Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)"

Transkript

1 Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte feiringen av 150 års baptisthistorie i Norge og også 100 års teologisk utdannelse i vårt kirkesamfunn. Det Norske Baptistsamfunn feiret 150 år og Baptistenes Teologiske Seminar feiret 100 år. Vi står i dag på skuldrene av et langt, trofast og visjonært arbeid. Enkeltpersoner og menigheter, skole og fellesarbeid har i generasjoner vært med til å løfte oss inn i en ny tid. Vi har også i 2010 opplevd fremgang, med en klar økning i antall juridiske medlemmer. Det offisielle innrapporterte tallet til fylkesmannen for 2010 var Det er med stor glede vi kan regisrtere at en del av våre etablerte menigheter vokser, og at det er flere menigheter som vokser enn de som har tilbakegang. Menighetsplanting og integrering har fortsatt stått i fokus og vi har fremdeles sett det som viktig å ta vare på det mulighetens vindu som vårt flerkulturelle arbeid har grepet. Samtidig som det er mye å glede seg over, så er det også menigheter som opplever tilbakegang eller stagnasjon, og bildet varierer over hele landet. Vi kan glede oss over dåp i mange menigheter, selv om vi på landsbasis i år har færre døpte enn året før. Vi må i tiden som kommer fokusere på hvordan vi kan snu denne virkeligheten som vi har felles med det meste av kirke Norge, så vår visjon om å være et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus også i årene som kommer kan reflektere hvem vi er. Statistikk Ved utgangen av 2010 var 89 menigheter tilsluttet DNB. Foregående år var antallet 84. I løpet av 2010 ble følgende menigheter ønsket velkommen: Jerusalem Karen Baptistmenighet Oslo Karen Baptistmenighet Karani Karen Baptistmenighet Oslo International Charismatic Church The Gospel for All Nations Statistikk for 2010 viser følgende tall: Distrikter Nord Midt Vest Sør Øst Totalt Menigheter Døpte 2010 Døpte medlemmer Juridiske medlemmer

2 Arbeidsområder og prioriterte målsettinger: Hvert år vedtar landsmøtet et sett med prioriterte målsettinger for videre arbeid. Oversikt og status over oppnådde målsettinger er vedlagt denne rapporten. Hovedstyretsmedlemmer har sammen med staben vært med til å nå de målsettingene som landsmøtet vedtok. Aktiviteten gjennspeiler fremdeles at staben i 2010 ikke har vært fulltallig. Nasjonal misjon DNB er en menighetsbeveglse og det er det lokale menighetsliv som er bærebjelken i vårt arbeid. Sammen har vi vedtatt planer og mål for felles arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. DNBs administrasjon er ansatt for å gjennomføre dette og for å støtte menighetene i deres arbeid. Basis for disse tjenestene er strategier, målsettinger og planer som tidligere er vedtatt: revitalisering av menigheter, menighetsplanting og integrasjonsarbeid. DNBs ansatte har gjennomført en rekke menighetsbesøk i løpet av året. Antall menighetsbesøk har også i 2010 vært noe redusert på grunn av at generalsekretær ikke ble ansatt før november DNB har flere fora for veiledning og koordineringen av disse har vært stilt i bero i påvente av ny generalsekretær. I desember var det koordineringsmøte for disse tjenstene. DNBs egen veiledningstjeneste har vært i funksjon i flere prosesser og evalueringen er at det er en viktig tjeneste, med stor berettigelse. Erfaringen tilsier også at det er viktig å komme så tidlig som mulig inn i prosessene i de menighetene det gjelder. Det har også i 2010 vært to menigheter i NAMU prosess og en menighet som overveier dette for Integrasjonstjenesten har også noe veiledning innebygget i sin tjeneste. Veiledningsordningen i samarbeid med HLT har fortsatt i 2010: Sju menigheter har hatt veiledning, fire pastorer har hatt gruppeveiledning og to pastorer har hatt individuell veiledning. Det er også vært prosess i forhold til to nye menigheter i veiledning fra Veiledningsttilbudet er blitt evaluert, og tilbakemeldingene er positive. Samarbeidsavtalen med HLT videreføres i Integreringsarbeidet er en viktig del av nasjonal misjon med støtte og tilretteleggingstiltak for nye landsmenn. DNB har to hele årsverk for å ivareta disse oppgavene og arbeidet koordineres med NBUF s tiltak for barn og ungdom. NBUF delfinansierer denne satsningen. Satsningen omfatter oppfølging av minoritetsspråklige menigheter, besøk hos nye innvandrergrupper, støtte til menighetsplanting, flerkulturelle arrangementer, veiledning og besøk hos norske menigheter med innvandrere. DNB er også representert i tverrkirkelige møter og arrangementer som fokuserer på situasjonen for nye landsmenn og menneskerettslige spørsmål. I 2010 ble flere større, sentrale arrangementer gjennomført: Det var landsmøte og sommerfest i Skien juli. Baptistene i Norge markerte i årsjubileet for organisert virksomhet i Norge. Skien Baptistmenighet var den første menigheten som ble stiftet, 22. april Menigheten markerte jubileet med å innby trosfeller fra hele landet til landsmøte og sommerfest. Til landsmøteforhandlingene møtte 195 deputerte fra 59 menigheter, 25 saker ble behandlet. Fem nye menigheter ble ønsket velkommen og ny generalsekretær ble valgt. Det ble invitert til jubileumsbankett som samlet over 300 deltakere, inklusive inviterte gjester fra andre kirkesamfunn, økumeniske organisajoner og internasjonal baptistme. Generalsekretær Tony Peck fra European Baptist Federation deltok i jubileumsbanketten og talte på et av kveldsmøtene. De offentlige møtene samlet fra 700 til 1200 tilhørere, og konserten med Hill Song hadde over 600 betalende gjester. De to etniske gruppene, chin og karen, hadde lagt sine 2

3 sommerstevner til Skien på samme tid. Totalt var derfor omkring 1800 baptister samlet i Skien denne uka. Medarbeiderkonferansen ble arrangert på Holtekilen folkehøgskole februar. I jubileumsåret for baptistene ønsket en å fremheve behovet for å være radikal, misjonal og relevant, slik som baptistene i Norge også fremstod i pionerårene. Generalsekretær neville Callam fra Baptist World Alliance deltok med undervisning på konferansen, som samlet 61 deltakere. Samarbeidsrådet var lagt inn som en del av konferansen med 23 deltakere i tillegg. Jubileumsåret til baptistene i Norge ble markert med en festsamling lørdag kveld og det ble inivtert til en jubileumsgudstjenste i Oslo 1. Baptistkirke søndag 7. februar. Der talte generalsekretær Callam. Det var fullsatt kirke med over 300 tilhørere. De regionale ledermøtene har etter hvert vist seg å være viktige møte og samtalefora der også NBUF deltar. Det ble i 2010 gjennomført sju samlinger med til sammen 150 detalkere. Det ble også i år fokus på menighetsplanting på pionerhelg i november. Det ble en fin samling på Gavelstad med over 30 deltagere både fra Vest-Norge, Nord-Norge og Midt Norge og både norske deltagere og nye landsmenn. Flere hadde konkrete planer om menighetsplanting, mens det også kom deltagere fra eksisterende menigheter for å høste inspirasjon. Det var spennende å se både den geografiske, og den etniske spredningen og den gir håp om nye menigheter både blant våre norske venner og våre nye landsmenn. Framtidig sommerfest Hovedstyret utnevnte i slutten av 2009 en gruppe med representanter fra DNB, NBUF og Kvinneforbundet til å utrede framtidig sommerfestkonsept. Gruppens arbeid munnet ut i at hovedstyret, kvinneforbundets styre og NBUFs landsstyre i november vedtok at sommerfestene i perioden 2012 til 2016 skal legges til Fredtun folkehøgskole i Stavern. Begrunnelsen for dette er at vi tror det er nødvendig å være et sted der flest mulig deltakere kan bo samlet, slik at fellesskapsfølelsen kan styrkes, det er enkelt å tilrettelegge for en god familieprofil, og der det er mulighet for å sikte lenger enn til dem som i dag slutter opp om sommerfestene. Internasjonal misjon Kongo Nyheter fra Kongo forsetter dessverre å prege nyhetsbildet, på TV og i aviser. Den østlige delen av landet opplever fortsatt krig, plyndring og stammemotsetninger og landet er fortsatt avhenging av økonomis støtte utenfra. Verdensbanken anslår at det vil ta cirka 50 år før landet økonomisk og sosialt kommer opp på det nivået landet hadde i Vårt samarbeid med Com. Baptist du Congo Nord (CBCN) er den største og eldste misjonsforpliktelse norske baptister er engasjert i. Vår samarbeidskirke har i mange år rapportert store dåpstall og voksende menigheter. Denne positive utviklingen synes nå å ha stoppet opp. Krigen med det følgende sosiale og økonomiske sammenbrudd overskygger menighetsliv og tradisjonelle moralske verdier. CBCN planlegger nå å engasjere seg i et flerårig opplegg for å revitalisere og reevangelisere menighetene. Det er nødvendig at vi fra vår side er med å støtte dette initiativet. CBCN er sterkt engasjert i sosialt, diakonalt arbeid, med drift av skoler og helsearbeid. Deler av dette arbeidet støttes av NORAD. Den støtte som NORAD, gjennom 3

4 Bistandsnemnda, gir til prosjekter er konsentrert om myke verdier; kvinners rettigheter, demokratiske rettigheter, spare og lånegrupper for kvinner, og helsearbeid. Vi har i mange år fått støtte til det omfattende helsearbeidet som CBCN driver. Denne støtten vil fra 2012 opphøre. Helsearbeidet til CBCN er omfattende og viktig, og beslutningen om å stanse denne støtten er en utfordring for både CBCN og DNB. I løpet av de to siste årene er det satt i gang spare- og låneprogram for kvinner. I dette programmet deltar nå cirka 1000 kvinner. Vi ønsker spesielt å takke de medarbeiderne som i løpet av 2010 har hatt den løpende kontakten med våre venner i Bas-Uele: Anne Britt Eines, Simonette Håland, Gaute Hetland og Gunnar Jan Eines. Sierre Leone I forbindelse med at Anne og Gudleik Husby kom hjem fra Sierra Leone, ble det inngått avtale med Baptistsamfunnet i Sierra Leone (BCSL) om støtte til to menighetsplantere. Støtten vil bli gitt i fem år. Begge menighetsplanterne er nå i full virksomhet, i den nordvestlige delen av landet. På ett av disse stedene har det før krigen vært menigheter. Etter cirka 10 år er nå arbeidet gjenopptatt, og ved juletider var det dåp hvor 160 personer ble døpt. Begge menighetsplanterne har pastorutdanning, den ene av dem er tidligere muslim og var utdannet med imam utdanning fra Saudi Arabia. Han arbeider nå i et 100 prosent muslimsk område, og opplever framgang, på tross av aktiv motstand. Indigenous mission Project DNB har videreført støtten til menighetsplantere i Israel og Azerbadjan. Dette er vel anvendt støtte til lokale menighetsplantere. Thailand Pethsamai og Øyvind Hadland har i 2010 fortsatt samarbeidet med lokale evangelister og menighetsplantere. Det innebærer organisering og gjennomføring av kurs, besøk i landsbyer og løpende kontakt med ledelsen i Lahu Baptist Convention. I 2010 ble det tatt kontakt med kristne Lahugrupper inne i selve Kina. Det er ønske om å følge opp dette, og å utvide arbeidet for å kunne støtte disse gruppene. Et prosjekt er planlagt for perioden 2011 til I forbindelse med DNBs 150-årsjubileum var Øyvind Hadland guide og tolk for to representanter fra Thailand I løpet av 2010 har arbeid med kirkeplanting startet opp i tre nye landsbyer, i to av disse landsbyene blir det nå dannet menigheter. 28 personer er blitt døpt i løpet av På grunn av uro i Burma har arbeidet der ikke blitt fulgt opp. Det er et godt og åpent samarbeidsklima mellom ledelsen for Lahu baptistene og ekteparet Hadlands. Diaspora arbeid Lydiaprosjektet Lydiaprosjektet for å hjelpe Chin flyktninger fra Burma som har krysset grensen til Mizoram, India ble planlagt i I samarbeid med Asia Pacific Baptist Aid fikk vi til en avtale mellom de tre baptistsamfunnene i Mizoram, Baptist Church of Mizoram, Zomi Baptist Church og Lairam Jesus Christ Baptist Church om å drive prosjektet i fellesskap. Det er første gang disse tre kirkesamfunnene samarbeider, og det er et viktig skritt for å kunne lykkes med et prosjekt rettet mot Chin i Mizoram da det er mange holdninger mot flyktningene fra Burma blant mizo folket. 4

5 Mette Marie Bommen besøkte Mizoram i India i påsken i 2010 for å bistå utarbeidelsen av prosjektdokument og tilrettelegge oppstart av prosjektet fra Søknad ble sendt til Bistandsnemnda i august, og leder for APBAid, Kabi Gangmei, kom til Norge i september og deltok på et møte med Bistandsnemnda om prosjektet. Lydia prosjektet ble godkjent for NORAD støtte for med et budsjett på kr totalt. Karenprosjekt Etter et forprosjekt i Burma i 2009, søkte DNB i mars 2010 om støtte til humanitær nødhjelp fra Utenriksdepartementet for post-nargis ofre i delta området i Burma. Støtten skulle gå til ungdom som baptistmenighetene hadde tatt inn i sine internat og skoler etter at mange mistet hjem, eiendeler og familier under Nargis syklonen. Vi hadde flere møter med UD, men fikk til slutt avslag på prosjektet hovedsakelig fordi de vil redusere antall samarbeidspartere. Karen- og Chinprosjekt for Norske Baptisters Kvinneforbund Kvinneforbundet henvendte seg i 2010 til DNB med ønske om å starte prosjekt rettet mot mennesker fra Burma. Integrasjonsavdelingen anbefalte og fasiliterte to prosjekt: Karenprosjekt: hjelp til karenere på grenseområdet mellom Burma og Thailand gjennom organisasjonen Partners. Hjelpen går til hygienepakker som gis internt fordrevne karen. Chinprosjekt: Støtte til lærerlønninger på sju skoler for chin flyktninger i Malaysia. Peter Ngaidam besøkte Malaysia i desember og gjorde avtaler med sju organisasjoner om støtte til frivillige lærere. Det er gjennomført en forundersøkelse vedrørende muligheter for støttetiltak overfor flyktninggrupper i Malaysia og i Mizoramprovinsen i India. Det har også vært samtaler med representanter for Karenbaptistsamfunnet i Burma. Det arbeides videre med å konkretisere disse mulighetene Framtid Våre internasjonale forpliktelser og det misjonsarbeid vi støtter, presenteres for landsmøtet og budsjett for arbeidet vedtas. Vi opplever at en rekke menigheter engasjerer seg i misjonsarbeid i tillegg til de forpliktelser vi som kikresamfunn og som fellesskap har forpliktet oss til å støtte. Vi mottar henvendelser fra menigheter som ønsker at DNB skal støtte opp om oppgaver som menigheten ser som viktige og nødvendige. Nye grupper og nye menigheter ønsker at vi skal gi støtte til formål i de landene de kommer fra. DNB har ikke midler til å gi støtte til de henvendelsene vi mottar. Dette er en situasjon og en utvikling som gjør seg gjeldene i samtlige kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner. Vi har derfor tatt initiativ til samtaler om temaet internasjonal misjon med enkeltmenigheter. Det aktuelle spørsmålet er; vil vi ha felles misjonsoppgaver? På hvilken måte kan disse best realiseres? Hvor vil vi som fellesskap være engasjert, hvilken profil skal vårt felles misjonsengasjement ha? Temaet er viktig, og vil derfor bli drøftet under landsmøtet. Administrasjonen I 2010 har kontoret på Stabekk utført 4,98 årsverk. De administrative oppgavene har i hovedtrekk vært fordelt mellom staben etter disse hovedlinjene: Roger Dahl har vært informasjonsansvarlig, hatt ansvar for voksenopplæringsmidler og har også hatt hovedansvar for tilrettelegging og gjennomføring av de større fellesarrangementer. 5

6 Håkon Sigland har hatt ansvar for rutiner knyttet til Faste Fonds, delansvar for DNBs hovedregnskap og ansvar for kontakt med menigheter vedrørende rapporterings- og registeringsrutiner. På grunn av avtaler med Aksjon Håp, med Høgskolen for Ledelse og Teologi og med Faste Fonds utgjør denne stillingen en 70 prosent DNB- Stilling. Arild Harvik har hatt ansvar for kontakt og rutiner nyttet til internasjonal misjon, tilrettelegging av saker for hovedstyret, løpende kontakt med ekstern regnskapsfører samt utført løpende administrative oppgaver. Mette Marie Bommen har vært ansvarlig for flerkulturelt arbeid, i godt samarbeid med Peter Ngaidam. Hun har også vært ansvarlig for igangsetting av et bistandsprosjekt i India. Inger G. Wium har hatt en 20 prosent stilling og tatt hånd om fakturerings og registreringsrutiner. Terje Aadne har vært ansatt som generalsekretær fra 1. november, med hovedansvar for nasjonal misjon, samt at han har utført administrative oppgaver og ledelse i samarbeid med Arild Harvik. I den utstrekning det har latt seg kombinere med andre oppgaver har menigheter blitt besøkt, og regionale ledermøter vært gjennomført. Administrasjonen har, i større grad enn tidligere, deltatt i hovedstyremøtene, som saksframleggere. I løpet av 2010 ble kontoret til generalsekretær pusset opp. DNB administrasjon har i 2010 bestått av: Terje Aadne 100 prosent stilling fra Arild Harvik 100 prosent stilling Mette M. Bommen 100 prosent stilling Roger Dahl 100 prosent stilling Peter Ngaidam 100 prosent stilling Håkon Sigland 100 prosent stilling Inger Grethe Wium 20 prosent stilling Kaw Khu Lynn - Praksisplass Voksenopplæringsmidler Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Frikirkelig Studieforbund (FSF). Ved det får en tilgang til statlige tilskudd til voksenopplæring. Siri Løsnesløkken er medlem i FSFs styre, mens Roger Dahl er varamedlem til styret. I FSFs årsmøte var vi representert ved Siri Løsnesløkken og Roger Dahl. Baptistenes Studieråd (BSR) forvaltet studiearbeidet på DNBs vegne fram til landsmøtet. BSR ble da lagt ned. BSR ble ledet av et styre bestående av Siri Løsnesløkken (leder), Magnar Mæland, Kai Tore Bakke, Elsebeth Hansen, Roald Sikveland og Espen Thilesen. Styret var samlet til ett møte i 2010 der fordeling av midler til trosopplæring og forslag om nedleggeleggelse ble behandlet. I 2010 ble det registrert 2162 studietimer. Det betyr en økning på knappe ti prosent i forhold til året før da registrert studietimetall var 1965 timer, mens det i 2008 ble registrert 2595 timer. Det var registrert 70 kurs med 685 deltakere. Aktiviteten har generert overføringer via voksenopplæringsbudsjettet på kr til menighetene og kr i administrasjonstilskudd. I tillegg til søknader om ulike typer studiearbeid i menighetene er Grubeli Rehabiliteringssenter den viktigste aktøren. Det er 17 menigheter og to fellestiltak som 6

7 har søkt om støtte. I 2009 var det 18 menigheter og i 2008 var det 25 menigheter som søkte støtte. Sett i forhold til at Det Norske Baptistsamfunn består av 89 menigheter, sier det seg selv at det er mange som ikke rapporterer sitt studiearbeid. Ulike typer aktiviteter det er gitt støtte til er konfirmasjonsundervisning, alphakurs, cellegrupper, samtalegrupper, kor, lovsangsgrupper, dansegrupper, dramagrupper, babyog småbarnssang, der de voksne som er med barna utgjør en studiering. Kravet for å få støtte har vært at det helst er fem deltakere som deltar på minst 75 prosent av studietimene. Tiltaket må ha hatt minst åtte studietimer. Roger Dahl har vært studieinstruktør. Han bruker en åtte prosents stillingsandel for å ivareta studiearbeidet i våre menigheter, hjelp til å finne fram til studiehefter og til utfylling av søknadsskjemaer, er tilbud som er gitt alle våre menigheter. Ekumeniske og internasjonale kontakter DNB er medlem og, og støtter økonomisk våre to nærmeste internasjonale kontakter: Baptist World Allicance og European Baptist Federation. Samarbeidet med European Baptist Mission har også i løpet av 2010 vært omfattende i og med at Arild Harvik har vært styreleder. Nasjonalt er våre viktigste felleskirkelige kontakter Norges Kristne Råd, Bistandsnemnda, Kirkens Nødhjelp. Bibelselskapet, Norme, Frikrikelig Studieforbund og Dawn. Informasjon Formidling av informasjon er et prioritert satsningsområde. I 2010 har vi informert gjennom følgende kanaler. Magasinet Baptist.no som distribueres kostnadsfritt til cirka 3000 mottakere. Mottakerne oppfordres til å betale inn et frivillig abonnement som har stor betydning for finasieringen av bladet. Utsendingen for 2010 ga en respons på kr fra 596 givere. Magasinet er vår viktigste informasjonskanal da det når så mange av landets baptister og en forsøker å fortelle de gode historiene i magasinet. De lengre sakene er som regel eksklusive for magasinet, mens mange av notisene og nyhetssakene også går på nett og i nyhetsbrev. Det er en målsetting når magasinet redigeres at det skal knytte baptister fra hele landet sammen. Magasinet er også en viktig innsamlingskanal. I 2010 ble det samlet inn kr ved giroene som følger med magasinet. Nettstedet baptist.no ble relansert i mars Nettstedet har ssiden vært under utvikling. Nettstedet gir god informasjon om Det Norske Baptistsamfunns arbeid, det er linker til menighetene, til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det er utviklet et eget intranett med informasjon som er relevant for menighetsledere og pastorer. Nettstedet er også nyhetsformidler, i 2010 ble det lagt ut 110 nyhetssaker. Nyhetsbrevet ble sendt elektronisk ut ti ganger med 79 saker. Nyhetsbrevet har drøyt 700 mottagere. Det sendes rundskriv til menigheter og arbeidsgrener. Dette har med all informasjon som er viktig for menighetsarbeidet, og er gradvis linket tettere opp mot intranettet. Det ble sendt ut fire rundskriv i fjor. Baptistsamfunnets årbok ble også i 2010 sendt ut sammen med sakspapirene for Landsmøtet. 7

8 DNB s ledelse Hovedstyret (HS) har i første halvår av 2010 bestått av følgende medlemmer: Jan Sæthre (Skien, leder), Per Øvergaard (Narvik/Oslo nestleder), Gunnar Krunenes (Stavanger), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5), Dag Frode Vaagsnes (Arendal), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hermod Bakkevoll (Andenes) og Øystein Lode (Sortland). Hovedstyret (HS) har etter landsmøtet 2010 bestått av følgende: Per Øvergaard (Narvik/Oslo leder), Gunnar Krunenes (Stavanger, nestleder), Svanhild Gaasvær (Vikna), Anton Sinnathamby (Oslo 5.), Dag Frode Vaagsnes (Arendal), Inga Marie Tolås (Haugesund), Hege Norøm (Sandefjord), Thang Hlun (Norway Chin Mission Church) og Øystein Lode (Sortland). HS har hatt fem møter i løpet av 2010 og behandlet 125 saker. Arbeidsutvalgets (AU) medlemmer har vært: Jan Sæthre, Per Øvergaard, Gunnar Krunenes og Agnar Sæli. / Hermod Bakkevoll. Etter landsmøtet har AU bestått av Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Hege Norøm og Dag Frode Vaagsnes. Arbeidsutvalget har hatt tre møter. Økonomi DNB s regnskap for 2010 viser et driftsmessig overskudd på kr mens sluttresultatet, etter overføringer viser et underskudd på kr Vi mottok i 2010 en større arv, fordelt på nasjonal og internasjonal misjon. Denne arven er i sin helhet overført til Faste Fonds, noe som gir et negativt resultat for Generelle gaver til internasjonal misjon har sviktet. Det gir grunn til bekymring og må føre til en revurdering av det felles misjonsansvar som vi landsmøtene oss selv. Gavene til nasjonal misjon er sterkt redusert. Regnskapet viser at vår nåværende og framtidige kostnadsstruktur gir oss lite rom for eventuelle nysatsinger eller omprioriteringer. Framtidige prioriteringer og utfordringer Et langsiktig arbeid i forhold til de målsettingene som landsmøtet har vedtatt for DNBs virksomhet er fremdeles like aktuelt. Derfor mener vi at vi må fortsette fokuset på de strategiene som landsmøtet har vedtatt for arbeidsområder som revitalisering av menigheter, integrasjonsarbeid, og menighetsplanting. Disse retningslinjene er søkt videreført i de årlige prioriteringene og mål-settingene som framlegges for landsmøtet. Foreslåtte målsettinger for arbeidet i 2012 er en videreføring av denne tankegangen og arbeidsmåten. Det er særlig det flerkulturelle arbeidet som har skapt vekst i DNBs medlemsmasse og resultert i nye menigheter i de seneste årene og dette skal vi glede oss over. Vi vil i tråd med vedtatte strategier fortsette dette arbeidet. Vi gleder oss over at det nå også vokser i en del av våre etablerte menigheter, men erkjenner at vi i tiden fremover må legge fornyet vekt på resten av nasjonal misjon. I forhold til gaver til misjon trenger vi et fornyet fokus for å gi våre kjære givere et fornyet engasjement og insiprasjon til å gi til våre felles misjonsprosjekter. 8

9 Vi ønsker å fokusere på: Et bredere samarbeid med alle virkegrener om satsning på barn og unges plass i menighetene Menighetsplanting Flerkulturelt arbeid Revitalisering Regionalt arbeid Fornyet fokus på misjon Veiledning For hovedstyret og administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn Per Øvergaard styreleder Anton Sinnathamby Gunnar Krunenes Thang Hlun Dag Frode Vaagsnes Svanhild Gaasvær Inga Marie Tolås Hege Norøm Øystein Lode Terje Aadne generalsekretær 9

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010

Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Referat fra Hovedstyremøte på Stabekk 7. og 8. mai 2010 Tilstede: HS medlemmer: Jan Sæthre (leder), Hermod Bakkevoll, Svanhild Gaasvær, Gunnar Krunenes, Øystein Lode (ikke sak 15c), Anton Sinnathamby,

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 7/2010 LM Det Norske Baptistsamfunn: Årsrapport for 2009 Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Året 2009 har gitt oss

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013

Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Referat hovedstyremøte Stabekk, 20.-21. september 2013 Tilstede HS medlemmer: Per Øvergaard(leder), Øystein Lode, Jon Vestøl, Thang Hlun, Svanhild Gaasvær, Inga Tolås, Halvor Krunenes, Tor Rønneberg (vara

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Felles lederkonferanse For første

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet 1.-2. juli 2014 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden.

Julen og det nye året nærmer seg med raske skritt, og det er tid for årets siste rundskriv midt i all annen aktivitet rundt julehøytiden. Rundskriv 3/2012 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Januar 18.-20. Inspirasjonshelg på Rivermont. Februar 8.-10.

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011

Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Protokoll Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Vikna, 5.-6. juli 2011 Kl. 09.00: Åpning 1. Velkomstord v/ pastor Anne Marie Söderqvist fra Vikna Baptistmenighet 2. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet

Detaljer

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern

Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet juli 2017 i Stavern Nominasjonsforslag fra menighetene til Landsmøtet. 5.-6. juli 2017 i Stavern Fra Baptistmenighet v/ Dato Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene

Detaljer

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012

Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Referat Det Norske Baptistsamfunns landsmøte, Stavern, 3.-4. juli 2012 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Per Øvergaard åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over

Detaljer

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke.

Dersom denne fristen ikke overholdes vil det gå feilaktige data til myndighetene. Det ønsker vi ikke. Rundskriv 1/2013 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen Februar 8.-10. Hovedstyret på Stabekk 9.Samarbeidsråd Mars:

Detaljer

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten

Godkjenning av: E) Innkallingen. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder

Detaljer

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Årsrapport 2015 Baptistkvinnene i Norge. På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Misjon er fortsatt

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i

Detaljer

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no.

Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no. Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest

Detaljer

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2017 LM Årsrapport for 2016 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over at

Detaljer

Bli med på noe spennende!

Bli med på noe spennende! Tid for Gud Bli med på noe spennende! Tid for Gud Har du mye tid, eller har du lite tid? Hver dag kommer det ny tid, og du bestemmer selv hvordan du vil bruke den. Du bestemmer selv over tiden din, men

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Sak 10a/2016 LM Årsrapport for 2015 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Vi gleder oss over å

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli 2015. Kl. 09.00: Åpning 1.

Detaljer

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg.

Så har vi fått et tilbud om kurs om Selvmordsforebygging som vi sender videre for dem som har lyst, tid og anledning å delta. Se vedlegg. Rundskriv 3/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 24-25/9 regional ledersamling og kontaktutvalgsmøte på

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Program for årsmøtehelgen

Program for årsmøtehelgen - 1/12 Program for årsmøtehelgen Velkommen til NBUFs lederkonferanse og årsmøte! Stedet er Ålgård og vi gleder oss veldig til det hele starter. Under ser du programmet for helgen slik som beskrevet i brosjyren.

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015

Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Saksliste, Ung baptist årsmøte 2015 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Morten Øhrn Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siang Sui Baw Hrin Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale.

Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart I forbindelse med åpningsgudstjenesten holdt Hovedstyreleder Hege Norøm sin tale. Referat for Baptistenes Landsmøte 2017 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 5. juli-6. juli 2017 14.00 15.00 Åpningsgudstjeneste og landsmøtestart

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE Protokoll FRIKIRKENS SYNODESTYRE Møte 29. 30. januar 2015 Til stede: Synodeformann: Forstandere: Eldste: Daglig leder: Jarle Skullerud Arvid Hunemo og Geir Langen Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm,

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Protokoll Frikirkens synodestyre

Protokoll Frikirkens synodestyre Protokoll Frikirkens synodestyre Tid: Fredag 04.09.2015 kl. 17-22 lørdag 05.09.2015 kl. 08.30-15 Sted: Best Western hotell, Gardermoen Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Baptistene. s mmerfest 2012. Liv. Baptistenes Sommerfest

Baptistene. s mmerfest 2012. Liv. Baptistenes Sommerfest 2.-8. JULI 2012 Bedre feriedager er det knapt mulig å få! Kjære venner! Velkommen til BLINK 2012. Bli med på noe helt nytt og allikevel noe vi kjenner og er glad i! Til en sommerfest som skal gi oss både

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND

Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Årsrapport 2012 DE NORSKE BAPTISTERS KVINNEFORBUND Vi kan igjen se tilbake på et begivenhetsrikt år med mye glede og takknemlighet til Gud og hverandre for hva som er blitt gjort. Vi retter en hjertelig

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner!

Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner! Vedlegg: English summary Invitasjon til medarbeider konferanse Invitasjon til samarbeidsråd / jubileumsfest Takknemlighetsgave Brev med spørsmål om vekting av de nominerte kandidatene som generalsekretær

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Utredningskomiteens rapport Se Utredningskomiteens rapport som ligger vedlagt sakspapirene. Utredningskomiteen fremmer der følgende forsalg (konklusjon A): Under

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Presentasjon av kandidater til valgene i Det Norske Baptistsamfunn 2017

Presentasjon av kandidater til valgene i Det Norske Baptistsamfunn 2017 Presentasjon av kandidater til valgene i Det Norske Baptistsamfunn 2017 Hovedstyret Magnar Mæland, 49 år, Ålgård. Ålgård Baptistmenighet. Kandidat til medlem og leder i Hovedstyret. Yrke og stilling: Utdannet

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 18, 03-04.10.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 18, 03-04.10.2014 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 18, 2011-2014, 03-04.10. 2014 Til stede: Synodeformann: Arnfinn Løyning Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund,

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Ung baptist årsmøte 2017

Ung baptist årsmøte 2017 Ung baptist årsmøte 2017 Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Shalome Croos Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport v/siri Dufset Fjeldberg Sak 2: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013

REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 REFERAT FRA FORHANDLINGSMØTENE 9. 7 og 10. 7.2013 Tilstede 9.7: ca 80 deltakere Tilstede 10.7: ca 70 deltakere Gunnar Standal innledet med å minnes 9 av DFEFs eldste og ledere som har gått bort det siste

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer