ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА"

Transkript

1 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН Београд, август - октобар године Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 1 од 159

2 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр , и ), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр ), члана 40. Правилника о набавкама у Народној банци Србије ( Г. бр.1545 од 13. марта 2014, Г. бр од 4. августа и Г. бр од 12. октобра 2015.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (Г. бр од 7. јуна и Г. бр од 30. јуна 2016.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (Г. бр од и Г. бр од 30. јуна 2016.) припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Конкурсна документација садржи: 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ МОДЕЛ УГОВОРА УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ПИСМО СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Комисија: 1. Ана Ђурковић, члан Дубравка Вуковић, заменик 2. Наташа Лазаревић, члан Наташа Марић, заменик 3. Бранко Поповић, члан Иван Стојановић, заменик 4. Мирослав Милошевић Александар Маринковић Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 2 од 159

3 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Народна банка Србије Краља Петра 12, Београд Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. Предмет јавне набавке радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Опис партије: Предметна набавка је обликована у две партије и то: Број партије Назив партије Партија 1 Замена хидроизолације на равном крову магацина боја за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Партија 2 Адаптација производних простора Није у питању резервисана јавна набавка. Не спроводи се електронска лицитација. Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора за Партију 1, док за Партију 2 поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца са максимум пет понуђачадобављача. На основу оквирног споразума, наручилац ће добављачу издавати појединачне наруџбенице. Трајање оквирног споразума је једна година. Контакт: сваког радног дана (понедељак петак) од 7,30 до 16,30 часова. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 3 од 159

4 2.1 2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ВРСТА РАДОВА: Разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: Техничке карактеристике радова која су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 3. конкурсне документације КВАЛИТЕТ: У складу са захтевима из техничке спецификације. КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА: У складу са захтевима из техничке спецификације. 2.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: Контрола изведених радова се врши приликом записничке примопредаје, од стране представника наручиоца РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: У складу са понудом. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер, Пионирска 2, Београд. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 4 од 159

5 3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 3.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Замена хидроизолације на равном крову магацина боја за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца Топчидер ПАРТИЈА 1 ЗАМЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА РАВНОМ КРОВУ МАГАЦИНА БОЈА У ЗИН-у р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА ј.м. Оквирне количине ЗАМЕНА СЕНДВИЧ СИСТЕМА РАВНОГ НЕПРОХОДНОГ КРОВА, СА НАСИПОМ ЗЕМЉЕ 1 2 Пажљива делимична демонтажа бакарне и алуминиумске опшивке на атици и дилатацији како би се хидроизолација завршила под истом. Обрачун по m¹ m¹ Ископ земље III категорије на делу равног крова и дела укопаних зидова са ширим ископом. Обавезно водити рачуно о испуњавању свих услова из БЗНР за ту врсту посла. Земљу одлагати на месту које одреди Инвеститор, до поновне уградње. У цену урачунати ископ и одвоз на место које одреди инвеститор. 3 Обрачун по m³ m³ Разбијање и уклањање заштите хидризолације на атици равног крова рабицираног цементног малтера. У цену урачунати разбијање утовар и одвоз на депонију. Обрачун по m² комплетне позиције m² Рзбијање заштите хидроизолације, од бетонске плоче d=5 cm. У цену урачунати разбијање, утовар и одвоз на депонију. 5 Обрачун по m² m² Уклањање старе хидроизолације d=2,0 cm: -премаз битулитом - Трабис "Б" - врућ намаз битуменом - Бивертина 30 - врућ намаз битуменом - Кондотфлекс Т 40 - врућ намаз битуменом - Кондорфлекс Т 40 - врућ намаз битуменом - Пе фолија положена у суво У цену урачунати скидање свих слојева. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 5 од 159

6 ЗАМЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА РАВНОМ КРОВУ МАГАЦИНА БОЈА У ЗИН-у р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА ј.м. Оквирне количине Обрачун по m² комплетне позиције m² Уклањање свих слојева до АБ конструтивне плоче крова: - перлит бетон min. 5,0 cm слој за пад 2% - стиропор d=5 cm oбложен са натро папиром и Пе фолијом - парна брана: битулит, Трабис"Н" пунктиран са премазом, врућ намаз битуменом, "Гралбит", врућ намаз битуменом У цену урачунати уклањање, утовар и одвоз на депонију Обрачун по m² комплетне позиције m² Уклањање заштите вертикалане хидроизолације, од пуне опеке зидане на 12,0 cm у продуженом малтеру и термоизолације порофен d=5 cm.у цену урачунати уклањање свих слојева до хидроизолације, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по m² комплетне позиције m² Уклањање старе вертикалне хидроизолације укопаних зидова: -премаз битулитом - врућ премаз битуменом - Имка врућ премаз битуменом - Ал фолија d=0,10 mm - врућ premaz битуменом - Ал фолија d=0,10 mm - врућ намаз битуменом - Имка врућ намаз битуменом У цену урачунати уклањање свих слојева хидроизолације до АБ зидова, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по m² комплетне позиције m² Набавка и уградња нове парне бране: -основни хладни премаз битулитом -варење пунктовањем битуменске траке са АЛ улошком типа "Кондор Ал-4" Обрачун по m² m² Набавка и уградња термоизолације од фалцованог еструдираног полистирола високе чврстоће, у слојевима д= 5+3 сm. Приликом уградње термоизолационих плоча, други слој положити управно на први. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу термизолације на равном крову и делу косог крова. Обрачун по m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 6 од 159

7 ЗАМЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА РАВНОМ КРОВУ МАГАЦИНА БОЈА У ЗИН-у р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА ј.м. 11 Набавка и уградња слоја за пад од цементне кошуљице ојачане полипропиленским влакнима (фибрин). Пре уградње цементне кошуљице, преко термоизолације положити слој Пе фолије. Слој за пад минималне дебљине 5,0 cm са падом од 3% на делу равног крова. На делу косог крова заштиту радити континуалне дељине 5,0 cm. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу цементне кошуљице и Пе фолије. Оквирне количине Обрачун по m² комплетне позиције m² Набавка и уградња нове хидроизолације: -варење битуменске мембране типа "кондор В-3 или одрговарајуће -уградња и израда хидроизолације на бази ПMMA (поли-мета-метилакрилат), типа "Triflex protec" Хидроизолациони систем мора бити механички постојан, отпоран на временске услове и UV зраке. Обрачун по m² m² Набавка и уградња вертикалне хидроизолације на атици равног крова: -варење битуменске мембране типа "кондор В-3 уградња и израда хидроизолације на бази ПММА (поли-мета-метил-акрилат), типа "Triflex protec" Хидроизолациони систем мора бити механички постојан, отпоран на временске услове и UV зраке. 14 Обрачун по m² m² Набавка и уградња вертикалне хидроизолације укопаних зидова: -варење битуменске мембране типа "кондор В-3 или одрговарајуће -уградња и израда хидроизолације на бази ПММА (поли-мета-метилакрилат), типа "Triflex protec" Хидроизолациони систем мора бити механички постојан, отпоран на временске услове и UV зраке. 15 Обрачун по m² m² Набавка и уградња заштите хидроизолације на делу равног крова и делу косог крова. Заштиту извести полагањем бобичасте дренажне фолије типа Delta-geo-drain са интегрисаном геотекстилом или одговарајућом. Фолију полагати са минималним преклопом од 15,0 cm, a на споју косог крова и укопаних зидова извести преклоп од 50,0 cm. Обавезно дренажну фолију подићи уз парапетне зидове. Преко положене фолије положити слој иберлауфа у слоју од d=15,0 cm, a пре насипања земље ради бољег дренирања терена. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу дрнажне фолије и иберлауфа. Обрачун по m² комплетне позиције m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 7 од 159

8 ЗАМЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА РАВНОМ КРОВУ МАГАЦИНА БОЈА У ЗИН-у р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА ј.м. 16 Набавка и уградња термоизолације укопаних зидова од фалцованог еструдираног полистирола високе чврстоће, у слојевима d= 5,0+3,0 сm. Приликом уградње термоизолационих плоча, други слој положити управно на први.у цену урачунати набавку, транспорт и уградњу термизолације укопаних зидова. Оквирне количине 17 Обрачун по m² m² Набавка и уградња дренажне фолије укопаних зидова, а након постављања хидро и термоизолације типа Delta-drain или одговарајућу. Фолју полагати са минималним преклопом од 15,0 cm. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу дренажне фолије Обрачун по m² комплетне позиције m² Насипање, разастирање и набијање претходно ископане земље преко иберлауфа. Земљу насипати у слојевима од 20,0 cm са машиским збијањем. У цену урачунати све потребне радње за извођенје позиције. Обрачун по m³ комплетне позиције m³ Набавка и монтажа бакарне опшивке на атици и дилатацији након уградње нове хидроизолације. У цену урачунати све потребне радње како би опшивка била водонепропусна. Обрачун по m¹ m¹ Напомене: Све детаље обрада, продора, завршетка хидроизолације, обрада одводног канала и друге детаље пре извођења радова усагласити са представником Инвеститора. Пре давања понуде обавезно сагледати обим посла на лицу места. Динамику ускладити са потребама инвеститора. Код извођења свих радова примењивати Закон о безбедности и здрављу на раду. Шут одвести на депонију ван ужег и ширег круга ЗИН-а (одређује Извођач). У цену урачунати: - набавку, транспорт, монтажу и употребу скеле, свакодневно и завршно чишћење места рада, заштиту објеката од прашине и механичког одштећења. Обезбедити писану гаранцију како од извођача радова, тако и од произвођача материјала. Гаранција мора да се односи на конкретан објекат на коме се изводе хидроизолатерски радови. Минимални гарантни рок на предметне радове мора да износи 20 година. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 8 од 159

9 3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 2 Адаптација производних простора ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ р.б. 1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Званични сајт произвођача понуђеног добра једин. мере Цена у РСД без ПДВ-а Цена у РСД са ПДВ-ом - заштита намештаја, подова Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије преко отвора, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, у раму. Обрачун по m² комплетне позиције. Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије преко намештаја ради заштите. Обрачун по m² фолије. Набавка и постављање танке полиетиленске фолије преко намештаја ради заштите. Обрачун по m² фолије. Набавка и постављање заштите подова дебљом полиетиленском фолијом. Обрачун по m² површине пода. - монтажа и демонтажа скеле m² m² m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 9 од 159

10 1.5 Набавка, монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у просторијама. Висине у просторијама се крећу од 2,70m до 10,00m. Скела мора бити у складу БИЗНР. Користи се за све време трајања радова и плаћа се само једанпут. Обрачун по m² хоризонталне површине скеле. m² 1.6 Набавка, монтажа и демонтажа помоћне скеле, за рад на фасади. Висине објеката се крећу од 6,00m до 20,00m. У цену урачунати постављање застора од јуте. Скела мора бити у складу БИЗНР. Користи се за све време трајања радова и плаћа се само једанпут. Обрачун по m² вертикалне пројекције скеле. - штемовања, пробијања, рушења, демонтаже... m² 1.7 Пробијање зида од опеке за пролаз инсталација. Ширина и пречник отвора зависе од величине цеви која се уграђује или мења. Обрачун по комаду за водоводне цеви ком за канализационе цеви ком за цеви грејања ком за канале климатизације ком за електро инсталације ком Пробијање зида од бетона за пролаз инсталација. Ширина и пречник отвора зависе од величине цеви која се уграђује или мења.обрачун по комаду за водоводне цеви ком за канализационе цеви ком за цеви грејања ком за канале климатизације ком за електро инсталације ком Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 10 од 159

11 1.9 Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз инсталација:позиција се односи на прављење канала у зидовима помоћу машине шлицерице глодалице. Обрачун по m за водоводне цеви m за канализационе цеви m за електро инсталације m Пажљиво шлицевање зида од бетона за пролаз инсталација:позиција се односи на прављење канала у зидовима помоћу машине шлицерице глодалице.обрачун по m за водоводне цеви m за канализационе цеви m за електро инсталације m 1.11 Пажљива демонтажа туш каде. ком 1.12 Пробијање армирано бетонске плоче, отвор димензије 20х20cm. Пробијање извршити пажљиво. У цену урачунати сечење арматуре као и потребна ојачања и обраду отвора. Дебљина плоче cm. Обрачун по комаду отвора. ком Скидање пода од цементне кошуљице до бетонске подлоге Обрачун по m² подне плоче. m² Рушење АБ подне плоче Обрачун по m³ подне плоче. m³ Демонтажа свих слојева термо и хидро изолације Обрачун по m² комплет изведене позиције. m² - oбијање фасаде 1.16 Обијање, скидање или стругање дотрајалих подкорушених делова фасаде. Након обијања површину зидова очистити и припремити за ново малтерисање. Обрачун по m² комплетне позиције. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 11 од 159

12 пикована фасада m² прскана фасада m² фасакрил m² пластични малтер m² Обијање оштећених делова фасаде од камених плоча Обрачун по m² комплетне позиције m² - демонтажа подова и подних облога 1.18 Демонтажа облоге за степениште. Обрачун по m² облоге од итисона m² од дрвета m² од мермерних плоча m² од тераца m² од виназ плоча m² Пажљива демонтажа оштећеног паркета Обрачун по m² облоге. m² Демонтажа дрвене сокле. Обрачун по m дрвене лајсне m паркет лајсне m ПВЦ лајснe m од итисона m Пажљива демонтажа дрвеног прага. Праг демонтирати и 1.21 очистити за поновну употребу. ком Скидање подних облога. Обрачун по m² комплене позиције од итисона m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 12 од 159

13 од виназа m² од гуме m² од ламината m² од мермерних плоча m² од тераца m² 1.23 Скидање дотрајалог вишеслојног пода са завршним слојем на бази епоксидних премаза. Обрачун по m² пода. m² 1.24 Демонтажа бетонских елемената за поплочавање стаза (полигонал плоче). Обрачун по m² демонтираних елемената. m² Демонтажа бетонских ригола Обрачун по m² демонтираних ригола. m² Демонтажа бетонских баштенских ивичњака Обрачун по m ивичњака. m - обијање малтера 1.27 Обијање малтера са зидова и плафона. У цену урачунати чишћење обијених површина. Обрачун по m² обијене површине. - обијање керамичких плочица m² 1.28 Пажљиво обијање подних керамичких плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Обити плочице до бетонске подлоге. Обрачун по m² обијене површине постављених у цементном малтеру m² постављених на лепак m² 1.29 Скидање сокле од керамичких плочица. m Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 13 од 159

14 1.30 Обијање зидних керамичких плочица до чврсте подлоге. Обити плочице и очистити спојнице до дубине 2сm, површину опеке очистити челичним четкама. Обрачун по m² обијене површине. - демонтажа ролетни и тракастих завеса m² 1.31 Демонтажа ролетни и завеса, остављање на место које одреди инвеститор. Обрачун по m² демонтиране завесе (ролетне) венецијанер ролетне m² тракасте завесе m² - демонтажа спуштеног плафона 1.32 Демонтажа подконструкције спуштеног плафона. Обрачун по m² комплетне позиције типа "АРМСТРОНГ" m² типа "ХАНТЕР ДАГЛАС" m² од дрвених плоча m² 1.33 Демонтажа табли спуштеног плафона. Обрачун по m² демонтираних табли типа "АРМСТРОНГ m² типа "ХАНТЕР ДАГЛАС m² од дрвених плоча m² - демонтажа преграда 1.34 Рушење преградних зидова од опеке, дебљине 7сm. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 14 од 159

15 1.35 Демонтажа преграда. Обрачун по m² комплетне позиције од алуминијумских профила m² од PVC профила m² од кутијастих челичних профила m² Демонтажа гипскартонских преградних зидова (са подконструкцијом, гипскартонским плочама и испуном). Преграде пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити и сложити на место које одреди инвеститор до поновне употребе. Обрачун по m² демонтираног зида m² - демонтажа кровних елемената Демонтажа кровног покривача од лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по m² демонтираног лима. Демонтажа тер папира. Обрачун по m² демонтираног тер папира. Демонтажа дашчане опшивке. Обрачун по m² демонтиране опшивке. Демонтажа кровног покривача од црепа. Цреп пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по m² демонтираног црепа. m² m² m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 15 од 159

16 Демонтажа грбина и слемењака, које треба пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по m демонтираних елемената. Демонтажа кровног покривача, који треба пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по m² демонтираних елемената од етернит плоча m² од салонит плоча m² Дeмонтажа хоризонталних и вертикалних олука.обрачун по 1.43 m демонтираних елемената. m Скидање завршног слоја шљунка са равног крова. Дебљина 1.44 слоја шљунка 10-15cm. m² - разне демонтаже m Демонтажа радијатора уз присуство и консултацију са представником инвеститора. Радијатори су стари гусани које треба одложити на место које одреди инвеститор и заштитити ПВЦ фолијом. Обрачун по комаду ребара радијатора. Уклањање нефункционалних делова од инсталација са зидова и плафона (водовода и канализације, грејања, климатизације итд.) водоводне цеви m вентили ком батерије за воду ком канализационе цеви m разни метални делови (држачи, носачи, рамови исл.) ком ком Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 16 од 159

17 Пажљива демонтажа прекидача, утичница и сл., чишћење и враћање на своје место Демонтажа зидних заштитних лајсни од пуног дрвета и одлагање на место које одреди инвеститор. Неупотребљиве делове бацити на депонију извођача. Демонтажа прозора, димензије (зидарска мера): 150х200cm. Мере узети на лицу места. Обрачун по m² отвора (зидарска мера) за прозор дрвени (двоструки) прозор m² од алуминијумских профила m² 1.50 Демонтажа врата, димензије (зидарска мера) 80х200cm. Мере узети на лицу места. Обрачун по m² отвора (зидарска мера) за прозор дрвена врата m² од алуминијумских профила m² од PVC профила m² ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 ком m 2.1 Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10cm. Употребљив хумус за завршну обраду одвојити на посебно место које одреди инвеститор. Обрачун по m² комплет изведене позиције. m² Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 10cm. Употребљив хумус за завршну обраду одвојити на посебно место које одреди инвеститор. Обрачун по m² комплет изведене позиције. 2.2 m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 17 од 159

18 2.3 Ручни ископ земље II и III категорије са утоваром и одвозом на место које одреди инвеститор (ако треба искористити за нивелисање терена са набијањем у слојевима ако не, ископану земљу одвести на депонију).обрачун по m³ ископане земље, мерено урасло. m³ 2.4 Ручни ископ тампон слоја (песак-шљунак) са утоваром и одвозом на место које одреди инвеститор (ако треба искористити за нивелисање терена са набијањем у слојевима). Обрачун по m³ ископане земље, мерено урасло. m³ Машински ископ земље II и III категорије у рову, потребне ширине, са правилним одсецањем и осигурањем бочних страна. Ископану земљу у договору са представником Инвеститора, лагеровати на градилишу или одвозити на депонију. Обрачун по m³ ископа. Насипање и нивелисање земље са набијањем у слојевима од 20 сm. Обрачун по m³ рова који се насипа. Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја у дебљини од око 10cm. Обрачун по m² набијеног шљунка. Зидање зидова пробетонским блоковима(сипорекс бпковима),у свему према техничком упуству произвођача.дебљина зида 25cm. ЗИДАРСКИ РАДОВИ m³ m³ m² m² - зидање Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 18 од 159

19 3.1 Зидање преградних зидова од пуне опеке, продужним малтером 1:2:6. У цену зида улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Обрачун по m² зида, отвори се одбијају дебљине 7cm m² дебљине 12cm m² дебљине 25cm m² 3.2 Зазиђивање отвора опеком у продужном малтеру 1:2:6. У цену урачунати сва потребна укрућења у постојеће зидове. Обрачун по m³ отвора. m³ 3.3 Обрада зидних површина дерсовањем попуњавањем спојница између опека - са финим равнањем обијених површина цементним малтером. m² Зидање зидова пробетонским блоковима, у свему према техничком упуству произвођача 3,3,1 дебљине 12cm m² 3,3.2 дебљине 25cm m² - малтерисање 3.4 Малтерисање зидова од опеке малтером у два слоја. Обрачун по m² малтерисане површине продужним малтером m² цементним малтером m² 3.5 Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два слоја. Обрачун по m² или m малтерисане површине зазидани отвори m² шлицеви (после проласка инсталација) m Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 19 од 159

20 Крпљење и обрада шпалетни око отвора ширине 20 cm (прозор, врата, и други продори и отвори). Обрачун по m урађеног премаза. Крпљење одштећења зидова цементним малтером са потребни предрадњама. Обрачун по m² обрађене површине m m² 3.8 Крпљење зидова грађевинским лепком и мрежицом са потребни предрадњама.обрачун по m² обрађене површине - малтерисање фасаде : m² 3.9 Малтерисање фасадних зидова као припрема за израду фасаде у два слоја са потребним предрадњама. Обрачун по m²обрађене површине. - завршна обрада фасаде: m² Обрада фасаде у свему као постојећа са потребним предрадњама. Обрачун по m²обрађене површине ,10,1 - пикована фасада m² 3,10,2 - прскана фасада m² 3,10,2 - фасакрил m² 3,10,3 - пластични ваљани малтер m² 3,10,4 - фасада од камених плоча од штокованог белог камена. m² ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ Наношење пенетрата "ИЗОЛИТ ПЕНЕТРАТ" или одговарајуће *, у три слоја са потребним предрадњама, по упутству произвођача. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 20 од 159

21 Обрачун по m² премазане површине Наношење премаза на спојевима зидних и подних површина "ИЗОЛИТ ПЕНЕТРАТ ХОЛФИКС" или одговарајуће *, са потребним предрадњама, према упуству произвођача. Обрачун по m урађеног премаза. Наношење хидроизолационог премаза у слојевима: битулит, наизменично полиазбитол (х 3 слоја) са мрежицом (х 2 слоја). Обрачун по m² урађеног премаза. m m² Наношење полимерцементног премаза као хидроизолација у мокрим чворовима и терасама. Премазе наносити у два слоја са свим потребним предрадњама и припремама подлоге по упуству произвођача и техничким карактеристикама материјала. Обрачун по m² урађеног премаза. Уградња еластомерних битуменских мембрана 4 mm са улошком од стакленог воала или мрежице у зависности од потребе. Пре уградње мембране извршити чишћење подлоге и наношење прајмера (битулит). Обрачун по m² комплетно одрађене позиције. 4,5,1 један слој m² 4,5,2 два слоја m² БЕТОНСКИ РАДОВИ 5 - бетонски радови m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 21 од 159

22 Израда цементне кошуљице дебљине 3-6 сm. Подлогу за кошуљицу очистити и опрати. Пре уградње цементне кошуљице, подлогу попрскати цементним млеком. Материјал за кошуљицу направити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне.обрачун по m² кошуљице. Израда бетонског пода, дебљине 5,00-10,00 сm, марке бетона МБ15, глетован. Горњу површину глетовати до црног сјаја и бетон неговати. Обрачун по m² пода. Израда армирано бетонског пода, марке бетона МБ30, глетован. Под армирати мрежастом арматуром, горњу површину глетовати до црног сјаја и бетон неговати. Обрачун по m³ пода. Израда надвратне греде и серклажа. У цену урачунати сав потребан материјал, рад и транспорт. Обрачун по m³ Израда подлоге од бетона МБ30, са неговањем бетона. Обрачун по m³ комплетно изведене позиције. - бетонска галантерија m² m² m³ m³ m³ Набавка и постављање бетонских елемената за поплочавање стаза, полигонал плоче, дебљине око 3-6 cm у боји по избору инвеститора. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати. Обрачун по m² комплетне позиције. Набавка и постављање бетонских ригола, димензије 40х40х12cm, постојећој белој боји. Обрачун по m комплетне позиције. m² m Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 22 од 159

23 5.8 Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака у боји по избору инвеститора. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера, спојнице фуговати и увући у односу на ивичњак. Обрачун по m ивичњака. 5,8,1 24х18cm m 5,8,2 12х18cm m 5.9 Набавка и постављање камених ивичњака. Димензије 18x24cm.Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера, спојнице исфуговати са упуштеном фугном. Обрачун по m ивичњака. m АРМИРАЧКИ РАДОВИ Набавка и постављање глатке арматуре Č Обрачу по kg уграђене арматуре. 6.2 Набавка и постављање мрежасте арматуре ČBM Обрачу по kg уграђене арматуре. ЛИМАРСКИ И ТЕСАРСКИ РАДОВИ 7 kg kg 7.1 Набавка и монтажа кровног покривача од лима д =0,6 mm,, у свему као постојећи. Обрачун по m² монтираног лима. 7,1,0 поцинковани лим m² поцинковани пластифицирани лим m² алуминијумски пластифицирани лим m² трапезасти пластифицирани лим m² Набавка и монтажа тер папира. 7.2 Обрачун по m² монтираног тер папира. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 23 од 159

24 Набавка и монтажа дашчане опшивке. Обрачун по m² монтиране опшивке. Набавка и монтажа кровног покривача од црепа, у свему као постојећи. Обрачун по m² монтираног црепа раван бибер цреп фалцовани цреп Набавка и монтажа грбина и слемењака. Обрачун по m монтираних елемената. Набавка и монтажа кровног покривача од плочастих елемената. Обрачун по m² монтираних елемената од етернит плоча m² од салонит плоча m² m² m² m² m Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Од суве четинарске грађе по узору на постојећу, обрадити и уградити нове елементе са свим потребним везама. У цену улазе подупирања и обезбеђења. Обрачун по m³ уграђене грађе. Опшивање делова крова (увале, гребени итд.) са поцинкованим лимом дебљине 0,60mm, са свим потребним радовима и заптивањима, a у свему као постојеће. Обрачун по m² комплет изведене позиције. Набавка материјала и израда окапница, ветарлајисне, шодер лајисна од поцинкованог пластифицираног лима. У цену урачунати материјал, рад, транспорт.обрачун по m² лима. m³ m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 24 од 159

25 Израда и монтажа водосакупљача од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,6mm, у свему као постојећи, са свим потребним елементима. Обрачун по комаду. Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,6mm, у свему као постојећи, са свим потребним елементима. 7,11,1 10х10 m 7,11,2 12х12 m 7,11,3 16х16 m 7,11,4 Ø12 m Набавка, транспорт и монтажа сендвич панела - обострани бојени челични лим д=0.60.5мм, са испуном од минералне вуне д=8цм, за облагање кровних површина.позицијом је обухваћена набавка и монтажа свих завршних и прелазних лајсни и опшивки, као и сва потребна спојна средства и материјал за заптивање.обрачун по m² комплет изведене позиције m² Набавка, транспорт и монтажа фасадних зидова од сендвич 7.13 панелима - обострани бојени челични лим д=0.6мм, са испуном од минералне вуне д=8цм. Применити вертикални слог панела.позицијом је обухваћена набавка и монтажа свих угаоних и прелазних лајсни, опшивке горњих и доњих ивица зида, опшивке отвора, као и сва потребна спојна средства и материјал за заптивање. Обрачун по m² комплет изведене позиције. m² КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ Постављање зидних керамичких плочица. Подлогу предходно припремити. Плочице I класе, поставити фуга на фугу. Обложена површина мора бити равна и вертикална. Постављене плочице фуговати. Обрачун по m² постављених плочица. Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 25 од 159 ком m

26 8.1.1 у цементном малтеру m² на лепак m² Постављање пластичних профилисаних лајсни (за зидну 8.2 керамику) у боји керамичких плочица. Обрачун по m постављене лајсне. m Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе, поставити на предходно припремљену подлогу. Полагање извести равно, плочице фуговати. Обрачун по m² постављених плочица у цементном малтеру m² на лепак m² Постављање сокле од керамичких плочица, висине до 15cm. 8.4 Обрачун по m постављених плочица у цементном малтеру m на лепак m 8.5 Постављање подних керамичких плочица отпорних на хабање, неглазиране (угаони подни елеменати, са зубом) за газишта, у боји по избору инвеститора. Обрачун по m комплетне позиције. m Набавка и уградња прелазних, угаоних АЛ лајисне. 8.6 Обрачун по m постављене лајисне m ИНДУСТРИСКИ ПОДОВИ 9 Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 26 од 159

27 Скидање постојећег дотрајалог вишеслојног пода (епоксидни под - самолив + таролит + цементна кошуљица), дебљине око 5cm, до постојеће чврсте подлоге, сечењем и штемањем, без дизања прашине. Сечење извести по предходно обележеним правоугаоним површинама које након тога треба одштемати, очистити и усисати индустријским усисивачем. Одвожење шута на градску депонију. Обрачун по m² комплетно изведене позиције. Скидање дотрајалог пода (епоксидни под - самолив + епоксидни малтер дебљине око 1-2 cm) до постојеће чврсте подлоге, сечењем и штемањем, без дизања прашине. Сечење извести по предходно обележеним правоугаоним површинама које након тога треба одштемати, очистити и усисати индустријским усисивачем. Одвожење шута на градску депонију. Обрачун по m² комплетно изведене позиције Скидање постојећег дотрајалог епоксидни под - самолив, дебљине око 3-4 mm, до постојеће чврсте подлоге, брушењем, без дизања прашине. Брушење извести са дијамантским брусним плочама уз коришћенје индустријског усусивача. Одвожење шута на градску депонију. Обрачун по m² комплетно изведене позиције m² m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 27 од 159

28 9.4 Набавка материјала и израда нове цементне кошуљице са претходним наношењем водене дисперзије акрилног везива ради боље везе између старог и новог материјала. По премазивању потребно је, најкасније у року од 15 минутадок је премаз још увек свеж излити слој цементне кошуљице у дебљини од 5 цм. Новоуграђена цементна кошуљица се армира полипроленским влакнима како би се предупредило настајање напрслина. Цементна кошуљица се машински справља (у бетоњерци) са сепарисаним шљунком јединицом и чистим портланд брзовезућим цементом размере 1:2. Горња површина треба да буде равна и глатка. Кошуљица се уграђује грађевинским хелихоптерима и негује у склауд са стандардима. Обрачун по m² комплетно изведене позиције m² 9.5 Припрему подлоге за уградњу епоксидног пода, извести брушењем и сачмарењем (штралањем), а након тога и чишћњем индустријским усисивачем како би се добила сува и тврда подлога. Обрачун по m² комплетно изведене позиције. m² 9.6 Набавка материјала и израда епоксидног малтера у дебљини од d=1-2cm, са предходним наношењем прајмера. Епоксидни малтер правити у одговарјућој пропорцији (односу) епоксидни материјал и кварцни песак према упуству произвођача материјала. Обрачун по m² комплетно изведене позиције. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 28 од 159

29 9.7 На припремљену подлогу нанети епоксидни прајмер типа СИКАФЛООР 156 или одговарајуће * и то у два слоја: у првом слоју тако да се испуне отвори на поду, а у другом слоју комплетно облагање пода истим прајмером уз додатак кварцног песка одговарајуће гранулације. После сушења прајмера од 12 сати, потребно је целу површину пода преглетовати, такође оставити да се прописно осуши и након тога нанети ЕПОКСИДНИ САМОЛИВ типа СИКАФЛООР 381 или одговарајуће *у дебљини од 3 mm, а наноси се назубљеном глетарицом или гумом и ваља jeж ваљком, чиме се омогућава ослобађање вишка ваздуха. Боја po избору Инвеститора и по РАЛ карти. Обрачун по m² комплетно изведене позиције. m² 9.8 На припремљену подлогу нанети епоксидни прајмер типа СИКАФЛООР 156 или одговарајуће *, и то у два слоја: у првом слоју тако да се испуне отвори на поду, а у другом слоју комплетно облагање пода истим прајмером уз додатак кварцног песка одговарајуће гранулације. После сушења прајмера од 12 сати, потребно је целу површину пода преглетовати, такође оставити да се прописно осуши и након тога нанети ЕПОКСИДНИ САМОЛИВ типа СКАФЛООР 381. или одговарајуће *у дебљини од 3 mm, а наноси се назубљеном глетарицом или гумом и ваља jeж ваљком, чиме се омогућава ослобађање вишка ваздуха. На претходно изливену облогу, док је још свежа, набацује се чипс, који се заптива безбојним премазом типа СИКАФЛООР 304 или одговарајуће *. Боја po избору Инвеститора и по РАЛ карти.обрачун по m² комплетно изведене позиције. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 29 од 159

30 9.9 Поставњанје ПВЦ лајсни висине 6цм, као веза између зида са претходном припремом подлоге која треба бити равна. Лајсне поставити и лепити са епоксидним лепком. Обрачун по m1 комплетно изведене позиције. m Израда холкера на спојевима зида и пода, на начин да се меша kварцни песак sa епосидним материјалом у одговарјућој пропорцији, радијуса 5 цм. Обрачун по m1 комплетно изведене позиције. m Набавка, транспорт и уградња индустријског ПВЦ пода (типа Ibotac или слично). Спајање плоча хемијским и термичким поступком према упутству произвођача, са свим потребним радовима на примпреми подлоге. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² нето површине комплет изведене позиције. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ (плафони, гипскартонске преграде) m² - спуштени плафон: 10.1 Набавка и монтажа спуштеног плафона типа "АРМСТРОНГ" или одговарајуће * (минерални, без емитовање прашине), са свим елементима. Димензије 60х60х1,50cm. Oбрачун по m² плафона плафонске плоче m² метална подконструкција са свим елементима m² - гипскартонски зидови: Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 30 од 159

31 Набавка и израда преградног зида дебљине 10cm, са једноструком металном потконструкцијом обложеном обострано гипскартонским плочама, у свему према упутству произвођача. Обрачун по m² површине зида. Набавка и облагање зидова гипскартонским таблама са металном подконструкцијом (као суво малтерисање). Обрачун по m² површине гипсане табле (са свим елементима). Набавка и облагање зидова гипскартонским таблама без металне подконструкције (суво малтерисање). Обрачун по m² површине гипсане табле (са свим елементима). Набавка и облагање зидова гипскартонским водоотпорним таблама без металне подконструкције. Обрачун по m² површине гипсане табле (са свим елементима). m² m² m² m² Набавка и облагање зидова гипскартонским ватроотпорним таблама са металном подконструкцијонм. Обрачун по m² површине гипсане табле (са свим елементима). Набавка и монтажа металне подконструкције за зид Д=10 cm (са свим елементима) за формирање преградних зидова од гипскартонских елемената. Обрачун по m подконструкције. Набавка и уградња минералне вуне за испуну преградних зидова од гипс картонских плоча. Дебљина 5 cm Обрачун по m². РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ m² m m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 31 од 159

32 Набавка, израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских ламела, ширине 16mm. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Обрачун по m² отвора. Набавка, израда и монтажа тракастих ролетни од импрегниране тканине. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подешавање нагиба трака. Обрачун по m² отвора. РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗИДНИХ, МЕТАЛНИХ И ДРВЕНИХ ПОВРШИНА m² m² 12.1 Стругање старог молераја са зидова и плафона.(полудисперзија, шпатулато, масна боја) Обрачун по m²обрађене површине. m² Глетовање зидова и плафона са потребним предрадњама.обрачун по m²обрађене површине. Санација пукотина, испуњавање и бандажирање бандаж траком. Обрачун по m²обрађене површине. Бојење зидова и плафона у тону по избору инвеститора, са потребним предрадњама. 12,4,1 Полудисперзијом m² 12,4,2 Дисперзијом m² 12,4,3 Фасакрилом m² 12,4,4 "шпатулато" техником m² 12,4,5 масна боја m² m² m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 32 од 159

33 Бојење ливено гвоздених радијатора, радијатор лаком у боји по избору инвеститора. Обрачун по m² обрађене површине (обрачун по грађевинским нормама). Бојење радијаторских цеви, радијатор лаком у боји по избору инвеститора. 12,6,1 Ø ½" - 1" m 12,6,2 Ø 1" - 2" m 12.7 Бојење металних површина бојом за метал, са потребним предрадњама. Пре бојења са метала скинути корозију а затим све површине брусити, очистити и искитовати. Нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал у тону по избору инвеститора. 12,7,1 степенишне ограде m² 12,7,2 Прозори m² 12,7,3 Врата m² 12,7,4 вентилациони канали m² 12,7,5 решетке на вратима m² 12,7,6 разни челични профили m² 12.8 Бојење дрвених површина уљаном бојом за дрво, са потребним предрадњама (скидање старе боје, брушење, чишћење, китовање) у тону по избору инвеститора. 12,8,1 степенишне ограде m² 12,8,2 Прозори m² 12,8,3 Врата m² m² 12.9 Бојење дрвених површина садолином или неким сличним средством за дрво, са потребним предрадњама (скидање старог слоја, брушење, чишћење, китовање) у тону по избору инвеститора. 12,9,1 степенишне ограде m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 33 од 159

34 12,9,2 Прозори m² 12,9,3 Врата m² Набавка материјала и фарбање челичних стубова и везних греда, противпожарним премазом за задату пожарну отпорност од 60 мин. Премаз мора да има атест за тражену пожарну отпорносрт, а након фарбања мора се измерити дебљина нанесеног премаза и о томе сачинити елаборат. Обрачун по m² развијене површине. 13 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ Изравнавање постојеће подлоге. Подлогу очистити и нанети масу за изравнавање, да чврсто веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак.обрачу по m² обрађене површине. Набавка и постављање храстовог паркета I класе преко бетонске подлоге. Поставити паркет у свему као постојећи преко очишћене подлоге лепљењем лепком. Све додирне спојнице морају бити затворене. Обрачу по m² обрађене површине. m² m² 13.3 Стругање и лакирање новог паркета машинским путем тако да површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити и лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. Обрачун по m² обрађене површине. m² 13.4 Стругање и лакирање старог паркета машинским путем тако да површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити и лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. Обрачун по m² обрађене површине. m² Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 34 од 159

35 13.5 Израда и постављање храстовог прага debljine1,5-2,0 cm. Дрво за прагове мора бити првокласно, суво и без чворова Дужина прага од cm. Обрачун по комаду постављеног прага. Израда и постављање храстових лајсни. Поставити првокласне и суве лајсне. ком ,6,1 Лајсне m 13,6,2 сокле до 10cm m 13.7 Крпљење пода од паркета на месту срушеног зида. Набавити и поставити паркет у свему као постојећи. Обрачун по m изведених радова. m 13.8 Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик системом, у боји по избору инвеститора. Ламинатна подна облога се поставља у свему према упуству произвођача.. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик" систем. Поред зидова поствити лајсне (које су саставни део ове позиције) и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид, сучељавања геровати. Обрачун по m² комплетне позиције. 13,8,1 класа 31 m² 13,8,2 класа 32 m² Набавка и лепљење сокле од ПВЦ лајсни, у свему као 13.9 постојеће. Обрачун по m. m Набавка и лепљење подних облога. Позиција се односи на подне облоге које се користе у комерцијалним просторима где је фреквенција људи повећана.обрачун по m² комплене позиције ,10,1 од итисона m² 13,10,2 од виназ плоча m² 13,10,3 од ребрасте гуме, d= 3,00mm m² 13,10,4 од линолеума, d= 2,00mm m² СТОЛАРСКИ РАДОВИ 14 Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 35 од 159

36 Набавка и постављање зидних заштитних лајсни од пуног дрвета. Димензије : висина 10cm, дебљина 2cm. У цену урачунати завршну обраду као постојеће у ЗИН-у, са потребним предрадњама. Скраћивање дрвених врата и обострано опшивање пластифицираним лимом у боји врата. Обрачун по комаду врата. Демонтажа дрвене ламперије са зидова и плафона. Обрачун по m² демонтиране ламперије. m ком m² 14.4 Набавка и постављање дрвене ламперије са свим потребним елементима. У цену урачунати: заштиту и бојење у боји по избору инвеститора, потребне завршне дрвене лајсне на крајевима и угловима ламперије. Обрачун по m² монтиране ламперије. m² 14.5 Набавка материјала и израда радне платформе - подијума, за опслуживање машина и уређаја, од тврдог дрвета (напр. букве) у свему као постојеће. У цену урачунати израду дрвене подконструкције висине 12cm са подпатосницама од дасака дебљине 2,4cm. Извршити заштитно премазивање платформе садолином или слично. m² Израда и постављање једноструког прозора од квалитетне храстовине у свему као постојећи. Димензије 100х100cm. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције. Постојеће прозоре прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. Димензије 100х100cm. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције. ком ком Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 36 од 159

37 14.8 Набавка и постављање (замена) елемената за функционисање прозора. Позиција се односи на старе металне прозоре. 14,8,1 оков од месинга ком 14,8,2 Шарке ком 14,8,3 Брава ком Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата са довратником у ширини зида од квалитетне храстовине и опшивена потребним лајснама, у свему као постојећа. Димензије 80х205cm. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције. Постојећа врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтује и лако се затвара. Димензије 80х205cm. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције. Набавка и постављање (замена) елемената за функционисање врата. Позиција се односи на дрвена врата. 14,11,1 оков од месинга ком 14,11,2 брава са три кључа ком 14,11,3 Шарке ком 14,11,4 гумени одбојиник на поду ком БРАВАРСКИ РАДОВИ ком ком 15 Демонтажа, набавка и монтажа елемената за врата од алуминијумских профила - према постојећем узорку, уз консултацију са представником инвеститора. Позиција се односи на нова врата од алуминијумских профила. Обрачун по комаду замењеног елемента ,1,1 Засун ком 15,1,2 Шарке ком 15,1,3 Браве ком Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 37 од 159

38 15.2 Демонтажа, набавка и монтажа елемената за прозоре од алуминијумских профила - према постојећем узорку, уз консултацију са представником инвеститора. Позиција се односи на нове прозоре од алуминијумских профила. Обрачун по комаду замењеног елемента. 15,2,1 Шарке ком 15,2,2 Браве ком 15,2,3 Засун ком 15,2,4 механизам за отварање око хоризонталне осе (на кип) ком 15.3 Набавка израда и монтажа врата од алуминијумских профила у боји по избору инвеститора, димензије 80х210cm (зидарска мера) са свим елементима за функционисанје врата. Пуне делове радити од алуминијумског лима са испуном. Мере узети на лицу места. Мере и изглед врата прилагодити потребама инвеститора. Обрачун по комаду комплетне позиције. 15,3,1 без термо прекида ком 15,3,2 са термо прекидом ком Набавка израда и монтажа двокрилног прозора од 15.4 алуминијумских профила у боји по избору инвеститора, димензије 150х200cm (зидарска мера), са термо прекидом и са свим елементима за функционисанје прозора, по изгледу у свему као постојећи на фасади. Застакљивање урадити термоизолационим равним стаклом дебљине mm. Мере узети на лицу места. Мере и зглед прозора прилагодити потребама инвеститора. Обрачун по комаду комплетне позиције. ком 15.5 Набавка, обрада и уградња заштитника ивица од угаоника (од црне браварије). Угаоник обрадити и причврстити завртњима са упуштеном главом. Заштитнике очистити, премазати минијумом и обојити два пута бојом за метал у тону по избору инвеститора. 15,5,1 за зид m 15,5,2 за под (или на степеник) m Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 38 од 159

39 15.6 Набавка и постављање угаоних месинганих лајсни у боји по избору инвеститора. 15,6,1 за зид m 15,6,2 за под (или на степеник) m Набавка и постављање подних прелазних месинганих 15.7 лајсни у боји по избору инвеститора. m 15.8 Набавка, израда и монтажа челичне конструкције. Челичну конструкцију израдити од (I,L,U и кутијастих профила разних димензија),лимова,угаоника, флахова, анкера и слично. Спојеве и варове израдити,очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине,нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену урачунати сав потребан материјал за израду предметне конструкције(анкери, завртнји, подлошке,скела и остали помоћни материјал)као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по kg. kg Набавка, транспорт и уградња противпожарних врата. Врата израдити од челичних профила са противпожарном испуном и двоструким челичним лимом. Браварију минизирати и бојити два пута противпожарном бојом у тону према избору инвеститора а по RAL карти. Врата снабдети потребним оковом, аутоматом за самозатварање и цилиндар бравом. Врата извести у свему према важећим прописима, а ватроотпорност доказати атестом. Мере и изглед врата сагледати на лицу места (једнокрилна или двокрилна, смер отварања, са прагом или без прага за пролаз виљушкара...) Обрачун по m² комплетно изведене позиције ,9,1 ватроотпорност 60min m² 15,9,2 ватроотпорност 90min m² 15,9,3 ватроотпорност 120min m² Набавка и уградња механизам за затварање - отварање противпожарних врата и свим пратећим елементима: Конкурсна документација за јавну набавку радова разни грађевински радови у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, ЈН Страна 39 од 159

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: 31.05.2017. године Б е о г р а д На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-21-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење радова

Detaljer

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку бр РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 69. 34000 КРАГУЈЕВАЦ Предмет: Лабораторијски потрошни материјал и хемикалије ЈАВНА НАБАВКА бр. 12-2015

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Број: 404-20-6/2018 Датум: 17.04.2018. год. ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број: 28 31250 Бајина Башта КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Предмет: извођење хитних

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Дел.: 01-171/42-4 НМ Датум: 08.03.2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 20- ЈНМВД- 2018 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016. ГОД. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 27/2016 април, 2016. године

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

Конкурсна документација

Конкурсна документација 08/3 број:404-1-45/17-5 19.10.2017. године Конкурсна документација Јавна набавка: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО Број јавне набавке: 404-1-101/17-43 Страна

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Јавна набавка бр. У-095/14-К  Страна 1 од 80 Јавна набавка бр. У-095/14-К www.rbkolubara.rs Страна 1 од 80 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга

ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара 3, Нови Сад. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга Број: 159-7/16 Датум: 0.0.2016. ЈКП ''ИНФОРМАТИКА'' НОВИ САД Булевар цара Лазара, Нови Сад КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA За јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА И УПС У отвореном поступку ЈН 07/16

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 39/2017 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ Ужице, ул. др Веселина Маринковића бр. 4 КОНКУРСНА

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/7/95 Дана: 20.0.207. Измене и допуне број Број: 5/7/3 Дана: 27.0.207. Измене и допуне број

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности бр. 9/ набавка добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд Тел. / факс 011 2761 433 E-mail: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs www.ibiss.bg.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Дел.: 01-171/16-4 СМ Датум: 25.01.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

ГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА 6. РАЗРЕД

ГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА 6. РАЗРЕД ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА 6. РАЗРЕД 1. Куће изграђене над водом и постављене на дрвеним стубовима зову се: а) брвнаре б) сојенице в) земунице 2. Начин обликовања грађевинских објеката

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама САДРЖАЈ:

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LIV Број 2/2018 12 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 13. став 3. и члана 88. Закона о локалној самоуправи ( Служебни гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014-др.

Detaljer

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001 и 18/2003), и члана 5. Уредбе о

Detaljer

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БР.: УП- 01/15 ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БР. 4016/12 К.О. ИНЂИЈА 1- ДЕО 1 -ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ-МИНИ-МАРКЕТ-

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БР.: УП- 01/15 ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БР. 4016/12 К.О. ИНЂИЈА 1- ДЕО 1 -ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ-МИНИ-МАРКЕТ- ,,Башић пројект" ТЦ,,Слобода II/10, Инђија Тел.: 022/556-301, 064/26-876-13 Бр. рачуна: 205-178653-54 ПИБ: 107592291 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БР.: УП- 01/15 ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БР. 4016/12 К.О. ИНЂИЈА

Detaljer

Аутор: Драгана Марић-Перуничић

Аутор: Драгана Марић-Перуничић Аутор: Драгана Марић-Перуничић 1. Подешавање параметара стране У параметре стране спадају: величина папира, оријентација папира, величина маргина тј. белина на папиру са горње, доње, леве и десне стране,

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) На основу члана 109. 4. Закона о јавним набавкама (Службни гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) ЈКП ГСП "БЕОГРАД" објављуј О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Набавка добара: Aлат (ручни,

Detaljer

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ

Објектно орјентисано програмирање. Владимир Филиповић Александар Картељ Објектно орјентисано програмирање Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs 2/56 Карактеристике програмског језика Јава Владимир Филиповић Александар Картељ kartelj@matf.bg.ac.rs Настанак

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

Припреме за транспорт одлагача

Припреме за транспорт одлагача број 1 // новембар 2017. ISSN 2560-5143 Велики послови на Тамнава-Западном пољу Припреме за транспорт одлагача www.eps.rs // Фото: М. Цвијетић Детаљ из Погона за производњу Метала, жиле куцавице овог металског

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ

РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Приручник за синдикалне активисте Београд 2017. РАДНО-ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У НОВИМ ЗАКОНИМА О ОБРАЗОВАЊУ Издавач:

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е

М И Н И С Т А Р С Т В А П Р О С В Е Т Е, Н А У К Е И Т Е Х Н О Л О Ш К О Г Р А З В О Ј А Р Е П У Б Л И К Е С Р Б И Ј Е Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело је одлуку о образовању Радне групе за састављање Мишљења

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО! KOLEKTIV ONLINE.

NOVI DIREKTORI ЧЕСТИТАМО: ДАН РУДАРА СРБИЈЕ, ДАН БАСЕНА БОР СРЕЋНО!  KOLEKTIV ONLINE. www.rtb.rs www.rtb.rs/kolektiv KOLEKTIV ONLINE Почела изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине ZA ^ISTO NEBO I VI[E BAKRA Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине почела је рушењем

Detaljer

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05)

ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ФИЛИПОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 27935/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 20. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): Генерички назив: TRIBENURON-METIL Хемијски назив (IUPAC-YU):

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене

КОЛУБАРА. Годишњица поплаве. Стратегија управљања минералним сировинама За четири месеца 8,4 милиона тона угља Допунски рокови за Велике Црљене ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број 1130 мај 2015. Година LV Излази месечно Годишњица поплаве Стратегија управљања

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer