juli 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer