Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 049/13 Boligfornyingsprogrammet 050/13 Hjemsengveien 15 Ny Heis - Endring av bevilgning 051/13 Budsjett, økonomi- og handlingsplan Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder

2

3 Side 1 av3

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30005 Arkiv: FE-600 Saksbehandler: Ole Karsten Onarheim, Telefon: Eiendomsforvaltning Boligfornyingsprogrammet Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Saken tas til etterretning med de strategier som er angitt under konklusjon i saksfremstillingen. Rådmannen bes arbeide videre med de tiltak som er spesifisert.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Kopi av oversikt over objekt boliger. 2. Utdrag av SSBs publikasjoner Henvisninger: 1. Se boligsosial handlingsplan for vedtatt i KS-sak nr 076/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan for vedtatt i KS-sak nr 35/ Kostratallsrapportering Oversikter over hva kommunen bruker på drift, vedlikehold og administrasjon av boligene. Kortversjon Boligfornyingsprogrammet omfatter opprusting og fornyelse av boligmassen. Saken behandler også konkrete utfordringer med bruken av den kommunale boligmassen. Til sammen teller den pt 367 boenheter. Saken bygger på føringer i boligsosial handlingsplan vedtatt i Innledning Leietakerne i kommunens boliger er en sammensatt gruppe. Det kreves mye samordning og arbeid innenfor mange fagfelt for å oppnå en god boligforvaltning og utnytte tilgjengelige ressurser optimalt. Kommunestyret vedtok i K-sak 076/12 boligsosial handlingsplan Denne handlingsplanen gir føringer for arbeidet med revisjon av boligfornyingsprogrammet. Planen omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg bolig eller beholde en tilfredsstillende bolig. Kommunen har også en rusmiddelpolitisk handlingsplan. I denne planen beskrives blant annet forslag til tiltak, samarbeidspartnere og oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. En vellykket gjennomføring og oppfølging av tiltakene beskrevet i denne planen, vil på sikt gi reduksjon på tilgang på søkere til kommunale boliger. Boligfornyingsprogrammet skal sammenfatte kommunens politikk på forvaltning og fornyelse av kommunens boliger. Dette omfatter både boliger for ulike typer vanskeligstilte, flyktninger og for eldre. Faktagrunnlag Definisjoner av ulike begreper rundt boligforvaltning er hentet fra Statistisk sentralbyrås publikasjoner og angitt i vedlegg til saken. Kommunale boligtyper Boligbehovet er sammensatt for de ulike brukergrupper. Nøtterøy kommune har i sine planer delt opp behovet i ulike kategorier. Følgende boligtyper er opplistet i gjeldende boligsosial handlingsplan for Nøtterøy: Boliger med livsløpsstandard for trygdede og eldre. Boliger for trygdede og eldre uten livsløpsstandard. Boliger innenfor psykiatri. Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Boliger for rusavhengige. Boliger for utviklingshemmede. Boliger for flyktninger (UDI avtale).

6 Boliger for flyktningbarn. Boliger for mennesker med demens. Midlertidig bosted. Lovverk og retningslinjer Av veiledninger på Husbankens nettsider følger det at ingen etter norsk rett har varig rett til bolig. Men kommunen har plikt til å medvirke til å skaffe midlertidig botilbud til de som har behov for det. Aktuelt lovverk er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-7 og lov om sosiale tjenester i NAV 15. Nøtterøy Kommune har utarbeidet retningslinjer og rutinebeskrivelser for rett til tildeling av kommunens boliger. Det foreligger pr dags dato ingen retningslinjer eller veiledninger på hvilken standard boliger i kommunens eie bør ha. Standarden vil naturlig henge sammen med leienivåets størrelse. Jo høyere leie jo større økonomisk mulighet for vedlikehold og oppgradering. Boligmassen For å dekke de løpende boligbehov, er det registrert følgende boligmasse i Nøtterøy kommune: 353 leiligheter. 11 eneboliger. 6 boligcontainere. 1 bolig tilhørende Borgheim Sentrumsbygg som leies av kommunen. Boligmassen utgjør til sammen ca kvm BTA. Med en nøktern gjennomsnittlig kvadratmeterpris på kr ,- gir det en total verdi på minimum 600 millioner kroner. Kvaliteten på boligmassen er svært variabel. Markedsverdien vil derfor variere også sett hen til svært ulik beliggenhet på boligmassen. I denne sammenheng må det bemerkes at det største antall boliger er ulike typer aldersboliger. Disse ligger sentralt plassert og vil kunne gi høy markedsverdi dersom salg vurderes som relevant. Basert på NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk er det estimert et normtall (annuitet) for normalt verdibevarende vedlikehold på 170 kr pr m2. Det gir for Nøtterøys vedkommende et årlig estimert behov: x 170 = 5,1 mill kr for boligmassen alene. Snittbudsjett de siste 3 år er ca 1,5 mill kr pr år. Løpende regnskaper viser at det er forbrukt mer enn budsjettert, da snitt forbruk pr år utgjør ca 2,2 mill. I tillegg er det bevilget til en hel rekke investeringstiltak som tar opp i seg tidligere års etterslep, konsekvenser av hærverk, branner og ombygninger som følge av endret bruk. Årlige husleieinntekter utgjør ca 22 mill kr. Leien oppjusteres årlig iht KPI-indeksen jf husleiekontraktene og husleieloven 4-2. Husleiene ble i 2010 vurdert opp mot markedspriser, såkalt gjengs leie. Regulering av husleie til gjengs leie kan gjøres hvert tredje år, jf husleieloven 4-3. Vurderinger Kommunen har flere utfordringer med den kommunale boligmassen. Noen sentrale utfordringer kan skisseres slik: løpende vedlikehold av bygningsmassen hærverk, branner og sikkerhetsforhold fordeling og bruk av bygningsmassen tilpasset brukernes behov naboulemper støy, søppel, trafikk, nattebråk med mer

7 Kommunen økonomiske situasjon gjør det utfordrende å prioritere økte budsjettmidler til drift- og vedlikehold av bygningsmassen. Det arbeides derfor med strategier for å få mest mulig ut av hver bevilget vedlikeholdskrone. Rådmannen foreslår i saken noen endringer for å oppnå bedre vedlikehold. Deler av kommunens boligmasse har beboere med lav boevne. Det har de senere år vært flere tilfeller av hærverk på kommunale boliger samt branner med store konsekvenser. Det arbeides med å redusere faren for hærverk og branner samt redusere ulemper som påføres naboer. Ved tildeling av boliger til eldre (omsorgsboliger), fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede vil det være et langt boperspektiv. Boliger for øvrige brukergrupper vil være midlertidig botilbud med varierende tidshorisont. Boligbehovet varierer over året. I tillegg til boliger til personer som ikke har bolig omfatter også boligbehovet boliger til personer som har uegnet bolig. Rådmannen har igangsatt et arbeid med gjennomgang av husleiekontrakter og oppsigelse av kontrakter som beboere som ikke lenger har behov for kommunalt botilbud. Dette innebærer også rokkeringer av beboere for å tilpasse botilbudet til behovet. Resultatet av dette arbeidet og i hvor stor grad det vil fristille boliger, er ikke klart på nåværende stadium. Boliger for trygdede og eldre med og uten livsløpsstandard Det kan etter 2020 forventes en sterk økning av eldre. Det vil derfor bli økende behov for boliger som er godt tilpasset eldre mennesker. Mange eldre i dag har god økonomi, har egen bolig for salg og ønsker seg ofte tilleggsytelser i eget bomiljø. Dette kan være tilbud om felles kantine, felles fritidstilbud, tjenester som vask av klær og leilighet, lett tilgang til parkeringsplasser osv. Denne gruppen av eldre utgjør et marked som private bolig- og eiendomsutviklere i stadig større grad tar hånd om. I Nøtterøy kommune er det i forbindelse med kommuneplanrulleringen flere seniorboligprosjekt til vurdering. Kommunen som boligbesitter bør ha fokus på den delen av de eldre som har behov for særskilte tiltak og vesentlig omsorgstilbud som grenser opp mot det som tilbys i sykehjem. Sentralisering av omsorgleiligheter for denne gruppen vil ha samfunnsøkonomiske fordeler. Rådmann har i sak om bruk av Gipø skissert at flere omsorgsleiligheter i eksisterende bygningsmasse på Gipø bør vurderes nærmere. Deler av de arealer som nå skal utvikles og rehabiliteres på Gipø vil kunne betjene de behov som vil melde seg innen kommende 10-års periode. Kommunens boliger for eldre er samlet i noen større komplekser: Ekeberg/ Skogveien, 57 boenheter Hjemsengveien 9,11,13 og 15 ved Gipø, 46 boenheter Klokkerveien/ Doktorgården, 39 boenheter Fasanveien 11,13 og boenheter Boligene på Ekeberg/Skogveien ligger i et attraktivt strøk på Teie. Det kan forventes noe utskifting av beboere her i de kommende år. Det bør vurderes om eierskap, forvaltning og drift av dette boligkomplekset skal endres. Det er kan være aktuelt å vurdere salg eller omdanning til borettslag eller sameie. Dersom det vurderes å etablere et sameie vil nåværende beboere ha lovfestet rett til å kjøpe. Ved etablering av et borettslag på denne del av boligmassen vil det etableres boretter som kan reguleres i vedtektene for borettslaget. Omsorgsboligene i Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15 er i god stand og bør beholdes av kommunen som omsorgsleiligheter. Plasseringen nær inntil Gipø gjør at driften av boligene og yting av omsorgstjenester til beboerne vil kunne være økonomisk gunstig.

8 Boligene i Klokkerveien er samlet rundt den eldre bygningen Doktorgården. Bygningsmasse har et omfattende rehabiliteringsbehov. Det kan også vurderes om levetiden for noe av denne bygningsmassen er utgått. Også for denne bygningsmasse kan det vurderes salg og omdanning til borettslag eller sameie. I Fasanveien 11, 13 og 15 eier kommunen til sammen 22 leiligheter som kan vurderes på samme måte som de adresser som er nevnt i avsnittet over. Endring av eierskap og driftsform for kommunens eldreboliger vil reise mange følelser og har mange praktiske og juridiske sider. På den annen side vil salg gi kommunen betydelige inntekter som kan brukes på å løse de utfordringene man står ovenfor i de kommende 10-år. På bakgrunn av ovenstående foreslår rådmannen at det i løpet av 2014 fremmes egen sak om eierskap og driftsform av boligene på Ekeberg/Skogveien, Klokkerveien/Doktorgården og Fasanveien. I saken må inngå vurderinger av alle sakens juridiske og økonomiske sider. Dagens leietakere må høres. Boliger for utviklingshemmede inkludert bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede mv. Denne gruppen må ha fysiske tilrettelegginger for å fungere i bosituasjonen. Behovene for bolig og oppfølging for denne gruppen er spesielle og vil vare livet ut. Boligene i Engveien 8 på Teie er vurdert og rådmannen anbefaler at denne boligen selges. Beboerne må tilbys andre botilbud med moderne standard. Dette arbeidet er igangsatt. Kommunen har planlagt kjøp av Kirkeveien 204. Eiendommen som er tillatt bebygget med 8 boenheter, kan utnyttes til denne brukergruppen. Det har tatt tid å avklare planmessige forhold ved eiendommen og endelig kontrakt er ikke ferdigforhandlet. Det gjenstår avklaring av noe momsproblematikk før avaleutkast kan ferdigforhandles og fremlegges for politisk behandling. Det er foreløpig anslått en total kostnad på kjøp/ bygging på ca 24 millioner kr. Veståsveien beholdes og utvides med minst 1 leilighet og priortieres mht løpende vedlikehold. Boliger for rusavhengige. Det er registrert et økende boligbehov for personer som har en rusavhengighet/psykisk lidelse. Kommunen har erfaring med at denne type beboere til tider begår hærverk og i mange tilfeller bryter vanlige ordensregler. Erfaringstall fra analyser av bruk av vedlikeholdsmidlene fra andre sammenlignbare kommuner viser at ca 30% av driftsbudsjettet går til å motvirke eller reparere hærverk. Dette omfatter skadeverk på bygningen, men også utgifter til låsesmed, glassmester, tagging, rep av heis, fjerning av søppel med mer. En konsekvens av dette er at bygningsmassen må tilpasses til krevende brukere. Slike boliger bør bygges i mur eller andre solide materialer. Boliger for personer med rusproblemer bør ikke lokaliseres for nært sentrum eller i boligområder med barn. For eksempel vurderes denne typen boliger plassert i Engveien som en dårlig løsning. Prosjektet på Lysheim er av mange fagpersoner betegnet som meget vellykket. Rådmannen anbefaler derfor å videreføre dette ved å bygge boliger i Oserødveien 49 etter samme prinsipp. Det er her planlagt 6 boliger for 5 boenheter og en tilsynsleilighet. Prosjektet er under planlegging.

9 Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det foreslått å endre arealformål for kommunens eiendommer Kirkeveien 266 og 270 fra LNF til offentlig og privat tjenesteyting. En slik endring vil kunne åpne for bedre utnytting av disse eiendommene til boliger med spesielt tilsyn og oppfølging. Disse eiendommenes lokalisering gjør at de kan være velegnet for denne brukergruppen. Nøtterøy kommune eier også Solåsveien 1 og 3 i på Torød. Dagens bruk/ utleie bør vurderes. Det foreslås å fremme egen sak for fremtidig bruk av denne eiendomsmassen. Det kan være mulighet for å endre bruk i denne bygningsmassen og selge - for eksempel til borettslag klausulert for eldre. Boliger innenfor psykiatri og rus/ psykiatri. Nasjonalt er for første gang de psykiske lidelser registrert i større omfang enn de somatiske lidelser. Kommunale boliger til denne brukergruppen forventes derfor å bli en stadig større utfordring i årene som kommer. Det skilles på boliger for personer med psykiske lidelser og for personer med både psykiske lidelser og rusproblemer. Boliger for personer med psykiske lidelser bør primært være sentrumsnært for å stimulere til mestring i dagliglivet. Boliger for personer med både psykiske lidelser og rusproblemer bør ikke plasseres for nært sentrum eller i boligområder med barn. For disse grupper er det ofte oppfølgingsbehov som krever kommunale ressurser og det erfares at det i utagerende faser ødelegges store verdier. Det har tidligere vært vurdert å rive og bygge nytt ved Oserødveien 55 og 57 for dermed å kunne bygge flere boliger for denne gruppen på disse arealer. Det har kommet innspill fra foreldre og naboer på at man ikke ønsker dette i området, og at det bør gjøres noe med den boligmassen som er i bruk der i dag. Det fremheves særskilt at dette er en viktig skolevei for barn. På denne bakgrunn og av faglige grunner foreslås det derfor å selge Oserødveien 55 i boligmarkedet. For Oserødveien 57 rehabiliteres eksisterende bygning til boliger for flyktningfamilier samtidig som det klargjøres tomt for bygging av ytterligere en bolig. Vedtatt prosjekt Oserødveien 49 gjennomføres som vedtatt, men bygges i hærverkssikker utførelse. Planlagt oppstart for dette byggeprosjektet er primo Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og midlertidig bosted. Inntil en permanent bolig er tilgjengelig for de som ikke klarer seg selv, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig husvære. Dette kan være botilbud som hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte og lignende. Gruppen omfattes av bostedsløse personer. Dette kan være personer under kriminalomsorgen som skal løslates, personer i fengsel, personer som utskrives fra ulike typer institusjoner, personer som over tid har bodd hos venner, kjente eller slektninger osv. Fagpersoner og konklusjoner i en hel rekke rapporter presiserer at kommunale utleieboliger ikke bør benyttes som permanent bosted for vanskeligstilte. Kommunene oppfordres til å legge til rette for en boligkarriere hvor målet er å bli mest mulig selvhjulpen i egen bolig. Rådmannen mener det bør vurderes å øke boligtilbud med kortvarig botid. Et slikt botilbud vil da være av kort varighet da tilbudet er ment å løse en akutt situasjon. Boliger for flyktninger (UDI avtale), familier og flyktningbarn (enslige mindreårige). Denne gruppen omfatter både familier, enslige mindreårige, familiegjenforeninger m.v.

10 Integrering av flyktninger som bosettes i kommunen er et viktig satsningsområde. Tildeling av bolig vil være en viktig del av integreringen. Oppfølging og opptrening av boevne er viktige forutsetninger for at dette skal bli vellykket. God utskiftning fra kommunal bolig over i det private marked er et uttalt mål. Behovet for flyktningboliger i årene som kommer vil avhenge av hvor mange flyktninger kommunen mottar årlig. Dette behovet kan løses både ved leie i det private marked og ved kommunale boliger. Enslige mindreårige er en spesiell utfordring. Det legges opp til egne opplegg for denne gruppen. Rådmannen foreslår i budsjett 2014 å avsette 5 millioner for kjøp av boliger, herunder primært flyktningboliger. Rådmannen vil da på delegert fullmakt kunne erverve egnede boliger når de blir lagt ut for salg i markedet. Drift- og vedlikehold av boliger. Kommunen har i dag et etterslep på vedlikehold av boliger. Drift- og vedlikeholdsinnsatsen er i dag heller ikke tilstrekkelig til å unngå fortsatt forfall. Stilt overfor denne situasjon har administrasjonen vurdert ulike tiltak for å forbedre situasjonen. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon er det søkt etter virkemidler som forbedrer vedlikeholdet uten å øke kommunens økonomiske belastning. Kommunen har i dag 1 helt årsverk og 2 halve årsverk til drift- og vedlikehold av boliger. Disse skal sørge for løpende drift og vedlikehold av bygninger og tekniske systemer, reparere etter hærverk og foreta nødvendig oppussing av leiligheter som fraflyttes før ny beboer flytter inn. Det er viktig at ødeleggelser repareres fortløpende for å unngå ytterligere forfall og ødeleggelser. Dagens bemanning er for lav for å kunne utføre disse oppgavene på alle kommunens boliger og eiendomsforvaltningen må derfor kjøpe inn tjenester til mange av oppgavene. Det foreslås i budsjett 2014 å styrke bemanningen ved å ansette to kvalifiserte håndverkere til å følge opp drift og vedlikehold av boliger. Det vurderes at en slik endring vil gi positiv effekt på bygningsvedlikeholdet. Det gir større kontroll på egen bygningsmasse og en høyere prioritet på det forebyggende/preventive vedlikeholdet. Administrasjonen mener med dette tiltaket å kunne bedre avvikshåndteringen ved skader og redusere løpende forfall. Tiltaket bør iverksettes for å kunne nå målet om å få mest mulig ut av hver bevilget vedlikeholdskrone. I dag kjøpes en stor andel av vedlikeholdstjenestene inn eksternt. Flere personer dedikert kun for oppfølging av boliger vil også gjøre eiendomsforvaltningen i stand til bedre å systematisere tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre og prioritere vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene. Økonomiske konsekvenser Under punktet faktagrunnlag ble det henvist til NS 3454 og et behov for verdibevarende vedlikehold på 5,1 mill kr per år (kr 170,- pr kvm). Forbruk i 2013 forventes å bli ca 2,5 mill kroner. For å få mer ut av hver vedlikeholdskrone er det i budsjett 2014 fremmet forslag om 2 stillinger til å følge opp drift og vedlikehold av boligene. Dette foreslås finansiert ved omprioriteringer innenfor teknisk sektor. Oppgradering og fornyelse av boliger dekkes over en rammebevilgning til boligfornyingsprogrammet. I vedtatt økonomiplan for er det oppført årlige bevilgninger på 20 millioner kroner. I forslag til budsjett/ økonomiplan er det foreslått 25 mill i 2014 og i 2015 og så 20 mill i 2016 og Dette er basert på følgende fordeling:

11 Kirkeveien ,5 0 Oserødveien ,5 0 Kjøp av boliger Diverse rehabilitering Sum Det er lagt inn kjøp av nye boliger i Kirkeveien 204 med utbetaling i 2014 og Det er også lagt inn bygging av 6 boliger i Oserødveien 49 med budsjett 10,5 mill. Kjøp av boliger primært til flyktninger er ført opp med 5 mill kr i Behovet må vurderes på nytt i forkant av budsjettbehandling for Den generelle posten for opprusting og rehabilitering av boliger vil kun være på 5 mill kr i 2014 og i 2015 for så å økes til 20 millioner i 2016 og Begrunnelse for reduksjon av denne generelle posten i 2014 og 2015 er at det overføres relativt mye midler fra 2013 som er bundet til diverse prosjekter. Det kan være aktuelt å selge eiendommer. Mulighetene for dette vil bli vurdert gjennom pågående prosjekt for omrokering og oppsigelse av beboere. Dette fremmes som særsaker. Konklusjon Det er et overordnet mål å utnytte og vedlikeholde kommunens boligmasse optimalt. Gjeldende kommuneplan har følgende formulering: Bygningsmassen skal søkes vedlikeholdt slik at kapitalverdien ikke forringes. Samtidig er det viktig at boligmassen benyttes mest mulig optimalt i forhold til brukernes behov. Rådmannen har igangsatt et omfattende arbeid med å gjennomgå og forbedre boligforvaltningen. I denne saken angir rådmannen strategi for videre arbeid og skisserer en rekke tiltak som vil forbedre boligforvaltningen. Strategi for forvaltning og fornyelse av kommunale boliger Rådmannen anbefaler at det arbeides videre etter følgende hovedstrategier: 1. Utnyttelse av boligmassen gjennomgås og optimaliseres. Det innebærer at beboere som ikke lenger har behov for kommunalt botilbud får oppsigelse og det foretas en rokering av beboere slik at boligene blir mer egnet i forhold til behov. 2. Vedlikehold av boliger forbedres ved å øke den daglige bemanningen. 3. Boliger som ikke er egnet til formålet, og som det ikke er bruk for til andre grupper, selges. Ved salg av enheter vurderes særskilt eiendommenes attraktivitet i forhold til salg i et åpent marked. 4. Det etableres nye boenheter for vanskeligstilte med lav boevne i områder som ligger utenfor sentrum/ boligområder, men fortrinnsvis nær kollektivruter. 5. Det etableres nye boenheter for fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede. 6. Det etableres nye boenheter for flyktninger. 7. Finansiering av nye boliger løses ved lån og tilskudd fra Husbanken, samt ved salg av eksisterende boligeiendommer. 8. Driften av boligene og boligforvaltningen løses innefor budsjett/økonomiplan. Som en oppfølging av ovennevnte hovedstrategier arbeides det videre etter følgende detaljerte strategier og tiltak:

12 a) Ansette 2 driftsoperatører for daglig oppfølging av drift- og vedlikehold av boligmassen. Tiltaket inngår i budsjett b) Gjennomføre en behovsanalyse for behovet for fremtidige boliger for bevegelseshemmede og psykisk utviklingshemmede. Brukere og deres foreldre/pårørende høres i prosessen. c) Etablere en prosjektgruppe som utreder: Organisering, arbeidsform og administrative rutiner. Utarbeidelse og oppfølging av husleiekontrakter. Oppfølging av husleierestanser. Tildeling av boliger. Boveiledning og oppfølging av enkeltbrukere. Behovsanalyser. Optimalisere bruken av boligmassen ved oppsigelser og rokeringer. Standard på boliger til ulike brukergrupper. Prosjektgruppen er allerede under arbeid. d) Bygge 6 boliger i Oserødveien 49 i hærverkssikre materialer for vanskeligstilte med lav boevne. Planlegging av tiltaket er igangsatt. Midler til bygging er foreslått i budsjett/ økonomiplan for 2014 og e) Kjøp av 8 10 boliger i Kirkeveien 204 som tilrettelegges innenfor gruppene utviklingshemmede/fysisk funksjonshemmede. Avtale om kjøp fremlegges i egen sak. Midler til kjøp er foreslått i budsjett/ økonomiplan for 2014 og f) Rehabilitere Oserødveien 57 og omgjøre denne til boenheter for flyktningfamilier. Egen sak fremmes. g) Oserødveien 55 selges i det frie marked som tomter for privat boligbygging. Eiendommen er ferdig regulert til boligformål, men må fradeles. Areal ca 3,5 da. Det vurderes om eiendommen selges med bestående bygningsmasse. Salg kan gjennomføres når alternativt botilbud finnes for dagens beboere. Egen sak fremmes. h) Selge Engveien 6 og 8 i det frie marked som tomter for privat boligbygging. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Salg kan gjennomføres når alternativt botilbud finnes for dagens beboere. Egen sak fremmes. i) Benytte Hjemsengveien 17 til boliger. Bygget inneholder i dag 16 boenheter som tildeles etter nærmere vurdering. j) Vurdere fremtidig eierskap og driftsform av boligene på Ekeberg/Skogveien, Fasanveien og i Klokkeveien/Doktorgården. Egen sak fremmes i k) Vurdere videreutvikling av Kirkeveien 266 og 270 til boliger for vanskeligstilte. Forslag om endring av arealformål i kommuneplanen er under behandling. Egen sak fremmes når arealformål er avklart. l) Vurdere etablering av eget bokompleks for kortvarige botilbud. Egen sak fremmes. m) Vurdere utvidelse av HC-boligene i Veståsveien med en leilighet. Fremmes som egen sak. n) Vurdere bruken av boligene i Lysakerveien 1, 3 og 5. Sak fremmes i løpet av o) Vurdere bruken av boligene i Solåsveien1 og 3 på Torød. Det fremmes egen sak. p) Kjøpe flere boliger til flyktningefamilier. Det er foreslått 5 millioner i budsjett 2014 til å dekke dette formålet slik at rådmannen kan handle når egnede boliger legges ut for salg. Behovet vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2015.

13 Boliger og leiligheter Eiendomsforvaltningen Objekt Adresse Leiligheter Eneboliger BTA 1010 Semsveien 92, Bjønnestoppen Bergan Brattåsveien Fasanveien 11,13, Furumoveien 10 C -OBOS Kirkeveien Kirkeveien Kirkeveien 266 Småhus Kirkeveien Kirkeveien 423 a,b,c,d,e,f, og 425 (6+1) Kjærnåsvn.RMU - 15E 15F 15H 15G 15D OBOS 1215 Kjernåsveien 5 B OBOS Konvallvn 2 E - OBOS Kløverveien Lysakerveien Lysakerveien 3 og Midtåsveien Mølleveien Olav Knudsensvei Oserødveien Oserødveien Sundveien 52 A OBOS Petterødveien 10F og 14A OBOS Rektorveien Semsveien 20 A og D Smidsrødveien 104 A og B Smidsrødveien Smidsrødbeien Skallestadveien 1 A og 1 B Solhaugveien Solåsveien 1 og Søndre Tenvikvei Tinghaugveien Tinghaugboligene Tinghaugveien 15 A - 15B (obj. 1605) Torødveien Klokkerveien/Doktorgården Hjemsengveien 9, 11 og Hjemsengveien Hjemsengveien Ekeberg/Skogveien Skallestadveien 10A,12A,16A og 18A OBOS Veståsveien 19, Engveien 6 og Veumåsen 2,4 6A,6B,6C,6D Oserødmyra 3 og Oserødmyra Klokkerveien Dueveien Samlet Tillegg stk. Oserødvn 57 Leie Ramirent Boligcont " Kirkevn 266 Leie Ramirent Boligcont " Kirkevn 266 EF. Boligcont Klokkervn 17 bolig. Eier Borgh.Sentrumsb W:\websak-db01 notteroy\websak_notteroy\olona\358189_1_p

14 UTDRAG FRA STATISTISK SENTRALBYRÅS PUBLIKASJONER: Med kommunalt disponert boenhet menes boliger/boenheter kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer. Sykehjemsplasser og lignende der det ikke inngås leiekontrakt, er ikke med her. Bolig og boenhet brukes her synonymt. Med omsorgsbolig menes boliger med Husbankens oppstartingstilskudd (gjeldene fra 1994). Med disposisjonsform menes hvilket eierforhold kommunen har til boligene. Disposisjonsform er delt opp i 3 undergrupper: Kommunalt eid til utleie definert som at kommunen er eier og utleier. Innleid til utleie definert som boenhet der kommunen er fremleier. Her er kommunen selv hovedleier og fremleier til dem som blir tildelt bolig. Privat eiet med kommunal disposisjonsrett definert som boenhet det er knyttet klausul/avtale til om boligen skal disponeres av kommunen, men at eieren skal stå som utleier. Kommunen bestemmer hvem som skal leie boligen. Antall utleide boliger er totalt antall leiekontrakter per i kommunalt disponerte boenheter. Med husstand menes personer som bor sammen og som har felles husholdning. Vedtak/tildeling av kommunal bolig gis som regel til den i husstanden som anses å være hovedsøker, selv om hele husstandens situasjon tas med i tildelingsvurderingen. Med antall vedtak om tildelt bolig menes antall positive vedtak og hvor husstanden har fått tildelt bolig i løpet av året. Eventuelt antall tildelte boliger, dersom det ikke fattes vedtak. Med antall husstander på venteliste menes antall husstander som har fått positivt vedtak om tildeling av bolig, men som ennå venter på ledig bolig ved utgangen av året. (Sitater slutt)

15 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/31383 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Hjemsengveien 15 Ny Heis - Endring av bevilgning Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Rådmannens innstilling Ny heis i Hjemsengveien 15 Gipø. Kostnadene 1,26 mill. kr dekkes av Boligfornyingsprogrammet Bevilgningen vedtatt i FBV-sak 046/13 tilbakeføres Rehabiliteringsplan Det søkes lån og tilskudd fra husbanken.

16 Dokumentoversikt: Kortversjon Bevilgningen i FBV-sak 046/13 Hjemsengveien 15 ny heis er tatt fra Rehabiliteringsplan. Etter nye retningslinjer for investering i bygningsmassen fra 2013 skulle midlene vært hentet fra Boligfornyingsprogrammet. Innledning FBV vedtok i møte den sak 046/13 Hjemsengveien 15 Ny heis. Kostnadene ble bevilget fra Rahabiliteringsplan Etter nye retningslinjer for investeringer i bygningsmassen fra 2013 skulle midlene vært hentet fra Boligfornyingsprogrammet. Det er ledige midler i Boligfornyingsprogrammet 2013 på 1,4 mill. kr. Bevilgningen til Hjemsengveien 15 Ny heis er på 1,26 mill. kr og dermed innfor rammen av Boligfornyingsprogrammet. Konklusjon Ny heis i Hjemsengveien 15, Gipø Kostnadene 1,26 mill. kr dekkes av Boligfornyingsprogrammet Bevilgningen i FBV-sak 046/13 tilbakeføres Rehabiliteringsplan 2013 Det søkes lån og tilskudd fra Husbanken..

17 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30856 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Fast bygge- og vedlikeholdskomite /13 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Forslag til økonomiplan og , handlingsplan og årsbudsjett 2014 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 6.1 for: Frie inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Fellestjenester Oppvekst- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: Fellestjenester Kirkelig Fellesråd Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsekktor Teknisk sektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 6.2 og Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2014 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2014 vedtas, jfr. vedlegg. 6. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 5 vedtas 8. Rådmannen gis for 2014 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/03.

18

19 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag.d.pdf 2. Gebyrregulativ 2014.pdf 3. Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.pdf Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 20. november skal formannskapet i sitt møte den 27. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i fastslår at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan for de fire neste budsjettårene. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden på en oversiktelig måte. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig og knyttes opp mot økonomiplan og budsjett. Forslag til handlingsplan skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Rådmannen orienterte om økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett (drift og investeringer) i åpent møte 4. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside 5. november Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring 11. november.

20 Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til budsjettet, og budsjettet er pr. sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsforbedrende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Handlingsplan Driftsendringer for 2014 i henhold til k.sak 80/13 er innarbeidet i budsjettforslaget. Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 5 og 5.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto økning på 2,55 årsverk eksklusiv overføring årsverk fra Tjøme kommune i 2014 tilknyttet sammenslåing av barnevern og helsestasjon. Den 10. november la regjeringen fram sitt forslag til justert statsbudsjett. Dette forslaget innebærer en redusert overføring til kommunene på til sammen 576 mill. kr for For Nøtterøy kommune betyr dette følgende endringer i de frie inntektene: Økning i frie inntekter Økning i frie inntekter som følge av endret deflator fra 3,0 til 3, Likeverdig behandling ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 % Redusert egenandel for personer på dobbeltrom i institusjon Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Sum økninger Reduksjon i frie inntekter Reversering reduksjon/nominell videreføring makspris barnehager Reversering opptrapping mot to barnehageopptak Avvikle kulturskoletimen Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene Midler til kommunalt rusarbeid konverteres til øremerkede midler Sum reduksjoner Netto reduksjon i frie inntekter for Nøtterøy kommune Basert på nytt forslag til statsbudsjett foreslås følgende endringer i opprinnelig budsjettforslag: Økt overføring til private barnehager fra Økt makspris barnehager fra kr til kr fra Utsatt etablering 3 småbarnsavdelinger barnehager Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene fra Sum endringer Manglende inndekning

21 De resterende kr foreslås dekket innenfor helse- og sosialsektoren gjennom reduksjoner i samtlige vikarbudsjett. Kr tilsvarer 2 % av sektorens netto vikarbudsjett. I tillegg er det i statsbudsjettet forslag om ytterligere 10 % reduksjon i refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger. Endringen fra 100 % til 90 % er allerede innarbeidet i budsjettforslaget. En reduksjon fra 90 % til 80 % innebærer 2 mill. kr i redusert inntekt for Nøtterøy kommune. Beløpet er ikke inkludert i budsjettforslaget og foreslås justert i 1. tertial dersom forslaget om ytterligere reduksjon blir vedtatt. KS har varslet at de skal forsøke å forhindre en slik reduksjon i overføringer til kommuner som tar i mot og følger opp enslige mindreårige flyktninger. Dersom justert forslag til statsbudsjett blir vedtatt med andre tallstørrelser og endringer enn det som fremkommer i denne saken, foreslås dette behandlet i 1. tertial Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 godkjennes og legges til grunn for driften i 2014 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.

22 Økonomiplan Handlingsplan Årsbudsjett 2014 Rådmannens forslag

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer