Helse, miljø og sikkerhetshåndbok for Smørås skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø og sikkerhetshåndbok for Smørås skole"

Transkript

1 1 Helse, miljø og sikkerhetshåndbok for Smørås skole i henhold til Opplæringsloven 9a-4 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Arbeidsmiljølov og forskrift om systematisk HMS-arbeid 2014

2 2 INNHOLD 1: Mål 1.1 Skolemiljøet og skolemiljøarbeidet (inkludert beskrivelse av hva som er et godt psykososialt miljø) 1.2 HMS-arbeidet for ansatte 2: Organisasjon og ansvarsforhold 2.1. Organisasjonskart og ansvarslinjer 3: Kompetanse i HMS-arbeidet 3.1 Opplæring i elevrettet HMS-arbeid 3.2 Opplæring i HMS-arbeid for ansatte 4: Lover, forskrifter og interne rutiner 4.1 Skolelovgivning (Opplæringsloven 9a, 11 og 2-9, Forskrift til oppl.l. 12) 4.2 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 4.3 Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter Forskrift om systematisk Helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter/internkontrollforskriften Andre HMS forskrifter 4.4 Annen lovgivning (lov om brann og eksplosjonsvern, forskrift om lekeplassutstyr, basseng m.m) 4.5 Interne rutiner og veiledninger for forebyggende arbeid Rutiner for å forebygge brudd på elevers og ansattes rettigheter fysisk og psykososialt (herunder planer og tiltak for å fremme et godt skolemiljø) Rutiner for informasjon 4.6 Skolen sin plikt til å gi informasjon 5: Rutiner for kartlegging, risikovurdering, og tiltak 5.1 HMS/Skolemiljøarbeid Rutine for HMS-kartlegging og årlig HMS gjennomgang Rutiner for håndtering av situasjoner fysisk og psykososialt Handlingsplan for HMS 5.2 Risikovurdering som metode 5.3 Varslingsskjema risiko 5.4 Konsekvens og sannsynlighet 5.5 Risiko og sannsynlighet

3 3 6: Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser 6.1 Definisjon og ansvar 6.2 srutiner 6.3 shåndtering miljørettet helsevern 6.4 sskjema psykososiale forhold 6.5 sskjema bruk av makt 6.6 Handlingsplan 6.7 Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik 7: Aktuell dokumentasjon 8: 8.1. Årsplan HMS 9: Ordensregler

4 4 1.1 Skolemiljø og skolemiljøarbeid Opplæringsloven kapittel 9a regulerer elevenes rett til godt skolemiljø. «Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Retten gjelder både det fysiske og det psykiske skolemiljøet. Skolen skal arbeide aktivt med miljøet slik at det fremmer helse, trivsel og læring: Definisjoner: Et skolemiljø som fremmer helse gir ikke elvene skader, sykdom eller helseplager av noe slag, og er bidrar til å styrke elevenes helse. Et skolemiljø som fremmer trivsel er et miljø der alle elever kan trives og som bidrar blir til at skolen blir et meningsfullt sted å være. Et skolemiljø som fremmer læring er et miljø som gir gode læringsbetingelser. Retten til et godt psykososialt miljø gjelder den tiden skolen har ansvar for elevene (i undervisning, turer/ekskursjoner og arrangementer i skolen sin regi, på SFO, leksehjelp og på skoleveien) Elevene er engasjert i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet med HMS. Elevene er representert i skolemiljøutvalget. Elevrådet engasjerer seg i aktuelle saker eks utemiljø. Elevrådet legger til rette for aktiviteter i friminutt i gymsal for 7. trinn. De har ansvar for å fordele baner på skolens uteområder, og i samarbeid med ledende renholder gjennomfører de garderobeaksjon hvert år. I forbindelse med kvalitetsoppfølging gjennomfører elevrådet undersøkelser i klassene vedrørende læringsmiljø og psykososialt miljø. 1.2 HMS arbeid for ansatte Det gjennomføres risikovurdering hvert år i regi av arbeidsmiljøgruppen (AMG). Etter at AMG er ferdig med sin behandling, blir risikovurderingen tatt opp med personalet. Skolen har eget verneombud. Det er to vernerunder pr år, en om høsten i oktober og en om våren i april.

5 5 Skolen deltar hvert år i den kommunale medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Det settes av tid til informasjon og gjennomgang av aktuelle HMS saker. Dette skjer fortløpende og det er rektor og verneombud som har ansvar for dette. 2. Organisasjon og ansvarsforhold 2.1. Organisasjonskart og ansvarslinjer Brannvernleder Rektor er brannvernleder. I rektor sitt fravær er avdelingsleder for trinn evnt avdelingsleder for trinn brannvernleder. lig for renhold. Ledende renholder er ansvarlig for renhold på skole. lig for lekeplassutstyr. Avdelingsleder SFO har ansvar for ukentlig visuelt tilsyn med lekeplassutstyret. Ved eventuelle avvik skrives avvik og leveres til rektor for førstehjelpsutstyret Konsulent har ansvar for at det er tilstrekkelig førstehjelpsutstyr. for vedlikehold for vedlikehold av bygninger ligger til Bergen kommunale bygg. Byrådet i Bergen Kommune Byrådet i Bergen Kommune har det overordnede økonomiske ansvaret for Smørås skole. Byrådsleder Martin Smith Sivertsen er den øverste administrative leder for Smørås skole.

6 6 Byråd for finans, eiendom og eierskap Kommunaldirektøren for finans, eiendom og eierskap er eier av Smørås skole og har rett til å informeres, samt plikt til å innhente informasjon om forhold som berører miljørettet helsevern for Smørås skole. Etat for eiendom planlegger og gjennomfører vedlikeholdet av Smørås skole. Bygg forvalter er Tonje Myksvoll. Vaktmester er Morten Lahn-Johannessen. Byråd for barnehage og skole Kommunaldirektøren for barnehage og skole er eier av virksomheten ved Smørås skole. Områdeleder Petter Tresselt er ansvarlig for opplæring i internkontrollarbeid og ansvarlig for at internkontrollarbeidet blir gjennomført. Rektor Rektor Per Moland er ansvarlig for at HMS-arbeidet blir forsvarlig ivaretatt i det daglige arbeidet. Rektor skal ta initiativ og være pådriver for internkontrollarbeidet. Rektor har ansvar for løpende kartlegging og vurdering av elevenes arbeidsmiljø. Forhold som er i strid med instrukser og prosedyrer skal avviks behandles og korrigeres. HMS-gruppen HMS-gruppen består av rektor, verneombud, en representant for pedagogisk og en representant for andre tilsatte, samt konsulent Utvidet HMS- gruppe består av rektor, verneombud, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, tillitsvalgt for Fagforbundet, en representant for pedagogisk og en representant for andre tilsatte. Sammen med rektor har HMS-gruppen ansvar for arbeidsmiljøet ved Smørås skole for både elever og ansatte. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget består av rektor, Per Moland og politisk representant, Margaret Espedal. Anita Antun Hansen og Elin Midtun er representanter for pedagogisk personalet, Eva Borsholm er representanter for andre ansatte, Bjørn Erik Allers Hansen og Elise Åsa Uhr er representanter for foreldrerådet. Mari Fjellbirkeland Johannessen og Daniel Bjørnstad er representanter for elevene. Skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget består av rektor, Per Moland, Randi Trætteberg er representant for pedagogisk personale, Ingrid Mortensen er representant for andre tilsatte. Det er to foreldrerepresentanter. Elevrepresentanter er Amalie Haugland og Victor Lepsøy Iversen. Foreldrenes arbeidsutvalg FAU skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig samt medlemmer fra alle klasser på skolen. FAU velges årlig av foresatte i den aktuelle klasse. I skoleåret består FAU av: Leder: Bjørn Erik Allers Hansen Nesteleder: Elise Åsa Uhr Representanter fra klassene

7 7 3. Kompetanse i HMS- arbeid 3.1 Opplæring i elevrettet arbeid Dette blir ivaretatt gjennom intern gjennomgang og opplæring knyttet til aktuelle deler av HMS- håndboken. 3.2 Opplæring i HMS arbeid for ansatte Kompetanseområde 4 dagers kurs i HMS-arbeid Kurs for medlemmer i Arbeidsmiljø gruppen (AMG) Hvem har denne kompetansen Rektor Eli Lien, verneombud Medlemmer av AMG-gruppen: Rektor, verneombud og en representant Eventuell signaturliste Signatur Internkontroll etter miljørettet helsevern Rektor AMG -gruppen Internkontroll etter opplæringsloven 9a Rektor AMG -gruppen Førstehjelp Alle ansatte Ja Egen signaturliste Brannvernopplæring Alle ansatte Ja Egen signaturliste Veileder til opplæringsloven kapittel 9a Alle ansatte Ja Beredskapsplaner Alle ansatte Ja Skolens strategiplan og tiltaksplan samt aktivitetsplan Alle ansatte Ja Skolens plan mot mobbing Alle ansatte Ja Egen signaturliste Svømme- og livredningskurs Skolen sine rutiner vedrørende skade, ekskursjoner, medisinering Marius Minck og Siri Bergmann Vikarer: Elin Midtun og Marius Minck Alle ansatte Legger frem bekreftelse på gjennomføring Bevis for gjennomført kurs i personalmappen

8 8 og nye elever. Skolen sine ordensregler shåndtering Alle ansatte Alle ansatte 4. Lover forskrifter og interne rutiner Internkontrollen tar utgangspunkt i HMS-arbeid for elevene og ikke for ansatte. 4.1 Lover Folkehelseloven Opplæringsloven Produktkontrolloven 4.2 Forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskrift til opplæringsloven Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Brannforskriften Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-mat) 4.3 Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter 4.4 Annen lovgivning og regler Lov om brann og eksplosjonsvern Forskrifter om lekeplassutstyr, bassenger m.m Rundskriv 2/2010 fra Utdanningsdirektoratet 4.5 Interne rutiner og veiledninger for forebyggende arbeid. Smørås skole har følgende planer og tiltak som retter seg inn mot det forebyggende arbeidet: Plan mot mobbing Plan for psykososialt læringsmiljø Plan for skole hjem samarbeid Sosial læreplan Kartleggingsundersøkelser Elevundersøkelsen, UDIR Spørreundersøkelse mobbing 5. og 7. trinn Spørreundersøkelse, trivsel, 4. og 6. trinn

9 9 Sosiometrisk undersøkelse, fra 2. trinn om våren Inspeksjonsplan 4.6 Skolens plikt til å gi informasjon Opplæringsloven 9a-6 forplikter skolen til å holde alle samarbeidsorganene orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet. Skolen skal ta organene med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak så tidlig som mulig. Skolen har og plikt til snarest mulig å varsle alle elever og eventuelt alle foreldre, dersom skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ innvirkning på elevene. Se rutine nr Rutiner for kartlegging, risikovurdering og tiltak 5.1 HMS/ skolemiljøarbeid Skolen skal ha internkontrollsystem knyttet til det fysiske og det psykososiale miljøet. Skolen skal arbeide aktivt, kontinuerlig og systematisk for å sikre at elevenes rett blir ivaretatt. Internkontroll skal dokumenteres fortløpende og evalueres ved behov. Skolens internkontrollarbeid blir sett i sammenheng med internkontroll i arbeidsmiljøloven og annen HMS- lovgiving. Smørås skole har årlig HMS- gjennomgang ( vernerunde). Dette innebærer en gjennomgang av arbeidsmiljøet. Byrådet har bestemt at det skal gjennomføres en medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Gjennom denne kartleggingen avdekkes eventuelle utviklingsområdet det utarbeides tiltak for. Ved HMS- gjennomgangen deltar: Rektor, verneombud, vaktmester og helsesøster. For øvrig gjennomføres HMS gjennomgangen i henhold til beskrivelse i kapt 5. Ved den årlige HMS- gjennomgangen, og basert på kartleggingsresultatene, utarbeides handlingsplan for det kommende året. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, settes det i denne forbindelse opp tidspunkt for evaluering og justering av handlingsplanen. Handlingsplanen skal opp på AMG- gruppen sine møter.

10 Risikovurdering som metode Risikovurdering På møte i AMG- gruppen blir det foretatt en årlig vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i skolehverdagen. Risikovurdering av uønskede hendelser ved Smørås skole for skoleåret Dokume nt nr: Hendelse Potensielle skadesteder Årsak Konsekvens Grad av konsekvens Sannsynlighets -grad Tiltak Vold Over alt Aggresjon Hevn Brannskade Elev forsvinner Kjøkken Bålbrenning Elever som leker med ild Fra skolegården På tur Elev for nær varmekilde Bruk av strykejern Bruk av svi apparat Elev forlater skolen etter konflikt. Komme bort fra gruppen på ekskursjon / aktivitets dag Alvorlig skade Utrygghet Alvorlig forbrenning Oppstår usikkerhet om hvor eleven er og hva som er skjedd Farlig Mindre Økt voksentett het Beskytte medelever Fjerne våpen Kontakte foreldre Eventuelt kontakte politi Farlig Årlig Førstehjelp på stedet. Evnt legevakten Melde fra til foresatte Farlig Flere ganger i året Finne ut hva som har skjedd Undersøke skolens område Kontakte foresatte Vurdere å kontakte politi Kuttskade Kjøkken Sløyd Ekskursjon Bruk av kniv eller skarp gjenstand Steinkasting Uteområdet Utagerende elev Kuttskader Farlig Hvert år Førstehjelp, vurdere legevakt, melde fra til foresatte Kuttskader, hodeskader Farlig Sannsynlig Førstehjelp, vurdere legevakt, melde fra til

11 11 Benbrudd Fallskade Ulykke i forbindelse med svømming Uteområdet På aktivitets dager og ekskursjoner Uteområdet og ekskursjoner Fall fra leikeapparat, trapp eller høyde. Fall på ski og skøyter Fall fra høyde, snubler faller mot asfalt, hard Beinbrudd Hodeskader, andre fallskader Smerte, ubehag Årlig foresatte. Følge opp elev Førstehjelp, legevakt, melde fra til foresatte Farlig Sannsynlig Førstehjelp, vurdere legevakt, informere foresatte gjenstand Svømmehall Drukning Livstruende Sannsynlig Førstehjelp Evnt ambulanse Påkjørsel Ulykker i forbindelse med gym aktiviteter, skøytebane og utegym Brudd på medisinering savtale Vei ved skolen og på skolevei Gymsal, skøytebane og uteområdet I skoletiden Fart, uoppmerks omhet Fall fra ribbevegg, gymappara ter, fall på gulv, fall ved gymaktivit eter ute. Akuttmed isinering blir ikke utført. Skader Farlig Sannsynlig Førstehjelp, vurdere legevakt, ambulanse Hodeskader, beinarmbrudd Store helseskader, død Farlig Sannsynlig Førstehjelp, vurdere legevakt, ambulanse Livstruende Mindre sannsynlig Medisin avtale, opplæring av ansatte, gode rutiner. Sykling Bruk av stige og trøe Til skolen og turer i regi av skolen Både ute og inne Fart, uoppmerk -somhet, ikke bruke hjelm, kollisjon Dårlig feste for stige, ubalanse på trøe Fall skader, hodeskader Fall skader Knekke arm, bein Livstruende Sannsynlig Gjennomg ang av regler Bruk av hjelm Livstruende sannsynlig Alltid to når stige og trøe skal brukes Barn blir Skole/ Barn har Barn kan Farlig Sannsynlig Instruks på

12 12 borte på SFO nærmiljø gått hjem, unnlatt å komme på SFO, gått hjem med andre bli utsatt for ulykker, overgrep SFO for slike tilfeller 5.3 Skjema for innmelding av risikovurdering / varslingsskjema Alle ansatte kan når som helst melde inn risikovurderinger til rektor/arbeidsmiljøgruppen - eller verneombud. Dette kan gjøres når man ser en potensielt farlig situasjon eller i etterkant av en uønsket hendelse som ikke inngår i gjeldende risikovurderinger. Skjema for innmelding av risikovurdering/ varslingsskjema Skjemaet er fylt ut av: <Navn, dato> Skjemaet er levert til: <Navn, dato> Hendelse: Årsak: Konsekvens: Forslag til tiltak: Konsekvensgrad: En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt Sannsynlighetsgrad: Lite Mindre sannsynlig Andre merknader: Sannsynlig Meget sannsynlig

13 Definisjoner av konsekvens og sannsynlighet Definisjon av risikograder - konsekvens En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt Mindre personskader Mindre førstehjelp/behandling Mindre miljøskader Mindre materiellskader Sykehusopphold Miljøskader som krever tiltak Materiellskader som krever reparasjon Langt sykehusopphold/invaliditet Omfattende/langvarig miljøskade Materiellskade som krever omfattende reparasjon Død Varig skade på miljøet Total ødeleggelse av materiell 5.5 Definisjon av risikograd sannsynlighet Definisjon av risikograder - sannsynlighet Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Mindre enn en gang per femte år Mellom en gang per år og en gang per femte år En gang per år Mellom en gang per måned og en gang per år

14 14 6. Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser 6.1 Definisjon og ansvarsforhold er mangel på oppfyllelse av krav gitt i medhold av lov, forskrift eller skriftlig rutine, eller definerte uønskede hendelser. Den som oppdager avviket er ansvarlig for å melde det videre til leder. Rektor er ansvarlig for utbedring av avvik og tiltak som hindrer gjentagelse. Den som oppdager avvik fører dette inn i avviksskjema eller skademeldingsskjema. Om ikke forhold kan rettes umiddelbart eller av rektor, må det utarbeides en handlingsplan med tidsfrist for å rette det aktuelle avviket. Feil og mangler rettes opp i henhold til handlingsplanen. Rektor er alltid ansvarlig for at feil og mangler rettes opp eller meldes videre i systemet til eksempelvis Etat for eiendom, områdeleder eller Etat for helsetjenester. 6.2 shåndtering

15 sskjema miljørettet helsevern sskjema Smørås skole Dokumenttype: sskjema Versjon: Utarbeidet: smelding nr: Meldt inn av: Miljørettet helsevern Dokument nr: Utarbeidet av: Dato: Meldt til: Kopi til: gjelder: Opplysnings- og informasjonsplikt ( 5) Utforming og innredning ( 9) Aktivitet og hvile ( 10) Måltid ( 11) Rengjøring og vedlikehold ( 13) Sikkerhet og helsemessig beredskap ( 14) Førstehjelp ( 15) Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold ( 16) Smittevern ( 17) Røyking ( 18) Inneklima/luftkvalitet ( 19) Belysning ( 20) Lydforhold ( 21) Drikkevann ( 22) Sanitære forhold ( 23) Avfallsbehandling ( 24) Beskrivelse av avvik: Eventuell årsak: Forslag til korrigerende tiltak:

16 sskjema psykososiale forhold Smørås skole Skjemaet brukes til dokumentasjon av saker som knytter seg til 12 i Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler: Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Brudd på elevenes rett til godt psykososialt miljø Ved henvendelse fra foresatte om tiltak sskjema Smørås skole Dokumenttype: sskjema Versjon: Utarbeidet: Dokument nr: Utarbeidet av: Elevens navn, f.dato, klasse: Melder: Dato for melding: Hva dreier bekymringen/ avviket seg om? ( eks mobbing, diskriminering, vold, rasisme, sosial utestengning)

17 17 6.5: sskjema bruk av fysisk makt. sskjema Smørås skole Dokumenttype: sskjema Versjon: Utarbeidet: Dokument nr: Utarbeidet av: Sted, dato, klokkeslett: Barnets navn. f.dato og klasse Ansatte som brukte makt Beskriv episoden( hendelsesforløp, involverte parter, årsaker, hva har skolen ansatte gjort på forhånd, var maktbruk nødvendig og forholdsmessig Ble politiet varslet/ benyttet? Hvordan er situasjonen bearbeidet/ fulgt opp? Dato og rektors underskrift: Underskrift av ansatte som var involvert: Skjema lagres i elevmappen og kopi sendes hjem

18 Handlingsplan Handlingsplanskjema Smørås skole Handlingsplan for avvik nr: Miljørettet helsevern : Tiltak: lig: Tidsfrist: Dato: Handlingsplan utarbeidet av: lukket: <Dato, signatur>

19 Rutiner for avdekking, rette opp og forebygge avvik. Rutiner for 5 : Opplysningsplikt og informasjon Rutiner for 5 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: Opplysningsplikt og informasjon negativ innvirkning på helse. Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og / eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen. Rutine nr 1 Beskrivelse Foresatte, elever og tilsynsmyndigheten skal holdes orientert om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen. Rektor skal informere foresatte og/eller elevene om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Telefon og adresseliste skal være lett tilgjengelig og holdes oppdatert kontinuerlig. Listen utarbeides ved oppstart av hvert skoleår og oppdateres ved behov. Ved oppstart av nytt skoleår gis alle foreldre skriftlig generell informasjon om skolen. Informasjon finnes også tilgjengelig på skolens nettsider. Informasjon til foreldre og elever gis som hovedregel skriftlig og legges vanligvis ut på skolens nettsider. I visse tilfeller kan det også være behov for et informasjonsmøte, rektor sørger for organisering og innkalling til møte. Informasjon om særlige smitteforhold til elever og foresatte utarbeides i samarbeid med helsesøster, eventuelt smittevernlege. Informasjon til tilsynsmyndigheten skal meldes skriftlig. Eksempler på forhold som det skal informeres om Andre dokumenter Mobbing, alvorlige voldsepisoder Vedvarende dårlige psykososiale forhold Vedvarende avvik ved inneklima Sikkerhetsmessige forhold, for eksempel trafikk Særlige smittesituasjoner Planlagt byggearbeid som kan forårsake forurensning eller støy Pålegg fra tilsynsmyndighetene Rektor sskjema Rutiner for avvik

20 20 Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutiner for 9 Utforming og innredning Utforming og innredning Rutine nr: 2 Beskrivelse Lokalene og utendørsområdene skal være utformet slik at forskriftenes formål ivaretas. Inngangspartier skal være utformet slik at minst mulig fukt og skitt tas med inn. Overflater skal være slette og lette å rengjøre. Lokalene skal være innredet med inventar som letter renholdet. Det skal være minst mulig støvsamlende flater. Møbler skal være tilpasset elevenes størrelse. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. Ved oppussing eller innkjøp av nytt utstyr velger skolen fortrinnsvis materiell og utstyr som ikke gir skadelig avdamping, inneholder miljøgifter eller er produsert på miljøskadelig måte. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Manglende rist og matter ved inngangsparti. Slitte gulv og vegger. Møbler er vanskelige å flytte på og/eller rengjøre. Manglende oppbevaringsmuligheter gjør lokalene rotete. Mange høyereliggende flater og/eller ledninger samler støv. Elevene har for små eller for store møbler. Skolen blir ikke tilpasset funksjonshemmede innen rimelig tid. Rektor Innkjøpsavtaler Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende.

21 21 Rutiner for 10 Aktivitet og hvile Aktivitet og hvile Rutine nr: 3 Beskrivelse Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker elevenes ulike behov for aktivitet og hvile. Skolen følger Helsedirektoratets veileder «Fysisk aktivitet og måltider i skolen». Skolen har tilstrekkelig stort utendørsareal med naturområder, lekeapparater, benker og områder som skjermer for regn, vind og sol. Personalet og/eller elevene organiserer aktiviteter i friminuttene. Skolen stiller med nødvendig materiell til aktivitetene. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Området er for lite for antallet elever. Det mangler områder som skjermer for regn, vind eller sol. Elevene er lite fysisk aktive i utetiden. Elevene har for lite utetid. Elever som er roligere av natur har ikke noe tilbud i friminuttene. Rektor Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutiner for 11 Måltid Måltid Rutine nr: 4 Beskrivelse Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Skolen skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Skolen følger Helsedirektoratets veileder «Fysisk aktivitet og måltider i skolen». Det er satt av nok tid til måltidene.

22 22 Elevene har enkel tilgang til håndvask i forbindelse med måltidene. Elevene har mulighet til å abonnere på melk og frukt. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Elevene har for liten tid til måltidene. Elevene har ikke mulighet til å vaske hendene ved måltidene. Ikke mulig å abonnere på melk og frukt Rektor Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutiner for 12 Psykososiale forhold Psykososiale forhold Rutine nr: 5 Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold og forebygge mobbing og vold. Skolen ønsker å gi barna følelse av samspill, trygghet, selvtillit, mestring, engasjement og optimisme, samt evne til kontroll, å ta ansvar og nærhet. Beskrivelse Skolen har gode rutiner for å ta i mot nye elever, se rutine nr 7. Skolen har plan for forebygging og håndtering av mobbing, se «Plan mot mobbing.» Alle ansatte får opplæring i rutiner for håndtering av mobbing. Disse rutinene tas opp på personalmøter. Kontaktlærere diskuterer inkludering og mobbing med elevene på klassemøter. Skolen har beredskapsplaner for krisehåndtering, se Beredskapsplan for Smørås skole. Skolen gjennomfører elevundersøkelser årlig. Skolen gjennomfører foreldreundersøkelser årlig. Forebygging av mobbing er tema på foreldremøter. Skolen har et tverrfaglig team bestående av rektor, avdelingsleder, ppt.- kontakt og helsesøster. Representant fra barnevern og andre fra hjelpeapparatet kan og være representert Disse har møter en gang i måneden.

23 23 Helsesøster har fast arbeidsdag på skolen i forbindelse med forebyggende arbeid og arbeid med enkeltelever ut i fra behov. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Kriser (dødsfall blant de nærmeste, familieproblemer, misbruk) Vansker (lærevansker, adferdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, nedsatt motstandskraft mot sykdom) Manglende inkludering. Utfrysning, mobbing, rasisme, diskriminering, krenkelser, Trusler og vold. Elev som endrer adferd til det negative (innesluttethet, aggressivitet, trøtthet, manglende konsentrasjon, dårligere skoleresultater, urovekkende adferd). Rektor og kontaktlærere Rutine nr 7 for å ta i mot nye elever, Plan mot mobbing, Beredskapsplan. Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutine for 12 Psykososiale forhold Elevfravær Rutine nr: 6 Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold og forebygge mobbing og vold. Skolen ønsker å gi barna følelse av samspill, trygghet, selvtillit, mestring, engasjement og optimisme, samt evne til kontroll, å ta ansvar og nærhet slik at elever trives og blir inkludert på skolen og slik hindrer at elever opparbeider seg høyt ugyldig fravær. Beskrivelse Kontaktlærer/lærer registrerer fravær og forsentkomming. Registreres det uregelmessigheter i fraværet eller forsentkomming, skal dette drøftes med avdelingsleder. Prosedyrer ved ugyldig fravær: Skolen skal informere foresatte første gang ugyldig fravær registreres. Dersom det etter tre forsøk ikke oppnås kontakt med foresatte skal

24 24 følgende prosedyre følges: Skriftlig henvendelse til foresatte der det bes om informasjon om hvorfor barnet ikke er på skolen. I brevet skal en informere om opplæringsplikten i opplæringsloven. Oppnås det likevel ikke kontakt med foresatte innkalles det til møte evnt i samarbeid med skolehelsetjenesten, evnt annen aktuell hjelpetjeneste. Møter ikke foresatte til innkalt møte skal skolehelsetjenesten varsles for at skole og skolehelsetjenesten sammen vurdere tiltak. Eksempler på forhold som det skal informeres om Andre dokumenter Manglende registrering av fravær Manglende informasjon til avdelingsleder Manglende informasjon til foresatte Rektor sfordeling ved elevfravær Føres i avviksskjema og meldes rektor sfordeling ved elevfravær Hendelse/aktivitet Forsentkomming og fravær tas fortløpende opp med aktuelle elever. Forsetter fraværet tas det opp med foresatte. Informer foresatte om ugyldig fravær. Meld til avdelingsleder om ugyldig fraværet overstiger 1 dag pr mnd eller tilsvarende i timer. Kontaktlærer. Kontaktlærer. Kontaktlærer. Kontaktlærer.

25 25 Informer foresatte og helsesøster ved gymfravær eller glemt gymtøy 3 ganger på 2 mnd. Bruk kartleggingsskjema ( vedlegg 1) ved behov. Skjema danner grunnlag for oppmelding til tverrfaglig team. Fravær tas opp som tema på utviklingssamtalen. Ved behov kalles foresatte inn til møte. Sørge for at elever får samtale med helsesøster / skolehelsetjenesten ved ugyldig fravær- 3 dager eller mer i løpet av 2 mnd. Deltar i møter vedr fravær. Brev vedr fravær. Sørge for at enkeltsaker vedrørende fravær blir drøftet i tverrfaglig team. Sørge for at fravær blir tema i tverrfaglig team. Påse at tiltaksplan blir fulgt opp. Kontaktlærer. Kontaktlærer. Kontaktlærer. Innkalling til møter i samarbeid med avdelingsleder. Avdelingsledere. Rektor. Rektor. Rektor, avdelingsledere. Registrering av fravær og glemt gymtøy skal dokumenters i form av registrering. Bekymringsfullt fravær. En må være spesielt oppmerksom på fravær som kan indikere bekymring eks gjentatt «mandagsfravær», timefravær i spesielle timer eller fag, fravær fra gym eller gjentatt «glemt tøy», stadig for sent komming om morgen, mange meldinger om gyldig fravær fra foresatte. Fravær som følge av at elever forsvinner til utlandet. Skolen har plikt til å melde fra til NAV når vi får kjennskap til at elever oppholder seg i utlandet utover vanlig ferietid. Skolen skal gi skriftlig melding til NAV. Hendelse/aktivitet Gi melding til avdelingsleder/rektor dersom en får kjennskap til at elever oppholder seg i utlandet ut over vanlig ferie tid. Melding til NAV Kontaktlærer Rektor

26 26 Rutine for 12 Psykososiale forhold Ta mot nye elever Rutine nr: 7 Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold og forebygge mobbing og vold. Skolen ønsker å gi barna trygghet og tilhørighet slik at elever trives og blir inkludert på skolen. Beskrivelse For elever som starter på Smørås skole i løpet av skoleåret skal følgende rutiner følges: Når skolen får melding om at det kommer en ny elev. Tar avdelingsleder kontakt med foresatte for å ønske velkommen til Smørås skole. I den sammenheng blir foresatte orientert om prosedyrer vedr flytting og melding om overgang til ny skole. Eleven blir registrert i skolen sitt elevregister. Avdelingsleder avtaler besøksdag. Kontaktlærer og klassen orienters om at det kommer ny elev. Når foresatte kommer til besøksdag, har avdelingsleder klar relevant informasjon eks klasselister og skolerute. Foresatte blir orientert om ordensregler og praktiske sider ved det å være elev og foresatte på Smørås skole. Det avtales oppstarts dag. Kontaktlærer gjør klar for ny elev med tanke på plassering i klasserommet, pult, stol og lærebøker. Kontaktlærer har et møte med foresatte for å bli kjent og for å formidle viktig informasjon om klassen og hvordan en arbeider. I den forbindelse er det nødvendig å orientere om hvordan ukeplanene er satt opp og om forventninger skolen har til leksearbeid. Hver uke de to første ukene etter oppstart tar avdelingsleder kontakt med hjemmet og etterspør hvordan det går med eleven Starter eleven på SFO skal SFO-leder gi relevant informasjon om SFO til foresatte. SFO-leder avtaler oppstart på SFO, informerer personalet og

27 27 avdelingsleder/ kontaktlærer om at eleven skal starte på SFO. Gruppeleder legge til rette for elevens start på gruppen. Eksempler på forhold som det skal informeres om Manglende kontakt med hjemmet. Manglende avtale om oppstart på skole/ SFO Manglende informasjon om skole / SFO Rektor Andre dokumenter Skrives i avviksskjema og leveres til rektor Rutiner for 13 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring og vedlikehold Rutine nr: 8 Beskrivelse De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer. Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. Skolen har en renholdsplan, se dokument renholdsplan for Smørås skole. Skolen benytter miljøvennlige vaskemidler. Produktdatablader for de ulike vaskemidlene oppbevares tilgjengelig for ansatte i egen perm eller synlig ved vaskemiddelet. Elevene deltar i renholdet ved at ordenselevene mopper gulvet i klasserom etter undervisningstid. Ordenselever tømmer og tar ut papir, plast, matavfall og restavfall. Dette tømmes i containere. Det er rist utenfor og matter innenfor alle inngangspartier. Elever og ansatte benytter innesko. Skolen har vaktmester tirsdag og torsdager i uken for å gjennomføre

28 28 løpende vedlikehold. Eksempler på forhold det skal informeres om Renholdet er ikke tilpasset bruken. Noen områder blir ikke vasket minst en gang i året. Inngangspartiene fjerner ikke fukt og skitt. Byggene eller utendørsområdene har vedlikeholdsetterslep. Rektor og driftsansvarlig fra Etat for eiendom Andre dokumenter Renholdsplan, Vedlikeholdsplan ( kommer i 2014) Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutiner for 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Sikkerhet og helsemessig beredskap Rutine nr:9 Beskrivelse Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Skolen skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, også elever. Skolen har egne brannrutiner, se risikovurdering for brann, Branninstruks og tilleggs instrukser. Den som oppdager brann ringer brannvesenet på telefonnummer 110. Det blir holdt brann- og evakueringsøvelser to ganger årlig, en varslet og en ikke varslet. Det henger branninstruks i alle oppholds og undervisningsrom. Branninstruks og rømningsveier skal gjennomgås av kontaktlærer to ganger i året. Elevene har faste oppstillingsplasser ute. Skolen har egne varslingsrutiner ved større skader eller ulykker, se beredskapsplan for Smørås skole. Ved skader kontaktes foresatte, lege eller nødhjelp på telefonnummer 113 avhengig av situasjonen. Rektor varsler foresatte ved større skader eller ulykker. Ved skader fylles Folketrygdens skademeldingsskjema ut. Dette gjør kontaktlærer i samarbeid med administrasjonen.

29 29 HMS-gruppen foretar årlige risiko- og sårbarhetsanalyser. Vernerunde gjennomføres to ganger i året. Forhold som kan gå ut over sikkerheten inne og ute meldes fortløpende til verneombudet. Alt lekeplassutstyr gjennomgår årlig hoved ettersyn og kvartalsvis tilsyn. Alle turer og utflukter skal planlegges godt og relevante risikoforhold skal kartlegges i forkant. Alle klasser har med førstehjelpsutstyr på tur. Det er utarbeidet egen rutine for ekskursjoner og turer. Skolen bruker svømmehallen på Slåtthaug. Det er instruks for bruk av hallen. Den lærer og assistent som har svømmeundervisning skal hvert år sette seg godt inn i disse rutinene. Medikamenter holdes avlåst i eget medisinskap. Skjema for medisinering av elevene skal være utfylt av foresatte. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Blokkerte rømningsveier For få voksne med på turer Manglende fallunderlag under husker Manglende opplæring av nyansatte og vikarer Lekeplassutstyret blir ikke kontrollert eller utbedret. Rektor, kontaktlærer og verneombud Brannrutine, Varslingsrutine, Folketrygdens skademeldingsskjema, Sjekkliste for innendørsområdet, Sjekkliste for utendørsområdet, Regler for bruk av svømmehall Rutine nr 14: Førstehjelp Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende.

30 30 Rutiner for 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Når barn blir borte på SFO Rutine nr: 10 Beskrivelse Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene skal være kjent for alle, herunder barn og elever. På begge basene er det en leteansvarlig for hver dag. Hvem som er leteansvarlig går frem av Arbeidsfordelingsoversikten. Når et barn ikke kommer til SFO i overgang fra skole: Innkryssingsansvarlig sjekker ut: Dagens lapper, meldinger og beskjeder. Undersøker med klassekamerater Undersøker med kontaktlærer, kontor og hjem Dersom det ikke kan redegjøres for barnet, settes leting i gang umiddelbart og i følgende områder: Skolen område Klasserom, garderobe Langs gjerde mot elven fra Tranevannet Skoleveien eleven bruker til vanlig Dersom denne letingen ikke fører fram kontaktes politi. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Tilsatte, vikarer ikke er informert om rutinen Barn ikke informert Rektor, SFO-leder Beredskapsplan for Smørås skole Arbeidsfordelingsoversikt SFO Smørås skole Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende.

31 31 Rutiner for 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Ekskursjoner Rutine nr: 11 Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene skal være kjent for alle, herunder barn og elever. Beskrivelse Når gruppen er på ekskursjon skal avdelingsleder / SFO- leder være informert om hvor gruppen er. Kontaktlærer / ansvarlig fra SFO er ansvarlig for at nødvendig førstehjelpsutstyr er med. Ved ekskursjon/ tur til sjø / vann i skolen/ SFO sin regi er bading totalt forbudt. Skal en brenne bål må en ha tilgang til vann. Kontaktlærer / SFO leder må vurdere behov for mobiltelefon. Ved bruk av privatbil skal en følge rutinene for bruk av privatbil. Dette gjelder både når lærer/ ansatt på skolen og foresatte står for transporten. Grupper med krevende elever må avklare voksendekning med avdelingsleder i god tid før ekskursjon/ tur. I noen sammenhenger står foresatte som arrangør av turer. Slike tilbud skal drøftes med administrasjonen. Alle arrangementer som foregår i skoletid er skolen sitt ansvar selv om det er et samarbeid med foresatte. Det betyr at skolen sine regler og rutiner gjelder. Eks i forhold til transport og bading. Når skoletiden er slutt overtar foresatte ansvar for elevene. Det er viktig at dette blir orientert om i de sammenhenger der slike arrangementer planlegges. Eksempler på forhold som det skal informeres om Manglende førstehjelpsutstyr Bading Brudd på rutiner for transport av elever Manglende voksendekning Manglende avklaring av ansvarsforhold Andre dokumenter Rektor Brev fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av vedr generell avklaring ang. transport av elever til og fra arrangementer i skolens regi i private biler i skoletiden.

32 32 Føres i avviksskjema og meldes til rektor Rutine for 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Beskrivelse Eksempler på forhold det skal informeres om Tiltak Andre dokumenter Håndtering av skade Rutine nr 12 Virksomheten skal drives slik at skader ikke oppstår. Arbeidsmiljøgruppen foretar årlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Skolen har egne varslingsrutiner ved større skader eller ulykker, se beredskapsplan for Smørås skole. Alle turer, ekskursjoner og utflukter i skolen sin regi skal planlegges godt og relevante risikoforhold skal vurderes i forkant. Alle klasser skal ha med førstehjelpsutstyr på tur. Ved skade fylles Folketrygdens skademeldingsskjema ut. Kontaktlærer eller den lærer som hadde ansvar for eleven gjør dette i samarbeid med konsulent. For elever med spesielle behov kan det i noen sammenheng være behov for ekstra voksenstøtte. Skolen sitt ansvar omfatter også skoleveien For få voksne med. Mangler førstehjelpsutstyr med på ekskursjoner og turer. Skade Manglende risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved skade informeres alltid foresatte som henter eleven for transport til legevakten. Dersom det er kritisk skade, tilkalles ambulanse umiddelbart. Ved transport til legevakt uten foresatte til stede, følger en representant fra skolen med og er sammen med eleven til foresatte kommer. Dersom det er usikkerhet om tiltak, kontaktes ledelse, er det ikke mulig å få tak i representant for ledelsen, tar kontaktlærer eller den lærer som har ansvar for klassen avgjørelsen. Rektor, avdelingsleder. Folketrygdens skademeldingsskjema, beredskapsplan for Smørås skole. Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor.

33 33 Rutine for 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap Bruk av makt Rutine nr: 13 Beskrivelse Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Skolen skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes og faresituasjoner. I de situasjonene der skolen må bruke fysisk makt overfor en elev, skal dette dokumenteres i dette skjemaet. Det fylles ut umiddelbart etter hendelsen og lagres i elevens mappe. Det finnes ikke hjemmel i opplæringsloven for bruk av makt eller tvang. Bruk av tvang i opplæringen er lovstridig. Det er likevel en grad av adgang til å bruke makt som er knyttet til nødrett (straffelovens 47 ) og nødverge ( straffelovens 48). Dette gir oss adgang til å bruke makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre/ansatte/annen eiendom. Lempelige former for fysisk maktbruk. Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering hvor grensen går. Det skal legges vekt på om: eleven har etter muntlig pålegg/ instruks unnlatt å reagere eller nektet å etterkomme pålegg om å stoppe å skade seg selv, andre, ansatte, annen eiendom. handlingens grovhet og evn fysisk konsekvens den ansattes inngripen må være forholdsmessig sammenlignet med det eleven gjør brukes makt, skal avviksskjema for bruk av fysisk makt fylles ut og håndteres i henhold til reglene Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Overdreven bruk av mak. Bruk av makt ikke registrert i avviksskjema. Ansatte unnlater å gripe inn når det åpenbart er nødvendig. Rektor sskjema for bruk av fysisk makt. Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet nr Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende.

34 34 Rutiner for 15 Førstehjelp Førstehjelpsutstyr, førstehjelpskompetanse Rutine nr: 14 Beskrivelse Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Skolen skal sørge for at ansatte er kjent med hvor utstyret ert plassert. Ansatte skal kjenne til hvordan en yter førstehjelp. Alle trinn og SFO har egne førstehjelpspakker som skal bringes med på turer og ekskursjoner. Kontaktlærere / gruppeledere SFO har ansvar for at pakkene oppdateres etter behov, men de skal minimum leveres inn til kontoret for oppdatering hvert halvår. Førstehjelpsskap henger på følgende steder: Utenfor herregarderobe v/ personalrom. På sløyden. Handicaptoalett i nybygget Lærergarderobe i gym. SFO/Eventyrhuset Førstehjelpsutstyret etterfylles en gang pr måned. Ansatte får tilbud om førstehjelpskurs. Oppdateringskurs holdes hvert 2. år. Alle som har svømmeundervisning skal ha livreddende førstehjelpsopplæring i henhold til Bergen kommune sin standard. Eksempler på forhold det skal informeres om Dersom det mangler førstehjelpspakker Manglende utstyr i pakkene. Manglende utstyr i førstehjelpsskapene Rektor, avdelingsledere, SFO-leder, konsulent Andre dokumenter Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende.

35 35 Rutiner for 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold Rutine nr: 15 Skolen skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Beskrivelse Foresatte oppfordres skriftlig om å opplyse om helseforhold ved deres barn før barnet starter ved skolen. Skolen har rutiner for oppbevaring, bruk og sletting av helseopplysninger om elevene. Dersom det er behov for medisinering av elever i skoletiden skal dette avtales med kontaktlærer og ledelsen. Det skal være skriftliggjort hvordan medisineringen av elever skal foregå. Eksempler på forhold det skal informeres om Andre dokumenter Manglende innhenting av informasjon fra foresatte. Brudd på rutiner vedrørende håndtering av helseopplysninger. Rektor Rutine nr 24 :Medisinering av barn i skole og SFO. Rundskriv 27/2006 Retningslinjer for legemiddelhåndtering i kommunale grunnskoler og barnehager. Føres opp i avviksskjema og meldes til rektor. Alle feil og mangler rettes opp fortløpende. Rutine for 16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold Medisinering av barn i skole og SFO Rutine nr: 16 Skolen skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Beskrivelse Hvem Hva Utdyping Foresatte/barnet / eleven Orienterer barnehagen v/styrer eller skolen v/rektor om behovet for medisinering. Fastlege/behandlende lege Rekvirerer legemiddel (resept) og vurderer om barnet eller foresatte er i stand til å mestre legemiddelbruken selv. Fastlege/behandlende lege skal utføre sitt arbeide i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og

36 36 Barnehagen Skolen/skoleeier/SFO Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Orienterer foresatte/barnet/eleven om at de må kontakte barnehagen eller skolen/sfo vedrørende behovet for medisinering. Legen må gi nødvendig veiledning, herunder om hvordan forhold ved sykdommen og mulige bivirkninger som trenger særskilt oppfølging skal håndteres. Ved behov skal legen utarbeide skriftlig veiledning, og benytte tolk for å sikre at informasjonen blir forstått. Barnehagen etterspør relevante helseopplysninger i forbindelse med opptak. Barnehagen utformer og sender ut egnet informasjonsmateriell til foresatte der de gjøres oppmerksom på viktigheten av å informere barnehagen om barnets helsetilstand/medisineringsbehov. Spørsmål om barnas helsetilstand inkorporeres som et fast punkt i samtaler med foresatte. I forbindelse med innmelding til skolestart og SFO bør det informeres om at foresatte med barn med behov for medisinering må ta kontakt med skolen/sfo (dette bør fremgå av innmeldingsskjemaet). Skal bidra til at kommunen har oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom som går til kontroll i helsestasjonen. Skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten. omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra legens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Barnehagen skal oppfordre foresatte om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Skolen skal oppfordre foresatte til elever om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til. Håndtering av legemidler i barnehagen/skolen/sfo knyttet til det enkelte barnet og eleven Hvem Hva Utdyping Foresatte/eleven barnehagen eller skolen/sfo Avtalen bør inneholde bl.a. Det utarbeides skriftlig avtale om medisinering i barnehagen eller i skolen/sfo mellom foresatte (eldre elever) og barnehagen/skolen/sfo. Foresatte (eldre elever) sørger for at opplysninger på medisinoversikten er korrekt. Ved behov ber foresatte/eleven om oversikt for medisinering fra behandlende lege, som kan leveres i kopi til barnehage/skole/sfo. Det - Hvem det gjelder - Hvem som i praksis skal dele ut medisin - Hvordan legemidler skal gis - Hvilken kompetanse ansvaret forutsetter - Hvem som er opplæringsansvarlig - Dosering og tidspunkt/tidsperiode for medisinering (medisinoversikt) - Oppbevaring (må oppbevares i

37 37 Fastlege/behandlend e lege Helsestasjons- og skolehelsetjenesten utarbeides en egen veiledning for håndtering av situasjoner som kan oppstå knyttet til sykdom eller bivirkninger og som kan kreve oppfølging fra skolens side. Hvis nødvendig kan opplysningene i medisinoversikten kvalitetssikres av fastlege/behandlende lege. Legemidler må oppbevares forsvarlig, og bør låses inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn Foresatte/eleven opplyser om eventuelle endringer i medisineringen, og nødvendige oppdateringer gjøres i avtalen, herunder en vurdering av behovet for utarbeidelse av ny oversikt for medisineringen. Foresatte/eleven opplyser om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med sykdomstiltanden/medisineringe n (observasjon el.). Barnehagen har en samleperm for hvert barn med relevante skjemaer, kontaktopplysninger osv, hvor avtalen og de ulike skjemaene ligger. Skolen sørger for at avtalen og de ulike skjemaene ligger i elevens mappe. Bistår foresatte ved behov og på de foresattes/elevens initiativ ved utarbeidelse av den enkelte avtale om legemiddelhåndtering. De foresatte kontakter lege dersom de trenger hjelp i forbindelse med avtalen. Bistår med å utarbeide rutiner for legemiddelhåndtering generelt. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å bistå i dette arbeidet dersom de forespørres. henhold til pakningens anvisninger i medisinomtalen og på trygg og sikker måte) - Informasjon om barnets medisinske tilstand, som er relevant for legemiddelhåndteringen - Vedlegg til avtalen Det er viktig at foresatte/elev samtykker til den informasjonsutveksling som den enkelte avtalen legger opp til. Personvernet må ivaretas. Fastlegen gjør en vurdering av om gjennomføringen av medisineringen kan gjøres forsvarlig. Legen må forsikre seg om at foresatte/eleven mottar og forstår den informasjon som gis. Styrer/rektor sørger for å kontakte helsestasjonen/skolehelsetjeneste n for å sikre at de generelle rutinene er forsvarlige Opplæring Hvem Hva Utdyping Fastlege/behandlende lege Lege gir eleven og foresatte den nødvendige informasjonen om den praktiske gjennomføringen av medisineringen. Ved behov benyttes tolk og hele eller deler av informasjonen fra legen gis skriftlig. Legen gir eleven og foresatte opplysninger om bl.a. navn på medisinen(e) dosering tidspunkt(er) for medisinering varighet av medisineringen hvordan legemiddelet skal gis innføring i medisinens virkninger og ev. bivirkninger håndtering av forhold ved sykdomstilstanden/aktuelle

38 38 Foresatte/eleven Barnehagen eller skolen/sfo Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Foresatte/eleven videreformidler informasjon om medisinering til barnehagen eller skolen/sfo. Foresatte/eleven kan kontakte fastlege/behandlende lege for å sikre en kvalitativt tilfredsstillende opplæring av personalet om medisineringen av det enkelte barn. Barnehageeier eller skolen/sfo må sørge for at ansatte som skal bistå med medisinering får opplæring, og at opplæringen oppdateres/gjentas. Barnehagen eller skolen kan henvende seg til helsestasjonsog skolehelsetjenesten ved behov for generelle avklaringer i forhold til medisinering. bivirkninger som kan kreve særskilt oppfølging. Disse opplysningene innarbeides i den individuelle avtale som inngås i fase 2. Der avtale om medisinering er inngått, sørger styrer eller rektor for at de personene som har samtykket til å bistå med medisinering får opplæring. Skolehelsetjenesten kan delta i opplæringen dersom helsetjenesten tilbyr en generell opplæring av skolens personale. Dersom opplæring er knyttet til en konkret elev, kreves det samtykke fra foresatte for at skolehelsetjenesten skal kunne delta i opplæringen. Oppbevaring og medisinering Hvem Hva Utdyping Foresatte/eleven Leverer legemiddel til barnehagen eller skolen/sfo. Barnehagen eller skolen/sfo Barnehagen/skolen/SFO sørger for at medisinene blir oppbevart i henhold til generelle rutiner/ev tilpasninger til disse som er gjort i individuell avtale. Legemidlene gis i henhold til medisinoversikten og individuell avtale. Ved uventede hendelser/komplikasjoner må veiledning for disse følges og foresatte varsles. Foresatte/eleven har ansvar for å levere legemidlet på en måte som gjør det egnet for utdeling av riktig legemiddel i riktig dose og til riktig tidspunkt. Dette kan være i form av doseringseske eller multidose, alternativt i originalemballasje med bruksanvisning fra apoteket. Foresatte/eleven har ansvaret for at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer.

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Fase 1- Informere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo Foresatte/barnet/el even Orienterer barnehagen v/styrer eller

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) Nivå: 1: Oppvekst og levekår Dokumenteier: Kommunefarmasøyt Godkjenningsnivå: Helsesjefen Dokumenttype: Retningslinje Godkjent av: Corinna Vossius Revisjonsnr: 2 Godkjent dato: 19.12.14 Gyldig fra: 19.12.14

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Dokumenttype: Rutiner Ansvarlig enhet: Oppdatert: Mars 2014 Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Innhold «Hvem kan du spørre?»... 2 1 Innledning... 3 1.1 Omfang, ansvar og formål

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011

II- Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement. Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 II- 22 FEB 2017 21 FEB 2012 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Det kongelige Kunnskapsdepartement Se vedlagte adresseliste Deres ret Vår ret Dato 200905324-/BAA 3.02.2011 Rutiner for legemiddelhåndtering

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning?

Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Tilsyn med internkontrollsystem Barnehage: Dato: Gjelder det søknad om helseverngodkjenning? Ja Nei Godkjenning- og tilsynsdokumenter Finnes ikke ennå Kan barnehagen vise til godkjenningsdokument fra MHV?

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER OG SKOLER I SARPSBORG ETTER «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Virksomhetsleder/Eier

Detaljer

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin.

Kommune overlegen. Medisinsk faglig rådgiver. Smittevern Folkehelse. Miljørettet. Helsemessig beredskap. helsevern. Sosialmedisin. 1 Kommune overlegen Smittevern Folkehelse Medisinsk faglig rådgiver Miljørettet helsevern Helsemessig beredskap Psykisk helsevern Helsestatistikk og epidemiologi Helserett Sosialmedisin 2 3 Rådgivning

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra august 2016. Innholdsfortegnelse 1 Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE etter FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Veileder for barnehage www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elevene i Bodø-skolen opplever et godt og inkluderende skolemiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring Skolens årshjul Forebyggende og holdningsskapende arbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG

OMRÅDE OG MÅLSETTING SPØRSMÅL MERKNADER TILTAK FRIST ANSVARLIG Vernerunde - kartlegging ute Barnehage: Avdeling: Dato: Deltagere på vernerunde ute: Signatur verneombud: Signatur barnehageleder: Målsettingene er hentet fra «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)

Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) Skedsmo kommune Jonas Liesgt. 18 Postboks 313 2001 Lillestrøm Telefon: 66 93 80 00 E-post: skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no Hjemmeside: http://www.skedsmo.kommune.no Skole/barnehage - Søknad om godkjenning

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune 1. Bakgrunn Retningslinjene er laget i samråd med helsevernetaten. De bygger på rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling

Detaljer

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler!

Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Sikkerhet eller lek og utfoldelse? Ja takk, begge deler! Hvordan kan dette ivaretas gjennom regelverket for miljørettet helsevern? Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Kommune: -10.000 innb. - 80 legebesøk

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

NOU: 2015:2 Å høre til

NOU: 2015:2 Å høre til NOU: 2015:2 Å høre til Juridiske rammer og problemstillinger. Opplæringsloven kapittel 9a-1. «Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Avtale om legemiddelhåndtering

Avtale om legemiddelhåndtering Avtale om legemiddelhåndtering Barnets navn: Født: Adresse: Barnehage: Avdeling: Omfang Avtalen er mellom barnehagen og barnets foreldre og omfatter: medisinering av barnet i barnehagen innlevering av

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/tjenesteleder Skole: Avdeling: Adr: Fylt ut av:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9A-2: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Hva er en krenkelse? Eksempel: Mobbing Diskriminering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole Plan for å fremme et godt psykososialt miljø ved Hjellestad skole «Trygghet og trivsel i et mobbefritt miljø!» Innhold Mål for arbeidet med det psykososiale miljøet... 3 Brukermedvirkning... 3 Forebyggende

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet

Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen. Finn Martinsen, Helsedirektoratet Godkjenning, IK/tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Finn Martinsen, Helsedirektoratet 1 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Prosess, resultat/effekt

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole

Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole Sørum kommunes plan for elevenes psykososiale miljø, grunnskole 1 Innhold Innledning...3 DEL 1...3 1.0 Psykososialt miljø...3 1.1 Skolens handlingsplikt 9a-3, andre ledd...4...4 1.2 Plikten til å behandle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer