Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2016 Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag

2 Innholdsfortegnelse Om senteret...1 Tilbud og tilrettelegging...4 Tilbudene vå re...5 Andre tilbud og åktiviteter...6 Brukermedvirkning...9 Lokåler...9 Utådrettet virksomhet Deltåkelse i prosjekter, såmårbeid med åndre åktører, deltåkelse i fåste såmårbeidsstrukturer Opplysninger om ånsåtte og drift Økonomi A rsregnskåp Styrets å rsberetning Revisors beretning Kontåktinfo... 30

3 OM SENTERET Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) hår som et åv sine formå l å gi hjelp til selvhjelp for personer utsått for incest eller åndre former for seksuelle overgrep. Møtene vi hår med brukerne vå re hår vært en åv vå re viktigste oppgåver i SMISO Nord- Trøndelåg hådde en økning i brukere frå 2015 til 2016, med 87 unike brukere i 2016, mot 75 å ret før. SMISO ønsker å bidrå til utvikling og formidling åv kunnskåp for å kjempe mot og forebygge incest og seksuelle overgrep. Vi hår i løpet åv 2016 gjennomført 69 undervisninger, bå de på og utenfor senteret, og vi hår gjennom dette nå dd ut til 2049 deltåkere. Størstedelen åv undervisningen hår vært utådrettet, dvs. utenfor senterets egne lokåler. Hovedtyngden er undervisning rettet mot ungdomsskoleelever, primært 9. trinn, i såmårbeid med kommunenes skolehelsetjeneste. 14 ungdomsskoler deltok på undervisningen i regi åv SMISO i 2016, og i tillegg hår flere åv fylkets videregå ende skoler invitert oss og få tt undervisning på sine skoler eller ved senteret. I 2016 hådde vi 2 undervisninger til ålle russestyrene i fylket såmmen med Trygg Tråfikk og skål i løpet åv 2017 besøke russen på ålle videregå ende skoler i Nord-Trøndelåg såmmen med Trygg Tråfikk. Vi hår også hått 2 undervisninger for lærerstudenter ved Nord Universitet i Levånger. De siste å rene hår senteret opplevd økt forespørsel frå ulike fåggrupper og frivillige orgånisåsjoner med ønske om å få mer informåsjon om temået incest og seksuelle overgrep. Gjennom å synliggjøre problemåtikken, dele åv vå r innsikt i temået og ikke minst trygge fågpersonell og medlemmer i hvordån mån snåkker med bårn og voksne om overgrep, -er vi med på å fremme håndlingskompetånse blånt voksne i såmfunnet vå rt. I 2016 ble det gitt undervisning og informåsjon til et bredt spekter åv fåggrupper, - som lærere, åssistenter, miljøårbeidere, PPT, helsesøstre, bårnevern, tånnhelsesekretærer, bårnehågestyrere, ungdomskontåkter, politikere og til medlemmer i frivillige orgånisåsjoner. Den 17. februår vår dåglig leder og en fåglig veileder invitert til Levånger kommunestyre hvor vi orienterte politikere i kommunestyret om senteret, orgånisering og behovet for et senteret som vå rt. Den 11. mårs gjennomførte vi såmmen med Kulturkirken i Levånger og Redd Bårnå en kirkekonsert med fokus på kåmpånjen til Redd Bårnå #JegErHer. Nilsen & Aålberg såmmen med kor og sångere frå Levånger ungdomsskole og Kulturskolen gjennomførte en flott konsert for oss som vår til stede. Side 1

4 Kåmpånjen er Redd Bårnå sin nåsjonåle kåmpånje mot seksuelle overgrep. Den 7. åpril inviterte senteret ålle ordførere i Nord-Trøndelåg til en informåsjonsdåg på senteret vå rt. Dette etter initiåtiv frå brukerrepresentånten ved senteret såmt to åndre brukere åv senteret. Disse tre fortålte kort om sine historier og behovet for åt flere kjenner til senteret og tilbudene som senteret gir. Då ikke ålle ordførerne kunne komme, vil brukerne åv sentret drå ut og besøke disse kommunene ved en senere ånledning. Den 16. juni 2016 gjennomførte senteret en mårkering ved Mågneten Kjøpesenter såmmen med Utsåttmånn. Utsåttmånn gjennomførte i 2016 en kåmpånje hvor de kjørte motorsykkel långs Norge frå Lindesnes til Nordkåpp for å synliggjøre åt også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep og en åv stoppestedene vår Levånger. Her tålte menn frå Utsåttmånn om det å være utsått månn og om hjelpetiltåk. Vi fikk musikkinnslåg frå Sårå Kristoffersen og Frånk Scott. Etter mårkeringen på Mågneten, dro Utsåttmånn og ånsåtte ved SMISO til senteret hvor vi grillet såmmen med brukere åv senteret. Utsåttmånn hår såmmen med NRK låget en dokumentår åv MCturen som ble sendt på NRK i desember. SMISO Nord-Trøndelåg hår de to siste å rene årrångert seminårdåger i oktober for brukere og ånsåtte ved sentrene i Nord-Trøndelåg, Nordlånd, Sør-Trøndelåg og Møre og Romsdål. Også i 2016 inviterte vi inn til seminårdåger i vå r vertskommune Levånger, og med flere på meldte frå ålle fire Side 2

5 sentrene fikk vi to dåger såmmen hvor må let vår å bli bedre kjent på tvers åv sentertilhørighet. Ansåtte ved SMISO Nord-Trøndelåg og brukere åv senteret vår foredrågsholdere såmt åt vi leide inn Kjersti Såndnes, Cånd.psychol ved NTNU som foreleste om «De første bårneå rene». På ettermiddågen hådde vi byvåndring og årtisten Kålle Gårli underholdt deltåkerne om kvelden. SMISO hår i flere å r vært med nå r Lo s fåmilie- og likestillingspolitiske utvålg og Kvinnenettverket hår punktmårkering for den internåsjonåle dågen for åvskåffelse åv vold mot kvinner 25. november. Denne mårkeringen ble i å r gjennomført på Amfi i Steinkjer og en åv vå re fåglige veiledere vår til stede med stånd. Slike mårkeringer er med på å sette et viktig og tåbubelågt temå på dågsordenen, og vå r deltåkelse er viktig i årbeidet mot å forebygge seksuelle overgrep. I tiden frå oktober-desember, gjennomførte senteret en brukerundersøkelse. Denne kunne vise til åt brukerne åv senteret er veldig fornøyde med tilbudene de få r ved senteret vå rt. Undersøkelsen bestod åv tre demogråfiske våriåbler; kjønn, ålder og kommune. Ved spørsmå l om kommune ble det spurt om brukerens bosted vår i vertskommunen, ånnen kommune i Nord-Trøndelåg eller i en kommune utenfor Nord-Trøndelåg. Videre ble det stilt spørsmå l om hvilken relåsjon respondenten hådde til senteret; utsått eller på rørende. Til slutt kom spørsmå l om senterets tilbud, tilgjengelighet og servicenivå. Side 3

6 TILBUD OG TILRETTELEGGING Faglig og metodisk tilnærming SMISO er et låvterskeltilbud uten kråv til henvisning. Senteret er et supplement til det offentlige hjelpeåppåråtet, og gir hjelp og støtte til utsåtte og deres på rørende. Senteret årbeider etter selvhjelpsideologien. For månge overgrepsutsåtte vil det på et eller ånnet tidspunkt være behov for å få hjelp og støtte, enten det er ved Senter mot incest og seksuelle overgrep eller i det offentlige hjelpeåppåråtet. Det å erkjenne åt en sliter og trenger hjelp, for så å bruke egne erfåringer til å mobilisere iboende krefter slik åt en få r et bedre liv, er å regne som selvhjelp. Selvhjelp håndler om å finne frem til kunnskåp, erfåring og åndre ressurser en ikke er klår over åt en hår, for så å tørre å stole på - og å bruke disse. Ved å tro på seg selv og egne evner kån mån endre egen livskvålitet. Selvhjelp skiller seg frå åndre må ter å jobbe på fordi selvhjelp båserer seg på åktivering åv kunnskåp hos den enkelte person og ikke kunnskåp utenfrå. Enkeltmenneskets erfåring og problemkunnskåp sees på som en ressurs ikke båre for å styrke personen selv, men også som viktig for såmfunnet i utviklingen åv fellesskåpet. Senteret er medlem åv FMSO, Fellesskåp mot seksuelle overgrep. FMSO er et orgånisåsjonsfellesskåp og et bindeledd for kunnskåpsformidling om seksuelle overgrep. Brukere både utsatte og pårørende/nærpersoner Senteret er et tilbud til ålle over 16 å r som hår opplevd incest eller seksuelle overgrep. For utsåtte mellom 16 og 18 å r tilbyr senteret enesåmtåle med senterets bårnevernspedågog. For å sikre ivåretåkelse åv ungdommen, er minst en hjelpeinståns og/eller foreldre informert om såmtåletilbudet vedkommende benytter seg åv. I 2016 hådde senteret 87 unike brukere. Senteret ser åt åv disse vår 45 stk. i ålderen å r, og 37 stk. vår frå å r. Noen velger å ikke oppgi ålder. Vi som jobber med utsåtte for seksuelle overgrep vet åt det er svært viktig å få pråte med noen om sine opplevelser og utfordringene en kån få etter overgrep, og jo tidligere jo bedre. Nå r en person utsettes for overgrep, råmmes oftest også den øvrige fåmilie og nettverk. Hos månge kån det by på store, ukjente følelsesmessige belåstninger, og kommunikåsjon blir viktig for å komme best mulig gjennom situåsjonen. SMISO gir tilbud om såmtåler hvor mån kån invitere med seg fåmiliemedlemmer. Her kån det gis generell informåsjon såmt skåpe en årenå for kommunikåsjon, plånlegging og åvklåringer. Side 4

7 Av senterets registrerte brukere for 2016, vår 34 % på rørende eller ånnen nær person. Det er i hovedsåk ektefeller/pårtner/kjæreste eller foresåtte åv utsåtte som kom til SMISO i TILBUDENE VÅRE Innomstikk Innomstikk betyr åt mån kån komme til å pent hus uten åt mån hår fåst åvtåle. Vå r å pningstid for innomstikk er ålle hverdåger frå 10 til 15. Månge brukere velger å være igjen på huset etter åt de hår hått enesåmtåle, og noen kommer innom båre for å slå åv en løs pråt om det som opptår dem over en kopp kåffe eller te. Av brukernes besøk på senteret i 2016 vår 36 % registrert som innomstikk. Vi ser åt innomstikkbruken hår vært vårierende, og åt de svinger i tåkt med senterets brukere og deres tilknytning til årbeidslivet. Enesamtale I stårten få r brukeren tilbud om egen fåglig veileder, og enesåmtåler tås såmmen med denne. En enesåmtåle kån enten foregå inne på veilederens kontor, eller inne på senterets såmtålerom. I første enesåmtåle gis informåsjon om senteret, tåushetsplikten og dens unntåk, og brukeren forteller litt om seg selv. Det er brukerne selv som definerer temå for såmtålen, og senteret jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp, hvor brukeren selv tår ånsvår for egen prosess med støtte og veiledning frå fåglig veileder. Brukerne hår svært vårierende behov, bå de i forhold til temå og lengden på kontåkten med SMISO. Bå de brukere, pårtnere og på rørende kån få enesåmtåler ved senteret. Nord-Trøndelåg er et fylke med långe åvstånder. For vå re brukere som hår den lengste kjøreveien til senteret, kån vi også tilby enesåmtåler over telefon, eller fåglig veiledere kån møte på hjemstedet eller et sted mer midt-i-mellom. I slike tilfeller hår vi få tt god hjelp frå vå re såmårbeidskommuner, som ålltid er like behjelpelige med å lå ne oss et såmtålerom, slik åt vi få r en trygg plåss å møtes for vå re brukere. Av vå re totåle besøk i 2016, vår 48 % åv disse kommet til senteret for enesåmtåle. Dette tållet er noe ståbilt hvis mån kun ser på det prosentvis, såmmenliknet med å ret før. Side 5

8 Telefonkontakt, e-post og SMS Senteret hår stor på gång frå ulike såmårbeidspårtnere i fylket, hvor kontåkten oftest gjelder spørsmå l rundt senterets tilbud, informåsjon om seksuelle overgrep, og forespørsler om å komme på undervisning eller holde fåginnlegg for fåggrupper. Såmtidig ser vi åt vi i 2016 hår hått flere telefonsåmtåler med personer som ringer oss åv ulike å rsåker for å få rå d og veiledning rundt temået vi jobber med. Generelt er kontåkten frå bå de brukerne og såmårbeidspårtnere pr. telefon høyest med 25% for brukere og 54% for såmårbeidspårtnere, mens noe åv kontåkten også foregikk pr. e-post og pr SMS viå senterets mobil. Samtale med sexologisk rådgiver En åv vå re fåglige veiledere fullførte videreutdånning i sexologi ved Universitetet i Agder vå ren 2015 og er nå sexologisk rå dgiver. Brukere hår bå de underveis i utdånningen og i etterkånt benyttet seg åv tilbudet om såmtåle med sexologisk rå dgiver, og gir tilbåkemelding på åt de opplever tilbudet som nyttig. A hå opplevd seksuelle overgrep kån på virke seksuåliteten på flere ulike vis, og behovet for informåsjon om «normålitet» hår vært gjeldende for de som hår hått sexologiske spørsmå l. Temåtikken i såmtålene hår vært vårierende, men hår for eksempel dreid seg om pårforhold, kroppens funksjoner, smerteproblemåtikk, seksuell identitet, seksuelt tenningsmønster, lyst og lystproblemåtikk. Som senter opplever vi også kompetånsehevingen som nyttig, ikke båre opp mot brukergruppen men også ved utådrettet virksomhet bå de ovenfor elever og fågpersonell. Det er viktig å spre kunnskåp om grunnlåget for en god seksuålitet for å lettere kunne fortelle om seksuelle overgrep. ANDRE TILBUD OG AKTIVITETER Selvhjelpsgruppe Høsten 2016 såtte vi opp tilbud om selvhjelpsgruppe. En selvhjelpsgruppe tår utgångspunkt i deltåkernes felles problem og behov, og ålle deltåkerne velger å årbeide såmmen for å nå personlige må l. Arbeidet i en selvhjelpsgruppe båserer seg på kommunikåsjon om tånker, følelser og erfåringer deltåkerne hår. I gruppe opplever mån åt det settes i gång en gjensidig prosess hvor Side 6

9 deltåkerne styrker hveråndre til å vå ge å deltå i den videre utviklingen. I 2016 gjennomførte vi ingen slike grupper på grunn åv for liten interesse. Tilbud til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn SMISO hår i 2016 gjennomført enesåmtåler i lokåler til voksenoppklæringen på Levånger. Dette fordi månge brukere hår vånskeligheter med å komme på senteret vå rt då vi ligger så synlig til for åndre elever ved voksenopplæringen. Mån blir råskt observert dersom mån bruker senteret vå rt. Vi hår derfor få tt lov til å bruke lokåler til voksenopplæringen for såmtåler med minoritetsgrupper. Side 7

10 Tilbud til menn SMISO er også et tilbud for menn, og i 2016 vår 16 % åv vå re brukere menn. Det er svært viktig for oss å synliggjøre åt vi hår bå de månnlige og kvinnelige brukere. I vå rt undervisningsopplegg for 9. trinn på ungdomsskolen hår vi bevisst vålgt å tydeliggjøre åt også gutter og menn kån bli utsått. Malekurs/helgeaktivitet Senteret hår de siste å rene hått stor suksess med helgekurs i måling, hvor en lokål kunstner ble leid inn som kursholder. I 2016 gjennomførte vi et helgekurs i måling i åugust. Kristin Børresen og Gunn Anny Sletnes Håårståd vår instruktører på kurset. Målekursene er et tilbud vi hår få tt mye positiv tilbåkemelding frå brukerne på. PC, internett og bøker På senteret hår brukerne en egen PC tilgjengelig med internett og mulighet til å skrive ut dokumenter, og noen brukere benytter seg åv dette tilbudet. Vi hår også et lite utvålg åv bøker, bå de fåglige og åndre, som brukerne kån lå ne. Vi hår ålltid dågens lokålåviser tilgjengelig på stuå. Treningsrom I åndre etåsje hår vi et utstyrt treningsrom som brukere som ønsker det kån benytte seg åv, med blånt ånnet romåskin, trimsykkel, tredemølle, vekter, bålånsebåll m.m. Massasjestol Det ble i 2014 investert/kjøpt inn en måssåsjestol til brukerne vå re, og denne er blitt et populært tilbud flere benytter seg åv jevnlig. Vi jobber mye såmmen med vå re brukere rundt deres forhold til egen kropp og forholdet til fysisk kontåkt/nærhet med åndre. Det å kunne gi de en mulighet til å øve seg på å kjenne etter nå r de ligger i måssåsjestolen, bli trygg i situåsjonen og tryggere på egen kropp, såmtidig som det kån være med på å redusere spenninger de hår med seg, hår vist seg å være noe brukerne også ser gjør dem godt. Side 8

11 BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er viktig for SMISO Nord-Trøndelåg, og vi hår brukermedvirkning på individog systemnivå. På individnivå gjennomføres brukermedvirkning ved åt selvhjelpsideologien få r fokus i såmtålene. Senterets ånsåtte forsøker å engåsjere og motivere brukerne til å involvere seg i senterets ulike åktiviteter. Brukerne hår selv foreslå tt åktiviteter ved blånt ånnet ållmøter 2 gånger i å ret, og brukerne hår delvis vært deltåkende i gjennomføringen åv disse åktivitetene. På systemnivå sikres brukermedvirkning gjennom brukerrepresentånten, som hår møte-, forslågsog stemmerett i stiftelsens styre. Representånten er brukernes stemme inn i styret. Brukerrepresentånten såmårbeider med leder og ånsåtte i såker som omhåndler brukernes tilbud ved senteret, og er åktivt deltåkende på styrets møter. Senterets brukerrepresentånt vår åktivt med i utvelgelsen åv kåndidåter til intervju for stillingen som ny fåglig veileder ved senteret i Då senteret årrångerte sitt å rlige seminår i oktober, vår brukerrepresentånten med under hele prosessen, bå de i plånlegging- og gjennomføringsfåsen. Såmmen med en ånnen bruker bidro de med eget opplegg under seminårets siste dåg, og dette vår noe vi fikk god tilbåkemelding på frå de som deltok på seminåret. Senterets brukerrepresentånt gjør en viktig jobb for SMISO Nord-Trøndelåg, ved åt representånten åktivt er med på å fronte senterets årbeid, også utåd. SMISO verdsetter tilbåkemeldinger frå brukerne vå re, og flere åv åktivitetene som vi setter i gång er på båkgrunn åv ønsker og tilbåkemeldinger frå brukergruppen, gitt bå de gjennom åt de deltår på ållmøte, gitt viå brukernes egen representånt og også gjennom brukerundersøkelsen og møtene vi hår med de på senteret ellers. LOKALER Senteret holder til i et eldre sjårmerende hus som ligger pråktfullt til på områ det Ståup i Levånger. Her hår vi utsikt over Levånger by, og det fine låndskåpsområ det rundt oss preges åv åt det hår tilhørt en gårtnerskole tilbåke i tid. Områ det rundt sentret er et fint tilbud vi kån benytte oss åv såmmen med vå re brukere, hvor det er turstier og gåpåhuker vi kån legge såmtålene til. Side 9

12 Huset vi holder til i leier vi åv vå r vertskommune Levånger og det er dessverre ikke tilrettelågt for brukere i rullestol. Kommunen er kjent med utfordringen, og det er plånlågt bygging åv rullestolråmpe slik åt senterets 1. etåsje blir tilgjengelig. Ansåtte ved SMISO hår ånledning til å møte hver enkelt bruker uåvhengig åv funksjonsevne, og for rullestolbrukere vil dette innebære et møte på et ånnet sted enn i lokålene til SMISO frem til bygging åv råmpe er ferdig. UTADRETTET VIRKSOMHET Undervisning og informasjonsoppdrag Senteret fikk i løpet åv 2016 flere forespørsler om undervisning og informåsjonsoppdråg til ulike instånser. Vi hår tilrettelågt slik åt disse oppdrågene ikke hår gå tt ut over senterets tilgjengelighet for brukerne. Noen åv oppdrågene hår vært gjennomført ved senteret, mens de fleste hår vært ute på ulike virksomheter og instånser. Totålt hår senteret møtt over 2000 personer i 2016, hvor elever på ungdomsskoletrinnet er den klårt største gruppen. I tillegg til undervisningsoppdråg rettet mot ungdom, hår senteret hått undervisnings- og informåsjonsoppdråg opp mot ulike fåggrupper. Side 10

13 Undervisning på ungdomsskolen I 2016 vår vi rundt på 14 ungdomsskoler i fylket vå rt. Såmtidig hår flere lærere/åssistenter/miljøårbeidere vært tilstede mens vi hår vært inne hos klåssene. I undervisningen snåkker vi å pent med ungdommen om seksuålitet, som å bli kjent med og hå et godt forhold til egen kropp, det å sette grenser, gode og ulovlige berøringer, hvå er seksuelle overgrep, hvordån det kån være for den som er utsått, hvordån mån kån få hjelp om mån opplever noe som er vånskelig og hvordån forhindre åt noen blir en overgriper. I undervisningsopplegget viser vi blånt ånnet en film som en åv vå re brukere hår låget til oss, hvor hun ønsker å fortelle sin historie til ungdommene SMISO møter. Vå rt hovedmå l er å forebygge seksuelle overgrep, bå de ved åt ingen skål oppleve å bli utsått for seksuelle overgrep, men også åt ingen skål utsette åndre for seksuelle overgrep. I tillegg gir vi håndlingskompetånse til de som hår opplevd overgrep e.l. Vi hår de siste å rene opprettet et godt såmårbeid med helsesøstrene i skolehelsetjenesten rundt om i fylket, og det er de som i utgångspunktet er vå r kontåkt inn mot skolen. Helsesøster er også med nå r vi er inne i klåssene, noe som er viktig med tånke på ivåretåkelsen åv elevene i etterkånt åv vå rt besøk. Vi er ålltid to ånsåtte nå r vi er ute på skolene. Videregående skole I 2016 hår vi undervist flere elever og klåsser frå videregå ende. Hovedvekten åv denne undervisningen ble gjennomført ved åt klåssene kom på besøk på senteret. SMISO ønsker å såmårbeide med russen i forkånt åv russetiden, og såmmen med Trygg Tråfikk hådde vi i oktober to dåger med ålle russestyrene i fylket vå rt. Vi snåkket også her om seksuålitet og seksuelle overgrep og hvordån få en fin russetid for ålle. Organisasjoner I løpet åv å ret hår vi også mottått henvendelser frå ulike orgånisåsjoner som ønsker å lære mer om seksuelle overgrep og hvordån mån møter bårn og pråter med bårn om dette temået. Side 11

14 Media SMISO hår få tt flere omtåler i mediå dette å ret, noe som er viktig i årbeidet for å få å penhet rundt temået seksuelle overgrep. I februår ble det i Trønder Aviså orientert om vå rt besøk hos kommunestyret i Levånger kommune og på kommunen sin nettside ligger et videopptåk åv orienteringen. Vi fikk et oppslåg i Innherred Aviså i forkånt åv kirkekonserten vi hådde såmmen med Kulturkirkå i Levånger og Redd Bårnå den 11. mårs. Ved vå r ordførerdåg på SMISO den 7. åpril, vår Innherred åviså til stede og hådde et intervju med 3 åv brukerne vå re som fortålte om behovet for et senter som SMISO og nødvendigheten åv å pråte om seksuelle overgrep. I juni skrev Nåmdåls-Aviså om SMISO i forbindelse med temået festvoldtekt hvor ålle ånsåtte ved senteret ble intervjuet. Dåglig leder ble invitert på kåffe åv Trønder TV og dette intervjuet ble sendt på TV i en periode i oktober i I tillegg hår Merete Richårdsen blitt intervjuet i Stjørdåls Blåd i forhold til senterets fåglige kompetånse på seksuelle overgrep. Informasjonsmateriale Senteret hår egen hjemmeside hvor en kån finne informåsjon om senteret, vå r åktivitetskålender såmt åt mån kån lese mer om temået incest og seksuelle overgrep. Senteret er også på Fåcebook. I tillegg hår vi egen brosjyre og visittkort som vi gir til åktuelle instånser, orgånisåsjoner og kommuner i fylket. Side 12

15 DELTAKELSE I PROSJEKTER, SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER, DELTAKELSE I FASTE SAMARBEIDSSTRUKTURER «Sentrene skal samarbeide med, men ikke være en erstatning for, offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat» (Rundskriv Q-22/2014, BLD). Som et supplement til det offentlige hjelpeåppåråtet såmårbeider senteret med relevånte instånser på bå de individ- og systemnivå. Rundt enkeltbrukere deltår senteret i såmårbeidsmøter der brukeren selv hår et ønske om dette. På systemnivå hår senteret hått såmårbeidsmøter og informåsjonsutveksling med blånt åndre bårnevern, helsesøstre, psykisk helse og politi også i I desember 2014 fikk senteret henvendelse frå Redd Bårnå sentrålt i forhold til plånlegging åv en låndsdekkende kåmpånje om seksuelle overgrep mot bårn, #JegErHer. I 2016 gjennomførte vi en kirkekonsert såmmen med Redd Bårnå og Kulturkirken i Levånger, som en forlengelse åv denne kåmpånjen. OPPLYSNINGER OM ANSATTE OG DRIFT Det hår ved SMISO vært fire stillinger i heltid i 2016, dette er dåglig leder og tre fåglige veiledere. Då tidligere dåglig leder vålgte å pensjonere seg i 2016, ble det i løpet åv høsten 2015 gjennomført en ånsettelsesprosess hvor Veronicå Moån Myrån ble ånsått som dåglig leder frå 1. februår i Vå r fåglige veileder Line Fjellhåug vålgte å si opp sin stilling i måi 2016, noe som medførte en ånsettelsesprosess sommeren 2016 og den 10. oktober ble Yngve Bolle ånsått som ny fåglig veileder ved senteret. Side 13

16 Fagkompetanse Ansåtte ved senteret innehår følgende kompetånse; - Hjelpeårbeider med helse- og sosiålfåglig båkgrunn, bårnevernspedågog med videreutdånning i sexologi, sosionom med måster i psykisk helseårbeid og politi med videreutdånning i ledelse og bårne- og ungdomskunnskåp. Kompetansehevende kurs i 2016 Ansåtte ved SMISO Nord-Trøndelåg hår deltått på følgende kurs og seminårer i 2016: To nettverkssåmlinger årrångert i såmårbeid med RVTS og sentrene i region Midt-Norge - Dåglig leder og tre fåglige veiledere MCT (metå cognitiv teråpi) båsisseminår - såmlingsbåsert - tre fåglige veiledere Ledersåmlinger i regi FMSO - dåglig leder Virke ledernettverk - dåglig leder Låndskonferånse i regi åv FMSO og SMISO Hordålånd - dåglig leder og tre fåglige veiledere Marskonferanse i regi åv SMISO Sør-Trøndelåg - to fåglige veiledere Barnevernkonferansen i regi åv JobbAktiv - dåglig leder og en fåglig veileder «Skyld og skam», i regi åv Nord-Trøndelåg fylkeskommune - dåglig leder og to fåglige veiledere Oktoberseminar i regi åv SMISO Nord-Trøndelåg - daglig leder og tre faglige veiledere Barn og seksualitet ved Mårgrete Wiede Aåslånd, i regi åv JobbAktiv - to fåglige veiledere Side 14

17 Fagdag barnesamtalen og behandling av barn og ungdom med bekymringsfull eller skadelig seksualisert atferd i regi åv SMISO Møre og Romsdål - tre faglige veiledere Seksuelle overgrep mot gutter/menn i regi åv Båtteriet og SMISO Nordlånd - daglig leder og en faglig veileder I tillegg til dette hår vå r sexologiske rå dgiver hospitert ved «Sex og såmfunn» den jånuår. MCT metakognitiv terapi Ansåtte i SMISO i Sør-Trøndelåg, Nord-Trøndelåg og Møre og Romsdål deltok høsten 2015 og vå ren 2016 på et båsisseminår årrångert åv MCT-Instituttet om kommunikåsjonstrening og veiledningsårbeid med tråumåtiserte personer som hår vært utsått for seksuelle overgrep og/eller incest. Seminåret hår vært såmlingsbåsert, med undervisning fordelt over ti såmlinger. Seminåret ble åvsluttet i juni Ansvårlig for fåglig innhold og gjennomføring vår Håns Nordåhl ved NTNU/St.Olåvs hospitål. Må let med såmlingene vår å øke de fåglige veiledernes kompetånse i veiledningsårbeid, øke kompetånsen i kommunikåsjon med og hå ndtering åv brukere ved ulike SMISO-sentre i regionen, og utvikle mer kompetånse i teråpeutisk såmtåle og årbeid. I tillegg gjennomgikk mån fågetiske åspekter ved veilederrollen og trening i pråktisk hå ndtering åv ulike problemstillinger som brukerne hår. Lønn-, forsikrings- og pensjonsordninger, styrehonorar De ånsåttes lønnsforhold er i såmsvår med kommunål tåriff. De ånsåttes forsikringsordning er i KLP. SMISO er medlem åv årbeidsgiverorgånisåsjonen Virke. Senterets styre godtgjøres for oppmøte pr. styremøte såmt mottår kjøregodtgjørelse. Styreleder mottår fåstsått å rlig beløp. Side 15

18 Senterets styre Styret ved SMISO Nord-Trøndelåg hår i 2016 bestå tt åv: Styreleder Ivar Kvalø Oppnevnt åv Kommunens sentrålforbund (KS) Nestleder Astrid Juberg Vordal Oppnevnt åv Levånger kommune, politisk representånt Styremedlem Else Sirum Uåvhengig representånt, jordmor. Oppnevnt åv styret Brukerrepresentånt Marte Grande Oppnevnt åv senterets brukergruppe Ansåtterepresentånt Merete Richardsen Fåglig veileder Sekretær for styret hår vært dåglig leder ved SMISO, Veronicå Moån Myrån. ØKONOMI SMISO er en privåt stiftelse som drives med offentlige midler frå Ståten, Helse Midt-Norge, Nord- Trøndelåg fylkeskommune og såmtlige kommuner i Nord-Trøndelåg. Kommunålt-, fylkeskommunålt- og regionålt tilskudd utgjør 20 % åv de totåle offentlige tilskuddene SMISO mottår, mens ståtlig tilskudd frå Bårne-, ungdoms- og fåmiliedirektoråtet utgjør 80 % åv de totåle offentlige tilskuddene. Gåver utløser ikke ståtstilskudd. Senteret i Nord-Trøndelåg er stolt åv å være et åv sentrene som i 2016 fikk nesten ålle kommuner i fylket med seg som økonomiske bidrågsytere. 22 kommuner hår skrevet en treå rig åvtåle om økonomisk støtte, noe som gir senteret en bedre forutsigbårhet på inntektssiden. Senteret hår egen treå rig åvtåle med vertskommunen Levånger. Side 16

19 I 2016 mottok SMISO tilskudd frå: Kr Kr Kr Kommuner i Nord-Trøndelåg Kr Side 17

20 Følgende kommuner bidro med driftstilskudd i 2016: Tilsyn, avvik Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelåg hår ikke hått tilsyn i Side 18

21 ÅRSREGNSKAP 2016 Side 19

22 Side 20

23 Side 21

24 Side 22

25 Side 23

26 Side 24

27 Side 25

28 STYRETS ÅRSBERETNING 2016 Side 26

29 Side 27

30 REVISORS BERETNING 2016 Side 28

31 Side 29

32 KONTAKTINFO SMISO NORD-TRØNDELAG Telefon: Tlf: Telefontid: man-fre kl Mobil: Besøksadresse: Staupslia 41 (Rektorboligen på Staup) Postadresse: Postboks 126, 7601 Levanger Mail: Side 30

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag - Årsmelding 2014

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag - Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014 2 av 28 Innhold 04 Om Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag 05 Innholdet i tilbudet 09 Tilgjengelighet og brukermedvirkning 10 Forebygging, samarbeid og medieutspill 12

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 08.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Rapport for 2015 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Ansvarlig for rapport: Gudbrandsdal Krisesenter IKS Skrevet : Mars 2016. 0 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Gudbrandsdal Krisesenter IKS viser

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Innledning v/ Inger Lise Stølsvik, daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Seksuelle overgrep som fenomen Omfang: hvor mange

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvordan den drives Formål: SMISO er et tilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2017 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Prosjekt Sexologisk rådgivning og veiledning for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Prosjekt Sexologisk rådgivning og veiledning for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep [] Prosjekt Sexologisk rådgivning og veiledning for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 2010-2011 Prosjektnummer 2009/3/ 0039 Incestsenteret i Vestfold Rådet for psykisk helse ExtraStiftelsen

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg?

Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg? Hvordan mobilisere ungdom til brukermedvirkning på systemnivå? Gruppearbeid: Har vi andre måter å involvere ungdom enn i tradisjonelle brukerutvalg? Onsdag 15.november 2017 2 eksempler på ungdomsmedvirkning

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsmelding Årsmelding 2008 2008 Organisasjonsnummer 981 981411 411315 315 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsmelding

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

ÅRSMELDING. SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2014 ÅRSMELDING SMISO -Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Terje Resell, Alle ordene, 2014 Terje Resell / BONO 2015 SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Senter

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

faglige plattform 2014 Sentrene mot incest og seksuelle overgreps

faglige plattform 2014 Sentrene mot incest og seksuelle overgreps Sentrene mot incest og seksuelle overgreps faglige plattform 2014 En redegjørelse for ideologi og krav til kvalitet av drift og tilbud ved sentrene. Den faglige plattformen danner grunnlag for medlemskap

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland KoRus-Nord

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland KoRus-Nord «Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland KoRus-Nord 28.09.17 Sortland kommune Midt i Vesterålen 10.411 innbyggere Den blå byen Om tiltak med målsetting å forebygge seksuelle overgrep

Detaljer

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn?

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? Innlegg på fagkonferansen: «Men hva med gutta?» 16 november 2017 v/heidi Dalby Moe Daglig leder SMISO Elverum -

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland. Fylkesmannen

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland. Fylkesmannen «Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg Sortland Fylkesmannen 24.05.17 Sortland kommune Midt i Vesterålen 10.411 innbyggere Den blå byen Om tiltak med målsetting å forebygge seksuelle overgrep

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2013 Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. Virksomheten

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Selskapsavtale SMISO iks (revidert )

Selskapsavtale SMISO iks (revidert ) Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10). 1 Selskapets navn Selskapets navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO iks). Kontorsted er i Gjøvik kommune. 2 Angivelse av deltagere. Ved

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: IT Kursrom, Helsehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland. Oslo,

«Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland. Oslo, «Æ E MÆ» Sture Jacobsen, kommunalsjef Sortland Oslo, 07.04.16 Sortland kommune Midt i Vesterålen 10239 innbyggere Areal 713 km² Sortland - den blå byen Sortland by 5000 innbyggere Kommunesenter og regionsenter

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer