RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015"

Transkript

1 RULL Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for

2 Bakgrunn Utvida ansvar og ny satsing Fylkeskommunane har frå og med 2010 fått eit utvida medansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken på regionalt nivå. Ansvaret er dels eit ledd i arbeidet med å styrke fylkeskommunane som regionale utviklingsaktørar, dels ei auka satsing på dei prioriterte områda rekruttering, likestilling og kompetanseheving, gjennom ei ny tilskotsordning. Den auka satsinga vert sett i samanheng med fylkeskommunane si breie rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør. I tilskotsbrevet frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) står det følgjande om kvifor fylkeskommunane har fått utvida ansvar: og: Fylkeskommunenes ansvar for dette området må ses i sammenheng med fylkeskommunens brede rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør. Fra før ivaretar fylkeskommunene sektorens interesser gjennom å tilby utdanningsprogram for naturbruk innenfor videregående opplæring. Utfordringen fremover vil være å utvikle naturbruksutdanningen og sikre rekrutteringa til utdanninga. Det vil også være et stort behov for utvikling av gode etter- og videreutdanningstilbud for landbruksnæringen. Mangfoldet av oppgaver på landbruks- og matområdet gir gode muligheter for å se koplinger mot andre sektorer og områder knyttet til utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. I den sammenheng er det viktig at landbruket også blir en del av fylkeskommunenes øvrige ansvars- og arbeidsområder, og behandles som en del av fylkeskommunenes generelle næringspolitikk. Det er opp til fylkeskommunane, i samarbeid med dei andre aktørane i regionen, å avgjere korleis midlane frå tilskotsordninga skal nyttast. I samband med dette har Hordaland fylkeskommune, i samarbeid med Hordaland Bondelag, Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, Fylkesmannen i Hordaland, Innovasjon Noreg og representantar frå dei vidaregåande skulane, utforma eit strategidokument for å fastsette hovudtrekka i den regionale landbrukssatsinga knytt til rekruttering, likestilling og kompetanseheving. Dette dokumentet omhandlar ein plan for korleis ein skal jobbe med satsinga i fylket i perioden Det ligg i føringane frå LMD at fylkeskommunen må utvikle ein strategi for korleis heile ansvarsområdet innan landbruk skal administrerast og bli underlagt politisk handsaming. Fylkeskommunen må òg integrere dei nye oppgåvene i det eksisterande forvaltningsoppdraget innan utdanning, næringsstrategi og regional utvikling. Arbeidet med denne planen er såleis starten på ein lengre og meir omfattande prosess. 2

3 1 INNLEIING UTVIKLINGSTREKK I LANDBRUKET I HORDALAND SENTRALE POLITISKE FØRINGAR REGIONALE FØRINGAR REGIONAL NÆRINGSSTRATEGI FOR LANDBRUKET I HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2010 (RUP) BUDSJETT FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE FOR KLIMAPLAN FOR HORDALAND LANDBRUKET I HORDALAND UTVIKLINGSTREKK TILLEGGSNÆRING RINGVERKNADER OG FELLESGODE HOVUDUTFORDRINGAR UTDANNING INNAN NATURBRUK PÅ VIDAREGÅANDE SKULE FAGUTDANNING FOR VAKSNE MÅL OG TILTAK FOR ARBEIDET MED REKRUTTERING, UTDANNING OG LIKESTILLING I LANDBRUKET I HORDALAND REKRUTTERING TIL LANDBRUKET MÅL: REKRUTTERINGA TIL UTDANNINGSPROGRAMMA I NATURBRUK SKAL AUKAST MÅL: REKRUTTERE INN NYE GRUPPER TIL LANDBRUKET LIKESTILLING KOMPETANSE MÅL: LIVSLANG LÆRING FOR HORDALANDSBONDEN ORGANISERING AV ARBEIDET FINANSIERING AV TILTAK FORDELING AV MIDLAR RAPPORTERING FOR BRUK AV MIDLANE

4 1 Innleiing 1.1 Utviklingstrekk i landbruket i Hordaland Som i dei fleste fylka i landet slit hordalandslandbruket med å rekruttere unge inn i landbruksnæringa. Norsk landbruk har dei siste tiåra vore sterkt prega av strukturrasjonaliseringar, der tal gardsbruk og gardbrukarar stadig vert redusert. Sidan 1990 har tal gardsbruk i drift falt frå ca til ca (SSB 2009). Utviklinga har også påverka rekrutteringssituasjonen. Studieretningane for naturbruk og landbruk i det vidaregåande skulesystemet, slit med rekruttering. Samstundes er odelsberettiga si interesse for å overta landbrukseigedomar stadig fallande. I Landbrukets Utredningskontor si odelsbarnundersøking frå 1996, svarte heile 67 prosent av dei odelsberettiga at dei var sikre på eller såg det som truleg at dei kom til å overta familiegardsbruket. I undersøkinga frå 2008 (LU-2009) hadde andelen som svarte det same, falt til 54 prosent. Både kvinner og menn har vorte meir usikre på overtaking, og dei yngre aldersgruppene (24-33 år) er meir negative til overtaking enn eldre aldersgrupper og det odlingar i yngre aldersgrupper har vore tidlegare. Situasjonen i Hordalandslandbruket er den same som på landsnivå. Sida år 2000 har tal gardsbruk i drift i vorte nærare halvert, og er no nede i ca aktive gardsbruk. Studieretningar i det vidaregåande skulesystemet som tilbyr tradisjonell landbruksutdanning, slit med låge søkjartal. Snittalderen på gardbrukaren høg, og eigedomsoverdraging skjer relativt seint i livsløpet (45 år). Sjølv om landbruksnæringa har gjennomgått store endringar og utfordringane synes å vere mange og store, er moglegheitene for ressursutnytting og verdiskaping større og meir mangfaldig i dag, enn den har vore nokon gong tidlegare. Det moderne landbruket fyller stadig fleire funksjonar. I tillegg til å produsere trygg mat og sikra matforsyninga, tilbyr landbruksnæringa og bonden eit mangfald av samfunnsnyttige tenestar. Utover basisproduksjonen, er næringa viktig for lokal og nasjonal tradisjon, identitetsbygging og i arbeidet med å halde kulturlandskap opne. Næringa er i tillegg ein ressurs for kultur-, helse-, og skulesektoren. Samstundes er aktiv drift, busetjing og levande lokalsamfunn, heilt avgjerande for turisme og reiselivsnæringa. Med andre ord har næringa og bonden både vidareutvikla og skapt heilt nye roller i samfunnet (St.meld. nr. 19 ( ) og LMD ). 4

5 1.2 Sentrale politiske føringar Planen for arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving må utarbeidast i tråd med nasjonale og regionale føringar. Tilskotsbrevet frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) gir rammene både for fylkeskommunane som regional utviklingsaktør på landbruksog matområdet, og for sjølve tilskotsordninga. Om viktige hovudmål for fylkeskommunen på landbruks- og matområdet: - Styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbruket og landbruket sine ressursar - Styrke samhandlinga med andre aktuelle regionale og lokale aktørar om gjennomføringa av landbrukspolitikken - Styrke regionale folkevalde sitt engasjement i landbrukspolitikken - Sikre god kopling mellom landbruk og anna samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunen sitt øvrige ansvars- og arbeidsområde. Planen må også sjåast i samanheng med nasjonale og regionale strategidokument, særlig St.meld. nr. 19 ( ), den nasjonale strategien for næringsutvikling Ta landet i bruk, Regional næringsstrategi for landbruket i Hordaland og Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Hordaland, samt fylkeskommunen sitt ansvar for vidaregåande opplæring og fag- og vaksenopplæring Nasjonale føringar Det er ei rekkje politiske dokument som tek opp dei utfordringane norsk landbruk og bygdene/utkantane står ovanfor når det gjeld rekruttering av unge og likestilling (sjå vedlegg). I St.meld. nr. 19 ( ) om norsk landbruk og matproduksjon står det blant anna, at landbruket treng bønder som er motiverte og dyktige og som forvaltar ressursane aktivt. Gjeldande landbrukspolitikk har som mål å: - Betre lønnsemda og å styrke satsinga på familiebruka - Oppretthalde ein variert bruksstruktur der deltidslandbruket og kombinasjonsbruka får gode utviklingsmoglegheiter - Sørgje for openheit for mangfald av forretningsidear, ressursutnytting og bruksstruktur, for å møte det mangfaldet av utdanning og kompetansar som unge rekruttar til landbruket innehar - I tillegg til å produsere og sikre matforsyninga, vere ein produsent av felles godar innan ei rekkje felt som livskraftige bygdesamfunn, sikre landskap og busetting, verdiskaping i distrikta, miljø- og kulturtilbod samt å oppretthalde kompetanse og infrastruktur - Auke andelen kvinner som driv landbruksbasert verdiskaping Jamn og allsidig rekruttering av unge, både med omsyn til kjønn, alder, utdanning og kompetanse, er særleg viktig for å nå måla i landbrukspolitikken. Unge er ein viktig og grunnleggande ressurs, ikkje berre som nye bønder og arbeidskraft for å sikre landbruket, men òg ved at dei står for ei fornying som samfunnet og næringa er avhengig av. Eit målretta strategisk arbeid for å sikre rekruttering av unge; både til landbruket og bygdene, er difor ei 5

6 sentral oppgåve for alle nivå i forvaltninga, så vel som for faglaga og partane i jordbruksoppgjeret. I løpet av 2011 vil det kome ei ny Stortingsmelding om landbruket, og i vidare arbeid vil dette verte eit sentralt dokument Regionale føringar I tilskotsbrevet frå LMD heiter det at: Gjennom utarbeidelse av regionale strategier for landbruksbasert næringsutvikling, er det lagt til rette for å kunne utnytte regionale og lokale fortrinn og potensial som et utgangspunkt for å øke verdiskapningen fra landbruks- og matsektoren i ulike deler av landet. Gjennom fylkeskommunens deltakelse i arbeidet med de regionale næringsstrategiene, er det viktig å sikre kobling mot fylkeskommunenes regionale utviklingsplaner Regional næringsstrategi for landbruket i Hordaland Regional næringsstrategi for landbruket i Hordaland er utarbeidd av det regionale partnarskapet for næringsutvikling Regionalt Næringsforum (Fylkesmannen, Innovasjon Noreg og fylkeskommunen), i samarbeid med Hordaland Bondelag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag. Hovudmålet i strategien er å bidra til å oppretthalde eit levande og mangfaldig landbruk i fylket gjennom auka verdiskaping, attraktive arbeidsplassar og livskvalitet basert på landbruket og bygdene sine ressursar. I planen er kompetanse og rekruttering sentrale strategiar, og det blir slått fast at kvinner og ungdom skal prioriterast i utvikling av landbruket. I tillegg til vidareføring av tradisjonelt landbruk legg planen opp til utvikling på ei rekkje område, som vil auke behovet for meir og variert kompetanse. Ungdomssatsing er eit eige punkt, der rekruttering, likestilling og kompetanseheving blir trekt fram, og planen legg vekt på at styrking av omdømet til næringa som ein føresetnad for god rekruttering Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2010 (RUP) I Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2010 (RUP) heiter det mellom anna: Landbrukssektoren blir no i langt sterkare grad ein del av den regionale næringspolitikken. Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for næringsutvikling og nyskaping i Hordaland. Programmet skal sikre at alle offentlege verkemiddelaktørar jobbar etter felles mål og strategiar. Programmet er forankra i Fylkesplan for Hordaland Programmet styrer bruk av fylkeskommunens økonomiske verkemiddel til næringsutvikling, og gir føringar for andre offentlege etatar sitt utviklingsarbeid i fylket. Forslag til Regionalt utviklingsprogram blir i samsvar med føresetnadene frå Kommunal- og regionaldepartementet 6

7 utarbeidd i samarbeid mellom fylkeskommunen og den regionale partnarskapen for næringsutvikling. Med utgangspunkt i føringane i fylkesplanen er dei prioriterte innsatsområda i Regionalt Utviklingsprogram: Næringsretta kompetanse Entreprenørskap og innovasjon Internasjonalisering Livskraftige lokalsamfunn Næringar med særlege føremoner: Energi Marine næringar Maritime næringar Reiseliv Kulturnæringar Under kvart område er det valt ut eit fåtal område som innsatsen særleg skal rettast mot. Av særleg relevans kan følgjande nemnast: - Framleis behov for ny og kompetent arbeidskraft - Tiltrekkingskraft: utfordrande å framstå som attraktive - Styrke tilbodet til ungdom som ønskjer fagopplæring og lærlingplass - Satsing på entreprenørskap og innovasjon - Livskraftige lokalsamfunn der migrantar, kvinner og unge må vere ein del av satsinga - Tiltrekkingskraft og utviklingskraft: kulturmiljø, gardsturisme, landskapsrestaurering og grøn næringsutvikling som innsats i reisemåls- og bygdeutvikling t.d. gjennom arbeidet med Landskapsparkar. Gjennomgåande er unge ei viktig målgruppe i det regionale utviklingsprogrammet, og kompetanseutvikling er sentralt. Det er naturleg at Regionalt Utviklingsprogram frå 2011 har eit endå tydlegare fokus på landbruk Budsjett for Hordaland fylkeskommune for 2011 I budsjettet for Hordaland fylkeskommune for 2011 står det om landbruk: Prioriterte områder for ordninga skal vera tilskot til kompetanseutvikling og -hevande tiltak innanfor tradisjonelt landbruk og nye næringar. Midlane skal sjåast i samanheng med fylkeskommunen sine satsingar på rekruttering, likestilling og kompetanseheving innanfor andre sektorar Klimaplan for Hordaland I Klimaplan for Hordaland er meir klima- og miljøvenleg landbruksproduksjon i Hordaland definert som ein strategi for å oppnå klimamålsetjingane. Framover vil 7

8 landbruket spele ei viktig rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslepp, ikkje minst i høve til kunnskap og kompetanse blant ungdom og naturbruksutdanningane si rolle i dette. 1.3 Landbruket i Hordaland Utviklingstrekk Frå har det vore ein nedgang på 39 % i tal jordbruksverksemder i Hordaland. I same perioden er tal søkjarar om produksjonstilskot i landet gått ned med 31 %. Det har vore nedgang i tal søkjarar i alle våre største produksjonar (tabell 1). Når det gjeld produsert mengde ser ein at Hordaland sin relative del av dei ulike produksjonane også er i nedgang. Hordaland 1998 Hordaland 2008 Endring i % Hordaland Endring i % Landet Tal bruk som søkjer produksjonstilskot % - 31 % Tal bruk med mjølkekyr % - 47 % Tal bruk med sauehald % - 35 % Tal bruk med verpehøner % - 53 % Tal bruk med avlsgris % - 58 % Tal bruk med epleproduksjon % - 41 % Tal bruk med plommer % - 32 % Tabell 1: Tal bruk som søkte om produksjonstilskot i perioden Kjelde: NILF Frå 1998 til 2008 er totalt jordbruksareal om lag uendra på landsbasis. For Hordaland er det ein nedgang på 10 %. For fulldyrka areal har det vore nedgang også for landet på 4 %. For Hordaland er det ein nedgang på heile 21 % i fulldyrka areal. Arealet brukt til jordbruksproduksjon i Hordaland blir mindre, men på grunn av auka bruk av kraftfôr går produksjonsmengda ikkje ned i like stor grad. For frukt er utviklinga nyansert. For plommer er det auke på landsbasis på 18 % medan auken i Hordaland er på 24 %. For kjernefrukt har utviklinga vore negativ, særleg gjeld dette pærer. Fylkets nedgang i pæreareal har vore 40 % i perioden, medan nedgangen i epleareal er 22 %. Bærproduksjonen i Hordaland er lite omfattande, men her er det òg tydeleg nedgang. Tal pr føretak Hordaland 1998 Tal per føretak Hordaland 2008 Tal per føretak Landet 2008 Per føretak i % Hordaland Tal mjølkekyr 10,7 15,1 19,8 + 41,1 % Tal sauer 37,8 49,8 69,9 +31,7 % Tal purker % Storfe totalt Daa fulldyrka jord ,8 % Daa overflatedyrka jord ,5 % 8

9 Daa gjødsla ,1 % beite/innmarksbeite Daa eple 15 16,7 17,1 +11,3 % Daa pære 3,5 3,6 3,6 + 2,9 % Daa plomme 4,1 6,9 6,6 + 68,3 % Sum Daa jordbruksareal ,5 % Tabell 2: Utvikling i tal per føretak (gardar), Hordaland samanlikna med landet. Kjelde: NILF Verdiskapinga og sysselsetjing frå det tradisjonelle landbruket i fylket Verdiskapinga innanfor landbruket i Hordaland er totalt berekna til 562 mill. kr, mjølkeproduksjonen utgjer hovudtyngda med 41 %. Kommunane med høgast verdiskaping i jordbruket er høvesvis Voss, Ullensvang, Kvinnherad, Kvam og Etne. Voss har høgast verdiskaping av kommunane i mjølkeproduksjon og sauehald. For mjølk i kombinasjon med svinehald er verdiskapinga høgast i Etne. Etne har òg høgast verdiskaping i produksjon av geitemjølk. Ullensvang har høgast verdiskaping i eggproduksjon og skil seg ut med heile 81 prosent av verdiskapinga i fruktproduksjon i fylket. Ser ein på verdiskaping i jordbruket i høve til tal innbyggjarar i kommunen, gjev det eit uttrykk for kor viktig jordbruket er for kommunen. Hjå oss har Ullensvang høgast verdiskaping i jordbruket per innbyggjar med kr per innbyggjar. Deretter følgjer Etne og Voss. Kommunane i midtre og indre deler av fylket har høgast verdiskaping i jordbruket per innbyggjar. Alle kommunane i og rundt Bergen har ei verdiskaping i jordbruket per innbyggjar mindre enn kr per innbyggjar. Det same gjeld for Stord og Fedje. Figur 1: Verdiskaping ulike driftsformer i landbruket i Hordaland. Prosentvis fordeling. Kjelde: NILF (for definisjon av verdiskaping, sjå NILF ) 9

10 Sysselsettinga i landbruket i Hordaland er rekna til årsverk (jordbruk 3 211, skogbruk 35, tilleggsnæring 269 årsverk). Voss, Ullensvang og Kvinnherad står for til saman over 1/3 av dei totale årsverka i jordbruket i Hordaland. I snitt for dei 33 kommunane er det utførd 97 årsverk i jordbruket. Kommunevis oversikt over sysselsetting i landbruket i Hordaland Figur 2: Sysselsetting i jordbruket i Hordaland, årsverk. Kjelde: NILF I mange kommunar er andelen av sysselsette i offentleg tilsette stor, og tilsette i andre næringar ein høvesvis liten del. Viss ein ser på delen av tilsette i landbruket i høve til andre næringar, korrigert for dei som er offentleg tilsette, utgjer sysselsettinga i landbruket ein svært stor del i mange av desse kommunane. I tillegg er det mange som driv gard ved sida av anna jobb, slik at talet på personar sysselsett i landbruket er mykje større en talet på årsverk Tilleggsnæring Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) har gjort analyse av sysselsetting og verdiskaping frå tilleggsnæringar. Tilleggsnæring vert definert som næringsverksemd utanom tradisjonell jord- og skogbruk, med basis i ressursane på bruket. Det gjeld innsats av areal, bygningar, maskinar etc, men inkluderer ikkje personressursar eller kompetanse. Tala er henta frå driftsgranskingane i Tal bruk i granskinga er relativt få og ikkje plukka ut representativt etter tilleggsnæring, tala derfor noko usikre. 27 bruk inngår i granskinga. I 2007 er det oppgjeve at 31 prosent av bruka i Hordaland har tilleggsnæring. Verdiskapinga er berekna til 87,8 mill og 269 årsverk i Størst sysselsetting finn vi i leigekjøring med 36 prosent. Deretter kjem turisme med 27 prosent og foredling av mat med 23 prosent. 10

11 Tilleggsnæring er i vekst og i perioden var det ei auke i tal årsverk på 14 prosent i tilleggsnæringa i Hordaland Ringverknader og fellesgode I tillegg til verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring, kjem ringverknader av næringsaktivitet i landbruket for andre næringar. Dette kan vere transport av varer, foredling og sal av tenester m.m. Berekna etter sysselsettingsmultiplikator på 1,6 vil ein for Hordaland få at: 3514 årsverk i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring har ringverknader for sysselsetting på årsverk. Samla sysselsettingsverknad i Hordaland frå jordbruk, skogbruk, tilleggsnæring og ringverknader vert då på årsverk. Fellesgodane som landbruksaktivitet produserer kan ikkje målast i tal. Slike produkt er fellesgode i form av kultur, miljø, historie, kulturlandskap, biologisk mangfald og opplevingar. Det er landbruksaktivitet i alle kommunane i Hordaland, med stor variasjon i produksjon og omfang. Likevel er landbruket viktig for å oppretthalde busetnad, infrastruktur og tenestetilbod i mange bygdesamfunn. 1.3 Hovudutfordringar I Regional næringsstrategi for landbruket i Hordaland er sterke og svake sider og moglegheiter og truslar for Hordalandsjordbruket vurdert. På bakgrunn av dette kan vi liste opp nokre hovudutfordringar: - Halde jordbruksareala i hevd - Det er svak lønsemd innan tradisjonelt landbruk - Auke rekrutteringa - Få lokale produkt ut i den store marknaden - Kompetansekrava vert høgare - Betre omdømet - Profilering og merkevarebygging av landbruksprodukt - Utnytte moglegheiter for bygdeturisme Utdanning innan Naturbruk på vidaregåande skule Landbruket er krevjande med omsyn til agronomi, teknologiske løysingar og økonomiske utfordringar. Dette krev god kompetanse på mange felt. På landsbasis er elevar som tek naturbruksutdanning i vidaregåande opplæring den minste gruppa. Innsøkinga til denne utdanninga syner også ein klar nedgåande tendens. I Hordaland var det lenge ei liten auke, men dei siste åra har talet flata ut. Grunnen til at nedgangen ein ser på landsplan ikkje har slått ut i Hordaland enda, trur ein skuldast at skulane har vore kreative med å tilby nye kurs med anna innhald enn tradisjonell landbruksutdanning (til dømes hest, smådyr, villmarksliv). 11

12 Tal elevar på grøn naturbruksutdanning: Skuleår: VG1 Agronom Gartnar Studiekompetanse 1990/ * / * / / / ** 51 *Omlag halvparten gjekk i klassar tilrettelagt for vaksne ** Alle går i klasse tilrettelagt for vaksne I Hordaland utgjør søkarane til Vg1 naturbruk ca 2,07 % av søkarane til Vg1 på vidaregåande skule. På landsplan er talet 2,3%. Talet på jenter som søkte på naturbruksskulene auka sterkt utover på 90-tallet og har de siste 10 årene vore på i underkant av 80% av elevtalet. Ser ein på dei som tek studiekompetanse, er talet enda høgare. Utfordringar Auke innsøking til naturbruksskulane. Få fleire gutar til å søke Utdanningsvegen er lite kjend mellom ungdomsskuleelevane Utdanninga er ikkje attraktiv nok, manglande status Kunnskapen om studiekompetanse manglar både hjå rådgjevarar, lærarar & føresette Ikkje klare nok karrierevegar for tradisjonell landbruksutdanning Utvikle nye tilbod som støttar næringas kompetansekrav og som er attraktive for ungdom Fagutdanning for vaksne Mange som tek over gard i dag har allereie ei anna grunnutdanning og har difor brukt opp retten til vidaregåande opplæring. I tillegg har dei i mange høve hatt andre yrke tidlegare i arbeidslivet. Dei står no i ein livsfase der dei skal ta over gardsdrifta og vil ha behov for grunnleggjande opplæring innanfor fagfeltet. For dei fleste av desse vil det heller ikkje av økonomiske eller praktiske grunnar vere aktuelt å gå fleire år på heiltid på ein naturbruksskule for å utdanne seg til agronom eller gartnar. I Hordaland har ein røynsle med ulike tilbod retta mot denne gruppa: - Komprimert agronomutdanning på heiltid over eit år - Komprimert gartnarutdanning på deltid over to år - Desentralisert komprimert agronomutdanning - Gartnarkurs tilrettelagt for vaksne I Sogn og Fjordane har Mo og Jølster vidaregåande skule utvikla og gitt eit tilbod om nettbasert agronomutdanning for vaksne. Dette er eit undervisningstilbod som gir kompetanse som agronom etter to år. Undervisninga er 25% samlingsbasert, resten nettbasert. Det vert tatt 12

13 opp 12 nye studentar kvart år. Historia syner at det på kvart kurs er fleire studentar frå Hordaland. Fleire av skulane i vårt fylke har avtaler med Mo som gjev høve til å starte opp liknande tilbod her. Utfordringar Gi grunnleggande naturbrukskompetanse til vaksne Finansiering av tilbod til vaksne med anna vidaregåande utdanning Kursinformasjon/marknadsføring Få fleire som på sikt skal overta gard til å ta deler av grunnutdanninga si på ein naturbruksskule Likestilling Det er eit mål at det skal vere full likestilling i landbruket, og at landbruket skal vere opent og inkluderande for alle. Kvinner har dei seinare år i større grad nytta seg av odelsretten. Likevel er mange kvinner som overtek gardsbruk lite aktiv i drifta. Det er difor viktig å legge til rette for utvikling og gjennomføring av kompetansehevande tiltak tilrettelagt for kvinner. Det er også viktig å sørgje for at andre grupper som er underrepresentert får reelle moglegheiter til å delta i landbruket. I tillegg drive informasjon og haldningsskapande arbeid. På naturbrukslinjene er andelen jenter svært stor, og ei viktig utfordring blir å finne gode strategiar for å sørgje for at desse vil gå inn i landbruksbasert verdiskaping. Utfordringar Gi kurstilbod tilrettelagt for kvinner for større deltaking i drifta Nettverksbygging Tilleggsnæringar Rekruttere jenter som går naturbruk inn i næringa 2. Mål og tiltak for arbeidet med rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland Utviklinga syner at det vil vere trong for å gjere grep som kan styrke utviklinga både når det gjeld rekruttering til den ordinære utdanningsvegen innan naturbruk og kompetansebygging med sikte på å betre rekrutteringa til landbruket. Med utgangspunkt i dette vert det formulert følgjande mål for arbeidet med rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i fylket: 13

14 2.1 Rekruttering til landbruket Mål: Rekrutteringa til utdanningsprogramma i naturbruk skal aukast Naturbruksutdanninga på dei vidaregåande skulane er kjernen i kompetansen i landbruket. Framleis nedgang i talet på elevar som tek slik utdanning vil ha negative konsekvensar for samla kompetansetilførsel, og kan føre til nedlegging av tilbod. Eit spesielt fokus på rekruttering til utdanningsprogramma er difor viktig. I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Rådgjevargruppa og lærarar i grunnskulen Elevar i ungdomsskulen i aldersgruppa år Foreldregenerasjonen Landbruksnæringa sjølv Aktuelle tiltak kan vere: Informasjon og kunnskapsoppbygging for rådgjevargruppa og lærarar i grunnskulen Frikjøp av ressurspersonar til eksternt informasjonsarbeid Rekrutteringsprosjekt for landbruket og naturbruksutdanning for aldersgruppe år Informasjon og kunnskapsbygging for foreldre og yrkesutøvarar i landbruket om moglegheitene som denne utdanninga gjev Fokusere på og klargjere karrierevagar innan landbruk og naturbruk. Her vil det etter kvart verte behov for mange med høgare utdanning Opne opp landbruket for ungdom som ikkje har odelsrett til gard Utvikle nye attraktive kurs på naturbruksskulane Naturbruksskulane bør utvikle seg til pilotar innan klima og energi Mål: Rekruttere inn nye grupper til landbruket Landbruket skal vere opent og inkluderande for alle, og nye løysingar og samfunnsutvikling kan gjere landbruket tilgjengeleg for nye grupper. Delen av ungdom med odelsrett som ønskjer å ta over drifta av gard er ikkje stor nok til å oppretthalde talet på aktive bruk. Det er difor naudsynt å tenke nytt, og utnytte moglegheiter til å rekruttere inn andre grupper til landbruket. I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Ungdom utan odelsrett Innvandrarar Vaksne med idèar og kapital Grupper som fell utanfor det tradisjonelle arbeidslivet Aktuelle tiltak kan vere: Gjere gardsbruk lettare tilgjengelege for folk utan odelsrett Samarbeide med NAV om gardsarbeid som arbeidslivstrening 14

15 Gard som arena for praktisk læring i skulen Rekruttere innvandrarar til avløysarkurs Mål: Betre omdømet til næringa Eit positiv bilete av næringa og eit godt omdøme vil vere ein føresetnad for å nå mål om auka rekruttering generelt, og av nye grupper og kvinner spesielt. Ei heving av statusen til dei ulike yrka vil gjere det meir attraktivt for interesserte å gå inn i landbruket, og vil også heve statusen til utdanningane. Det er derfor naudsynt å jobbe målretta for eit betre omdøme. I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Aktive og framtidige bønder Ungdom Studentar som får kompetanse innan landbruk og tilstøytande næringar Kommunar Lag og organisasjonar Aktuelle tiltak vil vere: Medieomtale av gode døme Omdømekurs for bønder og Deltaking på utdanningsmesser og karrieredagar Nettverksbygging og jobbing med felles forståing og informasjonsstrategi Optimistsamlingar Samarbeid mellom gard og skule Bruke gard som arena for praksisplass Praktikantordninga 2.2 Likestilling Mål: Landbruket skal vere ei attraktiv næring for begge kjønn Kvinner er underrepresentert i landbruket, og for å auke kvinnedelen er det naudsynt med målretta tiltak som kan gjere det meir attraktivt for kvinner å velje landbruket. I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Kvinner som er bønder i dag Jenter/yngre kvinner som har moglegheit til å ta over gard eller busette seg på gard Jenter som går naturbruk, men ikkje har planlagt ei framtid i landbruket Aktuelle tiltak vil vere: Kompetansehevande tiltak tilrettelagt for å oppnå betre likestilling Informasjon og rekrutteringsarbeid retta mot kvinner Nettverksbygging møtestadar for kvinner i landbruket og kvinner som vil inn i landbruket Landbruksretta entreprenørskap i skulane for å synleggjere attraktive alternativ 15

16 2.3 Kompetanse Mål: Livslang læring for Hordalandsbonden Livslang læring blir stadig viktigare for å møte dei nye utfordringane i eit samfunn i endring. For landbruket i Hordaland vil det bli avgjerande at bøndene er oppdaterte og har brei og god kompetanse. Landbruket inneheld stadig meir varierte oppgåver, og kompetansetilbodet må utviklast i takt med samfunnet elles. I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Den aktive yrkesutøvar i jord-, skog- og hagebruk Bonden som ynskjer å setje i gong med nye næringar knytt til gardsdrifta Den interesserte personen som gjerne kan tenkje seg eit liv som bonde, men som ikkje har nokon gard endå. Den yngre vaksne som har annan utdanning frå før og tilgong til gard som ein ynskjer å ta over. Aktuelle tiltak vil vere: Grunnutdanning for vaksne Fagkurs knytt til ulike produksjonar/produksjonsmetodar Fagspesifikke kurs knytt til teknologisk utvikling Kurs knytt til nye næringar som Inn på tunet, reiseliv og marknadsføring, produksjon av bioenergi og biogass, foredling av ei råvare til eit produkt som let seg selje m.m. Samarbeidsrelasjonar og organisasjonsformer Utvikling av kurs tilpassa nye brukarar 3 Organisering av arbeidet Fylkeskommunen ved sine organ har ansvar for planlegging, gjennomføring og formelle vedtak. Det skal utnemnast ei styringsgruppe som arbeider fram vedtaksgrunnlag både i planlegging av framtidige handlingsplanar og fordeling av midlar, jamfør St.prop. nr. 75 ( ) og Prop. 133 S ( ). Styringsgruppa vert sett saman av representantar frå det regionale partnarskapet (Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge) og representantar frå kvart av faglaga (Hordaland Bondelag og Hordaland Bonde- og Småbrukarlag). Fordelinga av medlem i styringsgruppa er: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, 1 representant Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga, 1 representant Fylkesmannens landbruksavdeling, 1 representant Innovasjon Norge, 1 representant Hordaland Bondelag, 2 representantar Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, 2 representantar Fylkeskommunen er sekretariat og leiar av gruppa. 16

17 Sitat frå tildelingsbrev: I St.prp. nr. 75 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2009 er der satt som forutsetning av fylkeskommunene skal samhandle med næringen og det regionale partnerskapet om bruken av midlene, og for å identifisere de regionale utfordringene på området. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at det legges til rette for er forpliktende samarbeid med næringen og innretningen av midlene knyttet til rekruttering, likestilling og kompetanseheving og den landbrukspolitiske dialogen i fylket generelt. 4 Finansiering av tiltak Tiltaka skal finansierast av tilskotsordninga knytt til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket som fylkeskommunane har ansvar for. Løyvd sum for Hordaland i 2011 er ,- kroner. 4.1 Fordeling av midlar Styringsgruppa held møte 2 gonger i året. Første møte skal haldast snarast rå etter at tildelingsbrev er mottatt, ikkje seinare enn 15. mars. Møte nummer 2 møte skal haldast innan 1. november. 4.2 Rapportering for bruk av midlane Dei som mottek stønad frå desse midlane til gjennomføring av ulike tiltak pliktar å rapportere til Hordaland fylkeskommune. Rapport med rekneskap og oppsummering av tiltaket skal danne grunnlag for utbetaling av tilskot frå ordninga. Hordaland fylkeskommune vil årleg utarbeide ein rapport som syner bruken av midlane og vurderer gjennomførte tiltak i høve dei mål som planen skisserer. 17

18 Aktuelle dokument Prop. 133 S ( ) Om jordbruksoppgjøret 2010 endringer i statsbudsjettet St. meld nr. 39 ( ) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen St.prp. nr 75( ) Om jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet LMD sin miljøstrategi Smaken av Norge - en matpolitisk strategi Ta landet i bruk LMD sin strategi fornæringsutvikling LMD sin strategi forforskning og forskningsbasert innovasjon Strategi for likestilling i landbrukssektoren Økonomisk, agronomisk-økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15% økologisk produksjon og forbruk i NILF ( ) Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane Verdifulle opplevelser - regjeringens nasjonale reiselivsstrategi. Handlingsplan for Inn på tunet Regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner Regionalt utviklingsprogram for Hordaland Budsjett for Hordaland fylkeskommune 2011 Regional næringsstrategi for landbruket i Hordaland Ta Hordalandsskogen i bruk! Strategiplan for skogbruket i Hordaland Klimaplan for Hordaland Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane, 2010 Bilder: Forside: Randi Hausken, Flickr Side 4: Melissa Toledo, Flickr Side 6: Eirik Solheim, Flickr 18

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2011 www.sfj.no Innhald Bakgrunn for arbeidet... 3 1. Innleiing... 4 1.1. Sentrale føringar... 4 1.2. Sentrale og

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke INDRE VESTLAND Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke 72 000 INNBYGGARAR INDRE VESTLAND FÅR DEN ELDSTE BEFOLKNINGA I FYLKET Folketalsnedgang, i beste fall stabilt

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 07/2962-1 EN 11.01.08 Statsbudsjettet 2008 - Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap»

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» KS Skuleleiarkonferanse 2016 Atle Hamar www.sfj.no Mandatet for plantema kunnskap byggjer på overordna mål om folketalsutvikling, og er formulert slik

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Studieplan for BACHELORSTUDIET I NYSKAPING OG SAMFUNNSUTVIKLING ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)

Studieplan for BACHELORSTUDIET I NYSKAPING OG SAMFUNNSUTVIKLING ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) Studieplan for BACHELORSTUDIET I NYSKAPING OG SAMFUNNSUTVIKLING ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) Innleiing/grunngjeving I Bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling skal studentane

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Vedlegg: 1. Brev frå Landbruks- og matdepartementet. Invitasjon til innspel til jordbruksforhandlingane 2015

Vedlegg: 1. Brev frå Landbruks- og matdepartementet. Invitasjon til innspel til jordbruksforhandlingane 2015 Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Arne Monrad Johnsen, Næringsavdelinga Sak nr.: 14/6475-2 Jordbruksforhandlingane 2015 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring til å gje slik tilråding:

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Sogn og Fjordane Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Anja Fyksen Lillehaug, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Lausdriftskravet 2024 svar på intern høyring Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser på denne saka som den viktigaste

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer