Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier uten at studiene direkte godkjennes av NOKUT. Grønne design- og miljøfag kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger. Utdanningene skal bygge videre på utdanningsprogrammet naturbruk og utdanningsprogrammet design- og håndverk i videregående opplæring. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Side 2 av 22

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 Innledning... 4 Mål for studiet... 4 Overordna læringsutbyttebeskrivelser for studiet:... 5 Opptakskrav... 5 Tittel... 6 Litteratur og teknisk hjelpemiddel... 6 Organisering og arbeidsformer... 6 Innhold i studiet... 6 Prosjektoppgave... 7 Vurderings- og eksamensordningen... 8 Ved vurderingen legges følgende til grunn:... 8 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen... 8 Sensur... 9 Karakterskala Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon Fagspesifikk fordypning Side 3 av 22

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Mål for studiet Målet med studiet er å videreutdanne ulike håndverkere til lederskap i bedrifter innenfor eget håndverksfag. Studiet er bygget opp prosess- og kunnskapsbasert, ved at det mellom hver studiesamling er obligatoriske yrkesfaglig rettede/fagspesifikke innleveringsoppgaver med både merkantil og fagspesifikk veiledning. Gjennom en yrkesrettet og fagspesifikk tverrfaglig skriftlig eksamen med påfølgende muntlig samtale/høring får studenten mulighet til å vise sin helhetlige lederkompetanse innen eget yrkesfag. Mesterbrevutdanningen har de siste 20 årene fått en anerkjent status for sin lederopplæring for håndverksbedrifter (SMB). Av den grunn, og for at studenter med de rette kvalifikasjoner (se eget kapittel) skal kunne søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, er alle læreplanmålene til læreplan for mesterbrev i både Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag implementert i dette studiet, ref. studieplanens del 2. Håndverksfagstudiet er i hovedsak er rettet mot design- og håndverksfag: Blomsterdekoratør, blyglasshåndverker, bunadstilvirker, buntmaker, bøkker, børsemaker, fagoperatører innenfor fiskeredskapsfaget, garnfremstilling, industrisøm, trikotasje og veving, filigransarbeider, forgyller, fotograf, frisører, gipsmaker, gjørtler, glasshåndverker, gravør, gullsmed, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, industrisnekker, industritapetserer, interiørkonsulent, keramiker, kjemisk renser, kjole- og draktsyer, komposittbåtbygger, kostymesyer, kurvmaker, maskør- og parykkmaker, porteføljemaker, modist, møbelsnekker, møbeltapetserer, nautisk instrumentmaker, orgelbygger, pianostemmer, profileringsdesigner, salmaker, seilmaker, skomaker, skredder, smed, storurmaker, strikker, sølvsmed, taksidermist, tekstilrenholder, trebåtbygger, tredreier, treskjærer, hovslager, urmaker, tanntekniker, utstillingsdesigner, hjul- og karosserimaker og forskjellige duojárer. Side 4 av 22

5 Overordna læringsutbyttebeskrivelser for studiet: Generell kompetanse Fagteknikeren vil kunne, ved å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon, fagspesifikke ferdigheter og kompetanse, være kvalifisert til å lede håndverksbedrifter på en lønnsom, målrettet og utviklingsfokusert måte. Generelt innenfor temaene ledelse, økonomi og markedsføring, spesielt innenfor områder som rekruttering, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse. Kunnskap Fagteknikeren vil ha en forståelse for hva det betyr å være leder innenfor eget fagområde og hvilke krav som stilles til lederskap gjennom moderne ledelsesteorier. Fagteknikeren vil ha en reflektert lederutdanning med begrepsforståelse og kunnskap om prinsipper og prosedyrer innenfor eget fagfelt. Studiet vil også gi fagteknikeren pedagogiske kunnskaper nødvendig for å sikre god opplæring og rekruttering til eget håndverksfag. Ferdigheter Fagteknikeren kan anvende kunnskap til å løse oppgaver, og utvikle praktiske ferdigheter i å gjennomføre planlegging, drift og utvikling av en bedrift og dens personale og produkter innenfor eget håndverksområde. Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er: Bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd) innenfor design- og håndverksfag eller naturbruk med fag- og svennebrev i de fagene dette er relevant. eller Realkompetanse tilsvarende pkt. 1. Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning (det vil ikke være aktuelt for søkere med realkompetanse å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener). Særbestemmelse/betinget opptak: Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/eksamensoppmelding. Side 5 av 22

6 Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det forventes at studenten har grunnleggende kompetanse i Word, Excel og bruk av internett. Generell opplæring vil bli gitt. Det vil bli brukt dataverktøy til både undervisning, innleveringer og eksaminering. Gjeldende bokliste er tilgjengelig senest en måned før studiestart på skolens nettside og kan samtidig fås ved henvendelse til skolens bibliotek. Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres som et samlingsbasert studium over ti måneder, med til sammen ti samlinger. Hver samling vil gå over 3 dager. I tillegg kommer veiledning på prosjektoppgave og yrkesspesifikk veiledning/undervisning. Det benyttes elektronisk læringsplattform til formidling og dokumentasjon i studiet. Det legges opp til obligatoriske innleveringer mellom samlingene hvor studentene skal besvare de ulike oppgavene med utgangspunkt i sitt eget yrkesfag (det faget de har fag-/svennebrev i). Oppgavene skal inneholde konkrete utfordringer hvor alle emneområdene er representert. Innhold i studiet Studiet består av ett fagområde Ledelse i håndverksfag, som gir tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Ved bestått studium oppnås 30 fagskolepoeng. Fagområdet har følgende underliggende emner, se tabellen under. Man må bestå 6 av de 8 obligatoriske innleveringene gjennom studiet, samt begge eksamener for å kunne titulere seg som Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Bestått studium med karakteren D eller bedre gir rett til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, dersom en tilfredsstiller mesterbrevnemndas krav til praksis/svennebrev. Side 6 av 22

7 Studium Undervisningstimer Totalt Forkortelse Studentarbeidstimer Fagskolepoeng Ledelse i håndverksfag Inndelt i følgende: emner: Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon LH Emnekode BP PB DA Sum Fagspesifikk del Enkelte fag FD Varierer etter fag 150% av tid til undervisning Prosjektoppgave Første samlingsuke får studentene utlevert en prosjektoppgave som skal besvares i form av obligatoriske innleveringer mellom hver samling. Temaene fra de enkelte samlingene bygger oppgaven opp praktisk og blir utvidelse til forrige innlevering osv. På denne måten binder prosjektoppgaven studiet sammen og blir bearbeidet gjennom hele studiet parallelt med faglig formidling. Målet med prosjektoppgaven er gjennom gradvis utvidelse av kunnskaper og ferdigheter gi studenten en helhetlig fagspesifikk og generell kompetanse i håndverksbedriftsledelse. Samtidig er det et mål at prosjektoppgaven skal bistå i å utvikle studentenes fagspesifikke kompetanse på en praktisk måte, i tråd med læreplanen i mesterbrevs fagspesifikke del og i nært samarbeid med egen bedrift og/eller fagspesifikk veileder. (Alle mål i mesterbrevs læreplaner for estetiske fag, møbel- og trefag og verkstedhåndverksfagenes fagspesifikk del er implementert i modul 13, med unntak av enkelte kompetanseområder som tilbys i modul 4 for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager). Den ferdige innleveringen blir ett produkt hvor tema fra hver samling og alle emner i læreplanen er trukket inn i et helhetlig verk. Hver innleveringsoppgave blir vurdert og veiledet av både skolens lærer(e) og veileder fra det enkelte yrkesfag (fagspesifikke veiledere). Side 7 av 22

8 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre en høy standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot grad av måloppnåelse i lys av de mål som er fastsatt. Forarbeidsbeskrivelse til den skriftlig yrkesfagrettede eksamen utleveres ved studiets oppstart og innleveres to uker før muntlig eksamen. Denne eksamensoppgaven er basert på en håndverksorganisasjons ledelsesutfordringer i den enkelte students yrkesfagområde og målene i mesterbrevnemndas læreplaner for både etablering og ledelse, faglig ledelse og fagspesifikk ledelse er implementert. Studentene må velge 5 av 8 temaer gitt i eksamensoppgaven. Det settes foreløpig karakter A - F på det skriftlige eksamensarbeidet. Studenten skal gjøres kjent med den foreløpige vurdering av det skriftlige arbeidet før han/hun gjennomfører muntlig forsvar av oppgaven. Etter at skriftlig tverrfaglig eksamen er vurdert, skal studenten ha en muntlig, individuell eksaminering i form av en faglig samtale om arbeidet med og innholdet i den skriftlige oppgaven. I samtalen legges det stor vekt på studentens yrkesfaglige forankring og refleksjon. Ved vurderingen legges følgende til grunn: Målene for opplæringen slik de er fastsatt i denne studieplanen Vurderingen underveis skal vise i hvilken grad studenten har nådd målene i studieplanen Tilslutt skal studentens helhetlige kompetanse vurderes gjennom avsluttende eksamen, slik som beskrevet over Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen Karakterer i det skriftlige arbeidet kan påklages; jf. Fagskolereglementet Muntlig eksaminering kan føre til at den foreløpige (skriftlige) karakteren justeres opp eller ned. Endelig karakter for denne første eksamensdelen settes etter at den faglige diskusjonen (muntlige eksamineringen) av oppgaven er gjennomført. Karakterer for både eksamen 1 og 2 skal fremgå av vitnemålet og den yrkesrettede eksamens temavalg skal angis på vitnemålet. Begge karakterene skal føres på vitnemålet/karakterutskriften. Etter bestått eksamen med karakter D eller bedre, vil studiet, for studenter med svennebrev Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag, kunne kvalifisere til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener (se over). Side 8 av 22

9 For enkelte håndverksfag spesifisert i emnebeskrivelsen kreves det i tillegg, dersom studenten ønsker å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, at studenten består obligatorisk innlevering i fagspesifikk del og at tema herfra blir obligatorisk tilleggstema på eksamen. (Det blir gitt ekstra undervisning i denne delen og modulen vil ved senere lederstudier ved Vea kunne gi fritak for opptil 5 fagskolepoeng.) Sensur Studenten skal sikres objektiv vurdering av sine kunnskaper og ferdigheter. Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes ekstern sensor ut fra faglige og pedagogiske kriterier. Intern sensor er til enhver tid aktuell faglærer. Ekstern og intern sensor skal begge sensurere skriftlig og muntlig eksamen. Ved eventuelle klager henvises til Veas retningslinjer for behandling av klager. Side 9 av 22

10 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Side 10 av 22

11 Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: BP 85 studentarbeidstimer 65 undervisningstimer Generell kompetanse: Kompetanse i å starte opp og planlegge drift i håndverksbedrifter innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser ved å anvende kunnskaper og ferdigheter på en kritisk, reflektert og selvstendig måte Kunnskap Oppnå forståelse av de teorier, begreper, prinsipper, prosedyrer og tradisjoner innenfor det å etablere og planlegge drift i håndverksbedrifter Ferdigheter Få praktiske ferdigheter ved å anvende kunnskap til å planlegge drift av håndverksbedrifter innenfor næringens rammebetingelser Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 11 av 22

12 Innhold: Tema Håndverksbedrift og bransje Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner og kjenne til sentrale organisasjonsteoretiske begreper. Studenten skal vite hvordan egen bransje er organisert og hvilke rammebetingelser og spesielle forhold bransjen jobber under. Studenten skal ha kunnskap om hvordan bedrifter etableres, valg av selskapsform. Emne: Oppstart og etablering Finansiering Egen håndverksbransje Økonomi Studenten skal kunne se sammenhengen mellom budsjett og regnskap som viktige elementer i økonomistyringen. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om driftsregnskap og kunne se sammenhengen mellom driftsregnskap og kalkyle. Studenten skal kunne sette opp kalkyler og kunne gjennomføre og vurdere enkle avviksanalyser. Emne: Kalkulasjon Budsjettering a) Ha oversikt over historie, organisasjonsformer, tradisjoner og opplæringsformer i sitt håndverksfag b) Ha kjennskap til hva som kjennetegner utviklingen i bransjen, nasjonalt og internasjonalt c) Forstå sammenhenger mellom foretakets funksjonsområder og organisasjonsteoretisk kunnskap slik at en kan organisere egen bedrift på en hensiktsmessig måte d) Kunne gjøre rede for hvordan bedrifter etableres, eies, finansieres og avvikles e) Kunne gjøre rede for ulike selskapsformer og begrunne valg av slike f) Ha kjennskap til ulike organisasjoner, foreninger mv. innen sitt fag, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden a) Kunne vurdere og budsjettere kapitalbehov b) Ha kjennskap til finansieringsformer og kunne gjøre rede for foretakets finansieringsbehov på kort og lang sikt i forhold til etablering, drift og utvidelse c) Utarbeide relevante produktkalkyler for bedrifter i sin bransje ut fra bransjens nøkkeltall, egne forventninger og beregnede tilleggssatser d) Kunne bruke budsjettmodeller og sette opp resultat- og likviditetsbudsjetter e) Kunne utføre vanlige kalkyler og prisberegninger innen eget fag Side 12 av 22

13 Produkt- og bedriftsutvikling Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: PB 340 studentarbeidstimer 220 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskaper og ferdigheter slik at det kan velges mellom flere ledelsesformer og reflektere over de forskjellige lederrollenes betydning for bedriftskultur, lønnsomhet og rekruttering til håndverksbransjen. Kompetanse i å bruke kunnskap og ferdigheter for å gi god opplæring og utøve god rekrutteringspraksis Kunnskap Kunnskap om hvordan teorier, fakta, begreper og prosedyrer innenfor ledelse, personalarbeid, opplæring og rekruttering henger sammen Ferdigheter Kunne gi god pedagogisk forankret opplæring for å sikre kvalitet og forsterke rekrutteringsarbeidet ved å anvende kunnskaper sammen med praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 13 av 22

14 Innhold: Tema: Håndverksledelse Studenten skal forstå hva ledelse er og hvilke konkrete ledelsesoppgaver som må ivaretas i en håndverksbedrift. Emne: Ledelse Kommunikasjon Bedriftskultur Verdiskaping Personalutvikling Studenten skal kunne gjøre rede for de viktigste elementene i personalarbeidet, utvikle en helhetlig personalpolitikk og kjenne til - og kunne anvende aktuelle lover og regler. Rekruttering Kompetanseutvikling Personalledelse a) Ha oversikt over tradisjonelle ledelsesformer i håndverksfagene b) Forstå hvordan aktuelle ledelsesteorier og ledelsesformer kan ses i sammenheng med å utføre relevante lederoppgaver og bruke målstyring som lederverktøy c) Kunne anvende kommunikasjon ved hjelp av flere formidlingsmetoder for å oppnå gode resultater gjennom bedriftens ansatte. d) Gjennomføre en enkel analyse av en organisasjons bedriftskultur og gjøre rede for hva organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser er e) Drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen f) Kunne utarbeide en plan for hvordan en omstilling kan gjennomføres i egen bransje Ha kunnskap om bedriftens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskaping a) Kunne gjøre rede for betydningen av å ha et helhetlig syn på personalarbeidet b) Forklare hvordan en organisasjon kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering, motivering, produktivitet, kompetanseutvikling og evaluering og hva konsekvensen er for slikt arbeid c) Ha oversikt over aktuelle lover og regler som gjelder personalarbeidet d) Kunne lage og følge prosedyrer i en ansettelsesprosess og gjøre rede for prinsipper for personalutvelgelse, personalutvikling og rekrutteringsmetoder e) Diskutere mulige konsekvenser av personalkonflikter og hvordan slike konflikter kan håndteres f) Drøfte hvordan medarbeidersamtaler kan brukes som verktøy i personalarbeid g) Vurdere tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i en organisasjons internmarkedsføring Side 14 av 22

15 Opplæring og pedagogikk Studenten skal ha kunnskap om hvordan man i egen bedrift inspirerer og underviser ansatte. Studenten skal forstå og kunne planlegge hvordan opplæring kan a) Kunne identifisere yrkespedagogiske utfordringer i egen bedrift b) Kunne legge til rette for kontinuerlig yrkespedagogisk virksomhet i egen bedrift og forstå betydningen av rekruttering til faget c) Foreslå og koordinere intern kompetanseutvikling av medarbeidere og læringer i egen bedrift organiseres og gjennomføres i egen bedrift. Yrkespedagogikk Veiledning Personaladministrasjon Personalutvikling Håndverksproduksjon Studenten skal ha kunnskap om og forståelse for bransjens og markedets krav til kvalitet og ha kunnskap om hvordan en kan bygge opp kvalitetskontroll- og internkontrollsystemer. Studenten skal forstå viktigheten av god form og design og kunne følge med og oppdatere seg på trender i markedet. Kvalitetskontroll Kvalitetssikring Kvalitetsutvikling d) Følge opp lærlinger i henhold til gjeldende lover og forskrifter e) Kjenne til lover som regulerer forholdet til lærlinger, og kunne redegjøre for hvilket ansvar bedriften har i forbindelse med opplæring av lærlinger og praksiselever f) Kunne veilede fagarbeidere og lærlinger ut fra krav til kompetent veiledningsteori g) Strukturere og koordinere en dynamisk teamutvikling i bedriften h) Kunne utvikle gode arbeids- og opplæringsmetoder i sitt fag. i) Kjenne til den teknologiske utviklingen innen faget a) Øke den estetiske og kritiske bevisstheten i forhold til kvalitet. b) Kunne vurdere og formidle hva som er god kvalitet innen eget fagområde c) Ha kunnskaper om bransjens og markedets krav til kvalitet d) Vite hvordan et kvalitetssikringssystem bygges opp og hvordan det praktiseres e) Gjøre rede for hva begrepet god form og design innebærer f) Kunne vurdere hva som er god form og design innen eget fagområde g) Kunne utvikle design av produkter/tjenester til ulike bruksområder for å tilfredsstille markedets krav h) Kunne utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjonen i) Studenten skal ha kunnskaper om arbeidsmetoder og teknologiske hjelpemidler som brukes i faget Side 15 av 22

16 Markedsføring av håndverksprodukter Studenten skal kunne gjøre rede for håndverksbedriftens viktigste rammebetingelser, og ha oversikt over de viktigste interessenter bedriften må forholde seg til. Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan bedriften kan omstille seg for å møte utfordringer og muligheter. Studenten skal forstå begrepet markedsstrategi og kjenne til de beslutningsområder markedsstrategien omfatter. Studenten skal ha kunnskaper om markedsundersøkelser og kunne benytte relevante teknikker for å dekke bedriftens informasjonsbehov. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av hva markedsføring er, hvilken betydning markedsføring har i håndverksbedrifter og hvordan markedsføring inngår som en del av lederrollen. Emne: Markedsanalyser Markedssegmentering Markedsstrategi Markedsføringsledelse a) Forstå hva interne og eksterne arbeidsbetingelser er og gjøre rede for hvilken betydning de har for bedriften og dens samspill med sine omgivelse. b) Kunne redegjøre for hva som menes med markedsundersøkelser c) Kjenne til de ulike metoder og teknikker som kan benyttes ved markedsundersøkelser og kunne foreta hensiktsmessige valg ut fra bedriftens behov d) Kjenne til hvordan bruk av IKT kan nyttes som en del av arbeidet med informasjonskartlegging e) Gjennomføre en situasjonsanalyse f) Kunne velge og begrunne samlet markedsstrategi i forhold til marked g) Kunne forklare produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus i egen bransje h) Kjenne til og forstå betydningen av segmentering og valg av målgrupper i) Ha kunnskaper om strategivalg og kunne begrunne valg av strategi i forhold til bestemte markeder j) Forstå viktigheten av krav til gjennomgående bruk av markedsføring i bedriften k) Forstå hvorfor det er viktig å motivere ledere og ansatte til å tenke markedsføring både i utadrettet virksomhet og internt Økonomi Studenten skal forstå hva økonomisk ledelse betyr og hvor viktig det er å ha gode rutiner for dette. Økonomiledelse Økonomistyring a) Ha kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av en bedrift b) Kjenne til styringsprosessen i en bedrift: analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering Side 16 av 22

17 Drift og administrasjon Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: DA 175 studentarbeidstimer 115 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis slik at de kan vise den samarbeidsevne, ansvarlighet og kritiske refleksjon som trengs for å organisere og administrere daglige driftsoppgaver i en håndverksbedrift Kunnskap Kunnskap om og forståelse for drifts- og styringsverktøy og forstå hvordan lover og avtaler, samt markedsføring og økonomifunksjoner påvirker drift og administrasjon i en håndverksbedrift Ferdigheter Opparbeide seg ferdigheter i å anvende kunnskap og forskjellige verktøy til å løse problemer og oppgaver innenfor drift, administrasjon, økonomi og HMS Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 17 av 22

18 Innhold: Tema: Hverdagsadministrasjon Studentene skal etter endt studie beherske bruk av IKT på en slik måte at de kan ha effektive driftsrutiner i eget virke, samt bruke verktøy for å løse driftsoppgaver. Studenten skal forstå betydningen av å organisere og administrere bedriften på en trygg og effektiv måte. Kontoradministrasjon Drifts- og planleggingsverktøy Fakturering Studenten skal a) Kunne anvende filbehandling, tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post, chat og internett i de vanligste drifts- og planleggingsoppgaver b) Gjøre rede for sentrale kontoradministrative rutiner og hjelpemidler c) Kjenne til hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data d) Ha kunnskap om og kunne vurdere rutiner for fakturering, purring og inkasso e) Ha kjennskap til hvilke servicekrav som kan stilles til eksterne regnskapsbyråer Håndverksbedriftens rammebetingelser Studenten skal ha oversikt over og kunne anvende lover og avtaler som bedriften må forholde seg til. Studenten skal ha kunnskap om bedriftens rolle som ressursforvalter og forstå hvilken rolle den spiller i samfunnet, blant annet som bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping. Lovverk Standarder Regler og avtaler a) Kunne finne fram til bransjerelevante lover, forskrifter, standarder, ISO, konvensjoner og avtaler b) Kunne forstå og anvende bransjerelevante lover, forskrifter, NS, ISO, konvensjoner og avtaler i ledelsen av egen bedrift, innenfor alle avdelinger c) Ha kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter, for eksempel logistikk, produksjon, serviceog tjenesteytelser, personalytelse d) Kunne sikre leveransen gjennom alle ledd i verdikjeden fra tjeneste og produktutvikling til måling av kvalitet ved å kjenne til incoterms og de forskjellige forsikringsreglene ved transport av varer Side 18 av 22

19 Økonomi Studenten skal ha kunnskaper om økonomistyring og kunne gjennomføre beregninger knyttet til planlegging, regnskap og analyse og vurdere disse. Regnskapsføring Økonomisk rapportering Lønnsomhetsvurdering Økonomisk kontroll Markedsføring i håndverksbedrifter Studenten skal ha oversikt over og kunne vurdere bedriftens virkemidler i markedsføringsarbeidet. Bedriftens virkemidler (marketingmix) Markedsføring i og utenfor bedriften a) Kunne registrere vanlige forretningstilfeller (bilag) i et regnskapssystem b) Kunne føre og avslutte enkle regnskap for bedrifter i sin bransje, samt foreta årsoppgjørsdisposisjoner, alt i samsvar med gjeldende regelverk c) Utarbeide og forstå resultat- og balanserapporter i samsvar med gjeldende regelverk d) Kunne beregne aktuelle nøkkeltall og vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering. e) Kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll mot registreringer Studenten skal a) Kunne redegjøre for sentrale begrep i markedsføringen. b) Kjenne til og beskrive forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet c) Vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for bedriften d) Kjenne til begrepet bedriftskultur og kunne beskrive hvordan denne påvirkes av lederen og internmarkedsføringen HMS Lovverk Internkontroll Holdningsutvikling Indre og ytre miljøhensyn a) Kunne anvende internkontroll i HMS-arbeidet etter de krav som stilles og med utgangspunkt i hvordan HMSarbeidet organiseres i sin bransje b) Forstå sammenhengen mellom arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet. c) Kjenne til bedriftens ansvar for holdningsskapende arbeid overfor ansatte i bedriften d) Kunne gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på indre og ytre miljø e) Kjenne til og kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere forurensende utslipp fra både drift og produksjon i egen bransje Side 19 av 22

20 Fagspesifikk fordypning Aktuell for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager. Emnekode: Omfang: FD Antall studentarbeidstimer og undervisningstimer avhenger av hvilket fag den fagspesifikke fordypningen omhandler. Studentarbeidstimer er 150 % mer enn undervisningstimer. Beskrivelser av læringsutbytte i emnet: Generell kompetanse Fagspesifikk kompetanse ved å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter. Kunnskap Forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer. Ferdigheter Evne til å anvende kunnskap til å løse fagspesifikke utfordringer og oppgaver. Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått Skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering. Tema fra denne delen er obligatorisk. Side 20 av 22

21 Innhold i fagspesifikk modul for Buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker, børsemaker, steinfaget, gipsmaker, pottemaker og hovslager. Tema Buntmaker Lagerhold Forsikring Konvensjoner og sertifikater Import av skinn Pelsfarmdrift Bunadstilvirker, håndvever og strikker: Lover og rettigheter Framstilling og handel Bearbeiding Porteføljemaker Materialforbruk Materiallister Gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider og gravør Materialforbruk Kjemikalier a) ha kunnskap om driften av et kjølelager, herunder temperatur og luftfuktighet, orden og organisering av lageret og kvalitetssikring av kundens pelsplagg. b) kjenne til hvordan forsikringsregler kommer inn i skade på et kjølelager og hvilken skader som dekkes av hvem c) ha kunnskap om Washingtonkonvesjonen og CITES sine lister, og forstå betydningen av at det utstedes sertifikater og tillatelser. d) ha kunnskap om lover og regler for import av skinn til Norge e) ha kjennskap til hvordan en pelsfarm og driften av disse betyr for bransjen og miljøet f) ha kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter g) ha kjennskap til forhold rundt transport og forsikring av pelsvarer a) ha kunnskap om lov om opphavsrett, mønsterbeskyttelse, patent, varemerke b) ha kunnskap om lov om håndverkstjenester i forhold til reparasjon og oppbevaring c) ha kjennskap til hvordan internasjonal framstilling og handel med tekstiler/keramikk foregår d) ha kjennskap til hvordan bearbeiding påvirker varen og miljøet e) ha kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter a) Kunne beregne materialforbruk for møbel- o innredningsprodukter med utgangspunkt i nødvendige tegninger og beskrivelser b) sette opp kappliste og materialliste for ulike møbel- og innredningsprodukter Studenten skal c) kunne vurdere og velge materialer, samt beregne tidsforbruk, materialforbruk og materialkostnad med utgangspunkt i arbeidstegninger, skisser og beskrivelser d) Kjenne til hvilke krav som gjelder for de aktuelle produktene og kunne bruke aktuelle standarder e) Ha kjennskap til aktuelle tester f) Kunne bruke HMS i forhold til bruk av kjemikalier på verkstedet og i produksjonsprosessen Side 21 av 22

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer