Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune."

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: Levende Torsk AS Strandveien TROMSØ Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune. Vi viser til søknad av mottatt fra Levende Torsk AS (tidligere Ice Fish Invest AS) angående tillatelses til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune. Søknaden gjelder klarering av ny lokalitet og tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på 1000 tonn MTB. Vedtak Finnmark fylkeskommune gir med dette tillatelse til etablering av fangstbasert akvakulturanlegg for produksjon av matfisk av torsk på følgende lokalitet: Lokalitetsnummer Lokalitetsnavn Kommune MTB Midtpunkt Breivika Gamvik 1000 tn N Ø Lokaliteten skal etableres ved bruk av tre anlegg ved Breivika i henhold til søknad og vedlagte kartskisser. Tillatelsen gjelder for anleggsplassering som vist i vedlagt kart, og som har følgende koordinatfestede posisjoner i grader og desimalminutter. Kartdatum Euref89/WGS84: Hjørnepunkt 1 Hjørnepunkt 2 Hjørnepunkt 3 Hjørnepunkt 4 N N , N N Ø Ø Ø Ø Hjørnepunkt 5 Hjørnepunkt 6 Hjørnepunkt 7 Hjørnepunkt 8 N N N N Ø Ø Ø Ø Hjørnepunkt 9 Hjørnepunkt 10 Hjørnepunkt 11 Hjørnepunkt 12 N N N N Ø Ø Ø Ø Anleggene er registrert som en lokalitet i akvakulturregisteret og er kartfestet ved bruk av hjørnepunktene 1, 6, 7 og 12 Lokaliteten er klarert for følgende tillatelser: F G 0024 Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 701 Henry Karlsens plass 1 Telefaks Bankkonto VADSØ 9800 VADSØ Næring- og nordområdeavdelinga

2 Denne tillatelsen etter akvakultur omfatter tillatelser etter forurensingsloven, matloven, dyrevelferdsloven og havne- og farvannsloven. Det er en forutsetning at fastsatte vilkår i tillatelsen blir fulgt. Vedtaket er fattet av Finnmark fylkeskommune med hjemmel i lov av nr. 79 om akvakultur og forskrift av nr om fangstbasert akvakultur. Når det gjelder øvrige lokaliteter som den enkelte tillatelse disponerer, viser vi til Akvakulturregisteret på Fiskeridirektoratets hjemmeside Begrunnelse Levende Torsk AS har søkt om en ny lokalitet for fangstbasert akvakultur i Breivika ved Skjånes. Den omsøkte MTB er 1000 tonn, der torsken er planlagt å bli fôret med frossen lodde, sild eller fiskeavskjær. Ved overgang til tørrfôr vil fôrforbruket være 500 tonn. Her skal torsken fanges og oppbevares før slakting. Høring etter forskrift om konsekvensutredning etter sektorlover Søknaden er vurdert etter forskrift om behov for konsekvensutredning etter sektorlover. Det har ikke blitt stilt krav om supplerende utredninger fra fagmyndigheter i løpet av høring- eller behandlingstiden for søknaden. Kommunal behandling, forholdet til kommunens arealdel og offentlig ettersyn Gamvik kommune bekrefter i brev, datert , mottatt Finnmark fylkeskommune , at søknaden vurderes til å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Søknaden om fangstbasert akvakultur i Breivika har vært ute på offentlig høring i fire uker i perioden fra , det har kommet inn et høringsinnspill til søknaden i løpet av denne perioden. Mottatt merknad er fra fiskere/brukere av fjordene og Langfjord fiskarlag. Fiskerne frykter konsekvensene av forurensning som følger med oppdrett i form av forspill og avføring. De peker på at gytefisken skyr områder med forurensning. De er også bekymret for konsekvensene av sykdomsutbrudd med smittefare til villfisken. Videre mener fiskerne at anlegget kan være til hinder for sikker adkomst til Skjånes havn i mørke og dårlig vær. Fiskerne i Hopsfjorden/Langfjorden er derfor imot at det plasseres oppdrettsanlegg l fjordene. Lokaliteten Anlegget er plassert i bukten Breivika, mellom Skjånes og Hopsfjorden. Bukten inngår i vannforekomsten Ramsbergvika. Dybden under anlegget varierer fra ca m. Det er ingen markert terskel mellom Breivika og Hopsfjorden. Det er fiskebruk på andre siden av bukta, ca. 630 meter fra lokaliteten. Det er og anløpskai inne i bukta, med et farled som ikke ses til å komme i konflikt med anlegget. Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark har behandlet søknaden etter forurensingsloven og gitt utslippstillatelse for den omsøkte lokaliteten, med maksimal tillatt biomasse på 1000 tonn. Utslippstillatelsen daterte ligger vedlagt. Det er en forutsetning av fastsatte vilkår blir fulgt. Mattilsynet, region Nord Mattilsynet region nord har gitt tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk med en total MTB på 1000 tonn etter sitt regelverk. Tillatelsen datert er vedlagt. Det er en forutsetning at de fastsatte vilkår blir fulgt.

3 Kystverket Troms og Finnmark Kystverket Troms og Finnmark har gitt tillatelse til etablering av akvakulturanlegg etter sitt regelverk. Tillatelsen datert er vedlagt. Det er en forutsetning av de fastsatte vilkår blir fulgt. Fiskeridirektoratet, region Nord Fiskeridirektoratet region nord har vurdert søknaden med hensyn til fiskeriinteressene i området. Fiskeridirektoratet tilrår at søker tildeles fangstbasert akvakulturlokalitet i Breivika ved Skjånes. Uttalelsen datert ligger vedlagt. Sametinget Sametinget har i brev datert uttalt at de ikke kjenner til automatisk fredete kulturminner som blir berørt av tiltaket. Det forutsettes at tiltaket, alene eller samlet med andre tiltak i området, ikke går ut over muligheten til å utøve samiske tradisjonelle næringer. Kulturminnefagmyndigheter Tromsø Museum Universitetsmuseet har i brev datert uttalt seg på vegne av kulturminner under vann. Det finnes ifølge denne uttalelsen ikke kulturminner under vann i gjeldene tiltaksområde, og det vurderes dithen at sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann er begrenset. Plan og kulturavdelingen ved Finnmark fylkeskommune skriver i sitt brev datert at det er registrert et felt med tufter datert til yngre steinalder fortøyninger i Breivika kan komme i konflikt med kulturminnene eller sikringssonen. Det er viktig at adkomst til stedene det planlegges fortøyning på land inne i Breivika ikke legges over steinaldertuftene slik at disse ikke tildekkes, skades eller skjemmes jf. lov om kulturminner av Vår vurdering Finnmark fylkeskommune har vurdert søknaden etter lov av nr. 79 om akvakultur og forskrift av nr om fangstbasert akvakultur, og med hensyn til generelle vilkår for klarering av fangstbasert akvakulturlokalitet som beskrevet i 5 i forskrift om fangstbasert akvakultur som sier at lokalitet for akvakultur kan klareres dersom: a) Det er miljømessig forsvarlig b) Det er foretatt avveining av arealinteresser, med særlig vekt på 1. søkers behov for areal til planlagt akvakultur, 2. alternativ bruk av området til annen akvakultur, 3. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d. c) Det er gitt tillatelser som kreves etter 1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., 2. lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 3. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall, 4. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. d) Det er ikke i strid med 1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven nr. 71, 2. vedtatte vernetiltak etter kapitel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, 3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Vurderinger i henhold til bokstav a) miljømessig forsvarlig Søknaden er vurdert med hensyn til biologisk mangfold, forurensing av det ytre miljø og økologiske effekter. Forvaltningsmyndighetene har et selvstendig ansvar for å legge prinsippene i 8-12 i lov av nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet.

4 Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk etter Kap II i Lov om forvaltning av naturens mangfold (NML) 8-12 er blitt vurdert. 8 Kunnskapsgrunnlaget Det foreligger miljøundersøkelser (MOM-B undersøkelse) og strømmålinger for lokaliteten. Kunnskapsgrunnlaget i saken står i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingene i forbindelse med søknaden er gjort ut i fra tilgjengelig kunnskap, innsendte lokalitetsundersøkelser og registreringer i området. Finnmark fylkeskommune finner at saken er tilstrekkelig opplyst. 9 Føre-var-prinsippet Sakens anses som tilstrekkelig opplyst. Føre-var prinsippet kommer ikke til anvendelse. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Akvakultur vil i sin natur kunne ha innvirkning på miljøet. Lokaliteten vil ligge i nærheten til fiskefelt med villtorsk. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å avslå søknaden ut i fra hensynet til det biologiske mangfoldet, økologiske effekter eller naturmiljøet for øvrig. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenes karakter. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Det er egne forskrifter som angir krav til teknisk standard og regulerer drift av akvakulturanlegg. Det er et ufravikelig krav at driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig. Vannforekomsten Vannforskriften gir rammer for vannforvaltningen. I henhold til vannforskriften skal tilstanden i alle vannforekomster beskyttes mot forringelse, forbedres og gjennomrettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Vannforskriften 12 omhandler ny aktivitet eller nye inngrep. Anlegget er plassert i bukten Breivika, mellom Skjånes og Hopsfjorden. Bukten inngår i vannforekomsten Ramsbergvika. Det er ikke kommet høringsinnspill vedrørende miljømessig forsvarlighet eller behov for et større kunnskapsgrunnlag ved behandling av søknaden. Tiltaket vurderes som miljømessig forsvarlig ut fra den kunnskap man i dag har, og med bakgrunn i de rammer som er satt for slik virksomhet gjennom lover, forskrifter og vilkår for tildeling og drift av tillatelser. Omsøkt lokalitetsklarering er heller ikke vurdert å ha vesentlige negative innvirkninger av andre myndigheter. Vurderinger i henhold til b) avveiing av arealinteresser Med de opplysninger Finnmark fylkeskommune har i dag er vi ikke kjent med at tillatelsen kommer i konflikt med annen eksisterende eller planlagt akvakulturvirksomhet. Søknaden er vurdert med hensyn til annen og alternativ bruk av området. Enhver lokalisering av akvakulturanlegg i sjø vil medføre restriksjoner for fiske og ferdsel i nærheten av anlegget. Dette gjelder generelt og ikke spesielt for denne lokaliteten. Fiskeridirektoratet region nord har vurdert søknaden fra Levende Torsk AS. Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det drives ervervsmessig fiske av betydning i det aktuelle området, og kan ikke se at etablering av anlegg i Breivika vil komme i konflikt med fiskeriinteresser. Det forutsettes av kommunens fiskeri har vært involvert i planprosessen og utvelgelsen av områder av satt til akvakulturformål i kommunen, og at eventuelle interessemotsetninger har blitt avklart på dette tidspunktet.

5 Lokaliseringen kommer ikke i konflikt med forslag til vernetiltak eller verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d). Det er kommet inn et høringsinnspill som tyder på interessekonflikter vedrørende areal i forbindelse med søknaden. Det planlagte anlegget er ikke sett på som et hinder av felles interesser av hverken Kystverket eller Fiskeridirektoratet. Etter en samlet vurdering av selskapets behov for lokaliteten og annen bruk av området finner Finnmark fylkeskommune at det kan gis tillatelse til etablering av fangstbasert akvakulturanlegg på lokalitet Breivika. Vurderinger i henhold til bokstav c) Alle nødvendige tillatelser i henhold til forskriftens punkt c foreligger. Samtlige er vedlagt denne tillatelsen. Vurderinger i henhold til bokstav d) Området der anlegget vil bli liggende er avsatt som «uspesifisert sjøområde», Gamvik kommune kan ikke se at gjeldende arealplanbestemmelser er til hinder for den omsøkte etableringen. Tiltaket er ikke i strid med vernetiltak eller naturmangfoldloven. Det gjøres oppmerksom på at eventuelle fortøyninger på land ikke kan være i nærheten av et felt med tufter datert til yngre steinalder, og at dette må tas hensyn til jf. lov om kulturminner av og vedlegg 7. Videre foreligger det ingen øvrig informasjon om at tiltaket er i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven jfr. vedlagte uttalelser fra øvrige kulturminnefagmyndigheter. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det finnes andre kulturminner i området, og det henvises derfor til kulturminnelovens meldeplikt. Generelle vilkår til drift av anlegget Anlegget skal etableres i samsvar med vedlagt tegning som viser anleggets godkjente plassering i henhold til koordinater for anleggets ytterpunkter. Hver av tillatelsenes samlede biomasse skal ikke på noe tidspunkt overskride tillatt biomasse. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo- eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. Tillatelsen skal drives som selvstendig enhet. Dette er likevel ikke til hinder for at anlegget kan samarbeide med andre om felles innkjøp, salg o.a. Utleie av akvakulturtillatelsen er ikke tillatt. Anlegget skal etableres og drives på en miljømessig forsvarlig måte. Annet Vi viser til kravet i 35 i forskrift av nr. 822 om drift av akvakulturanlegg angående miljøovervåkning og rapportering av miljøundersøkelser til fiskerimyndighetene. Vi ber også om at en kopi av eventuelle andre miljøundersøkelser sendes til fiskerimyndigheter via Altinn. Når det gjelder nærmere bestemmelser for drift av tillatelsen, viser vi til forskrift av nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) og forskrift av nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen. Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuell avvikling også blir gjennomført i samsvar med øvrige gjeldene lover, forskrifter og vilkår. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for tillatelsen endres vesentlig.

6 Kopi av denne tillatelsen med vedlegg skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. Klageadgang Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal sendes Finnmark fylkeskommune. I medhold av forvaltningsloven 27b er det satt som vilkår for å gå til søksmål at en har nyttet retten til å klage. Vi gjør oppmerksom på at eventuell klage ikke fører til iverksetting av vedtaket blir utsatt. Det er likevel mulighet til å søke om at iverksetting blir utsatt til klagesaken er avgjort. Vadsø, 8. desember 2016 Hilde Mietinen Næringssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Nora Dahl

7 Vedlegg 1. Uttalelse fra Gamvik kommune datert Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Finnmark datert Mattilsynets tillatelse datert Fiskeridirektoratets uttalelse datert Sametingets uttalelse datert Tromsø Museum Universitetsmuseet sin uttalelse datert Plan- og kulturavdelinga Finnmark fylkeskommune sin uttalelse datert Kystverkets tillatelse datert Kartskisse Breivika, vedlegg til Kystverkets tillatelse Kopi til: Kystverket Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ Gamvik kommune, Boks 174, 9770 MEHAMN Mattilsynet - Region Nord, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok Tromsø museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ KH-sjekk Sørøy/Loppa-fiskarlag, 9595 Sørvær, 9595 SØRVÆR

8 Arkiv: U43 &13 K M U N E Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) /780-ll/814/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen Finnmark fylkeskommune., _, _ Næringsavdeljnggn W : "i aw! i ~"l' fy V.eSk0TTlTnUnC postboks 701 Frjrzim?m ministrasjonen,.-um» VADSØ i L0 Dnk.nr.; i» I ;\~.:;,ku vet _ SØKNAD OM AKVAKULTURANLEGG VED BREIVIK, SKJÅNES. OVERSENDELSE AV MERKNADER ETTER HØRING Vi viser til Deres ekspedisjon av ] 5 og til samtaler pr. epost med saksbehandler Majliz Berget. Søknad fra Levende Torsk AS, org.nr , om fangstbasert akvakultur av torsk på Breivika i Gamvik kommune er lagt ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret i Mehamn og ved Skjånes landhandel i perioden 15. januar februar Ettersynet ble kunngjort ved annonse i Norsk lysningsblad, Dagbladet Finnmarken og avisa Kyst og Fjord. Ved fristens utløp~hadde Gamvik kommune mottatt en uttalelse til søknaden i form av et brev fra fiskere/brukere av fjordene og Langfjord fiskarlag. Uttalelsen følger vedlagt. Det foreligger ingen reguleringsplan for Skjånes havn med nærliggende sjøområder. Den aktuelle lokaliteten i Breivika er i kommuneplanens areal (fra 1991) benevnt som uspesifisert sjøomrâde. Det er tidligere registrert oppdrettskonsesjoner litt nord for Breivika; nærmere Skjånes havn. Gamvik kommune kan ikke se at gjeldende arealplanbestemmelser er til hinder for omsøkte etablering. Med vennlig hilsen G3: K. H sen Teknisk sjef e-post: vedlegg Postadresse Kontoradresse Telefon Telefax Kontonummer Foretaksregisteret Postboks 174 Rådhuset Vevikveien Bank: 49] O l 9770 Mehamn 9770 Mehamn

9 For fiskere/ brukere av fjordene b KH Frank Einar Nordstrand 5' w r `' * skjemt, i i /sff/?90 v /D. ^ U! 3 For Langfiord fiskariag Stein inge Kristiansen 9771 Skibnes Skjånes, Gamvik kommune. Postboks Mehamn is f, Modmadorm.I inidhlwmdcwnki/smnhmstbaunaknkurinwbnklytnhopo[pi Irelvikawdslqlnos. Fiskere i Hopsfiord/Langfiord vil med dette protestere mot at det etableres oppforingsanlegg på nevnte lokaliteter. Fiskerne frykter konsekvensene av forurensning som følger med oppdrett i form av forspili og avføring. Det skal Nuke søknaden brukes inntil 2000 tonn for til sammen. Dette vil utgjøre en betydelig mengde avføring. Vi vet fra tidligere av at gyteflsken skyr områder med forurensning. Dette vil være katastrofalt for oss, da vi fisker på gytefisk. l årene etter at det ble slutt på oppdrettsvirksomheten i Hopsfiorden, har det stadig blitt et bedre virtorskefiske. n-.7-ir~_~n Noe w-.\m_:-..-. som _ r-f :3-:7-4,7: har resultert l at flere har investert =2: -r"=:i:.. i fiskebñter. Vi er ogsa bekymret for konsekvensene av sykdomsutbrudd med smittefare til villfisken. =qpm11.,~rlgvg\=r\yrtg~t-» ~,..~.,.- 5,» Videre var det i utgangspunktet snakk om oppsamiingsanlegg / lagringsaniegg, og ikke flere oppforlngsanlegg slik søknaden foreligger nl. Videre kan vi ikke godta plasseringen av anleggene. i mgmp :anlegget er plassen slik at det er til hinder for oss når vi fisker kongekrabbe, vi bruker omrldet til å plassere samieteinene. Etter nye forskrifter kan vi ikke plassere teinerie inne pl Skjånes havn, derfor bruker vi Ytre-hop.

10 Breivik : Anlegget kan være til hinder for sikker adkomst til Skjånes havn i mørke og dårlig vær, under vinterfisket brukes Breivik av fiskebåtene til å sløve fisk i ly for værvi har ikke lov til å sløye inne på havna, og anlegget blir derfor i veien for oss. Tidligere erfaringer fra oppdrettsanlegg er at de tiltrekker seg mange predatorer, der haverten er til stor plage for oss som fisker med garn. Haverten går fast i garna eller river i stykker garn når den sliter fisk ut av garnene. Haverten, og oteren som også samler seg rundt slike anlegg, er også til stor plage for iaksefiskerne. Hopsfjorden /Langfjorden er små fjorder som er ømflntlig for forurensning. Vi som skal leve av fisken l fjorden er lite interessert lå ha store forurensningskllder i fjorden Fiskeme l Hopsfjorden/Langfjorden vil derfor med dette på det sterkeste gå i mot at det plasseres oppdrettsanlegg l fjordene..vi For fiskere/brukere av fjordene. For Langfjord flsltarlag il li rue-ã áfv* `\?^ `{v\'lill0v~~`. rank E. Nordstrand Stein lnge rlstiansen Kopi sendt til: Finnmarks fylkeskommune og Sametinget. "" -"v *'3 7';=,'S*~.$r:_»z':: a, sir-»'-_~=.:.-..1.z ;.»-

11 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Finnmark fylkeskommune ' j Henry Karlsens plass 1 L.. f j, 4_j 9815 Vadsø O: g Iks j,~ak;.'pu:.;.k """ ""' IL» f Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2015/ Ark Saksbehandler/direkte telefon: Eirik Frø/land Tillatelse etter forurensningsloven - lokaliteten Breivika i Gamvik kommune Vi viser til søknad fra Levende Torsk AS, om etablering av Iokalitet for fangstbasert akvakultur ved Breivika i Gamvik kommune. Vedtak Levende Torsk AS får tillatelse, i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) 11 og 16, til utslipp fra oppdrettslokaliteten Breivika i Gamvik kommune. Maksimal tillatt biomasse på lokaliteten er 1000 tonn. Finnmark fylkeskommune kartfester lokaliteten. Tillatelsens ramme Tillatelsen gjelder fra dagens dato. Vilkårene i vedlagte utslippstillatelse skal til enhver tid være oppfylt. Redegjørelse for saken Levende Torsk AS søker om ny lokalitet for fangstbasert akvakultur ved Skjånes. Omsøkt MTB er 1000 tonn. Det er planlagt fôring med frossen lodde, sild eller fiskeavskjær. Estimert mengde er ca tonn årlig. Ved overgang til tørrfôr vil fôrforbruket være 500 tonn. Gamvik kommune bekrefter i brev av 18. mars 2016 at anlegget er tenkt plassert i et område som har planstatus «uspesifisert sjøområde» i kommuneplanens arealdel. Søknaden har i følge kommunen vært ute på høring, og det er kommet inn én uttalelse. Kunnskapsgrunnlaget for vedtaket Bunntopografí Anlegget er plassert i bukten Breivika, mellom Skjånes og Hopsfjorden. Bukten inngåri vannforekomsten Ramsbergvika. Dybden under anlegget varierer fra ca m. Det er ingen markert terskel mellom Breivika og Hopsfjorden. Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post; Internett: Statens hus VADSØ

12 Side 2 av 4 Sedimentundersøke/ser og bunnfauna Det er utført en B-undersøkelse i oktober Rapporten viser at Breivika har en hard bunntype med grovt substrat, og det ble ikke funnet tilstrekkelig prøvemateriale i form av sedimenter på noen av stasjonene. Dette gjorde det umulig å foreta kjemiske målinger. Det ble ikke registrert dyreliv, men dette må også sees i sammenheng med bunntypen og tomme grabber som følge av denne. Lokalitetstilstanden er av konsulenten satt til klasse 1 (som forventet på en ny lokalitet). Strømforhold og vannutskiftning Strømforholdene på denne lokaliteten ble målt over fire uker, i september-oktober På spredningsdyp (23 m) er gjennomsnittlig strømhastighet målt til 2,6 cm/s. Retningen er stabil, og størst vannutskiftning skjer i nordvestlig retning. Ved bunn er strømretningen lite stabil. Gjennomsnittlig hastigheten er 3,6 cm/s. Andel strømstille er lav på begge dyp. Naturmangfold For avgjørelse av søknad om utslippstillatelse, vil de naturverdier som kan påvirkes av forurensning iform av støy, lys og utslipp til vann være relevante. Søk i Naturbase i anleggets nærområde viser kun artsobservasjoner. Det fremkommer ingen opplysninger om hekke-, yngle- eller verneområder i nærheten av anlegget. Fiskeridirektoratets database viser ingen fiske- eller gyteområder der anlegget skal ligge. Fylkesmannens vurderinger Denne søknaden gjelder akvakultur basert på oppfôring av villfanget torsk. Omsøkt MTB er lav, sammenliknet med et gjennomsnittlig lakseoppdrettsanlegg. Målinger av strøm, sedimentforhold og bunntopografi taler for at spredningen av utslippene vil være tilstrekkelig for å oppnå nødvendig nedbrytning, og unngå uheldig akkumulering. MOM-B undersøkelsen viser en hard bunntype, og dette harmonerer med gunstige strømforhold. Risikoen for at opphopning av organisk materiale likevel vil skje kan håndteres gjennom regelmessig overvåkning av bunnen under anlegget. Av høringsuttalelse i saken fremgår det at lokaliseringen kan være i konflikt med andre interesser. Det meste av de negative effektene som beskrives er knyttet til en annen søknad ved Vargaklubben/Ytre Hop. Konkret for Breivika påpekes det at anleggets plassering kan være til hinder for sikker adkomst til Skjånes havn i visse lys- og værforhold. Vi forutsetter at Kystverket behandler dette. Vurdering av kunnskapsgrunnlaget Det er ikke fremkommet informasjon som tilsier at etableringen vil gi forurensning som kan påvirke truede arter eller truede naturtyper, utvalgte naturtyper eller prioriterte arter. Kravet til kunnskapsgrunnlaget vil som hovedregel være oppfylt dersom man har lagt til grunn tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Føre-var-prinsippet Føre-var-prinsippet tilsier at effektene av utslipp må overvåkes, jf. naturmangfoldloven (NML) 9. Effekter av overgjødsling eri stor grad antatt å være reversible, og risikoen kan ivaretas ved fastsette grenseverdier for miljøtilstand, samtidig som det stilles vilkår om overvåkning. Dersom overvåkningen viser overtredelse av grenseverdiene vil tillatelsen kunne endres

13 Side 3 av 4 Samlet belastning jf. NML 10 Ramsbergvika er en relativt liten vannforekomst, med størrelse 1,2 kmz. Det er imidlertid ingen terskel som begrenser vannutskiftningen mellom denne vannforekomsten og Hopsfjorden. inndelingen av Ramsbergvika som egen vannforekomst er gjort på bakgrunn av fjordkatalogen - ikke undervannstopografiske forhold. At vannforekomsten er såpass liten øker i seg selv risikoen for at samlet tilførsel av næringsstoffer ved etablering av akvakulturlokaliteten kan medføre en vesentlig påvirkning på den samlede tilstanden. Vi vurderer det likevel som mest sannsynlig at påvirkningen blir lokal, i anleggets umiddelbare nærhet, og at vannforekomsten samlet sett ikke påvirkes i så stor grad at miljømålene ikke nås. Begrunnelsen for dette er god vannutskiftning, og erfaringer fra overvåkning av økologisk og kjemisk tilstand ved akvakulturanlegg med betydelig større utslipp. Kostnader ved mi/jøforringe/se Virksomheten må bære kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet, jf. forurensningsloven 2 og NML 11. Dette innebærer kostnader ved miljøovervåkning, men også tiltak ved økt forurensningsfare, og eventuelt erstatningsansvar, jf. forurensningslovens 56. Mi/jøforsvar/ige teknikker og driftsmetoder All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Dette følger av forurensningsloven 2 og NML 12. Konklusjon Virksomheten gis tillatelse til utslipp etter forurensningsloven, med MTB 1000tonn. Fylkesmannen presiserer at MTB er å anse som en absolutt produksjonsbegrensning, og at produksjonen må tilpasses miljøforholdene på lokaliteten. Miljøovervåkning Miljøpåvirkningen skal overvåkes (vilkår 6.2), og vurderes opp mot fastsatte grenser for akseptabel tilstand (vilkår 3.1). Virksomheten er selv ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak ved en negativ utvikling. Dersom grensene for miljøtilstand overskrides, vil Fylkesmannen kunne endre tillatelsen. Erstatningsansvar Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven 10 og kap. 8. Klageadgang mv. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet i henhold til forvaltningsloven kapittel VI av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om dette vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen bør begrunnes og skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Finnmark. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Dersom vedtaket blir påklaget, kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jamfør forvaltningsloven 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages jamfør forvaltningslovens 2 bokstav b, jamfør 28.

14 Side 4 av 4 Vi ber om at vàr referanse oppgis ved henvendelse til oss. Med hilsen Magnus Jakola-Fjeld Eirik Frøiland seksjonsleder overingeniør Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. Kopi til: Mattilsynet Postboks Brumunddal Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Gamvik kommune Vevikv Mehamn Levende Torsk AS Strandvegen TROMSØ Vedlegg 1 Utslippstillatelse - lokaliteten Breivika

15 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Vedlegg 1. Utslippstillatelse av 28. oktober 2016 til Levende Torsk AS Breivika Levende Torsk AS får tillatelse til utslipp fra akvakulturlokalitet ved Breivika i Gamvik kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningslovens 11 og 16. Tillatelsen gjelder fra dagens dato på de vilkår som følger under. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden, og andre innkomne brev i saken. Data om virksomheten Virksomhet Levende Torsk AS Org. nummer (bedrift) Adresse Strandvegen 106, 9006 Tromsø Lokalitet Breivika Kommune Gamvik NACE-kode og bransje Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur Risikoklasse 3 Tillatelse gitt: Magnus Jakola-Fjeld seksjonsleder Eirik Frøiland overingeniør Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus VADSØ mark

16 Side 2 av 4 1. Tillatelsens ramme Denne tillatelsen gjelder fangstbasert oppdrett av torsk i sjø ved oppdrettslokaliteten Breivika l Gamvik kommune. Tillatt produksjonsstørrelse ved anlegget er 1000tonn MTB. Forventet fôrforbruk er inntil 1000 tonn per år. 2. Generelle vilkår 2.1 Ansvarsforhold Levende Torsk AS er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. 2.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 2.3 Tiltak ved økt forurensningsfare Hvis det viser seg at de planlagte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, skal den ansvarlige så tidlig som mulig søke nye løsninger som ivaretar miljøet. Den ansvarlige kan umiddelbart bli pålagt å sette i gang forbedrende tiltak. 2.4 Opplysningsplikt m.m. Bedriften plikter å la representanter for Fylkesmannen føre tilsyn til enhver tid, jf. forurensningsloven 49 og Tvangsmulkt og straffeansvar Fylkesmannen kan fastsette tvangsmulkt til staten for å sikre at lovens bestemmelser og vilkårene i denne tillatelsen overholdes, jf. forurensningsloven 73. Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap Erstatningsansvar Tillatelsen utelukker ikke erstatningsansvar for eventuelle skader, ulemper eller tap forårsaket av eventuell forurensning, jf. forurensningsloven Utslipp til sjø - grenser for akseptabel miljøtilstand Utslippene skal ikke endre miljøtilstanden i resipienten på uakseptabel måte, og den ansvarlige skal dokumentere miljøtilstanden i resipienten. Dette kravet følger også av akvakulturdriftsforskriften 35 og 36, hvor fiskeridirektoratet er myndighet. Minimumskravet til miljøovervåking ved denne lokaliteten fremgår av vilkår 6.2. o Miljøtilstanden skal være 3 eller bedre på sjøbunnen under og nær ved akvakulturanlegget. Miljøtilstanden skal undersøkes og dokumenteres slik Norsk Standard, NS 9410 beskriver for B-undersøkelser. o Strandsonen skal ikke bli synlig påvirket av utslippet eller annen forurensning fra akvakulturvirksomheten. o Miljøtilstanden skal være god (tilstandsklasse II) for dypvann, bløtbunnsfauna og sediment slik veileder 02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann beskriver. Miljøtilstanden skal undersøkes og dokumenteres slik Norsk Standard, NS 9410 beskriver for C-undersøkelser. 1 FOR : Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften).

17 Side 3 av Fôring og produksjon Ved fôring av fisken skal tap og spill unngås. Dersom våtfôr benyttes, skal fôret tilsettes tilstrekkelig bindemiddel for å hindre umiddelbar oppløsning. Dødfiskopptak skal skje så ofte at forråtnelse og oppløsning av død fisk unngås. 3.3 Medisiner, kjemikalier ol Medisiner, insekticider, kjemikalier og lignende skal lagres forsvarlig og avlåst slik at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell eller lignende ikke slippes ut og kan samles opp, for eksempel ved hjelp av oppsamlingstanker/kanter med tilstrekkelig volum. Anvendelse og utslipp av medisiner, insekticider, desinfeksjonsmidler og lignende skal skje i samsvar med gjeldende regelverk/ retningslinjer fra myndighetene. 4. Utslipp til luft Fôrlagring, fôrtilberedning, spyling og tørking av nøter samt andre aktiviteter ved anlegget skal foregå på en slik måte at det ikke fører til luktulemper av betydning for naboer eller andre. 5. Støy Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride grenseverdieri tabell 1 under, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved den mest støyutsatte fasade. Tabell 1: Maksimalt tillatt støynivå Lden I-den I-night I-max,fast (hverdager) (søn- og (kl ) (kl ) helligdager) 55 db 45 db 45 db 60 db Følgende midlingstider for ekvivalentnivå skal legges til grunn ved beregning av Lam og Lmgm: Lazy (07-19): 12 timer Levenmg(l9-23)I 4 timer Lm gm(23-o7): 8 timer Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Støyemisjon fra nytt produksjonsutstyr (vifter), transport m.m. skal være minst mulig.

18 Side 4 av 4 6. Kontroll og forebyggende tiltak 6.1 Internkontroll Virksomheten plikter å ha internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til internkontrollforskriften? Det skal blant annet inneholde skriftlige rutiner om avfallshåndtering, miljøovervåking, beredskap ved uhell m.m. Se Miljøundersøkelser B-undersøke/se Virksomheten plikter å gjennomføre B-undersøkelser ved lokaliteten med frekvens i henhold til NS Samtidig med B-undersøkelsene skal det gjennomføres en enkel strandsonebefaring, hvor all miljøpåvirkning som kan tilskrives driften på lokaliteten dokumenteres med tekst og bilder. Forhold som skal omtales er for eksempel fett og oljefilm, algevekst, forsøpling m.m. Rapportering av B-undersøkelser skal skje i samsvar med kravene fra Fiskeridirektoratet: - rapportering av B-undersøkelser skal skje elektronisk gjennom Altinn. - virksomheten skal legge ved rapporten i PDF-format. - frist for rapportering er senest 1 måned etter feltundersøkelse. 6.3 Akutte utslipp Akutte utslipp skal varsles til nødtelefon 110, Fylkesmannen og nærmeste kystradio, i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Den ansvarlige skal gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for akutte utslipp. 7. Avfall Virksomheten plikter å sette seg inn i relevant regelverk som gjelder håndtering av avfall. Alt avfall skal bringes til mottaker som er godkjent av forurensningsmyndighetene. Tilgjengelige gjenvinnings- og returordninger skal benyttes (f.eks. plast, elektriske og elektroniske produkter og farlig avfall). Les mer på og Alle typer avfall (dødfisk, slakteavfall, fett, slam, plast, fôrsekker, papir, kjemikalierester osv.) skal samles opp etter hvert og håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper. Dumping i sjø/ vassdrag, nedgraving eller brenning er ikke tillatt. 8. Eierskifte, driftsstans og konkurs Dersom virksomheten har vært nedlagt eller ute av drift i mer enn 2 år, må det gis melding til Fylkesmannen som avgjør om ny søknad er nødvendig. Ved nedleggelse eller stans av virksomheten plikter ansvarshavende å sørge for rydding og istandsetting av de berørte områdene, jf. forurensningsloven 20 og avfallsforskriften Endring av tillatelsen Denne tillatelsen kan endres, oppheves eller få nye vilkår, jf. forurensningsloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

19 Fra: Søren Sofus Lundtorp Olsen Sendt: 11. mars :40 Til: Postmottak - FFK; Emne: Levende torsk AS. Vedtak om godkjenning Vedlegg: Document.pdf Sendes bare elektronisk. Med vennlig hilsen Sofus L. Olsen seniorinspektør, veterinær Mattilsynet, Region Nord, Avdeling Finnmark Telefon, kontor : Telefon, mobil : Besøksadresse : Kirkegate 8, 2 etasje. Hammerfest Felles postadresse : Mattilsynet, Region Nord, postboks 383, 2381 Brumunddal

20 LEVENDE TORSK AS DSVES fef suandvegen 105 Vår rel: 2015/ TRQMSØ Dam: 11,oa zo1e Orgnr LEVENDE TORSK AS. BREIVIKA. VEDTAK OM GODKJENNING AV ETABLERING AV LOKALITET FOR FANGSTBASERT AKVAKULTUR Mattilsynet, region Nord mottok en søknad fra Levende Torsk AS om tillatelse til etablering av en lokalltet for fangstbasert akvakultur ved Breivika i Gamvik kommune. Søknaden var oversendt fra Finnmark fylkeskommune. Levende Torsk AS søker om tillatelse for hold og oppföring av villfanget torsk. Det søkes om en maksimal tillatt biomasse (MTB) på tonn. Gamvik kommune sin uttalelse til søknaden er enda ikke oversendt Mattilsynet, men vi har valgt å behandle søknaden uten à avvente denne uttalelsen. Saken gjelder - Breivika Søknaden var vedlagt kartskisser og rapportene: Akvaplan-niva AS, rapportnr. APN , datert : «Ice Fish Invest AS. Miljøundersøkelse type B, Breivika, Skjånes 2015». Akvaplanmiva AS, rapportnr , datert «Strømmålinger Iokalitet Breivika, Skjånes. 5 m, 15 m, spredning- og bunnstrøm. Ice Fish AS». Mattilsynet avdekket, at det var flere feil i rapporten med strømmålinger. Dette ble tatt opp med Akvaplan-niva AS, som deretter oversendte en ny versjon av rapponen. Begge versjoner av rapporten har samme rapportnr. og er datert samme dag selv om innholdet er vesentlig endret på enkelte punkt (spesielt resultatet av målinger på 5 m på side 13). Mattilsynet har ved saksbehandlingen kun forholdt seg til rapportversjonen som ble oversendt på e-post Pa bakgrunn av nedenstående observasjoner og vurderinger vurderer Mattilsynet, region Nord at godkjenning til etablering kan gis. Vedtak om godkjenning Mattilsynet, region Nord gir Levende Torsk AS godkjenning til etablering av lokaliteten Breivika i Gamvik kommune med en maksimal tillatt biomasse på tonn. Godkjennelsen er begrenset til hold og oppfôring av villfanget torsk. wwwmattilsgnetfio Mattilsynet Saksbehandler: Søren Sofus Lundtorn Olsen Region Nord Tlf' 22 ao oo oo/ Pustadresse E-post Felles Pvstmoflak. POSWDKS 353 (Husk mottakers navn) 2381 Brumunddal Telefaks:

21 Deres ret: Vår ref: ~ Dato: Om godkjenningen: Godkjenningen trer i kraft senest 2 år fra dato og tidligst når Finnmark fylkeskommune har fattet sitt vedtak. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv 5 Krav om godkjenning jf. forskrift om fangstbasert akvakultur 'å7 Vi har observert: Det søkes om etablering av en lokalitet for oppfôring av villfanget torsk i henhold til regelverket for fangsthasert akvakultur. Det søkes om en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 1000tonn. Refevante avstander til akvakultur og akvakulturrelatert virksomhet: Det er ingen lakseslakterier eller notvaskerier innenfor en avstand av 200km fra lokaliteten. Det er ingen godkjente akvakulturlokaliteter innen en avstand av over 80 km. Det er omsøkt enda en lokalitet for villfanget torsk i henhold til regelverket for fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben, ca 2 km fra den omsøkte lokaliteten Breivika. Den omsøkte lokaliteten Vargaklubben er også omsøkt med en MTB på 1000tonn. Lokaliteten ligger innenfor den nasjonale laksefjorden Tanafjorden. Avstanden til munningen av det nasjonale laksevassdraget, Tanaelva, er mer enn 30 km. Avstander til fiskemottak: Fiskemottaket på Skjånes, Skjånesbruket F226, ligger ca 530 meter fra nærmeste punktet på den omsøkte lokaliteten. Skjånesbruket behandler ikke avløpsvannet. Skjâneshruket mottar fisk hele året, men mesteparten ilandføres i perioden februar- april. I løpet av et år tas imot ca 1500tonn fisk og kongekrabbe. Pâ Skjånesbruket sløyes en del fisk og alt fiskeavfall ensileres. Fiskehoder går til tørking. En stor del av året tar Skjånesbruket kun imot Sløyd fisk. Det foregår ikke filetering eller tilsvarende bearbeiding av fisk på Skjânesbruket. Nest nærmeste fiskebruk ligger i Berlevåg mer enn 40 km fra lokaliteten. Gyteområder for torsk: l henhold til Kystverket sitt kartverk er det ikke kjente gytefelt for torsk i området der lokaliteten er omsøkt. Anlegg, strømmålinger mv. I henhold til oversendte tegninger blir anlegget å bestå av 3 firkantede enheter med egne fortøyninger. Avstanden mellom de 3 enheter blir 80~ 100meter. Under anlegget varierer dybden fra ca 30 til vet 50meter. Anlegget ligger over en skråning på bunnen, som går mot større dyp lenger ute i fjorden. korteste avstanden fra rammene til land blir ca 100meter. Det er gjort strømmålinger på lokaliteten på (spredning) og 5? meters dyp (bunn) i perioden Alle målingene ble foretatt i samme posisjon utenfor den tiltenkte plassering av rammene. Dette fordi det sto merder i Breivika, da målingene ble foretatt. På 5 meters dyp er det den sørøstlige (1570 i 45 ) strømretning som dominerer. Hovedparten av vannutskiftingen er i samme retning. På øvrige dyp er det den nordlige til nordvestlige (180 i 30 ) strømretningen, som er den dominerende. Strømparameterne er på de forskjellige dybdene er i rnåleperiodene målt til : 5 m. : Gjennomsnitts hastighet : 6,1 cmls. Maks. hastighet : 33,1cmls Andel nullstrøm (s 1 cmfs): 3 % Gj. daglig vannutskifting : 5.300mflrm2 15m. : Gjennomsnitts hastighet : 4,2 cmfs. Maks. hastighet: 42,1 cmls Andel nullstrøm (s 1 cmfs): 7 % Gj. daglig vannutskifting : 3.600malm? Side 2 av 6

22 Deres Tel: f Våt rel 2015IZ50139 Dato m. : Gjennomsnitts hastighet: 3,1 cm/s. Male. hastighet: 18,8 cm/s Andel nullstrøm (s 1 cm/s): 10 % Gj. daglig vannutskifting : m3/m2 57 m. : Gjennomsnitts hastighet: 2,9 cm/s. Mala. hastighet: 23 cm/s Andel nullstrøm (S 1 cmis): 15 % Gj. daglig vannutskifting : 2.500m3/ml Utenom fiskemottaket på Skjånes er det ingen landbasert industri i nærheten av den omsøkte lokaliteten. Det er ca hundrede fastboende i nærområdet (bygda Skjånes). Det ble foretatt miljøundersøkelser type B på lokaliteten ijuni Lokaliteten ble klassifisert til tilstandsklasse 1 -ikke påvirket av organisk belastning. Det er utarbeidet beredskapsplaner for lokaliteten. Beredskapsplanene var vedlagt søknaden. Mattilsynet vurderer dette slik: Etablering av akvakulturanlegg for levende lagring av villfanget torsk i mer enn 12 uker skal være godkjent av Mattilsynet i henhold til forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv 5, jf. forskrift om fangstbasert akvakultur 7. Ved behandling av søknad om godkjenning av etablering av en lokalitet for fangstbasert akvakultur skal det foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte anlegg (lokalitet) og dets omkringliggende miljø. Dette for à sikre, at utvidelsen ikke medfører en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Ved vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på avstand til akvakulturanlegg, akvakulturrelatert virksomhet, fiskemottak og til gyteomràder. Det skal også legges vekt på hvilken art, som skal oppdrettes, driftsform og produksjonsomfang. Akvakulturanlegget skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Anlegget skal være slik lokalisert og konstruert at risikoen er lav for at akvakulturdyrene påføres skade eller unødig påkjenning. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata. Til hjelp ved skjønnsutøvelsen har Mattilsynet utarbeidet en egen retningslinje for forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv (etableringsretningslinjen). Retningslinjen har som formål å bidra til enhetlig praksis for vurdering av lokalitetssøknader. Smigemessige vurderi_nge;: Avstand til aggre lokaliteter od akvakultu elaten virksomhet: Det er ingen etablerte akvakulturlokaliteter innen en avstand på over 80km. Det er omsøkt enda en akvakulturlokalitet for fangstbasert akvakultur ca 2 km fra den omsøkte lokaliteten. Lokalitetene vil bli brakklagt hvert år, delvis i samme periode, noe som er et krav i forskriften. Torsken på lokalitetene blir derfor å betraktes som samme generasjon selv om individene har forskjellig størrelse og alder. Begge lokaliteter er omsøkt med en MTB på 1000tonn. ved etablering av akvakulturlokaliteter for laks er det foretatt smittemessige vurderinger, som konkluderer med at en avstand på 2,5 km mellom uavhengige lokaliteter med en MTB pà inntil 2700 tonn er godt nok i det fleste situasjoner (anbefalte minsteavstand jf. etableringsretningslinjen). Den lave MTB på begge de omsøkte lokaliteter tilsier derfor at en mindre avstand enn 2,5 km vil kunne aksepteres mellom Iokalitetene. Når det i tillegg er årlig koordinert brakklegging av Iokalitetene vil etableringen av den ene lokaliteten ikke vaere til hinder for etableringen av den andre. Side 3 av 6

23 Deres ref: Vår ref: ~ Dato: Avstanden fra lokaliteten til akvakulturrelatert virksomhet (lakseslakteri, notvaskeri mv.) er over 200 km. Risikoen for spredning av smitte mellom lokaliteten og disse virksomhetene er derfor nært null. Andre akvakulturlokaliteter og akvakulturrelatert virksomhet er derfor ikke til hinder for etableringen av lokaliteten Breivika. Avstand til nasionflalmejlaksefiorder o nasonale laksevassdra : Lokaliteten er omsøkt i en nasjonal laksefjord. De nasjonale laksefjordene er etablert for å gi særlig beskyttelse til de viktigste laksebestander. Akvakulturlokaliteter for marine arter tillates etablert i nasjonale laksefjorder med en minsteavstand til nasjonale laksevassdrag på 5 km jf. forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomheti eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale Iaksefjorder nr.96l. Det er mer enn 30 km til munningen av Tanaelva, så plasseringen i den nasjonale laksefjorden er ikke til hinder for etablering av lokaliteten. Avstand til fiskemottak utemnmtghandlin, av avlø svannet: l Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev av vedrørende forslag til nye regler for fangstbasert akvakultur presiseres, at risikoen for smlttespredning fra fiskemottak til anlegg for fangstbasert akvakultur er noe Mattilsynet må vurdere i søknadsrunden. Det er spesielt risikoen for spredning av virussykdommen VHS (viral hemorrhagisk septikemi), som må vurderes. VHS er listeført på liste 2 og Norge har i dag fristatus for sykdommen. En eventuell påvisning av VHS i et akvakulturanlegg med torsk vil derfor medføre, at Norge (eller deler av landet) kan miste sin fristatus for VHS, hvilket igjen vil kunne få negative konsekvenser for eksporten av laks og ørret. Ved etablering av akvakulturanlegg for laksefisk er det krav om minsteavstand til slakterier for oppdrettsfisk på 5 km. I tillegg må lakseslakteriene behandle alt avløpsvann for å redusere utslippet av smittestoffer til sjøen. Årsaken til dette er frykt for smitte fra slaktet fisk til fisken i oppdrettsanlegg. Det finnes ingen anbefalte avstandskrav til fiskemottak ved etablering av akvakulturlokaliteter for fangstbasert akvakultur. l høringsbrevet skriver departementet at avstandskravene til andre oppdrettslokaliteter som stilles ved etablering av Iakselokaliteter vil kunne legges til grunn ved etablering av lokaliteter for fangstbasert akvakultur. Om avstand til fiskebruk uten behandling av avløpsvannet skrives i departementets høringsbrev, at avstanden for eksempel vil kunne vaere så mye som 10km, dersom det er praktisk mulig. For lokaliteten Breivika er avstanden til fiskemottaket Skjånesbruket ca 630 meter. VHS-virus finnes både på marin fisk og laksefisk. Det er vanligvis forskjellige serotyper man finner på laksefisk og på marin fisk, men EU regelverket skjelner ikke mellom serotyper. En påvisning av en marin variant av VHS-viruset på torsk i fangstbasert akvakultur vil derfor kunne gi negative konsekvenser for eksporten av laks og ørret. Virus og fisken kjenner ingen grenser i havet. Selv om torsken i fangstbasert akvakultur er fanget innenfor 12 nautiske mil fra kysten (friområdet for VHS) kan den være infisert med VHS. Veterinærinstituttet (VI) foretok en faglig vurdering av VHS i oppdrett av villfanget torsk i forbindelse med utbrudd av VHS på regnbueørret i Storfjorden i 200? (Veterlnærinstituttets rapportserie, Rapport Faglig vurdering iforbindelse med bekjempelse av viral hemoragisk septikemi (VHS) i Storfjorden). Av rapporten fremgår, at VHS-virus er påvist på villfanget torsk i Nordsjøen med en ganske høy prevalens (l,4 % av 405 samleprøver var positive for VHS ved en større undersøkelse i 1999). Prevalensen i Barentshavet er ikke kjent. Konklusjonen til VI er, at ethvert anlegg basert på villfanget torsk vil i utgangspunktet kunne ha friske bærere av VHS~virus og vil være utsatt for villfisksmitte. VHS-virus er satt i forbindelse med sykdom hos torsk, men utbrudd av sykdommen VHS er ikke påvist på torsk og det vurderes derfor at sannsynligheten Side 4 av 6

24 DEYCS re1:~ -Vér [Bl 2015IZ5013 Dam for utbrudd av VHS på torsk i fangstbasert akvakultur vil være meget lav. l smitteforsøk har torsk ikke blitt smittet ved immersjon (passivt gjennom vannet) og det antas at inntak av fisk med VHS-virus er viktigste smittekilde. VHS-virus er ganske vanlig i sild og brisling fra Nordsjøen. Avløpsvannet fra fiskemottaket vil utgjøre en mulighet for tilførsel av VHS-virus og andre smittestoffer til torsken i akvakulturanlegget. Betydningen vil være avhengig av produksjonen (mengde og form) på fiskebruket og avstanden til oppdrettsanlegget. f- iskemottaket har de siste årene hatt en omsetning på ca 1500 tonn fiski året. Det er ingen bearbeiding av fisk på fiskemottaket, og det slippes ikke ut blodvann. Fisken mottas sløyd eller sløyes på bruket. Det er omsøkt en MTB på 1000 tonn på lokaliteten Breivika. Dette er nesten like stor biomasse som den hittidige årlige produksjonen på fiskemottaket. Risikoen for introduksjon av VHS-virus og andre smittestoffer inn i anlegget vil derfor vaere betydelig høyere via innkjøpet av levende frsk som settes i anlegget enn fra avløpsvannet fra en bedrift 630 meter borte som har minimal håndtering av fisken. Avløpsvannet fra fiskemottaket på Skjånes vil kun medføre en marginal økning i risikoen for utbrudd av smittsomme sykdommer, herunder VHS, på lokaliteten Breivika. Fiskemottaket på Skjånes er derfor ikke til hinder for etablering av lokaliteten Breivika. Qjgeområder for torsk: Lokaliteten er ikke omsøkt i et kjent gyteomràde for torsk. Gyteområder for torsk er derfor ikke til hinder for etablering av lokaliteten. Bunnforhold; Under lokaliteten er det 30 til 50 meter dypt og skrånende bunn ut mot større dyp lenger ute i fjorden. Vannutskiftingen er god både på sprednings- og bunndyp. Risikoen for opphoping av smitte» og/ eller avfallsstoffer under lokaliteten er derfor liten. Det er ikke drift pà lokaliteten og bunnen er derfor upåvirket av oppdrett. Ut fra en samlet smittemessig vurdering vil den omsøkte etableringen av lokaliteten Breivika for fangstbasen akvakultur av torsk kunne tillates. Ælferdsmessi e vurderinge; God vannutskifting er viktig for å tilføre fiskene friskt, oksygenrikt vann og for å fjerne metabolske avfallsstoffer og smittestoffer fra fisken. Miljømessig optimale forhold for fiskene er en forutsetning for god velferd og en viktig del av forsvarsverkei mot oppblomstring og spredning av smittsomme sykdommer. l følge de oversendte strømmålingene utført på lokaliteten er den gjennomsnittlige vannutskiftingsstrømmen på 5 og 15meters dyp henholdsvis 6,1 cm/s og 4.2 cm/s. Som en tommelfingerregel bør vannutskiftingsstrømmen pà en lokalitet være kraftigere enn 3,5 cm/s i gjennomsnitt i merder med laksefisk. Torsk, som er mindre aktive fisker enn laksefisk, klarer seg sannsynligvis med svakere strøm og dermed mindre tilførsel av oksygen. Strømmen er kraftigere enn det anbefalte minimum for laks ~ uten å være for sterk. Den omsøkte maksimale biomassen er på 1000 tonn. Dette er lite for et oppdrettsanlegg i Oksygenforbruket på lokaliteten henger sammen med biomasseri. Liten biomasse betyr mindre oksygenforbruk. Alle forhold i relasjon til strøm og oksygenforbruk tilsier derfor at lokaliteten er velferdsmessig egnet for et akvakulturanlegg med en MTB på 1000 tonn. y_u_rderinger etter rialuri-rlartgfoldsloven: Prinsippene I naturmangfoldsloven B l2 skal legges til grunn som retningslinjer når offentlig myndighet utøves. De aktuelle prinsippene omfatter; krav til kunnskapsgrunnlaget, føre-var- Side 5 av 6

25 Deres ref; vår ref; 2o15f2eo13e Dato: prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og prinsippet om bruk av miljøforsvarllge teknikker og driftsrnetoder. Mattilsynets forvaltningsområde i denne saken omfatter fiskehelse og fiskevelferd. Smittetrykket av enkelte sykdommer og parasitter vil alltid kunne bli større i nærområdet, når det blir mer oppdrettsfisk (økt biomasse) i et område. Spesielt parasitter vil kunne være en utfordring for andre fisk. Mest utsatt er fisk av samme eller nært beslektede arter, da disse ofte vil ha de samme parasitter og sykdommer. Mattilsynet er ikke kjent med, at det finnes lokale bestander av torskefisk i nærområdet, som er så spesielle, at de er til hinder for etablering av lokaliteten Breivika. Torsk infiseres ikke med Iakselus og laks infiseres ikke med torskelus. Villaksen vil derfor ikke eller i svært liten grad bli påvirket av etableringen av lokaliteten. Annet: Det er ingen større kloakkutslipp og ingen landbasert industri (utenom fiskemottaket) i nærheten av lokaliteten. Det er derfor ikke en økt eller unormal risiko i forhold til produksjonen av helsemessige trygge næringsmidler. Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket. Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten. Se vedlegg til tilsynsrapport. Med hilsen /K rine Fostrand. /delingssjef / j' f Kopi til: Finnmark Fylkeskommune Kystverket _ Fiskeridirektoratet, region Nord Fylkesmannen i Finnmark Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrappott Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Side 6 av 6

26 Deres rei -Vâr rel: 2015/ ~ Dato VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 og dyrevelferdsloven 30 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt í medhold av lovene. Klageren Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 Og Z9. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om ren til å klage over iorvalmingsvedtak. Virksomheten er vurdert etterfølgende regelverk: - FOR nr 823: Forskrift 17. jun nr. B23 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg. zoobutikker m.m (forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv) - FOR nr 1831: Forskrift 15. des nr om fangslbasen akvakultur (lorskrift om fangslbasert akvakullur )

27 á

28 Avsender Mattilsynet Avdeling Finnmark Felles postmottak, Postboks Brumunddal Mottaker (navn og adresse) LEVENDE TORSK AS Strandvegen 106 Isene rromsø Data Melding om rett til åikége over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27} g Klageinstans Mattilsynet, hovedkontoret Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker á klage over vedtak De har fátt underretning om. Klag erett De har rett til å klageover vedtaket. l-lvem kan De klage til Fristen til å klage Rett til å kreve begrunnelse Klagens Utsetting innhold av vedtaket Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen Klagen skal førsrtfsendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse. H Klagefristen eru3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut, Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bon fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om ä få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen. Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for ä klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen, Klagen må undenegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres s-tfaks. De har imidlertid adgang til å søke om åfå utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgiort Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, if fvl 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers. De kan søke om åfå dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts» og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. Det er også mulig å klage tilwâlortingets ombudsmann for fonraltningen (Sivilombudsmannen). Mamlsynal RegionNnrd saksbehandler: søren som Luntflalp Olsen 'rir 2240 oo 00/ Epost' (Husk mottakers navn) wvfvfmattilsgrietno F'US1adVe5Se' Felles postmottak, Postboks BVlJWU7ldd3l Telefaks: SB 01

29 á

30 Fra: Stig-Arne Andreassen Sendt: 14. april :30 Til: Postmottak - FFK Emne: Levende torsk AS uttalelse om fiskeriinteresser i forbindelse med søknad om ny akvakulturlokalitet i Breivika ved Skjånes i Gamvik kommune, Finnmark fylke Vedlegg: pdf Se vedlagte saksdokumenter.

31 Finnmark fylkeskommune Saksbehandler: Stig - Arne Andreassen Fylkeshuset Telefon: Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord 9815 VADSØ Vår referanse: 15/18041 Att: Mailis Berget Deres referanse: Vår dato: Deres dato: LEVENDE TORSK AS UTTALELSE OM FISKERIIN TERESSER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET I BREIVIKA VED SKJÅNES I GAMVIK KOMMUNE, FINNMARK FYL KE Fiskeridirektoratet region nord viser til søknad fr a Levende Torsk AS av Søknaden er oversendt fra Finnmark fylkeskommune fo r uttalelse i samsvar med 4, femte ledd, i forskrift om samordning og tidsfriste r i behandlingen av akvakultursøknader. Merknadene til nevnte forskrift sbestemmelse sier bl.a. at Fiskeridirektoratets regioner i slike tilfeller ska l avgi en uttalelse om fiskeriinteresser, herunder samiske fiskeriinteresser. Søknaden gjelder etablering av anlegg for fangstbas ert akvakultur med torsk i Breivika ved Skjånes. Fiskere/brukere av fjorden ha r i brev av bl.a. anført at de er bekymret for at anlegget skal føre til at gyt efisk skal sky fjorden på grunn av forurensing. Videre er de bekymret for at anlegget skal tiltrekke seg predatorer som hevert og oter, samt at det kan være til hinder for sikker adkomst til Skjånes havn i mørke og dårlig vær. Det er fra flere hold hevdet at gytetorsk på innsig skyr områder med oppdrettsanlegg, mens andre igjen påstår at torsk t iltrekkes av slike anlegg. Problemstillingen har vært diskutert og forsket på i årevis, men fremdeles vet man for lite om hvordan torsk og annen villfisk påvirke s av oppdrettsanlegg i nærmiljøet til at man kan trekke klare konklusjoner. Tilgjenge lig forskning har pr. i dag ikke vist at interaksjoner mellom villfisk og akvakulturanleg g resulterer i negative konsekvenser for tradisjonelle fiskeriinteresser. Når det gjelder de andre forholdene som trekkes fre m av fiskere/brukere av fjorden er dette noe vi ber fylkeskommune og oppdretter om å ta hensyn til og forsøke å finne en løsning på sammen med fiskerne. Postadresse: Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E-postadresse: Internett:

32 Anlegg må selvfølgelig merkes forskriftsmessig og t ilstrekkelig til at man minimaliserer risikoen for påkjørsler eller andre u hell som følge av anleggsplasseringen. Videre bør man ta ut predatore r og skadedyr i tråd med gjeldende regelverk. Fiskeridirektoratet har i en årrekke registrert kys tnære fiskeridata som for eksempel fiskefelt og gyteområder. Disse registreringene er gjort offentlig tilgjengelig gjennom Fiskeridirektoratetes kartverktøy ( eridir.no). I dette tilfellet viser kartverktøyet ingen registrerte fiskeridata for det omsøkte området. På bakgrunn av ovenstående har ikke Fiskeridirektor atet region nord noen innvendinger mot at Levende torsk AS får tillatelse til å etablere anlegg for fangstbasert akvakultur i Breivika ved Skjånes som omsøkt. Med hilsen Ernst Bolle fungerende seksjonssjef Stig-Arne Andreassen seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten under skrift 2

33 Mottaker liste: Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 3

34 47/0/r0509? L '/"- /- SÁMEDIGGI '_" SAMETINGET Finnmárkku fylkkagielda - Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ ÅSSEMEANNUDEADDJl/SAKSBEHANDLER DIN (EUJ./DERES REF. MIN c.uj.nar REF. BEAIVI/DATO Elina Hakala, / Almmut go válddát oktavuoda/ Oppgis ved henvendelse Vedrørende søknadene om fangstbasert akvakultur av torsk på Vargaklubben og Breivika i Gamvik kommune Vi viser til deres brev datert vedrørende søknad om fangsbasert akvakultur av torsk pà Vargaklubben og pà Breivika i Gamvik kommune. Deres referanser er henholdsvis og Samiske kulturminner Sametinget kjenner ikke til at automatisk fredete samiske kulturminner blir berørt av tiltaket. Det er derimot registrert flere auromatisk fredete kulturminner fra steinalder i umiddelbar nærhet til de omsøkte titakene. For næremre vurdering av disse viser vi til uttalelse fra Finnmark fylkeskommunens kulturminneavdeling. Vi minner om at dersom det skulle under bygge- og anleggsarbeid med landfester komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Andre samiske interesser Når det gjelder forholdet til utøvelse av samiske utmarksnæringer, her under tradisjonell kystfiske, jf. FOR , Vedlegg lll, bokstav g, forutsetter Sametinget at tiltaket, alene eller samlet med andre tiltak i området, ikke går ut over muligheten til à utøve samisk tradisjonell næring i området, jf. Art. 27 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Dette kan innbefatte at tiltaket hindrer muligheten til å utøve fjordfiske eller laksefiske, benytte tradisjonelle fiskeplasser eller merder, eller at tiltaket medfører at fisken forhindres i à nå gyteplasser eller lakseelver i området som blir berørt av tiltaket. Sametinget kjenner ikke til at de omsøkte tiltakene vil være i konflikt med utøvelse av tradisjonelle samiske utmarksnæringer. Dearvvuodaiguin/Med hilsen f) / /e. i / / z 4/1 Mg: \ ~ Sten Olav Heahttå fågajodiheaddji/fagleder Elina Hakala råddeaddi/rådgiver

35 Fra: Wickler Stephen Sendt: 8. januar :30 Til: Postmottak - FFK Emne: Søknader om nye lokaliteter til akvakultur i Gamvik og Måsøy kommuner: marinarkeologisk vurdering Vedlegg: Søknader om nye lokaliteter til akvakultur i Gamvik og Måsøy kommuner marinarkeologisk vurdering.docx Oversender marinarkeologisk vurdering av ovennevnte søknader. Mvh Stephen Wickler Forsker / Marinarkeolog Seksjon for Kulturvitenskap Tromsø Museum - Universitetsmuseet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø, NORGE tlf

36 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Deres ref.: og 90/ Vår ref.: 2016/828 Dato: Finnmark fylkeskommune, Næringsavdelinga Postboks VADSØ Søknader om nye lokaliteter til akvakultur i Gamvik og Måsøy kommuner: marinarkeologisk vurdering Vi viser til 3 søknader oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. Søknadene gjelder etablering av følgende akvakultur lokaliteter: -Vargaholmen, Gamvik k. -Breivika, Gamvik k. -Store Kobbøy, Måsøy k. Det finnes ingen kjente kulturminner under vann i gjeldende tiltaksområdene. Vi vurdere sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som begrenset og har derfor ingen merknader til tiltakene. Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr. kulturminneloven 8, 2. ledd. Vennlig hilsen Stephen Wickler forsker Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Kopi: Finnmark fylkeskommune, plan- og kulturavdelinga Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

37 Fra: Løvik, Annbjørg Sendt: 14. desember :39 Til: Berget, Majliz Kopi: Gundersen, Tore; Theisen, Hans Anders Emne: VS: oppdrettssaker i Gamvik Vedlegg: BREIVIKA_KULTURMINNER.jpg; Vargaklubben_Kulturminner.jpg Hei. Vidersender innspill til saksnr og saksnr ang. kulturminner. Planfaglig må det være i tråd med arealplanen. Ta kontakt med Hans A. Theisen om det skulle være Mvh Annbjørg Løvik Henry K arlsens plass Vadsø Mobiltelefon Annbjørg Løvik Arealplanveileder Fra: Kleppe, Jan Ingolf Sendt: 14. desember :27 Til: Løvik, Annbjørg Emne: oppd rettssaker i Gamvik Ad : Det er registrert et felt med tufter datert til yngre steinalder i Breivika jf vedlagte kartutdrag fra Kulturminnebasen Askeladden. Fortøyninger i Breivika jf Deres oversendte kart kan komme i konflikt med kulturminnene e ller sikringssonen. Det er viktig at adkomst til stedene det planlegges fortøyning på land inne i Breivika ikke legges over steinaldertuftene slik at disse ikke tildekkes, skades eller skjemmes jf lov om kulturminner av Om dette ikke er mulig elle r om fortøyningene kommer i direkte konflikt med kulturminnene må det søkes om særskilt tillatelse til inngrep i kulturminnene jf lov om kulturminner 8, første ledd. I så tilfelle må Finnmark fylkeskommune kontaktes umiddelbart slik at vi kan veilede med den videre prosessen. Vi ber om tilbakemelding i forhold til plassering av fortøyninger inne i Breivika. Ad : Vi har ingen merknader til plassering av fortøyninger for oppdrettsanlegget ved Vargaklubben. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre

38 spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), 8. Denne meldeplikt må fo rmidles videre til de som skal utføre tiltaket. Henry Karlsens plass Vadsø Jan Ingolf Kleppe Arkeolog/Spesialrådgiver

39 <arw:rkm. Gem/eksl nu Kommuner swam As uuewuuneu aremxa S> Q f w xmsnesaaaea ' / \ Ø Slnaoddau

40 «mm» Cam/-La? on Kom B._.... m- (t. «av as» v; wan Uma»

41 TROMS OG FINNMARK Levende Torsk AS Strandvegen TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2015/ Arkiv nr.: Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: Tillatelse etter HFL Søknad om etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur på ny lokalitet - Breivika - Skjånes - Gamvik kommune - Finnmark fylke 1. Bakgrunn Vi viser til Deres søknad mottatt vedrørende ovennevnte. Søknader om fangstbasert akvakultur (akvakulturanlegg) skal behandles av flere statlige myndigheter etter forskjellige regelverk; fylkesmannen, Mattilsynet, fylkeskommunen og Kystverket. Saksbehandlingen er samordnet ved at fylkeskommunen sender ut ett samlet vedtak etter at de andre sektormyndighetene har behandlet saken etter eget regelverk. Dette vedtaket fra Kystverket etter havne- og farvannsloven blir nå sendt Finnmark fylkeskommune som grunnlag for et samlet vedtak. Den samordnede behandlingen får betydning for klagefristen, se nærmere om dette nedenfor under punkt 6 Klage m.v. 2. Beskrivelse av saken Levende Torsk AS (tidligere Ice Fish Invest AS) har søkt om tillatelse til etablering av lokalitet for akvakulturanlegg i Skjånes i Gamvik kommune. Lokaliteten skal etableres ved bruk av tre anlegg ved Breivika i henhold til søknad og vedlagte kartskisser. Lokalitetens beliggenhet er: Lokalitet Geografiske koordinat med desimalminutter (WGS 84 Euref 89) Breivika 1 N Ø N Ø N Ø N Ø Region Kystverket Troms og Finnmark Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Internett: E-post: For besøksadresse se Bankgiro: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

42 Breivika 2 N Ø N Ø N Ø N Ø Breivika 3 N Ø N Ø N Ø N Ø Lokaliteten skal benyttes til fangstbasert akvakultur av kommersiell matfisk torsk, og har en omsøkt størrelse på tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Gamvik kommune opplyser om at søknaden har vært til offentlig ettersyn i perioden fra til Det kom én merknad til søknaden uten opplysninger som har relevans for Kystverkets behandling av saken. For fiskere i området; Frank Einar Nordstrand og Stein Inge Kristiansen Kommenterer at anlegget kan være til hinder for sikker ankomst til Skjånes havn i mørket og dårlig vær. Videre kommenteres det at området brukes av fiskerne til sløying av fisk i ly for været. De har ikke lov å sløye fisk inne på havna og bruker derfor omsøkte lokalitet. Videre kommenteres det at erfaringer viser at oppdrettsanlegg tiltrekker seg predatorer haverten og oter trekkes frem i denne sammenhengen. Videre kommenteres miljømessige utfordringer ved etablering av akvakulturanlegg og slike anleggs påvirkning på villfisken. Gamvik kommune ved teknisk sjef opplyser i brev datert d.å. at området er benevnt som uspesifisert sjøområde i kommuneplanens arealdel, og kan ikke se at gjeldende bestemmelser er til hinder for omsøkte etablering. 3. Aktuelle bestemmelser Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven 27 annet ledd, som lyder: Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled. Havne- og farvannsloven 27 første ledd lyder: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor Side 2

43 tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør. ( ). I Fiskeri - og kystdepartementets delegeringsvedtak av 4. desember 2009, er Kystverket delegert myndighet til å fatte vedtak i slike saker. I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av 1: Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Med hjemmel i havne- og farvannsloven 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I 29 heter det blant annet: Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. ( ). Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven 27 kan for øvrig ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven 32 annet ledd. 4. Vurdering av saken Ved vurdering om det skal gis tillatelse til omsøkte tiltak må en veie de ulike hensyn i saken opp mot formålet med de aktuelle bestemmelsene i havne- og farvannsloven. Tilsvarende gjelder dersom det skal stilles vilkår i forbindelse med en eventuell tillatelse. Hensyn til søker er tillagt forholdsvis stor vekt. I havne- og farvannslovens formålsparagraf er hensynet til fiskeriene særskilt nevnt. Når det gjelder hensynet til fiskeriinteressene skilles det mellom flere kategorier og hvor stor vekt dette skal ha i forbindelse med behandling av søknader. Fiskernes ferdsel er klart innenfor formålsbestemmelsen, utøvelsen av selve fisket vil være noe mer perifert og tillegges mindre vekt, mens hensynet til fiskebestander og gyteområder normalt sett ikke kan tillegges særlig vekt. Det er kommet inn merknader hvor det vises til at tiltaket kan være til belastning/hinder vårtorskefiske på Hopsfjorden og at gytefisken skyr områder med forurensning. Videre kommenterer fiskerne at Breivika brukes som område for å sløye fisk i ly av været, og at omsøkte lokalitet vil være til hinder for dette. Dette er ikke særskilt nevnt i kommunens uttalelse i saken. Blir utøvelsen av fiske hindret eller vanskeliggjort, vil dette kunne legges en viss vekt. Det er for eksempel praksis å legge rør og kabler utenom trålfelt og at Kystverket stiller vilkår om at tiltakshaver er erstatningspliktig ovenfor fiskere ved tap eller Side 3

44 skade på redskap. Merknadene i saken tillegges ikke vekt ved Kystverkets behandling av søknaden etter havne- og farvannsloven da dette ikke er å regne som ferdsel, eller er til klart hinder for selve utøvelsen av fisket. Kystverket observerer at flere av fortøyningene søkes etablert på/mot land i Breivika. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold, og søker er selv ansvarlig for å innhente eventuelt nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Det er ikke kommet inn merknader om fortøyningene i området. I fiskernes uttalelse står det at omsøkte lokalitet kan være til hinder for sikker adkomst til Skjånes havn i mørke og dårlig vær. Måling i kart viser at minste bredde mellom anlegget nærmest Skjånes havn (Skjånes Breivika 3 i vedlagte kartskisse) og Skjånesodden vil bli omtrent 300 meter. Nautisk kompetanse ved Kystverket Troms og Finnmark har vurdert saken dit hen at anleggene kommer godt klar av innseilingen til Skjånes, og at dette ikke vil være til hinder for sikkerhet og fremkommelighet med hensyn til gjeldende bestemmelser om merking av akvakulturanlegg og de vilkår som stilles i tillatelsen. For at anlegget skal være til minst mulig hinder for sikkerhet og framkommelighet skal det ikke benyttes opphalere med bøyer/blåser til anleggets ankerpunkt jf. vilkår nr. 4 og alt tauverk skal være nedsenket. Det gjøres oppmerksom på at det er vedtatt ny forskift for merking av akvakulturanlegg. Synkronmerking er nå en skal regel jf. vilkår nr. 5. Vedlegget til forskriften er vedlagt dette vedtaket. Kystverket Troms og Finnmark vil å minne om at det skal sendes i melding til Efs/ Statens Kartverk Sjø jf. vedlegg 3 om veiledning og vilkår om melding til Efs, og vedlegg 4 for eksempler på melding til Efs. Kystverket vurderer plasseringen av anlegget å være egnet til formålet og at anlegget med de vilkår som settes i tillatelsen, ikke vil være til hinder for den generelle sjøtrafikken i området. Det er ikke kommet inn merknader til søknaden som gjelder rent ferdselsmessige hensyn som vedtaket bygger på. Kystverket viser for øvrig til vilkårene i tillatelsen. Kystverket anser saken som godt opplyst jf. forvaltningsloven 17 og at parter og andre har hatt anledning å uttale seg jf. forvaltningsloven 16. Kystverket anser søknaden vurdert etter prinsippene i 8-12 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, og at tiltaket ikke er i strid med naturmangfoldsloven formål, Vedtak I samsvar med søknad og vedlagte stemplede kart gis Levende Torsk AS med hjemmel i havne- og farvannsloven 27 annet ledd, jf. 27 første ledd, tillatelse til etablering av lokalitet for fangstbasert akvakultur i Skjånes i Gamvik kommune. Side 4

45 Vilkår Med hjemmel i havne- og farvannsloven 29 gis tillatelsen på følgende vilkår: 1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket. Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert i forbindelse med tillatelsen. 2. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren. Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene. 3. Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med posisjoner oppgitt i WGS 84/Euref 89, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Se egen veiledning i vedlegg 3 og Anlegget må forankres/fortøyes forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare for den alminnelige ferdsel. Alt tauverk, også forankringstau og opphalere, skal være nedsenket. Det skal benyttes synketau. Etter at etablering og utsetting av anlegget er ferdig skal alle løse deler og tauender fjernes. Opphalertau fra ankrene trekkes inn til anleggets ramme eller fjernes. Det skal ikke benyttes opphalere med bøyer/blåser på anleggets ankringsfester. Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 5. Merking av anlegget skal skje i samsvar med FOR nr 1329: Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger 8 og vedlegg 2 til forskriften. Se vedlegg 2 i dette vedtaket. Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 6. Tiltakshaver skal sørge for at alle elementer som løsner fra akvakulturanlegget, herunder forankringstau som flyter opp, omgående blir festet forsvarlig på riktig plass eller fjernet. Dersom det ikke lar seg gjøre å feste eller fjerne løse og/eller drivende elementer omgående, skal tiltakshaver omgående melde fra til NAVCO telefonvakt tlf: (vakt hele døgnet). Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. 7. Ved helt eller delvis opphør av produksjonen skal tiltakshaver foreta opprydding av innretninger og utstyr på lokaliteten og tilstøtende sjøområder. Installasjoner kan kun oppbevares på lokaliteten i den grad det skjer som ledd i driften. Ved Side 5

46 permanent opphør av drift på en lokalitet skal det sørges for fullstendig opprydding, herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydding skal være fullført senest innen 6 måneder etter opphør. Melding om dette skal sendes Kystverket Troms og Finnmark. Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne- og farvannsloven 26 stiller nærmere krav til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. Bestemmelsen lyder: 26. Alminnelige krav til tiltak Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, gjennomføring, drift og vedlikehold av tiltak. Departementet kan i forskrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, bredde eller dybde for tiltak som kan innskrenke farledene. I henhold havne- og farvannsloven 31 faller tillatelsen bort hvis arbeidet med tiltaket ikke er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år. 6. Klage mv. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse innen 3 tre - uker etter at samlet vedtak fra Finnmark fylkeskommune er kommet frem. Søker eller andre med rettslig klageinteresse står imidlertid fritt til å klage på Kystverkets vedtak før fylkeskommunen har sendt ut det samlede vedtaket. Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven 27b. Søksmål kan likevel reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel må tiltakshaver selv avklare forholdet til bestemmelsene i plan- og bygningsloven med kommunen, og forholdet til kulturminnelovgivningen med vedkommende fylkeskommune/sjøfartsmuseum. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse forholdene er ikke vurdert i saken. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter, for eksempel av domstolene. Side 6

47 Med hilsen Frode Kjersem regiondirektør Chris-Thomas Jørgensen rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg: 1 Kartskisse 2 Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger - Vedlegg 2 - merking av akvakulturanlegg 3 Veiledning og vilkår til EFS 4 Eksempler på melding til Efs 5 Avstandsmåling fra omsøkte lokalitet til Skjånesodden 6 Orientering om klageadgang Side 7

48

49

Rev. Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune.

Rev. Levende Torsk AS, org. nr Tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk på lokalitet Breivika i Gamvik kommune. Vår dato: 08.12.2016 Vår ref: 201503090-32 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Levende Torsk AS Strandveien 106 9006 TROMSØ Rev. Levende Torsk

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Arkiv: U43 &l3 K M U N E Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) /781-13/815/I6

Arkiv: U43 &l3 K M U N E Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) /781-13/815/I6 Arkiv: U43 &l3 K M U N E Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 16.03.2016 15/781-13/815/I6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen Finnmark fylkeskommune fipf.fr.g :7=f«L.e_gkr_;:

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand

Midlertidig tillatelse-flekkerøy Hummer SA - org.nr tillatelse VA-K-317 Hummerklekkeri på lokalitet Hattesteinen i Kristiansand 1 av 6 Flekkerøy Hummer SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNN OG NÆRING 06.06.2017 17/05901-2 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

Detaljer

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.09.2016 Vår referanse: 16/85507 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Lovundlaks AS org. 940 333 067 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/87518 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Ellingsen Seafood AS - 991 952 829 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/ Ark 542.1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2012/1324 10.09.2015

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD NERGÅRD SØRØYA AS Strandgata 40 9593 BREIVIKBOTN Deres ref: Vår ref: 2016/256382 Dato: 03.01.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD Mattilsynet region Nord mottok 02.12.2016 en søknad fra Nergård

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 22.12.2016 Vår referanse: 16/110371 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter

Detaljer

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune

Rauma Stamfisk AS - Løyve til anleggsendring på lokalitet Gjerset Vest, Haram kommune Rauma Stamfisk AS PB 230 6249 Ørskog Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: Erlend A. Larsen 08.08.2016 116293/2016/U43 2016/6059 Rebekka Varne, 71 28 03 51 21.12.2016 - Rauma Stamfisk

Detaljer

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til Vår dato: 02.12.2016 Vår ref: 201309543-19 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Nergård

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/ Næringsetaten Akvafarm AS Bergsbotn 9385 SKALAND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/5437-14 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 12363/17 77 78 81 51 09.03.2017 T-BG-4 AKVAFARM

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Tillatelsens ramme Tillatelsen gjelder fra dagens dato. Vilkårene i vedlagte utslippstillatelse skal til enhver tid være oppfyit.

Tillatelsens ramme Tillatelsen gjelder fra dagens dato. Vilkårene i vedlagte utslippstillatelse skal til enhver tid være oppfyit. FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass 1 9815 Vadsø Deres refderes dato Vår ref Sak 2011/3751 Ark 542.1 Vår dato

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/ Næringsetaten Havbruksstasjonen i Tromsø AS 9131 KÅRVIK Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/16 77 78 81 51 19.09.2016 T-T-35

Detaljer

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Vår dato: 18.12.2015 Vår referanse: 15/66548 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Norsk Havbrukssenter AS Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS 984680228 - Tillatelse til

Detaljer

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret kity' FYLKESKOMMUNE NorCHOVICI Næring og regional utvikling Vår data: 28.11.2011 Vår referanse: 11/35058 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Værøy Laksefarm AS C/o Pundslett Laks AS 8324 DIGERMULEN

Detaljer

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å: Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75531597 21.8.2008 2005/6262 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse 17.6.2008 08/9892 Pundslett Laks

Detaljer

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47908 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: TROMS fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Arnøy Laks AS 9194 LAUKSLETTA Vår ref.: 15/5694-18 Løpenr.: 14466/16 Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:

Detaljer

N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret

N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 11.10.2016 Vår referanse: 16/88055 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-LN-1 og N-LN-16 - Mortenlaks AS org. 966 384

Detaljer

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND Vår dato: 24.11.2016 Vår referanse: 16/101620 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS 996

Detaljer

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng -~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng Vår dato: 25.04.2012 Vår referanse: 12/14246 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofoten Sjøprodukter AS Mortsund 8370 LEKNES N-VV-5,

Detaljer

Behandling av akvakultursøknader

Behandling av akvakultursøknader Behandling av akvakultursøknader Havbruksdag i Kjøllefjord 2. mars 2016 Majliz Berget, havbruksrådgiver i Finnmark fylkeskommune 1 Vår rolle som akvakulturmyndighet Status akvakultur i Finnmark Akvakultursøknader

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innsending av rapport fra B- undersøkelse utført i henhold til NS 9410

Tiltak Frist Se vilkår Innsending av rapport fra B- undersøkelse utført i henhold til NS 9410 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Torill Espedal

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn.

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn. Vår dato: 07.09.2017 Vår referanse: 17/60629 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Salten Algae AS org. nr. 918 774 939 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Vi viser til søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS, om ny lokalitet for oppdrett av laks ved Davatluft i Alta kommune.

Vi viser til søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS, om ny lokalitet for oppdrett av laks ved Davatluft i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2016/4034 Ark 542.1 Vår

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.03.2002 2000/02210- Ark: 542.1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 12.03.2002

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Salmo Future AS, NT-NR-60, NT-NR-61

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Salmo Future AS, NT-NR-60, NT-NR-61 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-52 Bjørn Grenne 29.09.2016 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken.

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken. Vår dato: 15.03.2017 Vår ref: 201400296-55 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Cermaq

Detaljer

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 28.09.2016 Vår referanse: 16/86538 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning ved lokaliteten Arnøysundet

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning ved lokaliteten Arnøysundet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/87164 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS org. 996 227

Detaljer

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner

Tillatelse til midlertidig overskridelse av maksimalt tillatt biomasse(mtb) på lokalitet Tosen i Bindal og Brønnøy kommuner Bindalslaks AS post@sinkaberghansen.no Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/56 Deres ref.: Vår dato: 7.12.2016 Deres dato: 21.11.2016 Arkivkode: 542.1

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark.

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler May Brit Myrholt Gorseth Deres ref. Vår ref. 2000/06644 Vår dato 16.03.2001 Arkivnr 542.1 Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning av lokaliteten

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning av lokaliteten Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75 53 16 73 10.5.2010 2010/4861 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse 17.6.2010 10/19853 Eidsfjord Sjøfarm

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Flakstadvåg Laks AS 9395 KALDFARNES Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/816-45 Frode Mikalsen U40 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deresref.:

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE.

TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE. E KARSTENSENS FISKEOPPDRETT AS 6917 BATALDEN Deres ref: Vår ref: 2015/135884 Dato: 03.08.2015 Org.nr: 985399077 TILLATELSE TIL ETABLERING AV MATFISKANLEGG FOR OPPDRETT AV LAKSEFISK PÅ LOKALITETEN TEISTHALSEN

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LERØY AURORA AS Tromsø, 21.11.2017 c/o Kystens Hus, Stortorget 1 9008 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Hugo Nilsen, Gudrun Gunnarsdottir 2016/609 Saksbehandler: Per

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 8342/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 8342/ Næringsetaten Salaks AS Rotvika 9350 SJØVEGAN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/673-29 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 8342/17 77 78 81 51 13.03.2017 SALAKS AS 816

Detaljer

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.

Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. Tana kommune Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord Rådhusveien 24 Saksbehandler: Fredrikke Johansen Musæus Telefon: 91340551 9845 TANA Vår referanse: 16/3544-10 Deres 2016/546 referanse: Dato:

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Biomar AS Bolstadveien 24 8430 MYRE Vår ref.: 14/4531-13 Løpenr.: 38916/14 Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU43 Tlf. dir.innvalg:deres 77 78 81 5129.10.2014

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse

Kristiansund kommune - Veidekke Industri AS - Klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Endring av tillatelse 21.11.2016 2015/3820/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Veidekke Industri AS Husøyveien 6520 FREI Kristiansund

Detaljer

NÅR PLAN OG BYGNINGSLOVEN MØTER AKVAKULTURLOVEN. Hell, Solveig Skjei Knudtsen, rådgiver akvakultur Trøndelag fylkeskommune

NÅR PLAN OG BYGNINGSLOVEN MØTER AKVAKULTURLOVEN. Hell, Solveig Skjei Knudtsen, rådgiver akvakultur Trøndelag fylkeskommune NÅR PLAN OG BYGNINGSLOVEN MØTER AKVAKULTURLOVEN Hell, 30.11.2017 Solveig Skjei Knudtsen, rådgiver akvakultur Trøndelag fylkeskommune FYLKESKOMMUNENES AKVAKULTURSAMARBEID- FAKS Utvikle, styrke og effektivisere

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Utslippstillatelse for matfiskanlegg

Utslippstillatelse for matfiskanlegg FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Vår ref:. 2004/12837 Deres ref: Arkivnr.: 542.1 Vår dato: 10.12.2004 Utslippstillatelse for matfiskanlegg Gitt i medhold av Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 02.10.2015 Vår referanse: 15/50493 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaforsk Genetics Center AS 6600 SUNNDALSØRA NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Monica Ekli 73

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS .. Cermaq Norway AS post.norway@cermaq.com Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/43 Deres ref.: 16/64409 Vår dato: 4.11.2016 Deres dato: 19.06.2016

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Sandøra ' N stk.

Sandøra ' N stk. TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 BERGEN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 16/1630-21 Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer