Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14 Grunnkompetanse som søkbare løp - ny sak. Undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløp er etter endt videregående opplæring. Orienteringsnotater 6/14 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september 2014 Referatsaker 1/14 Orientering om vedtatt politisk møteplan 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Grunnkompetanse som søkbare løp - ny sak. Undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløp er etter endt videregående opplæring. Innstilling Akershus fylkeskommune forsterker arbeidet med lærekandidatordningen som planlagte og individuelt tilpassede opplæringsløp, ved å tilby dette opplæringsløpet til flere elever. Sammendrag Saken er en oppfølging av HU-UTD-sak 49/12 Grunnkompetanse som søkbare løp. Den redegjør for endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven, som har bestemmelser om mulighetene til å gjøre spesielle opplæringsløp søkbare. Videre oppsummeres sentrale funn i NIFU-undersøkelsen av grunnkompetanseløp i Akershus, gjengitt i rapporten Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene (rapport 19/2014). Undersøkelsen gir data om tilknytningen til arbeidsmarkedet etter endt opplæring for ungdom som har tatt grunnkompetanseløp i skole (elever med spesialundervisning i større grupper) og i bedrift (lærekandidater og praksisbrevlærlinger), og der disse gruppene sammenliknes med et utvalg ordinære lærlinger i tilsvarende utdanningsprogrammer. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I PS Inntektsrammer og strategier for ØP , ble følgende vedtatt i fylkestinget den : 18. I sammenheng med denne saken og på bakgrunn av de gode erfaringene man har gjort i Vestfold fylkeskommune, belyses det også hvordan man kan gjøre grunnkompetanse til et eget søkbart løp. På bakgrunn av dette vedtaket ble saken Grunnkompetanse som søkbare løp lagt fram for YON og HU-UTD i oktobermøtene I saksframlegget ble det vist til tidligere saker som har omhandlet lærekandidatordningen, det ble redegjort for grunnkompetansebegrepet i opplæringsloven og for grunnkompetanseløp og lærekandidatordningen i Akershus. Videre ble det vist til Vestfolds tilbud om søkbare grunnkompetanseløp og at disse omfatter arbeidslivstrening og hverdagslivstrening (for elever med store bistandsbehov) og 3

4 grunnkompetanse programfag (et fastlagt, likt opplæringstilbud for de som ønsker et yrke uten å oppnå full yrkeskompetanse i form av fag-/svennebrev). Saken beskrev likheter og ulikheter mellom tilbud om grunnkompetanseløp som lærekandidat i de to fylkene, inkludert ulikheter i økonomien. Da saken ble lagt fram, var kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven under revisjon. Dette kapittelet omhandler inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater til bedrifter. Akershus fylkeskommune så seg lite tjent med å gjøre endringer i tilbudsstruktur og inntaksordning mens forskriftsrevisjonen pågikk. Dette omfattet også eventuelle endringer i grunnkompetansetilbudene i Akershus. Som omtalt i saken Grunnkompetanse som søkbare løp, besøkte fylkesdirektøren Vestfold fylkeskommune i september Vestfold ga da uttrykk for at de hadde behov for å evaluere sin ordning med søkbare, standardiserte grunnkompetanseløp og at de ønsket å vite hva som skjedde med deres lærekandidater etter fullført opplæring. Også Akershus fylkeskommune mente det ville være nyttig å få mer kunnskap om hva som skjer med grunnkompetanseelevene etter avsluttet opplæring med hensyn til arbeidsmarkedstilknyting. Dette gjaldt både de som avslutter opplæringsløpet i skole og de som avslutter i bedrift (lærekandidatene). Fylkesrådmannen besluttet derfor å gjennomføre en undersøkelse av akershusungdom i grunnkompetanseløp for å få data som kunne gi et sikrere og bedre grunnlag for å vurdere hvilke tilbud som bør gis til denne elevgruppa. I saksframlegget ble det varslet at en ny politisk sak skulle legges fram når forskriftsendringene var vedtatt og man hadde fått resultatene fra evalueringer av grunnkompetanseløp, både i Vestfold og i Akershus. Vestfold fylkeskommune har så langt ikke gjennomført noen evaluering av sine grunnkompetanseløp (lærekandidater), og Akershus fylkeskommune baserer derfor sine vurderinger på undersøkelsen gjennomført av NIFU i eget fylke (se under). Følgende innstilling ble vedtatt i HU-UTD i saken om grunnkompetanse som søkbare løp: Saken om grunnkompetanse som søkbare løp utsettes i påvente av revisjon av kap. 6 i forskrift til opplæringsloven. Akershus fylkeskommune gjennomfører en undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløpene er etter endt videregående opplæring. Dette gjøres for å gi mer kunnskap om opplæringstilbudet samsvarer med behovene i arbeidslivet, og om det er godt nok tilrettelagt for elevgruppen. Akershus fylkeskommune fortsetter arbeidet med lærekandidatordningen som planlagte, differensierte og individuelt tilpassede løp. Problemstillinger og alternativer Endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven Høsten 2013 ble det vedtatt endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven, gjeldende fra inntak til skoleåret 2014/2015. En av endringene innebærer at det har blitt innført fortrinnsrett for fire grupper elever. Disse er omtalt i 6-15 og 6-17 til I 6-15 gis det fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram for søkere som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Elever som søker etter 6-17 og 6-18 kan søke spesielt tilrettelagte tilbud. Søkere med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne har etter 6-17 rett til inntak på en skole som er særskilt tilrettelagt, dersom den nedsatte funksjonsevnen tilsier dette gir søkere som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter 4

5 opplæringsloven 3-9, anledning til å søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole. Søkeren kan også søke om inntak til en knutepunktskole etter 6-40 til gir søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd og som behøver flere år på Vg1, rett til inntak på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering, og før inntaket etter poeng. De ovennevnte fire gruppene har søknadsfrist 1. februar, som er en måned før fellesfristen 1. mars. Fylkeskommunene har anledning til å ta inn elevene som søker etter fortrinnsrett før hovedinntaket kjøres. Forskriften presiserer at det kun er disse fire gruppene som har fortrinnsrett. For alle andre elevgrupper gjelder kun at de har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram med søknadsfrist 1. mars. Det å tilby et søkbart grunnkompetanseløp vil etter fylkesrådmannens vurdering ikke være i tråd med forskriftens kapittel 6. Undersøkelse av elever som har vært i grunnkompetanseløp i Akershus NIFU har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune gjennomført en undersøkelse av ungdom som var i løp mot planlagt grunnkompetanse innenfor videregående opplæring i fylket, og som avsluttet utdanningen sin i årene Hovedmålsettingen med undersøkelsen var å få kunnskap om hvordan det går i arbeidslivet med personer som har vært i planlagte grunnkompetanseløp. Akershus ønsket å undersøke alle typer grunnkompetanseløp, både de som avsluttes i skole og de som avsluttes med opplæring i bedrift (lærekandidater og praksisbrevlærlinger). Undersøkelsen ble gjennomført i perioden høst 2013 til vår 2014, og resultatene presenteres i rapporten Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene (rapport 19/2014). 1 I det følgende gjengis noen sentrale funn fra undersøkelsen. Rapporten presenterer en populasjonsstudie av 347 personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i ovennevnte periode og deres overgang til arbeidsmarkedet etter endt opplæring. Undersøkelsen omfatter dermed alle personer som har vært i slike løp i denne perioden. Populasjonen har bestått av a) 202 elever som har hatt spesialundervisning i større grupper, b) 44 lære- og praksisbrevkandidater som har avbrutt opplæringen, c) sju lærekandidater og en praksisbrevkandidat som har strøket til kompetanseprøven, d) 71 lærekandidater som har bestått kompetanseprøven og e) 22 praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøven. Denne populasjonen sammenliknes med et utvalg på 651 lærlinger fra samme utdanningsprogrammer og som har oppnådd fag-/svennebrev i den samme perioden. Inkluderingen av et utvalg lærlinger i undersøkelsen ble gjort fordi det var ønskelig å sammenlikne lærekandidatene og praksisbrevkandidatene med personer som har tatt en ordinær fagutdanning og skaffet seg et fag-/svennebrev, særlig når det gjelder deres posisjon i arbeidsmarkedet. Dataene er registerdata satt sammen av data fra Akershus fylkeskommune og data utlånt av SSB. Fylkesrådmannen ønsker i denne sammenheng å understreke at flere av lærekandidatene i Akershus har hatt opplæring i større grupper, selv om hoveddelen kommer fra ordinære klasser. I undersøkelsen omfatter gruppe a) elever som har hatt spesialundervisning i større grupper, kun elever som avsluttet opplæringsløpet i skole. Hovedfunnene i undersøkelsen oppsummeres slik i rapporten: 1. Lære- og praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøve og dermed oppnådd planlagt grunnkompetanse kommer om lag likt ut i arbeidsmarkedet. 1 Rapporten kan lastes ned på NIFUs hjemmesider: 5

6 2. Begge gruppene kommer (selvsagt) i en svakere posisjon på arbeidsmarkedet enn lærlinger som har oppnådd fag-/svennebrev, men de kommer betydelig bedre ut enn lære- og praksisbrevkandidater som har avbrutt utdanningen og elever som har hatt spesialundervisning i større grupper. 3. Svært få lære- og praksisbrevkandidater med oppnådd grunnkompetanse fortsetter og oppnår fag- /svennebrev, og dermed fremstår planlagt grunnkompetanse primært som en utdanning for unge som ikke sikter mot full yrkeskompetanse. Ulikheter i tilknytning til arbeidsmarkedet Undersøkelsen analyserer blant annet hvor raskt ungdommene kom i jobb, stabilitet, avbrudd og antall år i arbeid for de ulike gruppene, bevegelser inn og ut av arbeidslivet samt erfaringer med heltids- og deltidsarbeid. Lærlingene er den gruppa som kommer best ut på alle variablene i undersøkelsen. Sammenliknet med lærlinger er det forholdsmessig færre (litt over halvparten) som kom i jobb med en gang og ble i jobb blant lære- og praksisbrevkandidater som har avlagt kompetanseprøve, enten de har bestått eller ikke. Andelen er lavest blant elever som har hatt spesialundervisning i større grupper (om lag tre av ti) og blant lærekandidater som avbrøt opplæringen. Den svakeste posisjonen i arbeidslivet har elever med spesialundervisning i større grupper og som har avsluttet sin opplæring i skolen. Halvparten av dem kom aldri i jobb og kun en av tre med en gang. Av de som havnet utenfor med en gang, beveget få seg inn i arbeidslivet seinere. Det er også i denne gruppa man fant den laveste andelen som forble i jobb uten avbrudd. Få har erfaring med heltidsarbeid. Praksisbrevkandidatene er mer ustabile i sin tilknytning til arbeidsmarkedet enn både lærlinger og lærekandidater som har bestått kompetanseprøven. De kom raskt i jobb, men preges av å være inn og ut av jobb, og relativt mange fikk aldri heltidsarbeid. Selv om mange av praksiskandidatene kom raskt i jobb, på linje med lærlingene, er de ikke like lenge i jobb, og de er mer utsatt for avbrudd. Lærekandidatene kom seinere i jobb enn praksisbrevkandidatene, men har en noe mer stabil tilknytning til arbeidslivet. Det er færre blant lærekandidatene med flere år uten jobb og langt flere i heltidsarbeid. Sammenliknes lærekandidater og praksisbrevkandidater som har bestått, viser det seg at en betydelig større andel av lærekandidatene har vært i heltidsarbeid hele tiden etter avsluttet videregående opplæring, og det er en lavere andel som ikke har heltidserfaring i det hele tatt. Størst erfaring med heltidsarbeid er det imidlertid lærlingene som har. De som avbrøt grunnkompetanseløpet blant lære- og praksisbrevkandidatene kom ut i arbeidslivet på linje med de som har hatt spesialundervisning i større grupper, selv om noen flere kom i jobb med en gang enn blant de med spesialundervisning. Færre av de som avbrøt forble uten jobb, men blant de som først kom i jobb i de to gruppene er stabiliteten størst blant de som har hatt spesialundervisning. Undersøkelsen viser at lærekandidater og praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøve har en vesentlig bedre posisjon i arbeidsmarkedet enn de som sluttet og ikke avla prøven. Fullføring av grunnkompetanseløp med avlagt kompetanseprøve fører til en gunstigere posisjon i arbeidsmarkedet enn å slutte underveis, selv om å fullføre med fag- /svennebrev fører til en enda gunstigere posisjon. I november 2012, ett til tre år etter at disse personene hadde gått ut av videregående opplæring, var andelen som var i jobb i de tre gruppene slik: - Lærlinger med bestått fag-/svenneprøve: 90 prosent 6

7 - Lære- og praksisbrevkandidater med bestått kompetanseprøve: 70 prosent - Lære- og praksisbrevkandidater med avbrutt utdanning og elever med spesialundervisning i større grupper: 45 prosent Mottak av offentlig støtte Erfaringen med å være mottaker av offentlig støtte er størst blant elever som har hatt spesialundervisning i større grupper og blant lærekandidater/praksisbrevkandidat som avbrøt utdanningen. Den er minst blant lærlingene og praksisbrevkandidatene. Samtidig er det relativt mange i alle grupper med lærekandidater som har erfaring med å være mottaker av offentlig støtte. Det er viktig å understreke at en og samme person kan ha flere registreringer i SSBs registre. Eksempelvis kan man være registrert som mottaker av en eller annen form for offentlig støtte og samtidig være sysselsatt. De som i rapporten omtales som å være i jobb, i arbeid eller sysselsatt er personer som er i ordinært arbeid, og som har dette som hovedbeskjeftigelse. Flere lærekandidater enn praksisbrevkandidater har mottatt offentlig støtte, men lærekandidatene har en bedre tilknytning til arbeidsmarkedet med hensyn til stabilitet og heltidsarbeid. Undersøkelsen viser dermed at sett under ett kommer lære- og praksiskandidater relativt likt ut på arbeidsmarkedet. Videre satsing på lærekandidatordningen i Akershus Både norsk og internasjonal forskning viser at ungdom uten fullført videregående opplæring stiller dårligere på arbeidsmarkedet enn de som har fullført og bestått. NIFUs undersøkelse Utdanning lønner seg, rapport 1/2014 viser dette tydelig. Jo høyere utdanningsnivå som er oppnådd, desto større er andelen som er sysselsatt og tilsvarende: jo lavere utdanning som er oppnådd, desto større andeler er arbeidsledige eller mottakere av offentlig støtte (s. 12 i rapporten). I tillegg viser undersøkelsen at jo høyere kompetanse som oppnås i videregående opplæring, desto høyere er sysselsettingsgraden, selv når ungdommene ikke oppnår full kompetanse i form av fag-/svennebrev eller studiekompetanse. NIFUs undersøkelse av grunnkompetanseløp understøtter disse funnene. De som har fullført et grunnkompetanseløp, gått opp til kompetanseprøve og bestått (lærekandidater og praksisbrevlærlinger), har en vesentlig bedre posisjon i arbeidsmarkedet enn lærekandidater/praksisbrevlærlinger som avbrøt opplæringsløpet. Av de som avsluttet sin videregående opplæring med grunnkompetanse eller fag-/svennebrev i perioden , forblir de aller fleste på dette utdanningsnivået. Relativt sett få tar mer kompetansegivende utdanning. Det betyr at grunnkompetanseløpene lærekandidat- og praksisbrevordningen i Akershus i all hovedsak har blitt utdanninger der de fleste avslutter på et lavere nivå enn full yrkeskompetanse i form av fag- eller svennebrev. Siden populasjonen er fulgt kun en kort periode, er det godt mulig at flere av disse vil ta mer utdanning seinere. Når så mange som 70 prosent av lære- eller praksisbrevkandidatene med bestått kompetanseprøve er i jobb, betyr dette at ordningene har en egenverdi på arbeidsmarkedet og gir de med slik utdanning gode muligheter for å få jobb. Dataene i undersøkelsen støtter opp om Akershus fylkeskommunes satsing på høyest mulig kompetanseoppnåelse for alle elever i den videregående opplæringen, slik det er nedfelt i fylkeskommunens strategiplan for høyere kompetanseoppnåelse. De viser også at lærekandidatordningen, som har vært et satsingsområde gjennom mange år, gir en gruppe elever som ellers er svært frafallsutsatte en god mulighet til å oppnå en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Alternativet for mange er å oppnå en ikke planlagt grunnkompetanse ved å avbryte et løp mot studie- eller yrkeskompetanse, med langt dårligere muligheter på arbeidsmarkedet. 7

8 I rapporten tas det til orde for at flere elever som får opplæring i større grupper, bør få muligheter til å gjennomføre et lærekandidat- eller praksisbrevløp enn hva som er tilfellet i dag. Det er sannsynlig at dersom en større andel av elever som mottar opplæring i større grupper får avslutte opplæringsløpet i bedrift som lærekandidat, vil enda flere i denne gruppa få en tilknytning til arbeidslivet. Akershus fylkeskommune ønsker å satse på å bruke og videreutvikle lærekandidatordningen, jf. tidligere omtalte vedtak i HU-UTD-sak 49/12 Grunnkompetanse som søkbare løp og FT-sak 91/11 Full opplæring i bedrift. Ulike praksisbaserte løp fram mot grunnkompetanse og fag- /svennebrev, der følgende ble vedtatt: Akershus fylkeskommune viderefører arbeidet med fleksible, tilpassede opplæringsløp som alternativ til 2+2-modellen for de elevene som har behov for dette. Innsatsen rettet mot grunnkompetanseløp forsterkes, og arbeidet med lærekandidatordningen videreutvikles. Som det påpekes i rapporten, er praksisbrevets skjebne fortsatt ikke avklart (s.19-20). I Meld. St. 20 På rett vei tas det til orde for å innføre praksisbrev som en del av tilbudsstrukturen i videregående opplæring, å forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet og innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for at flere fylkeskommuner tar i bruk praksisbrev. Fortsatt er det ikke kommet flere signaler om hvorvidt praksisbrevet skal være søkbart eller hvilke inntakskriterier som skal legges til grunn. Akershus fylkeskommune har deltatt i utprøvingen av praksisbrevordningen. I forsøket erfarte man at det var vanskelig å skaffe kandidatene læreplasser i bedrift. Mange av elevene i de praksisbrevklassene som ble opprettet ved en av skolene falt fra i begynnelsen eller i løpet av utprøvingen. Ved den andre skolen løste man læreplassproblemet ved å la de bli praksisbrevlærlinger i en bedrift opprettet av skolen. Ifølge evalueringen (Høst 2011) var bedre økonomi og tettere oppfølging av praksisbrevkandidatene enn i andre ordninger en viktig faktor for å forklare praksisbrevets vellykkethet i forsøksfylkene. Per i dag har vi ingen praksisbrevlærlinger. Slik fylkesrådmannen ser det er det avgjørende at lærebedrifter er på plass før en tar inn ungdom til et praksisbrevløp. Lærekandidatordningen ble nedfelt i opplæringsloven i Akershus fylkeskommune har siden arbeidet mye med å utvikle ordningen, gjøre den kjent og få skolene til å ta den i bruk i større grad for elever som ventelig ikke kan oppnå full kompetanse med fag-/svennebrev. Per i dag er lærekandidatordningen godt kjent ved våre virksomheter (skoler og veiledningssentre) og i mange bedrifter, og det er om lag 120 løpende opplæringskontrakter i fylket. Lærekandidatordningen skiller seg fra praksisbrevet ved å være et fleksibelt, individuelt tilpasset løp, der lærekandidaten får opplæring med utgangspunkt i sine læreforutsetninger. Mens praksisbrevet per i dag tilbys i 16 lærefag, der det er utviklet nasjonale forsøkslæreplaner, er lærekandidatløp mulig i alle lærefag. NIFUs undersøkelse av planlagte grunnkompetanseløp gir Akershus fylkeskommune nyttig informasjon om våre grunnkompetanseelever. Resultatene viser at satsingen på lærekandidatordningen er formålstjenlig og at denne kompetansen skaffer ungdom jobb etter endt opplæring. Fylkesrådmannens anbefalinger Når så mange som 70 prosent av lære- eller praksisbrevkandidatene med bestått kompetanseprøve er i jobb, betyr dette at ordningene har en egenverdi i arbeidsmarkedet og gir de med slik utdanning gode muligheter for å få jobb. NIFUs undersøkelse av planlagte grunnkompetanseløp i Akershus viser også at lærekandidatordningen, som har vært et satsingsområde gjennom mange år, gir en gruppe elever som ellers er svært frafallsutsatte, en 8

9 kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Fylkesrådmannen mener flere elever med svake forutsetninger for å oppnå full kompetanse i form av fag-/svennebrev bør få tilbud om lærekandidatløp. Dette gjelder også elever med spesialundervisning i større grupper, som i dag avslutter et planlagt grunnkompetanseløp i skole. Oslo, Tron Ole Bamrud Saksbehandler: Kristin Monsen 9

10 Orienteringsnotater 10

11 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 6/14 Yrkesopplæringsnemnda Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september 2014 Vedlagt finner dere oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september Oslo, 24. september 2014 Pål Riis fylkesdirektør Saksbehandler: Gry Nordahl Vedlegg: 11

12 Godkjente lærebedrifter i perioen Selvstendig lærebedrift (=S) eller Navn på bedrift Fag Bedriftens adresse/region medlem av opplæringskontor (=M) Artech Automation AS Automatisering 1472 Fjellhamar/Romerike S MJ Elektro AS Elektriker 1481 Hagan/Romerike M Kjelle videregående skole Barne- og ungdomsarbeider 1940 Bjørkelangen/Romerike S Ben-Sin-Stasjon AS Salg 1383 Asker/Asker og Bærum M Expon AS Profileringsdesign 1410 Kolbotn/Follo S Bygg/Tømrermester Harald Syversen Tømrer 1912 Enebakk/ Follo S Instrumenttjenesten AS Dataelektroniker 1430 Ås/Follo S IcopalTak AS Taktekker 1472 Fjellhamar/Romerike M Skedsmo kommune Kontor- og administrasjon 2000 Lillestrøm/Romerike S Floriss Årnes Blomsterdekoratør 2150 Årnes/Romerke M NG Ultra Øst AS Sjømathandler 1400 Ski/Follo M SDR Norway AS Salg 1483 Hagan/Romerike M Laft & Håndverk Tømrer 1406 Ski/Follo S Smestad Bygg Tømrer 2170 Fenstad/Romerike M Finsbråten AS Logistikk 2080 Eidsvoll/Romerike M Gardermoen Ingeniørbygg AS Tømrer 2060 Gardermoen/Romerike M Weber Leca Rælingen Industrimekaniker 2008 Fjerdingby/Romerike M Bærum & Lise Blomster AS Blomsterdekoratør 1337 Sandvika/Asker og Bærum S Asker Blomsterhjørne AS Blomsterdekoratør 1383 Asker/Asker og Bærum M RST Elektro AS Elektriker 2066 Jessheim/Romerike M Karlsen & Nordseth entreprenør AS Ventilasjon- og blikkenslager 1483 Skytta/Romerike M Bilia Høvik Reservedel 1363 Høvik/Asker og Bærum M Mimmis Blomster & Interiør AS Blomsterdekoratør 2022 Gjerdrum/Romerike M Liland Elektriske AS IKT-service 2150 Årnes/Romerike M 2 fag Liland Elektriske AS Dataelektroniker 2151 Årnes/Romerike M Rørleggerfirma Kjelgaard AS Rørlegger 1914 Ytre Enebakk/Romerike M Tamek AS CNC-maskinering 2017 Frogner/Romerike M Eidsvoll Auto Bilfaget; lette kjøretøy 2072 Dal/Romerike M Probygg og Bolig AS Tømrer 2004 Lillestrøm/Romerike M Select Service Partner Kokk 2061 Gardermoen/Romerike M 12

13 Follo montasjeservice Tømrer 1400 Ski/Follo M JRL automasjon AS Automatisering 1415 Oppegård/Follo M RSA Bil Ski Bilfaget; lette kjøretøy 1400 Ski/Follo M 2 fag RSA Bil Ski Salg 1400 Ski/Follo M Veitransport AS Yrkessjåfør 1914 Ytre Enebakk/Romerike M Ås Bilverksted AS Bilfaget; lette kjøretøy 1430 Ås/Follo M Trioving AS Låsesmed 1402 Ski/Follo M Minh Rørleggerservice AS Rørlegger 2005 Rælingen/Romerike M Alt rørlegger AS Rørlegger 1925 Blaker/Romerike M Gustavsen & Slemdal AS Platearbeider 2067 Jessheim/Romerike S Eidsverket AS Kokk 1940 Bjørkelangen/Romerike M Roald Larsen AS Tømrer 1483 Hagan/Romerike S 2 fag Roald Larsen AS Murer 1484 Hagan/Romerike S Arkel Romerike AS Elektriker 2005 Rælingen/Romerike M Schau's Bygg AS Tømrer 1929 Auli/Romerike M Brødrene Litzheim AS Tømrer 1940 Bjørkelangen/Romerike M Bertel O. Steen Chassispåbygger 1470 Lørenskog/Romerike M Ski Bygg AS Salg 1400 Ski/Follo S Lærekandidat Mur & Design AS Murer 1912 Enebakk/Follo S NRA Øst Rørlegger 1470 Lørenskog/Romerike M Seko Elektro AS Elektriker 2021 Skedsmokorset/Romerike M Opplæringskontor Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS Chassispåbygger Antall medlemsbedrifter 38 Antall selvstendige bedrifter 13 Antall opplæringskontor 1 Totalt antall godkjente bedrifter 52 13

14 Referatsaker 14

15 Referatsak Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Eldrerådet /14 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1/14 Yrkesopplæringsnemnda /14 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 1/14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for plan, næring og miljø /14 Hovedutvalg for samferdsel Administrasjonsutvalget Klagenemnda Orientering om vedtatt politisk møteplan Vedlagt finner dere den politiske møteplanen for 2015 for alle råd og utvalg i fylkeskommunen. Møteplanen ble vedtatt av fylkestinget 22. september I 2015 vil fylkestinget i september utgå på grunn av kommune- og fylkestingsvalget. Det vil derfor arrangeres 7 fylkesting i Det samme gjelder hovedutvalgsrekken i august/september. Det vil derfor også arrangeres 7 hovedutvalgsmøter i Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Trude Remme Vedlegg 1 Politisk møteplan for

16 Møteplan 2015 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Akershustinget 26 Fylkesting *,23 (ØP) 7 Fylkesutvalg * Fylkesvalgstyret HU utdanning og HU kultur HU plan og HU samferdsel Administrasjonsutvalget Koordineringsutvalget ** (22) Eldrerådet , 30 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne , 30 Yrkesopplæringsnemnda , 30 Klagenemnda 20 3, * 11. mai og 9. november er det eiermøter i forkant av fylkesutvalget ** koordineringsutvalg tirsdag 26. mai på grunn av pinse 21. september er det både fylkesvalgstyre og koordineringsutvalg 23. november er det både fylkesutvalg (kun ØP-innstilling) og koordineringsutvalg 16

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 07.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Rapport 19/2014. Boks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. ISBN 978-82-327-0006-6 1892-2597 (online) www.nifu.no

Rapport 19/2014. Boks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. ISBN 978-82-327-0006-6 1892-2597 (online) www.nifu.no Rapport 19/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring

Høringssvar - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring Vår saksbehandler Kristin Monsen Vår dato 14.12.2015 Vår referanse 2015/15017-2 EMNE A00 Telefon 22055416 Deres dato Deres referanse E-post kristin.monsen@afk.no Fra: Akershus fylkeskommune Høringssvar

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:00 14:45 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14.

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: Tid: 14:00 14. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 14:00 14.05 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 14:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.02.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato: 01.02.2016 Tid: 13:00 14:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? NYE TALL OM UNGDOM 105 Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? Liv Anne Støren og Nina Sandberg NIFU har vært med på å evaluere Reform 94. Artikkelen oppsummerer noen hovedresultater

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 09:00 10:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37

Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:37 Møteprotokoll Protokoll fra møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 14:37 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Møteprotokoll. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: Forskjønnelsen, Wigandgården, 8. et Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Tom Knudsen

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:30 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.01.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2017 Tid: 11:30 12:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Rom 211 Møtedato: 10.10.2016 Tid: 13:00 15:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer