OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende"

Transkript

1 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om barn med kiss-kidd-syndrom 2 Lederen har ordet 3 Tariff Beskytt fysioterapien i Oslo 6 Nye regningsblanketter krav til utfylling av diagnose 6 Kurs i kommunikasjon med «Atferdsoriginale barn» 7 «Oslo kommune og Overenskomsten» 8 På kalenderen 8 Årsmøte og medlemsmøte 2. mars 2006 NFF avdeling Oslo avholdt årsmøte og medlemsmøte 2. mars på Søsterhjemmet på Ullevål. Først var det Liv Jorunn Kolness som holdt et foredrag om spiseforstyrrelse. Dette var interessant og lærerikt. Etter dette ble årsmøte avholdt. Det var ingen store diskusjoner om sakene som ble behandlet. Avdelingsleder, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, ble valgt for 2 nye år. I tillegg ble det valgt medlemmer til styret, komiteer og utvalg. Referat kveldskurs privatpraktiserende Dessverre måtte nyvalgt medlem til styret trekke seg av personlige grunner, og dermed ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte den 19. april. Nytt styremedlem som ble valgt er Nanna Koefoed. Nanna jobber på bestillekontoret i bydel St Hanshaugen. Hun har sittet i fylkesstyret før og glir derfor rett inn i arbeidet. Regnskapslov, skattereform og selvangivelse det skremmer kanskje noen. For kr 100 i egenandel fikk 40 fysioterapeuter et engasjert innlegg av statsautorisert revisor, Sue Remme. Regler for kontantomsetning har blitt skjerpet inn: Nummerert papirkvitteringsblokk holder ikke lenger du må ha et unikt elektronisk system som f. eks. kassaapparat, bongskriver eller egnet regnskapsprogram. Sue Remme presiserte at vi må ha gode rutiner. En eventuell kontrollør skal på egenhånd kunne lese regnskapet ditt. Spørsmål om selvangivelse kommer alltid opp på slike treff: Uniform er ikke lenger fradragsberettiget, men vask av den er det. Ved videre og etterutdanning avklar dette på forhånd med likningskontoret. Man skiller på vedlikehold av kunnskap og på ny lærdom. Dagfinn Sæther

2 Side 2 Redaksjonelt. Utgiver: NFF avdeling Oslo. Ansvarlig redaktør: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt. Redaktør: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Trykk: FagMedia a.s Frist for stoff til neste utgave: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars OSLONYTT På formiddagen var det Kjersti Hatlestad som hadde en gjennomgang av den nye arbeidsmiljøloven. Kjersti er advokat og ansatt i NFFs forhandlingsseksjon. Gjennomgangen var meget nyttig for de tillitsvalgte. Etter en bedre lunsj kom Kjell Ribert. Han har egen bedrift som heter Ribert Kultur & Kommunikasjon. Han gikk bl.a. gjennom konflikthåndtering og forskjellige faser i konflikter. Han hadde meg seg en del bakgrunnsstoff bl.a. bøker og han var flink til å formidle sin kunnskap. Kjell kunne ha snakket mye lenger enn de få timer han hadde fått til disposisjon. Vi vurderer å engasjere han på et senere tidspunkt med et mer praktisk kurs for tillitsvalgte. Kort om barn med kiss-kidd-syndrom Kiss står for «øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse». De øvre nakkeledd er sentrale ledd i kroppen vår og kan bli utsatt for stort trykk eller drag under fødselen. Dette kan medføre en dysfunksjon i sentrale deler av virvelsøylen. Symptomene er f. eks. utrøstelige skriketokter, motorisk uro, spiseproblemer, treg avføring, hode- og ansiktsasymmetri, samt forstyrret motorisk utvikling. Barnet ligger nærmest i en «tvangsstilling» og kan ikke utvikle og utfolde seg adekvat. Kidd står for øvre nakkeledd indusert dyspraksi og dysgnosi. Et ubehandlet kiss-syndrom blir til KIDD. Dette fordi sanseintegrasjonen fra begynnelsen av er forstyrret, og bearbeidelse av sanseinntrykk er ikke optimal og kan gi ADHD-lignende symptomer som for eksempel motorisk uro, konsentrasjonsvansker, nedsatt motorisk læreevne, hodepine, forstoppelse, osv. Disse barna trenger tverrfaglig behandling av bl.a. manuellterapeut og barnefysioterapeut. Det er viktig med en funksjonsanalyse av virvelsøylen og analysering av fin- og grovmotoriske evner. Behandlingen går ut på skånsom mobilisering av blokkerte ledd i øvre delen av nakken og oppfølging mht. å integrere de «gode» motoriske mønster. Ofte er det nok med 3 4 behandlinger. Mer informasjon om kiss-kiddsyndrom finnes på Kilde: Ute Imhof og Marc de Decker, Stortingsgaten fysikalske institutt.

3 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 3 Lederen har ordet Etter noen lange dager med lite søvn under tarifforhandlinger er det godt å ha noen nye utfordringer igjen. Heldigvis er det aldri mangel på slike utfordringer her i NFF. Aksjonen «Beskytt fysioterapien i Oslo» skal vi ha til over sommeren for å opprettholde oppmerksomhet på at NFF ikke kan finne seg i at Oslo kommune ikke vil inngå en rammeavtale for fysioterapeuter. Alle kan dermed fortsatt sende inn underskrifter! NFF fortsetter også dialogen med politikerne i Oslo på dette området. Du kan lese mer om aksjonen ellers i bladet. Videre kan du lese om resultatet av vårens tariffoppgjør i alle tariffområder. NAVO klarte å komme til enighet uten megling, alle andre endte i megling. Resultatet for Oslo foreligger ikke i skrivende stund. Takstforhandlinger har også et tilfredsstillende resultat med en ramme på 4,9 prosent. Jeg ønsker dere alle en god sommer! Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, leder Tariff 2006 Forhandlinger privat praksis 2006 NFFs forhandlinger med staten og KS om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene er gjennomført med tilfredsstillende resultat. Driftstilskuddet økes med 4,9% til kr , og takstene økes innenfor en ramme på 4,9%. Det betyr at det blir påslag på alle de sentrale tidstakstene fra 1. juli. Videre kom partene til enighet om en omlegging av taksten for manuellterapi. Nåværende takst A8 blir ny A8a med samme kronebeløp som i dag samtidig som det innføres en tilleggstakst A8b for tidsbruk ut over 20 minutter, per påbegynte 10. minutter. NFFs systematiske innspill på forbedringer på dette takstområdet har dermed kommet til et resultat. Når manuellterapeutenes primærkontaktfunksjon nå er etablert, var mulighetene til stede for å gi manuellterapeutene uttelling for sin nye rolle med økt kompetanse og ansvar. I samarbeid mellom NFFs forhandlingsdelegasjon og det nye styret i faggruppen for manuellterapi kunne det legges frem en praksisprofil som staten var villig til å støtte. Det er en milepæl som er nådd når denne gruppen nå er gitt anerkjennelse for sin nye plass i helsevesenet. Til tross for mange innspill fra NFF, både til regjerning og Storting, var det ikke bevilget ekstra midler til primærkontaktrollen. Grunnen til at dette likevel lot seg gjennomføre, var det relativt høye påslaget på rammen. Staten har imidlertid krevd protokollført en mulighet til korreksjon av NFF vil utarbeide en ny egenandelsplakat.

4 Side 4 Tariff 2006 Staten 2006 Meklingen i lønnsoppgjøret i staten ble avsluttet 24. mai. Det endelige tilbudet fra staten inneholder en økonomisk totalramme på 4%. Partene aksepterte skissen fra Riksmeklingsmannen og våre medlemmer tas derfor ikke ut i streik. Det var vanskelige forhandlinger, men NFF mener at meklingsresultatet viser aksept for at offentlig sektor over år har sakket akterut. Resultatet innebærer økt begynnerlønn for mange medlemmer. Økonomi Alle får et generelt tillegg på kr 9.000, opp til lønnstrinn 41. Fra lønnstrinn blir det gitt et prosentvis tillegg på 2,95%. Fra lønnstrinn 75 87, er tillegget på kr ,. I tillegg utvides hovedlønnstabellen med ytterligere tre lønnstrinn. Det er satt av 0,5% til et sentralt justeringsoppgjør per 1. juli. Til lokale forhandlinger per 1. august er det satt av 1,75%. (Av de 1,75% er det 0,1% resirkulerte midler.) Både når det gjelder sentrale justeringer og lokale lønnsforhandlinger er partene enige om at kvinner bør få en større andel av avsettingen til lokale forhandlinger enn pro rata tilsier. Andre elementer Boliglånssatsen er hevet til 1,25 millioner kroner. Helgetillegget økt med kr 5, (fra kr 22, til kr 27, ). Det er lagt inn seniorpolitiske tiltak i hovedtariffavtalen. Det er avsatt 30 millioner kroner for å stimulere til forsøksog utviklingsprosjekter med kompetansetiltak. Tariffavtalen vil bli lagt ut på våre hjemmesider så snart det lar seg gjøre. Oslo kommune Etter 36 timer på overtid sendte Unio-Oslo kommune skissen fra meklingsmannen ut til medlemsorganisasjonene. Skissen er verken anbefalt eller ikke anbefalt. Ansatt råd vil i sitt møte 14. juni behandle forslaget til lønnsoppgjør i Oslo kommune og avgi innstilling til Sentralstyret som fatter endelig vedtak. En eventuell streik er dermed ikke aktuell før etter svarfristen til meklingsmannen som er satt til 19. juni. Tilbudet fra Oslo kommune har en ramme på 3, 9%. Dette er tilnærmet likt resultatene i de øvrige tariffområdene. Tilbudet består av tillegg på lønnstabellen, sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer) og lokale forhandlinger. Skissen inneholder: 2,4% tillegg på lønnstabellen, minimum kr 7.500, med virkning fra ,4% av lønnsmassen til sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra % på årsbasis til lokale forhandlinger med virkning fra NAVO 1 9 I område 1 9, som NFF omfatter blant annet, Studentsamskipnaden i Oslo og Betanien Hospital, og NSB sendes oppgjøret ut til lokale forhandlinger. Disse forhandlinger er nå avsluttet. NAVO 10 OSLONYTT Sosiale bestemmelser er likt for alle i sykehusene Det er enighet om et likt sett av sosiale bestemmelser for alle ansatte i de statlige helseforetakene. NFF er fornøyd med protokollen som nå er inngått. Det er en god avslutning på et langsiktig arbeid fra vår side og en konstruktiv prosess med NAVO i årets forhandlinger. De sosiale bestemmelsene inneholder blant annet

5 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 5 bestemmelser om sykelønn, ferie, pensjon og yrkesskade. Fra Unios side har det helt siden helsereformen i 2002 vært et ufravikelig krav at de sosiale bestemmelsene skal være enhetlige og avtalefestet på nasjonalt nivå. Sentrale lønnsforhandlinger i helseforetakene er ferdig NFF er godt tilfreds med resultatet. Vi hadde som mål å styrke grunnlønnen spesielt for de med kompetanse, og det oppnådde vi, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Hun sier at det ikke ble gjennomslag for egne koder for spesialister, fysioterapeuter med master eller hovedfag eller fysioterapeuter i turnus. NFF har ikke gitt opp dette kravet. Vi vil ha fokus på dette i B-delsforhandlingene i de kommende ukene, sier Ekeland. Partene er enige om at det gis et generelt tillegg til alle på kroner pr Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Dette innebærer ikke at mellomårsoppgjøret for 2007 er ferdig forhandlet, derfor kan det neste år komme ytterligere endringer. Alle som ikke får lønnstillegg som følge av økningen i minstelønnssatsene skal gis lønnstillegg lokalt. Lokale forhandlinger skal være ferdig innen Slik blir de nye minstelønnssatsene: Før Pr / Pr tariffoppgjøret *) Grunnstilling 0 år Grunnstilling 4 år Grunnstilling 8 år Grunnstilling 10 år Før Pr / Pr tariffoppgjøret *) Stilling med spesialkompetanse 0 år Stilling med spesialkompetanse 4 år Stilling med spesialkompetanse 8 år Stilling med spesialkompetanse 10 år *) Økningene i minstelønnsnivåene gis pr for medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, og pr for medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet. For mer informasjon kan du gå inn på NFF hjemmeside på wwwfysio.no

6 Side 6 Beskytt fysioterapien i Oslo OSLONYTT Avdeling Oslo bestemte i mars å aksjonere mot Oslo kommune. Bakgrunn for aksjonen er at Oslo kommune ikke lenger vil inngå en rammeavtale som tydeliggjør kommunens og fysioterapeutenes gjensidige rettigheter og plikter. Slike avtaler gjelder i alle andre kommuner i Norge. Legene har den type rammeavtale med Oslo kommune. Intensjonen med avtalene er å sikre gode tjenester for brukerne. Brukerne er best tjent med at Norsk Fysioterapeutforbund og Oslo kommune sammen legger rammene for fysioterapitjenesten i Oslo ikke Oslo alene slik praksis er i dag. En rammeavtale sikrer brukerne: * en trygg og forutsigbar tjeneste * god kvalitet på tjenestene Det har frem til nå kommet i underkant av underskrifter. Underskriftene skal overleveres byråd Sylvi Listhaug for å markere protesten ytterligere på et senere tidspunkt. Aksjonen fortsetter over sommeren. Foto: Dagrun Lindvåg/Fysioterapeuten Nye regningsblanketter krav til utfylling av diagnose Regningsblanketten «IA Regning fysioterapeut» er endret. Den viktigste endringen er at det er innført et felt for utfylling av diagnose. Innen 1. juli 2006 må alle fysioterapeuter ta i bruk den nye blanketten og oppgi diagnose i form av ICPC-koder. Det fremgår av 2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi at «Ved henvisning til fysioterapi må henvisende behandler oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser. Behandlingens hensikt bør angis klart i henvisningen.» Videre fremgår det av 8 i forskriften at «Regningen må i tillegg til diagnosen for de utførte behandlingene inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre kravet.» Forskriften bruker betegnelsen «diagnosen for de utførte behandlingene». Dette indikerer at det skal være samsvar mellom den diagnosen fysioterapeuten oppgir og det behandlingstiltaket som fysioterapeuten har utført. Fysioterapeuten har et selvstendig ansvar for å oppgi diagnose på bakgrunn av de opplysninger som legen gir i henvisningen og egne undersøkelser av pasienten. Det medfører at fysioterapeutens diagnose ikke alltid vil være identisk med legens henvisningsdiagnose. Rikstrygdeverket vil imidlertid understreke at det er henvisningen fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut som er grunn-

7 Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Side 7 Kurs i kommunikasjon med «Atferdsoriginale barn» november Suksessen fra i fjor med Dr Fritz Jansen utvides og tilbys igjen! Tema: Grunnleggende kunnskap om hvordan man henter fram evnen til samarbeid hos barn med utfordrende atferd («atferdsorginale barn») laget for behandlingen. Dersom fysioterapeuten kommer til at pasienten har en diagnose som avviker vesentlig fra det vedkommende er henvist for, bør legen kontaktes for eventuell ny henvisning. Dersom pasienten faller inn under sykdomslista i forskriften kapittel II, må fysioterapeuten i tillegg til diagnose oppgi hvilket sykdomspunkt pasienten faller inn under. Det må være samsvar mellom diagnose for den utførte behandlingen og sykdomspunktet. Du kan lese mer om dette på under for helsepersonell og fysioterapeut. Dr. Fritz Jansen er diplompsykolog, psykoterapeut og læreterapeut for adferdsterapi i Hamburg, Tyskland. Han er en etterspurt foreleser i terapeutmiljøet både innenfor og utenfor Tysklands grenser. Fritz Jansen har mangeårig erfaring i samarbeid med barnefysioterapeuter. Han har utgitt en rekke bøker om emnet. Mål: * Den enkelte skal kunne beherske redskap for å oppnå terapeutiske og pedagogiske mål (undersøkelse, behandling, læring) for barn det er vanskelig å kommunisere med og komme i kontakt med. * Forstå grensesetting som fremmer barnets positive utvikling, og henter frem barnets iboende potensial. Innhold: * Det formidles konkrete verktøy for hvordan man omgåes barn som har «utfordrende» atferd eller lærevansker, basert på den nyeste kunnskapen innen læringspsykologi. * Analysering og bevisstgjøring av våre egne og barnets signaler som sendes ubevisst og bevisst i en samhandlingssituasjon. Alt skjer ved hjelp av videostøttet analyse. Det legges stor vekt på praktiske øvelser og bevissthetstrening. Det gis anledning til å ta med egne videoer til analyse i plenum eller individuelt. Du kan lese om kurset som ble arrangert i 2005 i Fysioterapeuten 9/05. Målgruppe: Alle som jobber med barn. Foreleser: Dr. Fritz Jansen Kurset oversettes til norsk. Kurssted: I sentrum av Oslo i Campus Kristianias lokaler Kirkegaten Kursdato: Mandag 6/11 til fredag 10/ kl hver dag Det serveres en enkel lunsj, kaffe og frukt underveis Kursavgift: Kr , Kontaktperson: Ute Imhof, tlf Påmeldingsfrist: 30. august 2006 Påmeldingen sendes til med navn, stilling, arbeidsadresse tlf og e-post. Det sendes ut giro etter påmelding. Kursplassen bekreftes når kursavgiften er innbetalt. Arrangør: Kurs og Seminarer Ute Imhof og Iman Thon

8 Retur: NFF avdeling Oslo Stensberggt. 27 Pb St.Hanshaugen 0131 OSLO Tlf: mail: «Oslo kommune og Overenskomsten» Avdelingsleder i Oslo hadde, sammen med Eilin Ekeland 4. april et møte med byråd Sylvi Listhaug. På møtet fikk NFF klar beskjed fra administrasjonens representant om at Oslo kommune ikke ser behovet for en overordnet avtale i Oslo. NFF fikk allikevel anledning til å sende byråden et notat om saken. Notatet ble sendt noen dager senere. NFF har prøvd å få kontakt med byråden i etterkant uten at dette har lykkes. NFF håper fortsatt på en politisk løsning og har en dialog med andre politikere. På kalenderen Juni 16. Møte tillitsvalgte / styremøte Fysioterapi for FRISKERE folk! Styret: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt: Avdelingsleder. Elisabeth Aas Bjørge: Nestleder, kasserer og vara forhandlingskontakt for område HSH. Nanna Koefoed: Styremedlem. Solveig Tøndel Gjørven: Sekretær og varaforhandlingskontakt for område NAVO. Synne Hesjedal Noreng: Kontakt for privat praksis. Dagfinn Sæther: Webansvarlig og kontakt for privatpraksis. Irene Oksdøl: Vara forhandlingskontakt for Oslo kommune og kontakt for kurskomité.

OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen

OSLONYTT. Av Pernille Botolfsen Koordinator for praksisavdelingen. Vi har erfaring med at praksisavdelingen Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 3-2006 OSLONYTT Hva skjer? Medlemsmøte Seminar Høsten har kommet I dette nummer: Stipend 2005: Tradisjonell terapi eller CI-terapi? 2 Lederen har ordet 3 HSH-oppgjøret:

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer