Utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik"

Transkript

1 Utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik Avhendingsloven 4-12 jf. 3-8 Kandidatnummer: 757 Leveringsfrist: Antall ord:

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Tema og problemstilling Avgrensninger og presiseringer Rettskildesituasjonen KORT OM INNENDØRS AREALAVVIK DET RETTSLIGE GRUNNLAGET OG FORMÅLET BAK PRISAVSLAG Formålet bak regelen om prisavslag Prisavslag etter avhendingsloven Utmåling av prisavslag Forholdsmessig prisavslag Utbedringskostnader Forholdet mellom avhendingsloven 4-12 første og annet ledd UTMÅLING AV PRISAVSLAG VED AREALAVVIK Innledning Utbedringskostnader ved arealavvik Forholdsmessig prisavslag ved arealavvik Innledning Fastsettelse av prisavslag etter konkrete bevis Prosentmessig og matematisk beregningsmetode Skjønnsmessig utmåling GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DEN SKJØNNSMESSIGE FASTSETTELSEN AV PRISAVSLAG VED AREALAVVIK Innledning Betydningen av kvadratmeterprisen for boligens markedsverdi Fradrag for tomteareal og andre tekniske innretninger på tomten Innledning Eneboliger Leiligheter Oppsummering Billigste kvadratmeter Betydningen av boligens størrelse Forholdet mellom egentlig og uegentlig arealavvik i

3 5.7 Andre faktorer som kan spille inn AVSLUTTENDE KOMMENTARER LITTERATURLISTE ii

4 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Oppgavens tema er utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik etter avhendingsloven 4-12, jf Dersom selger har gitt kjøper uriktige opplysninger om boligens areal brukes ofte betegnelsen arealavvik. Arealavvik innebærer at det foreligger et avvik mellom det opplyste og det faktiske arealet, og vil hovedsakelig dreie seg om tilfeller der boligen i realiteten er mindre enn hva som er opplyst. Den rettslige betydningen av selgers uriktige angivelse av arealet, reguleres i avhendingslovens generelle bestemmelse om selgers uriktige opplysninger i 3-8. Dersom avviket mellom opplyst og faktisk areal medfører at det foreligger en mangel har kjøperen krav på en av mangelsbeføyelsene som fremkommer av avhendingsloven 4-8. Den mest praktiske mangelsbeføyelsen ved arealavvik er prisavslag etter avhendingsloven 4-12 jf. 4-8 (b). I utgangspunktet skal prisavslag ved arealavvik fastsettes på samme måte som andre skjulte mangler etter avhendingsloven. Som vi skal se skiller arealavvik seg noe fra andre type mangler som ofte blir kompensert med prisavslag. Prisavslag blir normalt fastsatt til kostnadene ved å få mangelen rettet etter bestemmelsens annet ledd. En forutsetning for dette er at mangelen lar seg utbedre. Som jeg vil redegjøre for i oppgaven er det kun unntaksvis at det er aktuelt å utbedre et arealavvik, og prisavslaget fastsettes i all hovedsak forholdsmessig etter første ledd. At kjøperen har krav på et forholdsmessig prisavslag innebærer at forholdet mellom den nedsatte og avtalte pris skal tilsvare forholdet mellom eiendommens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Formålet ved prisavslag er at kjøperen skal kompenseres for mangelen, slik at den forrykkede balansen mellom partene i kontraktsforholdet blir gjenopprettet. 2 Noe upresist kan man si at spørsmålet er å finne frem til eiendommens verdi med og uten mangel. Og som vi skal se blir utfordringen ofte å finne frem til eiendommens verdi med mangel, det vil si hva kjøperen ville betalt for eiendommen dersom det korrekte arealet var kjent på salgstidspunktet. 3 1 Lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingsloven avhl.) 2 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Benestad Anderssen (2008) s

5 Spørsmålet om utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik har per dags dato ikke vært til behandling i Høyesterett. Av lagmannsrettsdommer på området kan man se at prisavslaget i stor grad blir fastsatt skjønnsmessig, men tidvis også mer konkret ut fra en matematisk beregning. 4 At utmålingen hovedsakelig beror på rettsanvenderens skjønnsmessige vurdering gir etter mitt syn en noe uheldig virkning. Dette medfører at det er vanskelig for partene å kunne forutse sin rettsstilling, hvilket tilsier at tvistene i liten grad kan løses i minnelighet uten å ta saken videre til domstolene. En praksis som innebærer at prisavslaget hovedsakelig utmåles skjønnsmessig kan derfor virke prosessfremmende, noe som er lite gunstig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. På denne bakgrunn mener jeg temaet for oppgaven reiser en interessant problemstilling som ikke er endelig avklart av Høyesterett. Problemstilling for oppgaven er å redegjøre for hvordan prisavslag ved innendørs arealavvik utmåles, jf. avhendingsloven 4-12 jf Hovedspørsmålene som reises er hvilke prinsipper som skal legges til grunn for utmålingen og om det kan utledes generelle retningslinjer for den skjønnsmessige fastsettelsen basert på en gjennomgang av rettspraksis og reelle hensyn. 1.2 Avgrensninger og presiseringer Jeg har valgt å avgrense problemstillingen til å omhandle prisavslag ved innendørs arealavvik. I det følgende behandles derfor ikke prisavslag ved arealavvik ved tomtens grunnareal, jf. avhendingsloven 4-12 jf I forbindelse med utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik kan det sondres mellom privat eiendom og næringseiendom. Sett hen til at prisavslaget skal kompensere kjøperens verdimessige tap, vil ulike momenter kunne gjøre seg gjeldende i forhold til utmåling av prisavslag i de to ovennevnte tilfellene. Av hensyn til ordgrensen velger jeg å gjøre en ytterligere avgrensning mot næringseiendom. Oppgaven konsentreres derfor om utmåling av prisavslag ved kjøp av privat eiendom etter avhendingslovens regler. I rettspraksis og juridisk teori ser man en varierende bruk av begreper knyttet til temaet, herunder arealavvik, arealsvikt og arealmangler. Det foreligger ikke noen rettslige forskjeller i begrepene, og alle er betegnelser på at det foreligger et avvik mellom opplyst og faktisk areal. Jeg benytter hovedsakelig arealavvik ettersom jeg finner dette begrepet mest beskrivende for tilfellet. 4 Blant annet LA , LG , LG

6 Videre finner jeg grunn til å presisere bruken av begrepene egentlig og uegentlig arealavvik som blir benyttet i oppgaven. Uegentlig arealavvik er en betegnelse på arealavvik der det manglende arealet eksisterer, men ikke er målbart eller godkjent i henhold til byggetekniske krav. 5 Egentlig arealavvik brukes på den annen side som en betegnelse på tilfeller der det manglende arealet ikke eksisterer. Begrepene i seg selv har ikke noen rettslig betydning og har etter mitt kjennskap heller ikke fått betydelig feste i rettspraksis. Begrepene kan imidlertid være nyttige som hjelpebegreper ved behandling av problemstillinger hvor ulike hensyn gjør seg gjeldene i forhold til om arealet eksisterer eller ikke. En forutsetning for at kjøperen skal ha krav på prisavslag er som nevnt at arealavviket utgjør en mangel etter avhendingsloven 3-8. Om arealavviket utgjør en kjøpsrettslig mangel er et spørsmål som faller utenfor oppgavens problemstilling. For å få en bedre forståelse av hvilke hensyn som gjør seg gjeldende ved utmåling av prisavslaget, finner jeg det likevel hensiktsmessig med en kort redegjørelse av mangelspørsmålet ved arealavvik etter avhendingsloven 3-8, nedenfor i oppgavens kapittel 2. For å kunne svare på problemstillingen anser jeg det også hensiktsmessig med en generell gjennomgang av reglene for prisavslag. I oppgavens kapittel 3 behandles derfor det rettslige utgangspunktet og formålet bak regelen om prisavslag generelt. Deretter behandles regelen om prisavslag anvendt på innendørs arealavvik, i oppgavens kapittel 4. Videre foretar jeg en nærmere gjennomgang av rettspraksis og reelle hensyn i oppgavens kapittel 5, for å undersøke om det kan utledes generelle retningslinjer for den skjønnsmessige utmålingen av prisavslaget. På bakgrunn av disse spørsmålene vil jeg i oppgavens avsluttende kapittel forsøke å oppsummere hvordan prisavslaget utmåles i praksis og vurdere hvorvidt løsningen er å anse som hensiktsmessig. 1.3 Rettskildesituasjonen Reglene om prisavslag ved innendørs arealavvik fremkommer av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 1992 nr. 3, heretter omtalt avhendingsloven. De sentrale forarbeidene til avhendingsloven er Ot.prp. nr. 66 ( ) og Innst. O. nr. 71 ( ). Forarbeidene bidrar til å belyse hvordan prisavslaget skal utmåles og inneholder uttalelser om forholdet mellom avhendingsloven 4-12 første og annet ledd. Det må tas i betraktning at forarbeidene behandler prisavslag ved mangler etter avhendingsloven generelt. 5 Bestemmelser om arealmåling er gitt i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22. januar 1997 nr. 33 (byggforskriften TEK) kap. III og IV, Norsk Standard NS3940: utg. 3

7 Alle uttalelsene er derfor ikke like relevante for prisavslag ved arealavvik, da dette er en mangel som skiller seg noe fra andre type mangler etter avhendingsloven. Det kan også bemerkes at deler av forarbeidene er sitater fra kjøpslovens forarbeider. Ved vurderingen av hvor stor vekt forarbeidene har, bør det tas i betraktning at enkelte av sitatene ikke i like stor grad gjør seg gjeldene ved avhending av fast eiendom, som ved kjøp av løsøre og andre genusvarer. 6 Høyesterett har per dags dato ikke tatt stilling til spørsmålet om utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik. I Rt s. 612 Arealsvikt-dommen avklarte Høyesterett i stor grad hva som skal til for at arealavvik utgjør en kjøpsrettslig mangel etter avhendingsloven 3-8. I denne saken var partene enige om størrelsen på prisavslaget dersom arealavviket utgjorde en mangel. Høyesterett tok derfor ikke stilling til spørsmålet om utmåling av prisavslaget. Hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved utmåling av prisavslag ved arealavvik er derfor foreløpig uavklart av Høyesterett. Høyesteretts prinsipielle uttalelser i Arealsvikt-dommen kan likevel bidra til å belyse de hensyn som gjør seg gjeldende også ved utmålingen av prisavslaget. Spørsmålet om utmåling av prisavslag ved arealavvik har vært til behandling i en rekke lagmannsrett- og tingrettsdommer. Det er klart at vekten av underrettspraksis er begrenset i forhold til vekten av Høyesterettsdommer. At spørsmålet ikke har vært til behandling i Høyesterett medfører at underrettspraksis, spesielt lagmannsrettspraksis, får større betydning for vurderingen av rettstilstanden. 7 Lagmannsrettsdommene på område er imidlertid lite entydige og inneholder i liten grad prinsipielle uttalelser om spørsmålet. Lagmannsrettsdommene gir derfor begrenset veiledning og det kan stilles spørsmål ved hvor stor vekt dommene bør tillegges. Av lagmannsrettsdommer på området kan man se at utmåling av prisavslag ved arealavvik i stor grad beror på rettsanvenderens skjønnsmessige vurdering. 8 Dette bidrar til å skape uklare regler og liten grad av forutberegnelighet for partene. Høyesterett har i Rt s Bukkebo-dommen på side 1431 uttalt at man bør prøve å nå frem til en forståelse av avhendingsloven som hindrer rettstvister. Rettstekniske hensyn er noe som etter mitt syn i større grad bør tilstrebes også ved utmåling av prisavslag ved arealavvik. Klare regler og ensartet praksis er avgjørende for å skape forutberegnelighet og bidrar til at tvister i større grad kan løses i minnelighet utenfor domstolsapparatet. 6 Blakstvedt (1998) s Eckhoff (2001) s Blant annet LA , LG , LB

8 Videre er hensynet til likhet og rimelighet i kontraktsforholdet tungtveiende ved utmåling av prisavslag. Dette gjenspeiles i formålet bak regelen om prisavslag, som er å opprettholde den forrykkede balansen i kontraktsforholdet. 9 Det er derfor viktig at kjøperen får en reell kompensasjon for det manglende arealet. Reelle hensyn som spesielt gjør seg gjeldende ved utmåling av prisavslag ved arealavvik, er derfor hensynet til forutberegnelighet og hensynet til likhet og rimelighet for partene i kontraktsforholdet. Det foreligger noe juridisk litteratur som behandler utmåling av prisavslag ved innendørs arealavvik. Fremstillingene gir en oversikt over rettspraksis og reelle hensyn som gjør seg gjeldende ved utmålingen. Artiklene skrevet av Aron Solheim, Per Grant Carlsen og Joar Dalheim, redegjør for hvilke objektive prinsipper som bør legges til grunn ved utmålingen av prisavslag ved arealavvik. 10 Benestad Anderssen behandler også temaet i sin kommentarutgave til avhendingsloven. 11 Det er imidlertid ingen som har behandlet temaet i nyere tid, og litteraturen er begrenset til artikler og kortere redegjørelser. Litteraturen kan dermed ikke tillegges betydelig vekt, men kan bidra til å belyse de ulike hensyn som gjør seg gjeldende ved utmålingen. 9 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Solheim (2006), Grant Carlsen (2005), Dalheim (2001) 11 Benestad Anderssen (2008) s

9 2 Kort om innendørs arealavvik Ved eiendomssalg er det vanlig at selger gir opplysninger om boligens areal til potensielle kjøpere. Opplysninger om boligarealet blir vanligvis gitt i boligannonse, salgsprospekt, verdi- og lånetakst, boligsalgsoppgave eller annen markedsføring av boligen. Selger hefter også for opplysninger som er gitt av andre på selgers vegne i forbindelse med salget, jf. avhendingsloven 3-8 første ledd, annet punktum. I verdi- og lånetakst utarbeidet av takstmann spesifiseres som regel arealopplysningene i bruttoareal (BTA) og bruksareal (BRA). Bruksarealet blir igjen oppgitt i primærrom (p-rom) og sekundærrom (s-rom). 12 Spørsmålet om arealavviket utgjør en kjøpsrettslig mangel reguleres i avhendingsloven 3-8. I henhold til avhendingsloven 3-8 foreligger det mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen og man kan gå ut i fra at opplysningene har verka inn på avtala. Lovbestemmelsen er bygget opp slik at man først vurderer om det foreligger en feilaktig opplysning som selger svarer for, jf. første ledd. Deretter må det foretas en vurdering av om opplysningen har virket inn på avtalen, jf. annet ledd. 13 Etter avhendingslovens ordlyd i 3-8 første ledd, vil et hvert avvik mellom korrekt og opplyst boligareal kunne innebære en mangel. Høyesterett har imidlertid avgjort i Rt s. 612 Arealsvikt-dommen, at arealavviket må være av en viss størrelse for at opplysningen skal anses som uriktig. 14 Høyesterett støtter seg her til forarbeidene til avhendingsloven 3-3, som omhandler arealavvik ved tomteareal. 15 Ved tomteareal kreves det at det oppgitte arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren, for at avviket skal utgjøre en mangel. Lovens ordlyd er begrenset til grunnareal, det vil si tomtens areal. Bestemmelsen får dermed ikke anvendelse ved innendørs arealavvik. Det er uttalt i lovens forarbeider at selv om bestemmelsen ikke får direkte anvendelse på innendørs arealavvik, kan det etter omstendighetene være grunn til å la prinsippene gjelde også her. 16 Videre uttales at det likevel er slik at det skal et relativt mye mindre avvik til for at arealavvik innendørs skal anses som en mangel. Spørsmålet er hvor stort avvik mellom det korrekte og det opplyste boligareal som må foreligge for at avviket er å anse som en uriktig opplysning i henhold til avhendingsloven 3-8 første ledd. 12 Byggforskriften TEK 3-6, 4-4, NS3940:2012, 4. utg., kap Solheim/Brøndbo (2005) s Rt s. 612 (avsnitt 34) 15 Ot.prp. nr. 66 ( ) s Ot.prp. nr. 66 ( ) s. 81 6

10 I Høyesteretts vurdering av spørsmålet i Arealsvikt-dommen legges det vekt på at måleteknikkene er vesentlig mer nøyaktige enn tidligere og at målemetodene er definert i Norsk Standard Denne utviklingen har medført at det er mindre grunn til å tillate særlig store avvik enn det har vært tidligere. Høyesterett påpeker videre at viktigheten av boligens areal har økt, fordi det på eiendomsmarkedet er vanlig å utarbeide statistikker og sammenligninger av boligpriser basert på kvadratmeterpriser ved salg. Selv om denne utviklingen har ført til at det er mindre grunn til å tillate særlig store avvik, opprettholdt Høyesterett at arealavviket må være av en viss størrelse for å utgjøre en mangel i henhold til avhendingsloven Saken dreide seg om en bolig som var opplyst til 112 kvadratmeter, men som i realiteten kun var 102 kvadratmeter. Det forelå dermed et avvik på 10 kvadratmeter, hvilket utgjorde 8,9 % av det opplyste arealet. Høyesterett fant at avviket både i absolutte tall og prosent klart utgjorde et avvik av en størrelse som utgjorde en mangel, jf. avhendingsloven 3-8 første ledd. I den ovennevnte dommen ble det videre uttalt at det er vanskelig å si nøyaktig hvor den kvantitative grensen går, men at en liten leilighet vil tåle mindre avvik enn en stor leilighet, både i absolutte tall og forholdsmessig. 19 På bakgrunn av Høyesteretts bruk av ordet klart er det i juridisk teori antatt at også mindre avvik enn 8,9 % vil gi grunnlag for mangel etter avhendingsloven 3-8 dersom boligen er oppgitt til 112 kvadratmeter eller mindre. På denne bakgrunn kan det ikke utelukkes at avvik på 5 % er tilstrekkelig til å utgjøre en mangel for mindre boliger, og at avvik på 9-10 % normalt sett må antas å utgjøre en mangel uavhengig av størrelsen på boligen. 20 Utover hvilket kvantitativt avvik som foreligger, kan også andre momenter få betydning i vurderingen av hvor stort avvik som kan aksepteres. 21 I LF kom lagmannsretten til at et arealavvik på 5,6 % utgjorde en mangel ved en enebolig med opplyst areal på 151 kvadratmeter og faktisk areal på 142,5 kvadratmeter. Retten foretok her en helhetsvurdering, der det ble tatt hensyn til forholdene omkring avtaleinngåelsen, partenes forhold for øvrig, størrelsen på leiligheten, den absolutte og prosentvise reduksjonen av arealet samt virkningen av den for beboerne Rt s. 612 (avsnitt 35) 18 Rt s. 612 (avsnitt 36) 19 Rt s. 612 (avsnitt 36) 20 Bergsåker (2003) s. 275, Benestad Anderssen (2008) s Solheim/Brøndbo (2005) s Saken gjaldt arealavvik etter reglene i Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). Mangelsvurderingen er svært lik som etter avhendingsloven 3-8 og lagmannsretten viste her til Rt s

11 Dersom arealavviket anses som tilstrekkelig til å utgjøre en uriktig opplysning i henhold til avhendingsloven 3-8 første ledd, er det neste spørsmålet i hvilken grad opplysningen har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven 3-8 annet ledd. Høyesterett uttaler i Arealsvikt-dommen at [d]ersom først arealavviket, slik som i vår sak, er tilstrekkelig vesentlig til å utgjøre en mangel etter 3-8 første ledd, kan det etter min mening vanskelig tenkes at den tilhørende økningen i pris per kvadratmeter ikke også vil være motiverende for en kjøper. Med mindre det da foreligger helt spesielle subjektive momenter i motsatt retning, vil kravet til årsakssammenheng være tilfredsstilt. 23 Bakgrunnen for dette mener Høyesterett er at kvadratmeterpris er viktig for de fleste boligkjøpere, både i seg selv og for å vurdere et prospekt opp mot et annet. For boligkjøpere generelt må man objektivt sett anta at kvadratmeterpris virker kjøpsmotiverende. Dersom arealavviket utgjør en mangel etter avhendingsloven 3-8, kan kjøperen gjøre krav på retting, prisavslag, heving og/eller holde kjøpesummen tilbake, jf. avhendingsloven 4-8. Teoretisk sett kan kjøperen gjøre krav på alle de ovennevnte mangelsbeføyelsene i tilsvarende grad som ved andre mangler. Retting etter avhendingsloven 4-10 vil imidlertid være lite praktisk ved arealavvik. Å utbedre et arealavvik er som regel svært kostbart eller umulig for selgeren, da det kan innebære at man må lage ett tilbygg, gripe inn i tilstøtende boenheter eller lignende. 24 I noen tilfeller kan det likevel være aktuelt å utbedre arealavviket. Dette redegjøres nærmere for i oppgavens kapittel 4.2. Det kan også være aktuelt å kreve heving av kjøpet etter avhendingsloven Vilkåret er da at det foreligger et vesentlig avtalebrudd. Vesentlighetskriteriet som oppstilles er betydelig strengere enn det kvantitative minstekravet som Høyesterett oppstiller i tilknytning til avhendingsloven 3-8. Dette vil ikke utelukke at heving er aktuelt ved arealavvik, men medfører at det sjeldent forekommer i praksis. 25 Ved arealavvik er derfor prisavslag etter avhendingsloven 4-12 den vanligste og mest praktiske misligholdsbeføyelsen. 26 Dette bringer oss inn i oppgavens kjerne og hoveddel. 23 Rt s. 612 (avsnitt 44) 24 Solheim/Brøndbo (2005) s Solheim/Brøndbo (2005) s Solheim/Brøndbo (2005) s

12 3 Det rettslige grunnlaget og formålet bak prisavslag 3.1 Formålet bak regelen om prisavslag Formålet bak regelen om prisavslag etter avhendingsloven er å sikre balansen i kontraktsforholdet mellom partene. 27 Som utgangspunkt skal prisavslaget fastsettes forholdsmessig. Det vil si at forholdet mellom den nedsatte og avtalte pris skal svare til forholdet mellom eiendommens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Denne beregningsmåten anses i størst mulig grad å sikre det formålet prisavslaget skal fremme. 28 Prisavslag er dermed en gjensidighetsbeføyelse som skal gjenopprette den forrykkede balansen i kontraktsforholdet mellom kjøper og selgers ytelser. 29 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen har kjøper følgelig krav på prisavslag utmålt til differansen mellom hva kjøper faktisk betalte for eiendommen og hva eiendommen ville blitt solgt for uten mangel Prisavslag etter avhendingsloven 4-12 Det rettslige grunnlaget for prisavslag ved kjøp av fast eiendom er avhendingsloven Bestemmelsen lyder som følger: Prisavslag. (1) Har eigedomen mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag. (2) Med mindre noko anna vert godtgjort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å få mangelen retta. Bestemmelsen regulerer kjøpers rett til prisavslag når det er konstatert at det foreligger mangel ved eiendommen. Regelen om prisavslag er preseptorisk, jf. avhendingsloven 1-2 annet ledd. Det vil si at bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp. Bestemmelsen begrenser derfor muligheten for partene til å inngå forhåndsavtale som gir selger rett til å velge heving i stedet for prisavslag. 31 Avtaler inngått mellom kjøper og selger etter at mangelen er oppdaget, er derimot ikke begrenset av lovens ufravikelige regler. 27 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Rt s. 199 (s. 204) 29 Benestad Anderssen (2008) s Solheim (2006) s Bergsåker (2003) s

13 Hovedvilkåret for at kjøper skal ha krav på prisavslag er at det foreligger en mangel ved eiendommen, hvilket fremgår av ordlyden i avhendingsloven 4-12 første ledd. Det er avtalen mellom partene som i utgangspunktet avgjør om det foreligger mangel, jf. avhendingsloven 3-1. Dersom det ikke foreligger gyldig avtaleregulering er det de påfølgende bestemmelsene i avhendingsloven kapitel 3 som definerer hvilke forhold som kan medføre mangelansvar. 32 Hvilket mangelsgrunnlag som foreligger i det konkrete tilfellet er uten betydning for om kjøperen har krav på prisavslag. 33 Regelen om prisavslag er objektiv. Det vil si at mangelen ikke behøver å skyldes noen form for uaktsomhet eller annet klanderverdig forhold hos selger. 34 Hvorvidt selger er å bebreide vil ikke ha betydning for prisavslagets størrelse. Videre er det ikke et vilkår at mangelen er vesentlig. 35 Selger blir holdt ansvarlig for det omfanget mangelen hadde ved bruksovertakelsen, eventuelt på det tidspunktet mangelen viste seg dersom det er en skjult mangel. 36 Dette fremkommer av avhendingsloven 3-1 annet ledd, som oppstiller regler for hvilket tidspunkt mangelvurderingen knyttes til. Et øvrig vilkår for at kjøper skal kunne kreve prisavslag, er at mangelen utgjør et verdiminus ved eiendommen. 37 Mangelen må ha en negativ økonomisk virkning som kan kompenseres med prisavslag. Dette reflekteres i formålet bak regelen, som er å gjenopprette den forrykkede balansen mellom partene i kontraktsforholdet. Dersom mangelen ikke har en negativ økonomisk konsekvens, vil ikke mangelen kunne kompenseres med prisavslag. 38 Vurderingen av om mangelen representerer et verdiminus skal ikke knyttes til betydningen for den enkelte kjøper, men gjøres på bakgrunn av en objektiv vurdering. 39 For eksempel kan rene estetiske mangler som ikke er av generell økonomisk betydning, representere en mangel i henhold til det avtalte uten at det nødvendigvis foreligger grunnlag for prisavslag. I motsatt fall er ikke retten til å kreve prisavslag tapt selv om mangelen ikke representerer et verdiminus for den enkelte kjøper, dersom mangelen representerer et verdiminus etter en objektiv vurdering. 40 For at kjøper skal ha krav på prisavslag er det også et vilkår at mangelen ikke er rettet av selger, jf. avhendingsloven Selger kan rettmessig kreve å rette mangelen. Skal kjøper ha 32 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Rt s. 199 (s. 205) 34 Rt s. 199 (s. 205) 35 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Benestad Anderssen (2008) s Ot. prp. nr. 66 ( ) s. 107, Innst. O. nr. 71 ( ) s Benestad Anderssen (2008) s Simonsen (2007) s Rt s. 999 (avsnitt 49) 10

14 krav på prisavslag, kan ikke kjøper ha avvist seglers rettmessig fremsatte tilbud om retting, jf. avhendingsloven 4-10 fjerde ledd, jf. første ledd. Dersom selger har misligholdt sin utbedringsplikt, har kjøper grunn til å avvise rettetilbudet fra selger og kreve prisavslag. 41 Prisavslag er videre regnet som en subsidiær mangelsbeføyelse. 42 Det vil si at prisavslag ikke kan kreves dersom avtalen allerede er lovlig hevet av enten kjøper eller selger i henhold til avhendingslovens bestemmelser om heving. 43 Dersom avtalen på forhånd ikke er lovlig hevet, er kjøpers hevingsrett imidlertid en alternativ sanksjon til prisavslag. 44 Det innebærer at dersom kjøper fremsetter krav om heving og vilkårene for heving er oppfylt i henhold til avhendingsloven 4-13, kan selger velge å fastholde avtalen og kompensere mangelen med prisavslag i stedet. Videre er det uten betydning for adgangen til å kreve prisavslag om kjøpesummen er betalt eller ikke. 45 Dersom kjøpesummen er overført til selger, vil prisavslaget være et krav om hel eller delvis betaling av kjøpesummen. Teoretisk sett er det ingen begrensninger i forhold til prisavslagets størrelse, hvilket vil si at det i prinsippet er mulig at prisavslaget utgjør hele kjøpesummen. Dette forekommer imidlertid svært sjeldent. Bergsåker påpeker at prisavslaget i praksis sjeldent overstiger noen få titals prosent av kjøpesummen. 46 Kjøper kan imidlertid ikke tilkjennes et prisavslag som overstiger kjøpesummen. Dette følger av hvordan prisavslaget beregnes, som er videre omtalt nedenfor. Et prisavslag skal bare kompensere selve mangelen. Dersom kjøper skal ha krav på kompensasjon for tap utover dette, må vilkårene for erstatning i avhendingsloven 4-14 være oppfylt. Dersom de ovennevnte vilkår er oppfylt har kjøper følgelig krav på prisavslag. Det er kjøper som har bevisbyrden for at vilkårene for prisavslag er oppfylt og for prisavslagets størrelse. 47 Spørsmålet i det følgende er hvordan prisavslaget utmåles. 41 Ot. prp. nr. 66 ( ) s Holdø (2004) s Ot. prp. nr. 66 ( ) s Benestad Andersen (2008) s. 275, Holdø (2004) s Benestad Anderssen (2008) s Bergsåker (2003) s Benestad Anderssen (2008) s

15 3.3 Utmåling av prisavslag Forholdsmessig prisavslag Størrelsen på prisavslaget skal som hovedregel fastsettes som et forholdsmessig avslag i kjøpesummen, jf første ledd. 48 Det fremgår av lovens forarbeider at det i tiden før avhendingsloven ikke var fastsatt et konkret prinsipp for utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom. Prisavslaget ble enten fastsatt til utbedringskostnadene, til den konkrete verdireduksjonen eller det ble lagt til grunn en skjønnsmessig vurdering av hva kjøperen ville betalt for eiendommen dersom mangelen var kjent på avtaletidspunktet. 49 Ved vedtakelsen av avhendingsloven valgte lovgiver å ta utgangspunkt i regelen om forholdsmessig prisavslag etter kjøpsloven Prinsippet bak forholdsmessig prisavslag ved løsøre, er at den nedsatte og avtalte prisen skal svare til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. 51 Lovgiver fant at prinsippet i størst mulig grad sikret å gjenopprette balansen mellom partene i kontraktsforholdet, også ved kjøp av fast eiendom. 52 At prisavslag for fast eiendom skal beregnes forholdsmessig, innebærer at forholdet mellom den nedsatte og avtalte prisen skal tilsvare forholdet mellom eiendommens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. 53 Det vil si at kjøper ikke har krav på et prisavslag lik verdireduksjonen i absolutte tall, men at prisavslaget beregnes slik at kjøpesummen reduseres prosentvis så mye som mangelen utgjør i verdiminus. 54 Det er kun i de tilfeller at eiendommen er kjøpt til markedspris at prisavslaget vil tilsvare verdireduksjonen. En verdireduksjon i absolutte tall kan derfor slå feil ut dersom eiendommen er kjøpt til under- eller overpris. For å finne frem til eiendommens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand, er det eiendommens markedsverdi som skal legges til grunn. 55 Dersom eiendommen er kjøpt på det åpne markedet, vil det beløpet kjøper er villig til å betale for eiendommen normalt sett gjenspeile 48 Rt s.1395 (avsnitt 37) 49 Ot.prp. nr. 66 ( ) s Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) 51 Ot.prp. nr. 80 ( ) s Ot.prp. nr. 66 ( ) s Ot.prp. nr. 66 ( ) s Hagstrøm (2011) s Rt s.1510 (s. 1519), Rt s. 199 (s. 206) 12

16 eiendommens markedsverdi i kontraktsmessig stand. Den faktiske kjøpesummen er derfor det klare utgangspunkt ved fastsettelsen av eiendommens verdi uten mangel, dersom det ikke foreligger særlige forhold som tilsier noe annet. 56 Det følger av ordlyden i kjøpsloven 38, at tidspunktet for utregningen av verdiminuset er leveringstiden. Det betyr at det er gjenstandens verdi med og uten mangel på leveringstidspunktet som er bakgrunnen for utregningen. En tilsvarende ordlyd er ikke inntatt i avhendingsloven 4-12 første ledd, men det følger av avhendingslovens forarbeider at prinsippet også skal anvendes her. 57 Dermed er det bruksovertakelsen som er det avgjørende tidspunktet for beregningen av prisavslag ved salg av fast eiendom. 58 For å illustrere hvordan utmålingen av det forholdsmessige prisavslag gjøres i praksis, kan man tenke seg en eiendom som i mangelfri stand er verdt kr Dersom det viser seg at mangelen reduserer eiendommens verdi til kr , innebærer mangelen en verdireduksjon på 10 prosent. Dersom kjøperen ikke har betalt markedsverdi for eiendommen, men kjøpt den til underpris av kr , vil prisavslaget utgjøre 10 prosent av dette beløpet, det vil si kr Har kjøperen imidlertid betalt overpris av kr for eiendommen, utgjør prisavslaget 10 prosent av dette, altså kr Regelen krever dermed at man må finne frem til eiendommens verdi med mangel. Dette er i mange tilfeller vanskelig og fremheves som en svakhet ved regelen. 59 Verdien av en eiendom vil i motsetning til verdien av genusvarer være avhengig av svært mange forhold, og regelen kan derfor synes best tilpasset kjøp av genusvarer. 60 Det følger imidlertid av lovens forarbeider at det kan anvendes skjønn ved fastsettelsen av eiendommens markedsverdi med og uten mangel. 61 I praksis vil domstolene ofte følge anvisningen i forarbeidene og foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering, særlig ved vurderingen av eiendommens verdi med mangel. Dette ble blant annet gjort i Rt s. 199 Pelsdyrhall-dommen. Førstvoterende uttaler at man ved at ved vurderingen av markedsverdien med mangel ofte må basere seg på uttalelser fra aktører på takst- og eiendomsmarkedet, men at disse vurderingene ofte er sprikende. Derfor må retten normalt anvende skjønn ved fastsettelsen av prisavslaget Hagstrøm (2011) s. 417 og 419, Rt s. 199 (s. 206), LB Ot. prp. nr. 66 ( ) s Benestad Anderssen (2008) s Benestad Anderssen (2008) s Rt s. 199 (s. 206), Hagstrøm (2011) s Ot. prp. nr. 66 ( ) s Rt s. 199 (s. 206) 13

17 Som følge av dette kan det konkluderes med at fastsettelsen av prisavslag etter avhendingsloven 4-12 første ledd i praksis er forholdsvis skjønnsmessig Utbedringskostnader Etter avhendingsloven 4-12 annet ledd skal prisavslaget fastsettes til kostnadene ved å få mangelen rettet, dersom annet ikke er godtgjort. Annet ledd oppstiller en presumsjonsregel og er av mange omtalt som den praktiske hovedregelen. 64 Som påpekt ovenfor har regelen om fastsettelse av forholdsmessig prisavslag en rekke svakheter, blant annet vanskelighetene med å finne eiendommens markedsverdi med og uten mangel. På grunn av svakhetene ved regelen, ble presumpsjonsregelen i annet ledd tilføyd under stortingsbehandlingen. Det påpekes av justiskomiteen i Innst. O. nr. 71 ( ) s. 9-10, at utmålingen av et forholdsmessig prisavslag er vanskelig i de mange tilfeller hvor eiendommens markedsverdi ikke kan fastslås med sikkerhet. Det uttales at domstolene i stor grad har fastsatt prisavslaget svært skjønnsmessig, på bakgrunn av varierende kriterier og til dels ut fra hva det vil koste å reparere mangelen. Etter komiteens mening vil denne usikkerheten svekke prisavslagets verdi i forhandlingssituasjoner mellom kjøper og selger, og vil særlig virke til forbrukerkjøperens ulempe. På bakgrunn av dette ble annet ledd tilføyd. Prinsippet bak regelen bygger på den presumpsjonen om at kostnadene ved å utbedre mangelen, gjenspeiler den verdireduksjonen mangelen medfører. 65 En forutsetning for dette er imidlertid at mangelen lar seg utbedre. 66 Prisavslag fastsatt til utbedringskostnadene skal tilsvare hva det faktisk vil koste å utbedre mangelen og skal ikke begrenses til beløpet som overstiger det som ikke utgjør en mangel. 67 Det kan imidlertid forekomme at kostnadene ved å utbedre mangelen overstiger den totale kjøpesummen. Tilsvarende som for prisavslag etter første ledd, følger det av lovens system at kjøperen ikke har krav prisavslag utover den totale kjøpesummen. 68 Kjøperen kan heller ikke i dette tilfellet kreve erstatning etter avhendingsloven 4-14 for de resterende utbedringskostnader som oversiger kjøpesummen. Er vilkårene for prisavslag oppfylt har kjøperen følgelig krav på prisavslag fastsatt til utbedringskostnadene, dersom annet ikke er godtgjort, jf. avhendingsloven 4-12 annet ledd. 63 Benestad Anderssen (2008) s Benestad Anderssen (2008) s Simonsen (1999) s. 366, Holdø (2004) s Benestad Anderssen (2008) s Benestad Anderssen (2008) s Holdø (2004) s

18 Spørsmålet som reiser seg er hva som skal til for at prisavslaget fastsettes forholdsmessig etter første ledd Forholdet mellom avhendingsloven 4-12 første og annet ledd I henhold til bestemmelsens ordlyd skal prisavslaget fastsettes til utbedringskostnadene, med mindre noko anna vert godtgjort, jf. avhendingsloven 4-12 annet ledd. På bakgrunn av Høyesteretts tolkning av bestemmelsen, er det ikke tvilsomt at begrepet godtgjort medfører noe mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt. 69 For at prisavslaget skal fastsettes til utbedringskostnadene må det derfor foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt for noko anna. Høyesterett har fastsatt at det som skal godtgjøres, er at mangelen har ført til en reduksjon i markedsverdien som klart skiller seg fra utbedringskostnadene. 70 Bestemmelsen må altså forstås slik at dersom det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for et klart beløpsmessig avvik mellom verdireduksjonen og utbedringskostnadene, skal prisavslaget beregnes forholdsmessig etter første ledd. I Pelsdyrhall-dommen var tilfellet at den verdimessige reduksjonen var lavere enn utbedringskostnadene. 71 Høyesterett fant at det forelå sannsynlighetsovervekt for at et forholdsmessig prisavslag ville utgjøre et klart lavere beløp enn utbedringskostnadene, og prisavslaget ble fastsatt til verdireduksjonen. På bakgrunn av denne dommen ble det lenge antatt i juridisk teori at bestemmelsens første ledd ikke kom til anvendelse i motsatt tilfelle, dersom den verdimessige reduksjonen klart oversteg utbedringskostnadene. 72 Det ble da antatt at utbedringskostnadene uansett skulle legges til grunn dersom disse utgjorde det laveste beløpet. Det er imidlertid fastslått i Rt s.1395 at prisavslaget ikke skal begrenses til utbedringskostnadene, dersom verdireduksjonen er klart høyere. 73 Kjøper har dermed krav på et forholdsmessig prisavslag etter første ledd dersom det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for et klart beløpsmessig avvik, uavhengig av om verdireduksjonen er lavere eller høyere enn utbedringskostnadene. 69 Rt s. 199 (s. 206) og Rt s (avsnitt 47) 70 Rt s. 199 (s. 206 flg.) 71 Rt s Bergsåker (2003) s. 328, Benestad Anderssen (2008) s Rt s (avsnitt 50) 15

19 4 Utmåling av prisavslag ved arealavvik 4.1 Innledning I utgangspunktet skal prisavslag ved arealavvik fastsettes tilsvarende som for andre mangler. 74 Dette fremkommer av lovens system, da sanksjonsbestemmelsene i avhendingsloven 4-8 flg., ikke åpner for differensiering ut fra hvilket mangelsgrunnlag som foreligger. Dersom annet ikke er godtgjort, skal prisavslaget fastsettes til utbedringskostnadene etter avhendingsloven 4-12 annet ledd. Foreligger det kvalifisert sannsynlighetsovervekt for et klart beløpsmessig avvik mellom verdireduksjonen av eiendommen og utbedringskostnadene, skal prisavslaget utmåles forholdsmessig i henhold til avhendingsloven 4-12 første ledd. 75 Ved arealavvik blir utgangspunktet for utmålingen av prisavslag et noe annet enn for andre type mangler som kompenseres med prisavslag. Som jeg vil redegjøre for i det følgende er det kun unntaksvis at det aktuelt å utbedre et arealavvik, hvilket medfører at regelen om prisavslag fastsatt til utbedringskostnadene sjelden lar seg anvende i disse tilfellene. Som hovedregel blir derfor prisavslag ved arealavvik fastsatt forholdsmessig etter avhendingsloven 4-12 første ledd Utbedringskostnader ved arealavvik En forutsetning for at prisavslaget kan fastsettes til utbedringskostnadene er at mangelen faktisk lar seg utbedre. 77 Ved arealavvik vil det i mange tilfeller være praktisk umulig eller svært kostbart å korrigere avviket. 78 Dersom det foreligger egentlig arealavvik, kan en korreksjon av avviket innebære at det må lages et tilbygg eller at man må gripe inn i tilstøtende boenheter. Som følge av at utbedringskostnadene kan bli svært høye, vil det i de fleste tilfeller foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt for et klart avvik mellom verdireduksjonen og utbedringskostnadene. Prisavslaget skal da fastsettes forholdsmessig i henhold til avhendingsloven 4-12 første ledd. I tilfelle av uegentlig arealavvik kan det være mer aktuelt å utbedre avviket. Er det for eksempel mulig å foreta enkle endringer for å få et rom godkjent til bruksareal slik at rommet samsvarer med de opplysninger som er gitt av selger, kan det tenkes at kostnadene ikke blir så 74 Benestad Anderssen (2008) s Rt s. 199 (s. 206) og Rt s (avsnitt 50) 76 Benestad Anderssen (2008) s Benestad Anderssen (2008) s Solheim/Brøndbo (2005) s

20 høye. Dersom man kan fastslå en sum for utbedringsarbeidet, og denne summen ikke klart avviker fra verdireduksjonen, skal prisavslaget fastsettes til utbedringskostnadene. Et eksempel på et slik tilfelles finnes i dom fra Tønsberg tingrett av 18. august 2004, hvor retten påpekte at bruksarealet med enkle midler var blitt gjort om til boareal. 79 LG er et eksempel fra Gulating lagmannsrett hvor prisavslag fastsatt til utbedringskostnadene ble vurdert. Saken gjaldt krav om prisavslag i forbindelse med arealavvik ved kjøp av leilighet, hvor soverommet i underetasjen ikke oppfylte offentligrettslige krav. Lagmannsretten kom til at det forelå en mangel i henhold til avhendingsloven 3-8, da selger hadde gitt kjøper opplysninger om at leiligheten hadde et regulært soverom i underetasjen. Som følge av dette hadde kjøper krav på prisavslag, jf. avhendingsloven Ved utmålingen av prisavslaget tok lagmannsretten utgangspunkt i utbedringskostnadene. I dette tilfellet var det tale om kostnadene til å sette rommet i stand, slik at det med sannsynlighet ville bli godkjent av kommunen til bruk som soverom. Det forelå to utbedringsalternativer, hvor de nødvendige utbedringskostnadene henholdsvis utgjorde kr og kr Lagmannsretten kom til at rommet med sannsynelighet kunne godkjennes ved utbedring etter det andre alternativet. Som følge av at retten la utbedringskostnadene anslått til kr til grunn for sin vurdering, var det likevel ikke aktuelt å utmåle prisavslaget fastsatt til utbedringskostnadene. Retten fant at det forelå kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at utbedringskostnadene av denne størrelsesorden, i betydelig grad ville oversige den reelle verdireduksjonen. Retten utmålte derfor prisavslaget basert på skjønn etter den reelle verdireduksjonen mangelen med sannsynlighet hadde medført, anslått til kr , jf. avhendingsloven 4-12 første ledd. Fra dommen kan man trekke de slutninger at prisavslaget kunne vært fastsatt i til utbedringskostnadene, dersom det første utbedringsalternativet ville vært tilstrekkelig til å få det aktuelle rommet godkjent som soverom. Dommen er derfor et eksempel på hvilke tilfeller det kan være aktuelt å fastsette prisavslaget i samsvar med utbedringskostnadene i henhold til avhendingsloven 4-12 annet ledd. Som tidligere nevnt vil det imidlertid tilhøre sjeldenhetene at arealavvik lar seg korrigere med enkle midler og til en forholdsvis lav kostnad. Følgelig utmåles prisavslaget ved arealavvik som hovedregel forholdsmessig etter avhendingsloven 4-12 første ledd, som det vil fokuseres på i det følgende. 79 Solheim/Brøndbo (2005) s

21 4.3 Forholdsmessig prisavslag ved arealavvik Innledning Det sentrale spørsmålet ved forholdsmessig prisavslag etter avhendingsloven 4-12 første ledd, er å finne frem til forholdet mellom eiendommens markedsverdi i kontraktmessig og mangelfull stand. Prisavslaget skal beregnes slik at kjøpesummen reduseres prosentvis så mye som mangelen utgjør i verdiminus. 80 Som tidligere redegjort for er det den faktiske kjøpesummen som er det klare utgangspunktet for fastsettelsen av eiendommens verdi i kontraktsmessig stand, dersom det ikke foreligger særlige forhold som tilsier noe annet. 81 Som følge av dette blir problemstillingen i de fleste tilfeller å finne frem til det objektive verditapet som følge av at det reelle arealet er mindre enn hva som ble opplyst av selger på salgstidspunktet. 82 Spørsmålet er derfor å finne frem til differansen mellom hva kjøper faktisk ga for eiendommen og hva den ville blitt solgt for dersom boligarealet hadde vært korrekt opplyst. 83 I det følgende skal jeg redegjøre for ulike metoder for å finne frem til hvilket objektivt verditap boligen lider som følge av innendørs arealavvik. Først ser jeg nærmere på bruken av konkrete bevis for å finne frem til eiendommens markedsmessige verdi i kontraktsmessig og mangelfull stand, herunder verdivurderinger foretatt av aktører i takst- og eiendomsmarkedet. Deretter går jeg nærere inn på utmåling av prisavslag basert på en prosentmessig og matematisk utmålingsmetode. Og til slutt redegjør jeg for fastsettelse av prisavslag basert på en skjønnsmessig vurdering Fastsettelse av prisavslag etter konkrete bevis Som redegjort for ovenfor er det boligens markedsverdi på overtakelsestidspunktet som skal legges til grunn for fastsettelsen av prisavslaget. Dersom det er mulig å føre bevis for boligens verdi med og uten mangel, er det disse verdiene som er korrekt å legge til grunn for vurdering. 84 For fastsettelsen av eiendommens verdi i kontraktsmessig stand, legger retten normalt sett kjøpesummen til grunn, slik at det motsatte krever bevis Hagstrøm (2011) s Hagstrøm (2011) s. 417 og 419, Rt s. 199 (s. 206), LB Grant Carlsen (2005) s Solheim (2006) s Solheim (2006) s Hagstrøm (2011) s

22 Ved vurderingen av boligens markedsverdi i mangelfull stand, må retten imidlertid basere seg på fremlagte vurderinger fra aktørene i takst- og eiendomsmarkedet. Vurderingene foretas av takstmenn, eiendomsmeglere eller andre fagkyndige. Her vil det som ved annen bevisførsel kunne foreligge betydelig usikkerhet knyttet til tvilsrisiko og troverdighet. 86 Som Høyesterett påpeker i Pelsdyrhall-dommen, er slike vurderinger ofte sprikende. 87 I praksis kan man se en tendens til at verdivurderinger innhentet på selgersiden viser en betydelig lavere verdireduksjon, enn verdivurderingene innhentet på kjøpersiden. En begrunnelse for dette kan være at aktørene på selgersiden ofte er store eierskifteforsikringsselskaper, som tildeler takstmenn et ikke ubetydelig antall oppdrag i året. Dersom takstmennene som anvendes ikke er sertifiserte medlemmer av NITO 88 eller NTF 89, er de heller ikke bundet av takstorganisasjonenes etiske regelverk. Ved anvendelse av takstmenn som ikke er sertifiserte kan det derfor stilles spørsmål ved deres uavhengighet til eierskifteselskapene og hvor pålitelige verdivurderinger er. Tilsvarende ser man en forbindelse mellom eiendomsmeglerforetak og eierskifteforsikringsselskap, da eierskifteforsikringene selges av eiendomsmeglerforetakene. Det økende samarbeidet mellom de ulike aktørene i eiendomsmarkedet kan skape usikkerhet for påliteligheten av verdivurderingene som anvendes for å fastsette verdireduksjonen. En løsning på dette kan tenkes å være at man i større grad benytter rettsoppnevnte sakkyndige, som har faglig kompetanse og er partsuavhengige. På tross av usikkerheten rundt verdivurderingene foretatt av aktørene i takst- og eiendomsmarkedet, ser man ofte at retten anvender verdivurderingene som et moment i den skjønnsmessige helhetsvurderingen Prosentmessig og matematisk beregningsmetode Ved arealavvik fremmer kjøperen ofte krav om prisavslag som tilsvarer den prosentmessige reduksjonen arealavviket utgjør i kvadratmeter. 91 Til støtte for dette anføres det at avviket i prosent tilsvarer differansen mellom eiendommens verdi med opplyst areal og korrekt areal. En tilsvarende måte å beregne prisavslaget er en matematisk utregning av prisen per kvadratmeter. Prisavslaget blir da beregnet ved å dividere kjøpesummen på antall oppgitte kvadratmeter, for å finne boligens kvadratmeterpris i kontraktsmessig stand. Deretter multipliseres 86 Grant Carlsen (2005) s Rt s. 199 (s. 206) 88 Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon 89 Norges Takseringsforbund 90 Solheim (2006) s Solheim (2006) s

23 dette beløpet med det antall kvadratmeter som mangler. En slik utregningsmetode kan illustreres med følgende tenkte eksempel. En leilighet som er opplyst å ha et bruksareal på 55 kvadratmeter, er på bakgrunn av denne opplysningen solgt for kr Prisen per kvadratmeter utgjør da kr Dersom det viser seg at leilighetens boligareal kun er 50 kvadratmeter, foreligger det et avvik på 5 kvadratmeter. En matematisk beregning av prisavslaget vil da fastsettes til kr (kr * 5 kvadratmeter). Et eksempel på en prosentmessig utregning av prisavslag ved arealavvik finner man i LG Selger hadde oppgitt at leilighetens boligareal var 49 kvadratmeter, når det i realiteten kun var 41 kvadratmeter. Det forelå et avvik mellom opplyst og korrekt boligareal på 8 kvadratmeter, som utgjorde 16,3 % av det opplyste arealet. Lagmannsretten la til grunn at kjøpesummen på kr gjenspeilet verdien av boligen uten avvik og kjøpesummen dannet grunnlaget for eiendommens verdi uten mangel. Lagmannsretten fant det vanskeligere å vurdere hva leiligheten ville vært omsatt for dersom kjøperen hadde fått korrekte arealopplysninger. Retten påpekte at størrelsen på boligarealet vil ha betydning for verdien av en hver leilighet og at dette særlig gjelder for små leiligheter, der hver kvadratmeter teller. På dette grunnlaget kom lagmannsretten til at det ikke var tvilsomt at verdien av leiligheten ville ligget langt lavere enn kjøpesummen, dersom det reelle boligarealet hadde vært kjent. I mangel av andre holdepunkter la lagmannsretten til grunn at den prosentvise reduksjonen i boligarealet på 16,3 % også dannet grunnlag for verdireduksjonen. En slik matematisk eller prosentmessig utmåling av prisavslaget tilhører imidlertid sjeldenhetene og resultatet i LG kan se ut som det eneste av sitt slag hva gjelder lagmannsrettspraksis. Derimot er det i flere lagmannsrettsdommer uttalt at det ikke kan være riktig å utmåle prisavslaget med samme prosentvise reduksjon som arealavviket eller foreta en ren kvadratmeterberegning. 92 Tilsvarende er det i juridisk teori bred støtte for at prisavslaget ikke kan beregnes matematisk eller prosentvis. 93 Begrunnelsen for dette synspunktet er at forholdstallet mellom eiendommens verdi med og uten mangel, ikke alltid samsvarer med arealavvikets størrelse. 94 Også andre aspekter enn boligens areal vil påvirke hva en kjøper er villig til å betale for eiendommen, herunder blant annet eiendommens beliggenhet, standard, utnyttelse, planløsning, trivselsinntrykk og uteareal LB , LG , LB Bergsåker (2003) s. 276, Grant Carlsen (2005) s. 186, Solheim (2006) s. 111 og Benestad Anderssen (2008) s Solheim/Brøndbo (2005) s Benestad Anderssen (2008) s

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, John Rajala Ingeborg Rajala Am Trust International Underwriters Ltd (advokat

Detaljer

Innendørs arealavvik ved kjøp av fast eiendom

Innendørs arealavvik ved kjøp av fast eiendom Innendørs arealavvik ved kjøp av fast eiendom Kandidatnummer: 561 Leveringsfrist: 25.november 2012 Antall ord: 17 825 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Presiseringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom, Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal til prøve) mot BKG AS (advokat

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel

Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel Kandidatnummer: 632 Leveringsfrist: 25. april 2014 Antall ord: 15 987 INNHOLDSFOTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.1 Emnet... 1 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Avgrensning...

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema prisavslag Prisavslag: misligholdsbeføyelse ved mangler : Hvor er vi nå? Kontraktsretten

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

29.12.2011 2 Utskrift fra Lovdata

29.12.2011 2 Utskrift fra Lovdata 29.12.2011 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Dom. (Arealsviktdommen) Fordringsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Arealsvikt. Prisavslag. Saken gjaldt prisavslag for arealsvikt ved kjøp av selveierleilighet,

Detaljer

Norges Høyesterett - HR A

Norges Høyesterett - HR A Side 1 av 6 Utskrift fra Lovdata - 22:18 Norges Høyesterett - HR-2017-1073-A Instans Dato 2017-05-31 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom HR-2017-1073-A Fast

Detaljer

NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse

NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse 1 Innledning NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse 1.1 Temaet for artikkelen Advokat Håvard H. Holdø Når entreprenøren - realdebitor - presterer en ytelse som ikke er i samsvar med avtalen, og dette

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

Rt-2000-199 (56-2000)

Rt-2000-199 (56-2000) Side 1 av 11 Rt-2000-199 (56-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-02-10 PUBLISERT: Rt-2000-199 (56-2000) STIKKORD: (Pesldyrskurdommen) Kjøpsrett. Sivilprosess. Avhending av fast eiendom. Prisavslag.

Detaljer

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom av Nils Arne Foshaug Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

Rimelighetssensur av avbestillingsgebyr til skade for boligkjøper?

Rimelighetssensur av avbestillingsgebyr til skade for boligkjøper? Rimelighetssensur av avbestillingsgebyr til skade for boligkjøper? Høyesteretts dom i sak 2010 1597 og sak 2010 1598 Av advokatfullmektig Hanne Birkelund 1 Hanne Birkelund er født i 1984. Hun er master

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avhendingsloven 3-9 annet punktum

Avhendingsloven 3-9 annet punktum Avhendingsloven 3-9 annet punktum Kandidatnummer: 508 Leveringsfrist: 25. november 2015 Antall ord: 17 337 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Avgrensinger... 3 1.3

Detaljer

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven av Marielle Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosentlæren i avhendingsloven 3-9 annet punktum

Prosentlæren i avhendingsloven 3-9 annet punktum Prosentlæren i avhendingsloven 3-9 annet punktum Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 721 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 17 938 ord 12.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Selgers opplysningsplikt ved avhending av fast eiendom

Selgers opplysningsplikt ved avhending av fast eiendom Selgers opplysningsplikt ved avhending av fast eiendom Kandidatnummer: 200 Antall ord: 12237 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN [1. Juni 2015] 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013

Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013 Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013 Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Forutsetning 1: Det foreligger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Kjøpers prisavslag etter avhendingsloven ved mangler tilknyttet fellesarealer i eierseksjonssameier

Kjøpers prisavslag etter avhendingsloven ved mangler tilknyttet fellesarealer i eierseksjonssameier Kjøpers prisavslag etter avhendingsloven ved mangler tilknyttet fellesarealer i eierseksjonssameier Når foreligger en mangel ved fellesarealer i eierseksjonssameier, og hvor meget skal i slike tilfeller

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

BRUK AV SOM DEN ER KLAUSULEN VED SALG AV FAST EIENDOM

BRUK AV SOM DEN ER KLAUSULEN VED SALG AV FAST EIENDOM BRUK AV SOM DEN ER KLAUSULEN VED SALG AV FAST EIENDOM Kandidatnummer: 385 Veileder: Ingvild B. Ericson Leveringsfrist: 25.4.2007 Til sammen 14048 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 PRESENTASJON

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

RETTSMANGLER VED AVHENDING AV FAST EIENDOM

RETTSMANGLER VED AVHENDING AV FAST EIENDOM RETTSMANGLER VED AVHENDING AV FAST EIENDOM Kandidatnummer: 622 Leveringsfrist: 27. april 2009 Til sammen 17679 ord 23.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema for oppgaven og problemstillingen

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER Eiendomsmeglers solidaransvar med selger Publisert 2011-03-01 22:51 Foto: Illustrasjonsbilde EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER En oversikt over boligkjøpers mulighet til å fremsette krav overfor eiendomsmegler,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Grunnvilkåret for heving i avhendingsloven 4-13 vesentleg avtalebrot

Grunnvilkåret for heving i avhendingsloven 4-13 vesentleg avtalebrot Grunnvilkåret for heving i avhendingsloven 4-13 vesentleg avtalebrot Kandidatnummer: 609 og 667 Leveringsfrist: 25. april 2009 Til sammen 25 803 ord 20.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling,

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Rammene for selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom etter avhendingsloven 3-7

Rammene for selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom etter avhendingsloven 3-7 Rammene for selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom etter avhendingsloven 3-7 Kandidatnummer: 652 Leveringsfrist: 25.04.2015 Antall ord: 16 965 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet?

Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet? Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet? Avhendingslova 3-9 2. punktum Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 581 Leveringsfrist: 25 november 2011 Til sammen 15 290 ord 24.11.2011

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Avhendingsloven 3-9 andre setning

Avhendingsloven 3-9 andre setning Avhendingsloven 3-9 andre setning Kandidatnr: 158998 Leveringsfrist: 2. juni 2008 Veileder: Søren Willum Wiig Til sammen 11413 ord 01.06.2008 1 Innledning... 4 1.1 Emnet... 4 1.2 Historikk... 5 1.3 Rettskildebildet...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

RETTING AV MANGLER ETTER AVHENDINGSLOVEN 4-10

RETTING AV MANGLER ETTER AVHENDINGSLOVEN 4-10 RETTING AV MANGLER ETTER AVHENDINGSLOVEN 4-10 Kandidatnummer: 304 Leveringsfrist: 25. april 2007 Til sammen 15 807 ord 25.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema og avgrensning 1

Detaljer

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ Protokoll i sak 687/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. februar

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Betydningen av selgers tilbakeholdte eller uriktige opplysninger om forskriftsmangler ved hevningsvurderingen etter avhendingsloven

Betydningen av selgers tilbakeholdte eller uriktige opplysninger om forskriftsmangler ved hevningsvurderingen etter avhendingsloven Betydningen av selgers tilbakeholdte eller uriktige opplysninger om forskriftsmangler ved hevningsvurderingen etter avhendingsloven Kandidatnummer: 562 Leveringsfrist: 25.04.2009 Til sammen 15.664 ord

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

1.2 Forholdet til tidligere entreprisestandarder

1.2 Forholdet til tidligere entreprisestandarder 0000 GAt TFF 0601M.book Page 16 Friday, March 24, 2006 2:52 PM NS 8405 Prisavslag som mangelsbeføyelse Av advokat Håvard H. Holdø 1. Innledning 1.1 Temaet for artikkelen Når entreprenøren realdebitor presterer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Protokoll i sak 706/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 706/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 706/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealavvik ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren skal oppføre en boligblokk,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E.

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Elisabeth A. E. NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse, Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen til prøve)

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Kjøpers undersøkelsesplikt ved erverv av boligeiendom

Kjøpers undersøkelsesplikt ved erverv av boligeiendom Kjøpers undersøkelsesplikt ved erverv av boligeiendom Kandidatnummer: 671 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 438 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema for oppgaven... 1 1.2 Avgrensninger...

Detaljer