1 Presentasjonene er lagt ut her:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Presentasjonene er lagt ut her:"

Transkript

1 Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2010 ( ) v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning Mange videregående skoler har de senere årene erfart (for) lave søkertall til fremmedspråk som programfag. De lave søkertallene fører ofte til at fagtilbudene ikke kommer i gang, og på sikt risikerer man at tilbudene faller vekk. I en tid da søkningen til fremmedspråkfagene er nede i en bølgedal, kan samarbeid mellom skoler om fagtilbudet innen fremmedspråk redde mange grupper og sikre et bredere tilbud enn det som ellers ville vært tilfelle. I dette notatet skal vi presentere tre ulike modeller for skolesamarbeid som har gjort det mulig å gi elever et tilbud innen fremmedspråk som de ellers ikke ville fått: 1. Samarbeid mellom skoler i samme by (Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim) 2. Samarbeid med nettundervisning og lokal muntligtime (Østfold, Møre og Romsdal) 3. Kombinert fjern- og klasseromsundervisning (Kristiansand) Samarbeidsmodellene har alle den fordelen at de sikrer et bredere fagtilbud innen fremmedspråk gjennom å skape bærekraftige elevgrupper ved å samle elever fra ulike skoler. Elevene får oppfylt sitt fagønske, og man sikrer samtidig et bredere rekrutteringsgrunnlag for fremmedspråkstudier i høyere utdanning. Ingen av modellene er særlig kostbare, sett i forhold til tradisjonelle grupper. Det er imidlertid viktig å påpeke at modellene for skolesamarbeid som beskrives i dette notatet først og fremst er løsninger som skoler og fylker med fordel kan gripe til når programfagtilbudet står i fare. Disse undervisningsmodellene kan aldri erstatte en normalsituasjon der elevene får et bredt tilbud på sine egne skoler. Samarbeidsmodellene må ses på som løsninger som skoler som ellers ikke ville fått i gang programfag innen fremmedspråk kan ty til i en overgangsfase. I tillegg til de tre samarbeidsmodellene presenterer vi i dette notatet enkelte andre strategier for å øke rekrutteringen til fremmedspråkfagene. Det gjelder innføring av nye språkfag, strategisk samarbeid om fremmedspråk på fylkeskommunalt nivå, samt samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler i det 13-årige løp. Notatet bygger på en rekke presentasjoner som ble holdt på programfagdagen 2010, som fant sted 26. oktober i Oslo. 1 Modell 1 Samarbeid mellom skoler i samme by I større byer ligger ofte de videregående skolene så tett at det er kort gangavstand mellom dem. I slike tilfeller kan skolene gå sammen om tilbudet innen fremmedspråk som programfag, og elevene kan samles på én av skolene for å følge undervisningen. Denne 1 Presentasjonene er lagt ut her:

2 modellen benyttes flere steder i landet, bl.a. i Oslo og Trondheim. Her skal vi illustrere modellen med et eksempel fra Bergen. Bergen: Språksamarbeidet i Kong Oscars gate I Bergen samarbeider tre videregående skoler om programfagtilbudet innen fremmedspråk. Bergen katedralskole, Bergen Handelsgymnasium og Tanks videregående skole ligger alle i eller nær Kong Oscars gate i Bergen sentrum. Skolene driver omfattende samarbeid, og det felles tilbudet innen fremmedspråk er en del av dette samarbeidet. Når det gjelder programfag i fremmedspråk får elevene tilbud om fransk, japansk, latin, mandarin, russisk, spansk og tysk. Undervisning i japansk, mandarin og tysk er lagt til Bergen handelsgymnasium, mens russisk, latin og fransk er lagt til Bergen katedralskole. Spanskundervisningen foregår på Tanks vgs. På Bergen katedralskole samles elevene også for å følge undervisning i programfaget antikkens språk og kultur. Den korte avstanden mellom skolene gjør det enkelt for elevene å forflytte seg fra sted til sted. Skolene samarbeider for øvrig også om fremmedspråk som fellesfag. Oslo, Stavanger, Trondheim I Trondheim samarbeider to skoler i Midtbyen om programfagtilbudet: Thora Storm videregående skole og Trondheim katedralskole. Samarbeidet fungerer på samme måte som i Bergen. Også i Oslo og Stavanger er det samarbeid mellom en rekke skoler som tilbyr fremmedspråk som programfag, men her er samarbeidet ikke i like stor grad institusjonalisert. I Oslo tilbys også en rekke fremmedspråk på ettermiddags-/kveldstid: italiensk, japansk, koreansk, latin og russisk. Dette tilbudet fungerer slik at én skole underviser faget, mens elever fra andre skoler har mulighet til å delta i undervisningen etter normal skoletid. Denne modellen forutsetter et godt administrativt samarbeid mellom skolene som innebærer bl.a. felles ringetider, felles struktur på dagen (inkl. fagdager og lignende), samarbeid om blokkskjemaer og timeplaner. Når dette er på plass kan ordningen gi stor fleksibilitet og gjøre det lettere å få timeplanen til å gå opp. Samtidig kan det være problematisk å avgjøre hvilken undervisning som skal ligge hvor, og elever som har tatt fellesfag på én skole og skal følge nivå III programfag på en annen skole, må bytte lærer og vil kanskje måtte tilpasse seg en annen undervisningsstil enn den de er vant med. Det bør være en forutsetning at fremmedspråklærerne tas med på råd når det gjelder hvilken undervisning som skal ligge hvor. Modell 2 Samarbeid med nettundervisning og lokal muntligtime I områder med større avstand mellom de videregående skolene er ikke fysisk samlokalisering av undervisningen mulig. Programfag innen fremmedspråk kan da tilbys som nettundervisning, der elevene og lærer møtes på nett (i et Fronter-rom eller lignende). Elevene jobber ellers selvstendig med oppgaver og stoff de får fra læreren via nett. I tillegg har elevene en lærer på sin egen skole som tar seg av den muntlige delen av undervisningen. Denne modellen brukes p.t. bare for tysk III i Østfold og i Møre og Romsdal..

3 Desentralisert tysk III-undervisning i Østfold og Møre og Romsdal Både Østfold fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr tysk nivå III som nettundervisning. Modellen har mye til felles med fjernstudiumtilbud på høgskoler og universitet. Begge steder har opplegget kommet i gang etter at engasjerte tysklærere med for få nivå III-elever på egen skole henvendte seg til fylkeskommunen i håp om å finne en løsning så man kunne gi et tilbud til elevene som ønsket seg tysk III. Etter klarsignal fra sine respektive fylkeskommuner tok initiativtakerne så kontakt med alle de videregående skolene i fylket for å få kartlagt behovet. Mens skoler i Østfold kan velge om de vil være med i ordningen, er det i Møre og Romsdal obligatorisk for alle skoler som tilbyr tysk II å delta i ordningen. Det første skoleåret var det i Østfold 16 elever fordelt på fem skoler som benyttet seg av tilbudet. I Møre og Romsdal var det 32 elever fordelt på ni skoler. Skoleåret 2010/2011 er det tredje året tysk III tilbys i Østfold etter denne modellen, og nå er 6 av 8 skoler involvert. I Møre og Romsdal er det første gang opplegget kjøres i år. Rent praktisk fungerer opplegget slik at en koordinator lager årsplan, oppretter et rom på en nettbasert læringsplattform, setter opp ukeplaner, gir skriftlige oppgaver og retter dem med fyldig tilbakemelding til hver enkelt elev. Koordinatoren innkaller også til et oppstartsmøte (fysisk!) der elevene får møte hverandre og lærerne og blir forberedt på forløpet. Ved hver skole som er med i prosjektet er det dessuten en tysklærer som tar seg av den muntlige undervisningen. Denne læreren har én muntlig time (i noen tilfeller to timer) i uka med sin(e) elev(er). De resterende fire timene bruker elevene til selvstendig arbeid. I Møre og Romsdal har man timeplanfestet disse timene og sørget for at elevene har et rom på skolen der de kan sitte og arbeide. I Østfold er det opp til den enkelte elev å finne tid og sted. Når det gjelder vurdering, er det koordinator som setter skriftlig karakter, mens muntliglærer setter muntlig karakter. I tillegg til nettundervisningen og muntligtimene har man i begge fylker lagt vekt på å få til et tilbud om studietur til utlandet for elevene. Begge steder finansierer fylkeskommunen studieturen. Turene har en varighet på 4-5 dager, og elevene går på språkkurs og bor hos vertsfamilier. Man legger også vekt på å få til dagsekskursjoner, som for eksempel teaterforestillinger, besøk på Goethe-instituttet og lignende. Kostnadene ved modellen dekkes av fylkeskommunen og deltakerskolene i samarbeid. Løsningen stiller store krav til elevene i form av gode arbeidsvaner og evne til selvstendig arbeid. Et godt oppstartsmøte er også viktig for å skape trygghet og fellesskapsfølelse. Det er en forutsetning at det er tett kontakt mellom koordinator og muntliglærere, og at det er avtalt på forhånd hvor mange timer de involverte lærerne får godtgjort. Modell 3 Kombinert fjern- og klasseromsundervisning En tredje modell går ut på å kombinere vanlig klasseromsundervisning med fjernundervisning og undervisning via læringsplattform på nett. En slik modell har man i Vest-Agder. Skolesamarbeid i Vest-Agder om undervisning i fransk og tysk nivå III I Vest-Agder har man et skolesamarbeid om fjernundervisning i fransk og tysk III som

4 inkluderer fire skoler (Vågsbygd vgs., Mandal vgs. og Vennesla vgs., i tillegg til koordinatorskolen Kristiansand katedralskole Gimle). Prosjektet kom i gang på initiativ fra Kristiansand katedralskole Gimle, som fikk klarsignal og økonomisk støtte til prosjektet fra fylkeskommunen. Opplegget fungerer på den måten at de elevene som har mulighet til det, samles på Kristiansand katedralskole Gimle for å få undervisning i sitt språk. For franskgruppen gjelder dette i inneværende skoleår alle elevene. Når det gjelder tysk overføres undervisningen via kamera og skjerm, og kan dermed følges av elevene som befinner seg på skoler utenfor Kristiansand. Man har også teknisk utstyr som gjør det mulig for de elevene som følger undervisningen via kamera og skjerm å kommunisere med læreren og klassen i Kristiansand. Dette gjør at man kommer et stykke nærmere vanlig klasseromsundervisning enn man gjør med kun læringsplattform på nett. I tillegg til klasseroms- og fjernundervisning benyttes en læringsplattform på It s learning der alle elevene deltar. Det arrangeres også jevnlige workshops der elevene møtes fysisk, og et tidagers studieopphold i målspråksområdet er med i pakken. På studieturene går elevene på utvekslingsskole og bor i vertsfamilie. Skolene gjengjelder besøket, og Kristiansand får dermed besøk av både tyske og fransk elever. Alle elevene som deltar har dessuten en ressurslærer på sin skole som tar seg av muntlig undervisning. Ordningen støttes økonomisk av Vest-Agder fylkeskommune, og deltakerskolene har ingen utgifter med å la sine elever delta i prosjektet. Modellen gjør bruk av mye teknisk utstyr, og det kan av og til oppstå tekniske problemer, særlig i en oppstartsfase. Som for alle samarbeidsmodeller som involverer flere videregående skoler i et fylke, er det viktig med administrativ og politisk aksept fra fylkeskommunen. Innføring av nye språkfag Det kan virke bakvendt å innføre et nytt språk når søkingen til de tradisjonelle fremmedspråkene er inne i en bølgedal, men innføring av et nytt og annerledes fremmedspråk kan være det som skal til for å vekke elevenes interesse for fremmedspråk. Samfunnet vil dessuten i framtiden få økt behov for arbeidstakere som har kjennskap til språk som er utradisjonelle i norsk skolekontekst, men store språk i verdenssammenheng som arabisk, japansk, kinesisk og portugisisk. På Stavanger katedralskole har man fra skoleåret innført tilbud om arabisk. Programfag arabisk, Stavanger katedralskole På Stavanger katedralskole har det lenge vært god søkning til fransk, spansk og tysk nivå III, og man ønsket å starte noen nye spennende prosjekter for å skape enda mer blest om fremmedspråkfagene. I fylkeskommunen var det ønske om å kunne tilby såkalte eksotiske språk, og siden Stavanger katedralskole lenge har hatt samarbeid med Midt-Østen, og har prosjekter bl.a. i Shatila og en flyktningeleir i Aida, Betlehem, var det naturlig at valget falt på arabisk.

5 Prosjektet finansieres i oppstartfasen av Fremmedspråksenteret, men planen er at tilbudet etter noen år skal stå på egne bein. Det er ansatt en lærer fra Yemen som skal drive undervisningen. Prosjektet har også mange eksterne kontakter og samarbeidspartnere, noe som er viktig for at ikke læreren skal bli overlatt til seg selv i et så nytt og annerledes undervisningsprosjekt. Blant de eksterne kontaktene er en mentor/fagperson ved UiB, kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet, UiO og Forsvarets høyskole. Elevgruppen består i dag av ni elever. Elevene kommer ikke på like høyt nivå i arabisk som i tysk i løpet av to år. Det var derfor en forutsetning for prosjektet at læreplanen i fremmedspråk ble konkretisert og tilpasset det nye faget. Utfordringen for elevene ligger først og fremst i det skriftlige. Man forholder seg som nevnt til en tilpasset læreplan, men målet er at elevene skal komme opp på nivå II i løpet av de 2 årene. Et slikt prosjekt vil som nevnt kreve tilpasning av læreplan, da man ikke kan forvente at elevene når et like høyt nivå som med europeiske språk. Det er også viktig med gode eksterne samarbeidspartnere, samt økonomisk og administrativ forankring i fylkeskommunen. En annen utfordring er at det kan være vanskelig å finne kvalifiserte lærekrefter i andre fremmedspråk enn engelsk, fransk, spansk og tysk. Fremmedspråkstrategi i fylkeskommunen Skolesamarbeid og styrking av fremmedspråkfagene går lettere dersom skoleeier har en strategi skolene kan forholde seg til. I Rogaland fylkeskommune har man utarbeidet en egen strategisk plan for styrking av fremmedspråkfagene. Bakgrunnen var at den styrkingen av fremmedspråkfagene man så i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet, ikke så ut til å fortsette på videregående trinn. Et av hovedmomentene i Rogaland fylkeskommunes strategiske plan går ut på at man legger til rette for at flest mulig elever tar nivå II i videregående. Man anser nivå I for å være ungdomsskolens oppgave, og utarbeider fremmedspråktilbudet i videregående på en slik måte at det er vanskelig for elevene å velge vekk det språket de hadde på ungdomsskolen. Slik skaper man et bedre rekrutteringsgrunnlag for fremmedspråk nivå III. Fylket har lenge støttet nivå III-grupper, ved at én skole i hver av fylkets fire regioner får økonomisk støtte til å drive nivå III grupper. Betingelsen er at skolene som får tilskudd forplikter seg til å ta i mot elever også fra de andre skolene i regionen. Fylket gir også støtte til studietur med språkskole i målspråksområdet for elever på nivå III. I tillegg til støtteordninger for nivå III, innebærer strategien at kun et begrenset antall videregående skoler tilbyr fremmedspråk på nivå I. Dette gjør at de elevene som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen får store begrensninger når det gjelder skolevalg. Fylkeskommunen har lagt stor vekt på å spre informasjon om dette, og om konsekvensene av å velge vekk fremmedspråk på ungdomsskolen. Strategien har gjort at hele 85 % av elevene velger fremmedspråk på ungdomsskolen, og fylket har således den høyeste prosentandelen i landet når det gjelder elever med fremmedspråk på ungdomsskolen. De aller fleste fortsetter med nivå II i sitt språk på videregående skole. Mange av de 20 % uten fremmedspråk på

6 ungdomsskolen går til yrkesfag, og det er derfor totalt sett svært få elever som begynner med et språk på nivå I i Vg1. Ordningen fører som nevnt til økt rekrutteringsgrunnlag for nivå III, men har også møtt mye motstand, siden den begrenser elevenes frihet i både språkvalg og skolevalg. Fylket støtter imidlertid, som del av strategien, opprettelse av fremmedspråk nivå I + II som programfag, slik at elever skal få mulighet til å bli kjent med nye språk også i løpet av videregående skole. Fremmedspråkstrategi i det 13-årige løp For å skape kontinuitet og progresjon i fremmedspråkopplæringen er det viktig med samarbeid og god kommunikasjon på tvers av skolenivåene. Et eksempel er Kongsbakken videregående skole i Tromsø, hvor det legges stor vekt på samarbeid i det 13-årige løp, noe som innebærer at skolen samarbeider om fremmedspråkfagene med både ungdomsskolene og barnetrinnet. Samarbeidet går hånd i hånd med ulike rekrutteringsaksjoner og markeringer av fremmedspråkfagene. Satsingen startet høsten 2009 med en stor markering av den europeiske språkdagen. Skolen inviterte fagpersoner fra UiT og serverte mat fra de forskjellige landene. Elever hadde laget plakater, de framførte sanger på forskjellige språk, og man hadde appeller fra utvekslingselever. Arrangementet fikk mye medieoppmerksomhet. Samtidig gikk Kongsbakken vgs. inn for å forbedre informasjonen om valg av fremmedspråk. Man arrangerte foreldremøter der man informerte om tilleggspoeng for programfag fremmedspråk, og det ble laget en felles brosjyre: Lær språk!, som bl.a. inneholder informasjon om ulike yrker man trenger språkkunnskaper i. Skolen la også vekt på å gi informasjon om den nye strukturen, som innebærer at bortvalg av fremmedspråk på ungdomsskolen fører til at man må ta fremmedspråk over tre år på videregående skole. Dette var ukjent for mange foreldre og elever på barnetrinnet og i ungdomsskolen. Man informerte på utdanningsmesser, foreldremøter, språkstands m.m. Samtidig med at man forsøkte å nå ut med informasjon om valg av fremmedspråk til alle trinn, innledet man et samarbeid med lærere på ungdomsskolen. Målet var bl.a. å motivere dem til å oppmuntre elevene til å holde på fremmedspråket sitt, da det var en tendens til at lærerne anbefalte elever som møtte motstand i fremmedspråkfagene å bytte til språklig fordypning. I tillegg etablerte man en ordning der elever på videregående skole ble sendt ut i barneskolen for å være språkambassadører. På et kvarter ga elevene et minikurs i språket sitt - for eksempel kunne de lære elevene på 7. trinn å telle på spansk eller å si jeg elsker deg på russisk. Skolen har også et samarbeid med ungdomsskolen som innebærer at elever i ungdomsskolen hospiterer i språkfagene på videregående skole. Her får de minikurs i fremmedspråk før de vender tilbake til ungdomsskolen igjen. Et godt samarbeid på tvers av skolenivåene sikrer elevene kontinuitet og progresjon i språklæringen. Tidlig informasjon om og eksponering for fremmedspråk bidrar til å skape et godt rekrutteringsgrunnlag for fremmedspråk programfag. På Kongsbakken vgs. i Tromsø har satsingen på fremmedspråk gitt resultater i form av en betydelig økning i antall elever som

7 velger fremmedspråk som programfag. Også i andre regioner og fylker, som for eksempel Nord-Østerdal og Vestfold, jobber ungdomsskoler og videregående skoler sammen om fremmedspråk. Avslutning Disse eksemplene fra ulike deler av landet viser at det er mulig å få i gang tilbud innen fremmedspråk programfag og jobbe for rekruttering til slike fag selv om tilstrømming til fagene er nede i en bølgedal. Fremmedspråkfagene i videregående skole vil dessuten naturlig være relativt små, i og med at faget som regel er fragmentert i tre ulike språk (fransk, spansk, tysk), noen steder enda flere. Når elever i ett fag skal fordeles på ulike språk sier det seg selv at gruppene ikke blir veldig store. Ønsker man å holde liv i fremmedspråkfagene kan det derfor være på sin plass å tenke nytt om hva som er tilstrekkelig antall elever for å kunne forsvare oppstart av grupper.

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 3/217 Årets tall for språkvalg på videregående har for kort tid siden blitt publisert av Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk splan for programfag innen fremmedspråk Halden, mai 2009 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen splan for programfag innen fremmedspråk Kunnskapsdepartementet har med bakgrunn i St.meld. nr. 23

Detaljer

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 2/2011 (1.2.2011) 1 v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning I dette

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

FREMMEDSPRÅKENE I DET 13-ÅRIGE LØP

FREMMEDSPRÅKENE I DET 13-ÅRIGE LØP FREMMEDSPRÅKENE I DET 13-ÅRIGE LØP SLUTTRAPPORT november 2009 FROGN KOMMUNE og FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE v/ Astrid Petersen INNHOLDSFORTEGNELSE: 1) FORMÅL MED PROSJEKTET 3 2) GJENNOMFØRTE TILTAK 4 a) Den

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Kjære elever på videregående trinn 1 Studiespesialisering Click here to enter text. Dato: 10.07.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): 005184 Saksbeh: LITR

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010

Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2010 (31.05.2010) 1 v/ Gerard Doetjes og Eva Thue Vold Innledning I dette notatet ser vi på elevenes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Fremmedspråkene i det 13-årige løp

Fremmedspråkene i det 13-årige løp Fremmedspråkene i det 13-årige løp Midtveisrapport til Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Drøbak, september 2008 v/ Gudrun Birkelund (Frogn vgs.) og Katti Anker Teisberg (Frogn kommune) INNHOLD

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag De nye valgfagene Klassesammensetning Nina Ødegård, leder i FAU Å arbeide

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

«Det beste året i mitt liv»

«Det beste året i mitt liv» «Det beste året i mitt liv» La ikke muligheten gå fra deg! Nå kan du, uten å tape skoletid, velge og ta din yrkesfagutdannelse på VG2 ved York College, City College Norwich eller Bournemouth & Pool i England!

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadskriterier DEL 2: Fordeler

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk.

GSI-tallene for viser en markant oppgang for tysk og en nedgang for fransk. Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet Notat 1/2015 Det har gått ti år siden innføringen av læreplanen for Kunnskapsløftet. I dette

Detaljer

Hvem er du, og hva skal du bli?

Hvem er du, og hva skal du bli? Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg!

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

MED STOVNER VGS TIL LONDON

MED STOVNER VGS TIL LONDON MED STOVNER VGS TIL LONDON Stovner videregående skole tilbyr VG2 studiespesialisering i London i et samarbeidsprosjekt med Hammersmith & West London College. Ved å velge VG2 i London får du et års utenlandsopphold

Detaljer

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Alternativ tittel: Holder det med dårlig engelsk? Studenter

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

VG2 I UTLANDET - ORIENTERING V/RÅDGIVERNE SIREN SAMDAL OG ÅSHILD S. HOLM

VG2 I UTLANDET - ORIENTERING V/RÅDGIVERNE SIREN SAMDAL OG ÅSHILD S. HOLM VG2 I UTLANDET - ORIENTERING V/RÅDGIVERNE SIREN SAMDAL OG ÅSHILD S. HOLM GODKJENNING - Vi skiller mellom: Forhåndsgodkjenning: Denne skal liste opp hvilke generelle krav som må oppfylles for at et skoleår

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk. Resultater Erfaringer Forventninger

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk. Resultater Erfaringer Forventninger Fra tilvalgsfag til fremmedspråk Resultater Erfaringer Forventninger Bakgrunnsinformasjon FoU-prosjekt finansiert av Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i opplæringen. Desember 2007 til februar 2009. Sluttrapport

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2014-2015 Søknadsfrist: 10. mars 2014 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avdelingsleder videregående avdeling, Postboks 350, 9171

Detaljer

Hvem er du, og hva skal du bli?

Hvem er du, og hva skal du bli? Hvem er du, og hva skal du bli? Hva er du flink til? Hva synes andre du er flink til? Hvilke fag interesserer du deg mest for? Hva har du lyst å gjøre når du bli stor? Finn ut og ta et programfagsvalg!

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie

Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Studiespesialiserende Service og Samferdsel Musikk, Dans og Drama 1100 elever 42 klasser 170 ansatte 200 år lang historie Velkommen til Åpen skole Presentasjon av «programfag» - En skole mange særpreg

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF SØKNADSSKJEMA FOR FASTLANDSELEVER SKOLEÅRET 2013-2014 Søknadsfrist: 15.april 2013 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avd.leder VG, Postboks 350, 9171 Longyearbyen

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: FAU-leder Nina Ødegård Klassesammensetting 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Fag- og

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013

TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 TILVALGSFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2012-2013 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen ha 227 timer(a 60 min) tilvalg fordelt over 3 år. Dette utgjør

Detaljer

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn

Prosentdel elever som velger fremmedspråk på 8. trinn Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 1/217 Årets tall for språkvalg på ungdomsskolen er nå tilgjengelig i Grunnskolens Informasjonssystem

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole

Velkommen til Foss videregående skole Velkommen til Foss videregående skole Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama 674 elever og 108 ansatte

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon?

En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon? En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Troms

SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Notat 1 av 2 Utarbeidet av: Dato: Referanse: Jon Arvid Haugen, Utdanningsforbundet Troms 17.01.2017 16/01967-6 SAMISK I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS. Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer