ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring"

Transkript

1 ForsikringsNytt nr Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS

2 Leder ForsikringsNytt nr Foto: Jonny Syversen Salgssjef Alexander Vistnes I dette nummeret presenterer vi Innherred Renovasjon. Bedriften jobber aktivt med å forebygge slitasje og yrkesskade hos sine renovatører. Bedriften har investert i renovasjonbiler med lav av- og påstiging, noe de ansatte setter stor pris på. Les mer på side 4 og 5 om dette og andre tiltak bedriften har innført for å redusere sykefraværet. KLP yter lån til bedrifter og næringsvirksomhet. Noe for din virksomhet? Prøv lånekalkulatoren under fanen Offentlig/Bedrift på Store deler av landet har hatt en snørik vinter. Når en sped vår nå byr på varmere dager og fortsatt kalde netter, kan veier og fortau fort bli farlig glatte. På side 3 kan du lese mer om hvem som juridisk sett har ansvaret når noen sklir på glattisen. Med ønsker om en god påskeferie og en fin vår, Innhold: 03 HVEM TAR ANSVARET PÅ GLATTISEN? 04 TUNGE INVESTERINGER LETTER JOBBEN - Innherred Renovasjon IKS bedrer arbeidsmiljøet 06 INNHERRED RENOVASJON IKS - Engasjerer seg også lokalt 07 SPØR KLP! - Behandling av personskadesaker 08 LÅNEMULIGHETER HOS KLP KLP yter lån til bedrifter Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS Kontakt oss! Har du forsikringsrelaterte spørsmål eller spørsmål om skadeforebygging du ønsker besvart i ForsikringsNytt? Kontakt oss på For spørsmål om borettslaget/ sameiets konkrete forsikringer, kontakt oss på e-post: eller tlf.: Vi vil ellers gjerne bli kontaktet dersom du kan tipse oss om forsikringsrelaterte saker du er interessert i å lese om. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger på hva du synes om nyhetsbladet vårt. Skriv til 2

3 Hvem tar ansvaret på glattisen? Tekst: Ingun Medhus Foto: Scanpix På glattisen kan det fort gå galt. Brodder, sand og salt er gode føre var-tiltak, men blir det likevel knall og fall, kan det være greit at den økonomiske risikoen er flyttet over på et fellesskap forsikringsselskapet. Med utgangspunkt i saker som har vært til behandling i norske domstoler, skal vi se litt nærmere på når ansvar kan bli aktuelt i slike saker. 8. mars 1942, ca. kl. 14, i en by på Sørlandet, skulle fru Salvesen besøke sin mann som lå på sykehus. Ved sykehusinngangen gled hun på isen, brakk foten, og ble innlagt hun også. Fru Salvesen pådro seg en varig skade, og gikk til sak mot kommunen med krav om erstatning. Retten kom til at det denne marsdagen hadde vært svært glatt ved inngangen til sykehuset. Og da ble spørsmålet om dette kunne tilregnes sykehuset som uaktsomt. Retten gjorde en konkret vurdering av forholdene i saken, og la vekt på at det skrånende betongdekket i inngangspartiet var et klart faremoment, at det etter strøing om morgenen hadde kommet nysnø oppå isen, og at det var visittid og stor trafikk da ulykken skjedde. Selv om retten understreket at det ikke kunne forlanges at veien til enhver tid skulle være i en slik tilstand at ulykker ikke kunne skje, og at de trafikkerende selv måtte vise aktsomhet, kom man til at sykehuset/kommunen måtte være erstatningsansvarlig. Sykehuset burde under de foreliggende omstendigheter ha vist større aktpågivenhet. Noen år senere kom en ny fallskade opp til rettslig behandling. Denne gang for Høyesterett. Her gled og falt frøken Danielsen om morgenen 27.januar 1950 på et fortau på Majorstuen i Oslo. Frøken Danielsen slo hodet og klarte ikke å gjenoppta arbeidet som kontordame. Hun gikk til sak mot kommunen og gårdeieren. På ulykkesstedet var det et ujevnt snø- og islag, og natten før hadde det kommet litt nysnø. I dommen heter det: Det var her, som på andre steder i byen denne morgenen, et vanskelig føre. Frøken Danielsen var selv oppmerksom på det, og hun foretrakk denne morgen å benytte trikken istedenfor å spasere til kontoret. Det er derfor ikke usannsynlig at fallet kan skyldes enten et hendelig uhell eller mangel på aktpågivenhet fra frøken Danielsen. Kommunen hadde strødd de siste dagene, men hadde regler om at det ikke skulle strøs i snevær. I dommen heter det om dette: Det kan ikke forlanges at det blir strødd så å si hver time på dagen eller at fortauet blir renset uavlatelig. Det er ingen grunn til her å anta at det ikke både av kommunen og gårdeieren er handlet med den raskhet som man med rimelighet kan forlange. Både kommune og gårdeier ble frifunnet. De hensyn som er vektlagt i disse gamle dommene er fulgt opp i nyere rettspraksis. Hvilke læresetninger kan vi så trekke ut av dommene? Den som går ut på vinterføre må være innstilt på at det kan være glatt, og selv vise nødvendig forsiktighet. Det må altså foreligge særlige forhold som gjør at det var erstatningsbetingende uaktsomt av den ansvarlige ikke å sikre ferdselen/strø. Når det er veldig glatt eller vanskelige føreforhold, skjerpes kravene til den som skal sørge for sikker ferdsel. Det samme gjelder når det må påregnes at eldre eller særlig sårbare mennesker ferdes på det aktuelle stedet. Underlagets beskaffenhet kan være et særlig forhold som peker i retning erstatningsansvar, f.eks. hellende fortau, brostein og polerte fliser. Ved forandringer i føreforholdene må den som skal sikre ferdselen ha hatt rimelig mulighet til å komme og strø. Gode, dokumenterte rutiner hos kommunen/gårdeier med flere kan være et viktig moment i denne vurderingen, og kan bidra til at man unngår å komme i ansvar. For dagene som kommer 3

4 Tunge investeringer letter jobben Tekst: Knut Erlend Jegersen Foto: Knut Erlend Jegersen Innherred Renovasjon IKS tar seg råd til skadeforebygging. Investeringen på 3,6 millioner kroner til to nye renovasjonsbiler skal ikke bare øke effektiviteten, den skal også redusere slitasjeskader og sykefravær. Nybilene kostet til sammen 3,6 mill kr. Vel anvendte penger, mener ledelsen i Innherred Renovasjon. Bak rattet sitter renovator Bjørn Selnes. - Vi ønsker å tilby våre ansatte en best mulig arbeidsplass. Noen av de som jobber i bil har slitt med ryggproblemer. Det oppstår slitasje når man hopper inn og ut av en bil. Og det er en viss mengde søppel som skal tømmes på en viss tid i all slags vær og vind. Vi måtte finne løsninger, forteller økonomisjef Stig Arild Myhre. Sykefraværet i 2008 var på 8,55% som er noe under målsettinga på 9,3 %. Fraværsprosenten hadde da sunket fra 13,3% i I år har selskapet som målsetting at sykefraværet skal ligge på eller under gjennomsnittet for kommunal forvaltning på 7%. Miljøhensyn på flere måter De to renovasjonsbilene ble levert i november i fjor, etter en leveringstid på ett år. Ett av målene er å tilrettelegge arbeidsplassene gjennom bruk av renovasjonsbiler med lavere førerhytter. Investeringen pr. bil er på 1,8 millioner kroner. - Dette var innenfor budsjettrammen. Disse bilene erstatter farkoster som var åtte år gamle. Det er større kapasitet på bilene. Man slipper dermed å tømme så ofte, og det øker effektiviteten. Vi ønsket også så nye biler som mulig for å ha lavest mulig utslipp, understreker Myhre. Bedriften er ansvarlig for innhenting og håndtering av husholdningsavfall i ti kommuner i Nord-Trøndelag. Datterselskapet Retura IR AS håndterer næringavfall mens Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med gjenbruk og salg av varer som leveres på gjenbrukstorget. Utviklingssjef Bjørn Heggelund forteller at bedriften også kjører slam. - Hopping ut og inn av bil er en mye større belastning på kroppen over tid enn vi tenker over, trykket på ryggsøyle og hofter er betydelig. Dette bekrefter også bedriftshelsetjenesten, så da vi skulle bytte biler var det naturlig å ta hensyn til dette. Heggelund forteller at nesten ingen blir pensjonister som renovatører. Lastebil eller lav innstiging Bedriften motiverte renovatørene til å ha tro på en løsning med biler med lav innstiging, siden de i utgangspunktet ønsket en skikkelig lastebil. - Vi satte ned et utvalg blant renovatørene. Det rådet en viss skepsis. Nå har bilene vært i drift i kun to måneder, men sjåførene skryter av dem. Dette er en investering som skal hjelpe på sikt. Miljø koster, fastslår Heggelund. - Det finnes betydelig billigere løsninger, men vi lagde innkjøpskonkurransen slik at nedbygd førernivå var et vurderingskriterium. På grunn av lang leveringstid fikk vi kun et par anbud å velge mellom, men det vi endte opp med, stemmer med det vi så for oss. Positive ringvirkninger I januar 2009 vedtok Innherred Renovasjon en rekke mål for IA-arbeid i konsernet. Målene skal oppnås gjennom ulike tiltak som lavere hytte på renovasjonsbilene, utvikle slambilene for å lette den fysiske belastningen, utbedre kontorlokalene, frukt på arbeidsplassene og ernæringsinformasjon på allmøtene. Det inn-vilges økonomisk bidrag opp til 1500 kroner som stimuleringstiltak for ansvar for egen helse, alle former for dokumenterte fritidsaktiviteter støttes opp om. Aktivitetstilbudet IR-Trim skal revitaliseres. Innherred Renovasjon søker å være tidlig på banen ved vurdering av alternativt arbeid for å rekruttere personer med redusert funksjonsevne. Flytting av arbeid til andre oppgaver må være godt gjennomtenkt og skal skje i nært samarbeid med de berørte. 4

5 Den gjennomsnittlige avgangsalderen skal også økes. -Vi følger med på utviklingen, sier Stig Arild Myhre. Det stilles krav fra eiere, ansatte, kunder, leverandører, miljøet og samfunnet som helhet. De økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av virksomheten tas hensyn til, forsikrer Myhre. Det nasjonale målet for gjenvinning er 80% i Tallet for området Innherred Renovasjon betjener er 68. Innbyggerne leverte 92 kg organisk avfall, 78 kg restavfall og 74 kg papir/plast hver i Renovatøren Lasse Garberg har fått en arbeidshverdag med mindre belastning etter at bilene med senket inn- og utstigning og lavere førerhytter ble satt i drift. Innherred Renovasjon IKS: Selskapet ble opprettet i Eid av kommunene Inderøy, Mosvik, Leksvik, Frosta, Verdal, Stjørdal, Malvik, Meråker, Selbu og Levanger i Nord-Trøndelag. Totalt ca. 50 ansatte. Renovasjonstjenesten dekker et område på 6721 km2 og innbyggere. Samtlige kommuner har betjent gjenbrukstorg. For dagene som kommer Fornøyde renovatører Renovatørene Lasse Garberg og Bjørn Selnes skryter av de nye bilene. - Arbeidshverdagen er mye enklere. Det blir mange turer inn og ut av bilen i løpet av en dag. Jeg ble nesten svimmel av å stige om bord i den forrige bilen, nå er det som om gå om bord i en buss. Dette er et klart steg framover, forteller Garberg som sliter med ryggproblemer. Den lave inn-/utstigingen reduserer kne- og ryggslitasjen. - Bilen har også større kapasitet, noe som halverer antallet tømminger per dag. Bjørn Selnes har vært i renovatøryrket siden man lempet søppelsekker om bord på en lastebilplatting. Dette blir hans femte bil i løpet av de 40 årene han har vært renovatør. -På den ene ruta tømmer vi 800 dunker på en dag. Jeg ble ryggoperert i Inn og utstigingen er utvilsomt mindre belastende med denne bilen, bekrefter han. -Jeg var litt skeptisk, men all tvil er nå feid til side, smiler Selnes. Hovedkontor på Ørin i Verdal. Deponi og komposteringsanlegg i Verdal, komposteringsplass for slam og struktur samt sorteringsanlegg i Levanger. Konsernet er delt opp i Innherred Renovasjon IKS, Retura IR AS og Bruktbo Renovasjonsservice AS. Har eierinteresser og er aktiv i flere andre selskaper i bransjen som Weee Recyling AS, Retura AS, Trøndelag Gjenvinning AS, Rekom AS, Ella Miljøbil AS og Ecopro AS. Konsernet omsatte i 2007 for 113 milll kr. 5

6 Satte brannstiftere i arbeid Sikkerhetsforskrifter Tekst: Knut Erlend Jegersen Foto: Knut Erlend Jegersen Slik så det ut på branntomta i Levanger. To ungdommer som ble tatt for å tenne på en avfallsdunk i Levanger sentrum, ble tilbudt arbeid av Innherred Renovasjon IKS. Ungdommene hadde satt fyr på en avfallsdunk full av plastposer. De to tilstøtende igloene av glassfiber brant også ned. Politiet foreslo megling med guttenes foreldre tilstede. Innherred Renovasjon ville gjerne bidra til å sette ungdommene til fornuftige sysler. -Politiets forslag mente vi var en god ide, forteller utviklingssjef Bjørn Heggelund. Guttene framsto som angrende syndere, innstilt på å gjøre opp for seg. De hadde heller ikke penger til å betale for skadene. -Kunne de jobbe for pengene? Vi antydet at hvis de gjorde en skikkelig jobb, kunne vi tilby sommerjobb som ekstra gulrot. Guttene møtte på arbeid i høstferien. -De ryddet, sorterte avfall og klippet plen. Det gjorde de så bra at vi til sommeren vurderer dem som kandidater til sommerjobb, forteller Heggelund. Forskutterte gang- og sykkelvei Innherred Renovasjon sitt deponi for retur- og matavfall ligger kloss inntil den trafikkerte mellomriksveien fra Verdal til Sverige. Bedriften har bidratt til forskuttering av gangog sykkelsti. Sammen med andre lokale næringslivsaktører sørget Innherred Renovasjon IKS for å forskuttere midler til en to kilometer lang gangog sykkelvei. Det var i lengre tid ytret ønske fra beboerne i området om å etablere en gang- og sykkelsti. - Sammen med andre næringslivsaktører som bruker veien vis à vis, bestemte vi oss for å bidra med forskuttering, forteller økonomisjef Stig Arild Myhre. Den sto klar til trafikk høsten Mye tungtransport ferdes langs veien, ikke få av disse i tjeneste for Innherred Renovasjon. -Vi ønsket å bidra. Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar. Vi føler dette bidrar positivt til miljøet for de som bor der og benytter veien. Vi er jo en miljøbedrift, smiler Myhre. I denne spalten setter vi fokus på noen av sikkerhetsforskriftene i våre vilkår. Sikkerhetsforskrifter er samtidig gode retningslinjer for å unngå skader. Rømningsvei og nødutgang Byggverk skal utformes slik at mennesker som oppholder seg i bygget under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted, uten at de påføres alvorlige helseskader. Det er eier av ethvert brannobjekt som skal sørge for at bygget er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Det innebærer blant annet å sjekke at brannvarslingsanlegg og slokkeutstyr fungerer, og at rømningsveier er ryddig og forskriftsmessig merket. De ansatte må kjenne sine oppgaver dersom det skulle bli behov for å evakuere bygningen. De skal vite hvordan en finner og bruker nødvendig utstyr, og hvordan man evakuerer bygningen. I forbindelse med kundebesøk og befaringer ser vi at noen bedrifter slurver med lovpålagte brannsikringstiltak. Rot og fysiske hinder i rømningsveier, samt mangelfull skilting er blant alvorlige feil og mangler. Dette er faktorer som lett kan skille mellom liv eller død dersom det skulle oppstå brann i et bygg. Det er viktig å ha godt merkede rømningsveier, men dette hjelper lite om nødutgangen er blokkert av kasserte kontormøbler eller brukes som lagerplass for kontorekvisita. Nødutgangene /-dørene skal slå utover, og da er det viktig at heller ikke utsiden av bygget er blokkert av paller, containere eller gamle dekk. 6

7 Spør KLP! Yrkesskade I KLP Skadeforsikring AS sitter det kunderådgivere og fagpersoner innenfor skadeforebygging og skadeoppgjør. Skriv til og spør oss om problemstillinger du møter på eller er opptatt av. Ingun Medhus, avdelingsleder oppgjør personskade - Jeg fikk en ryggskade på jobben i 2005, og meldte den inn som yrkesskade da plagene fortsatt var der året etter. Jeg fikk utbetalt en rund sum i 2007, men jeg har fortsatt ikke fått noen endelig avklaring fra forsikringsselskapet om jeg får utbetalt erstatning for skaden. Hvorfor tar det så lang tid? Det begynner å bli lenge siden 2005, og jeg skjønner at du etter hvert blir lei av å vente. Jeg har ikke opplysninger til å kunne sjekke din sak, så jeg skal mer generelt forklare hvorfor saker som gjelder personskade tar lang tid fra melding til forsikringsselskapet til avslutning med endelig erstatningsoppgjør. Når vi mottar melding om yrkesskade, vurderer vi om lovens vilkår er oppfylt, det vil si om skaden skyldes en arbeidsulykke under utførelse av arbeid. Dette gjør vi ganske umiddelbart, og vi sender også den skadelidte et orienteringsbrev om videre gang i saken. Dersom vi ikke har mottatt fullmakt til å innhente nødvendig dokumentasjon i saken, ber vi samtidig om dette. For å få oversikt over skadens omfang innhenter vi deretter legejournaler, trygdedokumenter, ligningsopplysninger, journaler fra fysioterapeut og andre som har deltatt i behandlingen. Det går som regel noen måneder til innhenting av disse opplysningene, og det går også noe tid før saksbehandler får gått gjennom det hele og gjort en vurdering. Saksbehandler trekker ofte inn selskapets rådgivende lege ved vurderingen av medisinske opplysninger. Etter dette følger saken gjerne ett av tre spor videre: 1. Innhentet informasjon gir grunnlag for å fastslå skadeomfang og inntektsmessige konsekvenser. Vi beregner erstatning og sender tilbud, og utbetaler når dette aksepteres. 2. Vi trenger mer informasjon om helseplagene, og gjerne en vurdering fra en uavhengig spesialist. For ryggskader er det typisk en spesialist i fysikalsk medisin. Det er ikke uvanlig at spesialister har ett års ventetid på slike oppdrag. Vi utbetaler erstatning for lidt inntektstap i tiden som har gått, eventuelt a-konto-beløp for å avhjelpe skadelidtes økonomiske problemer i ventetiden. 3. Mottatt informasjon indikerer at skadelidtes plager ikke skyldes skaden, det er med andre ord ikke årsakssammenheng mellom skade og uførhet. Hvis vi er i tvil, sendes skadelidte til spesialist for nærmere utredning av årsaksspørsmålet, se pkt. 2, i motsatt fall blir det avslag fra selskapets side. Gjennomgangen viser hva tiden går med til i denne type saker. Vi prøver alltid å informere dere som melder skade til oss underveis i saken. Men jeg ser at den som er berørt av et system som er ukjent, og som i tillegg sliter med helsa, sjelden vil føle at man har fått all nødvendig informasjon. Jeg håper imidlertid at du nå etterhvert får en avklaring i din sak, og at ryggen er til å leve med. Våre rutiner for skadebehandling finner du under Meld skade på Med vennlig hilsen Ingun Medhus For dagene som kommer 7

8 Økt servicegrad på personskadesaker KLP yter lån til bedrifter Visste du at KLP yter lån til virksomheter med en kommunal eller fylkeskommunal tilknytning? Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH, vedtok høsten 2008 en såkalt bransjenorm med krav til forsikringsselskapenes saksbehandlingsrutiner i personskadesaker. Rutinene er tilgjengelige for alle på selskapenes websider. - I KLP Skadeforsikring har vi valgt å utvide bransjenormens krav til også å gjelde behandlingen av tingskader, forteller avdelingsleder Ingun Medhus i avdeling person og ansvar. På klp.no kan du nå lese mer om hvilke krav du som kunde kan stille til oss ved behandlingen av din sak. Her finner du ut hva som gjelder ved valg av ekstern spesialist, behandling av personopplysninger, innsyn i egen sak, saksbehandlingstider, bruk av advokat og mer. Jeg vil i denne sammenheng knytte noen kommentarer til ett av punktene i vår serviceerklæring, nemlig bruken av medisinsk spesialist i personskadesaker, fortsetter Medhus. - Forsikringsselskapene får ofte kritikk i pressen for å bruke selskapsvennlige spesialister. Som mange andre nyhetssaker er nok bildet mer nyansert enn overskriftene viser, men dette er en viktig problemstilling fordi det nettopp er spesialistutredningen som er det viktigste premisset ved vurderingen av omfanget av en skade, og dermed utmålingen av en erstatning. Siden 1949 har vi lånt ut penger til alt fra bygging av barnehager til rehabilitering av kirker, og fra bygging av kunstgressbaner til innkjøp av pc-er til skoler. Vi yter lån til investeringer i kraftsektoren, og flere veistrekninger i Norge er bygget med finansiering fra KLP. For selskaper legger vi stor vekt på virksomhetens soliditet og lånebetjeningsevne. Primært ber vi om kommunal eller fylkeskommunal garanti, men kan vurdere pant i fast eiendom innenfor 60 prosent av takst, eller dersom virksomheten har inngått langsiktige kontrakter med stat eller kommune. - Følgende faktorer er viktige for oss ved valg av spesialist, forklarer Medhus: Spesialisten skal ha integritet og være objektiv og faglig dyktig, og skadelidte bør være enig i valg av spesialist. Vi mener at vi ikke tjener på å tvinge gjennom en spesialist som skadelidte ikke ønsker. Dette kan føre til økt konfliktnivå, ofte flere medisinske erklæringer, forlenget saksbehandlingstid og større belastninger på skadelidte. - Målet for oss er å komme frem til et riktig erstatningsoppgjør i saken. Det gjelder også når spesialisten kommer til at skadelidtes helse faktisk er verre som følge av skaden enn det vi først trodde. I de tilfellene legger dette grunnlaget for riktig erstatningsnivå, avslutter Medhus. På side 7 i denne utgaven kan du lese mer om selve saksgangen for person- og yrkesskade. Aktuelt for din bedrift? Søknadsskjema og oversikt over hvilke opplysninger KLP trenger for å behandle din bedrifts lånesøknad finner du på våre bedriftssider: Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Layout: Øyvind Blindheim Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post:

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider

Adm.dir. Driftssjef Økonomisjef Informasjonsmedarbeider Møteprotokoll Utvalg: Styret i Innherred Renovasjon konsern Møtested: Ørin Dato: 27.10.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Per Kosberg Mette Rostad Unni Moslet Inger J. Smågaard Ole

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Til deg som er blitt skadet i trafikken Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen 2 1 19.06.13 Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR) og

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

Til deg som er blitt skadet

Til deg som er blitt skadet Til deg som er blitt skadet ulykkesforsikring Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400 eller besøk oss på www.if.no Du har kanskje mange spørsmål etter ulykken. Det kan være vanskelig å vite hvem du

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10.

Innherred Renovasjon. Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon. Levanger kommunestyre 16.10. Innherred Renovasjon Tema: Aktuelt info fra IR. Felles renovasjonsgebyr Hytte- og fritidsrenovasjon Levanger kommunestyre 16.10.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser i konsernet Organisasjonsendringer Juli 2012: flyttet behandlingsavdeling

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør

Orientering fra Innherred Renovasjon. Geir Tore Leira, administrerende direktør Orientering fra Innherred Renovasjon Geir Tore Leira, administrerende direktør Om Innherred Renovasjon Nord-Trøndelag Inderøy Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Meråker Levanger Verdal Sør-Trøndelag Malvik

Detaljer

Aldri fred å få? Hva skjer med oppgjør etter personskader i trafikken?

Aldri fred å få? Hva skjer med oppgjør etter personskader i trafikken? Aldri fred å få? Hva skjer med oppgjør etter personskader i trafikken? Advokat Christian Lundin Oslo, 23. september 2009 Partenes roller / posisjoner Skadelidte Snudd livet opp ned ved ulykken. Økonomisk

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Forsikringsdagene Hamar 2015 Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Tema Storskader så langt i år Problemstillinger knyttet til kommuners ansvar ved arealplanlegging og byggetillatelser Nytt innen

Detaljer

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter De lokale aktørene Utfordringer og muligheter Avfallsdagene Torsdag 8. mars 2012 Kari Merete Moen Volle Daglig leder J O Moen Miljø AS Jeg vil si litt om : Hvem er J O Moen? Hva kjennetegner de lokale

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Forsikringsselskapenes behov for helseopplysninger og hensynet til individet. Marit Krohg, Leder Fag-Medisin If skadeforsikring

Forsikringsselskapenes behov for helseopplysninger og hensynet til individet. Marit Krohg, Leder Fag-Medisin If skadeforsikring Forsikringsselskapenes behov for helseopplysninger og hensynet til individet Marit Krohg, Leder Fag-Medisin If skadeforsikring Aktuelt tema: Sjekker helsa di med lupe... For feit for forsikring... Hemmelig

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid

Rask separering av stallstrø og gjødsel. spar penger spar strø spar tid Rask separering av stallstrø og gjødsel spar penger spar strø spar tid Effektiviser dine daglige stallrutiner Spar penger jobb raskere med Stall Shifter Spar 30-50% strø Få lavere driftskostnader Jobb

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den Din FORSIKRING i NMF og If Du har markedets beste forsikringsordning! Når du deltar i korpsaktiviteter har du som NMF-medlem markedets beste forsikringsordning.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 11.11.2008 Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Vår ref.: 2008/6333 Arkivnr: 471 Innherred Renovasjon IKS Russerveien 10 7650 Verdal

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.06.2008 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Rullestol i Tvedestrand

Rullestol i Tvedestrand Rullestol i Tvedestrand I forrige uke var vi ute i Tvedestrand sentrum for å teste ut hvordan det er å være rullestolbruker. Dette var et ledd i undervisningen vår på Vg1 Helse og sosial fag ved Tvedestrand

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 10.02.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 10.02.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 10.02.16 Agenda Om Innherred Renovasjon Hytterenovasjon i Levanger Tjenestebeskrivelsen Irs ansvar Abonnentens ansvar Plassering av returpunkter Hvem er Innherred

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

www.klco.no Språk og juss enkel språkdrakt eller et presist juridisk innhold? Forsikringsforeningen 15.09.15 Advokat Terje Marthinsen

www.klco.no Språk og juss enkel språkdrakt eller et presist juridisk innhold? Forsikringsforeningen 15.09.15 Advokat Terje Marthinsen Totalleverandør av juridiske tjenester innen forsikring og erstatning www.klco.no Språk og juss enkel språkdrakt eller et presist juridisk innhold? Forsikringsforeningen 15.09.15 Advokat Terje Marthinsen

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Håndtering av yrkeskadesaker Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret 8.-9. Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Innhald Definisjon på yrkesskade/yrkessjukdom Kvifor konstatere yrkesskade /yrkessjukdom?

Detaljer

Trondheim kommune bryter ikke loven

Trondheim kommune bryter ikke loven Vår ref.: Dato: 11/291-9- 07.01.2013 Trondheim kommune bryter ikke loven Ombudet vurderte nærmere Trondheim kommune sin praksis og tiltak for vintervedlikehold av de kommunale veiene etter snøfall, og

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyrsalen, Verdal Rådhus Dato: 19.09.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften

Epost: Tidsrom for denne kontrollen : Tilstede fra bedriften Inspeksjon ved Spillhaug avfallsdeponi, Aurskog Høland kommune. RAPPORT Nr. 59/2005 utkast FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Arbeidstidsordninger (Monstervakter)

Arbeidstidsordninger (Monstervakter) (Monstervakter) Arbeidsmiljøloven -1-1 Lovens formål Lovens formål er : a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til

RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13. Sirkus. Det lønner seg å klemme til RETURA TRV AVFALLSLØSNINGER TIL NÆRINGSLIVET NR 01-13 Brød & Sirkus Det lønner seg å klemme til Sirkus Shopping Miljø på plakaten Det er tidlig morgen og det er like før Trondheims nyeste kjøpesenter,

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22.

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. juli 2011 I tillegg til yrkesskadedekning kan ansatte og etterlatte etter bombeangrepet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer