ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011"

Transkript

1 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING

2 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot Sammendrag av ØRU-samarbeidets virksomhet i Oppfølging av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot Interessepolitikk Regional utvikling Livsvilkår Regionalt samarbeid 9 6. Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike fram mot Oppfølging av Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike fram mot etjenester for innbyggere og næringsliv esamhandling i helse og omsorgstjenesten Velferdsteknologi Andre saker som er behandlet i Styresaker Møter, seminarer og konferanser Andre fora Økonomi Annet 16 Vedlegg: Årsmelding Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Side 2

3 3

4 1. Om Øvre Romerike Utvikling Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. ØRU sekretariat er lokalisert i Sør-Gardermoen kultur- og næringspark. Etter vedtektene er målsettingene å styrke Øvre Romerike som region gjennom å være kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering å etablere en felles forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som bl.a. utnytter de positive virkningene av hovedflyplassen å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens fortrinn å styrke etablering og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv gjennom felles initiativer å tilrettelegge og samordne tilbudet av offentlige tjenester for å gjøre regionen til et attraktivt og godt område å bo og være i. Samarbeidet er basert på prinsippet om konsensus. 2. ØRU-samarbeidets organisering ØRU er organisert slik: 2.1 Styre Kommunenes ordførere og fylkesordføreren utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmenn og fylkesrådmannen deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. 2.2 Arbeidsutvalg Styrets leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget. Deres rådmenn deltar på møtene med tale- og forslagsrett. 2.3 Daglig leder Styret tilsetter daglig leder som rapporterer til styreleder. Daglig leder forestår det administrative arbeidet, herunder saksforberedelse til styret og oppfølging av styrets vedtak. Sekretariatets kontorsted skal være i Ullensaker (Gardermoen Jessheim området). 2.4 Rådmannsutvalg Rådmannsutvalget utfører ved behov saksforberedelse og har ansvar for iverksettelse av vedtak etter styrets nærmere bestemmelse. Vervene som leder og nestleder i rådmannsutvalget går på omgang med ettårig funksjonstid. Vervet som leder knyttes til rådmannen i den kommune som til enhver tid har nestledervervet i styret. 2.5 Årskonferanse Hvert år arrangeres en felles konferanse for formannskapene i kommunene og fylkesutvalget i fylkeskommunen. Formålet med konferansen er å o drøfte felles regionale utfordringer o legge føringer for det regionale samarbeidet o styrke eierforhold og forpliktelse i det regionale samarbeidet. 2.6 Felles kommunestyremøte/samrådmøte. Minst to ganger i valgperioden gjennomføres fellesmøte for de 6 kommunestyrene. Disse møtene skal være arena for regionale diskusjoner der det søkes å gi de lokale politikere større innsikt og eierforhold til regionale problemstillinger. Fylkesutvalget kan inviteres til møtene. 2.7 Samarbeidsformer og beslutningsmyndighet Samarbeidet er i prinsippet basert på konsensus kommunene i mellom. Rammene for og omfanget av virksomheten bestemmes i ØRU s strategiplaner. Styret må løpende vurdere hvilke saker som må legges fram for kommunestyrene til endelig behandling, Styret arbeider innenfor de fullmakter ordførerne har. Styret har i 2011 bestått av: Ordfører Harald Espelund, Ullensaker(styreleder), ordfører Runar Bålsrud, Hurdal, (nestleder), ordfører Terje Teslo / ordfører Einar Madsen, Eidsvoll, ordfører Hanne Bakke von Clemm / ordfører Anders Østensen Gjerdrum, ordfører Anne-Ragni K. Amundsen, Nannestad, ordfører Oddmar Blekkerud, Nes, og fylkesordfører Nils Åge Jegstad, Akershus fylkeskommune. 4

5 ØRU-kommunenes rådmenn: Rådmann Brynhild Hovde, Eidsvoll, rådmann Trine Christensen (til 31. aug)/rådmann Frits Arne Eriksen (fra okt 2011), Gjerdrum, rådmann Lillian Nærem, Hurdal, rådmann Jon Sverre Bråthen, Nannestad, fung rådmann Øystein Seland (til 28 feb 2011)/rådmann Johnny Eriksen (fra 1. mars 2011), Nes, og rådmann Arne Bruknapp, Ullensaker og fylkesrådmann Harald Horne, ved stedfortreder Arnhild Danielsen. Styret har i 2010 avholdt 10 styremøter og behandlet i alt 117 saker. ØRU s sekretariat har bestått av direktør Kurt-Gøran Adriansen, samt prosjektmedarbeidere. Det har vært tilsatt /engasjert følgende prosjektmedarbeidere i 2011 Hovedprosjektleder Halvor Hoel, 0,8 stilling fram til 30. juni Arbeidsområde: Prosjektleder gevinstrealisering, sekretær og koordinator for strategi og bestillerrådet. Prosjektmedarbeider Gøril Horrigmoe, 1. februar 31. august, forprosjekt Samarbeid om helsetjenester, Lokalmedisinsk senter Øvre Romerike Innkjøpstjenesten (ØRIK) er knyttet til ØRU, og har følgende medarbeidere: Daglig leder Tor Kjærstad Innkjøpskonsulent Karin Granlund Innkjøpskonsulent Mona Margrethe Andersen I tillegg har Reidar Quande vært engasjert i 100% stilling som felles økonomimedarbeider for ØRU sekretariat og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 I 2010 utarbeidet en politisk sammensatt arbeidsgruppe med 2 representanter for hver kommune en strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot Strategien ble enstemmig vedtatt av alle kommunestyrene i ØRU i desember 2010/februar Måltavlen er utformet slik: 5

6 4. Sammendrag av ØRU samarbeidets virksomhet i er det første virksomhetsåret etter at de nye strategier: Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 og Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 ble vedtatt av de seks kommunestyrene. Selv om strategiene bygger på tidligere strategier og aktiviteter er de ikke identiske og en justering av kursen i samsvar med de nye strategier har vært nødvendig. ØRUs virksomhet i 2011 har derfor vært preget av videreføring og sluttføring av prosjekter som var igangsatt tidligere og igangsetting av nye aktiviteter samsvar med de nye strategier. Flere saker som hadde sin oppstart i 2010 har blitt ferdigstilt i løpet av Spesielt kan nevnes etableringen av et felles Støy og miljøutvalg sammen med Oslo lufthavn Gardermoen bestående av ordførerne i ØRU-komunene og flyplassledelsen. Utvalget støttes av et felles sekretariat. Etableringen av det felles utvalget vil skape et tettere samarbeid og forbedre kommunikasjonen mellom flyplassen og regionen. ØRU-kommunenes felles IKT strategi og bestillersekretariat ble også etablert sommeren 2011, et prosjekt som også hadde sin oppstart før Gjennom sekretariatet vil ØRU-kommunene få en bedret langsiktig og planmessig utvikling av den etablerte IKT-infrastruktur og IKT-samarbeidet fremover. Siden etableringen av det omfattende IKT samarbeidet mellom ØRU-kommunene og Digitale Gardermoen IKS (DGI) har det kontinuerlig vært felles IKT prosjekter på gang og det vil det fortsatt være, i samsvar med den vedtatte IKT-strategien. To viktige prosjekter som ble igangsatt i 2011 var det å få alle kommunene på Helsenett samt ny Web-portal løsning. Å få alle kommunene og deres leger og helseinstitusjoner på Helsenett vil i betydelig grad bidra til bedrede helsetjenester for innbyggerne. Ny Web-portal løsning vil gi grunnlag for bedrede innbyggertjenester ved økt antall automatiske tjenester og flere selvbetjeningsløsninger. Ny Samferdselsstrategi for Øvre Romerike, som ble ferdigstilt høsten 2010, har i 2011 blitt vedtatt av alle kommunestyrene og med det kunne arbeidet med konkrete handlingsplaner starte opp høsten Arbeidet med handlingsplanene vil fortsette i 2012 og forslagene forventes fremmet for politisk behandling omkring sommeren Høsten 2010 ble det initiert en utredning om organiseringen av brann- og redningsvesenet på Øvre Romerike. Arbeidet med utredningen har pågått gjennom hele Det har vært et omfattende og grundig arbeid som har involvert alle kommunene og brann- og redningsvesenene. Rapport og innstilling vil bli sluttført våren 2012 og fremmet kommunestyrene før sommeren Gjennom hele 2011 har det også pågått et kontinuerlig arbeid om samarbeid om helsetjenester mellom kommunene på Øvre Romerike. I 2011 har det vært gjennomført og fullført et forprosjekt Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike. Forprosjektrapporten ble behandlet av alle kommunestyrene og basert på vedtakene har arbeidet blitt videreført i for å finne gode felles løsninger for implementering av samhandlingsreformen. Forslagene vil bli fremmet for politisk behandling i ØRU kommunen i løpet av Forsøksordningen med regionaliseringen av Etablerertjenesten ble videreført i Ordningen ble også evaluert høsten For Øvre Romerike har ordningen vært meget vellykket og et stort antall har deltatt på kurs og fått individuell veiledning om hvordan man kan etablere egen virksomhet. Evalueringen har bekreftet dette og det forventes at vedtak om videreføring på permanent basis vil bli truffet i løpet av første halvår I 2011 ble det også gjennomført en ekstern evaluering Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). Etter konkurranse ble KPMG valgt til gjennomføre evalueringer. Hovedkonklusjonen er at ØRIK fungerer godt, men som forventet ble det påpekt forbedrings områder. Dette vil det bli arbeidet videre med i 2012 sammen med et prosjekt for innføring av ehandel og efaktura, hvilket vil ytterlig forbedre ØRU-kommunenes kontroll og effektivisering av egne anskaffelser. For utfyllende detaljer om aktiviteten i 2011 vises det til pkt 5. 6

7 5. Oppfølging av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike fram mot 2020 Den reviderte strategien bygger på de tidligere strategier selv om de ikke er identiske. Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte strategiens målsettinger og innsatsområder, og beskriver arbeid og resultater knyttet til disse: 5.1 Interessepolitikk Interessepolitikken handler om å målbære synspunkter, ta initiativ og bygge allianser for at overordnede beslutninger skal bygge opp under kommunenes egne mål og strategier. Det gjelder å påvirke stat, fylkeskommune og andre viktige eksterne aktører til å legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling og gode livsvilkår på Øvre Romerike. Prioriterte områder: Tiltak/saker 2011 Samferdsel I 2008 ble det satt i gang revisjonsarbeid vedr. ØRU s Arbeide for økte samferdselsstrategi og samferdselsplanlegging. Hoveddelen av bevilgninger til veg, bane og arbeidet ble gjort i 2009 og et endelig utkast til samferdselsstrategi kollektivtransport i regionen ble sluttført i oktober Dette ble sendt ut til utvalgte etater for gjennom aktiv oppfølging av faglige merknader. De mottatte faglige merknader ble vurdert og Samferdselsstrategien for innarbeidet i strategien før den ble behandlet av ØRU-styret høsten Øvre Romerike 2010 og sendt på høring ultimo Mottatte høringsuttalelser ble vurdert til å være mer egnet som grunnlag for utarbeidelse av handlingsplanene enn justering av strategien. Samferdselsstrategien for Øvre Romerike er i løpet 2011vedtatt av samtlige kommunestyrer. Hensikten med revisjonen av samferdselsstrategien var å stå bedre rustet for arbeidet med Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3 og prioritering av midler. Arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner startet desember Basert på fylkesdelplan Gardermoen 2040 ble det sommeren 2009 enighet mellom OSL, ØRU-kommunene og Akershus fylkeskommune å etablere et eget kontaktutvalg med fokus på følgende fire områder: Næringsutvikling Samferdselsrelaterte problemstillinger Areal disponering Miljørelaterte problemstillinger Kontaktutvalget skal ikke erstatte det formalisert samarbeide mellom OSL og vertskommunene som myndighetsutøver. To møter ble gjennomført i I samsvar med FDP Gardermoen 2040 er det også etablert strategisk samarbeidsorgan med medlemmer fra Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Oslo kommune, Samarbeidsrådet Nedre Romerike (SNR), Øvre Romerike Utvikling (ØRU), Oslo Lufthavn (OSL), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). To møter ble gjennomført i Utdanning/kompetanse I samarbeid med Akershus fylkeskommune arbeide for å få flere til å fullføre videregående skole. Få flere til å velge en retning som gir Ingen konkrete tiltak innen dette feltet i

8 studiekompetanse på høyere utdanningsnivå. Arbeide for å få flere utdanningstilbud på høyere nivå på Romerike. Helse Arbeide for en vellykket gjennomføring av samhandlingsreformen og sikre nødvendig statlig finansiering. Økonomiske rammevilkår Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for kommuner i vekstregioner Deltakelse eksternt Strategi Videreføre et aktivt felles partnerskap med relevante organer på flere områder og nivåer. Med bakgrunn i forutsetninger om nedleggelse av helsetilbud på Stensby sykehus, ble det i 2007 opprettet et utvalg med politiske representanter fra kommunene. Målsettingen var å påvirke og komme med forslag til framtidige driftsformer ved Stensby. Arbeidet forsatte 2008 og ble avsuttet med en forstudie rapport september I løpet av perioden endret forutsetningene for arbeidet seg, bla som følge av den varslede samhandlingsreformen, og arbeidets fokus ble endret fra fremtidige driftsformer ved Stensby sykehus til samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Rapporten ble høsten 2009 oversendt til alle kommunene for politisk behandling og avklaring av mulige samarbeidsområder. Etter behandling i alle kommunestyrer våren 2010 ble det søkt om støtte fra Helsedirektoratet til et forprosjekt for Lokalmedisinsk senter. Kr ,- ble innvilget og prosjektet ble etablert høsten Rapport og prosjektets anbefaling forelå sommeren Rapporten ble behandlet av kommunene til høst Vedtakene i kommunestyrene var ikke helt identisk, men det var prinsipiell enighet om å arbeide videre med samarbeid innen helsetjenester i samsvar med forprosjektets tilrådninger. Ingen konkrete tiltak innen dette feltet i Som en del av behandlingen av forvaltningsreformen og med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtok regjeringen å etablere bestemmelser for et pålagt regionalt plansamarbeid om areal- og transportplanlegging mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Arbeidet har vært ledet av Miljøverndepartementet. Arbeidet er organisert i: - politisk styringsgruppe - politisk referansegruppe - administrativ koordineringsgruppe - arbeidsutvalg ØRU er representert i den politiske styringsgruppe og i den administrative koordineringsgruppen. Alle ordførere i Akershus er med i den politiske referansegruppen. Målet er å utarbeide planstrategier gjennom en bred medvirkningsprosess. Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført et dialogmøte mellom kommunene på Øvre Romerike, Akershus fylkeskommune og Miljøverndepartementet den 19. februar Akershus fylkeskommunes planstrategi ble sendt på høring ved årsskiftet. Oslo og Akershus planstrategi for areal og transport ble sendt på høring våren 2011 før den bla fremmet til regjeringen. ØRU deltar også i samarbeidsalliansen Osloregionen og er representert i styret, koordineringsgruppen samt i fag og ressursgrupper. 8

9 5.2 Regional utvikling For ØRU-kommunene er det et mål å arbeide for en best mulig regional utvikling. Dette bør skje gjennom å fremme og styre en samordnet utvikling på Øvre Romerike, slik at den både gir vekst og er bærekraftig. Prioriterte områder: Tiltak/saker i 2010 Storflyplasseffekter Arbeide for gode ramme- og driftsvilkår for flyplassen, som også tar hensyn til befolkning og nærmiljø. Arbeide for økt bevissthet om storflyplassens betydning for utviklingen i regionen Arealbruk/plansamarbeid Tilrettelegge for optimal og bærekraftig arealbruk i regionen gjennom samordnet kommunal planlegging med aktiv medvirkning fra fylkeskommunen. Innen for rammen av Kontaktutvalget for ØRU, Akershus fylkeskommune og OSL ble det i løpet av 2011 vedtatt å etablere et Miljø og støyutvalg med representanter for alle kommunene og OSL. Vedtekter for utvalget ble også utarbeidet. Disse ble behandlet i kommunestyrene i løpet av høsten Sekretariatet for utvalget ble etablert i desember 2011 og Miljø-og støyutvalget forventes å ha sitt konstituerende møte tidlig i Gjennom medlemskapet i Airport Region Conference, som er en sammenslutning av regioner som har en storflyplass i sin midte, har ØRU fått nyttig kunnskap om problemstillinger knyttet til utfordringene med å begrense ulemper, men samtidig unytte de positive effekter av det å han en storflyplass i regionen. Kunnskapen og informasjonene som mottas gjennom ARC vil være med å danne grunnlaget for videre arbeid innen feltet. Jfr pkt 4.1 Deltakelse eksternt. Det har ikke vært gjennomført spesielle tiltak utover det i Næringsutvikling Etablere en felles ØRUstandard for rask og profesjonell behandling av saker som berører næringslivet. Arbeide for en mer variert næringsstruktur med særlig vekt på kunnskapsbaserte virksomheter. Kommunikasjon og samferdsel Arbeide for å bedre lokale kollektive transporttilbud utnytte øvrige kommunikasjonsmidler internt i regionen. Høsten 2008 ble det vedtatt å regionalisere etablerertjenesten i Akershus ved å overføre den tjenesten til regionrådene. Som en overgangsordning ivaretok Innovasjon Norge denne tjenesten på ØRUs vegne første halvår Etter avtale har Innovasjon Gardermoen ivaretatt tjenesten etter sommeren I 2011 ble det gjennomført 7 grunnkurs og 15 tema kurs med til sammen 208 deltakere. I tillegg er det gitt individuell veiledning til 109 personer. Erfaringene med regionaliseringen av etablerertjenesten er meget positive og basert på evaluering av ordningen høsten 2011 forventes det at ordningen blir videreført på permanent basis. Gardermoregionen er i imidlertid også i 2010 kåret til landets mest attraktive region Jfr NHO attraksjonsbarometer for ØRU styreleder og direktør har deltatt på møte med Jernbaneverket om strekningsvis utviklingsplan for Hovedbanens ytterstrekninger. 9

10 5.3 Livsvilkår Begrepet livsvilkår er svært vidt, og inkluderer vårt samlede tilbud av opplevelser, økonomiske og sosiale vilkår, gode bomiljøer, et bredt tilbud av fritidsaktiviteter, naturkvaliteter, trygghet i hverdagen mm. I dette ligger ikke bare det offentlige tjenestetilbud som for eksempel skoler og barnehager, men også det som samfunnet rundt kan tilby. Det er summen av alle disse elementene som avgjør om man finner et sted, kommune eller region attraktivt som bosted eller ikke. Prioriterte områder Tiltak/saker i 2011 Tjenester og tilbud til innbyggerne o Offentlige o Private o Frivillige organisasjoner, lag og foreninger Rekreasjonsmuligheter o Offentlige o Private o Frivillige organisasjoner, lag og foreninger Strategi. For å bedre befolkningens livskvalitet vil ØRU kommunene gå sammen om å videreutvikle og tilby best mulig tjenester i samarbeid med det private marked og frivillig sektor legge til rette for og oppmuntre til aktiv bruk av de gode, naturgitte forutsetninger for et variert friluftsliv som finnes i regionen Resultatet av arbeidet med samhandlingsreformen vil ha innflytelse på innsatsområde Livsvilkår. For øvrig ingen spesielle tiltak innenfor feltet i Regionalt samarbeid Gjennom samarbeid med hverandre og andre relevante aktører vil ØRU-kommunene styrke sin rolle som tjenesteyter og aktør både som enkeltkommuner og region. Den felles langsiktige IKT-strategi skal både være et resultat av, og samtidig underbygge hovedstrategiene for ØRU-samarbeidet. IKT vil i årene framover fortsatt være et av de viktigste redskaper for effektivisering og kvalitetsforbedring av tjenesteytingen til innbyggerne. Prioriterte områder Tiltak/saker 2011 Organisering ØRU-styret gjennomført våren 2011 en analyse og vurdering av Strategi ØRUs organisering og ØRU-samarbeidet. Resultatet arbeidet var Utrede alternative forslag til nye vedtekter for samarbeidet. Forslaget til vedtekter ble organisasjonsmodeller for oversendt kommunestyrene og ble enstemmig vedtatt i samtlige kommunesamarbeidet på Øvre kommunestyrer høsten Romerike for å etablere et sterkere og mer forpliktende samarbeid. 10

11 Administrative støttefunksjoner Strategi Realisere gevinster av allerede gjennomførte utredninger, prosjekter og tiltak. Vurdere potensialet for samordning og effektivisering av øvrige støttefunksjoner Kommunale tjenesteområder Strategi Utrede behovet for samordning og mulighetene for effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunenes tjenesteområder. Arbeide for et kvalitetsmessig mest mulig likeverdige tjenestetilbud i regionen. Våren 2011 ble det i gangsatt et utredningsprosjekt om felles brann og redningstjeneste på Øvre Romerike. Arbeidet har pågått gjennom hele 2011 og prosjktets rapport forventes å foreligge i løpet av første kvartal Etter kommunenes behandling av forprosjektrapporten: Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike, ble arbeidet med oppfølging av de kommunevis vedtak satt i gang senhøstes Samlet anbefaling forventes oversendt til kommunene før sommeren Jfr også pkt 4.1 Helse. 6. Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike fram mot 2020 I 2010 utarbeidet en politisk sammensatt arbeidsgruppe med 2 representanter for hver kommune en IKT-strategi for kommunene fram mot Strategien ble enstemmig vedtatt av alle kommunestyrene i ØRU i desember 2010/februar Måltavlen er utformet slik: 11

12 7. Oppfølging av Felles IKT-strategi for kommunene på Øvre Romerike fram mot 2020 Nedenstående oppsett tar utgangspunkt i den vedtatte strategien målsettinger og innsatsområder, og beskriver arbeid og resultater knyttet til disse: 7.1 etjenester for innbyggere og næringsliv etjenester for innbyggere og næringsliv handler om å utnytte IKT for å forbedre de kommunale tjenester og samtidig bidra til øket brukertilfredshet. Prioriterte områder Tiltak/saker i 2011 Selvbetjening I 2011 har det blitt satt i gang et prosjekt for anskaffelse og innføring av ny portal løsning - WEB løsning. Det ble besluttet valg av Gjennomføre systematisk leverandør desember Første fase blir å erstatte dagens WEB arbeid for å innføre løsning med ny plattform. Lansering av ny WEB løsning, til erstatning selvbetjeningsprinsippet for dagens løsning, er planlagt å skje sommeren Deretter innen de tjenesteområder begynner neste fase med det systematiske arbeid for å innføre hvor dette er mulig og fullelektroniske tjenester, slik at innbygger og næringsliv i økende effektivt. grad kan betjene seg selv. Av prosjektplanen framgår følgende mål - Selvbetjening Elektroniske selvbetjeningsløsninger Øke antall helautomatiske arbeidsprosesser Gjenbruk av data For å bedre tjeneste og servicenivå vil kommunene arbeide for en optimal gjenbruk av data som er tilgjengelig i offentlige systemer. Kommunenes nyetablerte IKT strategi- og bestillerenhet benevnt som estab har desember 2011 etablert funksjon som virksomhetsarkitekt. Virksomhetsarkitektens funksjon er å lage en reguleringsplan for bruk av IKT hvor gjenbruk av data er sentralt. Arbeide planlegges startet opp i Automatiserte tjenester Etablere automatiserte tjenester på alle områder hvor det er mulig og effektivt. IKT servicehjelp og støtte Opprettholde nødvendig kapasitet til å yte IKTservicehjelp og støtte for å sikre alle kommunens innbyggere lik tilgang til selvbetjente tjenestetilbud. Arbeidet planlegges startet opp i Ingen systematiske tiltak i En av kommune har imidlertid ved utgang av 2011 modernisert servicetorget, hvor målet er å legge om til økt selvbetjening ved veiledning og støtte til kommunens innbyggere i bruk av digitale løsninger. 12

13 7.2 esamhandling i helse og omsorgstjenesten Dette innsatsområdet handler om ØRU-kommunenes vilje til å bidra med sin del i forbedringen av de samlede helse- og omsorgstjenester gjennom bruk av IKT herunder tilkobling til norsk helsenett. Prioriterte områder Tiltak/saker i 2011 Elektronisk Det er i 2011 startet opp prosjekt innføring av Norsk Helsenett i informasjonsutveksling ØRU-kommunene. Prosjektet har som mandat å innføre alle elektroniske meldinger som er godkjent av Helsedirektoratet (KITH) ØRU kommunene vil forsere for WinMed (lege), HsPro (helsetasjoner) og i CosDoc (Plei- og arbeidet med å ta i bruk omsorg) innen for alle ØRU kommunene. elektronisk informasjonsutveksling mellom nivåer, sektorer og aktører i helse- og omsorgstjenesten. Innsyn egne helsedata ØRU kommunene vil arbeide for å få etablert systemer som kan gjøre egne helseopplysninger lettere tilgjengelig for den enkelte innbygger. Fjerndiagnose ØRU kommunene vil undersøke muligheter, potensiale og mulige gevinster ved å legge til rette for fjerndiagnose. Informasjonssikkerhet ØRU kommunene vil etablere rutiner som sikrer at informasjonssikkerheten hele tiden er godt ivaretatt. Ingen konkrete tiltak innen dette feltet i Ingen konkrete tiltak innen dette feltet i Dokumentet Strategi for IKT sikkerhet og personvern for kommunene på Øvre Romerike har høsten 2011 blitt rullert, av IKT sikkerhetsansvarlig i kommunene og med innspill fra prosjektleder helsenett, og oppdatert ved innlemming av norm for informasjonssikkerhet. Dokumentet planlegges lagt fram for rådmennene til formell godkjenning januar Velferdsteknologi Prioriterte områder Tiltak/saker i 2011 Fremme livskvalitet Ingen konkrete tiltak innen dette feltet i Funksjonsstøttende Enkelhet og brukervennlighet Pålitelighet Reduksjon av pleiebehov ØRU kommunene vil kontinuerlig holde seg à jour med utviklingen av relevant velferdsteknologi samt vurdere teknologiens muligheter, potensiale og mulige gevinster. 13

14 8. Andre saker som er behandlet i 2011: 8.1 Styresaker Sak nr.: 4/11 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT Sak nr.: 5/11 DELTAKELSE I ARBEIDSGRUPPER OG PROSJEKTER Sak nr.: 6/11 HØRINGSUTTALELSE NY FOLKEHELSELOV OG NY KOMMUNAL HELSE OG OMSORGSLOV Sak nr.: 7/11 UTREDNING BRANN OG REDNINGSTJENESTEN PÅ ØVRE ROMERIKE FINANSIERING Sak nr.: 8/11 STUDIETUR Sak nr.: 13/11 HØRINGSUTTALELSE REGIONAL PLANSTRATEGI AKERSHUS Sak nr.: 14/11 REGIONALT PLANFORUM Sak nr.: 15/11 IKT STRATEGI OG BESTILLERFUNKSJON Sak nr.: 16/11 SAMHANDLINGSREFORMEN - STATUS LOKALMEDISINSK SENTER Sak nr.: 17/11 ESA SEMINAR OG ÅRSKONFERANSEN 2011 Sak nr.: 18/11 HØRINGSUTTALELSE GENERELL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AHUS OG KOMMUNENE Sak nr.: 24/11 INFORMASJON OM BARNEVERNVAKTEN Sak nr.: 25/11 ØRUs ÅRSKONFERANSE - STATUS Sak nr.: 26/11 HANDLINGSPLANER - STATUS Sak nr.: 27/11 FELLES FOLKEVALGTOPPLÆRING Sak nr.: 28/11 FELLES EIERMELDING Sak nr.: 29/11 FORSLAG TIL FELLES SAKSFRAMLEGG REVISJON Sak nr.: 30/11 BREV OM SELLAFIELD Sak nr.: 37/11 ØRIKS ÅRSMELDING Sak nr.: 38/11 ØRUS ÅRSMELDING 2010 Sak nr.: 39/11 BREV OM SELLAFIELD Sak nr.: 40/11 FORSLAG TIL NY BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER - HØRINGSUTTALELSE Sak nr.: 41/11 OPPDATERING ÅRSKONFERANSEN Sak nr.: 42/11 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA HØRINGSUTTALELSE Sak nr.: 49/11 ETABLERERTJENESTEN Sak nr.: 50/11 ØRUs ÅRSREGNSKAP 2010 Sak nr.: 51/11 ØRUs ÅRSMELDING 2010 Sak nr.: 52/11 EVALUERING ÅRSKONFERANSEN 2011 Sak nr.: 53/11 PROFILERING OSLOREGIONEN - HØRING Sak nr.: 54/11 REISELIVSSTRATEGI FOR AKERSHUS HØRING Sak nr.: 55/11 FELLES STRATEGI FOR GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN FORANKRING Sak nr.: 56/11 REGIONAL PLANSTRATEGI OG REGIONALT PLANPROGRAM HØRING Sak nr.: 57/11 OPPFØLGING SAMARBEIDSMODELL MELLOM FLYSTØYUTVALGET OG OSL Sak nr.: 61/11 ØRUs ÅRSREGNSKAP 2010 Sak nr.: 62/11 ØRUs ÅRSMELDING 2010 Sak nr.: 63/11 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE Sak nr.: 64/11 VEDTEKTER FOR MILJØ- OG STØYUTVALG FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Sak nr.: 65/11 FELLES IKT-TJENESTER Sak nr.: 66/11 ORIENTERING OM SAMARBEID OM HELSETJENESTER/LOKALMEDISINSK SENTER Sak nr.: 67/11 ORIENTERING OM SAMARBEIDSAVTALEN MED AHUS Sak nr.: 68/11 MARKARÅDET Sak nr.: 72/11 MARKARÅDET Sak nr.: 73/11 ARC QLAIR CONFERENCE, HYM OG ECM Sak nr.: 74/11 ORIENTERING FRA AFK Sak nr.: 75/11 SAMARBEID OM HELSETJENESTER -LOKALMEDISINSK SENTER Sak nr.: 76/11 UTREDNING AV BRANNSAMARBEID Sak nr.: 84/11 ENØK Sak nr.: 85/11 EVALUERING AV ØRIK 14

15 Sak nr.: 86/11 OPPLÆRING EIER- OG STYRE REPRESENTASJON Sak nr.: 91/11 FORDELING AV VERV Sak nr.: 98/11 NÆRINGSPORTAL ØVRE ROMERIKE Sak nr.: 99/11 ØRU BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Sak nr.: 100/11 MØTEPLAN 2012 Sak nr.: 101/11 SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU Sak nr.: 102/11 HØRINGSUTTALELSE PLANSTRATEGI OSLO KOMMUNE Sak nr.: 103/11 NÆRINGSUTVIKLINGSFOND - ØRN MIDLER Sak nr.: 108/11 INFORMASJON OM TROLLPARK NORWAY Sak nr.: 109/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Sak nr.: 110/11 STATUS REVISJONSUTREDNING Sak nr.: 111/11 EVALUERING AV ØRIK Sak nr.: 112/11 SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU Sak nr.: 113/11 FELLES KOMMUNESTYREMØTE Sak nr.: 114/11 STUDIETUR Sak nr.: 115/11 SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN Sak nr.: 116/11 PROSJEKTPLAN - HANDLINGSPLAN TIL SAMFERDSELSSTRATEGIEN Faste saker på styremøtene har vært informasjon fra Akershus fylkeskommune, samt oppdatering på løpende saker. 8.2 Møter, seminarer og konferanser 2011 Avholdte møter, seminarer og konferanser: ØRUs årskonferanse 2011 ( ) Innkjøpsseminar for kommunene (5.05) Strategisk ledersamling ØRU ( ) 9. Andre fora ØRU har deltatt i/ vært representert i følgende fora: Samarbeidsalliansen Osloregionen Styret Koordrineringgruppen Faggruppe ATP Faggruppe profilering Prosjektgruppe FoU og næringspolitiske utfordringer Airport Regions Conference (ARC) Executive Commitee Avfallsrådet for Oslo og Akershus Romerike krisesenter ØRU representant Styreleder ØRU Direktør ØRU 1. Halvår: Erlend Eggum, Ullensaker kommune Svein Hoelsæter Direktør ØRU Ordfører i Ullensaker Harald Espelund ØRU direktør Ordfører i Nes Oddmar Blekkerud Merknad Vakant 2. halvår Valgt for to år Administrativ representant Representasjon vedtatt av kommunestyrene ordfører alternativt varaordfører. Fra Nes kommune: Lilian Hansen. 15

16 Vannområder Hurdalsvassdraget/ Vorma Leira og Niteelva Øyern Plansamarbeid Oslo og Akershus Politisk styringsgruppe Politisk referansegruppe Grupper under Akershus fylkeskommune Referansegruppe Folkehelse Sektorplan for idrettsanlegg Internasjonalt forum Samarbeidsrådet for fylksedelplan (FDP) Gardermoen 2040 Ordfører i Hurdal kommune Ordfører i Eidsvoll kommune Rune Tranum, Nes kommune Ordfører Ullensaker kommune Ordfører Nannestad kommune Ordfører i Gjerdrum Ordfører i Nannestad Ordfører i Ullensaker Ordfører i Nes kommune Ordfører i Eidsvoll kommune Ordfører i Ullensaker kommune Styreleder ØRU Ordførerne Akershus Kommunelegen i Nannestad Idrettskonsulenten i Ullensaker ØRU direktør ØRU direktør Deltagere/styringsgruppe: Hurdal, Eidsvoll, Nes, Ullensaker, Nannestad, Østre Toten, Stange, Gran, og Nord- Odal kommune. Akershus, Hedemark og Oppland fylkeskommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Hedemark og Oppland. Styringsgruppe: Ordførere i Fet, Gran, Gjerdrum, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. En av ordførerne er leder. Det deltar en representant fra Fylkesmannen og en representant fra Fylkeskommunen som observatører. Akershus Bondelag deltar også med en observatør Styringsgruppe: Ordførere i Eidsvoll, Nes, Ullensaker, Rælingen, Enebakk, Sørum, Aurskog- Høland, Fet, Sør-Odal, Nord- Odal, Spydeberg og Trøgstad kommune Medlemmer: Hedmark, Oppland og Akershus fylkeskommuner, Oslo kommune, Samarbeidsrådet Nedre Romerike (SNR), Øvre Romerike Utvikling (ØRU), Oslo Lufthavn (OSL), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og 16

17 Kulturminnevern Andre grupper Oslopakke 3 fag Barnevernvakten Ordfører i Eidsvoll Ordfører i Nes, vara Plan- og næringssjef i Ullensaker kommune Elisabeth Frøyland Arild Kjempekjenn, Nannestad kommune fylkesmannen i Oslo/Akershus Visit Romerike ØRU direktør Deltar i Ressursutvalget Etablertjenesten ØRU direktør Deltar i Koordineringsgruppen 10. Økonomi. ØRUs samlede økonomi, inkludert innkjøpstjenesten (ØRIK) anses som god. Årets resultat for ØRU sekretariat er i hovedsak i samsvar med vedtatt budsjett. ØRIKs s regnskap er godkjent av rådmannsmøte. Etter styrets vurdering er forutsetningene til stede for fortsatt drift av samarbeidet. Det vises til ØRUs Årsregnskap Annet ØRUs virksomhet vurderes som ikke forurensende. Vedlegg: Årsrapport Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Ullensaker. juni 2012 Anne-Ragni K. Amundsen Styreleder Ordfører i Nannestad kommune Einar Madsen Nestleder Ordfører i Eidsvoll kommune Runar Bålsrud Styremedlem Ordfører i Hurdal kommune Anders Østensen Styremedlem Ordfører i Gjerdrum kommune Harald Espelund Styremedlem Ordfører i Ullensaker kommune Oddmar Blekkerud Styremedlem Ordfører i Nes kommune Nils Aage Jegstad Fylkesordfører Akershus Fylkeskommune Kurt-Gøran Adriansen Daglig leder 17

18 Vedlegg 1 ÅRSRAPPORT 2011 Utarbeidet av Tor Kjærstad

19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn side 3 2. Målsetting side 3 3. Organisering side 3 4. Samarbeidsforhold side 3 5. Verdivalg side 4 6. Drift 2011 side 4 7. Aktiviteter 2011 side 5 8. Innkjøpsprosjekter 2011 side 6 - Nye rammeavtaler side 6 - Enkeltanskaffelser side 8 9. Resultater 2011 side 10 - Rammeavtaler side 10 - Besparelser per kommune side 11 - Utvikling i besparelser side 12 - Måloppnåelse 2011 side 13 19

20 1. BAKGRUNN Øvre Romerike Innkjøpssamarbeidet (ØRIK) ble formelt etablert 1 januar 2002 som felles interkommunalt innkjøpssamarbeid for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 2. MÅLSETTING Målsettingen med det interkommunale innkjøpssamarbeidet er å redusere administrative kostnader, sørge for at anskaffelser gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, utnytte stordriftsfordeler gjennom felles rammeavtaler, bidra til variantbegrensning gjennom mer bruk av standardisering og bidra til andre generelle kostnadsreduserende tiltak. 3. ORGANISERING ØRIK er opprettet etter vertskommuneprinsippet i KL 27. Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er vertskommune og har det administrative ansvar, det faglige ansvar ligger hos daglig leder i ØRIK som rapporterer til rådmannsgruppa i ØRU kommunene. ØRIK har tre heltidsstillinger, to innkjøpskonsulenter og daglig leder. I tillegg deler ØRIK en administrativ/regnskapsstilling med ØRU. ØRIK betaler løpende driftskostnader og bokfører inntekter (bidrag fra avtalene) på egen konto. Regnskap føres i egenregi og revideres av ØRRD. ØRIK er selvfinansierende gjennom bidrag fra innkjøpsavtalene. Hver kommune har egen innkjøpsansvarlig og det opprettes en produktansvarlig for hvert produktområde etter behov. Arbeidet koordineres gjennom innkjøpsrådet som består av 6 innkjøpsansvarlige i kommunene, innkjøpskonsulenter og daglig leder av ØRIK, det avholdes regelmessige møter. 4. SAMARBEIDSFORHOLD Internt, i forbindelse med utøvelsen av innkjøpstjenesten er det et utstrakt samarbeid, rådgivning og informasjonsutveksling mellom ØRIK, innkjøpsansvarlig, produktansvarlig, brukere i kommunene, ØRU, IKS er, rådmenn og andre ledere i kommunene. Dette samarbeide fungerer meget bra. Eksternt, i forbindelse med utøvelsen av innkjøpstjenesten er det et utstrakt samarbeid med leverandører av varer og tjenester til kommunene. Vårt forhold til tilbydere og leverandører er meget godt. Innkjøpsfaglig, i tillegg til anbudsprosesser som vi selv kjører, samarbeider vi med blant annet Interkommunal Innkjøpsordning Nedre Romerike, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune, Skedsmo kommune, kommunesammenslutning i Akershus (20 kommuner) i forskjellig innkjøpsprosjekter. 20

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Interessepolitikk Samferdsel Arbeide for økte bevilgninger til veg, bane og kollektivtransport

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00

Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Referat: ØRU styremøte 28. august 2009 kl 09.00 12.00 Dagsorden: Sak nr. 72/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 73/09 Referat fra siste styremøte 19. juni 2009 Sak nr. 74/09 Referat siste rådmannsmøte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 25. januar 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29..januar 2013 Referat fra styremøte i ØRU 25. januar

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430

Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Referat: ØRU styremøte 11. desember 2009 Kl 1100 1430 Dagsorden: Sak nr. 115/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 116/09 Informasjon om Melodi Grand Prix delfinale på Øvre Romerike Sak nr. 117/09 Referat

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010

Referat fra styremøte i ØRU 05. november 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. november 2010 Referat fra styremøte i ØRU 05. november

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Referat 15. april 2011.

Referat 15. april 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. april 2011 Referat 15. april 2011. Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. desember 2012 Referat fra rådmannsmøte 14. desember 2012 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 104/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 105/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300

Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Rådmannsmøte 13. mai 2011 REFERAT Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Forfall Forfall Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum Nannestad

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 13. juni 2012 Referat fra styremøte i ØRU 8. juni 2012

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI

REFERAT STYREMØTE 21. JUNI ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. juni 2011 REFERAT STYREMØTE 21. JUNI Tid: Kl 0900-1030

Detaljer

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK)

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) SELSKAPSKONTROLL ØVRE ROMERIKE UTVIKLING (ØRU) ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID (ØRIK) Gjennomført for Nes kontrollutvalg Til: Fra: Kontrollutvalget i Nes kommune Østre Romerike revisjonsdistrikt (ØRR)

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500

Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Sør-Gardermoen 9. juni 2015 Referat fra rådmannsmøte 4. juni 2015 Sted: Tunet Kl: 1200-1500 Dagsorden : Sak nr.: 38/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 39/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 10.04.15...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 6. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 23. mai 2014 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 41/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 42/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.03.14...

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400:

Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Saksframstillinger til ØRU-styret 6. februar 2009 kl 09.00-1400: Dagsorden: Sak nr. 01/09 Referat fra siste styremøte 12. desember 08 Sak nr. 10/09 Hospice i Rælingen Sak nr. 02/09 Voksnes rettigheter

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 22. april 2016 Referat fra styremøte i ØRU 22. april 2016

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2014 Referat fra styremøte i ØRU 16. juni 2014

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 20. februar 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. februar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 17/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 18/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE

Detaljer

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)

Saker til behandling. 32/16 15/ Referater 2. Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, tlf. 67 93

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 8. juni 2010 Referat fra styremøte i ØRU 04. juni 2010

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet

Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Referat: ØRU styremøte 23. april 2010 Tid: kl 0900-1330 Sted: Tunet Dagsorden:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 17. mars 2016 Referat fra styremøte i ØRU 11. mars 2016

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 9. februar 2015 Referat fra rådmannsmøte 30. januar 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 1/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 07.11.14...

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl:

Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: Rådmannsmøte 11. mars 2011 Referat Sted: Tunet Kl: 0900-1330 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Forfall Johnny Pedersen Arnhild Danielsen Kurt-Gøran Adriansen Referent Gjerdrum

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 11. september 2012 Referat fra rådmannsmøte 17. august 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 62/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 63/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 30.05.12...

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. desember 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 9. desember 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 14. desember 2011 Referat fra styremøte i ØRU 9. desember

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober 2012 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober 2012 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 26. oktober

Detaljer

Anskaffelse av plattform for velferdsteknologi erfaring.

Anskaffelse av plattform for velferdsteknologi erfaring. Anskaffelse av plattform for velferdsteknologi erfaring. Felles system ØRU kommuner Support quality Of Life SOL innovative innkjøp av velferdsteknologi 13.02.2017 Iver Olav Sunnset, Bjørn Erik Sørli, Beate

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4

Saker til behandling. 37/16 15/ Referater 2. 38/16 15/ Orientering fra administrasjonen 4 MØTEINNKALLING Ullensaker kontrollutvalg Dato: 19.10.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13. september 2013 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. september 2013 Referat fra styremøte i ØRU 13. september

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 9. september 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. september 2016 Referat fra styremøte i ØRU 9. september

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030

Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Sør-Gardermoen 26. august 2014 Referat fra rådmannsmøte 21. august 2014 Sted: Tunet Kl: 0830-1030 Dagsorden : Sak nr.: 67/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 68/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 20.06.14...

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 21. november 2013 Referat fra rådmannsmøte 15. november 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1500 Dagsorden : Sak nr.: 91/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 92/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 18.10.13...2

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 19. oktober 2016 Referat fra styremøte i ØRU 14. oktober

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 19. februar 2016 Tid: Kl Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 29. februar 2016 Referat fra styremøte i ØRU 19. februar

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl:

Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: Sør-Gardermoen 23. oktober 2013 Referat fra rådmannsmøte 18. oktober 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1300 Dagsorden : Sak nr.: 78/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 79/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 28.08.13...2

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12

Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015. Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Politiske oppnevninger for valgperioden 2011-2015 Behandlet i Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12 Kommunestyret 31 representanter Kommunestyret konstituerer seg i første kommunestyremøte etter kommunevalget

Detaljer

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl:

Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: Sør-Gardermoen 26. august 2015 Rådmannsmøte 20. august 2015 Dagsorden og saksframstillinger Sted: Hurdalsjøen hotell Kl: 1600-1700 Dagsorden : Sak nr.: 49/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 50/15

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

DIFI Brukersamling om e-handel

DIFI Brukersamling om e-handel DIFI Brukersamling om e-handel Innkjøpssamarbeid en forutsetning for e-handelssuksess for små virksomheter? 22.03.2012 Park Inn by Radisson Oslo Airport Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Øvre Romerike

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 Eidsvoll kommune Utarbeidet av: INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnlaget for planen den overordnede analysen... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer