I r ) ll. Ji(tiu lulll"(l"t. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I r ) ll. Ji(tiu lulll"(l"t. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett 2010 200 000,00 0,00 0,00 57 550,00 9 000,00 0,00 1 000,00 267 550,00"

Transkript

1 Regnskap Hallenisen Veilag Eiendeler Kundefordringer Brukskonto bank Sparekonto bank Sum eiendeler Note ,52 0, ,56 Budsjett , s1, , ,12 Gjeld og EK Opparbeidet EK Arets resultat Akkumulert resultat , , , ,26-20, ,12 Langsiktigjeld til medlemmer Kottsiktigjeld til medlemmer Leverandorgjeld Sum gjeld og EK , , , , s ,12 Resultatregnskap Arsavgifter Bomfaktureri ng leieboere Bomfakturering Tilknytningsavgift Refusjon mva Purreinntekter Renteinntekter Sum inntekter , , ,75 147, , , , , , , ,91 Styrehonorar Drift av vei Utbedring av vei/oppsett bom Reg nskapsfo ring/program kostnader Andre kostnader Tap pa fordringer Sum kostnader , , , , , s , , ,00 4',t38, ,05 Sum resultat ,44 g0,oo -20,14 t.'' ' l, I. r., it I i,r,..,1., 7^;l Harald Rishovd, leder sign Pawel Matras sign,' ald I r ) ll Ji(tiu lulll"(l"t sign

2 Til: Andelshaverne i Hallenisen Veilas Fra: Anita Burud Korsmo, Solfiellveien 73 Dato: Revisors beretning for Hallenisen veilag for regnskapsiret 2010 Jeg har gitt igiennom regnskapet for Hallenisen Veilag for 2010 som viser et overskudd pi kr ,44 Det er ikke funnet bilag som ikke vedrorer veilagets investeringer og drift. Det forutsettes at alle bilag som vedrsrer 2010 er bokfort, slik at det er samsvar mellom periodens kostnader og inntekter og at balansen fremstiller veilagets reelle okonomiske situasjon. Historisk sett er alle utlegg fsrt som kostnader. Regnskapet uttrykker etter mitt skjonn et riktig bilde i fordelingen mellom faring av utbedringskostnader og driftskostnader.. Jeg mener at: - Regnskapet er fort i henhold til Regnskapsloven og gir uttrykk for veilagets okonomiske stilling - Styret og regnskapsfsrer har sorget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Arets overskudd er overfort til egenkapital. Veilaget har ved avleggelsen av regnskapet for 2010 et akkumulert overskudd og tilsvarende positivt egenkapital kr ,56. Hallenskog,22.06.ll, -i")l \ x.l, \ r...k i ) lti ].ll L. ''r Anith'Burud Korsmo '\ i

3 Hallenisen veilag Arsberetning Det siste 6ret har vert preget av stabil drift og okonomi i veilaget. Det har ikke vert giennomfort omfattende tiltak i perioden. Sfyrefs sammensetning. Leder: Harald Rishovd. St),r'emedlem: Pawel Matras. Stl,remedlem: Marius Brkkevar. St),remedlem: Jan Harald Andersen. Varamedlem: Tor Olav Haugen. Varamedlem: Carl Axel Telenius (tiatredte september 2010 pga flytting) Styrets arbeid Sty,ret har i perioden gjennomfort to styremster. I tillegg til styret har regnskapsforer Bente Skalstad deltatt ved behov. Arbeidet har gatt greit med storst aktivitet fsr irsskiftet. Okonomisk situasion Regnskapet for 20 I 0 viser et resultat p itkr Pi den ene siden fikk vi stsme inntekter enn beregnet, og heller ikke gjort alle tingene som var budsjettert, pa den andre siden ble kostnadene til bommen noe hoyere enn beregnet. Okonomien anses na I vzere under kontroll, veilaget hal ikke betydelige utesteende fordringer hos medlemmene, med unntak av en konkurs og an sak som er pa vei til forliksradet. Veilaget har ved irsskillet 6'l fastboende, 7 hytter og 23 tomter som aktive medlemmer. Det ble solgt en andel i 2010 og an er solgt i 201 I. Bommen pi irsmstet i Hallenisen veilag 23. april 2008 ble det vedtatt at det skulle settes opp en bom med totalkoshad inntil kr I og at veien kunne oppgraderes innen denne rammen. Bommen er ni i normal drift, likevel er det perioder med ustabilitet, vesentlig grunnet hrrverk. I et tilfelle hadde vi tekniske problemer knyttet til mobiltelefonforbindelsen. Dette ble rettet med ny versjon av programvaren fia leverandsr av utstyret I forbindelse med problemene hos Telenor 10. og I l. juni varbommen utilgjengelig. Bommen ble satt i ipen stilling fra fredag ettermiddag til sondag formiddag. Herverk Bommen plages med herverk, ofte pi dagtid pi hverdager - vi gjor virt beste for i reparere skader si snart som mulig. Kameraovervikning har redusert omfanget betydelig. Utbedringer av veien Bortsett fra vanlig vedlikehold er det ikke utfort spesielle arbeider pi veien. Pi grunn av lite nedbsr denne viren, ble ikke veien skrapt for sent i mai. Veien var derfor en stund i dirligere stand enn vi onsker. Dessverre er det vanskelig 6 gjore noe med dette utover smiflikking fordi skraping av tsrr vei virker mot sin hensikt. Nederste del av Hallenflsen mot Underlandsveien blir asfaltert i midten av juni (vedtatt pfl irsmotet i 2010). Dugnad Det er ikke gennomfort dugnader i 20i 0 eller 201 l. I virt budsjettforslag foreslir vi at et firma leies inn til e ta $sfterens, dermed bortfaller mye av behovet for dugnad. Retningslinjer for tildeli ng av bompasseri ngsrettigheter l. Rettigheter er knyttet til et gitt mobilnummer 2. Rettighetene er personlige og kan ikke videreselges 3. For fistboende tildeles rettighet for ett mobilnummer per medlem i husstanden som bor pi adressen. 4. Utleiere kan kjope inntil to iettigheter per utleieenhet. Pris per leilighet kr 1500 per ir (regnes fra kjopsdato og et 1r frem i tid). Dersom leiligheten blir stlende ledig over lengre tid kan utleier sske styret om refusjon av forskuddsbetalt rettighet 5. Hytteeiere tildeles rettighet for ett mobilnummer 6. Tomteeiere som betaler vedlikeholdsavgift (sikalte aktive tomteiere) tildeles rettighet for ett mobilnummer 7. Rettighetshavere kan Apne bommen ved hjelp av egen mobiltelefon lbr gjester og andre 8. Styrei kan vurdere i selge bompasseringsrettigheter til andre brukergtupper ved ettersporsel 9. Oppdatert informasjon finnes pi Forslag til satser for 2011 Vedlikehold fastboende: kr 3600 Vedlikehold hytte: kr 2000 Vedlikehold tomt: kr 1250 Innpikjopsvederlag: kr Hallendsen veilag hallenskog.no Leder:Harald Rishovd Solfiellveien 27 I j89 Heggedal nf r 70

4 Generalforsamling Hallenisen veilag Sted: Friheim, Amotveien i Heggedal Dato: Onsda g 22. juni 2OLL Tid: Kl Tilstede Harald Rishovd, Mette Haugsrud, Elisabeth Schjolberg, Johnny Johansen, Tore Glenn Berg, Morgan Tqrvolt, Steinar Korsmo, Anita Korsmo, Rolf Skjarsaker, Tove Vddahl, Margit Matras, Roger Kormeseth, Jan Syrstad Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av justeringsperson 5. Styrets 6rsberetning 6. Regnskap Budsjett 20L1 8. Valg 9. Eventuelt Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent enstemmig. Sak 2. Valg av ordstyrer Harald Rishovd ble valgt som ordstyrer. Sak 3. Valg av referent Margit Matras ble valgt som referent. Sak 4. Valg avjusteringsperson ' Anita Korsmo ble valgt som justeringsperson. Sak 5. Styrets ersberetning Harald Rishovd gikk gjennom styrets 6rsberetning. Arsberetningen ligger pd internettsidene til Hallenisen (hallenskog.no). Det har vert en rolig periode. Det ble avholdt 2 styremoter siden sist hvor regnskapsforer Bente Skalsta deltok ved behov.

5 0konomisk situasjon Regnskap viser et overskudd som i irsberetningen feilaktig er gjengitt som null. Styret ble bedt om i oppdatere irsberetningen slik at den blir er under kontroll. Det finnes noen utestiende fordringer som det jobbes med. Det er n6 6lfastboende - en Okning med 2 fra i fjor-, 7 hytter og 23 tomter. Bom Bommen virker. Det har vart perioder med ustabilitet pga. herverk og pga. en oppdatering av Telenorsentralen. Det ble diskutert ang. dagens tilstand av bom, ang. haerverk og mulige videre tiltak. Bommen har blitt vedlikeholdt av Harald Rishovd og Pawel Matras. Det Onskes en mer permanent role i veilaget for neste periode. Driftskostnader for bommen er svert lite og det spares vedlikeholdskostnader for veien pga. mindre trafikk. Det er et Onske at nytt styre gir gjennom videoopptakene fra bommen ved herverk og folger opp eventuelt mistenkte. Veistandard Veistandard pi Hallenisen er bra etter grusingen som ble utfort i20lo og generelt god innsats av Geir Arne Fossum som stir for vedlikehold og mdking. I perioder vil veien ha dirligere veistandard pga. verforhold som krever utsettelse av ved likeholdsarbeid. Forslag til neste periode ang. utbedring av vei: Legge et rtr for avlop av regnvann pi veiavsnitt ovenfor betongen fra garasjen til andre siden. Dugnad Det har ikke vert gjennomfort dugnad, bl.a. fordi det til visse irstider er vanskelig 6 f6 medlemmene til i stille opp. Hovedarbeidene er kantklipping og soppelplukking. Kantklipping onske satt ut til profesjonell aktor. Av okonomiske og praktiske hensyn onskes jobben utfort av samme aktor som gjennomforer kantklipping i Plankedalsveien. Styret ble oppfordret til i finne ut hvem som klipper for kommunen og inng5 avtale med vedkommende. Arsmdtet oppfordrer styret 6 organisere dugnad til hdsten for 6 sikre at omrddet der hvor barna venter pi skolebussen blir ryddet og at det blir satt opp et leskur.

6 6. Regnskap 2010 Regnskap viser et overskudd, bl.a. fordi det ikke ble gjennomfort asfaltering som var tatt med i budsjett. Det kom en anbefaling tilframtidig regnskap: A vise hovedpostene for drift av veiseparat, fordidrift utgjor den storste posten av regnskapet. 7. Budsjett 2011 Forslaget til budsjett ble lagt frem. Arsmotet Onsket d beholde samme satser som i 2010, i tillegg ble vedlikeholdskostnadene Okt i forhold til forslaget. Justert budsjett ble vedtatt med et beregnet overskudd pa kr L Satsene for neste periode blir som folger: Fostboende: kr 3600 Hytte: kr 2000 Tomt: kr 125O Nytt budsjett ble enstemmig godkjent. 8. Valg Valgkomiteens innstilling Styre Styremedlem: Pawel Matras Styremedlem: Jan Harald Andersen Styremedlem: Marius Bakkevar Kasserer: Bente Ska lstad Varamedlem: Tor Olav Haugen Varamedlem: Tore Glenn Berg Valgkomite Espen Blom Geir Arne Fossum Det ble foreslitt at Bente Skalstad gir inn i styret som kasserer i stedet for 6 vare regnskapsforer "pi utsiden". Forslaget ble enstemmig vedtatt. Fordi det ikke er foreslitt noen leder mi styret konstituere seg selv. Som bomansvarlig ble Finn Matras valgt enstemmig. Arsmotet takket Harald Rishovd for hans arbeid som styreleder. 9. Eventuelt

7 lys og skur ved stoppested for skolebussen For 5 bedre trafikksikkerhet i sammenheng med stoppested for skolebussen Onskesatt opp lys og bygget et leskur i krysset Solfjellveien/Trollkleiva. Arsmotet oppfordrer styret e ta dette opp med kommunen ang. mulighet for overtakelse av kostnadene eller deler av kostnaden av kommunen. Det finnes en str6mmast i krysset som muligens kan brukes for lys. Det anbefales 6 jobbe med saken parallelt med avklaringer med kommunen foregir for 5 bli ferdig for vinteren. lnfo om nytt hovedvei Roger Kormeseth og Jan Syrstad informerte om status for nytt hovedvei. Forslag til reguleringsplan er i ferd med 6 bli sendt over til Asker kommune som er reguleringsmyndighet for veien. Videre fremdrift er avhengig av finansiering av bygging. Dette er per i dag uavklart. /7. rry4*4 Margit Matras Referent Anita Korsmo J uste ringsperson

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer