MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE"

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE /17 17/205 FRUKTBARHETSUTSTILLING 8/17 17/17 RENOVERING BJØRN SKOLE - TILDELING AV KONTRAKT 9/17 17/19 KJØP AV KOMMUNAL TOMT PÅ BJØRN 10/17 17/53 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTE KONSESJONSLOVEN - GNR 45/1, EVA NARTEN HØBERG OG JØRN HØBERG GNR 45/1 Dønna, John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

2 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: FSK Formannskap Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 17/ DK/STAB/PABL /17 Valgdirektoratet PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING / DK/STAB/CHDA C22 325/17 Helgeland Friluftsråd HANDLINGSPLAN FOR HELGELAND FRILUFTSRÅD / DK/STAB/PABL /17 Helsedirektoratet RUNDSKRIV IS-4/ TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE 17/ DK/STAB/PABL H43 480/17 Vefsn kommmune REFERAT SAMARBEIDSMØTE MED HELGELAND KRISESENTER OG MEDLEMSKOMMUNER 17/ DK/STAB/PABL /17 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdep NY VERSJON AV MINSAK.NO (ELEKTRONISK INNBYGGERFORSLAG) TILPASSET BRUK PÅ MOBILTELEFON 17/ DK/STAB/PABL H43 687/17 Vefsn kommmune BEREGNING DRIFTSTILSKUDD 2016 FOR MEDLEMSKOMMUNER HELGELAND KRISESENTER

3 17/ DK/STAB/MEAN /17 Det kongelige kunnskapsdep. HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - RETT TIL BARNEHAGEPLASS FOR BARN FØDT I NOVEMBER 17/ DK/STAB/PABL 001 &73 726/17 Det kongelige justis og beredskapsdep. ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN 12 SAMORDNING MED ANDRE OFFENTLIGE YTELSER 17/ DK/STAB/PABL H43 785/17 Vefsn kommune REFERAT SAMARBEIDSMØTE MED HELGELAND KRISESENTER OG MEDLEMSKOMMUNER 17/ DK/STAB/PABL G24 804/17 Helgelandssykehuset Hf UNDERTEGNET AVTALE OM SALG AV JORDMORTJENESTE 2017

4 Sak 6/17 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/17 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift og nasjonal tilskuddssats for kapitaltilskudd som tilskuddssatser for ikke-kommunal barnehage for Kommunestyret vedtar at tilskuddssatsen i 2017 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år: Kr i perioden Dette utgjør 100 % av beregnet tilskuddssats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år: Kr i perioden Dette utgjør 100 % av beregnet tilskuddssats for c) I hht rundskriv U-dir regnes barn som fyller 3 år i løpet av regnskapsåret som over 3 år fra nytt barnehageår i august. 3. Ikke-kommunal barnehage innvilges kommunalt tilskudd ut fra antall barn, alder og oppholdstid per uke. Dokumentasjon vedlegges refusjonskravet. Telledatoer er 1.januar, 1.april, 1. august (nytt barnehageår) og 1.oktober. Tilskuddet utbetales forskuddsvis per telleperiode. 4. Før kommunalt tilskudd utbetales må barnehageeier dokumentere at bemanningen er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, 17 og Tilskudd til ikke kommunal barnehage dekkes fra ansvarsområde 1300 barnehage felles. Bakgrunn: Stortinget vedtok 16.juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14 med sikte på innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Da kommunene fra 2011 har fått ansvaret for å finansiere barnehagene, må de følge de nasjonale forskrifter for tilskudd til private barnehager. Dette saksframlegget er utarbeidet med basis i rundskriv «Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» og «Regneeksempel tilskudd til private barnehager 2016» av og «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» av med ikrafttredelse Side 4 av 20

5 Sak 6/17 Saksutredning: Kommunen kan velge om den vil benytte nasjonale satser, eller beregne egne tilskuddssatser for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd, til ikke-kommunale barnehager. Men det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne, tilsvarende barnehager. Kommuner, som har egne kommunale barnehager, kan ha lavere tilskuddssatser enn det de nasjonale satsene viser. Tilskuddet skal beregnes utfra gjennomsnittlige, budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunal barnehage. Grunnlaget andelen beregnes av kan imidlertid forandres fra år til år - avhengig av kommunens ressursbruk i egne barnehager. Den ikke-kommunale barnehagen kan derfor motta lavere tilskudd i 2017, enn tidligere år, dersom kommunen reduserer ressursbruken i kommunale barnehager. Tilsvarende vil ikke-kommunale barnehager få økt tilskudd dersom kommunen øker ressursbruken i tilsvarende kommunale barnehager. Tilskuddet for 2017 skal utgjøre 100 % av det som kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Tilskuddssatsene for private barnehager skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Når det gjelder kapitaltilskudd kan kommunen fritt velge om den vil bruke de nasjonale tilskuddssatsene. Nasjonale satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager 2017 Kroner per oppholdstime Kroner per heltidsplass Kapital Totalt Drift inkl. adm. Drift inkl. adm. Små barn år 90, Store barn år 43, Kommunens faktiske driftskostnader i egne barnehager, to år før til skuddsåret, skal danne grunnlag for kommunens beregning av tilskuddet til driftskostnader til private ordinære barnehager. Utregningen tar utgangspunkt i kommunens samlede regnskapsførte driftskostnader for de kommunale barnehagene. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene i rundskriv Udir til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 3 3, og «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» av angir hvilke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Side 5 av 20

6 Sak 6/17 Kommunen følger årsmeldingsskjemaets aldersinndeling, slik at barn under tre år er barn som er 0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn). Etter forskriften skal barnetallet i årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12 og barnetallet fra regnskapsåret vektes med 5/12. Summen av vektingen utgjør barnetallet i kommunale ordinære barnehager to år før tilskuddsåret. Pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften i kommunens regnskap for ordinære barnehager skal trekkes fra i beregningen av driftstilskudd, siden det skal beregnes et eget påslag for pensjonsutgifter. Også utgiften til administrasjon skal trekkes ut, da det skal beregnes et eget påslag for administrasjonsutgifter. Pensjonspåslaget skal utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Administrasjonspåslaget skal være 4,3 prosent av brutto driftsutgifter. Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehageregnskap skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader, siden det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Det gjøres fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Utgifter i 2015-kroner, skal justeres med kommunal deflator for 2016 og 2017, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. forskriften 10. Kommunal deflator for 2016 og 2017 er henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Beregning av satser for driftstilskudd 2017: Ordinære driftskostnader I oppstillingen nedenfor er utgifter til særskilt tilrettelegging, pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften trukket fra. Det er deretter regnet et pensjonstillegg på 13 % og arbeidsgiveravgift av pensjonspåslaget, j.fr. utdanningsdirektoratets skriv av om «finansiering av private barnehager». Brutto driftsutgifter i kommunale barnehager Driftsutgifter til særskilt tilrettelegging = Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging Faktiske administrasjonsutgifter, pensjon og arbeidsgiveravgift på pensjon = Brutto ordinære driftsutgifter i kommunale barnehager Pensjonspåslag Kommunen skal gi et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Grunnlag pensjonspåslag (jfr. vedlegg) Side 6 av 20

7 Sak 6/17 Pensjonspåslag ekskl. arbeidsgiveravgift (13 %) Arbeidsgiveravgift 5,1 % = Pensjonspåslag inkl. arbeidsgiveravgift Administrasjonspåslag For å komme frem til tilskuddssatsen for driftskostnader etter 5, skal kommunen gi et påslag for administrasjonskostnader på 4,3 prosent av faktiske brutto driftskostnader for kommunale barnehager, medregnet pensjonspåslaget. Brutto driftsutgifter Pensjonspåslag inkl. arbeidsgiveravgift = Grunnlag administrasjonspåslag Administrasjonspåslag Deflatorjustering av ordinære driftsutgifter, pensjonspåslag og administrasjonspåslag Kommuner som fastsetter egne satser skal indeksjustere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. I og med at grunnlaget for tilskuddssatsene baserer seg på utgifter to år tilbake i tid (2015), må disse justeres med kommunal deflator for både 2016 og I nasjonalbudsjettet er kommunal deflator 2,6 prosent for 2016 og 2,5 prosent Sum ordinære driftsutg., pensjonspåslag og adm. påslag Deflatorjustering ,6 % = Grunnlag deflatorjustering Deflatorjustering ,5 % = Deflatorjusterte driftsutgifter Oppholds og heltidsplasser - små og store barn Kommunen har ingen egne tellinger av barn i barnehagen. Dermed skal årsmeldingen fra året før regnskapsåret og årsmeldingen fra regnskapsåret legges til grunn ved beregningen av heltidsplasser. Årsmeldingen fra året før regnskapsåret skal vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. jfr. Forskriftens 3 tredje ledd bokstav a. Side 7 av 20

8 Sak 6/17 I årsmeldingen for 2014 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik: eller mer Totalt 0-2 år år I årsmeldingen for 2015 var fordelingen av avtalt oppholdstid på små og store barn slik: eller mer Totalt 0-2 år år Den vektede fordelingen for oppholdstid blir: Eksempel 41 oppholds eller mer: Barn 0-2 år: 14*7/ *5/12 = 13,167 Barn 3-6 år: 30*7/12+ 26*5/12 = 28, eller mer Totalt 0-2 år 0 0, ,583 13,167 14, år 0 0 0, ,416 28,33 30,16 For å korrigere for forskjeller i avtalt oppholdstid, beregnes antall oppholds ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid: Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid Oppholdstid Timer 0-8 per uke = per uke= per uke = 21 Side 8 av 20

9 Sak 6/ per uke = per uke = eller mer = 45 Ved beregning av antall oppholds per år, tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker (11 måneder) i året. Antall oppholds per år fremkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdstidskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. Tallene summeres så sammen. (6*0*48)+(13*0,583*48)+(21*0*48)+(29*0*48)+(37*0,583*48)+(45*13,167*48) = ,92 oppholds. Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholds per år på 45 per uke og 48 uker i året. For små barn fremkommer antall heltidsplasser gjennom følgende beregning: Antall heltidsplasser: (29 839,92 /45)/48 = 13,81 heltidsplasser For store barn blir tilsvarende utregning slik: (6*0*48)+(13*0*48)+(21*0,417*48)+(29*0*48)+(37*1,416*48)+(45*28,33*48) = ,952 oppholds. Antall heltidsplasser: (64 127,952 /45)/48 = 29,69 heltidsplasser Oppsummert gir dette følgende tall: Beregning av heltidsplasser 2015 Oppholds per år Heltidsplasser Barn 0-2 år ,920 13,81 Barn 3-6 år ,952 29,69 Totalt ,872 43,50 Små barn vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser. Deflatorjusterte driftsutgifter 2015 fordelt på små og store barn: Fordeling på små og store barn Side 9 av 20

10 Sak 6/17 Driftsutgifter barn 0-2 år Driftsutgifter barn 3-6 år ( * 13,81* 1,8)/ (13,81* 1,8 + 29,69) = kr ( * 29,69) / (13,81* 1,8 + 29,69) = kr Kommunene skal trekke fra foreldrebetaling fra tilskuddsåret og kostpenger fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret. Maksprisen for 2017 er kr Basert på maksimalprisene for 2017, utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt kr Maksprisene for foreldrebetalingen er i 2017-kroner, og skal derfor ikke justeres med kommunal deflator. Kostpengene for 2015 utgjorde kr Da kostpengene er i 2015-kroner, må kostpengene justeres med kommunal deflator for 2016 og Etter justering med deflator, utgjør kostpengene følgende: kr * 1,026 *1,025 = kr Foreldrebetaling og kostpenger må også fordeles på små og store barn for å finne den offentlige finansieringen: Fordeling av foreldrebetaling og kostpenger Foreldrebetaling 2017 og kostpenger i 2015, barn 0-2 år Foreldrebetaling 2017 og kostpenger i 2015, barn 3-6 år ( kr ) / 43,5 * 13,81 = kr ( kr ) / 43,5 * 29,69 = kr Den offentlige finansieringen av plassene i 2015 fremkommer ved å trekke foreldrebetaling, kostpenger og eventuelle andre inntekter som ikke regnes som offentlige tilskudd til ordinær drift fra brutto driftskostnader: Offentlig finansiering i 2015 Offentlig finansiering, barn 0-2 år: kr kr = kr Offentlig finansiering, barn 3-6 år: kr kr = kr Tilskuddssatsen for tilskudd til driftskostnader i 2017 etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen i 2015 for henholdsvis små og store barn på antall heltidsplasser for små og store barn (eventuelt antall oppholds per år) i 2015: Tilskuddssatsen for tilskudd til driftskostnader i 2017 etter 4 Per heltidsplass Per oppholdstime Tilskuddssats drift, barn 0-2 år ( /13,81) = kr ( / ,920) = 101,00 kr Side 10 av 20

11 Sak 6/17 Tilskuddssats drift, barn 3-6 år ( /29,69) = kr ( / ,952) = 49,18 kr I henhold til framlagt statsbudsjett for 2017 skal tilskuddet til private barnehager tilsvare 100 % av det en kommunal heltidsplass koster. Tilskudd for en heltidsplass i 2017 blir derfor den samme som tilskudd til driftskostnader etter 4. Tilskudd per heltidsplass, 2017 Tilskudd per oppholdstime, 2017 Tilskudd til drift, barn 0-2 år kr 101,00 kr Tilskudd til drift, barn 3-6 år kr 49,18 kr Kommunale tilskudd til per barn for 2016: Tilskudd per heltidsplass 2017 Kapitaltilskudd 2017 Tilsammen Tilskudd til barn 0-2 år kr kr kr Tilskudd til barn 3-6 år kr kr kr I tillegg har den private ordinære barnehagen krav på et kapitaltilskudd fra kommunen som utgjør kr per barn per år. Beregnet driftstilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2017 utfra barnetall i årsmelding av 15.desember 2017: Tilskudd per heltidsplass 2017 Tilskudd 2017 Barn 0-2 år kr x kr Barn 3-6 år kr x kr Samlet tilskudd for kr Vurdering: Dette saksframlegget er utarbeidet med basis i rundskriv «Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» og utdannings- Side 11 av 20

12 Sak 6/17 direktoratets «Regneeksempel tilskudd til private barnehager 2016» av og «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» av med ikrafttredelse Det er kommunens regnskap i 2015-kroner, korrigert med kommunal deflator for 2016 og 2017, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. forskriften 4. Kommunal deflator for 2016 og 2017 er henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent, som er lagt til grunn. Beregningen viser at tilskuddssatsen for drift i 2017 for heltidsbarn med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være: a) For hvert barn i alderen 0 2 år: Kr i perioden Dette utgjør 100 % av beregnet tilskuddssats for b) For hvert barn i alderen 3-6 år: Kr i perioden Dette utgjør 100 % av beregnet tilskuddssats for Saksbehandler anbefaler at de beregnede tilskuddssatser legges til grunn for tildeling av driftstilskudd i Av KUF-rundskriv F-05/2011 framgår det at offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal utbetales forskuddsvis per kvartal. Det står fritt opp til kommunen selv å avgjøre hvor mange telledatoer en ønsker. Med bakgrunn i at tilskuddet skal utbetales forskuddsvis per kvartal, mener saksbehandler det vil være riktig at telledato settes til 1.dato i måneden ved starten av ny telleperiode altså fire telledatoer per år. Telledato settes til da det er nytt barnehageår. Side 12 av 20

13 Sak 7/17 FRUKTBARHETSUTSTILLING Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: C42 Arkivsaksnr.: 17/205 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/17 Formannskap Rådmannens innstilling: Formannskapet bevilger kr. 4000,- som årlig driftstilskudd til Petter Pettersen for drift av Fruktbarhetsutstillingen. Tiltaket finansieres med midler satt av til formannskapets disposisjon. Rådmannen gis fullmakt til nødvendig budsjettregulering. Midlene belastes fra konto Reserverte bevilgninger. Bakgrunn: I mail datert kom Petter Pettersen med en forespørsel om et kommunalt bidrag for leie av lokalet som blir brukt til fruktbarhetsutstillingen. Dette som et innspill i budsjettprosessen i Dønna kommune. Henvendelsen ble referert i formannskapet og det ble gitt et foreløpig svar Formannskapet ba i møtet om at det i budsjettprosessen skulle legges inn, som et valgbart tiltak, avsetting av midler til formannskapets disposisjon. I behandling av budsjett 2017 ble det vedtatt å sette av kr ,- til formannskapets disposisjon. Saksutredning: Dønna kommune inngikk i 1999 en 2-årig leieavtale med Petter Pettersen, som så ble forlenget for et år av gangen. I 2013 ble det fra ordfører tatt initiativ til at fruktbarhetsutstillingen skulle flyttes fra Glein til Nordvik, med den begrunnelse at en i Nordvik hadde bemanning som kunne ivareta formidlingen av utstillingen. Det ble i den forbindelse sendt ut et brev datert hvor en varslet oppsigelse av avtalen og at flytting ville bli iverksatt Dønna kommune mottok da brev datert fra Petter Pettersen hvor han tilbydde seg å drive utstillingen videre vederlagsfritt, under forutsetning av Dønna kommune reklamerte for utstillingen. Tilbudet ble akseptert av kommunen i brev datert Vurdering: Det er viktig at fruktbarhetsutstillingen ligger i nærheten av fallosen og Gleinsneset. Turister som besøker utstillingen gir gode tilbakemeldinger på kvalitet og beliggenhet. Side 13 av 20

14 Sak 7/17 Utstillingen har varierende besøkstall. Det anslås at det var ca. 70 besøkende i 2016, derav to busser. Besøkene medfører en del renhold og gårdseierne legger til side annet arbeid når det kommer besøkende. Det er i årets budsjett satt av kr ,- til formannskapets disposisjon. Gårdseier antyder kr ,- i kompensasjon for leie og tilgjengelighet. Gårdseier har muntlig gitt tilbakemelding om at en ønsker at utstillingen skal videreføres som nå, selv med en negativ tilbakemelding på søknaden om et driftstilskudd. Dønna kommune har avsatt lite penger til kulturtiltak. Det er satt av kr. 6000,- til klipping av falloshaugen på Glein. Dette organiseres gjennom lokalutvalget som da stiller med både gressklipper og klippere. Den samme avtalen er gjort med Nord-Dønna lokalutvalg som da besørger klipping av gress rundt Snekkevik skole. Det tas kr. 30,- i inngangsbillett som tilfaller gårdseier/guiden. I 2016 utgjorde det litt i overkant av kr. 2000,-. Saksbehandler foreslår at Dønna kommune gir et årlig driftstilskudd på kr. 4000,-. Dette vil sammen med billettinntektene utgjøre samme beløp som tilskuddene som gis til lokalutvalgene for klipping av Falloshaugen og rundt Snekkevik skole. Vedlegg: Side 14 av 20

15 Sak 8/17 RENOVERING BJØRN SKOLE - TILDELING AV KONTRAKT Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 17/17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/17 Formannskap Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tildeler kontrakt til Johansen Byggmontering i henhold til innleverte tilbud på anbudskonkurransen «Rehabilitering av Bjørn skole». 2. Kommunestyret vedtar en totalramme på prosjektet på kr ,- (inkl mva) 3. Prosjektet «Renovering av Bjørn skole» skal finansieres slik: Låneopptak: Kr ,- Momskompensasjon: Kr ,- Sum: Kr ,- Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i møte 21/ i sak 16/238 «Renovering av Bjørn skole» at prosjektet skulle gjennomføres innenfor en kostnadsramme på Kr ,- (eks mva). Anbudsrunden er nå avsluttet og prosjektet lar seg ikke gjennomføre innenfor den vedtatte kostnadsrammen og må derfor tas til politisk behandling. Saksutredning: Anbudsrunden for renovering av Bjørn skole er avsluttet. Frist for innlevering av tilbud var 16. desember Det kom inn totalt 7 tilbud og alle ble levert innenfor fristen. Etter kontrollregning og gjennomgang av alle tilbudene ble 3 tilbud avvist på grunn av manglende dokumentasjon og/eller feil i anbud. I denne prosessen har det vært behov for å få juridisk bistand for å få vurdert lovligheten av de tre avviste tilbudene. De tre som er avvist er tilskrevet og har ikke klaget på avgjørelsen innenfor klagefristen. De fire gjenstående tilbudene er deretter vurdert i henhold til kriteriene satt opp i anbudsbeskrivelsen. Beste tilbud er fra Johansen Byggmontering, pris: ,-. (eks mva) Se vedlagte oversikt over innkommende priser og vekting av tilbudene for mer informasjon. Alle 7 tilbudene er tilskrevet vedrørende tildelingen og det er ikke kommet inn klager på tildelingen innenfor fristen som var 31. januar Det er så langt i prosjektet påløpt kr ,25 fordelt på følgende områder: (alle priser er eks mva) Utarbeidelse anbud: Kr ,80 Rydding Bjørn skole: Kr ,76 Juridisk bistand anbud: Kr ,- Oppgradering strøm: Kr ,69 Side 15 av 20

16 Sak 8/17 Det som kommer i tillegg til anbudet er oppgradering av brannanlegget som er stipulert til kr ,- og uforutsett kr ,-. Dette innebærer at prosjektet ikke klarer å holde seg innenfor den totale økonomiske rammen som er vedtatt av kommunestyret. Saken tas derfor opp til ny behandling. Beste tilbud: Kr ,- Påløpt kostnader: Kr ,25 Brannanlegg: Kr ,- Uforutsett: Kr ,- Sum: Kr ,- For å få ferdigstilt arbeidene slik som prosjektert må den totale ramme økes. Det foreslås at det bevilges kr ,- eks mva slik at den totale rammen økes til ,- eks mva. Prosjektet har da kr ,- til uforutsette kostnader. Vurdering: Det er satt en vedståelsesfrist i anbudskonkurransen på 3 måneder. Dette innebærer at leverandørene er pliktig å vedstå sitt tilbud med innleverte priser til 16. mars I forhold til politisk behandling vil kommunestyret tidligst kunne behandle denne saken 21. mars 2017 i henhold til oppsatt plan. Dette vil ikke være tidsnok med tanke på vedståelsesfristen. For gjennomføringen av prosjektet innenfor den opprinnelige tidsrammen er det avgjørende at man får tildelt en kontrakt så snart som mulig. Vi ligger ca. 1. mnd. etter tidsplanen men vi har vært i dialog med leverandører av beste tilbud og gitt en politisk avklaring i løpet av februar skal man klare å få ferdigstilt arbeidene innen månedsskiftet juni/juli Dette gir mulighet for oppstart av skoledrift i lokalene høsten 2017 som planlagt. Den videre fremdriften av prosjektet er dermed avhengig av en raskere avklaring politisk en det oppsatt plan for politiske møter legger opp til. Det må derfor vurderes enten at formannskapet gjør et hastevedtak jfr. 13 i kommuneloven eller at man setter opp et ekstra kommunestyremøte slik at man når de frister som er satt. Vedlegg: Prisoversikt tilbud rehabilitering av Bjørn skole Side 16 av 20

17 Sak 9/17 KJØP AV KOMMUNAL TOMT PÅ BJØRN Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 50/119 Arkivsaksnr.: 17/19 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/17 Formannskap Rådmannens innstilling: Formannskapet gir tillatelse til fradeling og salg av kommunal tomt i boligfeltet Jæktlia II, som vist på figuren under. Tomten skal nyttes som tilleggsareal til gnr/bnr 50/119 og selges for kr ,- + fradelingskostnader og gebyrer. Det stilles krav om sammenslåing med gnr/bnr 50/119 Bakgrunn: Sten Hugo Åkerøy søker om kjøp av kommunal tomt på Bjørn. Tomten er ca 1 daa, og ligger i regulert boligfelt Jektlia II, planid. 1005, vedtatt kommunestyret , sak 065/98. Tomten skal nyttes til garasje/parkeringsplass, som tilleggsareal til søkers eksisterende bolig, gnr/bnr 50/119. Saksutredning: Omsøkt tomt er skravert med blått på figuren under. Bilde av omsøkt boligtomt. Side 17 av 20

18 Sak 9/17 Det er pr i dag 8 ledige boligtomter innenfor planområdet Jæktlia II. Omsøkt tomt ligger nordvest av søkers boligtomt og vurderes som minst egnet til oppføring av bolig da søkers egen bolig skygger for mye av tomtens utsikt. Vurdering: Omsøkt tomt er regulert til boligformål jf reguleringsplanen for Jæktlia II. Ved et evt. salg til Åkerøy vil det derfor bli stilt krav om sammenslåing av eiendommene. Det vil da ikke være behov for bruksendring av tomten. I Dønna kommune er det praksis å gi en 2. års byggefrist ved kjøp av kommunal boligeiendom. Begrunnelsen er at det ikke skal spekuleres i kjøp og salg av subsidierte tomter. Ved salg av kommunal boligeiendom til tilleggsareal må det dispenseres fra denne ordningen. En må også være oppmerksom på at salg av kommunal boligtomt i boligfelt som tilleggsareal kan danne presedens. Når det vurderes salg av boligtomter til tilleggsareal må det vær en klar forutsetning av tomtens beskaffenhet er av en slik art at tomten er lite egnet til boligbygging. I dette tilfellet ligger omsøkt tomt i skygge bak Åkerøy`s eksisterende hus og vurderes til den minst egnede tomt i feltet for boligbygging i forhold til beliggenhet og utsyn. Saksbehandler har vektlagt argumentet med beliggenhet/utsyn og anbefaler salg av omsøkt tomt som tilleggsareal til Åkerøy. Side 18 av 20

19 Sak 10/17 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTE KONSESJONSLOVEN - GNR 45/1, EVA NARTEN HØBERG OG JØRN HØBERG GNR 45/1 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: GNR 45/1 Arkivsaksnr.: 17/53 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/17 Formannskap Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Konsesjonsloven nr. 98 av gis Eva Narten Høberg og Jørn Høberg konsesjon for erverv av landbruksareal på gnr 45, bnr 1 i Dønna etter fradeling. Det er følgende vilkår til konsesjonen: 1. Landbruksarealene skal drives i henhold til Jordlova. 2. Ervervet areal skal være del av driftsenheten/ samla fast eiendom, tilknyttet gnr 46/3 3. Konsesjonen gjelder landbruksareal på gnr/bnr 45/1 etter fradeling av gnr/bnr 45/6 og 45/7 Bakgrunn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 45, bnr 1 i Dønna, datert Søker: Selger: Eva Narten Høberg og Jørn Høberg, Berfjordveien 118, 8820 Dønna Leif Inge Halvorsen, Berfjordveien 118, 8820 Dønna Brita Høgsteggen, Spjelddalen 1A, 7290 Støren Omsøkt areal: Ca. 760 dekar. etter fradeling av tunet. Det er 28 dekar fulldyrket jord på bruket. Kjøpesummen er satt til kr: ,-. Saksutredning: Erverv av eiendommen er etter konsesjonsloven konsesjonspliktig. Planstatus for eiendommen er LNF sone-1. Eierne overtok hjemmel til eiendommen etter sin avdøde far. Ingen av eierne har planer om å starte opp landbruksdrift på eiendommen, og ønsker å selge eiendommen til Eva N. og Jørn Høberg. Formål med erverv av eiendommen er tilleggsareal til gnr/bnr 46/3, som eies og drives av Eva Narten Høberg og Jørn Høberg. Driften er landbruksvirksomhet med kjøttproduksjon på sau ammeku. Høberg oppgir å ha leid omsøkte eiendom i år, og ønsker å erverve eiendommen for å få mer forutsigbare forhold - slik at det kan investeres i eiendommen med tanke på å ruste opp jord og gjerder. Side 19 av 20

20 Sak 10/17 Vurdering: Det er ikke merknader til kjøpesum eller andre forhold i saken. Eiendommen grenser til gnr/bnr 46/3. Det er positivt for Eva N. og Jørn Høberg å få forutsigbare forhold for utvikling av sin næringsvirksomhet på gnr/bnr 46/3 gjennom erverv av gnr 45, bnr 1. Det foreligger ikke forhold som taler mot konsesjon. Saksbehandler anbefaler at det gis konsesjon. Saksmappevedlegg: Søknad om konsesjon, datert Side 20 av 20

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar Lorentzen, Yngve Skei og Trine

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Oslo 6. september Fakra Butt Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode:

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 01.10.2013 Tid: kl. 08.30 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK-03-201600938-50 Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vi har laget eksempler på rapportering av barn i private barnehager.

Vi har laget eksempler på rapportering av barn i private barnehager. Eksempel - rapportering av barn i private barnehager Vi har laget eksempler på rapportering av barn i private barnehager. ARTIKKEL SIST ENDRET: 16.11.2015 Årsmeldingen Egne tellinger og store aktivitetsendringer

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011 Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011 Nasjonale tilskuddssatser 2011 I kr Satser Barnehager små barn Barnehager store barn Fam. bhag små barn Fam. bhag store barn Per time Drift

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 26.10.2016, saksnr. 40/16 Behandling: Aase Simonsen foreslo at

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 146/16 Behandling: Ordfører stilte spørsmål ved sin habilitet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer