Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14 Grunnkompetanse som søkbare løp - ny sak. Undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløp er etter endt videregående opplæring. Orienteringsnotater 6/14 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september 2014 Referatsaker 1/14 Orientering om vedtatt politisk møteplan 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /14 Yrkesopplæringsnemnda Grunnkompetanse som søkbare løp - ny sak. Undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløp er etter endt videregående opplæring. Innstilling Akershus fylkeskommune forsterker arbeidet med lærekandidatordningen som planlagte og individuelt tilpassede opplæringsløp, ved å tilby dette opplæringsløpet til flere elever. Sammendrag Saken er en oppfølging av HU-UTD-sak 49/12 Grunnkompetanse som søkbare løp. Den redegjør for endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven, som har bestemmelser om mulighetene til å gjøre spesielle opplæringsløp søkbare. Videre oppsummeres sentrale funn i NIFU-undersøkelsen av grunnkompetanseløp i Akershus, gjengitt i rapporten Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene (rapport 19/2014). Undersøkelsen gir data om tilknytningen til arbeidsmarkedet etter endt opplæring for ungdom som har tatt grunnkompetanseløp i skole (elever med spesialundervisning i større grupper) og i bedrift (lærekandidater og praksisbrevlærlinger), og der disse gruppene sammenliknes med et utvalg ordinære lærlinger i tilsvarende utdanningsprogrammer. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I PS Inntektsrammer og strategier for ØP , ble følgende vedtatt i fylkestinget den : 18. I sammenheng med denne saken og på bakgrunn av de gode erfaringene man har gjort i Vestfold fylkeskommune, belyses det også hvordan man kan gjøre grunnkompetanse til et eget søkbart løp. På bakgrunn av dette vedtaket ble saken Grunnkompetanse som søkbare løp lagt fram for YON og HU-UTD i oktobermøtene I saksframlegget ble det vist til tidligere saker som har omhandlet lærekandidatordningen, det ble redegjort for grunnkompetansebegrepet i opplæringsloven og for grunnkompetanseløp og lærekandidatordningen i Akershus. Videre ble det vist til Vestfolds tilbud om søkbare grunnkompetanseløp og at disse omfatter arbeidslivstrening og hverdagslivstrening (for elever med store bistandsbehov) og 3

4 grunnkompetanse programfag (et fastlagt, likt opplæringstilbud for de som ønsker et yrke uten å oppnå full yrkeskompetanse i form av fag-/svennebrev). Saken beskrev likheter og ulikheter mellom tilbud om grunnkompetanseløp som lærekandidat i de to fylkene, inkludert ulikheter i økonomien. Da saken ble lagt fram, var kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven under revisjon. Dette kapittelet omhandler inntak til videregående opplæring og formidling av lærlinger og lærekandidater til bedrifter. Akershus fylkeskommune så seg lite tjent med å gjøre endringer i tilbudsstruktur og inntaksordning mens forskriftsrevisjonen pågikk. Dette omfattet også eventuelle endringer i grunnkompetansetilbudene i Akershus. Som omtalt i saken Grunnkompetanse som søkbare løp, besøkte fylkesdirektøren Vestfold fylkeskommune i september Vestfold ga da uttrykk for at de hadde behov for å evaluere sin ordning med søkbare, standardiserte grunnkompetanseløp og at de ønsket å vite hva som skjedde med deres lærekandidater etter fullført opplæring. Også Akershus fylkeskommune mente det ville være nyttig å få mer kunnskap om hva som skjer med grunnkompetanseelevene etter avsluttet opplæring med hensyn til arbeidsmarkedstilknyting. Dette gjaldt både de som avslutter opplæringsløpet i skole og de som avslutter i bedrift (lærekandidatene). Fylkesrådmannen besluttet derfor å gjennomføre en undersøkelse av akershusungdom i grunnkompetanseløp for å få data som kunne gi et sikrere og bedre grunnlag for å vurdere hvilke tilbud som bør gis til denne elevgruppa. I saksframlegget ble det varslet at en ny politisk sak skulle legges fram når forskriftsendringene var vedtatt og man hadde fått resultatene fra evalueringer av grunnkompetanseløp, både i Vestfold og i Akershus. Vestfold fylkeskommune har så langt ikke gjennomført noen evaluering av sine grunnkompetanseløp (lærekandidater), og Akershus fylkeskommune baserer derfor sine vurderinger på undersøkelsen gjennomført av NIFU i eget fylke (se under). Følgende innstilling ble vedtatt i HU-UTD i saken om grunnkompetanse som søkbare løp: Saken om grunnkompetanse som søkbare løp utsettes i påvente av revisjon av kap. 6 i forskrift til opplæringsloven. Akershus fylkeskommune gjennomfører en undersøkelse for å avklare hvor våre elever i grunnkompetanseløpene er etter endt videregående opplæring. Dette gjøres for å gi mer kunnskap om opplæringstilbudet samsvarer med behovene i arbeidslivet, og om det er godt nok tilrettelagt for elevgruppen. Akershus fylkeskommune fortsetter arbeidet med lærekandidatordningen som planlagte, differensierte og individuelt tilpassede løp. Problemstillinger og alternativer Endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven Høsten 2013 ble det vedtatt endringer i kap. 6 i forskrift til opplæringsloven, gjeldende fra inntak til skoleåret 2014/2015. En av endringene innebærer at det har blitt innført fortrinnsrett for fire grupper elever. Disse er omtalt i 6-15 og 6-17 til I 6-15 gis det fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram for søkere som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Elever som søker etter 6-17 og 6-18 kan søke spesielt tilrettelagte tilbud. Søkere med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne har etter 6-17 rett til inntak på en skole som er særskilt tilrettelagt, dersom den nedsatte funksjonsevnen tilsier dette gir søkere som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter 4

5 opplæringsloven 3-9, anledning til å søke om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole. Søkeren kan også søke om inntak til en knutepunktskole etter 6-40 til gir søkere med enkeltvedtak om utvidet tid etter opplæringsloven 3-1 femte ledd og som behøver flere år på Vg1, rett til inntak på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering, og før inntaket etter poeng. De ovennevnte fire gruppene har søknadsfrist 1. februar, som er en måned før fellesfristen 1. mars. Fylkeskommunene har anledning til å ta inn elevene som søker etter fortrinnsrett før hovedinntaket kjøres. Forskriften presiserer at det kun er disse fire gruppene som har fortrinnsrett. For alle andre elevgrupper gjelder kun at de har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram med søknadsfrist 1. mars. Det å tilby et søkbart grunnkompetanseløp vil etter fylkesrådmannens vurdering ikke være i tråd med forskriftens kapittel 6. Undersøkelse av elever som har vært i grunnkompetanseløp i Akershus NIFU har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune gjennomført en undersøkelse av ungdom som var i løp mot planlagt grunnkompetanse innenfor videregående opplæring i fylket, og som avsluttet utdanningen sin i årene Hovedmålsettingen med undersøkelsen var å få kunnskap om hvordan det går i arbeidslivet med personer som har vært i planlagte grunnkompetanseløp. Akershus ønsket å undersøke alle typer grunnkompetanseløp, både de som avsluttes i skole og de som avsluttes med opplæring i bedrift (lærekandidater og praksisbrevlærlinger). Undersøkelsen ble gjennomført i perioden høst 2013 til vår 2014, og resultatene presenteres i rapporten Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene (rapport 19/2014). 1 I det følgende gjengis noen sentrale funn fra undersøkelsen. Rapporten presenterer en populasjonsstudie av 347 personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i ovennevnte periode og deres overgang til arbeidsmarkedet etter endt opplæring. Undersøkelsen omfatter dermed alle personer som har vært i slike løp i denne perioden. Populasjonen har bestått av a) 202 elever som har hatt spesialundervisning i større grupper, b) 44 lære- og praksisbrevkandidater som har avbrutt opplæringen, c) sju lærekandidater og en praksisbrevkandidat som har strøket til kompetanseprøven, d) 71 lærekandidater som har bestått kompetanseprøven og e) 22 praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøven. Denne populasjonen sammenliknes med et utvalg på 651 lærlinger fra samme utdanningsprogrammer og som har oppnådd fag-/svennebrev i den samme perioden. Inkluderingen av et utvalg lærlinger i undersøkelsen ble gjort fordi det var ønskelig å sammenlikne lærekandidatene og praksisbrevkandidatene med personer som har tatt en ordinær fagutdanning og skaffet seg et fag-/svennebrev, særlig når det gjelder deres posisjon i arbeidsmarkedet. Dataene er registerdata satt sammen av data fra Akershus fylkeskommune og data utlånt av SSB. Fylkesrådmannen ønsker i denne sammenheng å understreke at flere av lærekandidatene i Akershus har hatt opplæring i større grupper, selv om hoveddelen kommer fra ordinære klasser. I undersøkelsen omfatter gruppe a) elever som har hatt spesialundervisning i større grupper, kun elever som avsluttet opplæringsløpet i skole. Hovedfunnene i undersøkelsen oppsummeres slik i rapporten: 1. Lære- og praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøve og dermed oppnådd planlagt grunnkompetanse kommer om lag likt ut i arbeidsmarkedet. 1 Rapporten kan lastes ned på NIFUs hjemmesider: 5

6 2. Begge gruppene kommer (selvsagt) i en svakere posisjon på arbeidsmarkedet enn lærlinger som har oppnådd fag-/svennebrev, men de kommer betydelig bedre ut enn lære- og praksisbrevkandidater som har avbrutt utdanningen og elever som har hatt spesialundervisning i større grupper. 3. Svært få lære- og praksisbrevkandidater med oppnådd grunnkompetanse fortsetter og oppnår fag- /svennebrev, og dermed fremstår planlagt grunnkompetanse primært som en utdanning for unge som ikke sikter mot full yrkeskompetanse. Ulikheter i tilknytning til arbeidsmarkedet Undersøkelsen analyserer blant annet hvor raskt ungdommene kom i jobb, stabilitet, avbrudd og antall år i arbeid for de ulike gruppene, bevegelser inn og ut av arbeidslivet samt erfaringer med heltids- og deltidsarbeid. Lærlingene er den gruppa som kommer best ut på alle variablene i undersøkelsen. Sammenliknet med lærlinger er det forholdsmessig færre (litt over halvparten) som kom i jobb med en gang og ble i jobb blant lære- og praksisbrevkandidater som har avlagt kompetanseprøve, enten de har bestått eller ikke. Andelen er lavest blant elever som har hatt spesialundervisning i større grupper (om lag tre av ti) og blant lærekandidater som avbrøt opplæringen. Den svakeste posisjonen i arbeidslivet har elever med spesialundervisning i større grupper og som har avsluttet sin opplæring i skolen. Halvparten av dem kom aldri i jobb og kun en av tre med en gang. Av de som havnet utenfor med en gang, beveget få seg inn i arbeidslivet seinere. Det er også i denne gruppa man fant den laveste andelen som forble i jobb uten avbrudd. Få har erfaring med heltidsarbeid. Praksisbrevkandidatene er mer ustabile i sin tilknytning til arbeidsmarkedet enn både lærlinger og lærekandidater som har bestått kompetanseprøven. De kom raskt i jobb, men preges av å være inn og ut av jobb, og relativt mange fikk aldri heltidsarbeid. Selv om mange av praksiskandidatene kom raskt i jobb, på linje med lærlingene, er de ikke like lenge i jobb, og de er mer utsatt for avbrudd. Lærekandidatene kom seinere i jobb enn praksisbrevkandidatene, men har en noe mer stabil tilknytning til arbeidslivet. Det er færre blant lærekandidatene med flere år uten jobb og langt flere i heltidsarbeid. Sammenliknes lærekandidater og praksisbrevkandidater som har bestått, viser det seg at en betydelig større andel av lærekandidatene har vært i heltidsarbeid hele tiden etter avsluttet videregående opplæring, og det er en lavere andel som ikke har heltidserfaring i det hele tatt. Størst erfaring med heltidsarbeid er det imidlertid lærlingene som har. De som avbrøt grunnkompetanseløpet blant lære- og praksisbrevkandidatene kom ut i arbeidslivet på linje med de som har hatt spesialundervisning i større grupper, selv om noen flere kom i jobb med en gang enn blant de med spesialundervisning. Færre av de som avbrøt forble uten jobb, men blant de som først kom i jobb i de to gruppene er stabiliteten størst blant de som har hatt spesialundervisning. Undersøkelsen viser at lærekandidater og praksisbrevkandidater som har bestått kompetanseprøve har en vesentlig bedre posisjon i arbeidsmarkedet enn de som sluttet og ikke avla prøven. Fullføring av grunnkompetanseløp med avlagt kompetanseprøve fører til en gunstigere posisjon i arbeidsmarkedet enn å slutte underveis, selv om å fullføre med fag- /svennebrev fører til en enda gunstigere posisjon. I november 2012, ett til tre år etter at disse personene hadde gått ut av videregående opplæring, var andelen som var i jobb i de tre gruppene slik: - Lærlinger med bestått fag-/svenneprøve: 90 prosent 6

7 - Lære- og praksisbrevkandidater med bestått kompetanseprøve: 70 prosent - Lære- og praksisbrevkandidater med avbrutt utdanning og elever med spesialundervisning i større grupper: 45 prosent Mottak av offentlig støtte Erfaringen med å være mottaker av offentlig støtte er størst blant elever som har hatt spesialundervisning i større grupper og blant lærekandidater/praksisbrevkandidat som avbrøt utdanningen. Den er minst blant lærlingene og praksisbrevkandidatene. Samtidig er det relativt mange i alle grupper med lærekandidater som har erfaring med å være mottaker av offentlig støtte. Det er viktig å understreke at en og samme person kan ha flere registreringer i SSBs registre. Eksempelvis kan man være registrert som mottaker av en eller annen form for offentlig støtte og samtidig være sysselsatt. De som i rapporten omtales som å være i jobb, i arbeid eller sysselsatt er personer som er i ordinært arbeid, og som har dette som hovedbeskjeftigelse. Flere lærekandidater enn praksisbrevkandidater har mottatt offentlig støtte, men lærekandidatene har en bedre tilknytning til arbeidsmarkedet med hensyn til stabilitet og heltidsarbeid. Undersøkelsen viser dermed at sett under ett kommer lære- og praksiskandidater relativt likt ut på arbeidsmarkedet. Videre satsing på lærekandidatordningen i Akershus Både norsk og internasjonal forskning viser at ungdom uten fullført videregående opplæring stiller dårligere på arbeidsmarkedet enn de som har fullført og bestått. NIFUs undersøkelse Utdanning lønner seg, rapport 1/2014 viser dette tydelig. Jo høyere utdanningsnivå som er oppnådd, desto større er andelen som er sysselsatt og tilsvarende: jo lavere utdanning som er oppnådd, desto større andeler er arbeidsledige eller mottakere av offentlig støtte (s. 12 i rapporten). I tillegg viser undersøkelsen at jo høyere kompetanse som oppnås i videregående opplæring, desto høyere er sysselsettingsgraden, selv når ungdommene ikke oppnår full kompetanse i form av fag-/svennebrev eller studiekompetanse. NIFUs undersøkelse av grunnkompetanseløp understøtter disse funnene. De som har fullført et grunnkompetanseløp, gått opp til kompetanseprøve og bestått (lærekandidater og praksisbrevlærlinger), har en vesentlig bedre posisjon i arbeidsmarkedet enn lærekandidater/praksisbrevlærlinger som avbrøt opplæringsløpet. Av de som avsluttet sin videregående opplæring med grunnkompetanse eller fag-/svennebrev i perioden , forblir de aller fleste på dette utdanningsnivået. Relativt sett få tar mer kompetansegivende utdanning. Det betyr at grunnkompetanseløpene lærekandidat- og praksisbrevordningen i Akershus i all hovedsak har blitt utdanninger der de fleste avslutter på et lavere nivå enn full yrkeskompetanse i form av fag- eller svennebrev. Siden populasjonen er fulgt kun en kort periode, er det godt mulig at flere av disse vil ta mer utdanning seinere. Når så mange som 70 prosent av lære- eller praksisbrevkandidatene med bestått kompetanseprøve er i jobb, betyr dette at ordningene har en egenverdi på arbeidsmarkedet og gir de med slik utdanning gode muligheter for å få jobb. Dataene i undersøkelsen støtter opp om Akershus fylkeskommunes satsing på høyest mulig kompetanseoppnåelse for alle elever i den videregående opplæringen, slik det er nedfelt i fylkeskommunens strategiplan for høyere kompetanseoppnåelse. De viser også at lærekandidatordningen, som har vært et satsingsområde gjennom mange år, gir en gruppe elever som ellers er svært frafallsutsatte en god mulighet til å oppnå en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Alternativet for mange er å oppnå en ikke planlagt grunnkompetanse ved å avbryte et løp mot studie- eller yrkeskompetanse, med langt dårligere muligheter på arbeidsmarkedet. 7

8 I rapporten tas det til orde for at flere elever som får opplæring i større grupper, bør få muligheter til å gjennomføre et lærekandidat- eller praksisbrevløp enn hva som er tilfellet i dag. Det er sannsynlig at dersom en større andel av elever som mottar opplæring i større grupper får avslutte opplæringsløpet i bedrift som lærekandidat, vil enda flere i denne gruppa få en tilknytning til arbeidslivet. Akershus fylkeskommune ønsker å satse på å bruke og videreutvikle lærekandidatordningen, jf. tidligere omtalte vedtak i HU-UTD-sak 49/12 Grunnkompetanse som søkbare løp og FT-sak 91/11 Full opplæring i bedrift. Ulike praksisbaserte løp fram mot grunnkompetanse og fag- /svennebrev, der følgende ble vedtatt: Akershus fylkeskommune viderefører arbeidet med fleksible, tilpassede opplæringsløp som alternativ til 2+2-modellen for de elevene som har behov for dette. Innsatsen rettet mot grunnkompetanseløp forsterkes, og arbeidet med lærekandidatordningen videreutvikles. Som det påpekes i rapporten, er praksisbrevets skjebne fortsatt ikke avklart (s.19-20). I Meld. St. 20 På rett vei tas det til orde for å innføre praksisbrev som en del av tilbudsstrukturen i videregående opplæring, å forskriftsfeste læreplanene for praksisbrevet og innføre en fylkeskommunal plikt til å tilby praksisbrev. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for at flere fylkeskommuner tar i bruk praksisbrev. Fortsatt er det ikke kommet flere signaler om hvorvidt praksisbrevet skal være søkbart eller hvilke inntakskriterier som skal legges til grunn. Akershus fylkeskommune har deltatt i utprøvingen av praksisbrevordningen. I forsøket erfarte man at det var vanskelig å skaffe kandidatene læreplasser i bedrift. Mange av elevene i de praksisbrevklassene som ble opprettet ved en av skolene falt fra i begynnelsen eller i løpet av utprøvingen. Ved den andre skolen løste man læreplassproblemet ved å la de bli praksisbrevlærlinger i en bedrift opprettet av skolen. Ifølge evalueringen (Høst 2011) var bedre økonomi og tettere oppfølging av praksisbrevkandidatene enn i andre ordninger en viktig faktor for å forklare praksisbrevets vellykkethet i forsøksfylkene. Per i dag har vi ingen praksisbrevlærlinger. Slik fylkesrådmannen ser det er det avgjørende at lærebedrifter er på plass før en tar inn ungdom til et praksisbrevløp. Lærekandidatordningen ble nedfelt i opplæringsloven i Akershus fylkeskommune har siden arbeidet mye med å utvikle ordningen, gjøre den kjent og få skolene til å ta den i bruk i større grad for elever som ventelig ikke kan oppnå full kompetanse med fag-/svennebrev. Per i dag er lærekandidatordningen godt kjent ved våre virksomheter (skoler og veiledningssentre) og i mange bedrifter, og det er om lag 120 løpende opplæringskontrakter i fylket. Lærekandidatordningen skiller seg fra praksisbrevet ved å være et fleksibelt, individuelt tilpasset løp, der lærekandidaten får opplæring med utgangspunkt i sine læreforutsetninger. Mens praksisbrevet per i dag tilbys i 16 lærefag, der det er utviklet nasjonale forsøkslæreplaner, er lærekandidatløp mulig i alle lærefag. NIFUs undersøkelse av planlagte grunnkompetanseløp gir Akershus fylkeskommune nyttig informasjon om våre grunnkompetanseelever. Resultatene viser at satsingen på lærekandidatordningen er formålstjenlig og at denne kompetansen skaffer ungdom jobb etter endt opplæring. Fylkesrådmannens anbefalinger Når så mange som 70 prosent av lære- eller praksisbrevkandidatene med bestått kompetanseprøve er i jobb, betyr dette at ordningene har en egenverdi i arbeidsmarkedet og gir de med slik utdanning gode muligheter for å få jobb. NIFUs undersøkelse av planlagte grunnkompetanseløp i Akershus viser også at lærekandidatordningen, som har vært et satsingsområde gjennom mange år, gir en gruppe elever som ellers er svært frafallsutsatte, en 8

9 kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Fylkesrådmannen mener flere elever med svake forutsetninger for å oppnå full kompetanse i form av fag-/svennebrev bør få tilbud om lærekandidatløp. Dette gjelder også elever med spesialundervisning i større grupper, som i dag avslutter et planlagt grunnkompetanseløp i skole. Oslo, Tron Ole Bamrud Saksbehandler: Kristin Monsen 9

10 Orienteringsnotater 10

11 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 6/14 Yrkesopplæringsnemnda Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september 2014 Vedlagt finner dere oversikt over nye lærebedrifter i perioden 22. august til 24. september Oslo, 24. september 2014 Pål Riis fylkesdirektør Saksbehandler: Gry Nordahl Vedlegg: 11

12 Godkjente lærebedrifter i perioen Selvstendig lærebedrift (=S) eller Navn på bedrift Fag Bedriftens adresse/region medlem av opplæringskontor (=M) Artech Automation AS Automatisering 1472 Fjellhamar/Romerike S MJ Elektro AS Elektriker 1481 Hagan/Romerike M Kjelle videregående skole Barne- og ungdomsarbeider 1940 Bjørkelangen/Romerike S Ben-Sin-Stasjon AS Salg 1383 Asker/Asker og Bærum M Expon AS Profileringsdesign 1410 Kolbotn/Follo S Bygg/Tømrermester Harald Syversen Tømrer 1912 Enebakk/ Follo S Instrumenttjenesten AS Dataelektroniker 1430 Ås/Follo S IcopalTak AS Taktekker 1472 Fjellhamar/Romerike M Skedsmo kommune Kontor- og administrasjon 2000 Lillestrøm/Romerike S Floriss Årnes Blomsterdekoratør 2150 Årnes/Romerke M NG Ultra Øst AS Sjømathandler 1400 Ski/Follo M SDR Norway AS Salg 1483 Hagan/Romerike M Laft & Håndverk Tømrer 1406 Ski/Follo S Smestad Bygg Tømrer 2170 Fenstad/Romerike M Finsbråten AS Logistikk 2080 Eidsvoll/Romerike M Gardermoen Ingeniørbygg AS Tømrer 2060 Gardermoen/Romerike M Weber Leca Rælingen Industrimekaniker 2008 Fjerdingby/Romerike M Bærum & Lise Blomster AS Blomsterdekoratør 1337 Sandvika/Asker og Bærum S Asker Blomsterhjørne AS Blomsterdekoratør 1383 Asker/Asker og Bærum M RST Elektro AS Elektriker 2066 Jessheim/Romerike M Karlsen & Nordseth entreprenør AS Ventilasjon- og blikkenslager 1483 Skytta/Romerike M Bilia Høvik Reservedel 1363 Høvik/Asker og Bærum M Mimmis Blomster & Interiør AS Blomsterdekoratør 2022 Gjerdrum/Romerike M Liland Elektriske AS IKT-service 2150 Årnes/Romerike M 2 fag Liland Elektriske AS Dataelektroniker 2151 Årnes/Romerike M Rørleggerfirma Kjelgaard AS Rørlegger 1914 Ytre Enebakk/Romerike M Tamek AS CNC-maskinering 2017 Frogner/Romerike M Eidsvoll Auto Bilfaget; lette kjøretøy 2072 Dal/Romerike M Probygg og Bolig AS Tømrer 2004 Lillestrøm/Romerike M Select Service Partner Kokk 2061 Gardermoen/Romerike M 12

13 Follo montasjeservice Tømrer 1400 Ski/Follo M JRL automasjon AS Automatisering 1415 Oppegård/Follo M RSA Bil Ski Bilfaget; lette kjøretøy 1400 Ski/Follo M 2 fag RSA Bil Ski Salg 1400 Ski/Follo M Veitransport AS Yrkessjåfør 1914 Ytre Enebakk/Romerike M Ås Bilverksted AS Bilfaget; lette kjøretøy 1430 Ås/Follo M Trioving AS Låsesmed 1402 Ski/Follo M Minh Rørleggerservice AS Rørlegger 2005 Rælingen/Romerike M Alt rørlegger AS Rørlegger 1925 Blaker/Romerike M Gustavsen & Slemdal AS Platearbeider 2067 Jessheim/Romerike S Eidsverket AS Kokk 1940 Bjørkelangen/Romerike M Roald Larsen AS Tømrer 1483 Hagan/Romerike S 2 fag Roald Larsen AS Murer 1484 Hagan/Romerike S Arkel Romerike AS Elektriker 2005 Rælingen/Romerike M Schau's Bygg AS Tømrer 1929 Auli/Romerike M Brødrene Litzheim AS Tømrer 1940 Bjørkelangen/Romerike M Bertel O. Steen Chassispåbygger 1470 Lørenskog/Romerike M Ski Bygg AS Salg 1400 Ski/Follo S Lærekandidat Mur & Design AS Murer 1912 Enebakk/Follo S NRA Øst Rørlegger 1470 Lørenskog/Romerike M Seko Elektro AS Elektriker 2021 Skedsmokorset/Romerike M Opplæringskontor Opplæringskontoret i Bilfag Oslo og Akershus AS Chassispåbygger Antall medlemsbedrifter 38 Antall selvstendige bedrifter 13 Antall opplæringskontor 1 Totalt antall godkjente bedrifter 52 13

14 Referatsaker 14

15 Referatsak Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Eldrerådet /14 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1/14 Yrkesopplæringsnemnda /14 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 1/14 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for plan, næring og miljø /14 Hovedutvalg for samferdsel Administrasjonsutvalget Klagenemnda Orientering om vedtatt politisk møteplan Vedlagt finner dere den politiske møteplanen for 2015 for alle råd og utvalg i fylkeskommunen. Møteplanen ble vedtatt av fylkestinget 22. september I 2015 vil fylkestinget i september utgå på grunn av kommune- og fylkestingsvalget. Det vil derfor arrangeres 7 fylkesting i Det samme gjelder hovedutvalgsrekken i august/september. Det vil derfor også arrangeres 7 hovedutvalgsmøter i Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Trude Remme Vedlegg 1 Politisk møteplan for

16 Møteplan 2015 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Akershustinget 26 Fylkesting *,23 (ØP) 7 Fylkesutvalg * Fylkesvalgstyret HU utdanning og HU kultur HU plan og HU samferdsel Administrasjonsutvalget Koordineringsutvalget ** (22) Eldrerådet , 30 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne , 30 Yrkesopplæringsnemnda , 30 Klagenemnda 20 3, * 11. mai og 9. november er det eiermøter i forkant av fylkesutvalget ** koordineringsutvalg tirsdag 26. mai på grunn av pinse 21. september er det både fylkesvalgstyre og koordineringsutvalg 23. november er det både fylkesutvalg (kun ØP-innstilling) og koordineringsutvalg 16

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 07.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Rapport 19/2014. Boks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. ISBN 978-82-327-0006-6 1892-2597 (online) www.nifu.no

Rapport 19/2014. Boks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. ISBN 978-82-327-0006-6 1892-2597 (online) www.nifu.no Rapport 19/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? NYE TALL OM UNGDOM 105 Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? Liv Anne Støren og Nina Sandberg NIFU har vært med på å evaluere Reform 94. Artikkelen oppsummerer noen hovedresultater

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14.

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.12.2015 13.10.2015 15/01820-18 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 15/4758 62 24142078

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Liv Anne Støren og Nina Sandberg. Gjennomstrømning i videregående opplæring 1994-1999. NIFU skriftserie nr. 8/2001

Liv Anne Støren og Nina Sandberg. Gjennomstrømning i videregående opplæring 1994-1999. NIFU skriftserie nr. 8/2001 Liv Anne Støren og Nina Sandberg Gjennomstrømning i videregående opplæring 994-999 Videreføring av evalueringen av Reform 94 NIFU skriftserie nr. 8/200 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer