E Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012"

Transkript

1 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47 RIVING DEMONTERIN Sum kap. 4 og 7 (overføres tilbudsskjema) 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER B2 5. TELE- OG AUTOMATISER- INGSINSTALLASJONER 51 GENERELLE TELE- OG AUTO- MATISERINGSINSTALLASJONER 53 SEPERATE KOMMUNIKASJONSANLEGG 54 ALARM- OG SIGNALANLEGG 55 LYD OG BILDEANLEGG Sum kap. 5 (overføres tilbudsskjema) PRIS (KR) RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 1 av 46

2 Kap 4 Elkraft GENERELL INFO - Se generell informasjon i bok 0 samt i arkitektens beskrivelse -Antall hybelenheter oversikt over areal og lignende finnes på eget oppsett fra arkitekt. -Hybelenhetene er i prinsipp like mht eltekniske installasjoner rommene har noe forskjellig utforming byggteknisk. Byggeprosjektet er sammensatt Y blokka RES09 og Hus H. Y blokka ligger i bakkant av RES09 og består av 2 etg som bygges om og med to nye etasjer. RES09(«høyblokka») består av 9 etg + loft alle hvor alle arealer bygges om. Hus H er et tilbygg i forlengelsen av RES09 og bygges i samme høyde som RES09. I arkitektens beskrivelse pkt D1 er dette ilustrert. Under pkt 20.8 i arkitektens beskrivelse er det en matrise som viser fordeling av typer hybler. Under pkt 25.6 i ark beskrivelse fremkommer snitt og belysningsprinsipp korridor. Det er i samme post angitt et forslag til hvor det benyttes fasthimling og hvor det er demonterbare himlinger. -Det er tegnet punkter som viser hva som skal medtas i leilighetene. Hver leilighet er utstyrt med egen miniunderfordeling, kurser som angitt i beskrivelse. Hver leilighet benytter 1 stk cat6 rj45 uttak til til data og TV samt 1 stk trippelskjermet coaxkabel til TV, utstyr etter kontakten medtas ikke. All energi til hver enkelt leilighet skal registreres og medtas som beskrevet - Hovedtavle er plasseres i nedre etg. Sentralt i RES 9 er det avsatt plass til sterkstrøm skap. Det er også nisjer for svakstrøm, nisjene er ikke dype nok til rack. - Datarack plasseres i nedre etg samt loft. - Hovedfordelingen flyttes fra nåværende possisjon i RES 9 og inn i Y blokka Ny stikkledning legges til fra trafo bak høyblokka. Det skal installeres et automatisk adreserbart brannalarmanlegg i alle områder kategori 2. I hver etg. for Y blokka og i hver etg for H blokka skal det være avstillingspanel(«boligpanel»). Avstillingspanelet skal kun ha 2 knapper for enkel betjening(det skal ikke benyttes bipaneler el.) Dette skal være enkelt å betjene(funksjon og betjening som eltek avstillingstablå251647) Det er et omfattende målersystem for privat måling som i hovedsak består av følgende pr leilighet måling elenergi, måling varmt tappevann, måling vannbåren oppvarming. Dvs det totale energiuttak pr hybel. Generelt gjelder at installasjonene leveres ferdig idriftsatt i leiligheter og i fellesområder, komplett med svakstrøm sterkstrøm og utstyr. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 2 av 46

3 40 GENERELT Elkraftanleggene skal utføres planmessig og velordnet, spesielt må dette vektlegges i områder uten himlinger og/eller med åpen istallasjon. Det henvises generelt til øvrige deler av beskrivelsen spesielt brannotat, vvs teknisk og arkitektbeskrivelser med tegninger. I disse kapitler vil forhold om lyd, ventilasjon rør brannsikkerhet detaljer vedr. konstuksjon o.l.fremkomme. Som vedlegg til Elektroteknisk beskrivelse er følgende tegninger en del av tilbudsforespørselen: Punktplaner typisk leiligheter Punktplaner i deler av korridor/fellesarealer Forhold mot Hafslund nett Infrasruktur Det er opprettet kontakt med Hafslund Nett (Ivar Bredesen) Opplysninger gjengitt nedenfor gjaldt på møtetidspunktet, i detaljeringsfasen må dette gås igjennom justeres og bekreftes. Tilgjenglige trafoer som vil bli benyttet er: Trafo2160 bak administrasjonsbygget H bygget. Forsyningsmetode Eksisterende hovedtavle flyttes. Dette medfører at nye stikkledninger må ettableres. Spenningssystem IT 230V (Det er mulig å få TN 400V dette innebærer bytte av trafo dersom entreprenør mener dette er økonomisk lønnsomt dvs kostnader til Hafslund må i så fall medtas i tilbudssummen.) 401 Merking Henvisninger: NS3451 NS3421 RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 3 av 46

4 Alle kurser, inklusive kabler, klemmer, m.m. skal merkes tydelig og varig. Merkingen skal være i overensstemmelse med betegnelser og nummerering i beskrivelser og på tegninger. Med varig merking menes det at merkingen skal ha like lang levetid som den merkede anleggsdel. Kostnader for merkingen regnes inn i tilbudets delsummer (enhetspriser). 402 Dokumentasjon Henvisninger: RIFs FDV-norm Samt krav fra byggherre gjengitt i etterfølgende avsnitt. Følgende dokumentasjon skal fremlegges til avklaringsmøte og før kontraktsinngåelse: Liste over enhetspriser og komplette punktpriser for kabelbroer, kabelkanaler, kabel, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeovner, detektorer osv. som inngår i tilbudet. Liste over fabrikat og type materiell og utstyr som elentreprenøren ønsker å benytte. Eventuelle bemerkninger tilbyder har til tekniske løsninger el RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 4 av 46

5 Driftsinstruks: Det skal utarbeides et komplett drifts- og vedlikeholdsopplegg for bygningen. Opplegget skal omfatte alle entrepriser. Elentreprenøren plikter minimum å innlevere etterfølgende spesifiserte dokumentasjon og materiell, supplert med oppgaver over plassering i bygningen: Komplett drifts-og vedlikeholdsinstruks i 2 eksemplarer i pdf format 2eks i dwg,doc,xls format 2 permer i papirformat, utført i samsvar med byggherres ønsker om FDV-oppbyggning. Underlagene skal inngå som en del av FDV-dokumentasjonen for hele prosjektet og skal utarbeides i henhold til de retningslinjer som blir gitt. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen skal være forfattet på norsk og innbundet i ringpermer i tillegg til elektronisk format. Dokumentasjonen skal minst omfatte dokumentasjon som angitt i SiOs krav til dokumentasjon angitt i Vedlegg 5.2.4d av samt de i denne beskrivelse angitte punkter 403 Tegninger fra entreprenør Tilbudet baseres på denne kravspesifikasjon med tilhørende tilbudstegninger. Dersom det oppfattes som avvik mellom tegninger og skrevet tekst i spesifikasjonen skal dette ses i sammenheng slik at leveransen omfatter både beskrevet og tegnet leveranse. Tegningene er ikke komplette, det vises typiske områder og minimumumsleveranse i noen typiske arealer (boenhet, korridor med mer). Dette betyr at det på tegning kan fremmkomme en noe mer omfattende leveranse en teksten alene viser. Leveransen skal være komplet igangkjørt og testet. I prosjekteringsansvar ligger også kontroll av foreliggende tilbudsmateriale. Alle gjeldende offentlige krav skal være ivaretatt. Entreprenøren medtar full detaljprosjektering inklusive deltagelse i prosjekteringsmøter koordineringsmøter særmøter o.l. Dette innebærer også justeringer for eksakt plassering av de punkter som er inntegnet i tilbudsunderlaget, samt koordinering mot/mellom faggrupper. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide alle nødvendige arbeidstegninger i målestokk 1:50. Tegningene skal àjourføres og vedlegges FDV-dokumentasjonen i "som bygget"-utførelse. CD-rom med DWG og pdf filer skal medfølge FDV-Manual Lagstruktur iht bygningsdelstabellen (se SiOs prosjekteringsmal/bok 0) Arrangements- og utsparingstegninger Prosjekteringen skal omfatter følgende tegninger: Føringsveier, plantegninger Elkraft, plantegninger RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 5 av 46

6 Elkraft, skjemaer Svakstrøm, plantegninger Svakstrøm, skjemae Snitt korridor Detaljtegning kjøkken Andre nødvendige tegninger for produksjon og /eller fdv. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide flerlinjeskjemaer for eltavlene. Arrangements- og utsparingstegninger Arrangementstegninger skal vise nøyaktig plassering av utstyr, merking og skilttekster. Tegningene skal fremlegges før produksjonsstart. Utsparingstegninger skal bl.a. vise nøyaktig plassering av utsparinger og være målsatt. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 6 av 46

7 Strømveisskjemaer og koblingsskjemaer Strømveisskjemaer tegnes i ubunden form, for styrestrøm og hovedstrøm. Det benyttes standard symboler. Tilkoblingspunkter skal merkes med klemmenummer og angis i kabelkoblingsplan eller rekkeklemmetabell. Hovedstrøm skal merkes med sikringsstørrelse, effekt og merkestrøm. Koblingsskjemaer skal vise ledningsføringer og tilknytningspunkter. Utstyr som inngår på strømveisskjema, skal ha referanse til dette. Strømveisskjemaer og koblingstabeller leveres for hele anlegget. Kursfortegnelser Kursfortegnelser skal inneholde kursnummer, opplysninger om hva kursen går til, betegnelse på eventuelle effektbrytere og sikringsstørrelser. Merking av kurser og kurslister skal utføres i et system som enkelt kan endres. 404 Miljø Entreprenøren skal foreta kontinuerlig rydding etter egne arbeider. Etter at bygningen er tettet, skal det ikke brukes feiekost e.l., men støvsuging. All boring hulltaking e.l. skal etter tidspunkt for tett bygg utføres med samtidig avsug/støvsuging. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide plan for bortkjøring av avfall, samt kildesortering i samarbeid med hovedentreprenør. 405 Anmeldelser og godkjenninger Entreprenøren skal uten ekstra kostnader for byggherren besørge alle anmeldelser og godkjenninger i forbindelse med de elektrotekniske anlegg og installasjoner og er ansvarlig for at anleggene utføres etter gjeldende forskrifter og bestemmelser. Nødvendige forhåndsmeldinger, bl.a. til Nettselskap, skal innsendes i god tid før arbeidene igangsettes, slik at aktuelle godkjenninger foreligger før arbeidene påbegynnes. Entreprenøren skal legge til rette for og bistå byggherre med nødvendige skjemaer og bestillinger mot Eventuelle målerapporter og skriftlige godkjenninger for ferdigstilte anlegg inngår som en del av ferdigstillelsen. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 7 av 46

8 406 Koordinering Entreprenøren er ansvarlig for all kontakt/koordinering med offentlige etater slik at deres arbeider utføres til rett tid og iht. de spesifikasjoner elentreprenøren er ansvarlig for. Entreprenøren skal medta full koordinering mot under/side entreprenører som en del av entreprisekontrakten. Koordineringen skal dokumenteres på tegninger og i referater fra koordineringsmøter. Kostnader i forbindelse med dette punkt regnes inn i tilbudets delsummer. 407 Prøving og idriftsettelse I henhold til 12 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) skal entreprenøren overlevere dokumentasjon og samsvarserklæring om at utførelsen av de elektriske installasjonene er utført i henhold til forskriftene. Dette inkluderer dokumentasjon i henhold til kap og kap. 6 i NEK 400. Entreprenøren er ansvarlig for å dokumentere sikkerhetskravene i kap V i FEL er ivaretatt ved hjelp av beregninger i Febdok eller ved annen metode. Alle anlegg skal leveres komplett, ferdig prøvet og idriftsatt. Nødvendig testing og utprøving skal dokumenteres med idriftsettelsesrapport. I dokumentasjon skal det være registrerings- og måleskjemaer, sjekklister, beregninger m.m. Anleggene skal være ferdigstillet før overtakelse, hvor dokumentasjon med ovennevnte fremlegges. Alle eltavler skal termograferes innen et år, men etter idriftsettelse og ved høy belastning, som en del av sluttdokumentasjonen. Arbeider i reklamasjonstiden Reklamasjonsarbeider skal foretas uten opphold. Kontrollomfang ved garantibefaring fastlegges under befaringen i forhold til behovet. I tillegg til vanlig reklamasjon, skal følgende gjelde i reklamasjonstiden: Feil på utstyr og funksjoner som ikke er oppdaget før overtakelsen og som oppdages i løpet av reklamasjonstiden, skal rettes opp vederlagsfritt av elentreprenøren. Utbedringer skal foretas uten unødvendig opphold så snart feilen er påpekt. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 8 av 46

9 Garanti-/reklamasjonstid Garantitiden skal være 3 år fra overtagelse. Normalt(iht Philips/Osrams tabeller) frafall av lyskilder etter 1 års drift inngår ikke i 3 års garantien. Reklamasjonstiden skal være 5 år fra overtakelse. 408 Instruksjon og opplæring Dekkende instruksjon og opplæring av driftspersonale skal skje når leveransen er operativ, og før overtakelse av anleggene. Ytelsen skal minst omfatte instruksjon og gjennomgang av samtlige anlegg og anleggsdokumentasjon på stedet og om nødvendig arrangement av kurs for driftspersonalet. Tilbudssum, post 40 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 9 av 46

10 41 GENERELLE INSTALLASJONER 411 Bæresystemer Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Tegninger.: Plantegninger arkitekt Punktplaner for leiligheter Eksisterende hovedtavle fases ut og fjernes. Ny hovedtavle opprettes. Herfra og ut til sjakter i bygningen føres kabler på broer.. Bygget har generelt trange føringsveier.. I vertikale sjakter legges i rør med kniper i brannskillene. Det settes av 5stk reserve 50mm knipere i hver sjakt og hver etg. Det opprettes føringsveier over himling i korridorer, i vertikale sjakter, i tilpasset grad for tekniske rom ol. Mellom admin/verkstedbygget og byggene som nå rehabiliteres(i datarom skal det være min 50% reserveplass på broene) Det benyttes prefabrikkerte svinger, kryss, T-stykker etc. i den grad dette er hensiktsmessig for føringsveiene. Føringsveiene skal monteres slik at tilgjengeligheten for senere trekking av kabel er god. Ved forlegging av elkraft og teletekniske installasjoner på samme kabelbro/bane, skal det benyttes skilleplate mellom anleggene. Så langt mulig skal svakstrøm og sterkstrømskabler legges med størst mulig avstand på føringsveiene. Det skal i størst mulig grad benyttes skjultanlegg inne på boenheter for uttak til sterk og svakstrøm. Føringsveiene kappes ved kryssing av brannskiller og vegger/dekker med krav til lyddemping. Utsparinger og åpninger i dekker og vegger med brann- eller lyddempingskrav tettes forskriftsmessig med godkjent systemtetting som minst tilfredsstiller brann- eller lydkravet til dekket/veggen. Utførelsen skal være slik at fremtidig kabeltrekking blir enklest mulig. Føringsveiene skal ha minimum 20% ledig kapasitet for de forskjellige anleggstypene. Alle kabelbroer skal leveres i galvanisert utførelse. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 10 av 46

11 412 Jording Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS Beskyttelsesjording utføres i ht. NEK 400. Beskyttelsesjord føres adskilt tilbake til utjevningsskinne i hovedfordelingene og kobles til fordelingens hoved-pe-skinne. Eksisterende jordelektrode termittsveises og føres med 2 paralelle 50qmm til ny hovedfordeling. (må sees spesielt på i detaljeringsfasen da eksisterende HF rom gjøres om til hybel. Armeringsnett i gulv på grunn samt i hver etg skal benyttes som ekvipotensialforbindelse. Det benyttes Cadvel jordbolter (evnt armeringsjern med termittsveiset PN leder)eller tilsvarende. Det etableres ringjord med tverrforbindelser som hovedjord, fra ringjord legges avstikker 10m cu line under vann/kloak innlegg. I grøft for stigerkabel/stikkledning legges også jordline. Entreprenøren er ansvarlig for å etablere jording/ekvipotensialforbindelser av alle utsatte anleggsdeler, så som hovedvannledning, avløp, ventilasjonsanlegg etc. Disse jordlederne samles på utjevningsskinne i hovedtavlerom. PE(min 6qmm) tilknyttes også vvs/rørteknisk i hver sjakt. Alle føringsveier skal ha ekvipotensialforbindelse der de er kappet pga. brannskille, høydeforskjeller og i skjøter dersom føringsveisystemet i seg selv ikke ivaretar dette o.l. Det medtas også jordingsforbindelse 25qmm mangetrådet til byggenes teletekniske tavler/rack. Tilbudssum, post 41 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 11 av 46

12 42 STIKKLEDNING 421 stikkledning Under denne posten prises ny stikkledninger fra hafslunds trafo og inn til ny HF(antatt behov 5x4x240) Totalt antatt sammtidig effektbehov til bygg: 350kW RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 12 av 46

13 Koordinering mot netteier(hafslund) og innhenting av nødvendige gravetilatelser o.l. medtas i tilbudet Det skal medtas en hovedmåler mot nettleverandør Stigekabler til boenheter, kontorer, næring etc. skal dimensjoneres for minimum 30 % reservekapasitet. Stigere ut fra respektive HF i byggene prises under post 431 Ved bruk av Aluminiumskabel må det også være en god sløyfe slik at kabel kan kappes og avmantles på nytt ved eventuelt ettertrekking. Tilbudssum, post 42 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 13 av 46

14 43 FORDELINGSANLEGG 431 Inntaks- og stigeledninger Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Tegninger.: Punktplaner for leiligheter Stigekabler Fra hovedfordelingene legges stigekabler frem til respektive underfordelinger. Der kablene legges på horisontale kabelbroer, festes de forsvarlig til broene.(for hver 1m). I vertikale sjakter, festes kablene på kabelbro i bakkant av sjakt. (for hver 0,6m), slik at kabelen avlastes i hele lengden. Stigeledninger forlegges med en kabeldiameters avstand. Stigeledninger fra UF (sentralt plassert) og frem til hver enkelt boenhet legges innstøpte rør frem til hver enkelt enhet. Stigeledninger merkes tydelig og varig på begge sider av brannskille/etasjeskille. Stigekabler til heiser skal være funksjonsikker. BFOU eller tilsvarende. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 14 av 46

15 432 Hovedfordelinger Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Ny hovedfordeling med nye stikkledning etableres i hjørnet mellom RES09(høyblokk) og Y bygget Det etableres 1 stk hovedfordeling plassert i nedre plan. Hovedtavlen skal være fysisk delt i min4 deler. OV og everkets målerutstyr Privat målerutstyr Seksjon for Tekniske anlegg VVS heis o.l. Seksjon for stigersikringer/målere til boarealer og andre arealer tilgjengelig for leietagere Det avsettes plass i hovedfordeling for 1 stk hovedmåler(hafslundmåler), samt plass for Hafslunds fjernavlesnigsutstyr. Øvrige målere er private seriemålere(se også spesifikasjon vedr privatmåling) Hovedfordelingene utføres som frittstående gulvskap i lakkert stål Hovedbrytere skal være allpolige effektbrytere. Hovedfordelingene bestykkes med multiinstrument for avlesning av samlet belastning, spenning i alle faser og mot jord, cos ф, effekt, registrering av maks og min verdier med tidsangivelse innfelt i front av tavle. Multiinstrument for avlesning skal ha modbus kommunikasjon mot SD-anlegg type Carlo Gavazzi WM14 Advanced eller likeverdig. Minimum følgende verdier skal kunne hentes ut: Spenning i alle faser+jord, strøm alle faser+n, cos ф, effekt, registrering av maks og min verdier med tidsangivelse. Hovedtavlen utstyres med overspenningsvern. Felles feil jordfeilvarsleranlegg. Fellessignal fra overspenningsvern. Hovedtavlen skal ha jordfeilovervåking av alle utgående stigekabler. Overspenningsvern monteres for alle faser. Hovedtavlene skal utføres som epoxylakkert stålplatekapslet modulsystem, og skal dimensjoneres for min 30% effektøkning, og tilrettelegge for 30% utvidelse. Rekkeklemmer benyttes for alle kursavganger t.o.m 6mm2. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 15 av 46

16 El-entreprenøren er ansvarlig for nødvendige kortslutningsberegninger i henhold til opplysninger innhentet fra Nettselskap og de verntyper, kabeltyper og lengder som forefinnes i anlegget. I tilbudssammenheng kan en regne med Ikmaks 36kA og Ik min 15kA begge som 3polt målt på trafoklemmer Felt for teknisk samt OV felt kan utføres for betjening av instruert personell. Det skal allikevel så langt mulig konstrueres som for usakkyndig betjening spesielt mht avdekkinger og bryterevne også i de deler hvor fordelingen er konstruert for sakkyndige. Felt for forsyning til leietakerdelen konstrueres for usakkyndig betjening Hovedtavle skal ha eget felt for kursavganger til kursavganger til lys og stikk m.m. i fellesområder, boder etc. Energimålere Det skal for hele prosjektet medtas et felles registreringsanlegg for avlesning av den enkelte boenhet / næringsareal/ fellesanlegg forbruk av strøm. Nettselskapets måler: Hovedtavle utstyres med 1 stk tradisjonell strømmåler med pulsutgang tilhørende nettselskap, det avsettes også plass for nettselskapets fjernavlesningsmodul. Elentreprenør bestiller og ivaretar krav iht nettselskapets retningslinjer. Det må spesifikt bestilles måler med pulsutgang som skal knyttes til SIOs energioppfølgingssystem Privat måling: Det skal leveres et omfattende måleravregningssystem som benyttes til enerioppfølging og til fordeling av forbruk/kostnader på den enkelte leietaker. Hver boenhet seriemåler plassert i hovedtavle. Privatmålerne som måler varmtvannsenergi skal baseres på trådbunden BUS forbindelse. Målere for varmtvannsenergi plasseres i forbindelse med vvs sjaktene til leilighetene. Dette betyr at v.v energi målere er plassert i umiddelbar nærhet av hver enkelt boenhet. Fortrinnsvis med tilgang fra felleskorridor. Videre skal det medtas seriemålere for fellesanlegg. Elenergimålerne skal kommunisere via sterkstrømsanlegget. I eget skap ved hovedfordeling leveres sentralutstyr for Seriemåling(varmtvann og strøm). Overføringsenhet for avlesninger tilpasset BKKs målerinnsamlingssystem. Anlegget skal leveres komplett med alt utstyr, montasje og idriftsettelse. Ferdig idriftsatt med overføring av verdier til faktureringsselskap. Samt mulighet for avlesning via web for SiO. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 16 av 46

17 Det benyttes målersystem fra BKK Energimåling hvor BKK også står for utfakturering. 433 Underfordelinger Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Tegninger.: Plantegninger/føringsveier Punktplaner for leiligheter Det skal for fellesanlegg(vvs, heis, vk, boder, fellesarealer m.m.) opprettes underfordeling som en forlengelse av hovedtavlen. Nødvendige kursavganger til lys og stikk m.m. i fellesområder plasseres her. Alle tavler som er tilgjengelig for beboere skal utføres for usakkyndig betjening. Alle eltavler skal termograferes innen et år, men etter idriftsettelse og ved høy belastning, som en del av sluttdokumentasjonen. Inne i leiligheter skal det plasseres små innfelte sikringsskap(metall med dør som f.eks. Stansefabrikken Type MS) for leilighetenes eget kursopplegg. Disse fordelingene skal utstyres med Lastbryter som hovedbryter til leiligheten. Merking av kurser og kurslister skal utføres i et system som enkelt kan endres. Det medta 2stk reserve c2/16a og 1stk OV2/32A kurser i hver etg. HS til boenheter skal være 1fase 32A, Følgende utstyr skal ha egen sikringskurs. Egen kurs 20A for: Komfyr. Egen kurs 16A for.: Bad. Egen kurs 16A for.: Kjøkken. Egen kurs 16A for.: Øvrig. Kurser 16A for lys og stikk etter behov/størrelse på leilighet(aktuelt for kvartetleilighetene) I alle UF skal det monteres lastsikringsskillebrytere/effektbrytere for overbelastningssikring og slik at hele fordelingen kan gjøres spenningsløs. Alle fordelinger utstyres med overspenningsværn RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 17 av 46

18 Alle avganger/tilkoblinger t.o.m. 25A/6 mm² termineres på rekkeklemmer(gjelder ikke skap i leiligheter). Alle utgående kurser skal sikres med allpolige elementautomater med karakteristikk tilpasset type last,( fortrinnsvis karakterestikk C). Belysningskurser og sikkerhetsutrustningskurser i fellesområder skal der det er tillatt utstyres med selektiv 100mA jordfeilbryter, øvrige forbrukskurser med 30mA. Dersom heistilførsel utrustes med jordfeilbryter skal denne være 300mA og spesielt tilpasset formålet. Type jordfeilbryter skal velges etter bruk slik at feilsituasjoner løser ut og slik at unødig utkobling unngås. Fordelingene skal dimensjoneres for 30% utvidelsesmulighet Selektivitet for anlegget fra hovedtavle og ut i anlegget skal overholdes opp til 10kA. Der hvor Ik er mindre en 10kA skal selektivitet ivaretas opp til reelt kortslutningsnivå Alle tavleskjemaer og kursfordelingsskjemaer skal adresseres med endelig romnavn og numre. Til hver fordeling leveres 1 stk. tidsskriftkassett fast montert for oppbevaring av skjemaer og tegninger samt maskinskrevne kursfortegnelser i fastskrudde rammer. 434 Fordelinger for drift Det hevises til kap 46. Det etableres egne separate fordelinger for ventilasjon fjernvarmeanlegg, heiser ol. Disse fordelinger prises i de respektive kapitler. Tilkoblinger og kabling som utføres av TE s elentreprenør prises i dette kapittel(kan om ønskelig prises i kap 46) Tilbudssum, post 43 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 18 av 46

19 44 LYS OG ELUTTAK ANLEGG 441 Kursopplegg Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS For nødlys gjelder i tillegg Selskapet for Lyskulturs publikasjon nr. 7, Nødlysanlegg 4. utgave Tegninger.: Plantegninger fellesområder Punktplaner for leiligheter Leilighetsoversikt angitt på siste side elektrodel(samme som angitt i arkitektdel) For omfanget av kursopplegget for lys henvises det til post 442 og 443. (Kursopplegget prises i denne posten.) Forlegning Kursopplegg for lys og stikk utføres hovedsakelig som skjult røranlegg. I leiligheter utføres kursopplegget som åpent røranlegg over nedforet himling i del mot korridor og som skjult røranlegg i vegger og eller nedforede tak. Åpent anlegg benyttes kun i de områder hvor det ikke er mulig med skjultanlegg.(i tekniske rom og bodarealer aksepteres åpent anlegg) Brytere, kontakter og annet el. utstyr skal monteres i ett med vegg der dette er mulig. Utstyr som bygger ut fra vegg skal unngås. Komponenter fra Elko eller likeverdig. Alle uttak og brytere skal være polarhvite. I bodarealer og tekniske rom benyttes åpen forlegning. I fellesområder som korridor, inngangsområde trapper o.l. benyttes INKA123aluminiumskanal der hvor det er plassert mer en 1 komponent(f.eks. lysbryter og stikk ved dør) Stikkontakter, brytere m.m. skal stå så nær gerikt som mulig. Hvor det er flere bokser på samme sted, skal de stå i samme høyde eller rett over hverandre. For å hindre lydbro hvor 2 bokser står mot hverandre på hver sin side av samme vegg, skal testede metoder benyttes(se f.eks elkos anvisning). Så langt det er mulig skal det unngås å benytte bokser for skultanlegg i lydvegger også der det finnes testede løsninger. Det skal benyttes preaksepterte testede løsninger dersom slike finnes ved passering utsparing o.l. i vegger med lydkrav.(gjelder spesielt alle skiller mellom leilighetene og mot korridor) For bokser til stikk, brytere m.m som innfelles i vegger med stenderverk av tynnplateprofil, skal entreprenøren innkalkulere i prisen nødvendige festebraketter av stål for gipsplater o.l. Entreprenør skal medta Spikerslag ol. Lysstyring RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 19 av 46

20 Belysning i boenheter skal styres med bryter ved dør og en hensiktsmessig fordeling i forhold til romfunksjon. Lysstyring i fellesområder skal ha betjening/styring på fordelinger med bryter for man av /man på/autostyring og skal ligge inne på byggets SD-anlegg for overvåking. Det benyttes bevegelsesdetektorer med god dekning hvor sentralenheten er plassert i fordelingen(f.eks CTM lyng RE1) Lysanlegget i tekniske rom, kjeller, boder, fellesanlegg, trappesjakter, korridorer etc utstyres med direktevirkendebevegelsesføler. I trappesjakt kan benyttes akustisk detektor. I områder hvor det kan arbeides med uavdekkede spenningsatte deler eller roterende maskiner skal det være nattlys slik at det ikke uventet oppstår 100% mørke(nød ledelys kan i enkelte tilfeler være tilstrekelig) Alt utelys skal styres av fotocelle. Ingen lyskurser skal belastes mer enn 60%. Nattlys Alle fellesanlegg skal også ha nattlys. Nattlys skal være på egen kurs, denne kurs benyttes også til nød ledelys. Som nattlys benyttes 1 armatur i hver ende av korridor samt i kryss retningsendring og ved sikkerhetsutstyr (f.eks slukkeutstyr, brannalarmpaneler o.l.). Nattlys tilbys som LED lyskilde integrert i armatur. Med tilstrekkelig lysstyrke til å orientere seg. Stikk/annet Stikkontakter for generell bruk skal medtas i alle rom/arealer. Tekniske rom skal ha stikk ved dør. BF/EF arealer bestykkes med 2 stk dobbel stikk fra separate kurser. tekniske rom skal i tillegg leveres 1 stk 3.faset stikkontakt på egen 16A kurs Stikkontakter for vedlikehold monteres på hvert trapperepos og i korridorer med maks avstand mellom uttak 20m. Generelt skal det benyttes doble 16A stikkontakter med barnevern (triple i kanal). I Leiligheter medtas kursopplegg og antall stikkontakter og brytere iht. vedlagte punktplaner for typisk leilighet. Alle steder det er mulig å benytte skultanlegg skal dette benyttes. Antall kurser er beskrevet under post 433.NEKL2010 benyttes også for uttak. vær oppmerksom på at det skal medtas komfyrvakt. Stikk i forbindelse med kjøkkenbenk skal ha trykk-knappstyrt timer med fast innstilt tid, for tilkobling av kaffetraktere, vannkokere med mer. Stikk i bad for hårføner etc. Utvendig på fasaden skal det diskret plasseres 4 stk. låsbare stikkontakter, som forsynes fra egen sikringsavgang C2/16. Heismaskinrom og heissjakter utstyres med belysning, bryter og stikk iht. heis-forskrifter, og heisleverandørs anvisninger. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 20 av 46

21 Videre medtas i denne post kabling og kobling m.v. for utvendig belysning iht. post 442. Nødlys Det skal benyttes sentralisert nødlysanlegg, batterier sentralutstyr og overvåkning skal være sentralisert. 442 Belysningsutstyr Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Publikasjon 1B fra Lyskultur, siste utgave. Publikasjon nr. 7 fra Lyskultur, 4. utgave Tegninger.: Plantegninger/føringsveier Punktplaner for leiligheter Det medtas et komplett belysningssystem. Belysningsanleggene baseres på bruk av energieffektive lyskilder med lang levetid og effektive armaturer, kombinert med miljøtilpasset belysning med varm lysfarge. Bruk av helelektronisk forkoblingsutstyr celma klasse A1 alternativt klasse A2 og virkningsgrad min 80% forutsettes i armaturer med større effekt enn 15W. Energiøkonomisk lysbruk tilstrebes og ved valg av lyskilder benyttes, fortrinnsvis rette lysrør eller kompaktlysrør. Antall typer lyskilder skal begrenses. For armaturer til hybelenhetene skal det være mulig å bytte lyskilde uten verktøy Der det er beskrevet en spesifikk type armatur, skal denne eller likeverdig produkt benyttes. Likeverdige produkter betyr likeverdige i lysfordeling, virkningsgrad og kvalitet. Dersom det tilbys alternative produkter skal enhetspris oppgis både på beskrevne og på tilbydte produkter. Dersom begge priser ikke oppgis kan byggherre velge beskrevet produkt uten pristilegg. Det skal fortrinnsvis benyttes T5 lysrør. I fellesarealer skal det benyttes armaturer med annen lyskilde en de som benyttes i leilighetene slik at det ikke er mulig å låne lyskilder fra fellesanlegget til privat bruk. Elentreprenøren skal levere nødvendige lysberegninger til byggherren, samt koordinere armaturplassering med andre fag. Stykkpris pr. armatur skal oppgis under hver belysningspost. Komplett pris for belysning skal føres til sammendrag / tilbudsskjema. Hybler og leiligheter skal ha fast takbelysning i alle oppholdsrom, gang/vf og bad. Det medtas også lysarmatur u/stikk over speil på bad og under overskap i kjøkken. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 21 av 46

22 Armaturer AREAL ARMATUR PRIS/STK Tekniske rom, lager, søppelrom m.v. Boder Trappesjakter (forrom, foran heis) Korridorer ol Trapper effektbelysning 2 stk pr trappehus og etg. Kjøkken Entre i leilighet Stuer og kombi stue/sov Bad Soverom Heissjakt Defa Ferro 2x28W eller likeverdig Defa Ferro 1x28W eller likeverdig Defa Flush 124 1x24W Fagerhult sektor Tilpasset systemhimling(se himlingsskisse) et. Defa Twin dobb refl HIT-CE 35W eller likeverdig Defa cabinet under overskap eller likeverdig Defa cosmo Defa cosmo Defa compass Defa cosmo Lyslist 1x28W Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Belysningsutstyr Utomhus AREAL ARMATUR PRIS/STK For belysning av Defa Neptun 18W 2 pr inngang Rømningstrapp,Terrasser og Kr innganger Det medtas 5 parklysarmaturer Erstatningsarmatur for Iguzzini Kr Conchiglia Alternativ pris parklys Norlys visby art HSE Kr RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 22 av 46

23 443 Utstyr for nødlysanlegg Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Publikasjon 1B fra Lyskultur, siste utgave. Publikasjon nr. 7 fra Lyskultur, siste utgave. Vedlagt brannotat Det skal installeres et komplett lede-/markeringslysanlegg basert på et sentralisert system. Både overvåkning og batteripakke samt sentralutstyr skal være sentralisert Selvtestsystemet skal angi hvor feilen er på enkelkomponentnivå. Til SD overføres signal om feil og normaldrift(detaljerte stedsangivelser overføres ikke til SD). Markeringslys armaturene monteres over dører og ved alle retningsendringer i rømningsveier. Ledelysarmaturene monteres i trappesjakter og rømningsveier forøvrig. Alle innvendige korridorer tilgjengelig for leietagere skal ha ledelys. Tekniske rom skal ha ledelys Armaturene skal ha teksthøyde i ht. leseavstanden og merkes med "løpende mann i dør". Nødlysanlegget skal baseres på bruk av LED armaturer Garantitid 5 år Serviceavtale skal være med i tilbudsprisen for 1 driftsår Årspris serviceavtale er inkludert i tilbudet med kr...ekskl mva Opsjonspris for serviceavtale etter 1 driftsår kr....eksl mva pr år. Tilbudssum, post 44 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 23 av 46

24 45 ELVARMEANLEGG Henvisninger: FEL 1999 NEK 400:1998 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Elvarme benyttes bare unntaksvis for frostsikring og til komfortvarme på bad Oppvarmingsystem er bassert på fjernvarme Elvarme på egne kurser. Det medtas selvregulerende varmekabel på bad med elektronisk effektregulator og gulvføler. (Type/fabrikat skal godkjennes av Studentskipnaden, opsjonspris på tradisjonell varmekabel oppgis som en fratrekksum totalt) Tilbudssum, post 45 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 24 av 46

25 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 461 Kursopplegg Henvisninger: FEL 1999 NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Under denne post medtas kabelopplegg og tilkobling av VVS-anlegg og tekniske installasjoner for drift og virksomhet i bygningen. Driftsteknisk Det skal kables for VVS-tekniske anlegg i ht. kapittel 3 herunder også kabling for SD anlegg. Entreprenøren er ansvarlig for all kabling og tilkobling av tavler og komponenter beskrevet i andre kapitler( vvs, rør og heis). Sirkulasjonspumper/ Motorer For alle pumper og viftemotorer medtas servicebrytere i hovedstrømkretsen. Alle komponenter som har krav til servicebryter skal ha dette i hovedstrømkretsen med arbeidskontakt for melding om posisjon. Egen signalkabling mellom pumper og automatikkfordeling for drift- og feil ved bruk av sirkulasjonspumper med interne vern og/eller intern trykkstyring Separate tilførsler (både motorkabler og sikrings-/startutstyr) for dobbel-/tvillingpumper. EMC Alle frekvensstyrte motorer skal ha EMC-skjermet motorkabel, samt EMC-nipler for korrekt avslutning av skjerm. Det samme gjelder signalkabler mellom frekvensomformer og automatikkfordeling, samt termistorkabel mellom motor og frekvensomformer. Der servicebrytere monteres mellom frekvensomformer og motor, skal servicebryter være EMC-skjermet utgave med EMC-nipler for inn- og utgående kabler. Entreprenøren skal i tillegg til føringsveier beskrevet i post 411, installere nødvendige kabelbroer/rørføringer/ fra hovedføringer i tekniske rom og frem til komponenter. Det skal regnes med tilkobling og kabling for utstyr beskrevet i øvrige kapitler(utstyret medtas i respektive kapitler) i ht. VVS-teknisk beskrivelse og eventuelle tegninger. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 25 av 46

26 Virksomhetsteknisk Hovedinngangsdører skal det kables og kobles for dørautomatikk. Alle innvendige dører i korridorer som fører frem til HC rom skal leveres med dørautomatikk og magnetholder. Øvrige innvendige dører i korridorer forberedes for dørholdemagnet. Trapperom skal utstyres med røkluke som styres via betjeningspanel ved brannsentral. Heissjakt skal utføres med røkventilasjon. Kabler skal ha branntrygg forleggning og skal kunne være i drift i 1 time ved utløst brannalarm/strømbortfall. Videre medregnes kabling for punkter beskrevet i post 432, 433, 542 og heisalarm. Utstyr for VVS Utstyr for VVS- drift av bygningene VVS komponenter, agregater, følere, givere, SD anlegg nødvendige motorer o.l. medtas under kapittel 3. Kabling og el-tilkobling medtas under kapittel 461 Tilbudssum, post 46 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 26 av 46

27 47 RIVING - DEMONTERING 461 Kursopplegg Henvisninger: Entreprenør må sette seg inn i eksisterende anlegg spesielt i de 2 nedre etasjene. I all hovedsak skal alt fom. 2et rives i sin helhet. I 2 etg og høyere kan entreprenør benytte riv/saneringsfirma til rivearbeider. Dog må det benyttes installatør for å sikre at ingen deler er spenningssatte før rivearbeider påbegynnes. Samt for å sjekke om enkelte kabler skal ivaretas I 1 etg skal det benytte elektrosakkyndige til rive/demonteringsarbeider(for kabler og elutstyr). I denne etasjen er det en del kabler og utstyr som skal ivaretas. Dette gjelder all svakstrøm som er plassert i de to eksisterende hovedskapene (1 midt i RES09 og 1 i hjørne tilfluktsrom Y blokk) og alle kabler som føres fra de tekniske rommene og inn til verkstedblokken Før rive/ demontering starter skal kabler og utstyr merkes på en slik måte at det klart fremkommer hva som kan rives. Tilbudssum, post 46 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 27 av 46

28 KAP 5 Tele og Automatisering 50 Generelt Henvisninger: NEK EN :2002 NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 EN I henhold til NEK EN skal alt arbeid med tele og datanett utfores av entreprenor som inneharautorisasjon av Post og Teletilsynet. Kopi avautorisasjonen skal vedlegges anbudsdokumentene.alle interne etasjefordelere skal sikres med UiOsadgangskontroll eller lassylinder V5 1500, C276(telematikkrom nokkel) som leveres av UiO.Koplings /grensesnittrom som har grensesnitt motoffentlig telenett skal etter Ekom Forskriftenbestykkes med nokkel fra Norsk Nokkelservice AS,Sinsenveien 4, 0572 Oslo, Telefon , Telefaks: , epost: Alle tele og datapunkter ute ved arbeidsplassene sa vel som i fordelingene skal merkes i henhold til UiOsstandard. For RJ45 uttakene benyttes det koplingstype TIA/EIA 568B. Ved etablering av strutkurert spredenett brukes siste versjon av til en hver tid gjeldene normer/standarder. Pr dato benyttes UTP med minimum 1 Gb/s kapasitet, dvs. Class E / Category 6. For a fa en best mulig optimal ytelse pa datanettet skal det benyttes samme leverandor av datakabel (kopper), patchpaneler med RJ45 uttak og vegguttak. Alle komponenter skal vare 3P (3 part) sertifisert, og det skal gis systemgaranti for PL (permanent link) etter fullfort installasjon. Komplett dokumentasjon av alle utforte arbeider, i henhold til NEK EN :2000, punkt 6, skal overleveres som FDV dokumentasjon. Dokumentasjonen overleveres i papirutgave (3 eksemplarer) samt pa CD. For utvidelser, eller andre arbeider pa eksisterende tele og datanett skal arbeidene utfores med materiell som allerede er benyttet, dvs. kabel av type cat. 5e UTP og plintrekker, type LSA + og 110 blokker. Installasjonen og utforelse av denne skal imidlertid likevel vare i henhold til dagens regelverk. Se for ovrig vedlegg sist i dette skrivet. NB: Layout av oppbyggingen av tele /datanettet med tilhorende datarack, ev. plintrekker, skal forevises og godkjennes av kontaktperson for spredenett ved UiO. 51 GENERELLE TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG 511 Bæresystemer Henvisninger: FEL 1999 Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. NEK 400 Prisgrunnlag og krav til delprodukter, materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Tegninger.: Plantegninger Punktplaner for leiligheter For fremføring av kabler henvises til kap. 411, Bæresystemer, og plantegningene. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 28 av 46

29 Komplette bæresystemer prises i post 411. Utenom generelle føringsveier i tak og lignende, benyttes Thorsman INKA 123 i åpne publikumsarealer, inne i boenheter, korridorer, kontor, seminarrom etc., og Thorsman TEK 123 i andre underordnede rom. Andre fabrikat med tilsvarende kvalitet og utstyr kan benyttes Det skal imidlertid påses at reservekapasitet og forlegning av føringsveier er i samsvar med kravene i NEK EN :2000, da med spesiell tanke på segregering og EMC-krav beskrevet i del 2. Ved nye gjennomføringer i vegger, tak og gulv skal det medtas reserverør. Alle gjennomføringer skal branntettes i henhold til gjeldende brannkrav. Om det ikke er krav til branntetting rundt gjennomføringene skal det likevel lydisoleres. Kravene til jording av teletekniske anlegg er også beskrevet i NEK EN :2000, kap. 6.7 samt i egen standard EN Uavhengig av gjeldende regelverk skal jordledere minimum ha føølgende tversnitt: - Enkeltleder ut fra underfordeling, ikke mindre enn 6mm 2 - Enkeltleder mellom etasjefordelere, ikke mindre enn 25mm 2 Det benyttes jordleder (PE) i farge gul/grønn. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 29 av 46

30 512 Inntaks- og stigeledninger for tele Henvisninger: Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. NS-EN NS-EN og 2 NS-EN NS-EN NS-EN Som hovedprinsipp etableres ett nytt EF/BF rom som tilkobles BF i tilsøtende bygningsmasse, og Cat6a kabling strekkes til hver enkelt boenhet. EF/BF rom er i alle bygg plasssert i uetg og loft. Hovedfordeler I RES 09 beholdes rom for telefoni Her er telefoniutstyr grensesnitt mot Telenor og intern krysskobling etablert: Anlegget beholdes slik det er i dag(ups enhet som ikke er i bruk fjernes Entreprenøren må sikre alle utgående kabler til datarom utgående til andre bygg, verkstedblokka og admministrasjonsdelen ivaretas for videre drift Nødverndige tilpassinger utføres. Mellomfordeleren Mellomfordeleren/inntaksfordeleren skal være låsbar og bestykket med LSA-plinter av type KRONE, av min. cat. 5e standard. I mellom- /inntaksfordeleren skal det etableres 2 seksjoner av plintrekker, en for inntak og en for utgående kabling. Kryssing mellom seksjonene skal medtas. Denne områdestamkabelen blir terminert i inngående seksjon i mellom- /inntaksfordeleren. Fra utgående seksjon i mellom- /inntaksfordeleren går så stigekabler videre til en etasjefordeler betegnet som telematikkrom. Stigekablene termineres i telematikkrommet /etasjefordeleren i RJ45 patchpaneler (eller 110-blokker for eksisterende anlegg se vedlegg), min. cat. 5e, som merkes TELE. EF-rom Telematikkrommet/etasjefordeleren skal inneholde fordeling for tele- og datanettet i bygget, basert på 19 rack / skap. Denne fordelingen skal baseres på utgående RJ45-uttak av type cat. 6 UTP for lokalt spredenett inntil maks 90 meter (se kap 52), og fiberkabel av type singelmodus (SM) OS2 trukket mellom telematikkrom /etasjefordelere der kabellengden tilsier dette (ev. til underfordelere). Fiberkabelen termineres i begge ender i SC konnektorer og monteres i egne fiberpaneler med SC-Duplex uttak. Det benyttes som standard 12-fiber kabel SM OS2 i anleggene. Alle fibrene skal termineres i begge ender og monteres i 19 fiberpanel for SC-duplex konnektorer. Det skal medregnes en reservekapasitet i fibernettet på 2,5. Det vil si at hvis det benyttes 6 av fibrene i anlegget skal det legges 2x12-fiber kabel. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 30 av 46

31 Fiberkabel, som kommer inn i bygget/bygningskomplekset, føres direkte til telematikkrommet, som er definert som knutepunkt for bygget/bygningskomplekset, og termineres i 19 fiberpanel med SC-Duplex uttak i utstyrsracket. Det skal også medtas min. 6 stk parkabler av type cat. 6 UTP mellom telematikkrommene / etasjefordelere. Disse kablene termineres i eget RJ45 patchpanel, cat 6 UTP, som merkes UTJEVNINGSKABLER. I hovedfordeling medtas også referanse til hvilken underfordeling kablene er tilknyttet. Det må også påses at minimumskravene til størrelse på rom for tele-/data fordeling følges, ref. NEK EN :2000, kap Telematikkrommet bør ha antistatisk gulvbelegg. Vurderes og godkjennes i hvert tilfelle. STIGEKABLER / STAMKABLER FOR TELEFON: Stige- og stamkabler for telefon termineres direkte på LSA-plinter i utgående seksjon i mellom- /inntaksfordeleren. Stigekablene termineres i RJ45 patchpanel godkjent for cat. 6 i telematikkrommene /etasjefordelerne. Panelene merkes TELE. Ledningstverrsnittet skal være min. 0,6mm og samtlige par termineres i begge ender. Ved lengre strekk vurderes større tverrsnitt. For å ha reservekapasitet i stamnettet beregnes en reservekapasitet på 2,5 ganger. Det vil si at hvis det er i bruk 100 linjer (100-par), legges kabel for 250 par. Tilbudssum, post 51 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 31 av 46

32 52 Datakommunikasjon Henvisninger: Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. NS-EN NS-EN og 2 NS-EN NS-EN NS-EN Tegninger.: Plantegninger Punktplaner for leiligheter Som hovedprinsipp utvides BF rom og nye ef rom etableres, og Cat6a kabling strekkes til hver enkelt boenhet. For alle nye anlegg (hovedprinsipp) skal det legges et strukturert spredenett i bygningen basert på doble datauttak av type 2xRJ45 og i henhold til standarden for cat. 6 UTP. For teknisk nettverk skal det monteres 2stk RJ45 uttak i hver automatikkfordeling. Hver link skal ikke overstige 90m, i så fall etableres nødvendig antall EF-rom for å dekke hele bygget. Hvert EF-rom skal i så tilfelle inneholde: Patchpanel for innkommet data / fiber Patchpanel for utjevningskabler (min 6 stk) i cat. 6 UTP Patchpanel for innkommet tele Patchpaneler for utgående punkter Aktive komponenter (FF&E) 230V tilførsel fra egen kurs i sikringstavle (fortrinnsvis via UPS hvis tilgjenglig) Ved større installasjoner monteres patchpanel & aktive komponenter i hvert sitt 19 rack/skap. Vertikal føringskanal benyttes mellom rackene. Når det er montert aktive komponenter i et skap skal det også medtas termostatstyrt vifteenhet for luftgjennomstrømning. Det beregnes en varmeutvikling på 10w pr aktivt punkt. Alle kabler tilhørende spredenettet skal termineres i egne patchpaneler for utgående linker med opphold mellom etasjene. Disse merkes med fortløpende løpenummer i begge ender (patchpanel og vegguttak) etter følgende oppsett: <Nummer på bygg> + <Navn på telematikkrom og etasje > + <Løpenummer vegguttak og etasje> Eksempelvis: B17-A T/D (B17=Bygg 17) (A2= Telematikkrom A, Etasje 2) RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 32 av 46

33 (1107= Etasje 1, Løpenr 107) (T/D= Tele/Data) Også her må det påses at minimumskravene til størrelse på rom for tele-/data fordeling følges, ref. NEK EN :2000, kap (Vedlegg:) Eksisterende tele- og datanett Eksisterende tele- og datanett i UiOs bygninger er i dag basert på cat. 5e i spredenettet hvor det benyttes 110-blokker i etasjefordeleren og RJ45-uttak i vegg- og/eller kanaler. Mellomfordeleren er bygget opp av LSA+ blokker. Ved utvidelser og/eller ombygninger av eksisterende anlegg skal det installeres samme type kabel, uttak og fordeling som er i bygget fra før. Blokkene er oppbygget vertikal delt på vegg med inntaksblokker til venstre og blokker for utgående linjer til høyre med kryssefelt i midten. Inntaksblokker er kun for telelinjer da det konsekvent blir benyttet fiber inn for data. Utgående blokker vil være både for tele- og datalinjer. Det benyttes for eksisterende anlegg følgende fargekoder for merkestripene til 110-blokkene: Telefon utgående BLÅ Data utgående ROSA Innkommet telekabel HVIT Utjevningskabler HVIT Datatilførsel: Cat. 3 Cat. 5e ORANGE GUL Tilbudssum, post 52 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 33 av 46

34 53 SEPARATE KOMMUNIKASJONSANLEGG Det gjøres oppmerksom på at kursopplegg for telefon, internetttilknytning og radio/tv signaler er integrert i samme IP baserte system (pnkt 52). Inngående fiberlinje termineres i grensesnitt plassert i BF (nedre etg). 530 Telefon Eksisterende linjer til verkstedblookken ivaretas Det etableres ellers ingen nye linjer dedikert for telefon. Stamkabler og stigekabler er ivaretatt under kap Porttelefon Henvisninger: Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Tegninger.: Plantegninger Punktplaner Stigeskjema svakstrøm Det medtas et sentralbasert, digitalt programmerbart anlegg med innebygd mikrofon/ høytaler. Display og tastatur av typen Urmet el. likeverdig. Vandalsikkert dørtablå i anodisert aluminium plasseres ved ytterdør. Svarapparat i ABS plast med dedikert døråpneknapp (åpner ytterdør og inngang fra trapperom til korridor) Svarapparat for porttelefon medtas i alle leiligheter og fellesstuer og tilhørende soverom. Systemet skal leveres med romnummer i elektronisk liste med aut. oppkall etter gitt signal. Det skal oppgis enhetspris for komplett tilbudt svarapparat: kr. Tilbudssum, post 53 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 34 av 46

35 54 ALARM- OG SIGNALANLEGG 541 Kursopplegg Henvisninger: Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Melding HO-2/98 Offentlige påbudte brannalarmanlegg. FGs regler for automatiske brannalarmanlegg Brannotat Tegninger.: Plantegninger/føringsveier Punktplaner for leiligheter Brannalarmanlegg Det medtas komplett kursopplegg for dekkende brannalarmanlegg i henhold til sikkerhetskravene for "Leiligheter. For beskrivelse av utstyr og omfang av installasjoner henvises det til post 542. Brannalarmsentralen skal minimum ha nødvendige styrekurser til: Dørholdemagneter (alle branndører som skal stå åpne, skal utstyres med dørmagneter ) Ventilasjonsanlegget Røklukesentraler for trapper Heiser Åpning av automatiske dører Styrekursene skal ha potensialfritt signal fra brannsentralen i brannsikker kabel. Alternativt programerbare relekontakter ute i anlegget RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 35 av 46

36 542 Utstyr for brannalarm Henvisninger: Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Melding HO-2/98 Offentlig påbudte brannalarmanlegg. FGs godkjenningslister og regelverk for utstyr. Brannalarmanlegget skal dekke kravene i melding HO-2/98 Offentlig påbudte brannalarmanlegg. Det medtas røykdetektorer med optisk deteksjon i rømningsveier, fellesarealer og tekniske rom, I hybelenhetene benyttes multikriteriedetektorer med mulighet for individuell justering av melderne. Anlegget skal utføres med analoge adresserbare detektorer. Detektorvalget skal tilpasses bruken av de respektive lokaler. Detektorer og alarmorganer velges og plasseres i samsvar med FGs regelverk. Melder i BOE skal vies spesiell oppmerksomhet mht plassering i forhold til kjøkken/stekovn/baderomsdør. Brannalarmanlegget skal leveres med brannklokker i fellesområder og summere i leiligheter. I fellesområder og HC leiligheter skal det også etableres optisk varsling. I hver etg skal det være panel for avstilling(bygårdfunksjon). Avstillingsfunksjonen skal kunne benyttes av den enkelte hybelboer ved uønsket deteksjon. Rømningsarealer, bodarealer samt tekniske rom skal gi direkte alarm. Deteksjon i den enkelte hybel skal utløse summer i den hybel deteksjon inntreffer uten at øvrige beboere blir berørt før etter 120s. utløst i hybelenhetene. Fra utløst deteksjon skal det være en innstillbar tidsforsinkelse (som skal være 120sek ved idriftsettelse) mot avstillerknapp i hver etasje/område (i forbindelse med kjøkken i boenhet og felleskjøkken) hvor det gis mulighet for annullering av uønskede alarmer. Øvrige deteksjoner skal ikke kunne avstilles. Det medtas brannmannstablå plassert ved hovedadkomst. I hver etg skal det i tillegg leveres avstillingspanel(bygårdfunksjon) Ved sentralen plasseres en orienteringsplan over byggmassen som inngår i brannalarmanlegget. Orienteringsplan skal være retningsorientert i forhold til bygget / der du står. (O-plan skal også leveres i redigerbar form dwg) Forslag til o-plan leveres byggherre senest 1mnd før overtagelse. Byggherre skal ha min 14dagers frist for kommentar. For interne dører medtas dørholdemagneter, komplett inklusive strømforsyning. Dørholdemagnetene skal styres av nærliggende detektorer på begge sider av døren. Utganger for overføring av differensiert alarm til brannvesen/ vaktsentral og for overføring av alarm og fellesfeil medtas. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 36 av 46

37 Anlegget leveres ferdig oppkoblet med nødvendig utstyr for dette mot brannvesnet. Forbindelse til brannvesen skal være testet. Godkjent nøkkelboks medtas for. Nøkkelboks plasseres integrert i fasaden ved brannvesenets angrepsveier og i samråd med brannkonsulent. Brannsentralen skal ha innebygget strømforsyning med likeretter og vedlikeholdsfrie batterier. Sentralen/brannmannspanelet skal ha minimum: 4 stk. fritt programmerbare potensialfrie innganger. 8 stk. fritt programmerbare potensialfrie utganger. 8 stk. programmerbare 24 V DC-utganger. Display med minimum 40 karakterer. Logging av alarmer og feil. Utganger for feilsignaler og alarmsignaler. Nummersender for varsling av brannvesenet. Brannalarmsentralen skal ha minimum 30% utvidelsesmulighet. Elentreprenøren er ansvarlig for adressering av detektorer og utarbeidelse av displaytekster. Det skal medtas revisjon av tekster etter 4 mnd drift. Orienteringsplan skal utarbeides i samråd med arkitekt og brannkonsulent. Serviceavtale skal tilbys sammen med nødlysanlegg (konferer kap 443). Brannalarmsentralen skal også kommunisere med SD-anlegg: Drift, system feil og utløst brannalarm(detektor og/eller melder). RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 37 av 46

38 543 Adgangskontroll Henvisninger: Forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Prisgrunnlag og krav til delprodukter; materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i ht. NS3421. Det skal leveres et berøringsfritt adgangskontrollanlegg med skallsikring på alle ytterdører og på dører inn fra fellesarealer. Leverandør må være godkjent og sertifisert leverandør av Lenel. Adgangskontrollutstyr skal være Lenel OnGuard. All programmering, idriftsettelse og test mot SiOs sikkerhetsanlegg skal utføres av G4S. Utvidelse av eksisterende programvarelisens og RUP, skal utføres av G4S. Kortlesere skal være IE Mifare med tastatur (utvendig må det være med værhus). Kortlesere for innendørsanlegg skal være av type berøringsfri. Dørkontrollelektronikk skal være LNL-1300 eller 1320 Alle enheter skal leveres i egne skap eller bokser med sabotasjebryter. Undersentral skal være LNL-2220 eller 3300 Alle enheter skal leveres i egne skap med kanaler, spenningsfordeler m/automatsikring, merkede kroneplinter og sabotasjebryter. Strømforsyning EL-REG /24 Alle enheter skal leveres i egne skap med batterier med egen kurs og sabotasjebryter. Alt utstyr og all installasjon skal kontrolleres av G4S før idriftsettelse og test. Kabling Fra undersentral LNL-2220 eller 3300 til dørkontroll- elektronikk LNL-1300 eller 1320 skal det benyttes FTP 4 par Cat 5/6 og PFK 4x0,5. Fra Dør kontroll elektronikk LNL-1300 eller 1320 til Kortlesere IE Mifare med tastatur skal det benyttes FTP 4 par Cat 5/6. Fra Dør kontroll elektronikk LNL-1300 eller 1320 til åpningsknapp, skal det benyttes PTS 2 par eller PFK 4x0,22. Fra Dørkontrollelektronikk LNL-1300 eller 1320 til elektrisk lås skal PFK 8x0,22 (KAC Boks og magnetkontakt medtas(anbefales medtat via låsesmed). Elektriske låser skal være 24 volt med omvendt funksjon. Dører som normalt er låst i rømningsveier skal åpnes.brannstyring fra brannsentral. SD anlegget skal ha signal om drift-, feil- og spenning tilstede. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 38 av 46

39 Det benyttes utstyr fra G4S (dersom annet utstyr velges skal det oppgis endringspris ved G4S utstyr) Dersom det prises alternativt utstyr uten at endringspris er oppgitt skal byggherre kunne velge G4S uten tillegg i pris. Adgangskortene skal være av samme type som SiO benytter, kortene benyttes til andre funksjoner enn adgang f.eks legitimasjon, betalingstjenester andre adgangskontrollsystemer i andre bygg. Dersom det ønskes benyttet utstyr fra annen leverandør må entreprenør teste ut at alle funksjoner er ivaretatt. Dersom funksjoner ikke er varetatt eller det medfører ekstaarbeid for SiO, må entreprenør bytte hele anlegget kostnadsfritt. Utstyret og kortene som benyttes skal være kompatibelt med G4S utstyr som SiO benytter i andre bygg. I leveransen medtas 600 adgangskort Oppsjonspris ekstra innvendig dører Oppsjonspris ekstra utvendig dører Tilbudssum, post 54 kr. overføres tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 39 av 46

40 55 LYD- OG BILDEANLEGG 552 Fellesantennesystem I hver hybelenhet legges frem til Rj45 cat 6a som kan benyttes til TV internett mm. Som reserveløsning legges frem 20mm rør med trippelskjermet coaxialkabel boksen skal ha blindlokk. Opsjonspris for 20mm tomt rør uten coax oppgis 552 Internfjernsysnsystem Medtas for hver inngang Kamera skal være Axis IP Fixed Dome 225 FD, tilkoblet 220 volt stikk for trafo. Alt utstyr og all installasjon må kontrolleres av G4S før idriftsettelse og test mot SiOs sikkerhetsanlegg. Hvis utstyr eller montering ikke er iht. G4S standard kan ikke dette bli inkludert i serviceavtalen. Kabelstruktur: Til IP Kamera skal det benyttes FTP 4 par og 220 Volt stikk for trafo. ITV-anlegg og sentralutstyr kameraovervåkning skal være Lenel OnGuard. Stk pris kr. Overføres ikke tilbudsskjema RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 40 av 46

41 56 Automatisering 562 Sentral diftskontroll og automatisering Henvisninger: Automatikk undersentraler SD er beskrevet under vvs kapitelene. Kabling til disse systemer medtas i denne post. Under er i hovedsak gjengitt krav til SD systemet slik at det skal være mulig å danne et bilde av kablingsomfang. Nødvendig koordinering mellom faggrupper må medtas Følgende kriterier stilles til automatikksystemene Alle undersentraler skal være av samme og anerkjent fabrikat, med lagerhold i Norge og garanti om leveranse i min. 10 år Autonome Et system skal ikke fordeles over flere undersentraler Selvdiagnostiserende og varsle overordnet system ved feil. Funksjon for lagring av alarm og loggehistorikk ved kommunikasjonsbrudd med overordnet system, og funksjon for oversending av data ved gjenopprettelse av kommunikasjon. Leveres med display for betjening med norsk tekst og med klartekst for informasjon. Fortrinnsvis skal undersentraler leveres med TCP/IP tilkobling til SiO tekniske nettverk. IP-adresse skal kunne stilles inn iht. range oppgitt av SiO IT. Det skal være minimum 25 % ledig kapasitet på all type I/O og program ved overlevering. Temperaturregistrering temperatur luft / vann i tilluft og fraluft / tur og retur i alle kretser samt etter hver varme-/kjølekilde. Beregning og visning av virkningsgrad varmepumper/varmegjenvinnere. Alarmer ved lav virkningsgrad Overvåking av statisk trykk for hver lukket vannkrets Driftstimeregistrering på alle pumper/vifter/kjølemaskiner/varmekabler og alarm ved overskredet innstilt serviceintervall Alarmgrenser for alle analoge verdier skal kunne stilles av bruker (høy- og lavalarm). Mengderegulerte kretser skal ha trykkgivere både i turvann og returvann og beregning av differansetrykk skal utføres i undersentral. Trykkstyrte pumper skal ha pådragssignal fra undersentral (ikke internregulator i pumpe). Alle motordrifter skal overvåkes med drift og feilsignal. Der pumper er utstyrt med intern termosikring, skal automatikkfordeling inneha strømrelé for detektering av drift. Servicebrytere skal ha signalkontakt, og avslått servicebryter skal indikeres på undersentral. Styrestrømskobling, hvor servicebryter bryter driftssignal eller kontaktor aksepteres. Status og alarmsignaler fra elektrotekniske anlegg, som nødlysanlegg, brannalarmanlegg, hovedtavle, adgangskontrollanlegg (drift, OK, spenning tilstede, systemfeil og utløst alarm). Overføring av verdier fra hovedtavleinstrument skal medtas. Kan alternativt kommunisere direkte med SD-anlegget. Parallell trykkovervåking av trykksettingsanlegg (røykevakuering) for kontroll ved test. Brannsignal tilkoblet og status fra røykventilering/trykksettingsanlegg skal overvåkes fra brannsentral. Ikke OK eller brannsignal ikke tilkoblet skal utløse alarm på brannalarmanlegget, som igjen gir alarm til SD-anlegget. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 41 av 46

42 Automatikkfordeling Følgende kriterier stilles til automatikkfordelingene: Tavlene skal konstrueres i henhold til NEK EN samt FEL og NEK 400. Tavle skal ha RJ45 kontakt (servicepunkt) som er tilknyttet teknisk nett (TCP/IP). Tavle skal ha overspenningsvern (mellomvern) for hele tavla, samt overspenningsvern (finvern) for undersentralen og annet elektronisk utstyr. Overspenningsvern skal ha signalkontakt til undersentral for varsling når overspenningsvern må skiftes ut. Der ikke annet er angitt, skal fordelinger (i avdekket tilstand) være berøringssikre IP2xC. Dette gjelder også baksiden av innfelt utstyr i skapdør. Hovedbryter/lastbryter skal være kapslet IP30 for at det skal kunne utføres arbeid på fordelingen med utkoplet bryter. Fordelingenes dører skal være låsbare med sylinder tilpasset OLU nøkkelsystem. Energioppfølging Det skal vurderes om alle 9 poster i et energibudsjett i henhold til NS3031, skal måles og presenteres. Som et minimum skal hovedmålere kunne måles og logges i SD-anlegget (avklares med byggherre). SD anlegg Følgende kriterier stilles til SD-anlegget: Web-basert med minimum 3 samtidige brukere. Skal gis en unik IP-adresse som oppgis av SiO IT SiO IT leverer PC m/skjerm med norsk Windows XP installert og entreprenøren leverer ytterligere program- og maskinvare. Programvare skal leveres med norske tekster og menyer Direkte kommunikasjon mot undersentraler og systemer levert av andre entreprenører (ikke via database som for eksempel OPC). System for utskrift av rapporter/logginger og skjermutskrifter skal avklares med byggherrens drifts- og IT avdeling i hvert enkelt tilfelle (fargeskriver, pdf-skriver, e-post funksjon) GSM sendingsmodul for overføring av kritiske signaler, ferdig programmert. Det skal være tilgang til undersentralenes tidsprogram i SD-anlegg Manuelt overstyrte punkter i undersentral eller SD-anlegg skal fremkomme med egen farge i systembilde. Alarmhistorikk Historisk logg. Minimum skal hovedfølere med tilhørende setpunkt settes opp til logging hvert minutt. Tilstrekkelig lagringskapasitet for 2,5 års lagring av historiske data. Backupprogram for automatisk backup av hovedsentral. Oppdateringsfrekvens maksimalt 5 sekunder fra endring oppstår ute i anlegget til endring vises i systembilde. Det skal gå maksimalt 20 sekunder fra man klikker seg inn på et systembilde til systembilde samt alle reelle verdier har kommet opp på skjerm. Lenke til funksjonsbeskrivelse og tavletegninger i hvert systembilde Eksportmulighet for alarmhendelser til database for overføring til FDV-program. Bortfall av kommunikasjon med nettverk og/eller undersentraler skal indikeres med stjerner eller lignende. Tidligere verdi skal bortfalle. Ett systembilde pr. system. Alle undersentralenes tilknyttede I/O-punkter med tilhørende software-punkter skal presenteres i systembilde. RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 42 av 46

43 Tilbudssum, post 56 kr. overføres tilbudsskjema 74 Parkbelysning Utelys montert på bygningskroppen medtas i de poster hvor dette er beskrevet tidligere. Utenfor bygningskroppen medtas fremlegg til 5 stk parklysarmaturer hvorav 1 er plassert i forbindelse med søppelsortering. Leveransen innbefatter kabling fundamenter og parklysarmatur Thorn Johanna 7351 Pr. stk. Kr.:.. Tilbudssum, post 74 kr. overføres tilbudsskjema Supplerende opplysninger Følgende opplysninger er ment for lettere å forstå levereranseomfang: 1 Det vurderes å benytte SiO s eget IPTV system for TV signaler. Alle aktive komponenter blir levert av annen leverandør. I prosjekteringsfasen må endelig valg av TV distrubisjon tas 2 SiO benytter BKK som leverandør på eksisterende anlegg mht måleravlesning og fakturering av energi. Dette systemet benyttes også her. Kontaktperson hos BKK Energimåling AS Keilon Hiis Bergh T RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 43 av 46

44 RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTRO Elektro Side 44 av 46

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO MARSELIS GATE 24 SILOEN Avrop 283 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kap. F4 Elektrotekniske arbeider Elkrafttekniske anlegg. Skafjellåsen Barnehage

Kravspesifikasjon. Kap. F4 Elektrotekniske arbeider Elkrafttekniske anlegg. Skafjellåsen Barnehage Kravspesifikasjon Kap. F4 Elektrotekniske arbeider Elafttekniske anlegg Skafjellåsen Barnehage Mai 2016 F4 side 2 av Innhold TILBUDSSKJEMA KAP 4 ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG ---------------------------------------------------

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter.

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter. 30V, 50Hz &08%3' X&%'$X Nett innkoblet til SD. T E-verkets stikkledning til effektbryter Eff.br. 00-300A 6 x 3 x 400? Overspenningsavledere som spesifisert. ellesfeil til SD. a Jordfeilindikatortablå m/trafo

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 Parsell: E6 Vinterbro - Assurtjern Entreprise: Levering av radioanlegg E BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE E6 Vinterbro Klemetsrud E1-1 1.1 PRINSIPIELL OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR RADIOANLEGG Radioanlegget skal etableres med en sentralenhet i teknisk bygg T1 plassert utenfor sørøstre tunnelåpning på Vinterbro.

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 5 TELE/AUT

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 5 TELE/AUT 5 TELE OG AUTOMATISERING 5.0 TELE OG AUTOMATISERING GENERELT 5.1 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING 5.2 INTEGRERT KOMMUNIKASJON 5.3 TELEFONI OG PERSONSØKING 5.4 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER 5.5

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: På forprosjektnivå kan utredningen sammenfattes i følgende hovedkonklusjon: IKT-rom felles med dimmerom og serverrom er definert i størrelse ca. 12

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG LPL Side: 1 av 6 1.0 Tilbudskjema med sammendrag 1.1 Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse

Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Side 1 av 6 Egenkontroll fra entreprenør før overtakelse Anleggsnavn (Angis av entreprenør) Dato for egenkontroll Rapport utført av Rælingen kommune Dokumentnr.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner.

Følgende komponenter inngår i Vnett Multi Standard: NB! Vnett Multi leveres i flere utgaver og konfigurasjoner. Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er delt inn i 4 seksjoner og er beregnet for utbygger/byggherrer, EL-entreprenører, eier av telenettet, kabel- -leverandører og bruker av boligen. Side 2: Innhold

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune Espen Aspestrand 17.03.2016 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna,

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.98 Reservestrømsystemer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RESERVESTRØMSYSTEMER...3 2.1 Reservestrøm fra kontaktledningsanlegget...3 2.1.1 Plassering av reservestrømstransformator...3 2.1.2 Transformator...3

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF. 4 El 4 ELKRAFT. Kvitteringsfelt. Revisjonsdato: 16.05.12 AVVIK ARK PGL RIV RIB RIE ITB

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF. 4 El 4 ELKRAFT. Kvitteringsfelt. Revisjonsdato: 16.05.12 AVVIK ARK PGL RIV RIB RIE ITB 4 ELKRAFT 4.0 ELKRAFTINSTALLASJONER GENERELT 4.1 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4.2 HØYSPENT FORSYNING 4.3 LAVSPENT FORSYNING 4.4 LYS 4.5 ELVARME Side 1 av 10 4.0 ELKRAFTINSTALLASJONER GENERELT 4.0.1

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

Trondheim Kommune Totalentreprise Kommunale boliger Ingeborg Ofstadsvei 42-46, RIE

Trondheim Kommune Totalentreprise Kommunale boliger Ingeborg Ofstadsvei 42-46, RIE INNHOLDSFORTEGNELSE 4. ELKRAFT 2 4.0 ELKRAFT GENERELT 2 4.1 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 7 4.3 LAVSPENT FORSYNING 9 4.4 LYS 15 4.5 ELVARME 16 4.6 RESERVEKRAFT 17 5. TELE OG AUTOMATISERING 18 5.0 TELE

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS. Bok 2. Fagbeskrivelse Elektro- og teletekniske anlegg

Hjalmar Johansen VGS. Bok 2. Fagbeskrivelse Elektro- og teletekniske anlegg Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 20.04.2015 DOKUMENTKONTROLL OPPDRAGSGIVER: Faveo prosjektutvikling v/ Kjell Kvam Telefon.: Epost: UTFØRT AV: v/ Eivind Bonde Tlf. dir: 40 41 56 37 Tlf.: 73 83 35 00 Fax:

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG SULA KOMMUNE MÅSEIDVÅG BARNEHAGE FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Orientering. Dette kapittel omfatter elkraft-, tele- og automasjon og heisanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Tiltakshaver Alvdal kommune ---------------------------------- Utarbeidet Juli 2013 Ing. Hallås Elverum AS --------------------------- 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

BOLIGER FJELLVEIEN 8. Ås Kommune KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER

BOLIGER FJELLVEIEN 8. Ås Kommune KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER BOLIGER FJELLVEIEN 8 Ås Kommune KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER ANL. NR. 346430 1400 SKI, Oktober 2013 KAPITTEL: ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 10 TILBUDSSAMMENDRAG...

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av forarbeidsoner Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Ekstra kostnader: Totalsum: Valg Ref. til kap. Kryss av el. Datatype Ekstra Anmerkning i veiledning

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c Vedlegg til LP 5.2.4 Byggprosjektering Sist endret: mai 2011. Antall sider: 23 Krav til materialbruk og funksjoner, systematisert

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer