Rammeplan - beredskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan - beredskap"

Transkript

1 1 PLANVERKETS FORMÅL INNLEDNING GRUNNLAG Fire hovedprinsipper DEFINISJONER Beredskapsnivå UTLEVERING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER TIL POLITIET I KRISE- OG KATASTROFESITUASJONER BEREDSKAPSPLANEN STRUKTUR Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold Strategisk nivå Taktisk nivå Operativt nivå RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER ANSVARSFORDELING, PLANLEGGING OG PLANVERK DOKUMENTER I BEREDSKAPSPLANEN OVERORDNET ANSVAR FOR PLANVERK OG BEREDSKAPSPLANER LINJELEDERS ANSVAR OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING VARSLING VARSLING AV HENDELSER SOM KAN PÅVIRKE DRIFT I SYKEHUSET ØSTFOLD BEREDSKAPSLEDELSE OPERATIVT NIVÅ TAKTISK NIVÅ Sammensetning STRATEGISK NIVÅ Sammensetning KOMMUNIKASJON SAMHANDLING FORHOLDET TIL RHF, ANDRE FORETAK OG EKSTERNE INSTANSER VARSLING HELSE SØR-ØST RHF VARSLING FRA EKSTERNE INSTANSER PLIKT TIL Å BISTÅ ANDRE FORETAK DOKUMENTASJON OG RAPPORTERING RESSURSER ØVELSER EVALUERING INTERNREVISJONER... 9 Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 1 av 10

2 1 Planverkets formål 1.1 Innledning Beredskapsplanen for Sykehuset Østfold HF gjelder både i fredstid og i krig. Internkontrollprinsippet legges til grunn. Dette skal være et verktøy for sykehuset i arbeidet med å oppfylle krav og intensjoner i Lov om helsemessig og sosial beredskap. Formålet med rammeplanen er å beskrive de overordnede strategiske føringer ved Sykehuset Østfold (SØ), slik at beredskapsarbeidet gjenspeiles i delplaner og prosedyrer. En del elementer i beredskapsplanen vil være aktuelle uansett hva slags hendelse som inntreffer. Beredskapsplanen er modulbasert med ulike delplaner, hvor elementer fra ulike delplaner kan settes sammen for å skreddersy krisehåndteringen. 1.2 Grunnlag Beredskapsplanlegging og -planverk skal baseres på Lov om helsemessig og sosial beredskap (Lov nr. 56), som har som formål ( 1-1) å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den daglige tjeneste, oppdatert planverk og regelmessige øvelser. Dette er et strategisk, taktisk og operativt verktøy og har føringer fra Lov og forskrift om helsemessig og sosial beredskap, overordnet nasjonal sosial- og helseberedskapsplan, samt beredskapsplan for Helse Sør-Øst RHF og andre sentrale myndigheter som er nedfelt i beredskapsplanlegging og planverk Fire hovedprinsipper 1) Ansvarsprinsippet: Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. 2) Likhetsprinsippet: Den organisasjonen man har under kriser skal være mest mulig lik den man har til daglig. 3) Nærhetsprinsippet: Krisen skal håndteres på et lavest mulig nivå (dvs. der oppgavene skal utføres). 4) Samvirkeprinsippet Stiller krav til at sykehuset har et selvstendig ansvar for å sikre e t best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeid med forebygging, beredskap og krisehåndtering Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 2 av 10

3 1.3 Definisjoner Beredskapsnivå Sykehuset Østfold definerer følgende beredskapsnivå: GRØNN BEREDSKAP: Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes GUL BEREDSKAP: Begrenset mobilisering av ekstra ressurser RØD BEREDSKAP: Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift Taktisk leder kan sette GRØNN og GUL beredskapsnivå. RØD beredskapsnivå settes av strategisk beredskapssjef (administrerende direktør) i samarbeid med taktisk leder. Føringer for oppbemanning ved GRØNN, GUL og RØD beredskap er beskrevet i dokument varsling og innkalling av personell i beredskapssituasjoner. 1.4 Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet i krise- og katastrofesituasjoner Taushetsplikt er ikke til hinder for at sykehuset kan orientere politiet og politiets pårørendesenter om hvor pasienter som er sendt videre for behandling ved annet sykehus befinner seg. Rettslig grunnlag for slikt utlevering kan være: 1. Pasientens samtykke, det vil si at man legger til grunn at pasientene ville ønsket at slik informasjon skulle nå de pårørende. 2. Helsepersonelloven 23 nr. 4 - den såkalte rettsstridsreservasjonen. Pårørendes behov for å få vite er et så sterkt hensyn å ivareta at taushetsplikten må vike. 3. Spesialisthelsetjenesteloven 6-1 annet ledd annet punktum, hvor det er uttalt følgende: Opplysning om en pasients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen. Det kan sendes navn og adresse på mail til politiet, men IKKE personnummer. 2 Beredskapsplanen Beredskapsplanen består av følgene kapitler: 1. Overordnede føringer 2. ROS-analyser 3. Hendelser 4. Brann 5. Øvelsesplaner 6. Avtaler 2.1 Struktur Helse Sør-Øst RHF har vedtatt følgende struktur for beredskapsplanene: Helse Sør-Øst Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 3 av 10

4 2.1.2 Sykehuset Østfold Planverket har to nivå: 1. Overordnet beredskapsplan a. Overordnede føringer for hvordan beredskapssituasjoner skal håndteres ved Sykehuset Østfold b. Inneholder fem kapitler 2. Lokale beredskapsrutiner a. Beskriver håndtering av enkelte situasjoner b. Tiltakskort for ansvarshavende c. Hver enhet har ansvar for å forberede og iverksette aktuelle tiltak (krav satt i planforutsetninger tilknyttet de ulike delplanene ) Strategisk nivå Gir føringer for beredskapsplanlegging, beredskapsstruktur og håndtering av hendelser og kriser over tid Taktisk nivå Håndteringen av den enkelte hendelse som utløser en beredskapssituasjon. Taktisk leder utøves av avdelingssjef prehospital avdeling, og er ansvarlig for håndtering av hendelsen. De øvrige medlemmene er et utvalg av avdelingssjefer, med faste stedfortredere og egne definerte oppgaver. Kommunikasjon mellom beredskapsledelsene i sykehuset i en beredskapssituasjon foregår i HelseCim. Når hendelsen er ferdig, tas det utskrift av loggen som sendes til saksarkiv Operativt nivå Utøver ledelse og deltakelse på hendelsesstedet. 2.2 Risiko- og sårbarhetsanalyser Lovverket fastslår at risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) skal danne grunnlaget for beredskapsplanleggingen. Risiko er en funksjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene den medfører hvis den inntreffer. Risikoen for en hendelse kan reduseres slik: Ved å iverksette forebyggende tiltak mot årsakene til den uønskede hendelsen reduseres sannsynligheten. Ved å iverksette skadebegrensende tiltak når hendelsen inntreffer reduseres konsekvensene. ROS-analysene adresserer overordnede risikoområder. Det skal legges spesiell vekt på hvorledes konsekvensene kan utvikle seg over tid. Dersom iverksetting av forebyggende eller skadebegrensende tiltak ikke anses tilstrekkelig for å unngå en alvorlig situasjon, skal det utarbeides en plan for å håndtere hendelsen. Det skal utarbeides ROS-analyser for områder som anses kritiske. Dette er: Aktuelle delplaner. Tidskritiske områder som er av betydning for håndtering av en beredskapssituasjon over lang tid. Områder som er av en slik betydning er: kompetanse, materialforsyning, legemidler, eksterne hendelser, IKT og utfall av DIPS og andre tidskritiske system. Vurdering om behov for nye ROS foretas årlig av beredskapsrådet. ROS revideres hvert annet år. Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 4 av 10

5 Ros-analyser/risikovurderinger skal ledes av en representant fra avdeling for kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen i samarbeid med fagansvarlig. Eksterne fagetater må inn på aktuelle ROS analyser/risikovurderinger. 3 Ansvarsfordeling, planlegging og planverk 3.1 Dokumenter i beredskapsplanen Administrerende direktør godkjenner alle dokumenter i beredskapsplanen. Overordnede varslingsplaner, delplaner, lokale beredskapsrutiner, ringelister og tiltakskort skal finnes i oppdatert papirversjon på alle seksjoner/enheter, plassert på definert sted. Leder må vurdere hvilke andre beredskapsdokumenter som skal være i utskriftsversjon. Dokumenter tilknyttet beredskapsplanen har gyldighet som beskrevet i topptekst, og gjelder inntil ny versjon distribueres. Rammeplan - beredskap skal være tilgjengelig på internett. 3.2 Overordnet ansvar for planverk og beredskapsplaner Administrerende direktør (strategisk beredskapssjef) er øverste ansvarlig for beredskapsplanlegging og beredskapsplanen. 3.3 Linjeleders ansvar Ansvar for beredskapsarbeid og planverk er forankret i linjen i henhold til ansvarsprinsippet. Avdelingssjefer og seksjonsledere er ansvarlig for at egne enheter/seksjoner har oppdatert beredskapsplan, lokale beredskapsprosedyrer og varslingslister. 3.4 Oppgave- og ansvarsfordeling Funksjon Fagansvar Administrerende direktør Godkjenner beredskapsplan i sykehuset Øverste ansvarlig ved alle beredskapssituasjoner og planverk Ansvar for krav til kompetansekoder tilknyttet beredskap Avdelingssjef prehospital avdeling Ansvarlig for overordnede føringer Sørge for at det er sammenheng mellom de ulike dokumentene i beredskapsplanen Myndighet til å etterspørre dette hos de ansvarlige som utarbeider dokumenter tilknyttet beredskapsplanen Administrasjonsrådgiver Ansvarlig for revisjon av beredskapsplan blir gjennomført Myndighet til å etterspørre dette hos de ansvarlige som utarbeider dokumenter tilknyttet beredskapsplanen Administrator for HelseCim Direktør fag og pasientsikkerhet Fagansvarlig for legemiddelberedskap Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp i kapittel legemiddelberedskap ROS-analyser tilknyttet legemiddelberedskap Ansvarlig for opprettelse av støttesenter pårørende og bemanning av dokumentasjonssenter Avdelingssjef akuttmottak Fagansvarlig for kapittel eksterne hendelser Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp i kapittel eksterne hendelser ROS-analyser tilknyttet eksterne hendelser Avdelingssjef IKT Fagansvarlig for IKT Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 5 av 10

6 Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp i kapittel IKT ROS-analyser tilknyttet IKT-hendelser Avdelingssjef mat og transport Fagansvarlig interne hendelser Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp i kapittel interne hendelser ROS-analyser tilknyttet interne hendelser Avdelingssjef indremedisinsk avdeling Fagansvarlig for delplan pandemi, infeksjon og overbelegg Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp i kapittel interne hendelser ROS-analyser tilknyttet infeksjon, pandemi og overbelegg HR-direktør Systemansvar for endringer i personalhåndtering under en hendelse ROS-analyser tilknyttet HR Avdelingssjef samhandling ROS-analyser tilknyttet samhandling Ansvarlig for beredskapsavtaler med kommunene Avdelingssjef kommunikasjon Ansvarlig for informasjonsberedskap og tilhørende dokumenter ROS-analyser tilknyttet kommunikasjon Avdelingssjefer/seksjonsledere Ansvarlige for at planforutsetningene følges opp og er beskrevet i lokale prosedyrer/tiltakskort Lokale prosedyrer/tiltakskort skal ligge på seksjonens/enhetens område under kategori 23 beredskapsrutiner Avdelingssjef prestetjenesten Fagansvarlig for delplan psykososial beredskap Ansvarlig for at dokumenter blir utarbeidet og fulgt opp ROS-analyser tilknyttet støttesenter pårørende 3.5 Varsling Administrerende direktør (strategisk beredskapssjef) delegerer myndighet ved utløst beredskapsnivå til taktisk leder (avdelingssjef prehospital avdeling) for å lede og håndtere beredskapssituasjonen. Taktisk leder skal varsle: o taktisk ledelse o strategisk beredskapssjef ved grønn, gul og rød beredskapsnivå. Rød beredskap settes av strategisk beredskapssjef i samarbeid med taktisk leder Taktisk leder har myndighet til å kalle inn andre aktuelle avdelingssjefer/medarbeidere enn de som er angitt i taktisk ledelse for håndtering av situasjonen. Direktør fag og pasientsikkerhet i strategisk beredskapsledelse varsler avdelingssjef prestetjenesten ved beslutning om opprettelse av støttesenter pårørende og avdelingssjef dokumentasjonssenteret ved behov for 24 timer bemanning av saksarkivet. Det er to varslingsveier for de ulike hendelsene: 1. AMK 2. sentralbord Disse er beskrevet i egne flytskjema, samt i de respektive delplaner. 3.6 Varsling av hendelser som kan påvirke drift i Sykehuset Østfold Disse kan være av regional, nasjonal eller internasjonal karakter, hvor sykehuset får melding om en hendelse som muligens vil inntreffe eller som har inntruffet utenfor sykehusets område, og som kan få konsekvenser for sykehuset: AMK mottar meldingen og informerer AMK-lege (midlertidig beredskapsledelse), som igjen varsler taktisk leder. Dersom andre mottar en slik melding, skal disse kontakte AMK umiddelbart. Taktisk leder vurderer om hele eller deler av sykehusets taktiske ledelse skal etableres. Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 6 av 10

7 4 Beredskapsledelse Behovet for tydelig ledelse forsterkes ved kriser eller når kriser truer. 4.1 Operativt nivå Operativ ledelse er knyttet til praktiske oppgaver direkte relatert til hendelsen. På skadestedet har operativ leder helse (OLH) ansvar i tillegg til fagleder helse (FH) som gjør de faglige vurderingene. OLH har rapporteringsansvar til AMK om status på skadested, jamfør prosedyre informasjon fra skadested til Sykehuset Østfold. Ved fasilitetshendelser vil det i tillegg til OLH også være en kontaktperson med teknisk kunnskap tilknyttet eiendomsavdelingen (teknisk vakt), og en rapporteringsansvarlig (taktisk ledelse) i henhold til sjekklister i HelseCim) til ILKO (innsatsleders kommando post) for den kliniske driften. 4.2 Taktisk nivå Taktisk ledelse utøves på nivå mellom operativ og strategisk beredskapsledelse. Ledelsen på dette nivå har ansvar for å koordinere og lede beredskapsarbeidet og å bistå operativ ledelse med å prioritere innsats ut fra tilgjengelige ressurser Sammensetning Avdelingssjef prehospital avdeling innehar funksjon som taktisk leder. Avdelingssjef akuttmottak er stedfortreder for taktisk leder. Det skal oppnevnes en fast stedfortreder for de andre medlemmer i den taktiske gruppen. Dette beskrives i tiltakskortene. Avdelingssjef prehospital avdeling (taktisk leder) Avdelingssjef akuttmottaket (stedfortreder taktisk leder) Avdelingssjef indremedisinsk avdeling leger Avdelingssjef kirurgisk avdeling Avdelingssjef leger anestesi Avdelingssjef avdeling for sykepleie Avdelingssjef senter for laboratoriemedisin Avdelingssjef IKT Avdelingssjef eiendomsavdelingen Avdelingssjef psykisk helsevern Avdelingssjef kommunikasjon Administrasjonsrådgiver 4.3 Strategisk nivå Sykehusets strategiske beredskapsledelse har ansvar for overordnede og strategiske forhold. Sykehusets strategiske beredskapsledelse vurderes etablert ved GUL og skal etableres ved RØD beredskapsnivå. Strategisk beredskapssjef gir beslutningsstøtte til taktisk ledelse, og har ansvar for helheten i beredskapsarbeidet. Konsekvenser og omfanget av hendelsen vurderes, og for å minimalisere de langtrekkende virkningene iverksettes strategiske tiltak. Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 7 av 10

8 4.3.1 Sammensetning Administrerende direktør (strategisk beredskapssjef) Direktør fag og pasientsikkerhet Samhandlingssjef Administrasjonsrådgiver Sammensetning er situasjonsbetinget, og kan endres ut fra hendelsens omfang, varighet og konsekvens internt og eksternt. 5 Kommunikasjon Avdelingssjef kommunikasjon er ansvarlig for dimensjonering av ressurser for kommunikasjonsoppgaver og eventuelt opprettelse av internt kommunikasjonssenter. Oppgavene er beskrevet, likeledes medarbeidernes særlige oppgaver ved de enkelte beredskapsnivåer. Oppgaver i forskjellige faser i kommunikasjonsarbeidet er planlagt for ekstern og intern informasjon/kommunikasjon med hensyn til innhold og kanaler/plattformer. 6 Samhandling Det er gjort avtaler med kommunene ved behov for rask utskriving fra sykehuset. I henhold til samhandlingsreformens tjenesteavtale om omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede er det inngått avtaler mellom kommunene og Sykehuset Østfold. 7 Forholdet til RHF, andre foretak og eksterne instanser 7.1 Varsling Helse Sør-Øst RHF Strategisk beredskapssjef er ansvarlig for varsling til administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF ved følgende hendelser: Hendelser som oppstår lokalt og som utløser GUL og RØD beredskap. Hendelser der det kan stilles spørsmål om sørge-for-ansvaret oppfylles. Hendelser som kan få medieoppmerksomhet eller som på annen måte vurderes som viktig at RHFet er kjent med. 7.2 Varsling fra eksterne instanser Når situasjonen krever det, for eksempel ved utbrudd av smittsomme sykdommer, epidemier eller andre helsetrusler, vil varsling kunne gå direkte til sykehuset fra Folkehelseinstituttet (FHI), Fylkesmannen i Østfold eller andre sentrale fagmyndigheter. 7.3 Plikt til å bistå andre foretak Ethvert helseforetak eller privat virksomhet som leverer helsetjenester til spesialisthelsetjenesten, plikter å imøtekomme anmodninger om støtte til andre helseforetak i eller utenfor regionen såfremt ikke avgivelsen medfører en tilsvarende trussel mot liv og helse innenfor egen virksomhet. Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 8 av 10

9 8 Dokumentasjon og rapportering Både beslutning og gjennomføring av beredskapstiltak skal dokumenteres av den som er ansvarlig for beslutningen eller handlingen. Rapport (questback) skal utarbeides av kommunikasjonsavdelingen etter endt hendelse/fullskalaøvelse. Alle som er involvert i en øvelse eller hendelse skal svare på questback på intranett. Svar på questback skal oversendes taktisk leder som utarbeider en samlet rapport. Rapportene skal danne grunnlaget for evaluering og oppdatering av beredskapsplanen. Etter større reelle hendelser sendes rapport til Helse Sør- Øst RHF eller sentrale myndigheter. 9 Ressurser Gjennomføring av beredskapsplanlegging, opplæring og øving forutsettes dekket av ordinært budsjett på den enkelte avdeling. Det samme gjelder utstyr, materiell eller beredskapslager (spesielle medikamenter mv.). Ved fullskalaøvelser opprettes det prosjektnummer. 10 Øvelser Det skal gjennomføres en fullskalaøvelse per år som alternerer mellom interne og eksterne hendelser. IKT spilles inn i disse scenarioene. Ytterlige øvelser gjennomføres ved behov. Taktisk ledelse er ansvarlig for øvingsplaner utarbeidet mot de ulike hendelsene, og at disse gjennomføres. Dersom reelle hendelser har tilsvarende omfang og rimelig nærhet i tid, kan disse erstatte planlagte øvelser. 11 Evaluering Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen er ansvarlig for evaluering av fullskalaøvelser og store reelle hendelser i sykehuset. Små hendelser evalueres av taktisk leder. 12 Internrevisjoner Planverket skal sikre at beredskapssystem og beredskapstiltak er dokumentert, og vil danne grunnlaget for internrevisjoner. Avdelingssjef kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen gjennomfører tre internrevisjoner ved de ulike seksjonene i forhold til beredskapsplan og lokale beredskapsprosedyrer/tiltakskort. Årlig plan for revisjoner sendes beredskapsrådet. Referanser F/ F/ F/ F/ F/ F/ Varsling og innkalling av personell i beredskapssituasjoner Informasjon fra skadested til Sykehuset Østfold Flytskjema: Varslingsplan ved eksterne hendelser grønn, gul og rød beredskap Flytskjema: Varslingsplan for fasilitetstjenester Flytskjema: Varslingsplan IKT og telefoni ved grønn, gul og rød beredskap Varslingsplan for pandemi, infeksjon og overbelegg ved grønn, gul og rød beredskap Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 9 av 10

10 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan Regional beredskapsplan Helsedirektoratet: Utlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet Helseberedskapsloven. Lov om helsemessig og sosial beredskap. Vedlegg Slutt på dokument Dokumentnr: F/ Gjelder fra: Utgave: 6.00 Side 10 av 10

F o r e t a k s n i v å. Rammeplan beredskap Side 1 av 10 Godkjent dato: 28.11.2014 1 PLANVERKETS FORMÅL 3

F o r e t a k s n i v å. Rammeplan beredskap Side 1 av 10 Godkjent dato: 28.11.2014 1 PLANVERKETS FORMÅL 3 F o r e t a k s n i v å Beredskap Dokument ID: Side 1 av 10 Innhold Gyldig til: 28.11.2015 1 PLANVERKETS FORMÅL 3 1.1 Grunnlag 3 1.1.1 De fire beredskapsprinsippene: 3 1.2 Definisjoner 3 1.2.1 Beredskapsnivå

Detaljer

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF ID: 736 Versjonsnr. 003 Rammeplan STHF Beredskapsplaner Gyldighetsområde: STHF Utarbeidet: Beredskapsleder 28.10.2013 Emne: Rammeplan STHF Beredskapsplaner Verifisert av / fagansvarlig: Adm. direktør /

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Sykehuset i Vestfold Organisering av spesialisthelsetjenesten Begrepet sykehusberedskap i utvikling Organisering

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov... 3 6 Avtalt samarbeid

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 068-2008 - Regional beredskapsplan Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST Versjon 1.0 2016-10-05 NTNU beredskap Politikk for beredskap ved NTNU Politikk for beredskap ved NTNU, rev. 1.0, Oktober 2016 ii INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER FOR BEREDSKAP...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert Overordnet Versjon april 2012 Oppdatert Innhold DEL I ADMINISTRATIV... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Planprinsipper... 3 1.3 Samordning med øvrige beredskapsetater... 4 1.4. Samarbeid med

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Nasjonalt topplederprogram Erlend Vandvik Trondheim, 31. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Administrerende direktør har ansvar

Detaljer

Høringsuttalelsen sendes pr e-post til og som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Høringsuttalelsen sendes pr e-post til og som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår referanse:

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

Helseberedskap. Sogn og Fjordane. Beredskapssjef Terje Olav Øen

Helseberedskap. Sogn og Fjordane. Beredskapssjef Terje Olav Øen Helseberedskap Sogn og Fjordane Beredskapssjef Terje Olav Øen Erfaring med nødnett i helsetenesta Organiseringa av AMK-tenesta Samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane Overordna mål St.prp.

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Finnmarkssykehuset HF

Overordnet beredskapsplan Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/224 Torstein Ibrekk, 78973421 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 13/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato: 13.

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013 Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Målsetting Gjennomføre en realistisk samvirkeøvelse på strategisk, taktisk

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst

Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst Bruk av veilederen... 3 Bakgrunn... 3 Målgruppe for veilederen... 3 Planlegging av IKT-beredskap og kontinuitet... 3 Oppsummering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF. ST OLAVSHOSPITAL *UNIVE RSITETSSYKEHU SET I TRO ND HEIM -Fra bord til bell Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Nasjonal og regional helseberedskapsplan

Nasjonal og regional helseberedskapsplan 1 Nasjonal og regional helseberedskapsplan Nasjonal helseberedskapsplan 2 Behov for beredskapsplaner: Aktører beskrevet i planen skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager egne beredskapsplaner.

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis.

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Helseberedskapsrådet og aktiviteter utgått fra dette. Status for prosjektarbeidene Gunnar Watn Helse Midt-Norge RHF Helseberedskapsrådet sammensetning

Detaljer

Beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV

Beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Agenda Sykehuset i Vestfold Begrepet sykehusberedskap i utvikling Organisering av beredskapsarbeidet Varsling via UMS

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer