Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 049/13 Boligfornyingsprogrammet 050/13 Hjemsengveien 15 Ny Heis - Endring av bevilgning 051/13 Budsjett, økonomi- og handlingsplan Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder

2

3 Side 1 av3

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30005 Arkiv: FE-600 Saksbehandler: Ole Karsten Onarheim, Telefon: Eiendomsforvaltning Boligfornyingsprogrammet Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Saken tas til etterretning med de strategier som er angitt under konklusjon i saksfremstillingen. Rådmannen bes arbeide videre med de tiltak som er spesifisert.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Kopi av oversikt over objekt boliger. 2. Utdrag av SSBs publikasjoner Henvisninger: 1. Se boligsosial handlingsplan for vedtatt i KS-sak nr 076/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan for vedtatt i KS-sak nr 35/ Kostratallsrapportering Oversikter over hva kommunen bruker på drift, vedlikehold og administrasjon av boligene. Kortversjon Boligfornyingsprogrammet omfatter opprusting og fornyelse av boligmassen. Saken behandler også konkrete utfordringer med bruken av den kommunale boligmassen. Til sammen teller den pt 367 boenheter. Saken bygger på føringer i boligsosial handlingsplan vedtatt i Innledning Leietakerne i kommunens boliger er en sammensatt gruppe. Det kreves mye samordning og arbeid innenfor mange fagfelt for å oppnå en god boligforvaltning og utnytte tilgjengelige ressurser optimalt. Kommunestyret vedtok i K-sak 076/12 boligsosial handlingsplan Denne handlingsplanen gir føringer for arbeidet med revisjon av boligfornyingsprogrammet. Planen omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg bolig eller beholde en tilfredsstillende bolig. Kommunen har også en rusmiddelpolitisk handlingsplan. I denne planen beskrives blant annet forslag til tiltak, samarbeidspartnere og oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. En vellykket gjennomføring og oppfølging av tiltakene beskrevet i denne planen, vil på sikt gi reduksjon på tilgang på søkere til kommunale boliger. Boligfornyingsprogrammet skal sammenfatte kommunens politikk på forvaltning og fornyelse av kommunens boliger. Dette omfatter både boliger for ulike typer vanskeligstilte, flyktninger og for eldre. Faktagrunnlag Definisjoner av ulike begreper rundt boligforvaltning er hentet fra Statistisk sentralbyrås publikasjoner og angitt i vedlegg til saken. Kommunale boligtyper Boligbehovet er sammensatt for de ulike brukergrupper. Nøtterøy kommune har i sine planer delt opp behovet i ulike kategorier. Følgende boligtyper er opplistet i gjeldende boligsosial handlingsplan for Nøtterøy: Boliger med livsløpsstandard for trygdede og eldre. Boliger for trygdede og eldre uten livsløpsstandard. Boliger innenfor psykiatri. Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Boliger for rusavhengige. Boliger for utviklingshemmede. Boliger for flyktninger (UDI avtale).

6 Boliger for flyktningbarn. Boliger for mennesker med demens. Midlertidig bosted. Lovverk og retningslinjer Av veiledninger på Husbankens nettsider følger det at ingen etter norsk rett har varig rett til bolig. Men kommunen har plikt til å medvirke til å skaffe midlertidig botilbud til de som har behov for det. Aktuelt lovverk er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-7 og lov om sosiale tjenester i NAV 15. Nøtterøy Kommune har utarbeidet retningslinjer og rutinebeskrivelser for rett til tildeling av kommunens boliger. Det foreligger pr dags dato ingen retningslinjer eller veiledninger på hvilken standard boliger i kommunens eie bør ha. Standarden vil naturlig henge sammen med leienivåets størrelse. Jo høyere leie jo større økonomisk mulighet for vedlikehold og oppgradering. Boligmassen For å dekke de løpende boligbehov, er det registrert følgende boligmasse i Nøtterøy kommune: 353 leiligheter. 11 eneboliger. 6 boligcontainere. 1 bolig tilhørende Borgheim Sentrumsbygg som leies av kommunen. Boligmassen utgjør til sammen ca kvm BTA. Med en nøktern gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kr ,- gir det en total verdi på minimum 600 millioner kroner. Kvaliteten på boligmassen er svært variabel. Markedsverdien vil derfor variere også sett hen til svært ulik beliggenhet på boligmassen. I denne sammenheng må det bemerkes at det største antall boliger er ulike typer aldersboliger. Disse ligger sentralt plassert og vil kunne gi høy markedsverdi dersom salg vurderes som relevant. Basert på NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall (annuitet) for normalt verdibevarende vedlikehold på 170 kr pr m2. Det gir for Nøtterøys vedkommende et årlig estimert behov: x 170 = 5,1 mill kr for boligmassen alene. Snittbudsjett de siste 3 år er ca 1,5 mill kr pr år. Løpende regnskaper viser at det er forbrukt mer enn budsjettert, da snitt forbruk pr år utgjør ca 2,2 mill. I tillegg er det bevilget til en hel rekke investeringstiltak som tar opp i seg tidligere års etterslep, konsekvenser av hærverk, branner og ombygninger som følge av endret bruk. Årlige husleieinntekter utgjør ca 22 mill kr. Leien oppjusteres årlig iht KPI-indeksen jf husleiekontraktene og husleieloven 4-2. Husleiene ble i 2010 vurdert opp mot markedspriser, såkalt gjengs leie. Regulering av husleie til gjengs leie kan gjøres hvert tredje år, jf husleieloven 4-3. Vurderinger Kommunen har flere utfordringer med den kommunale boligmassen. Noen sentrale utfordringer kan skisseres slik: løpende vedlikehold av bygningsmassen hærverk, branner og sikkerhetsforhold fordeling og bruk av bygningsmassen tilpasset brukernes behov naboulemper støy, søppel, trafikk, nattebråk med mer

7 Kommunen økonomiske situasjon gjør det utfordrende å prioritere økte budsjettmidler til drift- og vedlikehold av bygningsmassen. Det arbeides derfor med strategier for å få mest mulig ut av hver bevilget vedlikeholdskrone. Rådmannen foreslår i saken noen endringer for å oppnå bedre vedlikehold. Deler av kommunens boligmasse har beboere med lav boevne. Det har de senere år vært flere tilfeller av hærverk på kommunale boliger samt branner med store konsekvenser. Det arbeides med å redusere faren for hærverk og branner samt redusere ulemper som påføres naboer. Ved tildeling av boliger til eldre (omsorgsboliger), fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede vil det være et langt boperspektiv. Boliger for øvrige brukergrupper vil være midlertidig botilbud med varierende tidshorisont. Boligbehovet varierer over året. I tillegg til boliger til personer som ikke har bolig omfatter også boligbehovet boliger til personer som har uegnet bolig. Rådmannen har igangsatt et arbeid med gjennomgang av husleiekontrakter og oppsigelse av kontrakter som beboere som ikke lenger har behov for kommunalt botilbud. Dette innebærer også rokkeringer av beboere for å tilpasse botilbudet til behovet. Resultatet av dette arbeidet og i hvor stor grad det vil fristille boliger, er ikke klart på nåværende stadium. Boliger for trygdede og eldre med og uten livsløpsstandard Det kan etter 2020 forventes en sterk økning av eldre. Det vil derfor bli økende behov for boliger som er godt tilpasset eldre mennesker. Mange eldre i dag har god økonomi, har egen bolig for salg og ønsker seg ofte tilleggsytelser i eget bomiljø. Dette kan være tilbud om felles kantine, felles fritidstilbud, tjenester som vask av klær og leilighet, lett tilgang til parkeringsplasser osv. Denne gruppen av eldre utgjør et marked som private bolig- og eiendomsutviklere i stadig større grad tar hånd om. I Nøtterøy kommune er det i forbindelse med kommuneplanrulleringen flere seniorboligprosjekt til vurdering. Kommunen som boligbesitter bør ha fokus på den delen av de eldre som har behov for særskilte tiltak og vesentlig omsorgstilbud som grenser opp mot det som tilbys i sykehjem. Sentralisering av omsorgleiligheter for denne gruppen vil ha samfunnsøkonomiske fordeler. Rådmann har i sak om bruk av Gipø skissert at flere omsorgsleiligheter i eksisterende bygningsmasse på Gipø bør vurderes nærmere. Deler av de arealer som nå skal utvikles og rehabiliteres på Gipø vil kunne betjene de behov som vil melde seg innen kommende 10-års periode. Kommunens boliger for eldre er samlet i noen større komplekser: Ekeberg/ Skogveien, 57 boenheter Hjemsengveien 9,11,13 og 15 ved Gipø, 46 boenheter Klokkerveien/ Doktorgården, 39 boenheter Fasanveien 11,13 og boenheter Boligene på Ekeberg/Skogveien ligger i et attraktivt strøk på Teie. Det kan forventes noe utskifting av beboere her i de kommende år. Det bør vurderes om eierskap, forvaltning og drift av dette boligkomplekset skal endres. Det er kan være aktuelt å vurdere salg eller omdanning til borettslag eller sameie. Dersom det vurderes å etablere et sameie vil nåværende beboere ha lovfestet rett til å kjøpe. Ved etablering av et borettslag på denne del av boligmassen vil det etableres boretter som kan reguleres i vedtektene for borettslaget. Omsorgsboligene i Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15 er i god stand og bør beholdes av kommunen som omsorgsleiligheter. Plasseringen nær inntil Gipø gjør at driften av boligene og yting av omsorgstjenester til beboerne vil kunne være økonomisk gunstig.

8 Boligene i Klokkerveien er samlet rundt den eldre bygningen Doktorgården. Bygningsmasse har et omfattende rehabiliteringsbehov. Det kan også vurderes om levetiden for noe av denne bygningsmassen er utgått. Også for denne bygningsmasse kan det vurderes salg og omdanning til borettslag eller sameie. I Fasanveien 11, 13 og 15 eier kommunen til sammen 22 leiligheter som kan vurderes på samme måte som de adresser som er nevnt i avsnittet over. Endring av eierskap og driftsform for kommunens eldreboliger vil reise mange følelser og har mange praktiske og juridiske sider. På den annen side vil salg gi kommunen betydelige inntekter som kan brukes på å løse de utfordringene man står ovenfor i de kommende 10-år. På bakgrunn av ovenstående foreslår rådmannen at det i løpet av 2014 fremmes egen sak om eierskap og driftsform av boligene på Ekeberg/Skogveien, Klokkerveien/Doktorgården og Fasanveien. I saken må inngå vurderinger av alle sakens juridiske og økonomiske sider. Dagens leietakere må høres. Boliger for utviklingshemmede inkludert bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede mv. Denne gruppen må ha fysiske tilrettelegginger for å fungere i bosituasjonen. Behovene for bolig og oppfølging for denne gruppen er spesielle og vil vare livet ut. Boligene i Engveien 8 på Teie er vurdert og rådmannen anbefaler at denne boligen selges. Beboerne må tilbys andre botilbud med moderne standard. Dette arbeidet er igangsatt. Kommunen har planlagt kjøp av Kirkeveien 204. Eiendommen som er tillatt bebygget med 8 boenheter, kan utnyttes til denne brukergruppen. Det har tatt tid å avklare planmessige forhold ved eiendommen og endelig kontrakt er ikke ferdigforhandlet. Det gjenstår avklaring av noe momsproblematikk før avaleutkast kan ferdigforhandles og fremlegges for politisk behandling. Det er foreløpig anslått en total kostnad på kjøp/ bygging på ca 24 millioner kr. Veståsveien beholdes og utvides med minst 1 leilighet og priortieres mht løpende vedlikehold. Boliger for rusavhengige. Det er registrert et økende boligbehov for personer som har en rusavhengighet/psykisk lidelse. Kommunen har erfaring med at denne type beboere til tider begår hærverk og i mange tilfeller bryter vanlige ordensregler. Erfaringstall fra analyser av bruk av vedlikeholdsmidlene fra andre sammenlignbare kommuner viser at ca 30% av driftsbudsjettet går til å motvirke eller reparere hærverk. Dette omfatter skadeverk på bygningen, men også utgifter til låsesmed, glassmester, tagging, rep av heis, fjerning av søppel med mer. En konsekvens av dette er at bygningsmassen må tilpasses til krevende brukere. Slike boliger bør bygges i mur eller andre solide materialer. Boliger for personer med rusproblemer bør ikke lokaliseres for nært sentrum eller i boligområder med barn. For eksempel vurderes denne typen boliger plassert i Engveien som en dårlig løsning. Prosjektet på Lysheim er av mange fagpersoner betegnet som meget vellykket. Rådmannen anbefaler derfor å videreføre dette ved å bygge boliger i Oserødveien 49 etter samme prinsipp. Det er her planlagt 6 boliger for 5 boenheter og en tilsynsleilighet. Prosjektet er under planlegging.

9 Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det foreslått å endre arealformål for kommunens eiendommer Kirkeveien 266 og 270 fra LNF til offentlig og privat tjenesteyting. En slik endring vil kunne åpne for bedre utnytting av disse eiendommene til boliger med spesielt tilsyn og oppfølging. Disse eiendommenes lokalisering gjør at de kan være velegnet for denne brukergruppen. Nøtterøy kommune eier også Solåsveien 1 og 3 i på Torød. Dagens bruk/ utleie bør vurderes. Det foreslås å fremme egen sak for fremtidig bruk av denne eiendomsmassen. Det kan være mulighet for å endre bruk i denne bygningsmassen og selge - for eksempel til borettslag klausulert for eldre. Boliger innenfor psykiatri og rus/ psykiatri. Nasjonalt er for første gang de psykiske lidelser registrert i større omfang enn de somatiske lidelser. Kommunale boliger til denne brukergruppen forventes derfor å bli en stadig større utfordring i årene som kommer. Det skilles på boliger for personer med psykiske lidelser og for personer med både psykiske lidelser og rusproblemer. Boliger for personer med psykiske lidelser bør primært være sentrumsnært for å stimulere til mestring i dagliglivet. Boliger for personer med både psykiske lidelser og rusproblemer bør ikke plasseres for nært sentrum eller i boligområder med barn. For disse grupper er det ofte oppfølgingsbehov som krever kommunale ressurser og det erfares at det i utagerende faser ødelegges store verdier. Det har tidligere vært vurdert å rive og bygge nytt ved Oserødveien 55 og 57 for dermed å kunne bygge flere boliger for denne gruppen på disse arealer. Det har kommet innspill fra foreldre og naboer på at man ikke ønsker dette i området, og at det bør gjøres noe med den boligmassen som er i bruk der i dag. Det fremheves særskilt at dette er en viktig skolevei for barn. På denne bakgrunn og av faglige grunner foreslås det derfor å selge Oserødveien 55 i boligmarkedet. For Oserødveien 57 rehabiliteres eksisterende bygning til boliger for flyktningfamilier samtidig som det klargjøres tomt for bygging av ytterligere en bolig. Vedtatt prosjekt Oserødveien 49 gjennomføres som vedtatt, men bygges i hærverkssikker utførelse. Planlagt oppstart for dette byggeprosjektet er primo Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og midlertidig bosted. Inntil en permanent bolig er tilgjengelig for de som ikke klarer seg selv, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig husvære. Dette kan være botilbud som hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte og lignende. Gruppen omfattes av bostedsløse personer. Dette kan være personer under kriminalomsorgen som skal løslates, personer i fengsel, personer som utskrives fra ulike typer institusjoner, personer som over tid har bodd hos venner, kjente eller slektninger osv. Fagpersoner og konklusjoner i en hel rekke rapporter presiserer at kommunale utleieboliger ikke bør benyttes som permanent bosted for vanskeligstilte. Kommunene oppfordres til å legge til rette for en boligkarriere hvor målet er å bli mest mulig selvhjulpen i egen bolig. Rådmannen mener det bør vurderes å øke boligtilbud med kortvarig botid. Et slikt botilbud vil da være av kort varighet da tilbudet er ment å løse en akutt situasjon. Boliger for flyktninger (UDI avtale), familier og flyktningbarn (enslige mindreårige). Denne gruppen omfatter både familier, enslige mindreårige, familiegjenforeninger m.v.

10 Integrering av flyktninger som bosettes i kommunen er et viktig satsningsområde. Tildeling av bolig vil være en viktig del av integreringen. Oppfølging og opptrening av boevne er viktige forutsetninger for at dette skal bli vellykket. God utskiftning fra kommunal bolig over i det private marked er et uttalt mål. Behovet for flyktningboliger i årene som kommer vil avhenge av hvor mange flyktninger kommunen mottar årlig. Dette behovet kan løses både ved leie i det private marked og ved kommunale boliger. Enslige mindreårige er en spesiell utfordring. Det legges opp til egne opplegg for denne gruppen. Rådmannen foreslår i budsjett 2014 å avsette 5 millioner for kjøp av boliger, herunder primært flyktningboliger. Rådmannen vil da på delegert fullmakt kunne erverve egnede boliger når de blir lagt ut for salg i markedet. Drift- og vedlikehold av boliger. Kommunen har i dag et etterslep på vedlikehold av boliger. Drift- og vedlikeholdsinnsatsen er i dag heller ikke tilstrekkelig til å unngå fortsatt forfall. Stilt overfor denne situasjon har administrasjonen vurdert ulike tiltak for å forbedre situasjonen. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon er det søkt etter virkemidler som forbedrer vedlikeholdet uten å øke kommunens økonomiske belastning. Kommunen har i dag 1 helt årsverk og 2 halve årsverk til drift- og vedlikehold av boliger. Disse skal sørge for løpende drift og vedlikehold av bygninger og tekniske systemer, reparere etter hærverk og foreta nødvendig oppussing av leiligheter som fraflyttes før ny beboer flytter inn. Det er viktig at ødeleggelser repareres fortløpende for å unngå ytterligere forfall og ødeleggelser. Dagens bemanning er for lav for å kunne utføre disse oppgavene på alle kommunens boliger og eiendomsforvaltningen må derfor kjøpe inn tjenester til mange av oppgavene. Det foreslås i budsjett 2014 å styrke bemanningen ved å ansette to kvalifiserte håndverkere til å følge opp drift og vedlikehold av boliger. Det vurderes at en slik endring vil gi positiv effekt på bygningsvedlikeholdet. Det gir større kontroll på egen bygningsmasse og en høyere prioritet på det forebyggende/preventive vedlikeholdet. Administrasjonen mener med dette tiltaket å kunne bedre avvikshåndteringen ved skader og redusere løpende forfall. Tiltaket bør iverksettes for å kunne nå målet om å få mest mulig ut av hver bevilget vedlikeholdskrone. I dag kjøpes en stor andel av vedlikeholdstjenestene inn eksternt. Flere personer dedikert kun for oppfølging av boliger vil også gjøre eiendomsforvaltningen i stand til bedre å systematisere tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre og prioritere vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene. Økonomiske konsekvenser Under punktet faktagrunnlag ble det henvist til NS 3454 og et behov for verdibevarende vedlikehold på 5,1 mill kr per år (kr 170,- pr kvm). Forbruk i 2013 forventes å bli ca 2,5 mill kroner. For å få mer ut av hver vedlikeholdskrone er det i budsjett 2014 fremmet forslag om 2 stillinger til å følge opp drift og vedlikehold av boligene. Dette foreslås finansiert ved omprioriteringer innenfor teknisk sektor. Oppgradering og fornyelse av boliger dekkes over en rammebevilgning til boligfornyingsprogrammet. I vedtatt økonomiplan for er det oppført årlige bevilgninger på 20 millioner kroner. I forslag til budsjett/ økonomiplan er det foreslått 25 mill i 2014 og i 2015 og så 20 mill i 2016 og Dette er basert på følgende fordeling:

11 Kirkeveien ,5 0 Oserødveien ,5 0 Kjøp av boliger Diverse rehabilitering Sum Det er lagt inn kjøp av nye boliger i Kirkeveien 204 med utbetaling i 2014 og Det er også lagt inn bygging av 6 boliger i Oserødveien 49 med budsjett 10,5 mill. Kjøp av boliger primært til flyktninger er ført opp med 5 mill kr i Behovet må vurderes på nytt i forkant av budsjettbehandling for Den generelle posten for opprusting og rehabilitering av boliger vil kun være på 5 mill kr i 2014 og i 2015 for så å økes til 20 millioner i 2016 og Begrunnelse for reduksjon av denne generelle posten i 2014 og 2015 er at det overføres relativt mye midler fra 2013 som er bundet til diverse prosjekter. Det kan være aktuelt å selge eiendommer. Mulighetene for dette vil bli vurdert gjennom pågående prosjekt for omrokering og oppsigelse av beboere. Dette fremmes som særsaker. Konklusjon Det er et overordnet mål å utnytte og vedlikeholde kommunens boligmasse optimalt. Gjeldende kommuneplan har følgende formulering: Bygningsmassen skal søkes vedlikeholdt slik at kapitalverdien ikke forringes. Samtidig er det viktig at boligmassen benyttes mest mulig optimalt i forhold til brukernes behov. Rådmannen har igangsatt et omfattende arbeid med å gjennomgå og forbedre boligforvaltningen. I denne saken angir rådmannen strategi for videre arbeid og skisserer en rekke tiltak som vil forbedre boligforvaltningen. Strategi for forvaltning og fornyelse av kommunale boliger Rådmannen anbefaler at det arbeides videre etter følgende hovedstrategier: 1. Utnyttelse av boligmassen gjennomgås og optimaliseres. Det innebærer at beboere som ikke lenger har behov for kommunalt botilbud får oppsigelse og det foretas en rokering av beboere slik at boligene blir mer egnet i forhold til behov. 2. Vedlikehold av boliger forbedres ved å øke den daglige bemanningen. 3. Boliger som ikke er egnet til formålet, og som det ikke er bruk for til andre grupper, selges. Ved salg av enheter vurderes særskilt eiendommenes attraktivitet i forhold til salg i et åpent marked. 4. Det etableres nye boenheter for vanskeligstilte med lav boevne i områder som ligger utenfor sentrum/ boligområder, men fortrinnsvis nær kollektivruter. 5. Det etableres nye boenheter for fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede. 6. Det etableres nye boenheter for flyktninger. 7. Finansiering av nye boliger løses ved lån og tilskudd fra Husbanken, samt ved salg av eksisterende boligeiendommer. 8. Driften av boligene og boligforvaltningen løses innefor budsjett/økonomiplan. Som en oppfølging av ovennevnte hovedstrategier arbeides det videre etter følgende detaljerte strategier og tiltak:

12 a) Ansette 2 driftsoperatører for daglig oppfølging av drift- og vedlikehold av boligmassen. Tiltaket inngår i budsjett b) Gjennomføre en behovsanalyse for behovet for fremtidige boliger for bevegelseshemmede og psykisk utviklingshemmede. Brukere og deres foreldre/pårørende høres i prosessen. c) Etablere en prosjektgruppe som utreder: Organisering, arbeidsform og administrative rutiner. Utarbeidelse og oppfølging av husleiekontrakter. Oppfølging av husleierestanser. Tildeling av boliger. Boveiledning og oppfølging av enkeltbrukere. Behovsanalyser. Optimalisere bruken av boligmassen ved oppsigelser og rokeringer. Standard på boliger til ulike brukergrupper. Prosjektgruppen er allerede under arbeid. d) Bygge 6 boliger i Oserødveien 49 i hærverkssikre materialer for vanskeligstilte med lav boevne. Planlegging av tiltaket er igangsatt. Midler til bygging er foreslått i budsjett/ økonomiplan for 2014 og e) Kjøp av 8 10 boliger i Kirkeveien 204 som tilrettelegges innenfor gruppene utviklingshemmede/fysisk funksjonshemmede. Avtale om kjøp fremlegges i egen sak. Midler til kjøp er foreslått i budsjett/ økonomiplan for 2014 og f) Rehabilitere Oserødveien 57 og omgjøre denne til boenheter for flyktningfamilier. Egen sak fremmes. g) Oserødveien 55 selges i det frie marked som tomter for privat boligbygging. Eiendommen er ferdig regulert til boligformål, men må fradeles. Areal ca 3,5 da. Det vurderes om eiendommen selges med bestående bygningsmasse. Salg kan gjennomføres når alternativt botilbud finnes for dagens beboere. Egen sak fremmes. h) Selge Engveien 6 og 8 i det frie marked som tomter for privat boligbygging. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Salg kan gjennomføres når alternativt botilbud finnes for dagens beboere. Egen sak fremmes. i) Benytte Hjemsengveien 17 til boliger. Bygget inneholder i dag 16 boenheter som tildeles etter nærmere vurdering. j) Vurdere fremtidig eierskap og driftsform av boligene på Ekeberg/Skogveien, Fasanveien og i Klokkeveien/Doktorgården. Egen sak fremmes i k) Vurdere videreutvikling av Kirkeveien 266 og 270 til boliger for vanskeligstilte. Forslag om endring av arealformål i kommuneplanen er under behandling. Egen sak fremmes når arealformål er avklart. l) Vurdere etablering av eget bokompleks for kortvarige botilbud. Egen sak fremmes. m) Vurdere utvidelse av HC-boligene i Veståsveien med en leilighet. Fremmes som egen sak. n) Vurdere bruken av boligene i Lysakerveien 1, 3 og 5. Sak fremmes i løpet av o) Vurdere bruken av boligene i Solåsveien1 og 3 på Torød. Det fremmes egen sak. p) Kjøpe flere boliger til flyktningefamilier. Det er foreslått 5 millioner i budsjett 2014 til å dekke dette formålet slik at rådmannen kan handle når egnede boliger legges ut for salg. Behovet vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2015.

13 Boliger og leiligheter Eiendomsforvaltningen Objekt Adresse Leiligheter Eneboliger BTA 1010 Semsveien 92, Bjønnestoppen Bergan Brattåsveien Fasanveien 11,13, Furumoveien 10 C -OBOS Kirkeveien Kirkeveien Kirkeveien 266 Småhus Kirkeveien Kirkeveien 423 a,b,c,d,e,f, og 425 (6+1) Kjærnåsvn.RMU - 15E 15F 15H 15G 15D OBOS 1215 Kjernåsveien 5 B OBOS Konvallvn 2 E - OBOS Kløverveien Lysakerveien Lysakerveien 3 og Midtåsveien Mølleveien Olav Knudsensvei Oserødveien Oserødveien Sundveien 52 A OBOS Petterødveien 10F og 14A OBOS Rektorveien Semsveien 20 A og D Smidsrødveien 104 A og B Smidsrødveien Smidsrødbeien Skallestadveien 1 A og 1 B Solhaugveien Solåsveien 1 og Søndre Tenvikvei Tinghaugveien Tinghaugboligene Tinghaugveien 15 A - 15B (obj. 1605) Torødveien Klokkerveien/Doktorgården Hjemsengveien 9, 11 og Hjemsengveien Hjemsengveien Ekeberg/Skogveien Skallestadveien 10A,12A,16A og 18A OBOS Veståsveien 19, Engveien 6 og Veumåsen 2,4 6A,6B,6C,6D Oserødmyra 3 og Oserødmyra Klokkerveien Dueveien Samlet Tillegg stk. Oserødvn 57 Leie Ramirent Boligcont " Kirkevn 266 Leie Ramirent Boligcont " Kirkevn 266 EF. Boligcont Klokkervn 17 bolig. Eier Borgh.Sentrumsb W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\olona\358189_1_p

14 UTDRAG FRA STATISTISK SENTRALBYRÅS PUBLIKASJONER: Med kommunalt disponert boenhet menes boliger/boenheter kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer. Sykehjemsplasser og lignende der det ikke inngås leiekontrakt, er ikke med her. Bolig og boenhet brukes her synonymt. Med omsorgsbolig menes boliger med Husbankens oppstartingstilskudd (gjeldene fra 1994). Med disposisjonsform menes hvilket eierforhold kommunen har til boligene. Disposisjonsform er delt opp i 3 undergrupper: Kommunalt eid til utleie definert som at kommunen er eier og utleier. Innleid til utleie definert som boenhet der kommunen er fremleier. Her er kommunen selv hovedleier og fremleier til dem som blir tildelt bolig. Privat eiet med kommunal disposisjonsrett definert som boenhet det er knyttet klausul/avtale til om boligen skal disponeres av kommunen, men at eieren skal stå som utleier. Kommunen bestemmer hvem som skal leie boligen. Antall utleide boliger er totalt antall leiekontrakter per i kommunalt disponerte boenheter. Med husstand menes personer som bor sammen og som har felles husholdning. Vedtak/tildeling av kommunal bolig gis som regel til den i husstanden som anses å være hovedsøker, selv om hele husstandens situasjon tas med i tildelingsvurderingen. Med antall vedtak om tildelt bolig menes antall positive vedtak og hvor husstanden har fått tildelt bolig i løpet av året. Eventuelt antall tildelte boliger, dersom det ikke fattes vedtak. Med antall husstander på venteliste menes antall husstander som har fått positivt vedtak om tildeling av bolig, men som ennå venter på ledig bolig ved utgangen av året. (Sitater slutt)

15 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/31383 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Hjemsengveien 15 Ny Heis - Endring av bevilgning Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Ny heis i Hjemsengveien 15 Gipø. Kostnadene 1,26 mill. kr dekkes av Boligfornyingsprogrammet Bevilgningen vedtatt i FBV-sak 046/13 tilbakeføres Rehabiliteringsplan Det søkes lån og tilskudd fra husbanken.

16 Dokumentoversikt: Kortversjon Bevilgningen i FBV-sak 046/13 Hjemsengveien 15 ny heis er tatt fra Rehabiliteringsplan. Etter nye retningslinjer for investering i bygningsmassen fra 2013 skulle midlene vært hentet fra Boligfornyingsprogrammet. Innledning FBV vedtok i møte den sak 046/13 Hjemsengveien 15 Ny heis. Kostnadene ble bevilget fra Rahabiliteringsplan Etter nye retningslinjer for investeringer i bygningsmassen fra 2013 skulle midlene vært hentet fra Boligfornyingsprogrammet. Det er ledige midler i Boligfornyingsprogrammet 2013 på 1,4 mill. kr. Bevilgningen til Hjemsengveien 15 Ny heis er på 1,26 mill. kr og dermed innfor rammen av Boligfornyingsprogrammet. Konklusjon Ny heis i Hjemsengveien 15, Gipø Kostnadene 1,26 mill. kr dekkes av Boligfornyingsprogrammet Bevilgningen i FBV-sak 046/13 tilbakeføres Rehabiliteringsplan 2013 Det søkes lån og tilskudd fra Husbanken..

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30856 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Forslag til økonomiplan og , handlingsplan og årsbudsjett 2014 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 6.1 for: Frie inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Fellestjenester Oppvekst- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: Fellestjenester Kirkelig Fellesråd Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsekktor Teknisk sektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 6.2 og Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2014 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2014 vedtas, jfr. vedlegg. 6. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 5 vedtas 8. Rådmannen gis for 2014 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/03.

18

19 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag.d.pdf 2. Gebyrregulativ 2014.pdf 3. Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.pdf Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 20. november skal formannskapet i sitt møte den 27. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i fastslår at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan for de fire neste budsjettårene. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden på en oversiktelig måte. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig og knyttes opp mot økonomiplan og budsjett. Forslag til handlingsplan skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Rådmannen orienterte om økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett (drift og investeringer) i åpent møte 4. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside 5. november Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring 11. november.

20 Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til budsjettet, og budsjettet er pr. sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsforbedrende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Handlingsplan Driftsendringer for 2014 i henhold til k.sak 80/13 er innarbeidet i budsjettforslaget. Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 5 og 5.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto økning på 2,55 årsverk eksklusiv overføring årsverk fra Tjøme kommune i 2014 tilknyttet sammenslåing av barnevern og helsestasjon. Den 10. november la regjeringen fram sitt forslag til justert statsbudsjett. Dette forslaget innebærer en redusert overføring til kommunene på til sammen 576 mill. kr for For Nøtterøy kommune betyr dette følgende endringer i de frie inntektene: Økning i frie inntekter Økning i frie inntekter som følge av endret deflator fra 3,0 til 3, Likeverdig behandling ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 % Redusert egenandel for personer på dobbeltrom i institusjon Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Sum økninger Reduksjon i frie inntekter Reversering reduksjon/nominell videreføring makspris barnehager Reversering opptrapping mot to barnehageopptak Avvikle kulturskoletimen Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene Midler til kommunalt rusarbeid konverteres til øremerkede midler Sum reduksjoner Netto reduksjon i frie inntekter for Nøtterøy kommune Basert på nytt forslag til statsbudsjett foreslås følgende endringer i opprinnelig budsjettforslag: Økt overføring til private barnehager fra Økt makspris barnehager fra kr til kr fra Utsatt etablering 3 småbarnsavdelinger barnehager Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene fra Sum endringer Manglende inndekning

21 De resterende kr foreslås dekket innenfor helse- og sosialsektoren gjennom reduksjoner i samtlige vikarbudsjett. Kr tilsvarer 2 % av sektorens netto vikarbudsjett. I tillegg er det i statsbudsjettet forslag om ytterligere 10 % reduksjon i refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger. Endringen fra 100 % til 90 % er allerede innarbeidet i budsjettforslaget. En reduksjon fra 90 % til 80 % innebærer 2 mill. kr i redusert inntekt for Nøtterøy kommune. Beløpet er ikke inkludert i budsjettforslaget og foreslås justert i 1. tertial dersom forslaget om ytterligere reduksjon blir vedtatt. KS har varslet at de skal forsøke å forhindre en slik reduksjon i overføringer til kommuner som tar i mot og følger opp enslige mindreårige flyktninger. Dersom justert forslag til statsbudsjett blir vedtatt med andre tallstørrelser og endringer enn det som fremkommer i denne saken, foreslås dette behandlet i 1. tertial Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 godkjennes og legges til grunn for driften i 2014 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.

22 Økonomiplan Handlingsplan Årsbudsjett 2014 Rådmannens forslag

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Forfall meldes til politisk sekretariat 33402010, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Forfall meldes til politisk sekretariat 33402010, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 20.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: kl: 09:00 12.30 Faste medlemmer: KRF: Ragnar Skau-Nilsen, H: Bente Jørgensen,

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93 Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret BOLIGSOSIAL PLAN Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til BOLIGSOSIAL PLAN 17.11.2009 Boligsosial

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 20.11.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer