IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Side:1 / 17 IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst GODKJENT AV: Navn Rolle Dato Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

2 Side:2 / 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK ENDRINGSLOGG REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER INNLEDNING HENSIKT UTARBEIDELSE AV DOKUMENTET FORVALTNING AV DOKUMENTET MÅL OG PRINSIPPER MÅL PRINSIPPER FOR BESLUTNINGSSTRUKTUR OG -MYNDIGHET OVERORDNET IKT-STYRINGSSTRUKTUR STYRINGSOMRÅDER BESLUTNINGSFORA/-ROLLER RÅDGIVENDE FORA PRESISERINGER INNLEDNING PRESISERING AV DATABEHANDLINGSANSVARET PRESISERING AV ANSVAR FOR GEVINSTREALISERING OPPSUMMERENDE OVERSIKT... 15

3 Side:3 / 17 1 DOKUMENTHISTORIKK 1.1 Endringslogg Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Alle Versjon 1.0, godkjent i ledergruppen teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF, Roger Østvold Direktør teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF & 6 Oppdatering av terminologi og styringsområder Roger 1.2 Referanser til andre dokumenter Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 IKT-styringssystem prinsipper og struktur

4 2 INNLEDNING 2.1 Hensikt Dato: Side:4 / 17 Dette dokumentet inngår i Helse Sør-Østs samlede IKT-styringssystem, og har status som et styrende dokument. Alle som arbeider innenfor foretaksgruppen skal forholde seg til denne styrende dokumentasjonen i sitt daglige virke. Dokumentet oppsummerer beslutningsstruktur og myndighet på tvers av IKTstyringsområdene, slik at disse kan ses i en sammenheng og total sett. Dette er valgt å gjøre samlet, for oversiktens skyld, for deretter å innarbeide i underliggende styringsdokumenter per styringsområde. Dette dokumentet omfatter følgende elementer: - Mål og prinsipper som er lagt til grunn for struktur og myndighet - Overordnet styringsstruktur - Definisjon av styringsområder - Oversikt over besluttende roller og enheter - Oversikt over rådgivende foraer - Ansvarsmatrise for beslutningstaking - Presisering av ansvar for realisering av nytteeffekter ved bruk av IKT - Presisering av databehandleransvar Det vises til overordnet beskrivelse av IKT-styringssystemet i Helse Sør-Øst, ref. [1], for mer informasjon om Helse Sør-Østs IKT-styringssystem og øvrige dokumenter som inngår i dette. 2.2 Utarbeidelse av dokumentet Dokumentet er utarbeidet av enhet for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF, i forbindelse med utvikling av og mobilisering for gjennomføring av IKT-strategi og handlingsplan Denne versjonen av dokumentet er godkjent for distribusjon til innspillsrunde av direktør for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF. 2.3 Forvaltning av dokumentet Dette dokumentet eies og forvaltes av direktør for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF. Forslag til forbedringer og videreutvikling skal sendes direktør for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF, som vil vurdere alle innspill og sammen med en referansegruppe beslutte videre utvikling.

5 3 MÅL OG PRINSIPPER 3.1 Mål Den overordnede strukturen for beslutningstaking skal; Dato: Side:5 / 17 - understøtte gjennomføring av regionens IKT-strategi og handlingsplan - understøtte realisering av nytteeffekter i helseforetakene ved bruk av IKT - understøtte effektiv forvaltning av allerede eksisterende IKT-tjenester - være enkel og tydelig definere ansvaret for beslutningstaking på IKT-området 3.2 Prinsipper for beslutningsstruktur og -myndighet Den overordnede strukturen for beslutningstaking skal; - omfatte de vesentligste områder for beslutningstaking - følge linjeansvaret i foretaksgruppen - bestå av kun det nødvendige antall roller og foraer - skille tydelig mellom hva som er forberedende arbeid forut for beslutninger, beslutninger, nettverksbygging, faglig konsensus og oppfølging - legge til rette for en tett knytning til klinikk, slik at klinikerne gis ansvar og mulighet for å være med og ta ansvar for å drive virksomhetsutviklingen ved bruk av IKT - være tydelig i definisjon av ansvar for beslutninger 4 OVERORDNET IKT-STYRINGSSTRUKTUR Den overordnede styringsstrukturen for IKT følger linjeansvaret i Helse Sør-Øst. Det formelle ansvaret for IKT går fra styret i Helse Sør-Øst RHF til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, og videre til de respektive styrer for helseforetakene, programstyrer og driftsstyret til Sykehuspartner. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, er overordnet ansvarlig for å levere IKTtjenestene i regionen, både utvikling, drift og forvaltning. Fornyingsstyret for standardisering og teknologiske løsninger, «fornyingsstyret», er administrerende direktør i Helse Sør-Øst sitt operative organ for å styre den regionale prosjekt/programporteføljen, innenfor rammer gitt av styret i Helse Sør-Øst. IKT-tiltakene i de enkelte helseforetakene styres gjennom egne områdeplaner. Områdeplanene skal behandles i fornyingsstyret for å sikre at de er koordinert med øvrige tiltak i regionen. Deretter besluttes områdeplanene i hvert enkelt foretaks eget styre. Foretaksgruppens felles tjenesteleverandør for IKT-tjenester, Sykehuspartner, styres gjennom et eget oppdragsdokument, som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har til ansvar å sørge for er koordinert med øvrige planer og budsjetter. Oppdragsdokumentet besluttes i Helse Sør-Øst RHF, og oversendes driftsstyret til Sykehuspartner. Sykehuspartner har delegert myndighet til å gjøre vedtak på utvalgte fagområder innenfor rammen av regionale føringer. For mer detaljer vises til påfølgende ansvarsoversikt for IKT-beslutninger. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har etablert en avdeling for Teknologi og ehelse, som ledes av en egen avdelingsdirektør. Denne enheten utgjør administrerende direktørs

6 Side:6 / 17 administrative støttefunksjon innenfor fagområdet teknologi og ehelse. Direktør for Teknologi og ehelse har delegert myndighet til å gjøre vedtak på utvalgte fagområder. For mer detaljer vises til påfølgende ansvarsoversikt for IKT-beslutninger. 5 STYRINGSOMRÅDER Det defineres her det sett av områder som denne versjonen av dokumentet er avgrenset til å omfatte. Disse er prioriterte områder å dekke på dette tidspunktet i mobilisering for gjennomføring av IKT-strategi og handlingsplan. Dokumentet kan utvides til å dekke ytterligere områder etter behov. Styringsområde Strategi Økonomistyring Prosjekt, program og porteføljestyring Virksomhetsarkitektur Kort beskrivelse av hva ansvaret for beslutninger på området omfatter Utarbeidelse, forankring og beslutning av regional visjon og mål for bruk av IKT, med tilhørende handlingsplan. På foretaksnivå skal det være besluttes foretaksspesifikke områdeplaner. Utarbeidelse, forankring og beslutning av IKT-investerings- og driftsbudsjetter samt områdeplaner. Gjelder på både regionalt nivå og på foretaksnivå. Utarbeidelse, prioritering og beslutning av IKT-program- /prosjektporteføljen, på både regionalt nivå og i hvert helseforetak, samt internt i Sykehuspartner. Ansvarsområdet må nyanseres i forhold til å; - beslutte detaljert mandat, prioritering og rekkefølge av de regionale strategiske programmene - beslutte mandat og portefølje, øvrige regionale programmer og prosjekter - beslutte foretaksspesifikk program-/prosjektportefølje I dette dokumentet fokuseres det på: Virksomhetsarkitektur, som omhandler arbeidsprosesser, roller og ansvar og hvilke IKT-systemer som understøtter arbeidsprosessene, samt det tilhørende informasjonslandskapet. Etablering av en virksomhetspolicy for arkitekturpraksis i regionen og etterlevelse av denne inngår i området. Teknisk arkitektur, som omhandler de mer tekniske arkitekturdimensjonene, slik som IKT-systemteknisk sikkerhet, IKTintegrasjonsarkitektur, IKT-driftsarkitektur og IKTinfrastruktur (servere, nettverk, lagringsløsninger, PCer, datarom, etc.). Ansvaret omfatter å etablere og forvalte prinsipper, retningslinjer, målbilder og standarder, og å følge opp at dette blir etterlevd.

7 Side:7 / 17 Styringsområde Kort beskrivelse av hva ansvaret for beslutninger på området omfatter Informasjonssikkerhet I dette ansvaret ligger å utvikle og forvalte overordnende føringer og prinsipper, og sikre at disse blir etterlevd. Leverandørstyring Forvaltning Drift Kvalitet Risiko Utarbeide og beslutte visjon, mål og strategi, samt årlig oppdragsdokument for Sykehuspartner IKT og andre IKTleverandører for øvrig. Vurdering av forslag og beslutning om endring og/eller videreutvikling av IKT-tjenester. IKT tjenestene er enten regionale tjenester som brukes av alle foretakene, felles for flere foretak, eller lokale for ett enkelt foretak evt. Sykehuspartner. Forvaltning omfatter å videreutvikle og håndtere arbeidsprosesser, rutiner, prosedyrer, grunndata og opplæringsmateriell. Samt videreutvikle og håndtere feil i IKTsystemene. I tillegg til funksjonell brukerstøtte, videreutvikle teknisk driftsplattform og operativ leverandør og avtalestyring. Premisser for levering av IKT-system og IKT-infrastruktur i henhold til SLA og KPI ene det skal måles og rapporteres på. Operativ leverandør og avtalestyring samt teknisk brukerstøtte. Prosesser, rutiner og føringer for å sikre kvalitet av materiell produsert i IKT-styringssystemet. Prosesser, rutiner og føringer for å sike risikostyring i IKTstyringssystemet. Det bemerkes at beslutninger som faller innenfor mandatene til de enkelte programmer/prosjekter, er innenfor dets programstyre/styringsgruppes mandat å beslutte, og det vises da til den regionale metoden for prosjekt, program og porteføljestyring (PPM), for roller/ansvar og prosesser for dette. Det presiseres også at beslutninger knyttet til de regionale virkemidlene, slik som PPMmetoden, arkitekturpraksis og føringer, styringssystem for informasjonssikkerhet, med mer eies av Helse Sør-Øst RHF ved avdeling for Teknolog og ehelse, som derfor beslutter eventuelle endringer i disse virkemidlene som sådan. Det definerte ansvaret for styring av Sykehuspartner er basert på at Sykehuspartner er juridisk sett en avdeling av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner har et driftsstyre som har en egen instruks, delegert fra administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, og er for øvrig forpliktet i henhold til en flerårig rammeavtale og et årlig oppdragsdokument gitt fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom juridisk form endres, må ansvar for styring tilpasses ny juridisk form. Det bemerkes også at i dokumentet «IKT-styringssystem for Helse Sør-Øst prinsipper og struktur», ref. [1], defineres styringsområdene «forvaltning og «drift». I denne versjonen av dette dokumentet er ikke hele ansvaret for disse områdene definert. Fokus i dette dokumentet er lagt på å klargjøre ansvarene for å godkjenne endringer i eksisterende IKT-tjenester kun. Fremtidige versjoner, og mer områdespesifikk dokumentasjon skal utdype nevnte to områder utover ansvar for å godkjenne endringer.

8 Side:8 / 17

9 6 BESLUTNINGSFORA/-ROLLER Dato: Side:9 / 17 De følgende fora og roller har et tydelig definert ansvar for beslutninger i dette dokumentet. Forum/rolle Formål/deltakere Relevans for IKT Styret i Helse Sør- Øst RHF AD i Helse Sør- Øst RHF Direktør Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF Styret er formelt ansvarlig for at administrasjonen i Helse Sør- Øst RHF og hele foretaksgruppen leverer i henhold til eiers krav og mål. Administrerende direktør Direktør Teknologi og ehelse rapporterer i linjen til AD - Ansvarlig for å vedta strategier, og overordnede budsjettrammer, samt å følge opp virksomheten. - Gir fullmakter til investeringer over 100 MNOK. - Ansvarlig for utarbeidelse og etterlevelse av prinsipper og rammer for IKT i henhold til oppdragsdokument. - Ansvarlig for at styrets vedtak blir gjennomført. - Vedtar investeringer inntil 100 MNOK. - Ansvarlig for at IKT utvikling og leveranser er i henhold til de vedtatte rammer og planer. - Delegerer utøvelse av ansvaret til VAD og Direktør for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF. - Overordnet ansvarlig for å tilse at det realiseres nytteeffekter av regionens IKT-investeringer - Ansvarlig for utarbeidelsen av IKT strategi og handlingsplan. - Ansvarlig for gjennomføringen innenfor de vedtatte rammer for regional portefølje og strategi. - Ansvarlig for saksgrunnlag/utredninger for beslutninger i fornyingsstyret. - Ansvarlig for koordinering mellom fora og programmer innenfor IKT. - Ansvarlig for porteføljeadministrasjon. - Ansvarlig for utvikling av IKTstyringssystem og regionale virkemidler. - Ansvarlig for etterlevelse av gjeldene prinsipper, føringer og policies - Delegerer ansvaret for å utøve rolle som ansvarlig for regionale IKTtjenester

10 Side:10 / 17 Forum/rolle Formål/deltakere Relevans for IKT Fornyingsstyret for standardisering og teknologiske løsninger Formålet er å styre gjennomføringen av de regionale standardiseringsprogrammene definert i handlingsplan og å sikre at resultat- og effektmålene for disse blir nådd. Fornyingsstyret er sammensatt av: - Administrerende direktører i hvert av helseforetakene og Sykehuspartner - Fagdirektør - Tillitsvalgte - Representanter fra Helse Sør-Øst RHF Spiller en avgjørende rolle for handlingsplanens suksess. Forenklet mandat er: - Beslutte detaljert mandat til de regionale standardiseringsprogrammene definert i handlingsplan , herunder prioritere og beslutte endeling rekkefølge og tidsplan for innføring av de regionale standardene i foretaksgruppen. - Følge opp gjennomføringen og av de regionale standardiseringsprogrammene, og iverksette eventuelle korrigerende tiltak for å sikre at målsettingene nås. - Koordinere, prioritere og synkronisere samlet behov i foretakenes områdeplaner. - Følge opp at det utarbeides konkrete planer for realisering av nytteeffekter i helseforetakene, og følge opp at realisering av planlagte effekter faktisk skjer. - Håndtere eventuelle endringer i programmene eller programmenes rammebetingelser. - Prioritere ressurser mellom programmene ved eventuelle ressurskonflikter. Programstyre Programstyre per program Ansvarlig for å levere program i henhold til definert mandat, og håndtere eventuelle endringer i omfang og rammebetingelser Se for øvrig detaljert beskrivelse i PPM metode.

11 Side:11 / 17 Forum/rolle Formål/deltakere Relevans for IKT Styret til det enkelte helseforetak Styret er formelt ansvarlig for at administrasjonen i helseforetaket leverer i henhold til eiers krav og mål. Ansvarlig for å vedta helseforetakets strategi og områdeplan og å følge opp at denne blir realisert. Følge opp at det utarbeides konkrete planer for realisering av nytteeffekter i helseforetakene som følge av IKTinvesteringene, og følge opp at realisering av planlagte effekter faktisk skjer. AD i det enkelte helseforetak IKT leder i det enkelte helseforetak Direktør for IKTtjenester i Sykehuspartner Styret til Sykehuspartner Administrerende direktør Leder IKT, delegert myndighet fra sin AD Det finnes flere ulike titler for de som innehar denne rollen i de enkelte foretakene. For eksempel har enkelte tittel «IKT direktør», mens andre har tittel «Teknologidirektør» Ansvarlig for IKT-tjenestene fra Sykehuspartner. Rapporterer i linjen til sin AD Driftsstyret for Sykehuspartner, som er sammensatt med leder fra Helse Sør-Øst RHF og deltakere fra foretakene, Teknologi og ehelse, tillitsvalgte og eksterne - Ansvarlig for etterlevelse av prinsipper og rammer for IKT. - Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av områdeplan. - Ansvarlig for gevinstrealisering og virksomhetsutvikling i eget foretak. - Er det enkelte foretaks faglige IKTleder - Ansvar for å utarbeide områdeplan for sitt foretak - Ansvar for å utarbeide og forvalte virksomhetsarkitekturen for sitt foretak, innenfor rammer gitt av den regionale virksomhetsarkitekturen - Utøvende ansvarlig for informasjonssikkerhet i sitt foretak - Ansvarlig for gjennomføring av områdeplan, på vegne av AD i eget foretak Ansvarlig for etablering, endring, videreutvikling, forvaltning og drift av IKT-tjenestene til foretaksgruppen, i henhold til avtalt kvalitet og tid I dette ansvaret ligger også å forvalte og utvikle den tekniske arkitekturen. Ansvarlig for å følge opp at Sykehuspartner leverer på sitt oppdragsdokument Ansvarlig for å beslutte visjon, mål og strategier som utarbeides av Sykehuspartner, innenfor rammene av instruksen og oppdragsdokumentet.

12 Side:12 / 17 Forum/rolle Formål/deltakere Relevans for IKT Lokal systemeier (HF) Regional systemeier (RHF) Tjenesteansvarlig Sykehuspartner Rolle i et helseforetak, med ansvar for et IKT-system (typisk et IKT-system som kun dette foretaket benytter). Dette kan være mange roller, for eksempel «prosessdirektør», «prosesseier», «tjenesteeier», m.m. Regional rolle som har fått delegert ansvar fra direktør for Teknologi og ehelse til å utøve regionalt eieransvar for et IKTsystem som er/skal være felles for alle helseforetak i regionen. Sykehuspartner IKT sin ansvarlige for forvaltning av en IKT-tjeneste. Ansvarlig for å motta og behandle ønsker om endringer og videreutvikling av IKT-system som benyttes av foretaket, det være seg regional, felles, eller lokal. Skal gjøres innenfor rammer gitt av områdeplan, samt de lokale og regionale føringer gitt av strategi, virksomhetsarkitektur og budsjetter. Ansvarlig for å følge opp gjennomføringen av besluttede endringer/videreutvikling. Hvis endringene medfører behov for endringer i arbeidsrutiner og opplæring, så er det også denne rollen sitt ansvar å sikre at det planlegges og gjennomføres de nødvendige tiltak for å ivareta dette. Som over, men ansvaret gjelder kun for regionale IKT-systemer og tilhørende arbeidsprosesser. Planlegger og gjennomfører forvaltningen av IKT-tjenesten, herunder; gjennomføre endringer i tjenesten på bestilling fra tjenesteeier og være kontaktperson overfor programvareleverandøren i det daglige. Skal proaktivt bidra til rasjonalisering og konsolidering av applikasjoner innen sitt tjenesteområde/sin tjenestekategori. 7 RÅDGIVENDE FORA I tillegg til de definerte beslutningsfora og roller, finnes det et sett av øvrige fora, som kan og skal konsulteres og/eller informeres på definerte saker. Her gis en kort oversikt over de viktigste.

13 Side:13 / 17 Forum Formål Deltakere Direktørmøtet Økonomidirektørmøtet Fagdirektørmøtet Strategiråd for ehelse og teknologi Koordinering og samordning mellom alle helseforetakene i regionen rådgivende for AD i RHF Koordinerende og samordning mellom alle helseforetakene og RHF i forhold til økonomimodeller og felles økonomistyring. Rådgivende for Konserndirektør RHF Det regionale møtet for fagdirektører innen medisin og helsefag i foretakene. Bidra til samordning og faglig rådgivning mellom HF ene. Rådgivende for fagdirektør M&H. - Gi faglige råd til Helse Sør- Øst RHF, ved Teknologi og ehelse avdelingen. - Samle og gi innspill til strategisk utviklingsretning innenfor virksomhetsarkitektur, prosessutvikling, fagutvikling, områder med stort gevinstpotensial, innovasjon etc. - Gi råd i forhold til videre standardisering og samordning av IKT - Gi råd for utvikling av helhetlig IKT-styringssystem for å sikre at teknologiutviklingen er drevet av virksomhetsbehov (inkludert utvikling av systemeierrollen) - Gi innspill til strategisk utviklingsretning innenfor teknologi og innovasjon. - Samle innspill til videre standardisering og samordning av IKT AD i fra alle helseforetak og SP. Ledes av AD i RHF Økonomidirektører fra alle HF. Fagdirektører fra alle HF Representasjon av klinikkledere virksomhetsledere, fagspesialister og IKT ledere fra helseforetakene og SP

14 Side:14 / 17 Forum Formål Deltakere Tjenesteeierrådet (pr tjeneste/ tjenestekategori) Kunderåd Regionale nettverk og faggrupper - Koordinering og innspill til strategisk og taktisk utvikling av tjenesteområdet. - Rådgivende og anbefalende for tjenester. - Skal proaktivt bidra til rasjonalisering og konsolidering av applikasjoner innen sitt tjenesteområde/sin tjenestekategori - Arena for møte mellom kunde/leverandør, med formål å; - Samle innspill til forbedringer fra foretakene - Informere om pågående og planlagte forbedringstiltak - Drøfte temaer som er relevante i et kunde/leverandør forhold, uten å gå direkte inn i konkrete saker for hvert foretak. (Konkrete saker per foretak skal håndteres i direkte dialog mellom Sykehuspartner og det enkelte foretak) - På oppdrag fra RHF eller regionale programmer og prosjekter; koordinere faglige innspill og faglig utvikling. - Utvikle felles kompetanse og kunnskap på tvers Fagpersonell fra det enkelte helseforetak og Sykehuspartner, med formål å bidra til endringer og videreutvikling av felles regionale tjenester. Ledes av representant med delegert myndighet fra direktør for Teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst RHF: Kundedirektør Sykehuspartner Kundeansvarlige innenfor Sykehuspartner IKT IKT-ledelsen i Sykehuspartner Representanter fra helseforetakenes bestillerside, slik som IT-leder, men også eventuelt andre. Representanter fra Helse Sør-Øst RHF. Relevante fagpersoner fra alle virksomheter i foretaksgruppen. Regionale nettverk og faggrupper kan utvikles til (eller realiseres gjennom) regionale kompetansesentra 8 PRESISERINGER 8.1 Innledning Dette dokumentet har fokus på ansvar for beslutninger, men det trekkes her frem to områder hvor det er vesentlig å presisere ansvar, selv om det ikke handler om beslutninger: - Databehandleransvaret - Ansvar for gevinstrealisering som følge av IKT-investeringer Presiseringer for disse følger i de neste to delkapitlene.

15 8.2 Presisering av databehandlingsansvaret Dato: Side:15 / 17 Administrerende direktør i hvert helseforetak har databehandlingsansvaret for sin virksomhet. Det påligger også Sykehuspartner et ansvar for å forelegge endringer til det enkelte foretak der disse påvirker databehandlingsansvaret. 8.3 Presisering av ansvar for gevinstrealisering Administrerende direktør i det enkelte foretak er ansvarlig for å utarbeide planer for å realisere nytteeffekter som følge av IKT-investeringene i eget foretak og å sørge for at planlagte effekter blir realisert. Styret til hvert foretak skal tilse at det blir utarbeidet planer for å realisere nytteeffekter som følge av IKT-investeringene, og følge opp at planlagte effekter blir realisert. Fornyingsstyrets ansvar i forhold til gevinstrealisering er å tilse at AD i det enkelte foretak, faktisk utarbeider planer for å realisere nytteeffekter som følge av de regionale programmene, at styrene til hvert helseforetak faktisk vedtar planene, og at det enkelte foretak etablerer måling og rapportering på effektindikatorer før, under og etter innføring av nye løsninger. Fornyingsstyret skal få forelagt rapporter over det enkelte foretaks faktisk realiserte nytteeffekter. Tilsvarende så er det administrerende direktør i Sykehuspartner sitt ansvar å realisere kvalitetsog kostnadsmessige stordriftsfordeler i Sykehuspartner, og det er styret til Sykehuspartner sitt ansvar å tilse at det blir utarbeidet planer for å realisere nytteeffekter og følge opp at planlagte effekter blir realisert. De regionale programmene har ansvar for å bistå ledelsen i det enkelte foretak med metode og ekspertise til å utarbeide planer for å realisere nytteeffekter og å etablere måling og rapportering av realiserte nytteeffekter. Det påligger også programmene et ansvar for å bringe videre erfaringer fra foretak til foretak med formål å etablere en «beste praksis» for gevinstrealisering innenfor foretaksgruppen. 9 OPPSUMMERENDE OVERSIKT For å definere hvilke fora/evt. roller som har hvilken myndighet til å gjøre beslutninger på IKTområdet, benyttes en tabell til å oppsummere dette. Kolonnene i tabellen definerer de enkelte foraer/roller, mens radene angir de enkelte beslutningsområdene. Tabellen viser, for hvert ansvarsområde, hvem kan beslutte hva, og hvem som skal ha ansvaret for å utarbeide beslutningsgrunn / forslag, hvem som skal konsulteres og hvem som skal informeres. I hver kolonne angis det med farge og bokstav en eller flere av følgende:

16 Side:16 / 17 Bokstav og fargekode B IM U K I Forklaring Denne rollen/dette forumet har myndighet til å beslutte på det ansvarsområdet som er angitt i denne raden. Denne rollen/dette forumet har myndighet til å innstille til beslutning på det ansvarsområdet som er angitt i denne raden. Denne rollen/dette forumet har ansvaret for å utarbeide beslutningsgrunnlaget / forslaget, innenfor det ansvarsområdet som er angitt i denne raden. Denne rollen/dette forumet skal konsulteres på temaer innenfor det ansvarsområdet som er angitt i denne raden. Denne rollen/dette forumet skal informeres om temaer innenfor det ansvarsområdet som er angitt i denne raden. Tabell 1. Forklaring av bokstaver og fargekode som benyttes i den påfølgende oversiktstabellen

17 Side:17 / 17 IKT-beslutningsstruktur og -myndighet Tabell 2. Oversikt over hvem som har hvilket ansvar for IKT-beslutninger i Helse Sør-Øst.

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI )

Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) Mandat Styringsforum Ehelse og IKT ( SEI ) 1 Dokumenthistorikk Versjonsnr. Endringer Utarbeidet av Endringsdato 0.98 Første versjon mandat for et Roar H 16.08.13 felles forum 2 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør Øst ØtRHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Styringssystem Styringsområdet forvaltning

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 066-2012 IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT:

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT: Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: Dette vedlegget er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. Oversikten er et verktøy for å sikre at alle

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget

Nasjonalt fagutvalg - Fagutvalget Nasjonalt fagutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 16.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx Godkjent

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Møtedato: 1. juni 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/72-6 Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Bodø, 1. februar 2017 Styresak 005-2017 Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Helse Nord IKT

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL MELLOM HELSEPLATTFORMEN OG NASJONALT ARBEID MED «ÉN INNBYGGER - ÉN JOURNAL»

SAMARBEIDSMODELL MELLOM HELSEPLATTFORMEN OG NASJONALT ARBEID MED «ÉN INNBYGGER - ÉN JOURNAL» SAMARBEIDSMODELL MELLOM HELSEPLATTFORMEN OG NASJONALT ARBEID MED «ÉN INNBYGGER - ÉN JOURNAL» 1 ENDRINGSHISTORIKK Versjon Dato Endring Produsent Godkjent 0.1 30.8 Første utkast oversendt Helseplattformen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014. 2. Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014. 2. Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 077-2014 ETABLERING AV SYKEHUSPARTNER SOM HELSEFORETAK Forslag til vedtak: 1. Sykehuspartner HF etableres med virkning

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 122-2017 ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS (GDPR) Forslag til

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Betingelser og veiledning for produkt/sortiment, grunndata, implementering, bestilling og vareflyt til Helseforetakene og Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer