Møteprotokoll. LS-møte 5/ oktober Mariboesgate 13, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. LS-møte 5/ oktober Mariboesgate 13, Oslo"

Transkript

1 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 5/ oktober 2015 Mariboesgate 13, Oslo

2 Mimmi Kvisvik åpnet møtet LS-sak 87/15 Konstituering for landsstyremøte 5/ oktober 2015 Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Følgende vedtas under konstitueringen: 87.1/15 Valg av møteledelse Mimmi Kvisvik og Kathrine Haugland Martinsen er møteledere 87.2/15 Navneopprop VERV/FUNKSJON NAVN TILSTEDE STATUS Fylkesrepresentanter Østfold Anne Mette Blix (s) FORFALL TFS Akershus Ingunn Strand Johansen (v) Hele møtet TFS Oslo Tore Kristiansen (s) Hele møtet TFS Hedmark Kristin Ulveseth (s) Hele møtet TFS Oppland June Kristin Ruud (v) Permisjon fra TFS kl den 15/10 Buskerud Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud (s) Hele møtet TFS Vestfold Olav Borsheim (s) Hele møtet TFS Telemark John-Ole Jørgensen (s) Hele møtet TFS Aust-Agder Susanne Gustavsen (v) Hele møtet TFS Vest-Agder Jan Wilhelm Sørensen (b) Hele møtet TFS Rogaland Ivar Kvadsheim (b) Hele møtet TFS Hordaland Grethe Kvist (s) Hele møtet TFS Sogn og Fjordane Ann-Kristin Nygård (s) Hele møtet TFS Møre og Romsdal Jarle Rovde (v) Permisjon fra TFS kl og ut dagen 14/10 Sør-Trøndelag Mona Berger (s) Hele møtet TFS Nord-Trøndelag Mona Kristin Myhren (v) Hele møtet TFS Nordland Anita Syvertsen (v) Permisjon fra TFS kl den 15/10 Troms Randi Skavhaug (v) Hele møtet TFS LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 2,

3 Finnmark Heidi Pedersen (v) Permisjon fram TFS til kl. ca.kl den 14/10 Arbeidsutvalget Forbundsleder Mimmi Kvisvik (s) Hele møtet TFS Nestleder Tone Faugli (v) Hele møtet TFS Medlem av arbeidsutvalget/ leder profesjonsrådet for barnevernspedagoger Irmelin Sangolt Tjelflaat (b) Permisjon fra kl og ut dagen TFS Medlem av arbeidsutvalget/ leder profesjonsrådet for sosionomer Medlem av arbeidsutvalget/ leder profesjonsrådet for vernepleier 15/10 Kathrine Haugland Martinsen (s) Permisjon fra kl den 15/10 TFS Marianne Solberg Johnsen (v) Hele møtet TFS Representanter fra FO-Studentene Anel Sadzak (s) Hele møtet TFS Maria Gulbrandsen (s) Hele møtet TF Representant fra velfersviterutvalget Tone Halvorsen Hele møtet TF Ansattes representant Rune Soma Hele møtet TF Kontrollkomiteen Bente Dalseng (b) Hele møtet T Andre May-Britt J. Lund, administrasjonssekretær i stab Hele møtet Kristine Sandvik, administrativ leder Hele møtet Margrethe Lied, kommunikasjonsrådgiver Hele møtet Camilla Moe-Røisland, kommunikasjonsleder Hele møtet Anine Terland, leder fagavdelingen Deler av møtet Inger Karseth, rådgiver for barnevernspedagoger Deler av møtet Ingrid Myran, rådgiver lønn og arbeidsforhold Deler av møtet Mia Paulsen, redaksjonssekretær Deler av møtet Solfrid Rød, redaktør Hele møtet Landsstyret ble satt med de ovenstående. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 3,

4 87.3 Valg av protokollkomite Forslag til vedtak: Grethe Kvist og Randi Skavhaug er protokollkomité. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Randi Skavhaug Grethe Kvist og Ingunn Strand Johansen er protokollkomitee 87.4 Godkjenning av innkalling Innkallingen til landsstyremøte 5/2015 som avholdes oktober 2015 godkjennes 87.5 Godkjenning av saksliste/tidsplan Tidsplan og saksliste for landsstyremøte oktober 2015 med mulige justeringer under møtet godkjennes. Onsdag 14. oktober Åpning v/forbundsleder Landsstyret: 87/2015: Konstituering: 87.1: Valg av møteledelse 87.2: Navneopprop 87.3: Valg av protokollkomité 87.4: Godkjenning av innkalling 87.5: Godkjenning av saksliste og tidsplan 87.6: Valg av redaksjonskomité 87.7: Valg av tellekorps 87.8: Godkjenning av forretningsorden Frist for å melde saker til eventuelt 88/2015: Saker sendt inn fra fylkesavdelingene 88.1 Forslag om landsdekkende klubb i Bufetat sendt inn fra FO Rogaland 88.2 Kontakt med LOs juridiske avdeling i forbindelse med medlemssaker sendt inn fra FO Oppland 88.3 Sak sendt inn fra Rådgivende utvalg for kurs og skolering unntatt offentlighet LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 4,

5 89/2015: AU-protokoller til etterretning 90/2015: Protokoller fra råd og utvalg til orientering 91/2015: Uttalelser fra landsstyret 91.1 FOs fem forventninger til nyvalgte kommunepolitikere 91.2 Arbeidsinkludering - noe annet enn arbeidsformidling 91.3 Ansatte med sosialfaglig utdanning vil hindre elevfrafall 91.4 Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene 91.5 FO krever en verdig asyl- og flyktningpolitikk 91.6 xxx /2015: Budsjettarbeid i FO, forberedelse og utsikter for /2015: Barnevernsundersøkelsen /2015: Felles profesjonsstrategi Lunsj Innledning fra Kompetansesenteret for arbeidsinkludering på Høgskolen i Oslo v/espen Dahl /2015: Operasjonalisering av seniorpolitisk strategi 96/2015: Prosjektplan kurs og skolering av tillitsvalgte i FO 97/2015: Samarbeidsavtalen med Fagforbundet 3. gangsbehandling 98/2015: Olav Knutsen minnestipend gangsbehandling Kaffe-/tepause m/frukt og kake Middag i kantina LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 5,

6 Torsdag 15. oktober Redaksjonskomiteens innstilling /2015: Rådgivende utvalg kongressperioden Lunsj 100/2015: Landsstyrets arbeidsform og forholdet mellom ulike organisasjonsledd 101/2015: Økte ressurser til yrkesetisk råd 2. gangsbehandling 102/2015: Møteplan for LS /2015: Videreutvikling av FOs arbeid med internkontroll i det kommunale barnevernet /2015: Delegering av fullmakt til profesjonsrådene vedrørende anke på godkjenningsordninger 105/2015: Føring for helhetlig kommunikasjonsstrategi 106/2015: Valg Godkjenningsutvalg for profesjonsrådene Godkjenningsutvalg profesjonsrådet for barnevernspedagogene Godkjenningsutvalg profesjonsrådet for sosionomene Godkjenningsutvalg profesjonsrådet for vernepleiere Arbeidsutvalg til faggruppen for: Kriminalomsorg Høgskoler og universiteter Psykisk helse (voksne og barn/unge) Familievernet Habiliteringstjenestene og spesielle institusjoner Somatiske sykehus Skole/SFO/barnehage og PPT Vararepresentanter til landsstyret fra FO Østfold Vararepresentanter til landsstyret fra FO Vestfold Utvalg for rekruttering medlemsbevaring Representant for velferdsviterne til yrkesetisk råd LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 6,

7 Vedtak i forhold til redaksjonskomiteenes innstillinger 107/2015: Eventuelt 108/2015: Bevilgning til LOs innsamlingsaksjon for flyktninger Kaffe-/tepause m/frukt og kake Møtet slutt 87.6/15 Valg av redaksjonskomiteer Redaksjonskomite er: Tone Faugli (ledere), Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud (s), Jarle Rovde (v), og Ivar Kvadsheim (b). På grunn av at det ble avholdt kveldsmøte og Jarle Rovde hadde søkt om permisjon ble det fattet nytt vedtak om følgende: Jarle Rovde går ut av redaksjonskomiteen. I stedet ble Mona Kristin Myhren (v) valgt) 87.7/15 Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Ingunn Strand Johansen og Jan Wilhelm Sørensen er tellekorps. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Kathrine Haugland Martinsen. Ann-Kristin Nygård og Ingunn Strand Johansen er tellekorps. 87.8/15 Godkjenning av forretningsorden Landsstyret vedtar det framlagte forslag til forretningsorden: 1. Taletid Dirigentene kan beslutte begrensning av taletid og inndra retten til replikk dersom dette er nødvendig for å gi alle inntegnede talere ordet innen den vedtatte tidsrammen. 2. Replikker Replikker må knytte seg til det nærmeste foregående ordinære innlegg. Det er ikke adgang til å ta replikk til replikk. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 7,

8 3. Strek Dirigenten foreslår strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innen den vedtatte tidsrammen. Vedtak om å sette strek for en debatt fattes med alminnelig flertall. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter 2/3 flertall. 4. Forslag til vedtak Alle forslag til vedtak må foreligge skriftlig og undertegnet på dirigentens bord i tre eksemplarer, seinest ved avslutning av det innlegg hvor forslag framsettes. Det er ikke adgang til å sette fram eller trekke forslag når strek er satt for vedkommende debatt. 5. Forslag til uttalelse Forslag til uttalelser må foreligge på dirigentenes bord ved godkjenning av saksliste/tidsplan. 6. Voteringer Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Landsstyret kan med alminnelig flertall vedta at en votering skal skje skriftlig. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Valg skjer skriftlig dersom noen av de stemmeberettigede krever det. Valg skjer enkeltvis. 7. Protokolltilførsler Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til møteleder. Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette skriftlig før møtets slutt, og disse føres til i protokolltilførselen. LS-sak 88.1/15 Saker sendt inn fra fylkesavdelingene- Forslag om landsdekkende klubb i Bufetat - FO Rogaland Ivar Kvadsheim innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Det etableres en landsdekkende klubb i Bufetat som en forsøksordning fram til landsmøtet i Innen utgangen av 2018 skal ordningen evalueres. Økonomi for virksomhetstillitsvalgt samt fire samlinger med regionstillitsvalgt og vara organiseres av FO sentralt. Kostnaden for regionstillitsvalgt og vara belastes avdelingene forholdsmessig. Budsjettmessige konsekvenser må tas i budsjett 2016 og årene framover. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 8,

9 Vedtekter for Bufetat-klubben: 1. Klubbene i Bufetat FO organiseres etter representantskapsmodellen. jf vedtektenes Det er tre nivåer i klubbarbeidet: 1) FO klubben på virksomhetsnivå organiserer de regiontillitsvalgte og ledes av en virksomhetstillitsvalgt. Representantskapet består av de fem regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgt. 2) FO klubben på regionalt nivå organiserer tillitsvalgte representanter fra regionen og ledes av regiontillitsvalgte. 3) FO klubb på enhetsnivå. Klubben organiserer medlemmene på enheten og ledes av tillitsvalgt. 2. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 3. Årsmøtet i regionklubbene velger regiontillitsvalgt og nestleder, vara til regiontillitsvalgt, for to år 4. Årsmøte i virksomhetsklubben velger virksomhetstillitsvalgt for to år og vara for virksomhetstillitsvalgt velges for to år. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Irmelin Sangolt Tjelflaat, Grethe Kvist, John-Ole Jørgensen, Olav Borsheim, Mimmi Kvisvik, Mona Berger, Tone Faugli, Ivar Kvadsheim og Ann-Kristin Nygård. Forslag fremmet under debatten: Fra Ivar Kvadsheim: Forslag til endring i 3.avsnitt: Supplerende vedtekter for Bufetat-klubben, jfr. FOs vedtekter 12: Forslag til tillegg til pkt. 3) (1.supplerende vedtekter): Regionen kan i forståelse med berørte avdelinger, fastsette andre organisasjonsområder for klubbene på enhetsnivå, jfr. vedtektenes 12.1, første ledd. Fra Grethe Kvist: - TRUKKET I SIN HELHET Nedsetter ad-gruppe. Sak neste LS Fra Grethe Kvist: Utgifter virksomhetstv Kontor og fire samlinger dekkes over FOs budsjett Oppfølging av tv ligger hos FO sentralt Ordning med koordinerende avdeling for regiontv. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 9,

10 Fra Olav Borsheim: Forslag til vedtekter pkt. 1.3 endring: FO klubb på enhetsnivå og eller geografisk område innen et fylke Klubben organiserer medlemmene på enheten/området og ledes av tillitsvalgt. Regionklubbenes økonomi må avklares med de aktuelle avdelingene. Forslag fra Olav Borsheim: Forslag til vedtektene Ny 4) Regiontillitsvalgt og virksomhetstillitsvalgt skal ha en koordinerende fylkessekretariat (avdeling) Fra John-Ole Jørgensen: Økonomi/budsjett Det skal utarbeides årlige budsjett som godkjennes i de respektive avdelingene. Fra Mona Berger: Endringsforslag: Økonomi for virksomhetsstillitsvalgt samt fire samlinger med regiontillitsvalgt og vara belastes regionen ut fra lokale avtaler. Dette sett opp mot kostnadsfordeling for øvrig for klubben. Innkomne forslag oversendes redaksjonskomiteen. REDAKSJONSKOMITÉ LS-sak 88.1/15 Saker sendt inn fra fylkesavdelingene - Forslag om landsdekkende klubb i Bufetat sendt inn fra FO Rogaland Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Det etableres en landsdekkende klubb i Bufetat som en forsøksordning fram til landsmøtet i Innen utgangen av 2018 skal ordningen evalueres. Økonomi for virksomhetstillitsvalgt samt fire samlinger med regionstillitsvalgt og vara organiseres av FO sentralt. Kostnaden for regionstillitsvalgt og vara belastes avdelingene forholdsmessig. Budsjettmessige konsekvenser må tas i budsjett 2016 og årene framover. Vedtekter for Bufetat-klubben: 1. Klubbene i Bufetat FO organiseres etter representantskapsmodellen. jf vedtektenes Det er tre nivåer i klubbarbeidet: LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 10,

11 a. FO klubben på virksomhetsnivå organiserer de regiontillitsvalgte og ledes av en virksomhetstillitsvalgt. Representantskapet består av de fem regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgt. b. FO klubben på regionalt nivå organiserer tillitsvalgte representanter fra regionen og ledes av regiontillitsvalgte. c. FO klubb på enhetsnivå. Klubben organiserer medlemmene på enheten og ledes av tillitsvalgt. 2. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 3. Årsmøtet i regionklubbene velger regiontillitsvalgt og nestleder, vara til regiontillitsvalgt, for to år 4. Årsmøte i virksomhetsklubben velger virksomhetstillitsvalgt for to år og vara for virksomhetstillitsvalgt velges for to år. Saksframstilling: Forslag fra FO Rogaland: Sak til LS vedrørende etablering av landsdekkende klubb for Bufetat. I Bufetat har det eksistert en landsdekkende klubb siden Klubben har vært etablert som representantskapsklubb med tre nivå. Et enhetsnivå med FO medlemmer som klubbens medlemmer og som ledes av tillitsvalgt på enheten. Et regionalt nivå med representanter fra hele regionen, og en på virksomhetsnivå med de regiontillitsvalgte og en virksomhetstillitsvalgt som medlemmer. Bufetat klubben har vært etablert som avdelingsoverskridende klubb, og der avdelingene har delt på utgiftene. Dette har fungert, men det har vært mange diskusjoner om fordeling av økonomiske forpliktelser mellom avdelingene. Vi foreslår derfor etablering av en landsdekkende Bufetat FO klubb. Vi foreslår at de regionale representantskapene videreføres som avdelingsoverskridende klubber og der aktuelle avdelinger budsjetterer med drift etter søknad fra klubbe. Videre at disse avdelingene også deler på utgiftene til reise og opphold for de regiontillitsvalgte på fire årlige samlinger for regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgte. I fht representantskapet på virksomhetsnivå foreslår vi at forbundskontoret budsjetterer med drift ifht virksomhetstillitsvalgtes utgifter, fire samlinger med regiontillitsvalgte og kontorutgifter. Budsjettforslag vedlagt. Forslag vedtekter: Organisering av Bufetat FO Vedtektene og organiseringen tar utgangspunkt i, og er i tråd med FOs vedtekter og prinsipprogram. 1. Klubbene i Bufetat FO organiseres etter representantskapsmodellen. jf vedtektenes Det er tre nivåer i klubbarbeidet: LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 11,

12 1) FO klubben på virksomhetsnivå organiserer de regiontillitsvalgte og ledes av en virksomhetstillitsvalgt. Representantskapet består av de fem regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgt. 2) FO klubben på regionalt nivå organiserer tillitsvalgte representanter fra regionen og ledes av regiontillitsvalgte. 3) FO klubb på enhetsnivå. Klubben organiserer medlemmene på enheten og ledes av tillitsvalgt. 2. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 3. Årsmøtet i regionklubbene velger regiontillitsvalgt og nestleder, vara til regiontillitsvalgt, for to år 4. Årsmøte i virksomhetsklubben velger virksomhetstillitsvalgt for to år blant representantskapets medlemmer. Vara for virksomhetstillitsvalgt velges for to år blant representantskapets medlemmer. Utgiftene til drift av regionklubben fordeles forholdsmessig mellom Fylkesavdelingene i regionen. Videre fordeles utgiftene til reise og opphold for de regiontillitsvalgte på fire årlige samlinger for regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgte. I fht representantskapet på virksomhetsnivå budsjetterer forbundskontoret med drift ifht virksomhetstillitsvalgtes utgifter, fire samlinger med regiontillitsvalgte og kontorutgifter. Budsjettforslag vedlagt. Forslag til Budsjett virksomhetstillitsvalgt: Kontor: kr 24792,- Fire samlinger for regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgt: Fly kr ,- Hotell: kr. 6000,- Diett: kr. 5680,- Parkering kr. 800,- Kjøring kr. 295,- Samlet kr ,- Totalt: Kr ,- Bakgrunn På kongressen i mars d.å. ble det fattet vedtak i sak 8.1 Organisasjonsutvikling i perioden: «Landsstyret skal i perioden gjennomføre forsøksordninger med klubbstrukturer som kan passe de ulike tariffområdene, og samtidig vurdere klubbstrukturer i et helhetsperspektiv. Landsomfattende klubber er blant de organisasjonsformer som må vurderes. Forsøksordningene må være tilpasset både FOs og arbeidsgivernes organisasjonsstruktur, og følges opp med mandat og økonomi. Basert på erfaringer i LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 12,

13 perioden, samt eventuelle nødvendige utredninger, skal landsstyret innstille overfor neste kongress hva som eventuelt kan være aktuelle vedtektsendringer.» Organisatorisk tilhørighet Slik det framgår av kongressens vedtak må et forsøk med landsdekkende klubb tilpasses FOs øvrige struktur. For en landsdekkende klubb i Bufetat må derfor samspillet med fylkesavdelinger, forbundskontor og arbeidsutvalget være en av faktorene som beskrives i etableringen. For å sikre forankring i fylkesavdelingene skal en avdeling i regionen ha ansvar for kontakt og oppfølging av den regionstillitsvalgt. Regionstillitsvalg må også sørge for at relevant informasjon fra etaten tilkommer fylkesavdelingene. Det bør i hver region sikres informasjonskanaler mellom de fylkestillitsvalgte og regionstillitsvalgte. Lokal klubbaktivitet og tilskudd til dette er fylkesavdelingenes ansvar. I den grad det oppstår medlemssaker som krever bistand og saksforberedelse for innsending til FOs forhandlingsavdeling har den avdeling der medlemmet hører hjemme ha ansvaret for dette. Regionstillitsvalgt må bistå denne avdelingen i den grad tillitsvalgte innenfor Bufetat skal delta i drøftinger og oppfølging av medlemmet. Partsforholdet i henhold til Hovedtariffavtalen i staten ivaretas lokalt av de regionstillitsvalgte, sentralt av LO Stat. I den grad det føres etatsvise forhandlinger, preliminære eller reelle vil forhandlingsavdelingen ved forbundskontoret ivareta dette på direktoratsnivå. Virksomhetstillitsvalgt og forbundskontoret har direkte kommunikasjon i forhold til disse saker. Klubben i Bufetat må bruke de profesjonsansvarlige i respektive fylkesavdelinger for å gi innspill til det profesjonspolitiske arbeidet i FO. Sentrale profesjonsråd kan kontakte klubben for innspill. Til samlingene som beskrevet i søknaden fra Bufetat-klubben bør det sikres deltagelse fra koordinerende fylkesavdelinger i regionene samt at program legges i samarbeid med politisk ledelse og rådgivere. Utgifter forbundet med deltagelse for regionstillitsvalgte og deres vara skal fortsatt dekkes av fylkesavdelingene, utgiftene fordeles forholdsmessig og trekkes fra avdelingstilskudd. Arbeidsutvalget i FO bør utpeke en person som skal ha et oppfølgingsansvar ovenfor klubben i den grad det oppstår politiske saker som krever organisatorisk behandling i FO. Hvis klubben ønsker å fremme saker til representantskap i fylkesavdelingene må tillitsvalgte fra klubben i den avdelingen fremme dette i tråd med FOs vedtekter. Saker som ønsker løftet til landsstyret må fremmes gjennom en fylkesavdeling. Landsstyret kan innvilge talerett for virksomhetstillitsvalgt i slike saker. Oppsummering: I tråd med vedtaket fra kongressen 2015 etableres det en forsøksordning med landsdekkende klubb for Bufetat. I vedtaket heter det også: LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 13,

14 Fokuset skal bidra til å øke tillitsvalgtdekningen og rekruttere til verv, samtidig som forhandlingsstyrken skal forbedres og FO bli mer tilgjengelige for medlemmene. Ordningen må evalueres, med fokus på kongressens fokus, slik at FO kan trekke erfaringer fra en slik organisering i forkant av landsmøtet i Forslagsstiller: Fra Ivar Kvadsheim: Forslag til endring i 3.avsnitt: Supplerende vedtekter for Bufetat-klubben, jfr. FOs vedtekter 12: Forslag til tillegg til pkt. 3) (1.supplerende vedtekter): Regionen kan i forståelse med berørte avdelinger, fastsette andre organisasjonsområder for klubbene på enhetsnivå, jfr. vedtektenes 12.1, første ledd. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller: Fra Grethe Kvist: - TRUKKET I SIN HELHET Nedsetter ad-gruppe. Sak neste LS Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslaget avvises Forslaget anses ivaretatt (intensjonen) Forslaget anses delvis ivaretatt (kun intensjonen i deler av forslaget) Forslagsstiller: Fra Grethe Kvist: Utgifter virksomhetstv Kontor og fire samlinger dekkes over FOs budsjett Oppfølging av tv ligger hos FO sentralt Ordning med koordinerende avdeling for regiontv. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt Forslagsstiller: Fra Olav Borsheim: Forslag til vedtekter pkt. 1.3 endring: LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 14,

15 FO klubb på enhetsnivå og eller geografisk område innen et fylke Klubben organiserer medlemmene på enheten/området og ledes av tillitsvalgt. Regionklubbenes økonomi må avklares med de aktuelle avdelingene. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt (intensjonen) Forslagsstiller: Forslag fra Olav Borsheim: Forslag til vedtektene Ny 4) Regiontillitsvalgt og virksomhetstillitsvalgt skal ha en koordinerende fylkessekretariat (avdeling) Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller: Fra John-Ole Jørgensen: Økonomi/budsjett Det skal utarbeides årlige budsjett som godkjennes i de respektive avdelingene. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller: Fra Mona Berger: Endringsforslag: Økonomi for virksomhetsstillitsvalgt samt fire samlinger med regiontillitsvalgt og vara belastes regionen ut fra lokale avtaler. Dette sett opp mot kostnadsfordeling for øvrig for klubb Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avvises Redaksjonskomiteens helhetlig innstilling: (Endringer står i kursiv) LS-sak 88.1/15 Saker sendt inn fra fylkesavdelingene - Forslag om landsdekkende klubb i Bufetat Det etableres en landsdekkende klubb i Bufetat som en forsøksordning fram til landsmøtet i Innen utgangen av 2018 skal ordningen evalueres. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 15,

16 Økonomi for virksomhetstillitsvalgt samt fire samlinger med regionstillitsvalgt og vara organiseres av FO sentralt. Kostnaden for regionstillitsvalgt og vara belastes avdelingene forholdsmessig. Budsjettmessige konsekvenser må tas i budsjett 2016 og årene framover. Praksisen i regionene med en koordinerende fylkesavdeling videreføres. Organisering av Bufetat-klubben jf. FOs vedtekter Klubbene i Bufetat FO organiseres etter representantskapsmodellen. jf vedtektenes Det er tre nivåer i klubbarbeidet: 1) FO klubben på virksomhetsnivå organiserer de regiontillitsvalgte og ledes av en virksomhetstillitsvalgt. Representantskapet består av de fem regiontillitsvalgte og virksomhetstillitsvalgt. 2) FO klubben på regionalt nivå organiserer tillitsvalgte representanter fra regionen og ledes av regiontillitsvalgte. Klubben utarbeider årlig forslag til budsjett som legges frem for berørte fylkesavdeling til behandling 3) FO klubb på enhetsnivå. Klubben organiserer medlemmene på enheten og ledes av tillitsvalgt. Regionen kan i forståelse med berørte avdelinger, fastsette andre organisasjonsområder for klubbene på enhetsnivå, jf vedtektenes 12.1 første ledd 2. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. 3. Årsmøtet i regionklubbene velger regiontillitsvalgt og nestleder, vara til regiontillitsvalgt, for to år. 4. Årsmøte i virksomhetsklubben velger virksomhetstillitsvalgt for to år og vara for virksomhetstillitsvalgt velges for to år. Redaksjonskomiteens helhetlige innstilling enstemmig vedtatt. [Lagre] LS-sak 88.2/15 Saker sendt inn fra fylkesavdelingene - Kontakt med LOs juridiske avdeling i forbindelse med medlemssaker - fra FO Oppland June Kristin Ruud innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 16,

17 Forslaget fra FO Oppland avvises. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: June Kristin Ruud, Tone Faugli, Grethe Kvist, Kristin Ulveseth, John-Ole Jørgensen, Mimmi Kvisvik, Ingunn Strand Johansen, Susanne Gustavsen og Rune Soma. Forslag fremmet under debatten: Fra June Kristin Ruud: FO Oppland opprettholder ikke sak 88.2/15 Men vi ber administrasjonen vurdere å styrke forhandlingsavdelingen med en jurist med kompetanse på arbeidsrett, ved ledig stilling. «Bakgrunnen for forslaget er at selv om FO har en meget kompetent og kunnskapsrik forhandlingsavdeling. Opplever vi t arbeidspresset på den enkelte rådgiver er stort» FO Oppland mener derfor at en jurist vil styrke forhandlingsavdelingen. Og fylkesavdelingene vil få økt kunnskap i rene juridiske problemstillinger som også vil bedre avdelingenes juridiske kompetanse. Votering: AUs forslag: Enstemmig Endringsforslag fra June Kristin Ruud: forslaget falt Forslaget fra FO Oppland avvises. [Lagre] Innledning fra Kompetansesenteret for arbeidsinkludering på Høgskolen i Oslo v/espen Dahl Følgende hadde ordet en eller flere ganger: John-Ole Jørgensen, Randi Skavhaug, Ingunn Strand Johansen, Grethe Kvist, Tone Halvorsen, Kristin Ulveseth, Ann-Kristin Nygård og Espen Dahl. 88.3/15 AU-sak 195/15 - LS-sak 88.3/15 Saker sendt inn fra fylkesavdelingene - Rådgivende utvalg for kurs og skolering Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Tone Faugli, Bente Dalseng, John- Ole Jørgensen, Olav Borsheim, Grethe Kvist, Ingunn Strand Johansen, Tore Kristiansen, Susanne Gustavsen, Mona Berger, Mimmi Kvisvik, Randi Skavhaug, Marianne Solberg Johnsen, Ivar Kvadsheim, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Rita Cecilie Skinstadermingrud, Anita Sivertsen, Kristin Ulveseth, Mona Kristin Myhren og June Kristin Ruud LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 17,

18 Landsstyret stiller seg bak arbeidsutvalgets vedtak gjort i AU-møte Sak 246/15 Landsstyret beklager at avdelingene ikke har fulgt opp arbeidsutvalgets anmodning. Saken om OU- finansiering behandles særskilt. Det avholdes møter innen utgangen av 2015 mellom arbeidsutvalget, landsstyrerepresentantene, fylkesleder og fylkessekretær i hver av de tre avdelingene for å søke og bedre samarbeidet om FO som et sterkt fag- og profesjonsforbund. Vedtaket gjøres offentlig. Enstemmig vedtatt. [Lagre] LS-sak 89/15 AU-protokoller til etterretning Landsstyret tar AU-protokollene nr. 12/2015 og til og med 18/2015, til etterretning. LS-sak 90/15 Protokoller til orientering fra råd og utvalg Følgende fremlagte protokoller og referat tas til orientering: Protokoll fra møte i profesjonsråd for vernepleiere august 2015 Protokoll fra møte i profesjonsråd for sosionomer august 2015 Protokoll fra møte i profesjonsråd for barnevernspedagoger august 2015 Referat fra møte i yrkesetisk råd 14. september 2015 Protokoll fra møte i rådgivende forhandlingsdelegasjon 14. september 2014 Protokoll nr. 2/2015 fra møte i kontrollkomiteen 2. oktober 2015 [Lagre] LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 18,

19 LS-sak 91.1/15 Uttalelse fra landsstyret - FOs fem forventninger til nyvalgte kommunepolitikere Kathrine Haugland Martinsens innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Uttalelsen «FOs fem forventninger til nyvalgte kommunepolitikere» vedtas. FOs fem forventninger til nyvalgte kommunepolitikere Fellesorganisasjonen (FO) gratulerer alle nyvalgte lokalpolitikere, både i kommuner og fylkesting, som i disse dager tar fatt på en ansvarsfull og krevende oppgave. Politikerne som skal styre må stå opp for tryggheten til innbyggerne, slik at alle får den hjelpen de har krav på og rett til. FO anbefaler at politikerne lytter til fagpersonene på grunnplanet i kommunene. Det er disse som vet hvor behovene er størst. FO har fem forventninger til nyvalgte lokalpolitikere: 1) FO mener det store antallet flyktninger og asylsøkere som nå kommer til landet, vil kreve ekstra innsats fra kommunene, særlig med tanke på bosetting og integrering. Kommunene må følge opp stortingsvedtak og regjeringens oppfordring om å ta imot flere flyktninger og asylsøkere. FO forventer at kommunepolitikerne sørger for å øke ressurser til nødvendige tjenester og tiltak som barnevernstjenestene, botilbud til enslige mindreårige, introduksjonsprogram og bosetting. 2) FO mener at helse- og sosialtjenester bør drives i kommunal egenregi, ved at kommunene utvikler, eier og driver tjenestetilbudet selv. Disse tjenestene skiller seg fra andre tjenester ved at de er komplekse og tilbys mennesker som ofte er i en sårbar og utsatt situasjon. Kommunal egenregi sikrer best egenkontroll, både over kvaliteten i tjenestene og ansattes arbeidsvilkår. Dersom kommunene likevel kjøper inn tjenester til barnevern, psykisk helse, rusomsorg og i tjenestene for utviklingshemmede fra eksterne aktører, bør kommunepolitikerne i mye større grad følge opp og kontrollere kvaliteten på disse tjenestene, samt stille krav til lønns-, pensjons- og arbeidsforhold hos leverandørene. 3) Det må innføres en bemanningsnorm i barnevernet, ved å sette et øvre tak på hvor mange barn saksbehandler i barnevernet skal ha ansvaret for. Ingen saksbehandlere i barnevernet bør ha mer enn 9 15 barn for oppfølging. 4) FO råder kommunene til å følge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som gjaldt inntil 1. juli i år, for eksempel når det gjelder bruk av midlertidige ansettelse og arbeidstid. Disse bestemmelsene sikrer ansattes rettigheter bedre enn den nye loven gjør. 5) FO råder kommunene til å eie boliger og selv skal ha regien for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Prisene i dagens boligmarked hindrer mange LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 19,

20 i å etablere seg med egen bolig. Disse må få en mulighet gjennom et regulert boligmarked. Uttalelsen enstemmig vedtatt, slik den ble lagt frem på møtet [Lagre] LS-sak 91.2/15 Uttalelse til landsstyret - Arbeidsinkludering - noe annet enn arbeidsformidling Kathrine Haugland Martinsens innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Uttalelsen «Arbeidsinkludering noe annet enn arbeidsformidling» vedtas. Arbeidsinkludering - noe annet enn arbeidsformidling Det er ikke gjennom reduksjon i økonomiske ytelser eller mer bruk av pisk vi kan få brukerne i NAV ut i arbeidslivet. Mange av brukerne trenger mye mer enn en ledig jobb eller praksisplass for å komme i arbeid. FO vil ha økt fokus på sosialfaglig kompetanse i NAV og tilstrekkelige ressurser til å utøve godt sosialfaglig arbeid overfor brukere med komplekse og sammensatte behov. FO mener derfor at det bør innføres en veiledende bemanningsnorm for antall brukere per saksbehandler. Arbeid og aktivitet står sentralt i NAV og er målet for de aller fleste som befinner seg utenfor arbeidslivet. Ofte må imidlertid andre helt grunnleggende ting i livet på plass før tiltak som skal føre vedkommende ut i arbeid kan lykkes. Vi vet at målrettet arbeid med enkelte grupper, som for eksempel ungdom, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne, er helt avgjørende for å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Tett oppfølging, fleksible rammer og tilstrekkelig med tid og ressurser står helt sentralt. Arbeidsinkludering forutsetter god kjennskap til lokale bedrifter og lokalt næringsliv, og det må være etablert et gjensidig tillitsforhold mellom NAV og arbeidslivet. Kombinasjonen av sosialfaglig kompetanse og arbeidslivskompetanse er derfor helt nødvendig på NAV-kontorene. Nærhet til lokalsamfunnet og gode koordinerte tjenester er avgjørende for at NAV skal framstå som troverdig i samarbeid med andre aktører. Godt (sosial) faglig arbeid i NAV betinger trygge og gode rammer for de ansatte, samt nødvendig fleksibilitet og handlingsrom til å ivareta brukerens behov. Endringsarbeid er både tid- og ressurskrevende og fordrer derfor tett oppfølging og tilstrekkelig bemanning. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 20,

21 Uttalelsen enstemmig vedtatt, slik den ble lagt frem på møtet [Lagre] LS-sak 91.3/15 Uttalelse fra landsstyret - Ansatte med sosialfaglig utdanning vil hindre elevfrafall Kathrine Haugland Martinsens innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Uttalelsen «Ansatte med sosialfaglig utdanning vil hindre elevfrafall» vedtas. Ansatte med sosialfaglig utdanning vil hindre elevfrafall På tross av stor innsats for å redusere frafallet i videregående skole, slutter fortsatt omtrent 30 % av elevene. For å redusere frafallet kreves helhetlig og systematisk arbeid i hele utdanningsløpet. Ett tiltak er å øke voksentettheten og ansette folk med sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse, som barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Kunnskapsministeren har slått fast at de har brukt opp mot en milliard kroner på å få ned frafallet i videregående skole uten at det har gitt ønsket effekt. Videre sier han at man må identifisere årsakene til frafallet og mer systematisk og målrettet sette i verk tiltak knyttet til disse. SSB trekker fram to områder vi vet har betydning for at elever dropper ut av videregående: - Foreldrenes utdanningsnivå - Karakterer fra grunnskole Det samme understrekes i NOVAs temanotat; Ungdom, frafall og marginalisering (2013). Årsaken til frafall ligger både i læringssituasjonen og i den enkelte elevs livssituasjon. Ungdommer som har droppet ut av videregående begrunner det selv med skoletrøtthet, feilvalg og psykiske problemer. De trekker fram ensomhet, manglende anerkjennelse og ingen å snakke med. Når ungdommene skal beskrive hva som har fungert for dem, refereres det ofte til «voksenpersoner som har sett og likt dem og vist dem tillit - samtidig som de har vært tålmodige og møtt dem med humor.» (NOVA 2013) Skal man følge ministerens anbefaling om å fokusere på hva som fungerer, bør det iverksettes tiltak som ungdommen selv mener fungerer. Det må derfor systematisk satses på flere ansatte i videregående skole for å ivareta og følge opp eleven utover LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 21,

22 det skolefaglige. FO mener at barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleierens kompetanse er unik i den sammenhengen. Ved å ansette folk med sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse som har tid og er tilgjengelig for elevene på ulike arenaer, øker sjansen for at den enkelte elev kan få den hjelpen den trenger for å fullføre videregående skole. Uttalelsen enstemmig vedtatt, slik den ble lagt frem på møtet [Lagre] LS-sak 91.4/15 Uttalelse fra landsstyret - Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene Kathrine Haugland Martinsens innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Uttalelsen «Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene» vedtas. Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene De sosialfaglige profesjonenes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen må sørge for at barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse blir regnet som kjernekompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen vil innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, og mener rett kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester må fremgå direkte av lov. Regjeringen foreslår at leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer skal inngå som kjernekompetanse, men mener at utover dette må kommunen selv vurdere hva slags personell som er nødvendig for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester. FO mener det er fare for at kommunene vil prioritere profesjoner som er vedtatt ved lov, mens andre profesjoners kompetanse vil bli nedprioritert. Dersom sosialfaglige profesjoner nedprioriteres, vil det være umulig for kommunene å nå meldingens mål om bredde i kompetanse hos personalet for å møte behovene til de mange brukerne med flere og sammensatte tjenester. For å sikre at helse- og omsorgstjenestene blir kvalitativt gode, må derfor også sosialfaglige profesjoner inngå som kjernekompetanse. FO mener imidlertid at dette må sikres på annen måte enn å lovfeste utvalgte profesjoner. Primærhelsemeldingens føringer og intensjoner om en tverrfaglig helse- og omsorgstjeneste står seg godt uten lovfesting av profesjoner som tiltak. Regjeringen sier selv at sosialfaglig kompetanse er viktig for å sikre tverrfaglig bredde, og for å bistå pasienter, brukere og pårørende til å løse sosiale problemer LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 22,

23 knyttet til blant annet rus, funksjonshemminger og psykiske helseutfordringer. Sosialfaglig kompetanse er også viktig for å koordinere kommunale og statlige tjenester. Regjeringen hevder at sosionomer/sosialfaglig kompetanse og vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse vil være avgjørende for at kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver. Med regjeringens egen begrunnelse for hvor viktig kompetansen til profesjonene vi organiserer er, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke barneverns-, sosial- og vernepleiefaglig kompetanse sikres ved lovfesting på linje med kompetansen til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer. Dersom Stortinget velger å lovfeste profesjoner i primærhelsetjenesten må sosialfaglige profesjoner inngå i denne lovfestingen. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Tone Faugli Uttalelsen enstemmig vedtatt, slik den ble lagt frem på møtet [Lagre] LS-sak 91.5/15 Uttalelse fra landsstyret - FO krever en verdig asylog flyktningpolitikk Kathrine Haugland Martinsens innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Uttalelsen «FO krever en verdig asyl- og flyktningpolitikk» vedtas. FO krever en verdig asyl- og flyktningpolitikk Frivillige organisasjoner og enkeltmennesker gjør en fantastisk innsats for å bidra i høstens flyktningkrise. Nå krever FO at regjeringen tar et større ansvar og følger opp sine forpliktelser for å føre en verdig asyl- og flyktningpolitikk. Over hele landet engasjerer frivillige seg for å bidra i høstens flyktningkrise. Regjerningen følger ikke opp dette folkelige engasjementet, og i liten grad de forpliktelsene Norge har etter FNs flyktningkonvensjon. Sammen med Verdenserklæringen om menneskerettigheter gir den personer som er forfulgt eller som er i fare på grunn av krig og konflikt, rett til å søke om asyl i et annet land. Å ta imot flyktninger og asylsøkere handler derfor om rettigheter og plikter, ikke frivillighet og veldedighet. FO jobber for en verdig flyktning- og asylpolitikk, der alle flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til god omsorg, individuell oppfølging og behandling. Barn og enslige mindreårig asylsøkere trenger spesiell oppmerksomhet. En god og trygg barndom er både en rett barn har, og en plikt statene har etter FNs barnekonvensjon. Norge har LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 23,

24 ratifisert Barnekonvensjonen og har dermed plikt til å følge den. Innvandringspolitiske hensyn viser seg derimot i praksis å stå i veien for barns rettigheter. FO mener derfor at regjeringen snarest må: Bevilge ekstra midler som sikrer rask saksbehandling, med et særlig fokus på sårbare grupper som enslige mindreårige og barnefamilier Sikre sosial og barnevernfaglig ansatte hos politiets utledningsenhet (PU) Opprett flere mottak i offentlig regi Styrke bemanning i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere mellom år, og ansette flere med barnefaglig kompetanse. Forbedre retningslinjer og styrke tilsyn av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom år. På lengre sikt krever FO at regjeringen må: Styrke forutsetningene for integrering gjennom å korte ned ventetiden før asylintervjuet Gi tidligere rett til norskopplæring, arbeid og/eller aktivitet i mottak Tillate selvbosetting. Avslutte ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige flyktninger. Det er vanskelig å hjelpe barn som lever i konstant frykt for dagen da de fyller 18 år og kan bli sendt ut av Norge. Sørge for at alle enslige mindreårige asylsøkere opp til 18 år skal være barnevernets ansvar, og alt arbeidet med barna skal hjemles i barnevernloven. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: John-Ole Jørgensen, Grethe Kvist, Forslag fremmet under debatten: Fra Grethe Kvist: Fjernet ordet «høstens» fra ingress. Endre til.. flyktningekrisen Uttalelsen enstemmig vedtatt, slik den ble lagt frem på møtet inkludert endring fra Grethe Kvist. [Lagre] LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 24,

25 LS-sak 92/15 Budsjettarbeid i FO, forberedelse og utsikter for 2016 Tone Faugli innledet Arbeidsutvalget innstiller for landsstyret: Landsstyret tar den framlagte informasjonen til orientering. Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Grethe Kvist, Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud, John-Ole Jørgensen, Tore Kristiansen og Tone Faugli. Forslag fremmet under debatten: Fra Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud og Randi Skavhaug: På bakgrunn av at det nå er innført papirløst LS, ber vi om at det avsettes midler til innkjøp av nettbrett til de fritidstillitsvalgte LS-repr. I budsjett Landsstyret tar den framlagte informasjonen til orientering. På bakgrunn av at det nå er innført papirløst LS, ber vi om at det avsettes midler til innkjøp av nettbrett til de fritidstillitsvalgte LS-repr. I budsjett [Lagre] LS-sak 93/15 Barnevernsundersøkelsen 2015 Kathrine Haugland Martinsen innledet Følgende hadde ordet en eller flere ganger: Ingunn Strand Johansen, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Anita Syvertsen, Grethe Kvist, Mona Berger, Randi Skavhaug, Mimmi Kvisvik, Tone Faugli og Kathrine Haugland Martinsen. Arbeidsutvalget tar diskusjon og innspill om barnevernsundersøkelsen i landsstyret med i det videre arbeidet. [Lagre] LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 25,

26 LS-sak 94/15 Felles profesjonsstrategi Kathrine Haugland Martinsen innledet Arbeidsutvalget innstiller overfor landsstyret: 1. Landsstyret vedtar vedlagte strategi for felles profesjonsfaglig arbeid i FO 2. Landsstyret vedtar følgende hovedmål for felles profesjonsstrategi: FO skal være en tydelig profesjonspolitisk og profesjonsfaglig aktør o Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere skal være premissleverandører for utvikling og legitimitet i tjenestene og bidra til å finne løsninger for velferdsutfordringene. 3. Strategien evalueres i forbindelse med landsstyrets midtveisevaluering i Saksfremstilling: På FOs 6 kongress 2015, ble det lagt fram et utkast til felles profesjonsstrategi. Med bakgrunn i utkastet, ba kongressen landsstyret utvikle og forankre felles og enkeltvise strategier. Kongressen vedtok også en ny organisasjonsstruktur. En sentral vedtektsendring som ble gjort omhandlet seksjonsrådenes, nå profesjonsrådenes, plass og rolle i FO. De formelle vedtektsendringene har ført til at «seksjonsråd» er strøket som organisasjonsledd i 4, og erstattet av profesjonsrådene. Disse er opprettet av landsstyret (ikke kongress som tidligere). I følge de nye vedtektene skal profesjonsrådene være rådgivende for landsstyret, også i saker som har med profesjonsutvikling å gjøre. Landsstyret fatter endelige vedtak eller eventuelt godkjenner forslag fra profesjonsrådene. Den nye organisasjonsstrukturen bidrar til at hele organisasjonen i større grad en tidligere må involveres i arbeidet med å utvikle og styrke det profesjonsfaglige og politiske arbeidet i organisasjonen. Dette må gjøres i alle ledd og den foreslåtte strategien fokuserer derfor på alle nivåer i organisasjonen. Utkastet som ble vedtatt på kongressen ble behandlet og jobbet med på landsstyret/ avdelingskonferansen i juni Profesjonsrådene hadde en felles dag i august hvor det ble jobbet med innholdet i strategien. Utkast til felles profesjonsstrategi, bygger på - FOs vedtekter, - FOs prinsipprogram, - Utkast til profesjonsfaglig strategi vedtatt på kongress Profesjonsfaglig uttalelse; - Trygge profesjoner bygger folk samfunn LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 26,

27 (vedtatt kongress 2015) - Innspill fra landsstyre/ avdelingskonferanse juni Innspill fra profesjonsrådene I følge landsstyremøtet avholdt i juni 2015, skal informasjon om det pågående arbeid samt utkast til felles strategi og arbeidsplan legges fram for landsstyret i oktober Felles profesjonsstrategi 1. Mål med en strategi: FO skal gjennom en strategi for felles profesjonsfaglig arbeid tydeliggjøre viktige veivalg og prioriteringer knyttet til det profesjonsfaglige arbeidet. En felles profesjonsstrategi skal være et levende dokument som må endres og justeres underveis. Strategien skal bygge på FOs politikk på ulike områder: Punktene i strategien skal gjenspeiles i øvrige dokumenter i hele organisasjonen for eksempel i handlingsplaner, plattformer, uttalelser osv. 2. Bakgrunn for landsstyre vedtaket: Kongressen ba landsstyret å utvikle og forankre felles og enkeltvise strategier der målet er å utvikle og styrke profesjonenes posisjon og identitet. Profesjonsstrategien skal vise hvordan FO skal nå profesjonspolitiske mål, både felles og profesjonsvise. Strategien må vise hvordan organisasjonen sammen kan arbeide for å nå målene i alle ledd av FO; på klubbnivå, i avdelingene, i råd og utvalg og sentralt. Strategien må konkretisere hva som må gjøres, hvilke prioriteringer som må gjøres og ressurser som trengs i dette arbeidet. En del av dette er å utvikle og styrke profesjonsidentiteten både for profesjonene og det enkelte medlem. 3. Profesjonspolitiske saker. I kongressaken ble det løftet fram noen sentrale profesjonspolitiske saker som FO skal jobbe med: - Bemanning og kompetanse - Kompetent ledelse - Kvalitet og forsvarlighet - Rekruttering - Autorisasjon LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 27,

28 - Godkjenningsordninger - Styrking av utdannings- og forskningsmiljøene - Samspill mellom utdanninger, fagfelt og forskning For å jobbe best mulig med disse områdene, trengs sterke og tydelige profesjoner, både sterke enkeltprofesjoner og profesjonene samlet. For å nå dette målet, må det fokuseres på noen områder som vi mener bidrar til å løfte profesjonsarbeidet. Områdene vi har løftet fram, og som er sentrale i arbeidet med de profesjonspolitiske sakene er kommet fram gjennom arbeid i grupper på landsstyremøte/avdelingskonferanse i Svolvær og fra felles profesjonsrådsmøte 24. august. 4. En strategi for felles profesjonsfaglig arbeid skal fokusere på noen sentrale områder: a) Tillitsvalgte i FO skal oppleve at det er sammenheng mellom profesjonspolitisk og profesjonsfaglig arbeid lokalt og sentralt i organisasjonen - Det må være kontakt mellom profesjonsrådene, fylkesavdelingene og profesjonstillitsvalgte i fylkene - Sakslister og referat fra profesjonsrådsmøter skal sendes til fylkesavdelingene og landsstyremedlemmer - Fylkesavdelingen sørger for at det sendes ut profesjonsfagligansvarlig - Det profesjonsfaglige arbeidet er godt forankret hos fylkesleder/- sekretær og landsstyre representant. - Fylkesavdelingene arrangerer årlig samlinger med fokus på profesjon, event sammen med andre fylkesavdelinger b) FO bidrar til en styrking av profesjonsidentitet blant BSV - Det utarbeides profesjonsstrategier for den enkelte profesjon - Det utarbeides egne profesjonsfaglige kurs/moduler som integreres i den - Profesjonsrådene inviterer og arrangerer hvert år de lokale profesjonstillitsvalgte fra Fylkesavdelingene til en nettverkskonferanse - Profesjonenes kompetanseprofiler er oppdatert og kjent blant alle tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene c) Våre profesjoners posisjon er styrket og flere stillingsutlysninger retter seg spesifikt mot barnevernspedagoger/sosionomer/vernepleiere og velfersvitere LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 28,

29 - Feltspesifikke kompetanseprofiler (våre profesjoners kompetansebidrag inn i felt hvor vi ønsker å befeste vår posisjon og felt vi ønsker å etablere oss på) må oppdateres og utarbeides på alle områder der det trengs. - Profilene skal brukes overfor arbeidsgivere i arbeidet med å tydeliggjøre tjenestenes kompetansebehov og for å få flere utlysninger som spesifiserer behovet for BSV) - Profesjonsfaglig fokus og argumentasjon bringes inn i Rådgivende forhandlingsutvalgs arbeid d) Medlemmer og tillitsvalgte opplever at FO er synlig og tydelig som profesjonsforbund, både internt og eksternt - FO-sentralt arrangerer hvert annet år en stor fagkonferanse med fokus på profesjonsspørsmål - Det arrangeres lokale profesjonsfaglige konferanser eller lignende hvert annet år (gjerne samarbeid i regionene for større arrangement, eller for eksempel temakafeer helt lokalt) - Profesjonspolitisk fokus gjenspeiles i FOs overordnede kommunikasjonsstrategi - Den internasjonale sosialarbeiderdagen (3. tirsdag i mars IFSW) og den internasjonale sosialpedagogdagen 2.oktober skal markeres nasjonalt i samarbeid med AIEJI e) FO er en aktiv og sentral utdanningspolitisk aktør - FO deltar aktivt i LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe - FO deltar aktivt i UHRs ulike organer - FO har ei egen faggruppe for ansatte i UHR sektoren som gir innspill til FOs utdanningspolitikk - FO følger opp kontakt og samarbeid med sine lokale utdanningsinstitusjoner - FO samarbeider med lokale lag av FO-studentene rundt utdanningspolitiske spørsmål f) Landsstyret tar tydelig ansvar for det profesjonspolitiske området i FO - Profesjonsrådene forbereder og melder inn minimum 2 profesjonspolitiske saker til landsstyret i året. - Landsstyre evaluerer organisasjonens profesjonsfaglige arbeid i tråd med strategien og Kongressens føringer i forbindelse med midtveisevalueringen. 5. Videre arbeid med strategien Strategien må ytterligere operasjonaliseres på de ulike nivåer i organisasjonen og det må utarbeides handlingsplaner som konkretiserer hva som skal gjørs og hvem som har ansvar. LS-protokoll 5/2015, dato: :26, Side : 29,

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016 1 Innhold FOs profesjonsstrategi...3 Målet med FOs profesjonsstrategi...3 Strategi for profesjonsfaglig arbeid i FO...3 Profesjonsfaglig

Detaljer

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016

LS-sak 57/16 Konstituering til LS-møte 7/ oktober 2016 Arkivsak-dok. 16/00273-3 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak

Detaljer

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016

LS-sak 33/2016 Konstituering til LS-møte 5/ juni 2016 Arkivsak-dok. 16/00178-2 Saksbehandler May-Britt J. Markussen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 33/2016 Konstituering

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Sak Saksgang og saksbehandling

Sak Saksgang og saksbehandling Sak 8.2.4 Saksgang og saksbehandling Forslag 8.2.4.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Nytt kulepunkt i eksisterende 7: Behandle saker fremmet av avdelingene Nytt kulepunkt

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer

REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer REDAKSJONSKOMITÉ nr. 1 Sak 8.2 Vedtektsendringer Sak 8.2.1 Organisasjonsstruktur - Styrings- og beslutningsstruktur, seksjonsrådenes plass og funksjon, representasjon til kongress og landsstyre Forslag:

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE

AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE AU-PROTOKOLL 8/2016 EKSTRAORDINÆRT MØTE Dato: 18.4.2016 kl. 16:00 16.45 Sted: Arkivsak: 16/00062 Tilstede: Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Sak Bruk av dobbeltstemme ved valg

Sak Bruk av dobbeltstemme ved valg Sak 8.2.6 Bruk av dobbeltstemme ved valg Forslag 8.2.6.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: I vedtektenes 7, 10.ledd og 12.5 8. ledd endres setningen «Ved stemmelikhet gjelder

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

LS-sak 117/15 Organisasjonsutvikling - oppfølging av vedtak fra kongressen 2015

LS-sak 117/15 Organisasjonsutvikling - oppfølging av vedtak fra kongressen 2015 Arkivsak-dok. 15/00173-3 Saksbehandler Sissel Hallem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 02.12.2015 Vedlegg til LS-sak 45/16 LS-sak 117/15

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker Hefte 2 Dagsorden pkt 1: Åpning Dagsorden pkt 2: Godkjenninger Dagsorden pkt 3: Konstituering Dagsorden pkt 5a): Forslag til Fagforbundets prinsippog handlingsprogram Dagsorden pkt 6a): Innkomne saker

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg Johnsen, Helga Melsom og Michael Hagring

Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt Tjelflaat, Kathrine Haugland Martinsen, Marianne Solberg Johnsen, Helga Melsom og Michael Hagring FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE AU-PROTOKOLL 14/2016 Dato: 11.5.2016 kl. 09:00 09.45 og 13.00-14.52 Sted: Peter Pan Arkivsak: 16/00062 Tilstede: Mimmi Kvisvik, Irmelin Sangolt

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

LS-PROTOKOLL 3/ juni Thon Hotel Lofoten, Svolvær

LS-PROTOKOLL 3/ juni Thon Hotel Lofoten, Svolvær FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE LS-PROTOKOLL 3/2015 16.-18. juni 2015 Thon Hotel Lofoten, Svolvær 1 Felles åpning ved forbundsleder Mimmi Kvisvik landsstyret og fylkesavdelingskonferanse

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst Hefte 2 Dagsorden pkt. 2 + 3 Godkjenning og konstituering Seksjon kirke, kultur og oppvekst 2. Godkjenning 2.1 Godkjenning av fullmakter 2.2 Godkjenning av innkalling 2.3 Godkjenning av dagsorden Seksjonsstyrets

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

innstilling 1. ORGANISASJON 1. ORGANISASJON

innstilling 1. ORGANISASJON 1. ORGANISASJON 1. ORGANISASJON 1. ORGANISASJON Forbundets navn er Fellesorganisasjonen (FO). FO er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO). FO er partipolitisk uavhengig. Forbundets navn er Fellesorganisasjonen (FO).

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer