NGIR OMLASTNINGSHALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NGIR OMLASTNINGSHALL"

Transkript

1 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap NGIR OMLASTNINGSHALL ANBUDSBESKRIVELSE Bergen, Sweco Norge AS Storetveitvegen Bergen

2 Sweco Norge AS Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Alminnelig del GENERELL INFORMASJON. Denne beskrivelsen er basert på NS3420, utgave 4 (2012). NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og gjennomføring av produkt- og systemleveranser. NS3420 spesifiserer en rekke krav til kvaliteter og ytelser som ikke nødvendigvis er gjengitt i denne spesifikasjon. Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Den innledende tekst i hvert kapittel er viktige orienterende deler av beskrivelsen som entreprenøren skal hensynta ved gjennomføring av tilbudsregning og praktisk gjennomføring av entreprisen. Akkumulert Kapittel 00 Alminnelig del:

3 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 00-2 Kapittel: 00 Alminnelig del - - Kalkulasjonsfaktorer For arbeider, materiell og utstyr som ikke omfattes av tilbudet og tilbudets enhetspriser, oppgir entreprenøren kalkulasjonsfaktorer: Arbeid Faktoren for arbeid skal omfatte alle variable og faste kostnader som den utførende måtte ha utover utbetalt arbeidslønn. Forøvrig i henhold til prisgrunnlaget i NS3420. Timepriser ekskl. mva - Blikkenslager/ montør kr - Rørlegger kr - Elektrikker kr - Tømrer kr - Læregutt kr - Saksbehandler/ingeniør kr Materiell og utstyr Faktoren skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen m.m. i henhold til prisgrunnlaget i NS Faktorer Materiell ifølge dokumentert bilag fra underentreprenør eller leverandør F = Utførelse ved underentreprenør Tilbyder skal oppgi navn på underentreprenører som ønskes brukt: Alternativ fastpriskontrakt I henhold til "Spesielle kontraktsbestemmelser" tilbyr entreprenøren samlet risiko for lønns- og prisendringer. kr ( inkl. mva.) NGIR beskrivelse NS ga1

4 Sweco Norge AS Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 00-3 Kapittel: 00 Alminnelig del 00.5 MERKING Det skal medtas merking av alle tekniske komponenter og arbeider som inngår i denne entreprise. Merking av komponenter som ikke er medtatt andre steder i beskrivelsen. RS Sum Kapittel 00 Alminnelig del:

5 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og Drift Rigging og Drift RIGG OG DRIFT Ytelsene for rigg og drift fremgår av: "Beskrivelse av byggeobjekt" Denne beskrivelsen For poster hvor det er angitt "for egne arbeider", entreprenøren, eller liknende, menes Generalentreprenøren (GE). Med GE menes alle arbeider som ligger i denne kontrakten, herunder eventuelle tiltransporterte entrepriser. Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise etter NS8406. GE er hovedbedrift i henhold til arbeidsmiljøloven og har ansvaret for brakkerigg og adkomst til byggeplass på NGIRs (Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselksaps) område. NGIR har til hensikt å engasjere en byggeleder (BL) for prosjektet. For utførelse av arbeidene og planlegging av byggeplass henvises det generelt til "Beskrivelse av byggeobjekt" og SHA plan. Spesielt gjøres det oppmerksom på: Hele byggeplassen ligger inne på NGIRs lukkede område. Behovet for å opprettholde gjennomgående trafikk internt på området over byggeplassen. Hensynet til høyspent trasé i ytterkant av og nær byggeplassen. GE skal delta på og selv ta initiativ til møter med NGIRs utvalgte representanter for prosjektet. En god og tett dialog med NGIRs representanter er påkrevd. GE plikter å gjøre seg kjent med driften på NGIRs område for å kunne opprettholde et høyt fokus på HMS for NGIRs daglige drift og SHA på byggeplassen. Entreprenøren skal utarbeide endelige riggplaner som godkjennes av NGIRs representant. Riggplanen skal vedlikeholdes gjennom prosjektet. GE og evt. underentreprenører er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader på veg, anlegg og konstruksjoner som han har påført. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

6 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-2 Kapittel: 01 Rigging og Drift A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass RS Det vises til generell post for RIGG OG DRIFT. Om det er elemter som GE oppfatter som uteglemt i beskrivelsen for "Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass" medtas de her og spesifiseres på egen liste vedlagt tilbudet AB Forsikringer AB1 FORSIKRING AV ANSVAR AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID RS RS 01.4 AE Sikkerhetsstillelse AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER RS 01.5 AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

7 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-3 Kapittel: 01 Rigging og Drift AK3.199A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: Riggplass og gjennomfartsvei til avfallsdeponi over byggeplass Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Beskrivelse: Nærmere beskrivelse vil bli gitt på anbudsbefaring. Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det må påregnes at vegen må ha inntil 3 traséer i byggeperioden. Entreprenøren er ansvarlig for opparbeidelse av riggplass og provisoriske anleggsveier av tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde gjennomfartstrafikken internt på NGIRs område over byggeplass. Anbefalte risikoreduserende tiltak i risikovurderingsrapporten inkluderes. På byggeplassen er det to eksisterende betongfundament på tilsammen ca. 120 m2 med en dybde på ca 30 cm. Fjerning av de to betongfundamentene medtas her. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

8 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-4 Kapittel: 01 Rigging og Drift AK A TILRIGGING AV PROVISORISKE TEKNISKE INSTALLASJONER RS Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt". Utførelse: Dimensjon/kapasitet: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Strømtilførsel Strøm til brakke og byggearbeider kan hentes fra trafo på området lokalisert nær byggeplass. Se "Beskrivelse av byggeobjekt". Tele- og datanett I den grad GE har behov for tele- og datanett må det besørges trådløst av GE. Belysning GE besørger egen belysning. Oppvarming GE må sørge for provisorisk oppvarming, i byggetiden i den grad det anses som nødvendig. Vann og avløp Det er ikke tilgjengelig vann- og avløp for brakkerigg. GE gis tilgang til å benytte sanitærfasiliteter i NGIRs administrasjonsbygg AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Gjerde RS Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Omfang: Anbefalte risikoreduserende tiltak i risikovurderingsrapporten inkluderes. Separering av gjennomfartsvei og byggeplass og separering av grøft langs vei og gjennomfartsvei. Utførelse: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

9 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-5 Kapittel: 01 Rigging og Drift AK3.335A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Omfang: Anbefalte risikoreduserende tiltak i risikovurderingsrapporten inkluderes. Utførelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det Byggeplassen er etablert inne på NGIRs lukkede området. Et tradisjonelt byggeplassgjerde er derfor ikke påkrevd. er allikevel viktig å etablere fysiske sperrer i samsvar med anbefalninger gitt i risikovurderingsrapporten. Byggeplassen er etablert inne på NGIRs lukkede området. Et tradisjonelt byggeplassgjerde er derfor ikke påkrevd. Det er allikevel viktig å etablere fysiske sperrer i samsvar med anbefalninger gitt i r isikovurderingsrapporten. KU rollen i henhold til byggherreforskriften vil bli ivaretatt av en ekstern aktør utenfor GEs organisasjon. KU vil videreføre det arbeidet som er etablert av KP i forbindelse med SHA arbeidet. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

10 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-6 Kapittel: 01 Rigging og Drift AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Brakkerigg, garderobe og lager RS Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Utførelse: Brakker, garderobe, lager og inventar som benyttes skal fremstå med god standard og ikke bære preg av akkumulert vedlikeholdsbehov. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler GE skal etablere forskriftsmessige lager og brakkerigg lokaler for entreprenørens selv og evt underentreprenørers behov, og kun det. GE vil bli gitt tilgang til strøm. Det er ikke tilgang til vann og avløp for brakkerigg. GE vil bli gitt tilgang til NGIRs administrasjonsbygg for å kunne benytte sanitærfasiliteter der. Om entreprenøren ønsker eget sanitærbygg må kostnader for det og evt tilhørende installasjoner medtas her. Lokalene skal, med hensyn til størrelse, lys, varme og renhold tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. GE skal etablere og vedlikeholde komplett tegningsarkiv i brakkeriggen for kontraktsarbeidene i hele byggeperioden. Byggherren skal kunne benytte seg av tegningsarkivet ved behov AK3.5399A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS - RUND SUM Type: Kraner og stillas Lokalisering: Utførelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren må ta med alle nødvendige kraner, stillaser, rullestillaser, stiger, trapper og sikring av takarbeider for egne arbeider. Posten skal omfatte alt utstyr for arbeid i høyder inkludert sikring og beskyttelse. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

11 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-7 Kapittel: 01 Rigging og Drift AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Type: Dimensjon: Sortering: Nødvendige fraksjoner Omfang: Utførelse: Andre krav: GE skal etablere plass for avfallshåndtering, er ansvarlig for at kildesorteringen fungerer på byggeplassen i riktig antall fraksjoner og skal sørge for at eventuell feilsortering rettes opp. RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

12 Sweco Norge AS Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-8 Kapittel: 01 Rigging og Drift 01.6 AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Lokalisering: Byggeplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag NGIR sørger for maskinell snørydding av tilkomstveier og plasser på byggeplassen. GE må selv besørge den snørydding det måtte være behov for utover dette. RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

13 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 01-9 Kapittel: 01 Rigging og Drift AJ Planlegging av kontraktarbeidet AJ1 Planlegging av eget kontraktarbeid AJ8 Spesielle planleggingsarbeider AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenørene pålegges til enhver tid å ha tilgjengelig og nødvendig administrativt personell for sine arbeider på byggeplassen. Personene som inngår skal navngis ved kontraktsinngåelse og evt. endring skal godkjennes av tiltakshaver. Det må kunne dokumenteres at personene har erfaring fra arbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad. Entreprenørene plikter å etterkomme pålegg fra Byggeleder (BL) innen frister fastsatt av ham. Entreprenørens ansvarlige har møteplikt ved alle ordinære og ekstraordinære byggemøter, helt eller delvis. Tiltakshaver fører kontroll med arbeidet gjennom BL. Kontroll fritar ikke entreprenørene for selv å føre effektiv kontroll, idet entreprenøren er ansvarlig for arbeidets kvalitetsmessige og rettmessige utførelse AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag GE skal utarbeide avfallsplan for hele byggeperioden. Planen skal sendes bygningsmyndighetene via ansvarlig søker (SØK) i forbindelse med søknad om igangsetting. Det skal kildesorteres i alle nødvendige fraksjoner for å oppnå minst 90 vektprosent av total avfallsmengde. Da byggeplassen er inne på NGIRs område kan alt avfall leveres vederlagsfritt på området. Innsending av sluttrapport inngår som en del arbeidet. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

14 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AM Drift av bygge- eller anleggsplass AM1 Administrasjon AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID AM1.31A HOVEDBEDRIFT Andre krav: RS RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren skal ha funksjon som hovedbedrift med ansvar for utarbeidelse av instruks om varsling og hvilke tiltak som øyeblikkelig skal settes i verk ved ulykker, brann etc. Denne instruks skal sammen med de viktigste nummer for nødtelefoner være oppslått på felles oppslagstavle. Hovedbedriften har videre ansvar for å påse at forskriftenes krav med hensyn til utfylling av meldingsskjema i forbindelse med eventuell personskade følges. Byggherren engasjerer egen SHA-koordinator (KU) for utførelsesfasen, jfr. SHA-planen for prosjektet. Hovedbedrift arrangerer felles vernemøter og vernerunder på byggeplassen minst én gang pr. 14. dag. Samtlige firma på byggeplassen (på det aktuelle tidspunktet) skal delta med en representant. Hovedbedrift skal skrive protokoll og distribuere referat fra felles vernerunder og vernemøter. Referatet distribueres til samtlige firma på byggeplassen, samt til byggeleder og NGIRs representant. Det skal føres oversiktsliste over alle som utfører arbeider på bygge- og anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og skal inneholde følgende opplysninger: navn på bygge- og anleggsplassen, navn på byggherren, navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

15 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift - - navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Listene skal være tilgjenglige for og skal på oppfordring vises til arbeidsgiver, verneombud, SHA-koordinator (KU) og Arbeidstilsynet. Listene skal lagres i minst seks måneder etter føringsdato. Alle som skal arbeide på byggeplassen skal gjennomgå opplæring iht. SHA-planen. Det påhviler entreprenøren å gjennomføre dennr opplæringen. Førstehjelpsutstyr Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for at nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig. Hovedbedrift skal i tillegg ha: * sykebåre med ulltepper * førstehjelpsskrin, sentralt plassert på byggeplassen. Brannslukkeutstyr Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for at nødvendig brannslukkeutstyr er tilgjengelig for utføring av egne arbeider Hovedbedrift er ansvarlig for at forsikringsselskapenes og myndighetenes krav med hensyn til brannsikring og vernetiltak på byggeplassen blir overholdt. Hjelmer / vernesko Hver enkelt entreprenør skal sørge for nødvendig bruk av hjelm og vernesko på byggeplassen AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Gjennomfartsvei til avfallsdeponi over byggeplass Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Beskrivelse: Se post for kode AK3.199A Dimensjoner: Se post for kode AK3.199A Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det skal opprettholdes gjennomfartsvei til avfalldeponi over byggeplassen i hele byggeperioden.det må påregnes at vegen må ha inntil 3 traséer i byggeperioden. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

16 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AM3.281A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner Lokalisering: Installasjonens omfang: Ytelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Tele- og datanett I den grad GE har behov for tele- og datanett må det besørges trådløst av GE. Belysning GE besørger egen belysning. Oppvarming GE må sørge for provisorisk oppvarming, i byggetiden i den grad det anses som nødvendig. Vann og avløp Det er ikke tilgjengelig vann- og avløp for brakkerigg. GE gis tilgang til å benytte sanitærfasiliteter i NGIRs administrasjonsbygg AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Formål: Gjerde Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt". Omfang: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Anbefalte risikoreduserende tiltak i risikovurderingsrapporten inkluderes. Separering av gjennomfartsvei og byggeplass og separering av grøft langs vei og gjennomfartsvei AM3.35A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Omfang: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det er viktig å etablere fysiske sperrer i samsvar med anbefalninger gitt i risikovurderingsrapporten. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

17 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AM3.419A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Brakkerigg, garderober og lager Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" RS Utførelse: Brakker, garderober, lager og inventar som benyttes skal fremstå med god standard og ikke bære preg av akkumulert vedlikeholdsbehov. Regelmessig og tilstrekkelig godt renhold av egen brakkerigg, garderober og lager for hele byggeperioden medtas i prisen her. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det er ikke tilgang til vann og avløp for brakkerigg. GE vil bli gitt tilgang til NGIRs administrasjonsbygg for å kunne benytte sanitærfasiliteter der. Lokalene skal, med hensyn til størrelse, lys, varme og renhold tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. GE skal etablere og vedlikeholde komplett tegningsarkiv i brakkeriggen for kontraktsarbeidene i hele byggeperioden. Byggherren skal kunne benytte seg av tegningsarkivet ved behov AM3.5399A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Type: Kraner og stillas Lokalisering: Utførelse: RS a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenøren må ta med drift av alle nødvendige kraner, stillaser, rullestillaser, stiger, trapper og sikring av takarbeider for egne arbeider. Posten skal omfatte alt utstyr for arbeid i høyder inkludert sikring og beskyttelse. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

18 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Type avfall: Nødvendige fraksjoner Leveringssted: Inne på NGIRs område Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsplan skal gjennomgås av GE med eventuelle underentreprenører på oppstartmøte. NGIR besørger tilstrekkelig antall containere samt tømming og transport i dialog med GE. Samtlige containere på bygge- og anleggsområdet skal være merket med skrift og symbol hvilken type avfallsfraksjon som tilhører hvilken container. Helse- og miljøfarlig avfall skal lagres i låst og forsvarlig container beregnet på dette eller leveres på anvist sted hos NGIR. Da byggeplassen er inne på NGIRs område kan alt avfall leveres vederlagsfritt på området. Entreprenøren skal rapportere avfallsmengder månedlig til byggherre ved byggeleder. Innsending av sluttrapport inngår som en del arbeidet. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

19 Sweco Norge AS Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift 01.9 AM3.86-A DRIFT FOR VINTERARBEID Omfang: Omfang Lokalisering: Byggeplass Snødeponi: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag NGIR sørger for maskinell snørydding av tilkomstveier og plasser på byggeplassen. GE må selv besørge den snørydding det måtte være behov for utover dette. RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

20 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AO Kvalitetssikrende tiltak AO2 Renhold av byggverk AO4 Beskyttelse mot fuktighet AO2.11 RIGGING FOR BYGGRENHOLD Lokalisering: Se plantegning Omfang: Kontordelen ca. 48m2. Utførelse: Kontordelen holdes som rent tørt bygg AO2.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Kontordelen. ca. 48 m2. Krav til utførelse: Rent tørt bygg. Rengjøringsfrekvens: Kontrollmetode: Andre krav: RS RS a) Omfang og prisgrunnlag Kontordelen skal gjennomføres etter prinsippene i "Rent Tørt Bygg (RTB) - Forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007). GE og eventuelle underentreprenører skal kontinuerlig rydde etter egne arbeider. Omfatter fortløpende fjerning av emballasje og spill gjennom arbeidsdagen. Mellomlagring er ikke tillatt. GE har det overordnede ansvar for gjennomføring, fremdrift og kvaliteten av alt byggerenhold og for at bygget ved overlevering tilfredstiller de kontraktsfestede kvalitetskrav. Dette omfatter programmert byggerenhold i henhold til avtalt omfang, metode, hyppighet og varighet. preventive tiltak som reduserer smusstilgang og beskytter personell og materialer. å administrere, koordinere og kontrollere alt byggerenhold utført av eget personell. å dokumentere oppfyllelse av renhetskrav i byggeperioden og ved overlevering. Krav til renholdskvalitet etter rengjøring: Gul sone - Området skal være så rent at smuss ikke smitter til andre omr. Rød sone - Området skal være uten synlig smuss. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

21 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift - - Kostnader til etablering og opphenging av midlertidige skilt ved innganger til disse sonene og mellom ulike soner medtas. Skiltene skal ha sonens farge. Utforming og tekst avtales med byggeleder eller byggeplassansvarlig. Laminerte A4-ark aksepteres. Innvendig foran inngangene legges enkle, fuktsugende matter av sterk papp (på rull) i nødvendig lengde. Det medtas utskifting av mattene etter behov. Ferdige gulv skal fortløpende etter montasje tildekkes med kraftpapp pålimt plast med limte skjøter som tapes fast med lerretstape mot vegger eller omgivende flater. Gulvbeskyttelsen skal vedlikeholdes løpende så lenge den ligger. Eventuelle skader repareres fortløpende for å unngå at smuss kommer under beskyttelsen og ødelegger overflaten på gulvmaterialene. Alle kostnader for hovedrydding skal inkluderes. Omfatter ukentlig, fast fellesrydding som fortrinnsvis legges til ukeslutt, samt deltakelse i hovedrydding før avsluttende byggerengjøring. GE organiserer og har ansvar for all fellesrydding. Det medtas også kostnader for etablering og utsetting av informasjonsskilt om krav til rydding og renhold på byggeplassen i brakkerigg og på sentrale steder i bygget. Skiltene skal også informere om renholdsplanen på bygget. Hovedentreprenøren har ansvar for montasje av midlertidige skilleforheng av plast med min tykkelse 0,2 mm rundt egne lokale, støvproduserende arbeidsoperasjoner. Dette omfatter arbeidsoperasjoner som ikke kan utføres i produksjonsrom. GE skal føre tilsyn med og påtale avvik. GE har det overordnede ansvar for at omalstningshallen og utomhusområdene på byggeplassen ved overlevering er tilstrekkelig rengjort og tilfredstiller de kontraktsfestede kvalitetskrav. Varighet: Hele byggeperioden Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

22 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AO2.22A BYGGRENHOLD Lokalisering: Omlastningshallen. Krav til utførelse: Rengjøringsfrekvens: Kontrollmetode: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Daglig rydding og grovrengjøring av omlastningshallen og på byggeplassen forøvrig. GE og eventuelle underentreprenører skal kontinuerlig rydde etter egne arbeider. Omfatter fortløpende fjerning av emballasje og spill gjennom arbeidsdagen. Alle kostnader for hovedrydding skal inkluderes. Omfatter ukentlig, fast fellesrydding som fortrinnsvis legges til ukeslutt, samt deltakelse i hovedrydding før avsluttende byggerengjøring. GE organiserer og har ansvar for all fellesrydding. Det medtas også kostnader for etablering og utsetting av informasjonsskilt om krav til rydding og renhold på byggeplassen i brakkerigg og på sentrale steder i bygget. Skiltene skal også informere om renholdsplanen på bygget. Hovedentreprenøren har ansvar for montasje av midlertidige skilleforheng av plast med min tykkelse 0,2 mm rundt egne lokale, støvproduserende arbeidsoperasjoner. Dette omfatter arbeidsoperasjoner som ikke kan utføres i produksjonsrom. GE skal føre tilsyn med og påtale avvik. GE har det overordnede ansvar for at omalstningshallen og utomhusområdene på byggeplassen ved overlevering er tilstrekkelig rengjort og tilfredstiller de kontraktsfestede kvalitetskrav. Varighet: Hele byggeperioden Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

23 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AO4.31A RIGGING FOR PROVISORISK TETTING Lokalisering: Se plantegning Omfang: : Kontordelen ca. 48 m2 Utførelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Etter behov for å unngå at det kommer fukt inn i kontordelen AO4.321A DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM Lokalisering: Kontordelen ca. 48 m2. Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Etter behov for å unngå at det kommer fukt inn i kontordelen AQ Avsluttende arbeider AQ1 Avsluttende byggrengjøring AQ4 Ytelser for bruk, drift og vedlikehold AQ1.529A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Tidspunkt: Ved fullført kontraktarbeid før overlevering Lokalisering: Kontordelen og omlastningshallen Type rom: Arealangivelse: Kontordel ca. 48 m2. Omlastningshall ca. 1734m2. Krav til renhet: Kontordelen som rød sone i RTB. Omlastningshallen krever tilstrekkelig grovrengjøring før overlevering. RS Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag For omlastningshallen: Omlastningshallen krever tilstrekkelig grovrengjøring før overlevering. GE har ansvaret for avsluttende byggrengjøring. For kontordelen: Omfang av avsluttende byggrengjøring Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

24 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift - - Fjerne all beskyttelse på gulv. Rengjøre alle gulv Oppsette og behandle alle harde gulv. Rengjøre tak, vegger, dører, innvendige glassflater og øvrige horisontale flater. Rengjøre alle vindusbenker, vegger og himlingsrom med installasjoner og rammeverk. Pusse vinduer og glassfasader innvendig og utvendig samt fjerne flekker og merker. Kvalitetskravene ved overlevering er basert på objektive krav i henhold til RTB-håndboken. Kontrollene er basert på måling av støvdekke på flatene ved bruk av geltape og BM- Dustdetector. Kalibreringsbevis på måleutstyret skal forevises før målingene starter. Kvalitetsprofil: (NS INSTA 800 tab.d1) Våtrom støvnivå 5 Øvrige rom støvnivå 4 Innvendige kanalflater Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

25 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AQ4.292A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL Anlegg: Alt kontraktsarbeid Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell Beskrivelse av opplæringen: Gjennomgang av FDV dokumentasjon. Praktisk opplæring med utgangspunkt i FDV dokumentasjonen i bruk av teknisk utstyr. La representantene få trykke seg i gjennom HMI paneler på alt teknisk utstyr som de har eller kan komme til å få behov for å betjene. Det opplyses om behov for service og vedlikehold av alt kontraktsarbeid. Opplæringens varighet: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Tilstrekkelig opplæring av to-tre utvalgte representanter fra NGIRs organisasjon. Opplæring kan skje samlet for alt kontraktsarbeid og på samme tidspunkt for NGIRs representanter AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Generelt: Byggegjerder, stillaser, GEs avfallscontainere, lagringscontainere og annet utstyr skal fjernes etter endt byggeperiode. Likeledes skal alt utstyr som er benyttet til oppvarming o.l. også fjernes AS3.2818A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Strømtilførsel Strøm til brakke og byggearbeider kan hentes fra trafo på området lokalisert nær byggeplass. Se "Beskrivelse av byggeobjekt". Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

26 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AS3.333A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Gjerde Lokalisering: Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det som er rigget opp i løpet av byggeperioden rigges ned AS3.335A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler AS3.439A NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Brakkerigg og lager Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det som er rigget opp i løpet av byggeperioden rigges ned AS3.5399A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Type: Kraner og stillas Lokalisering: Se "Beskrivelse av byggeobjekt" Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det som er rigget opp i løpet av byggeperioden rigges ned. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

27 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AS3.821A NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG Lokalisering: Beskrivelse: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Det som er rigget opp i løpet av byggeperioden rigges ned. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

28 Sweco Norge AS Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Lokalisering: Byggeplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det som er rigget opp i løpet av byggeperioden rigges ned. RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

29 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift AU Avsluttende dokumentasjon AU2 Sluttdokumentasjon AU4 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag GE er ansvarlig for å lage en (fler ved behov) perm komplett for all sluttdokumentasjon og drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for bygget. De samme dokumentene skal leveres med samme nummererte oppbygning (kapittelinndeling) i elektronisk allmenn kjent dokumentasjon (for eksempel pdf). Oppbygningen skal være intuitiv og gjøre dokumentasjonen enkel å finne frem i. Dokumentasjonen skal være laget med fokus på byggherrens behov for dokumentasjon i fobindelse med daglig drift, feilsøking, service og vedlikehold gjennom hele byggets levetid. All dokumentasjon skal være på norsk og av spesifikk art, som innebærer at det av overlevert dokumentasjon klart og entydig skal fremgå hva som er levert for NGIR Omlastningshall og hvilke parametere som er satt på teknisk utstyr. Generell dokumentasjon med flere alternativ hvor det ikke fremgår hva som gjelder for dette bygget aksepteres ikke. DV-dokumentasjonen bygges på standardskjema tilsvarende RIF-normen. Alle tekst - benevnelse i standardskjema skal ha henvisning til anleggsdel/komponentnummer. Skjemaer og tegninger skal utarbeides ihht. gjeldende fagvise normer. GE og evt underentreprenører er ansvarlig for å lage håndtegnede "som bygget" notater på tegninger fra rådgiver. Tegningene vil senere bli rettet opp i elektronisk format av rådgiver. Alle datablad og annen dokumentasjon på anleggsdeler, komponenter, samsvarserklæringer o.l. for alle fag skal være inkludert. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og Drift:

30 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 01 Rigging og Drift - - Brukermanualer og dokumentasjon på anleggsdeler plasseres (i tillegg til felles dokumentasjon nevnt foran) i umiddelbar nærhet av anleggsdelene, f.eks. el-tavler, ventilasjonsaggregat, frekvensomformere, gasskjel osv. Dokumentasjonen skal ferdigstilles og avleveres prosjekteringsgruppeleder senest 1 uke før ferdigbefaring, for godkjennelse AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Andre krav: RS a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderes sammen med sluttdokumentasjon i felles perm og allmenn kjent elektronisk format. Sum Kapittel 01 Rigging og Drift:

31 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-1 Kapittel: 03 Grunnarbeider Generelt - 03 Grunnarbeider Generelt Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Område som skal ryddes: Hele planområdet. Omfatter også felling, kvisting og kapping av trær, busker og annen vegetasjon innenfor plangrenser. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer avtaking av Tykkelse på vegetasjonsdekke er satt til 0.3m. Inkluderer graving, opplasting, transport og tipping til godkjent deponi inklusiv miljøavgift. x) Mengderegler Enhet endret fra m2 til RS FF5.124 RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 Lokalisering: Hele planområdet RS m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

32 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-2 Kapittel: 03 Grunnarbeider Grunn og fundamenter - 02 Byggegrop Byggegrop FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: All sprengning i hele planområdet FH1.3312A SPRENGNING I DAGEN Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: All sprengning i hele planområdet Formål: Byggegrop og skjæringer Restriksjoner: Krav til underboring: Underboring skal tilpasses så undersprengning maksimalt blir 1,5 m under teoretisk sprengningsnivå Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. merkostnader for flåsprengning x) Mengderegler Planområdet er ikke bonitert.store deler av planområdet består av fjell i dagen. Avregnes FF5.2220A MASKINRENSK Type utstyr: Uspesifisert Lokalisering: Alle skjæringer i planområdet Krav til kapasitet/type utstyr: Utstyr skal godkjennes av tiltakshaver/byggeleder Andre krav: c) Mengder Enhet endret fra timer til RS RS m RS FF5.232A SPETTRENSK Lokalisering: Alle skjæringer i planområdet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avregnes c) Mengder Enhet endret fra timer til RS RS Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

33 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-3 Kapittel: 03 Grunnarbeider Grunn og fundamenter - 02 Byggegrop FM1.2313A OPPLASTING - FAST VOLUM Opplastingssted: Sprengingssted i dagen Lokalisering: Hele planområdet Type masser: Berg, sprengt stein Andre krav: x) Mengderegler Avregnes FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE Opplastingssted: Sprengingssted i dagen Lokalisering: Gjelder område for all sprengning på tomten Type masser: Sprengt stein Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter transport fra sprengningsted til sted for direkte anvendelse. Det er plass for mellomlagring på tomt dersom ønskelig. Det er entreprenørens ansvar å planlegge arbeidene slik at massene transporteres der de skal brukes. Eventuell mellomlagring og kostnader forbundet med dette skal være inkludert i posten. x) Mengder Avregnes FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Opplastingssted: Sprengingssted i dagen Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Gjelder område for all sprengning på tomten Leveringssted: Entreprenørens ansvar Type masser: Sprengt stein Andre krav: x) Mengderegler Avregnes m m m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

34 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-4 Kapittel: 03 Grunnarbeider Grunn og fundamenter - 02 Byggegrop Masseutskifting og fylling FS A UTLEGGING I FYLLING Type masse/sortering: Sprengstein - maks størrelse 2/3 av lagtykkelsen Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: For omlastningshall og områder rundt Underlag: Nedsprengt berg Kote/nivå: Til 300mm under underkant fundament. Tykkelse: Varierende. Antatt 0,5-2,5 m Krav til lagvis utlegging: Lagtykkelse skal tilpasses for å tilfredstille krav til normal komprimering Andre krav: x) Mengderegler Avregnes FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: 100mm Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: Gjelder avretting av utlagte sprengsteinsmasser under bygg og område rundt omlastningshall Masser i underlaget: FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Tilbakefylling mot bygg Type konstruksjon: Yttervegger av betong Underlag: Nedsprengt berg eller fyllmasser av sprengstein Nivå/kote: ca 900mm under ferdig terreng Toleranse: m m m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

35 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-5 Kapittel: 03 Grunnarbeider Grunn og fundamenter - 02 Byggegrop FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: Pukk/kult Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Forsterkningslag under bygg Underlag: Utlagt sprengstein Tykkelse: 200 mm FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Øvre bærelag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Komprimert gruspute, opprettet med finpukk/shingel, under fundamenter. Underlag: Forsterkningslag Tykkelse: 100 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering, utlegging og komprimering av grus og finpukk/shingel FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Forsterkningslag for isolert gulv på grunn Underlag: Utlagt sprengstein Tykkelse: 450mm FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Bærelag Type masse/sortering: 16/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag for isolert gulv på grunn Underlag: Bærelag av grus Tykkelse: 200mm m m m m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

36 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-6 Kapittel: 03 Grunnarbeider Grunn og fundamenter - 07 Drenering Drenering UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE Materiale: Pe Nominell diameter: DN 145 Lokalisering: Drensledning for bygg Underlag: Sprengt stein Relativ deformasjon: Dimensjon: m Bearbeidet terreng Grøfter og groper for tekniske installasjoner UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Lokalisering: Eksist. VA-ledninger Type og dimensjon: Vann, overvann og spillvann Ledningsstrekk: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder innmåling av eksist. VA-ledninger for å kontrollere beliggenhet og dimensjon før anleggsarbeidene starter b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS ZB SKJÆRING Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Antatt tykkelse ca 100 mm Lokalisering: Mellom O7 og O10 m 100 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

37 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-7 Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner ZB7.29A RIVING AV FAST DEKKE Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Antatt tykkelse ca 100 mm Lokalisering: Mellom O7 og O10 Spesielle forhold: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler m FM OPPLASTING FRA MARKRYDDING - VOLUM Opplastingssted: Gravested Type masse: Asfalt Lokalisering: Mellom O7 og O10 FM TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM Opplastingssted: Gravested Type masse: Asfalt Lokalisering: Mellom O7 og O10 Leveringssted: FM5.259 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT For masser forurenset med: Asfalt Lokalisering: Mellom O7 og O10 Forurensningsgrad/konsentrasjon: Type masser: Asfalt Leveringssted: Godkjent deponi FD GRAVING AV GRØFT - VOLUM Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Formål: VA-ledninger Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Grøftedybde: Bunnbredde: Ca 0,6-1,5 m m 3 25 m 3 25 tonn 50 m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

38 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-8 Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner FD GRAVING AV GROPER - VOLUM Omfang: Valgfritt Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Type grop: For kummer og tanker Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: FH SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Formål: VA-ledninger Restriksjoner: Bunnbredde: Ca 0,6-1,5 m Grøftedybde: FH SPRENGNING AV GROPER - VOLUM Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Restriksjoner: Type grop: For kummer og tanker Dimensjoner: FH PIGGING AV BERG - VOLUM Krav til kontur: Konturklasse 1 Lokalisering: Restriksjoner: Grunnforhold: Toleranser: FJ VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER Kapasitet: Uspesifisert Lokalisering: I grøfter og groper m RS m m m uker 2 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

39 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side 03-9 Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner FM OPPLASTING - FAST VOLUM Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Type masser: Oppgravde og utsprengte masser FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Type masser: Oppgravde og utsprengte masser Tippsted: Anvist tipplass innenfor NGIR sitt område FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Tykkelse: 150 mm Underlag: Stedlige masser FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Kabelrør og gassrør Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Tykkelse: 100 mm Underlag: Stedlige masser m m m m 3 50 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

40 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Tykkelse: Varierer Underlag: Fundament FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Kablerør og gassrør Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Tykkelse: Varierer Underlag: Fundament SB ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT Materiale: XPS, plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Krav til fysiske egenskaper: Type og dimensjon på rørledning: FD KRYSSING Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Formål: Grunnforhold: Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kryssingens lengde: m m m stk 2 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

41 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner FD LANGSFØRING Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Formål: Grunnforhold: Beskrivelse av eksisterende anlegg: Langsføringens lengde: FD KRYSSING Type eksisterende anlegg: Under trykkledning Lokalisering: Mellom O7 og O8 Formål: Grunnforhold: Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kryssing under eksist. vannledning Kryssingens lengde: FD LANGSFØRING Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning Lokalisering: Fra O8 til O10 Formål: Grunnforhold: Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. vannledning og spillvannsledning Langsføringens lengde: FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm Lokalisering: Tykkelse: Underlag: m 20 stk 1 m 50 m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

42 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Bearbeidet terreng - 04 Grøfter og groper for tekniske installasjoner FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Løsmasser Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm Lokalisering: Tykkelse: Underlag: UP1.112 FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER Del: Rørledning i grøft Metode: Prefabrikkerte støtteklosser Lokalisering: Forankring av vannledning Dimensjon: DN 110 PN10 m stk 3 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

43 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Utendørs konstruksjoner - 01 Støttemurer Utendørs konstruksjoner Støttemurer Arbeidene omfatter: Etablering av støttemurer langs veg samt ved nivåforskjeller i planert terreng. Støttemurer varierer i høyde fra ca 1,0-3,5 meter Støttemurer etableres med rett innside og skrå utside. Støttemurer er beskrevet utført i betong med oppsjonspriser på utførelse som tørrmurt natursteinsmurer LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Såle for støttemurer Dimensjon: 800x250mm x350mm LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemur. Forskaling innside Tykkelse vegg: Varierer LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Ensidig, plan, skrå forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemurer. Forskaling utside Tykkelse vegg: Varierende m 2 69 m m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

44 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Utendørs konstruksjoner - 01 Støttemurer LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: Varierende diametre Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemurer Andre krav: x) Mengderegler Stipulert mengde. Avregnes etter bøyelister LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Støttemurer (såle og vegg) kg m Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

45 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Utendørs konstruksjoner - 01 Støttemurer Støttemurer utført som natursteinsmur. Oppsjonspris, føres ikke til sum KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR Materiale: Naturstein Lokalisering: Støttemurer Materialspesifikasjon: Naturstein med pen visflate. Dimensjon: Tilpasset murens høyde Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Oppsjonspost. Mengde avregnes m [ ] Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

46 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Utendørs konstruksjoner - 07 Kummer og tanker for tekniske installasjoner Kummer og tanker for tekniske installasjoner UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: S4, S6 og S7 Kumhøyde: Ca 2,0 m Rørledningsdimensjon: 110 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. teleskopisk stigerør 400/315 mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler stk UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: O1 og D6 Kumhøyde: Ca 2,0 m Rørledningsdimensjon: 160 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. teleskopisk stigerør 400/315 mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler stk 2 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

47 Prosjekt: NGIR OMLASTNINGSHALL Side Kapittel: 03 Grunnarbeider Utendørs konstruksjoner - 07 Kummer og tanker for tekniske installasjoner UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: D8, D9 og D10 Kumhøyde: Ca 2,0 m Rørledningsdimensjon: 200 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. teleskopisk stigerør 400/315 mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler stk UF2.113A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Type gjennomløp: Rett gjennomløp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: O6, O8, O9 og O10 Kumhøyde: Ca 2,0-2,5 m Rørledningsdimensjon: 250 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. teleskopisk stigerør 400/315 mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler stk UF2.163A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Type gjennomløp: Y- løp Nominell diameter: DN 400 Lokalisering: S1 Kumhøyde: Ca 2,0 m Rørledningsdimensjon: 110/110 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. teleskopisk stigerør 400/315 mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler stk 1 Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side 00-1 Kapittel: 00 Rigg, drift og nedrigg 00 Rigg, drift og nedrigg 00.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 00.2 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Posten omfatter

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Postnr Tekst 00 Alminnelig del 00.A Sammendrag av tilbudet 00.A.1 Tilbudskjema I samsvar med tilbudsdokumentene

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Uttak av byggegrop Kapittelet omfatter masseuttak for industriområde med tilhørende poster. Uttaket skal gjøres tett inntil lagerbygg, høy silo, kai, nettstasjon og driftsbygninger. Det vil derfor være

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 Prosjekt: ENØK SØRREISA - Brønnpark Side 00-1 ORIENTERING Eksisternede varmesentral i Gumpen Leir skal saneres og ny etableres. Det skal installeres en vann/vann bergvarmepumpe med kapasitet 235 kw. Brønnparken

Detaljer

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS Prosjekt: anbud1 Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.0 Mengdebeskrivelse er inndelt i hovedposter 9.1-9.6 som omfatter. 9.1 A Rigg og drift 9.2 C Forberedende ytelser 9.3 F Grunnarbeider - del 1 9.4 J Dekke

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Norsk Vann og SSTT Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Gravefrie løsninger kan i NS3420 deles i 2 kategorier 1) Etablering av nye ledninger ved boring eller

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1

Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1 Prosjekt: Raufoss Barneskole Side 01-1 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS GENERELT Byggeplassen overtas av entreprenøren slik den står i dag. Entreprenør skal gjøre seg kjent med forholdene på stedet, naboforhold,

Detaljer

Utdyping av Innseiling Oslo Oslo, Bærum, Nesodden og Frogn kommuner

Utdyping av Innseiling Oslo Oslo, Bærum, Nesodden og Frogn kommuner Kystverket Vedlegg B Utdyping av Innseiling Oslo Oslo, Bærum, Nesodden og Frogn kommuner Kystverket Sørøst Farledsprosjekt 19.5.2015 Kystverket Prosjekt: Innseiling Oslo, Oslo Bærum Nesodden og Frogn kommune

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 21 Grunn og fundamenter 21.01 Tekniske bestemmelser 21.01.1 Komplette grøfter for

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE September 2014 Prosjekt: HITRA KOMMUNE - Aurdalen - Avslutning av deponi Side D-1 Kapittel: D9 MENGDEBESKRIVELSE D.9.1 Generelt om beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer