Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier uten at studiene direkte godkjennes av NOKUT. Grønne design- og miljøfag kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger. Utdanningene skal bygge videre på utdanningsprogrammet naturbruk og utdanningsprogrammet design- og håndverk i videregående opplæring. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Side 2 av 22

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 Innledning... 4 Mål for studiet... 4 Overordna læringsutbyttebeskrivelser for studiet:... 5 Opptakskrav... 5 Tittel... 6 Litteratur og teknisk hjelpemiddel... 6 Organisering og arbeidsformer... 6 Innhold i studiet... 6 Prosjektoppgave... 7 Vurderings- og eksamensordningen... 8 Ved vurderingen legges følgende til grunn:... 8 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen... 8 Sensur... 9 Karakterskala Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon Fagspesifikk fordypning Side 3 av 22

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Mål for studiet Målet med studiet er å videreutdanne ulike håndverkere til lederskap i bedrifter innenfor eget håndverksfag. Studiet er bygget opp prosess- og kunnskapsbasert, ved at det mellom hver studiesamling er obligatoriske yrkesfaglig rettede/fagspesifikke innleveringsoppgaver med både merkantil og fagspesifikk veiledning. Gjennom en yrkesrettet og fagspesifikk tverrfaglig skriftlig eksamen med påfølgende muntlig samtale/høring får studenten mulighet til å vise sin helhetlige lederkompetanse innen eget yrkesfag. Mesterbrevutdanningen har de siste 20 årene fått en anerkjent status for sin lederopplæring for håndverksbedrifter (SMB). Av den grunn, og for at studenter med de rette kvalifikasjoner (se eget kapittel) skal kunne søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, er alle læreplanmålene til læreplan for mesterbrev i både Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag implementert i dette studiet, ref. studieplanens del 2. Håndverksfagstudiet er i hovedsak er rettet mot design- og håndverksfag: Blomsterdekoratør, blyglasshåndverker, bunadstilvirker, buntmaker, bøkker, børsemaker, fagoperatører innenfor fiskeredskapsfaget, garnfremstilling, industrisøm, trikotasje og veving, filigransarbeider, forgyller, fotograf, frisører, gipsmaker, gjørtler, glasshåndverker, gravør, gullsmed, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, industrisnekker, industritapetserer, interiørkonsulent, keramiker, kjemisk renser, kjole- og draktsyer, komposittbåtbygger, kostymesyer, kurvmaker, maskør- og parykkmaker, porteføljemaker, modist, møbelsnekker, møbeltapetserer, nautisk instrumentmaker, orgelbygger, pianostemmer, profileringsdesigner, salmaker, seilmaker, skomaker, skredder, smed, storurmaker, strikker, sølvsmed, taksidermist, tekstilrenholder, trebåtbygger, tredreier, treskjærer, hovslager, urmaker, tanntekniker, utstillingsdesigner, hjul- og karosserimaker og forskjellige duojárer. Side 4 av 22

5 Overordna læringsutbyttebeskrivelser for studiet: Generell kompetanse Fagteknikeren vil kunne, ved å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon, fagspesifikke ferdigheter og kompetanse, være kvalifisert til å lede håndverksbedrifter på en lønnsom, målrettet og utviklingsfokusert måte. Generelt innenfor temaene ledelse, økonomi og markedsføring, spesielt innenfor områder som rekruttering, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse. Kunnskap Fagteknikeren vil ha en forståelse for hva det betyr å være leder innenfor eget fagområde og hvilke krav som stilles til lederskap gjennom moderne ledelsesteorier. Fagteknikeren vil ha en reflektert lederutdanning med begrepsforståelse og kunnskap om prinsipper og prosedyrer innenfor eget fagfelt. Studiet vil også gi fagteknikeren pedagogiske kunnskaper nødvendig for å sikre god opplæring og rekruttering til eget håndverksfag. Ferdigheter Fagteknikeren kan anvende kunnskap til å løse oppgaver, og utvikle praktiske ferdigheter i å gjennomføre planlegging, drift og utvikling av en bedrift og dens personale og produkter innenfor eget håndverksområde. Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er: Bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd) innenfor design- og håndverksfag eller naturbruk med fag- og svennebrev i de fagene dette er relevant. eller Realkompetanse tilsvarende pkt. 1. Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning (det vil ikke være aktuelt for søkere med realkompetanse å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener). Særbestemmelse/betinget opptak: Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/eksamensoppmelding. Side 5 av 22

6 Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det forventes at studenten har grunnleggende kompetanse i Word, Excel og bruk av internett. Generell opplæring vil bli gitt. Det vil bli brukt dataverktøy til både undervisning, innleveringer og eksaminering. Gjeldende bokliste er tilgjengelig senest en måned før studiestart på skolens nettside og kan samtidig fås ved henvendelse til skolens bibliotek. Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres som et samlingsbasert studium over ti måneder, med til sammen ti samlinger. Hver samling vil gå over 3 dager. I tillegg kommer veiledning på prosjektoppgave og yrkesspesifikk veiledning/undervisning. Det benyttes elektronisk læringsplattform til formidling og dokumentasjon i studiet. Det legges opp til obligatoriske innleveringer mellom samlingene hvor studentene skal besvare de ulike oppgavene med utgangspunkt i sitt eget yrkesfag (det faget de har fag-/svennebrev i). Oppgavene skal inneholde konkrete utfordringer hvor alle emneområdene er representert. Innhold i studiet Studiet består av ett fagområde Ledelse i håndverksfag, som gir tittelen Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Ved bestått studium oppnås 30 fagskolepoeng. Fagområdet har følgende underliggende emner, se tabellen under. Man må bestå 6 av de 8 obligatoriske innleveringene gjennom studiet, samt begge eksamener for å kunne titulere seg som Fagtekniker ledelse i håndverksfag. Bestått studium med karakteren D eller bedre gir rett til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, dersom en tilfredsstiller mesterbrevnemndas krav til praksis/svennebrev. Side 6 av 22

7 Studium Undervisningstimer Totalt Forkortelse Studentarbeidstimer Fagskolepoeng Ledelse i håndverksfag Inndelt i følgende: emner: Bedriftsetablering og planlegging Produkt- og bedriftsutvikling Drift og administrasjon LH Emnekode BP PB DA Sum Fagspesifikk del Enkelte fag FD Varierer etter fag 150% av tid til undervisning Prosjektoppgave Første samlingsuke får studentene utlevert en prosjektoppgave som skal besvares i form av obligatoriske innleveringer mellom hver samling. Temaene fra de enkelte samlingene bygger oppgaven opp praktisk og blir utvidelse til forrige innlevering osv. På denne måten binder prosjektoppgaven studiet sammen og blir bearbeidet gjennom hele studiet parallelt med faglig formidling. Målet med prosjektoppgaven er gjennom gradvis utvidelse av kunnskaper og ferdigheter gi studenten en helhetlig fagspesifikk og generell kompetanse i håndverksbedriftsledelse. Samtidig er det et mål at prosjektoppgaven skal bistå i å utvikle studentenes fagspesifikke kompetanse på en praktisk måte, i tråd med læreplanen i mesterbrevs fagspesifikke del og i nært samarbeid med egen bedrift og/eller fagspesifikk veileder. (Alle mål i mesterbrevs læreplaner for estetiske fag, møbel- og trefag og verkstedhåndverksfagenes fagspesifikk del er implementert i modul 13, med unntak av enkelte kompetanseområder som tilbys i modul 4 for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager). Den ferdige innleveringen blir ett produkt hvor tema fra hver samling og alle emner i læreplanen er trukket inn i et helhetlig verk. Hver innleveringsoppgave blir vurdert og veiledet av både skolens lærer(e) og veileder fra det enkelte yrkesfag (fagspesifikke veiledere). Side 7 av 22

8 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre en høy standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot grad av måloppnåelse i lys av de mål som er fastsatt. Forarbeidsbeskrivelse til den skriftlig yrkesfagrettede eksamen utleveres ved studiets oppstart og innleveres to uker før muntlig eksamen. Denne eksamensoppgaven er basert på en håndverksorganisasjons ledelsesutfordringer i den enkelte students yrkesfagområde og målene i mesterbrevnemndas læreplaner for både etablering og ledelse, faglig ledelse og fagspesifikk ledelse er implementert. Studentene må velge 5 av 8 temaer gitt i eksamensoppgaven. Det settes foreløpig karakter A - F på det skriftlige eksamensarbeidet. Studenten skal gjøres kjent med den foreløpige vurdering av det skriftlige arbeidet før han/hun gjennomfører muntlig forsvar av oppgaven. Etter at skriftlig tverrfaglig eksamen er vurdert, skal studenten ha en muntlig, individuell eksaminering i form av en faglig samtale om arbeidet med og innholdet i den skriftlige oppgaven. I samtalen legges det stor vekt på studentens yrkesfaglige forankring og refleksjon. Ved vurderingen legges følgende til grunn: Målene for opplæringen slik de er fastsatt i denne studieplanen Vurderingen underveis skal vise i hvilken grad studenten har nådd målene i studieplanen Tilslutt skal studentens helhetlige kompetanse vurderes gjennom avsluttende eksamen, slik som beskrevet over Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen Karakterer i det skriftlige arbeidet kan påklages; jf. Fagskolereglementet Muntlig eksaminering kan føre til at den foreløpige (skriftlige) karakteren justeres opp eller ned. Endelig karakter for denne første eksamensdelen settes etter at den faglige diskusjonen (muntlige eksamineringen) av oppgaven er gjennomført. Karakterer for både eksamen 1 og 2 skal fremgå av vitnemålet og den yrkesrettede eksamens temavalg skal angis på vitnemålet. Begge karakterene skal føres på vitnemålet/karakterutskriften. Etter bestått eksamen med karakter D eller bedre, vil studiet, for studenter med svennebrev Estetiske fag, Møbel- og trefag og Verkstedhåndverksfag, kunne kvalifisere til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener (se over). Side 8 av 22

9 For enkelte håndverksfag spesifisert i emnebeskrivelsen kreves det i tillegg, dersom studenten ønsker å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, at studenten består obligatorisk innlevering i fagspesifikk del og at tema herfra blir obligatorisk tilleggstema på eksamen. (Det blir gitt ekstra undervisning i denne delen og modulen vil ved senere lederstudier ved Vea kunne gi fritak for opptil 5 fagskolepoeng.) Sensur Studenten skal sikres objektiv vurdering av sine kunnskaper og ferdigheter. Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes ekstern sensor ut fra faglige og pedagogiske kriterier. Intern sensor er til enhver tid aktuell faglærer. Ekstern og intern sensor skal begge sensurere skriftlig og muntlig eksamen. Ved eventuelle klager henvises til Veas retningslinjer for behandling av klager. Side 9 av 22

10 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Side 10 av 22

11 Del 2 - Emnebeskrivelser og faglig innhold Bedriftsetablering og planlegging Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: BP 85 studentarbeidstimer 65 undervisningstimer Generell kompetanse: Kompetanse i å starte opp og planlegge drift i håndverksbedrifter innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser ved å anvende kunnskaper og ferdigheter på en kritisk, reflektert og selvstendig måte Kunnskap Oppnå forståelse av de teorier, begreper, prinsipper, prosedyrer og tradisjoner innenfor det å etablere og planlegge drift i håndverksbedrifter Ferdigheter Få praktiske ferdigheter ved å anvende kunnskap til å planlegge drift av håndverksbedrifter innenfor næringens rammebetingelser Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 11 av 22

12 Innhold: Tema Håndverksbedrift og bransje Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner og kjenne til sentrale organisasjonsteoretiske begreper. Studenten skal vite hvordan egen bransje er organisert og hvilke rammebetingelser og spesielle forhold bransjen jobber under. Studenten skal ha kunnskap om hvordan bedrifter etableres, valg av selskapsform. Emne: Oppstart og etablering Finansiering Egen håndverksbransje Økonomi Studenten skal kunne se sammenhengen mellom budsjett og regnskap som viktige elementer i økonomistyringen. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om driftsregnskap og kunne se sammenhengen mellom driftsregnskap og kalkyle. Studenten skal kunne sette opp kalkyler og kunne gjennomføre og vurdere enkle avviksanalyser. Emne: Kalkulasjon Budsjettering a) Ha oversikt over historie, organisasjonsformer, tradisjoner og opplæringsformer i sitt håndverksfag b) Ha kjennskap til hva som kjennetegner utviklingen i bransjen, nasjonalt og internasjonalt c) Forstå sammenhenger mellom foretakets funksjonsområder og organisasjonsteoretisk kunnskap slik at en kan organisere egen bedrift på en hensiktsmessig måte d) Kunne gjøre rede for hvordan bedrifter etableres, eies, finansieres og avvikles e) Kunne gjøre rede for ulike selskapsformer og begrunne valg av slike f) Ha kjennskap til ulike organisasjoner, foreninger mv. innen sitt fag, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden a) Kunne vurdere og budsjettere kapitalbehov b) Ha kjennskap til finansieringsformer og kunne gjøre rede for foretakets finansieringsbehov på kort og lang sikt i forhold til etablering, drift og utvidelse c) Utarbeide relevante produktkalkyler for bedrifter i sin bransje ut fra bransjens nøkkeltall, egne forventninger og beregnede tilleggssatser d) Kunne bruke budsjettmodeller og sette opp resultat- og likviditetsbudsjetter e) Kunne utføre vanlige kalkyler og prisberegninger innen eget fag Side 12 av 22

13 Produkt- og bedriftsutvikling Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: PB 340 studentarbeidstimer 220 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskaper og ferdigheter slik at det kan velges mellom flere ledelsesformer og reflektere over de forskjellige lederrollenes betydning for bedriftskultur, lønnsomhet og rekruttering til håndverksbransjen. Kompetanse i å bruke kunnskap og ferdigheter for å gi god opplæring og utøve god rekrutteringspraksis Kunnskap Kunnskap om hvordan teorier, fakta, begreper og prosedyrer innenfor ledelse, personalarbeid, opplæring og rekruttering henger sammen Ferdigheter Kunne gi god pedagogisk forankret opplæring for å sikre kvalitet og forsterke rekrutteringsarbeidet ved å anvende kunnskaper sammen med praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 13 av 22

14 Innhold: Tema: Håndverksledelse Studenten skal forstå hva ledelse er og hvilke konkrete ledelsesoppgaver som må ivaretas i en håndverksbedrift. Emne: Ledelse Kommunikasjon Bedriftskultur Verdiskaping Personalutvikling Studenten skal kunne gjøre rede for de viktigste elementene i personalarbeidet, utvikle en helhetlig personalpolitikk og kjenne til - og kunne anvende aktuelle lover og regler. Rekruttering Kompetanseutvikling Personalledelse a) Ha oversikt over tradisjonelle ledelsesformer i håndverksfagene b) Forstå hvordan aktuelle ledelsesteorier og ledelsesformer kan ses i sammenheng med å utføre relevante lederoppgaver og bruke målstyring som lederverktøy c) Kunne anvende kommunikasjon ved hjelp av flere formidlingsmetoder for å oppnå gode resultater gjennom bedriftens ansatte. d) Gjennomføre en enkel analyse av en organisasjons bedriftskultur og gjøre rede for hva organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser er e) Drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen f) Kunne utarbeide en plan for hvordan en omstilling kan gjennomføres i egen bransje Ha kunnskap om bedriftens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskaping a) Kunne gjøre rede for betydningen av å ha et helhetlig syn på personalarbeidet b) Forklare hvordan en organisasjon kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering, motivering, produktivitet, kompetanseutvikling og evaluering og hva konsekvensen er for slikt arbeid c) Ha oversikt over aktuelle lover og regler som gjelder personalarbeidet d) Kunne lage og følge prosedyrer i en ansettelsesprosess og gjøre rede for prinsipper for personalutvelgelse, personalutvikling og rekrutteringsmetoder e) Diskutere mulige konsekvenser av personalkonflikter og hvordan slike konflikter kan håndteres f) Drøfte hvordan medarbeidersamtaler kan brukes som verktøy i personalarbeid g) Vurdere tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i en organisasjons internmarkedsføring Side 14 av 22

15 Opplæring og pedagogikk Studenten skal ha kunnskap om hvordan man i egen bedrift inspirerer og underviser ansatte. Studenten skal forstå og kunne planlegge hvordan opplæring kan a) Kunne identifisere yrkespedagogiske utfordringer i egen bedrift b) Kunne legge til rette for kontinuerlig yrkespedagogisk virksomhet i egen bedrift og forstå betydningen av rekruttering til faget c) Foreslå og koordinere intern kompetanseutvikling av medarbeidere og læringer i egen bedrift organiseres og gjennomføres i egen bedrift. Yrkespedagogikk Veiledning Personaladministrasjon Personalutvikling Håndverksproduksjon Studenten skal ha kunnskap om og forståelse for bransjens og markedets krav til kvalitet og ha kunnskap om hvordan en kan bygge opp kvalitetskontroll- og internkontrollsystemer. Studenten skal forstå viktigheten av god form og design og kunne følge med og oppdatere seg på trender i markedet. Kvalitetskontroll Kvalitetssikring Kvalitetsutvikling d) Følge opp lærlinger i henhold til gjeldende lover og forskrifter e) Kjenne til lover som regulerer forholdet til lærlinger, og kunne redegjøre for hvilket ansvar bedriften har i forbindelse med opplæring av lærlinger og praksiselever f) Kunne veilede fagarbeidere og lærlinger ut fra krav til kompetent veiledningsteori g) Strukturere og koordinere en dynamisk teamutvikling i bedriften h) Kunne utvikle gode arbeids- og opplæringsmetoder i sitt fag. i) Kjenne til den teknologiske utviklingen innen faget a) Øke den estetiske og kritiske bevisstheten i forhold til kvalitet. b) Kunne vurdere og formidle hva som er god kvalitet innen eget fagområde c) Ha kunnskaper om bransjens og markedets krav til kvalitet d) Vite hvordan et kvalitetssikringssystem bygges opp og hvordan det praktiseres e) Gjøre rede for hva begrepet god form og design innebærer f) Kunne vurdere hva som er god form og design innen eget fagområde g) Kunne utvikle design av produkter/tjenester til ulike bruksområder for å tilfredsstille markedets krav h) Kunne utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjonen i) Studenten skal ha kunnskaper om arbeidsmetoder og teknologiske hjelpemidler som brukes i faget Side 15 av 22

16 Markedsføring av håndverksprodukter Studenten skal kunne gjøre rede for håndverksbedriftens viktigste rammebetingelser, og ha oversikt over de viktigste interessenter bedriften må forholde seg til. Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan bedriften kan omstille seg for å møte utfordringer og muligheter. Studenten skal forstå begrepet markedsstrategi og kjenne til de beslutningsområder markedsstrategien omfatter. Studenten skal ha kunnskaper om markedsundersøkelser og kunne benytte relevante teknikker for å dekke bedriftens informasjonsbehov. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av hva markedsføring er, hvilken betydning markedsføring har i håndverksbedrifter og hvordan markedsføring inngår som en del av lederrollen. Emne: Markedsanalyser Markedssegmentering Markedsstrategi Markedsføringsledelse a) Forstå hva interne og eksterne arbeidsbetingelser er og gjøre rede for hvilken betydning de har for bedriften og dens samspill med sine omgivelse. b) Kunne redegjøre for hva som menes med markedsundersøkelser c) Kjenne til de ulike metoder og teknikker som kan benyttes ved markedsundersøkelser og kunne foreta hensiktsmessige valg ut fra bedriftens behov d) Kjenne til hvordan bruk av IKT kan nyttes som en del av arbeidet med informasjonskartlegging e) Gjennomføre en situasjonsanalyse f) Kunne velge og begrunne samlet markedsstrategi i forhold til marked g) Kunne forklare produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus i egen bransje h) Kjenne til og forstå betydningen av segmentering og valg av målgrupper i) Ha kunnskaper om strategivalg og kunne begrunne valg av strategi i forhold til bestemte markeder j) Forstå viktigheten av krav til gjennomgående bruk av markedsføring i bedriften k) Forstå hvorfor det er viktig å motivere ledere og ansatte til å tenke markedsføring både i utadrettet virksomhet og internt Økonomi Studenten skal forstå hva økonomisk ledelse betyr og hvor viktig det er å ha gode rutiner for dette. Økonomiledelse Økonomistyring a) Ha kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av en bedrift b) Kjenne til styringsprosessen i en bedrift: analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering Side 16 av 22

17 Drift og administrasjon Emnekode: Omfang: Beskrivelse av læringsutbytte i emnet: DA 175 studentarbeidstimer 115 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis slik at de kan vise den samarbeidsevne, ansvarlighet og kritiske refleksjon som trengs for å organisere og administrere daglige driftsoppgaver i en håndverksbedrift Kunnskap Kunnskap om og forståelse for drifts- og styringsverktøy og forstå hvordan lover og avtaler, samt markedsføring og økonomifunksjoner påvirker drift og administrasjon i en håndverksbedrift Ferdigheter Opparbeide seg ferdigheter i å anvende kunnskap og forskjellige verktøy til å løse problemer og oppgaver innenfor drift, administrasjon, økonomi og HMS Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått En del av skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 17 av 22

18 Innhold: Tema: Hverdagsadministrasjon Studentene skal etter endt studie beherske bruk av IKT på en slik måte at de kan ha effektive driftsrutiner i eget virke, samt bruke verktøy for å løse driftsoppgaver. Studenten skal forstå betydningen av å organisere og administrere bedriften på en trygg og effektiv måte. Kontoradministrasjon Drifts- og planleggingsverktøy Fakturering Studenten skal a) Kunne anvende filbehandling, tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post, chat og internett i de vanligste drifts- og planleggingsoppgaver b) Gjøre rede for sentrale kontoradministrative rutiner og hjelpemidler c) Kjenne til hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data d) Ha kunnskap om og kunne vurdere rutiner for fakturering, purring og inkasso e) Ha kjennskap til hvilke servicekrav som kan stilles til eksterne regnskapsbyråer Håndverksbedriftens rammebetingelser Studenten skal ha oversikt over og kunne anvende lover og avtaler som bedriften må forholde seg til. Studenten skal ha kunnskap om bedriftens rolle som ressursforvalter og forstå hvilken rolle den spiller i samfunnet, blant annet som bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping. Lovverk Standarder Regler og avtaler a) Kunne finne fram til bransjerelevante lover, forskrifter, standarder, ISO, konvensjoner og avtaler b) Kunne forstå og anvende bransjerelevante lover, forskrifter, NS, ISO, konvensjoner og avtaler i ledelsen av egen bedrift, innenfor alle avdelinger c) Ha kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter, for eksempel logistikk, produksjon, serviceog tjenesteytelser, personalytelse d) Kunne sikre leveransen gjennom alle ledd i verdikjeden fra tjeneste og produktutvikling til måling av kvalitet ved å kjenne til incoterms og de forskjellige forsikringsreglene ved transport av varer Side 18 av 22

19 Økonomi Studenten skal ha kunnskaper om økonomistyring og kunne gjennomføre beregninger knyttet til planlegging, regnskap og analyse og vurdere disse. Regnskapsføring Økonomisk rapportering Lønnsomhetsvurdering Økonomisk kontroll Markedsføring i håndverksbedrifter Studenten skal ha oversikt over og kunne vurdere bedriftens virkemidler i markedsføringsarbeidet. Bedriftens virkemidler (marketingmix) Markedsføring i og utenfor bedriften a) Kunne registrere vanlige forretningstilfeller (bilag) i et regnskapssystem b) Kunne føre og avslutte enkle regnskap for bedrifter i sin bransje, samt foreta årsoppgjørsdisposisjoner, alt i samsvar med gjeldende regelverk c) Utarbeide og forstå resultat- og balanserapporter i samsvar med gjeldende regelverk d) Kunne beregne aktuelle nøkkeltall og vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering. e) Kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll mot registreringer Studenten skal a) Kunne redegjøre for sentrale begrep i markedsføringen. b) Kjenne til og beskrive forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet c) Vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for bedriften d) Kjenne til begrepet bedriftskultur og kunne beskrive hvordan denne påvirkes av lederen og internmarkedsføringen HMS Lovverk Internkontroll Holdningsutvikling Indre og ytre miljøhensyn a) Kunne anvende internkontroll i HMS-arbeidet etter de krav som stilles og med utgangspunkt i hvordan HMSarbeidet organiseres i sin bransje b) Forstå sammenhengen mellom arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet. c) Kjenne til bedriftens ansvar for holdningsskapende arbeid overfor ansatte i bedriften d) Kunne gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på indre og ytre miljø e) Kjenne til og kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere forurensende utslipp fra både drift og produksjon i egen bransje Side 19 av 22

20 Fagspesifikk fordypning Aktuell for buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker og hovslager. Emnekode: Omfang: FD Antall studentarbeidstimer og undervisningstimer avhenger av hvilket fag den fagspesifikke fordypningen omhandler. Studentarbeidstimer er 150 % mer enn undervisningstimer. Beskrivelser av læringsutbytte i emnet: Generell kompetanse Fagspesifikk kompetanse ved å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter. Kunnskap Forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer. Ferdigheter Evne til å anvende kunnskap til å løse fagspesifikke utfordringer og oppgaver. Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått Skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering. Tema fra denne delen er obligatorisk. Side 20 av 22

21 Innhold i fagspesifikk modul for Buntmaker, bunadstilvirker, håndvever, strikker, porteføljemaker, gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider, gravør, urmaker, instrumentmaker, tanntekniker, låsesmed, smed, hjul- og karosserimaker, børsemaker, steinfaget, gipsmaker, pottemaker og hovslager. Tema Buntmaker Lagerhold Forsikring Konvensjoner og sertifikater Import av skinn Pelsfarmdrift Bunadstilvirker, håndvever og strikker: Lover og rettigheter Framstilling og handel Bearbeiding Porteføljemaker Materialforbruk Materiallister Gullsmed, sølvsmed, filigransarbeider og gravør Materialforbruk Kjemikalier a) ha kunnskap om driften av et kjølelager, herunder temperatur og luftfuktighet, orden og organisering av lageret og kvalitetssikring av kundens pelsplagg. b) kjenne til hvordan forsikringsregler kommer inn i skade på et kjølelager og hvilken skader som dekkes av hvem c) ha kunnskap om Washingtonkonvesjonen og CITES sine lister, og forstå betydningen av at det utstedes sertifikater og tillatelser. d) ha kunnskap om lover og regler for import av skinn til Norge e) ha kjennskap til hvordan en pelsfarm og driften av disse betyr for bransjen og miljøet f) ha kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter g) ha kjennskap til forhold rundt transport og forsikring av pelsvarer a) ha kunnskap om lov om opphavsrett, mønsterbeskyttelse, patent, varemerke b) ha kunnskap om lov om håndverkstjenester i forhold til reparasjon og oppbevaring c) ha kjennskap til hvordan internasjonal framstilling og handel med tekstiler/keramikk foregår d) ha kjennskap til hvordan bearbeiding påvirker varen og miljøet e) ha kjennskap til hvordan produksjonslandene ivaretar internasjonale lover og rettigheter a) Kunne beregne materialforbruk for møbel- o innredningsprodukter med utgangspunkt i nødvendige tegninger og beskrivelser b) sette opp kappliste og materialliste for ulike møbel- og innredningsprodukter Studenten skal c) kunne vurdere og velge materialer, samt beregne tidsforbruk, materialforbruk og materialkostnad med utgangspunkt i arbeidstegninger, skisser og beskrivelser d) Kjenne til hvilke krav som gjelder for de aktuelle produktene og kunne bruke aktuelle standarder e) Ha kjennskap til aktuelle tester f) Kunne bruke HMS i forhold til bruk av kjemikalier på verkstedet og i produksjonsprosessen Side 21 av 22

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Ledelse i håndverksfag. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del

Detaljer

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter..

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. v. Hege B. Gjerdevik Osebakken, Yrkesfaglærer i Design & Håndverksfag Frisørmester i Dame og Herre frisørfagene. Mulighetene er mange i Design & Håndverk..

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 3. oktober 2008

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag Båtbyggerfaget

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

LÆREPLAN FOR NÆRINGSMIDDELFAG

LÆREPLAN FOR NÆRINGSMIDDELFAG LÆREPLAN FOR NÆRINGSMIDDELFAG Butikkslakter Slakter Pølsemaker Kjøttskjærer Baker Konditor Kokk Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Mirjam Harr Gunnufsen Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret i Follo Ingrid Aasta Risdal og Bernt Salvesen karriereveiledere Ski ungdomsskole Strukturen i videregående opplæring

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Salg, service og sikkerhet (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne.

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget.

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget. Forord Dette dokumentet er studieplan for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Rådgiveren Hva skjer??

Rådgiveren Hva skjer?? Rådgiveren Hva skjer?? Faget Utdanningsvalg Foreldremøte Praksisdag på videregående skole uke 42-43 Besøk fra videregående Åpen skole vgs. Rådgivertimer i basen Individuelle samtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen NO EN Barnehagebarn på stranda Pedagogisk ledelse i barnehagen Studiet tar for seg barnehagen som en lærende organisasjon, pedagogisk lederskap, personalfaglig lederskap, samt arbeidsmiljø, tilrettelegging

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG LEDELSE MØBEL- OG TREFAG Kurvmakerfaget Møbelsnekkerfaget Møbeltapetsererfaget Salmakerfaget Tredreierfaget Treskjærerfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Vedtatt

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Vurderingskriterier i MØBELTAPETSERERFAGET

Vurderingskriterier i MØBELTAPETSERERFAGET Vurderingskriterier i MØBELTAPETSERERFAGET Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått PLANLEGGING Lag en skriftlig framdriftsplan og arbeidstegning som forklarer arbeidsprosesser, tidsbruk og et komplett

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer